Raport nr 4/2016

Komentarze

Transkrypt

Raport nr 4/2016
Raport bieżący nr 4/2016:
Data: 28 grudnia 2016 roku
Temat: Wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW praw do akcji serii E
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz §34 ust. 1
pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Treść:
Zarząd spółki TXM S.A. („Emitent”) informuje, że na mocy Uchwały Nr 1377/2016 Zarządu Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 27 grudnia 2016 r., Zarząd GPW postanowił
wprowadzić z dniem 29 grudnia 2016 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym
4.000.000 (cztery miliony) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta, o wartości nominalnej 2
zł (dwa złote) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem
PLTXM0000031, oraz notować je w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „TXM-PDA” i
oznaczeniem „TXMA”. W związku z powyższym, dzień 29 grudnia 2016 roku jest pierwszym dniem
notowania praw do akcji serii E Emitenta w obrocie na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW.
Lech Przemieniecki – Prezes Zarządu
Robert Kwiecień – Wiceprezes Zarządu

Podobne dokumenty