Zbuduj efektywny zespół

Komentarze

Transkrypt

Zbuduj efektywny zespół
Zbuduj efektywny zespół
15.06.2011
Efekt pracy współpracujących ze sobą osób jest
większy niż suma efektów wytworzonych przez każdą
z nich, gdyby działały osobno. Aby zespół działał
efektywnie, każdy musi pełnić inną rolę.
Praca w zespole wymaga innych umiejętności, niż
samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej lub
zatrudnienie się na stanowisku samodzielnym. Z jednej
strony stawia nowe wyzwania przed członkami
przedsiębiorstwa, którzy wspólnie mają osiągać wyznaczone
cele, a z drugiej zmusza menedżera do aktywnego uczestniczenia w pracach podległej mu komórki
i ciągłą kontrolę efektywności pracy zespołu.
Idea pracy zespołowej bazuje na efekcie synergii, czyli fakcie, iż efekt pracy kilku ściśle
współpracujących ze sobą osób jest większy, niż suma efektów wytworzonych przez każdą z nich
w sytuacji, gdyby działały osobno. Z tego powodu coraz więcej firm dostrzega potrzebę lepszej
integracji swoich pracowników. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo realizuje często niezależne
projekty, np. kampanie reklamowe, szkolenia dla firm czy imprezy plenerowe, wówczas dobór
członków zespołu i ich integracja staje się kluczowym problemem managera projektu.
W firmie, której działalność jest ciągła, to szefowie poszczególnych komórek organizacyjnych
powinni dbać o rozwój swoich zespołów.
Najpierw formowanie
Budowa zespołu rozpoczyna się od etapu formowania. W przypadku zespołów projektowych jest to
zwykle dobór członków – specjalistów zależnie od typu zadania, które ten zespół będzie musiał
wykonać.
Jeśli natomiast menedżer stawia sobie za cel lepsze zintegrowanie już istniejącej grupy
podwładnych, to powinien on zmierzyć, w jakim stopniu:
●
●
cele indywidualne są zbieżne z celami zespołu jako całości; w większości przypadków wystarczy
zbudowanie prostego kwestionariusza wywiadu lub anonimowej ankiety z pytaniami dotyczącymi
celów pracownika na następny rok, 5 i 10 lat oraz powiązania ich z pracą w firmie; ważne, by
pytania były tak skonstruowane, by nie sugerowały "jedynie słusznej" odpowiedzi i dawały
pracownikowi duże pole do swobodnej wypowiedzi,
system motywacyjny w firmie (płaca, premie, bonusy, a także np. różnice w wynagrodzeniach
i tytuły zawodowe) odpowiada potrzebom podwładnych.
Badając system motywacyjny funkcjonujący w już istniejącym zespole można wyjść od określenia
Pobrano z: http://www.treco.pl/wiedza/artykuly-szczegoly/id/492/page/93/zbuduj-efektywny-zespol/
poziomu zaspokojenia poszczególnych potrzeb w hierarchii Maslowa (fizjologicznych,
bezpieczeństwa, przynależności i przyjaźni, szacunku oraz samorealizacji).
Następnie warto zapytać o konkretne elementy wynagrodzenia za wykonaną pracę, szanse awansu
i rozwoju, a w końcu o to, jak pracownicy oceniają możliwość zaspokojenia swoich potrzeb poprzez
pracę w firmie. Wysokość wynagrodzenia w danym momencie nie zawsze musi być dla pracownika
najważniejszym bodźcem do efektywnej pracy.
Na etapie formowania zespołu, menedżer powinien wiedzieć, że aby jego zespół sprawnie
radził sobie z zadaniami, musi się składać z osób pełniących różne role zespołowe
Będzie tam na pewno pomysłodawca. Taka osoba opiera się głównie na wyobraźni
i niestandardowemu podejściu do problemu. To ona wysuwa nowe, czasami zupełnie nierealne
pomysły, lubi pracować indywidualnie i niezbyt liczy się ze zdaniem co bardziej praktycznych
członków zespołu. Nie wolno mu jednak zabronić tworzyć, bo choć nigdy nie doprowadza pomysłu do
końca, jest efektywnym generatorem nowych pomysłów.
