Gajderia Magazine

Transkrypt

Gajderia Magazine
Gajderia
Magazine
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ REDAKCJA
Gajderia
Magazine
2
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ REDAKCJA
3
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ REDAKCJA
4
HISTORIA
b
odtwórz video
pobierz książke
link do allegro.pl
odwiedź bloga
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ REDAKCJA
Nr 21
5
Wrzesień 2015
Adres:
gajderia.pl
Wydawca:
Gajderia.pl,
Norbert Gajda
ul. Dmowskiego 12/18,
42-400 Zawiercie
Redakcja:
GajderiaMagazine,
ul Dmowskiego 12/18,
42-400 Zawiercie
Redaktor naczelny:
Norbert Gajda
tel. 510876792
[email protected]
Autor fotografii na okładce:
Katarzyna Wieczorek
Tekst y, grafiki oraz inne treści opublikowane na łamach GajderiaMagazine są chronione prawami autorskimi w ydawcy magaz ynu GajderiaMagazine, ich autorów lub osób tr zecich. Znaki towarowe i wsz ystkie inne
oznac zenia o charakter ze odróżniającym, umieszc zone w GajderiaMagazine podlegają ochronie prawnej na r zec z w ydawcy magaz ynu GajderiaMagazine lub innych uprawnionych osób tr zecich. Uż y wanie bądź kor z ystanie z ut worów, znaków towarow ych lub oznac zeń, o któr ych mowa
w yżej, jest zabronione bez uz yskania upr zedniej pisemnej zgody właściwego podmiotu uprawnionego, z w yjątkiem w ykor z ystania ich zgodnie
z prawem dla celów pr y watnych i niekomercyjnych. Redakcja nie z wraca niezamówionych tekstów i fotografii oraz zastr zega sobie prawo do
skracania i redagowania nadesłanych materiałów. Redakcja nie odpo-
SPIS TREŚCI
SZTUKA
Tymon Niesiołowski Wywiad z Kasią Wieczorek
FILM
Asassin
8- 11
12-18
21
Goosebumps (Gęsia skórka)
22
Wes Craven nie żyje
23-24
Will Smith w filmie Concussion
25
MUZYKA
27-31
34-37
Subkultura
ARCHITEKTURA WNĘTRZ
Betonowe ściany w mieszkaniu
Niesymetryczny kawałek ceglanej ściany, czyli industrialne stylizacje
38-42
SPORT I ZDROWIE
44-46
Królowie polowania
47-49
Krótka historia Zumby SZTU
KA
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ SZTUK A
8
Tymon Niesiołowski
Autor: Norbert Gajda
Foto: muzeum.torun.pl
Obrazy Tymona Niesiołowskiego przenoszą widza w świat w yobraźni;
tam, gdzie zatrzymał się czas. Owiane aurą tajemnicy i zmysłowości
sceny rozgr y wają się w sielankow ych pejzażach, na brzegach baśniow ych jezior lub w nierealnym kolor ycie gór. Ar tysta przedstawiał na
nich kobiety, r ybaków czy też samotnych grajków.
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ SZTUK A
9
Foto:agraart.pl
Tymon Niesio łowski urodził się 2 października 1882 roku we
Lwowie jako jedyne dziecko Norber t a Niesio łowskiego i Celiny
z Dzikowskich. W 1898 roku rozpoc zą ł naukę na Oddziale Mal ars t wa Dekorac yjnego w Lwowskiej Szkole Pr zemys łowej. W 190 0
roku rozpoc zą ł naukę w krakowskiej Akademii Sz tuk Pięknych. Najwięk sz y wp ł y w na roz wój pr z yszłego ar t ys t y miał y s tudia w pracowni St anis ł awa W yspiańskiego.
Oko ło 1905 roku wraz z ciotką Anną pr zeprowadził się do Zakopanego. Tam zapr zyjaźnił się z wieloma ar t ystami, między innymi
z Kazimier zem Pr zer wą-Tetmajerem, Stanis ławem Żeromskim. Na
jego t wórczość największy wp ł y w miał Władys ław Ślewiński, k tór y
pr zeby wał w latach 1906-10 w Poroninie. Dzięki niemu malar z poznał obrazy szko ł y Pont-Aven. Doskonalił tak że warsztat , fascynował się obrazami Paula Gauguina.
