Informacje opisujące kierunek Sprzedawca

Komentarze

Transkrypt

Informacje opisujące kierunek Sprzedawca
ZSZ zawód sprzedawca
Typ szkoły:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Symbol zawodu:
Sprzedawca 522301
Zadania zawodowe:
1)
przyjmowania
dostaw
oraz
przygotowywania
towarów
do
sprzedaży;
2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.
Nazwa i kod kwalifikacji:
Numer kwalifikacji
Symbol kwalifikacji
Nazwa kwalifikacji
K1
A.18
Prowadzenie sprzedaży
Istnieje możliwość kształcenia w zawodzie sprzedawca w 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej
oraz na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zakresie kwalifikacji A.18 Prowadzenie sprzedaży.
Zdobyte umiejętności:
Umiejętności w zakresie organizowania sprzedaży:
1) przestrzeganie zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów;
2) dokonywanie ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży;
3) przestrzeganie zasad ustalania cen towarów;
4) oznakowywanie towarów przestrzegając zasad ustalonych w punkcie sprzedaży;
5) stosowanie metod i form prezentacji towarów;
6) informowanie klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej;
7) określanie form transportu wewnętrznego i magazynowania towarów;
8) przestrzeganie norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktów
i przechowywania towarów;
9) obsługiwanie urządzeń technicznych stosowanych na stanowiskach pracy;
10) przestrzeganie zasad przygotowania towarów do sprzedaży;
11) przestrzeganie zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej;
12) prowadzenie racjonalnej gospodarki opakowaniami;
13) stosowanie przepisów prawa o odpowiedzialności materialnej;
14) zabezpieczanie towarów przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą;
15) przeprowadzanie inwentaryzacji towarów.
Umiejętności w zakresie sprzedaży towarów:
1) charakteryzowanie asortyment towarów do sprzedaży;
2) przestrzeganie zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży;
3) stosowanie różnych formy i technik sprzedaży;
4) określanie rodzajów zachowań klientów;
5) przestrzeganie zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej;
6) udzielanie informacji o towarach i warunkach sprzedaży;
7) prezentowanie oferty handlowej;
8) realizowanie zamówień klientów w różnych formach sprzedaży;
9) dokonywanie inkasa należności oraz rozliczeń finansowych;
10) zabezpieczanie i odprowadzanie utargu;
11) wykonywanie czynności związanych z pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru;
12) obsługiwanie urządzeń technicznych stosowanych na stanowiskach pracy;
13) sporządzanie dokumentów potwierdzających sprzedaż towarów;
14) stosowanie przepisów prawa dotyczących podatku VAT;
15) stosowanie przepisów prawa dotyczących praw konsumenta;
16) przestrzeganie procedur dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.
Współne kwalifikacje w zawodach:
Sprzedawca
Technik handlowiec
Numer
kwalifikacji
A.22
K2
A.18
Sprzedawca
A.18
K1
Technik księgarstwa
Numer
kwalifikacji
A.21
K2
K1
Charakterystyka zawodu
Sprzedawca sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaż drobnodetalicznej,
detalicznej oraz hurtowej. Obsługuje nabywców bezpośrednio (metodą tradycyjną) lub pośrednio
(metodą samoobsługową i sklepach internetowych). Organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie
dostaw towarów, sprawdza towary pod względem ilościowym i jakościowym, uiszcza należności
za dostarczone produkty. Przygotowuje produkty do sprzedaży i ich wyeksponowania. Informuje
nabywców o walorach sprzedawanych produktów, pomaga im przy wyborze produktu. Realizuje
zamówienia składane przez nabywców. Inkasuje należność za sprzedane produkty. Załatwia
reklamacje zakupionych towarów. Przyjmuje i rejestruje zamówienia na towary w hurtowniach.
Zawiera transakcje sprzedaży oraz wystawia faktury za towary.
Sprzedawca może pracować we wszelkiego rodzaju punktach sprzedaży detalicznej
i hurtowej, jak również w innych miejscach sprzedaży i akwizycji (mieszkania, instytucje, biura itd.).
Może również pełnić funkcję kierownika punktu sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny
sklep lub hurtownię.