Bez niego nie miałaby zajęcia osoba zajmująca się rozwijanie pozornie trudnych do wykonania idei projektant. To drugi członek zespołu, prawie zawsze chętnie poszukiwany przez managerów.
Analizuje problem, proponuje usprawnienia, szuka nowych dróg do celu.
Ważny kontroler
Z pomysłodawcą i projektantem ściśle współpracuje kontroler. Choć te osoby często różnią się
poglądami, kontroler jest po to, by zespół nie zaczął wdrażać idei mających duże niedociągnięcia.
Kontroler często nie jest lubiany przez managera, ponieważ wszystkim wydaje się, że swoimi
krytycznymi uwagami i wynajdowaniem problemów rzuca zespołowi kłody pod nogi.
Ale jeśli czwarty członek zespołu – praktyczny realizator – ma zacząć działać, uwagi kontrolera są
niezbędne. Praktyczny realizator to świetny wykonawca, ale sam nie wiele wnosi od siebie. Jeśli
zadanie jest trudne, manager powinien zadbać, by praktycznych realizatorów było w zespole jak
najwięcej. To oni ciągną robotę do przodu, bez narzekania i zbędnych dygresji.
Piąta rola zespołowa to perfekcjonista – jeśli praktycznym realizatorom nie starcza sil na szczegóły,
on jest niezastąpiony. Potrafi wyszukać najmniejszy błąd w kodzie programu komputerowego albo
zadbać o trudno dostępne informacje o klientach.
Szósta osoba to dusza zespołu (towarzystwa). Bez niej zespół byłby tylko dobrze skonstruowaną
maszyną, której części nie mogą się poruszać. Dusza zespołu powoduje, że jego członkowie spotykają
się poza miejscem pracy, wspólnie obchodzą imieniny i się bawią. Jej rola to także łagodzenie
konfliktów i zapewnienie pozytywnej atmosfery w czasie pracy.
Po etapie formowania zespół wchodzi zwykle w fazę burzliwego ustalania norm postępowania,
procedur, celów na następne miesiące i planów, by je zrealizować. Na tym etapie głównym zadaniem
menedżera zespołu jest złagodzenie konfliktów na tle odpowiedzialności za efekty pracy i podjęte
decyzje. Musi on również dbać o motywację członków zespołu. Jeśli nie mają oni przymusu
wzajemnej współpracy, np. zakładają nowe przedsiębiorstwo, część z nich może szybko stracić
Pobrano z: http://www.treco.pl/wiedza/artykuly-szczegoly/id/492/page/93/zbuduj-efektywny-zespol/
motywację i tak jak w przypadku nauki języka obcego – po początkowym entuzjazmie pojawi się
pesymizm i rezygnacja z dalszych działań.
Trzecim etapem budowania zespołu jest wypracowanie wspólnych wartości i norm postępowania.
Dopiero wówczas zespół może funkcjonować efektywnie.
Problem tkwi jednak w tym, że menedżerowi najczęściej trudno jest ten etap rozpoznać, a czas, jak
musi upłynąć od powołania zespołu do osiągnięcia przez niego najlepszej formy, niemożliwy do
oszacowania. Od doświadczenia szefa zależy, kiedy ten moment nastąpi.
Zespół, jak wszystko, kończy kiedyś swoje życie
I choć nie dzieje się to dosłownie – osoby go tworzące dalej pracują razem – to po pewnym czasie
efektywność pracy zaczyna spadać, konflikty nasilają się, a rotacja pracowników powoduje, że
tworzenie zespołu menedżer musi zacząć na nowo. Nie ma reguły, kiedy to się stanie.
Dwa bieguny pracy zespołowej to Japonia i Stany Zjednoczone. W Japonii czas życia zespołów jest
zazwyczaj długi, natomiast pracownicy amerykańskich firm często kilka razy w roku muszą
dostosowywać się do nowych ról w zespole. Obojętnie jednak jaki jest kraj pochodzenia firmy, efekt
pracy zespołowej jest wart tych zmian.
Kamila Malanowicz
Coach
Źródło:
http://kadry.nf.pl/Artykul/12118/Zbuduj-efektywny-zespol/efektywnosc-jak-zbudowac-efektywny-zesp
ol-zaanagazowanie-pracownikow-zespol/
Ocena:
0/6
Pobrano z: http://www.treco.pl/wiedza/artykuly-szczegoly/id/492/page/93/zbuduj-efektywny-zespol/

Podobne dokumenty