oświadczenie o gotowości do podjęcia zatrudnienia

Komentarze

Transkrypt

oświadczenie o gotowości do podjęcia zatrudnienia
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
OŚWIADCZENIE
O GOTOWOŚCI DO PODJĘCIA ZATRUDNIENIA
Niniejszym oświadczam, że wyrażam gotowość do podjęcia
po zakończeniu udziału w projekcie „Młodzież w drodze do zatrudnienia”.
Miejscowość .................................................., dnia ............................................
Czytelny podpis kandydata lub opiekuna prawnego..............................................
zatrudnienia

Podobne dokumenty