Od 1906 roku Niesio łowski z wiązał się z Grupą Pięciu, k tórą
współtworzył z Leopoldem Gottliebem, Janem Rembowskim, Vlastimilem Hofmanem, Mieczysławem Jakimowiczem oraz Witoldem Wojtkiewiczem. W 1909 przystąpił do Towarzystwa Sztuk Podhalańskich, a rok
później rozpoczął współpracę z pracownią Kilim, projektując tkaniny.
W 1917 roku Niesiołowski wziął udział w I Wystawie Ekspresjonistów Polskich. Prace z tego okresu jego twórczości cechowała dekoracyjność, uproszczenie formy, stylizacja, kubizacja krztał tów. Malarz
zrezygnował z tematów fantastycznych, skupiając się głównie na
akcji. Odszedł od giętkiej falistej linii.
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ SZTUK A
10
Foto:artyzm.com
W 1926 roku, po ślubie z Heleną Wapińską, przeniósł się do Wilna, gdzie został dyrektorem Szkoł y Rzemiósł Ar tystycznych, a wkrótce docentem Katedr y Malarstwa Monumentalnego Wydziału Sztuk
Pięknych Uniwersy tetu Stefana Batorego. Współpracował również
z Wileńskim Towarzystwem Ar tystów Plastyków. Na początku lat 20.
XX wieku uległ wpł y wowi nowemu klasycyzmu, a w szczególności
pracom Pabla Picassa. Wprowadził też do swoich obrazów samotne
postacie śpiewaczek, chłopców grających na harmonii czy klaunów.
W 1945 roku malarz wraz z rodziną w yjechał z Wilna i zamieszkał
w Toruniu. Wkrótce został prezesem Zarządu Oddziału Związku Polskich Ar tystów Plastyków. Po wojnie tworzył głównie r ysunki i akwarele Torunia. Później powrócił do swoich ulubionych tematów, takich
jak aktorzy, moty w y cyrkowe czy mar twe natur y. Zainteresował się
również grafiką. W 1958 został członkiem Grupy Toruńskiej, skupiając młodych ar tystów i ich profesorów z Wydziału Sztuk Pięknych.
Oprócz w ystaw zbiorow ych Niesiołowski prezentował indy widualnie
w Warszawskiej Zachęcie, Wrocławiu, Londynie czy w Wiedniu.
W 1960 roku reprezentował Polskę na XXX Biennale w Wenecji.
W ostatnich latach życia ar tysta częściowo stracił wzrok. Zmarł
12 czer wca 1965 roku w Toruniu.
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ SZTUK A
11
Foto:artyzm.com
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ SZTUK A
12
Wywiad
z Kasią Wieczorek
Autor Norbert Gajda
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ SZTUK A
2 lata temu pisaliśmy na łamach naszego czasopisma o t wojej w ystawie w Miejskim Ośrodku Kultur y w Zawierciu. Czy od tego czasu
w t wojej t wórczości coś się zmieniło?
Trudno mi mówić o jakichś wielkich zmianach, które by przewrócił y
do gór y nogami wszystko to, co zrobiłam do tej por y (a przynajmniej
to, co można było zobaczyć na wspomnianej przez ciebie w ystawie).
Owszem, moja twórczość na pewno ewoluowała; zaszł y pewne zmiany zarówno w podejmowanej tematyce, jak i w obszarach związanych z czysto technicznymi rozwiązaniami. Daleko mi do momentu,
w któr ym stwierdzę, że jestem na tyle usatysfakcjonowana i jest na
tyle dobrze, że nie trzeba poszukiwać dalej. Nawiasem mówiąc, nie
wiem czy taki moment w ogóle powinien nastąpić. Oczy wiście, ja też
nie należę do wielkich rewolucjonistów w obrębie swojej twórczości
– patrząc na obrazy z początków studiów oraz na te najnowsze, mimo
wszystko widzę w nich dużo podobieństw. Moje zainteresowania dalej
krążą wokół człowieka i jego najbliższego otoczenia, jednak teraz staram się, żeby wykonywane przeze mnie obrazy były mniej dosłowne.
