Raport nr 3/2016

Komentarze

Transkrypt

Raport nr 3/2016
Raport bieżący nr 3/2016:
Data: 28 grudnia 2016 roku
Temat: Dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW praw do akcji serii E
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz §34 ust. 1
pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Treść:
Zarząd spółki TXM S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 27 grudnia 2016 roku Zarząd Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął Uchwałę Nr 1374/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.,
zgodnie z którą 4.000.000 (słownie: cztery miliony) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta o
wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda zostało w tym dniu dopuszczonych do obrotu
giełdowego na rynku podstawowym.
Ponadto, na podstawie wskazanej powyżej uchwały Zarządu GPW, pod warunkiem zarejestrowania
podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji akcji serii E, dopuszczone do obrotu
giełdowego na rynku podstawowym zostały następujące akcje Emitenta, o wartości nominalnej 2 zł (dwa
złote) każda: (i) 2.000 (dwa tysiące) akcji serii A, (ii) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii A1; (iii) 107.900
(sto siedem tysięcy dziewięćset) akcji serii A2; (iv) 124.000 (sto dwadzieścia cztery tysiące) akcji serii A3;
(v) 986.100 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji serii A4; (vi) 794.600 (siedemset
dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji serii B; (vii) 15.225.400 (piętnaście milionów dwieście
dwadzieścia pięć tysięcy czterysta) akcji serii C; (viii) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na
okaziciela serii E, przy czym akcje serii A, A1, A2, A3, A4, B, i C pod dodatkowym warunkiem w postaci
ich zamiany na akcje zwykłe na okaziciela. Zamiana akcji serii A, A1, A2, A3, A4, B, i C nastąpi zgodnie ze
statutem Emitenta w momencie ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Lech Przemieniecki – Prezes Zarządu
Robert Kwiecień – Wiceprezes Zarządu