Raport bieżący nr 7 – wprowadzenie do obrotu PDA

Komentarze

Transkrypt

Raport bieżący nr 7 – wprowadzenie do obrotu PDA
Raport bieżący 7/2016:
Data: 03.06.2016 roku
Temat: Wprowadzenie do obrotu praw do akcji
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki AUTO PARTNER S.A. („Spółka”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 554/2016 z dnia 3 czerwca 2016
roku postanowił wprowadzić z dniem 6 czerwca 2016 roku w trybie zwykłym do obrotu
giełdowego 23.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. kodem „PLATPRT00034”;
Zgodnie z w/w uchwałą prawa do akcji serii H notowane będą, w systemie notowań ciągłych
pod nazwą skróconą „AUTOPARTN-PDA” i oznaczeniem „APRA”.
Podstawa prawna:
§34 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podobne dokumenty