13
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ SZTUK A
Oglądając Twoje prace, od razu można zauważ yć, że fasc ynujesz się
ukazaniem kontrastu pomiędz y światłem i cieniem. Dlaczego to dla
ciebie tak istotne?
Tak , to prawda. Kontrast y światłocieniowe od zawsze miał y dla
mnie duże znaczenie. Pr zede wszystkim sztuczne światło jest dla
mnie dużą inspiracją. Oprócz walorów związanych bezpośrednio z
w yglądem (potraf i być w yjątkowo efek towne), niesie ono ze sobą
też jakąś tajemnicę i niezw ykłość. Zresztą, jest dla mnie bardzo
istotne nie t ylko w pracach malarskich. Tak naprawdę dopiero w
projek tach scenograf icznych, gdzie światło odgr y wa jedną z podstawow ych ról , mam naprawdę ogromny zakres możliwości i niemal
nieograniczone pole t wórczego manewru.
Oprócz malarstwa interesuje cię także fotografia?
Słusznie, fotografia jest mi bardzo bliska, jednak w mojej hierarchii sztuk plastycznych na pewno nie zajmuje jednego z pier wszych
miejsc. Jeśli chodzi o tę dziedzinę, w swoim dorobku mam kilka projektów – kilka repor tażow ych, ale nie tylko. Zazw yczaj fotografuję
to, co w danych momencie w jakiś sposób mnie zainteresuje – czy to
zrujnowane i opustoszałe budynki, wnętrza hotelow ych pokoi albo,
jak przy okazji projektu sprzed roku, wnętrze przychodni lekarskiej
„po godzinach”, w yjątkowo ciche i puste.
14
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ SZTUK A
15
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ SZTUK A
16
Cz y można gdzieś zobacz yć Twoje prace?
Zdecydowanie planuję w ystawiać swoje prace w przyszłości. Na tę
chwilę na pewno mam duży dystans do wielkich indy widualnych w ystaw, jednak zdaję sobie sprawę z tego, że jest to nieodłączny element życia ar tysty. Gdzie można zobaczyć moją twórczość? Często
biorę udział w w ystawach zbiorow ych. Indy widualnych ekspozycji jak
na razie miałam niewiele, ale mam nadzieję, że wkrótce nabiorę więcej zapału do ich organizowania.
Co mogłabyś powiedzieć o swojej technice? Malujesz na sporej wielkości p łótnach.
Jeśli chodzi o technikę, to najkrócej jest to olej na płótnie i – prawdę mówiąc – nie wiem co więcej mogłabym powiedzieć na ten temat.
Cz y można gdzieś kupić Twoje prace?
Tak, oczy wiście. Znaczna część moich prac jest na sprzedaż; można
je zobaczyć na moim blogu.
Czego Ci życzyć?
Niew yczerpalnych pokładów pasji, kreaty wności i niebanalnych pomysłów.
Pr ace mal ar skie, r y sunki or az f o togr af ie Ka t ar z y ny W iec zorek
możecie obejr ze ć na jej blogu .
b
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ SZTUK A
17
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ SZTUK A
18
rek
lama
W tym numerze
GajderiaMagazine,
mamy przyjemność
przedstawić
Państwu aukcje
sprzedaży obrazu
Magdaleny
Kozak.
„Schody do...” jest to
malarstwo olejne na
płótnie, które powstało w plenerze.
Autorem jest absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Zabrzu – Magdalena Kozak, która nieustannie
rozwija swoje zainteresowania, studiując grafikę 4 rok na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz od tego roku podejmuje nowy
kierunek na tym samym wydziale, malarstwo i projekty interdyscyplinarne.
Obraz przedstawia niedopowiedzianą historię schodów, wychodzących
poza kadr po ukosie płótna. Dzięki mięsistości ceglanej czerwieni obraz zyskuje niezwykłą kolorystyczną wibrację, która świetnie komponowałaby się
w srebrnych, surowych i minimalistycznych ramach. Obraz ma w sobie dużo
przestrzeni i niedopowiedzenia, dzięki kompozycji detalu architektury, nie widzimy początku i końca, mamy poczucie nieskończoności tej industrialnej budowli. Obraz ma wymiary 100/ 70cm. Wspierajmy młodą sztukę i ludzi, którzy
poświęcają życie swojej pasji. Cena wynosi 669 zł. Zapraszamy do zakupienia.
FILM
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ FILM
Asassin
21
Autor: Grzegorz Pawlik
Foto: YouTube.com
Mic h a el Fa s s b e n d e r ja ko o d t w ó r c a g ł ó w n ej r ol i w e k r a niz a cji
A s s a s sin’s C r e e d
Calum Lynch odkr y wa, że jest potomkiem tajnego stowarzyszenia
Asasynów. Dowiaduje się tego dzięki odblokowaniu genetycznych
wspomnień jego przodka – Aguilara, któr y żył w X V-wiecznej Hiszpanii. Po uzyskaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności jest gotów, aby
stawić czoła Templariuszom w obecnych czasach...
Swoją światową premierę film będzie miał 21 grudnia 2016 roku.
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ FILM
22
Goosebumps
(Gęsia skórka)
Autor: Grzegorz Pawlik
Foto: goosebumps.wikia.com
Po przeprowadzce do małego miasteczka Zach zaprzyjaźnia się
z Hanną. Ich znajomość opar ta jest początkowo na niew yjaśnionej
tajemnicy, którą nieufna dziewczyna nie chce się podzielić. Sy tuacja
zmienia się diametralnie, kiedy Zach poznaje ojca Hanny – R.L. Stine’a (Jack Black), twórcę książek dla dzieci. Niestety, chłopak przypadkowo uwalnia zamieszkujące kar ty powieści Stine’a duchy i potwor y, które opanowują miasteczko. Czy Zachowi, Hannie i pisarzowi
uda się zagonić je z powrotem do świata baśni?
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ FILM
23
Wes Craven nie żyje
Autor: Grzegorz Pawlik
Foto: naekranie.pl
Zmarł Wes Craven, twórca takich kultowych horrorów jak Koszmar
z ulicy Wiązów, Ostatni dom po lewej czy Krzyk. Filmowiec cierpiał na
nowotwór mózgu, zmarł 30 sierpnia 2015 w swoim domu w Los Angeles.
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ FILM
Był jednym z najpopularniejszych twórców horrorów ostatnich lat.
Zaczynał jako asystent Seana Cunninghama w kilku niskobudżetow ych komediach. W 1972 roku w yreżyserował swój pier wszy film,
czyli Ostatni dom po lewej – mroczną, realistyczną opowieść
o gwałcie i przemocy inspirowaną Źródłem Bergmana z 1959 roku.
Po pięcioletniej przer wie Craven nakręcił swój kolejny horror, Wzgórza mają oczy, któr y został uznany za klasyka gatunku lat 70. Największą sławę przyniósł Cravenowi Koszmar z ulicy Wiązów (1984 r.)
– historia przerażającego Freddy'ego Kruegera, potwora prześladującego w snach nastolatków z małego amer ykańskiego miasteczka. Ten
sugesty wny horror okazał się takim sukcesem frekwencyjnym, że
w ciągu kilkunastu lat powstał cał y cykl filmów o kr waw ym monstrum. Wielkim hitem kinow ym stał się też przewrotny Krzyk. W 1997
roku powstał Krzyk 2, a w kolejnych latach na ekrany weszł y kolejne
dwie części popularnego thrillera.
W 1995 roku został uhonorowany Nagrodą za Całokształ t przez
Amer ykańską Akademię Filmów Sci-fi, Horrorów i Fantasy, a w 2000
roku otrzymał podobną na Fantastic Film Festival w Amsterdamie.
W 2005 roku, po 5 latach przer w y w yreżyserował thriller Red Eye
oraz Przeklętą z udziałem „pier wszej damy horroru”, Christiny Ricci.
Rok później wziął udział w nowelow ym projekcie Zakochany Par yż
(2006). W 2010 roku w yreżyserował horror Zbaw mnie ode złego.
W ostatnich latach Craven, któr y był również producentem,
a także pojawiał się w filmach jako aktor, pracował nad programami
telewizyjnymi i powieściami z gatunku horroru. Reżyser pozostawił
żonę, dwoje dzieci, pasierbicę i troje wnuków.
24
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ FILM
25
Will Smith w filmie
Concussion
Autor: Grzegorz Pawlik
Foto: YouTube.pl
Obraz jest dramatem osadzonym w świecie futbolu amer ykańskiego.
Opowiada on historię dra Benneta Omalu, któr y jest neuropatologiem. W swoich badaniach dokonuje on odkr ycia istnienia zależności
między uszkodzeniami mózgu, a najlepszymi graczami ligi futbolu amer ykańskiego. Od tej por y Dr Bennet będzie walczył o to, aby
uświadomić społeczeństwo, jak wielkie szkody w yrządza ten spor t.
Niestety na jego drodze staną osoby, dla któr ych tego typu informacje mogą się źle przełożyć na zasobność ich por tfeli…
MUZY
KA
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ MUZYKA
Subkultury
27
Autor:Ereg
Foto: prezi.com
Według internetowej wersji encyklopedii PWN subkultura to podkultura, wzor y, normy społeczne, war tości obowiązujące w grupie społecznej stanowiącej część szerszej zbiorowości, odmienne od obowiązujących ogół społeczeństwa, np. subkultura młodzieżowa.
Z tej definicji w ynika, że jest to pewna grupa społeczna w yglądająca
dużo inaczej niż reszta społeczeństwa, podkreślająca swoją odrębność, a jej poglądy odbiegają od poglądów „zw ykł ych” ludzi. Zastępczym określeniem słowa „subkultura” jest stwierdzenie „kultura alternaty wna”. Do najważniejszych funkcji subkultur y można zaliczyć:
zastępowanie rodziny, stabilizacja osobowości, budowanie poczucia
własnej war tości, określanie standardów zachowania, umożliwianie
negocjowania z dorosł ymi obowiązujących zasad postępowania, rozwijanie kompetencji społecznych czy przekazy wanie wzorów zachowań i stwarzanie warunków do ich naśladowania.
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ MUZYKA
Grupa subkulturowa sprawia, że zagubiony człowiek odnajduje się
i obraca się w środowisku ludzi o tych samych poglądach, tych samych upodobaniach czy w yglądających tak samo. Początek subkultur
młodzieżow ych określa się na lata 50. Pier wszą poważną subkulturą
w Polsce byli bikiniarze. Bikiniarze, zwani też bitnikami, są kojarzeni
z przedwojennymi fanami muzyki jazzowej i kulturą zza oceanu. Odznaczali się odstającym od ówczesnych kanonów ubiorem. Mianowicie bikiniarze chodzili w szerokich mar ynarkach, wąskich spodniach,
butach na w ysokiej podeszwie. Cechował ich charakter ystyczny sposób uczesania, kolorowe skarpetki i krawaty, a szczególnie upodobanym kolorem był czer wony. Subkultura ta była pod koniec lat 50. tak
silna, że władza postanowiła ją zwalczać. Walkę przeciwko bikiniarzom rozpoczęła Wy twórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych,
emitując propagandową kronikę filmową pt. Operator was podpatrzył. W kronice padają słowa pod adresem subkultur y: ”Niech inni
nudzą się w szkołach i biją rekordy na now ych budowach, nas nikt
nie nabije w butelkę! Kar ty, wódka i plugawe dowcipy, łobuzerskie
w ybr yki – to się nazy wa prawdziwe życie… Bikiniarz, czoler, chuligan
– nazw y różne, a zjawisko to samo… Potrafimy dać sobie radę z bikiniarzami i bumelantami! Zrobimy z nich pośmiewisko całej młodzieży
pracującej – mówią ZMP-owcy ze stali.” Subkulturę tę władza ukazywała jako ludzi zdeprawowanych przez Zachód i USA .
Stany Zjednoczone Amer yki Północnej w latach 1959–1975 uwikłane
był y w wojnę wietnamską. Amer ykanie obawiali się przejęcia władzy
przez komunistów i stworzenia z Pół w yspu Indochińskiego przylądka komunizmu i bazy w ypadowej do innych krajów Azji. Coraz więcej
młodych Amer ykanów w ysyłano, by walczyli z, jak to nazwał y władze amer ykańskie, czer woną plagą. Społeczeństwo amer ykańskie
po kilku latach zaczęło zauważać bezsensowność walki w tamtym
rejonie, co spowodowało stworzenie nowej subkultur y. Powstał y
„dzieci kwiaty”. Hipisi, jak inaczej zostali nazwani, w yróżniali się
pacy fistycznymi poglądami, które odwzorow y wał y hasła „Make Love,
Not War” lub „Peace and Love”. Hipisi uważali, że dzięki narkotykom
rozszerzają swoją świadomość. Zaży wanie takich psychodelików jak
marihuana czy LSD stawało się coraz częstszym celem spotkań dzieci kwiatów. Następnie sięgali po twarde narkotyki. Pod koniec ruchu
hipisowskiego „dzieci kwiaty” był y synonimem narkomaów.
Inną subkulturą była subkultura punk. Ruch ten powstał w latach
70. w Wielkiej Br y tanii, a zaczęto go opisy wać po sł ynnym koncercie grupy Sex Pistols w Londynie. Punk w języku angielskim zna-
28
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ MUZYKA
29
Foto:blog.soton.ac.uk
czy „śmieć”, „odpadek”, co przedstawiciele tego ruchu zaznaczają
strojem: brudne zniszczone kur tki, zabłocone buty, pokr y te łatami
spodnie z naszy tymi w różnych kierunkach zamkami bł yskawicznymi,
w ymalowane jaskrawą farbą włosy lub w ygolone po bokach głow y.
Subkultura ta ma swoją genezę w kr yzysie ekonomicznym Wielkiej
Br y tanii. Kr yzys ten spowodował y między innymi: zw yżka ceny ropy
naf towej oraz wzrost bezrobocia, w szczególności wśród młodzieży.
Według przedstawicieli subkultur y punk każdy człowiek jest równy,
ma te same prawa i nie ma podziału na słuchających rozkazów i w ydających je. Wielu uży wało pseudonimów, czyli ksy w. Ruch ten rozwijał się szczególnie wśród młodzieży w wieku 15-17 lat, przeważali
chłopcy, a zamieszkiwali tereny osiedli dużych miast.
Obok punków powstała również inna subkultura: popersi. W Polsce
popersi byli głównie fanami dwóch zespołów: Kombi i Republika.
Fascynacja tymi zespołami, szczególnie Republiką spowodowała, że
charakter ystyczną fr yzurą dla tej subkultur y było posiadanie or yginalnej jasnej grzy wki, takiej jak lider zespołu, Grzegorz Ciechowski.
Przyjmowali oni bezkr y tycznie komercyjne treści pł ynące z mediów.
Większość popersów pochodziła z rodzin robotniczych, ale przez tak
zwany „szpan” chcieli zamanifestować w yższy stan materialny niż
rzeczy wiście posiadali. Pod względem war tości wewnętrznych, kierowali się hedonizmem, egoizmem oraz materializmem. Nienawidzili
punków, któr ych uważali za brudasów i śmieci, co doprowadzało do
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ MUZYKA
częstych ataków na siebie. Rozpoczęła się era subkultur, które kierował y pogardę do innych, określonych grup.
W latach 60. w Wielkiej Br y tanii w ykreowali się skinheadzi. Swoją
nazwę zawdzięczają fr yzurze. Obcinali się bowiem bardzo krótko,
a w późniejszych czasach golili głow y. Wy wodzili się z angielskiej
klasy robotniczej i sprzeciwiali bogaczom. Początkowo w tej subkulturze było czymś normalnym obcowanie ze sobą biał ych ludzi
z czarnymi, co w późniejszych okresach stało się nieodpowiednie.
W latach 70. miało miejsce drugie odrodzenie ruchu. Odrodzenie to
było reakcją na wszechobecną kulturę zgnilizny i brudu prowadzonej
przez punków. Skinheadzi propagowali silny charakter, czystość i samodyscyplinę. Oprócz w ygolonej głow y charakter ystycznym ubiorem
był y czarne skórzane kur tki, w ysokie buty, białe koszule z wąskimi
krawatami. Z biegiem czasu ruch podzielił się na kilka innych. Pier wszym poważniejszym ruchem byli tak zwani „of ficial hooligans”. Byli
to agresy wni skinheadzi, którzy dokony wali gwał tów, napadów czy
w ymuszeń. Następnie przenieśli się oni na stadiony, tworząc grupę
„szalikowców”. Innym odłamem ruchu skinhead jest ruch nazistowski.
Powstał on po 1989 roku. Wielu ludzi, szczególnie z tego odłamu,
twierdzi, że jest to trzecia i jedyna słuszna fala z jaką powinien iść
cał y ruch skinhead. Są przeciwnikami demokracji, ponieważ kojarzy
im się z bałaganem i anarchią. Chcą rządów autor y tarnych posiadających policję polityczną oraz liczną armię stanowiącą siłę państwa.
Są przeciwko narkotykom oraz alkoholizmowi. Przekonani są, że tylko oni są w stanie przeciwstawić się demoralizującym wpł y wom.
Twierdzą, iż są patriotami broniącymi tradycji, wiar y i war tości.
W Polsce ideologię swą propagują w „skinzinach”. Dążenia totalitarne
uzasadniają tym, iż wizja Polski demokratycznej się nie sprawdziła.
Demokracja doprowadziła do zagrożenia by tu narodowego, a parlament został opanowany przez obcych: Żydów, masonów, postkomunistów, lewicę laicką, socjalistów itp. Zaradzić temu może jedynie silny
przy wódca i silne państwo. Skini-nacjonaliści widzą siebie jako wojowników, jako zbrojne ramię, które doprowadzi do chwał y własnego
państwa.
Z powodu „plagi” takich skinów powstał odłam antyrasistowski wspierany przez różne fundacje anty faszystowskie. Powstał
S.H. A .R.P. (Skinheads Against Racial Prejudice – Skinheadzi przeciwko uprzedzeniom rasow ym). Skinheadzi ci przypominają, że ten ruch
brał inspiracje od jamajskich subkultur. Normalnym było, że skinhead
miał czarny kolor skór y, bo liczył y się wspólne poglądy i status spo-
30
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ MUZYKA
31
Foto:urloplandia.pl
łeczny. S.H. A .R.P i skini-nacjonaliści prowadzą ze sobą wojnę o to,
któr y ruch jest prawdziwie skinhedowski.
W latach 90. powstało wiele innych subkultur. Pojawili się metale, którzy ubierają się na czarno, mają długie włosy i słuchają mocniejszego rocka. Pod wpł y wem mody na motocykle powstali motocykliści, a na muzykę elektroniczną – technoboye. Pojawiła się także
subkultura hip-hopowa, która charakter yzuje się luźnym ubiorem
i nienawiścią do policji. Dzisiejszy świat rozwija się szybko, co powoduje szybkie zmiany w muzyce, a wraz z nimi rodzą się subkultur y.
rek
lama
Stwórz własna pieczątkę
ARCHI
TEKTURA
WNĘTRZ
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ ARCHITEKTURA WNĘTRZ
Betonowe ściany
w mieszkaniu
Autor: Maria Potrykus
34
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ ARCHITEKTURA WNĘTRZ
Projekty wnętrz z betonową ścianą są jednymi z najbardziej popularnych w ostatnich latach. Mimo że są trochę niebezpieczne, mogą też
dodać eleganckiego i szykownego akcentu w każdym wnętrzu. Najlepszy efekt możesz osiągnąć, jeśli połączysz betonowe ściany
z minimalistycznym w ystrojem. To połączenie daje naprawdę efektowne rezultaty. Jeśli szukasz zmiany, betonowa ściana będzie bardzo dobr ym pomysłem. Beton jest coraz częściej łączony z surow ymi,
ciepł ymi i naturalnymi materiałami, takimi jak np. drewno.
35
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ ARCHITEKTURA WNĘTRZ
Jeśli uważasz, że beton nie prezentuje się dobrze pod względem
estetycznym, jestem przekonana, że szybko zmienisz zdanie, gdy
zobaczysz kilka wspaniał ych projektów wnętrz, które zawierają ten
nietradycyjny materiał. Od kuchni, przez łazienkę, aż do sypialni –
betonowe ściany pojawiał y się wszędzie, oferując idealne połączenie
naturalnych rozwiązań z ultranowoczesnym podejściem.
36
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ ARCHITEKTURA WNĘTRZ
Gołe betonowe ściany nie są nowością, ale dopiero od niedawna ​​
zaczęł y pojawiać się regularnie również w nowoczesnych i minimalistycznych wnętrzach. Ich w ykończenie może dodać dramatyzmu prostemu pomieszczeniu, zwłaszcza w połączeniu ze szkłem, stalą lub
biał ymi meblami i akcesoriami. Beton uwielbia również towarzystwo
cegieł, drewna, naturalnych kolorów i jasnych akcentów, które nadają
mu cieplejszy charakter i sprawiają, że w ygląda naprawdę świetnie.
37
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ ARCHITEKTURA WNĘTRZ
Niesymetryczny
kawałek ceglanej
ściany, czyli
industrialne stylizacje
Autor: Maria Potrykus
38
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ ARCHITEKTURA WNĘTRZ
W ostatnich latach zamiłowanie do renowacji i nadawania nowego
życia star ym magazynom, stodołom i budynkom przemysłow ym rzuciło nieco światła na strefę projektowania. Od rustykalnych narażonych w ykończeń i elementów konstrukcyjnych do inspirowanych
przemysłem opraw oświetleniow ych – nie ma wątpliwości, że industrialne szczegół y są tu mocno zaakcentowane. Docenienie surow ych
i sprawiających wrażenie niedokończonych wnętrz to pier wszy krok
ku wprowadzeniu industrialnego stylu do domu.
39
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ ARCHITEKTURA WNĘTRZ
40
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ ARCHITEKTURA WNĘTRZ
Odsłonięte cegł y nadadzą charakteru każdemu surowemu wnętrzu – od kuchni aż po sypialnię. Dodawanie elementów przemysłow ych do mieszkania daje nam możliwość łączenia stylów – współczesnego z tymi nieco starszymi. Odsłonięte cegł y mogą także
pomóc stworzyć uroczy, rustykalny klimat. Działają one szczególnie
dobrze w kuchni, gdzie tworzą ciepłą atmosferę i zapraszający nastrój, któr y pasuje do kuchennej przestrzeni, zw ykle tętniącej życiem. Kluczem jest w ybór odpowiedniego stylu i dopasowanie reszty
w ystroju pod dany pomysł.
41
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ ARCHITEKTURA WNĘTRZ
42
SPORT
I
ZDRO
WIE
44
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ SPORT I ZDROWIE
Krótka historia zumby
Autor: Anna Łągiewka
Foto: marketwire.com
Zumba powstała w połowie lat 70. Jej twórcą jest Alber to Perez
„Beto”. Urodził się 15 marca 1970 roku w Kolumbii. Już w swoich
najmłodszych latach zakochał się w tańcu. Jako nastolatek prowadził zajęcia w Cali w Kolumbii i właśnie tam zaczęła się jego historia. Można powiedzieć że Zumba powstała zupełnie przypadkowo.
Pewnego dnia zapomniał on bowiem zabrać swojej kasety z muzyką
na zajęcia; w yjął więc z plecaka inną, z ulubionymi piosenkami (latynoskie r y tmy salsy) i zaczął improwizować. To, co się stało potem,
przekroczyło jego najśmielsze oczekiwania. Po ł ąc zenie f itnessu
z gorącą l at ynoską muz yką okazało się być s tr załem w dziesiątkę. Tak spodobało się ono kursantom, iż Be to pos t anowił s t wor z yć
w ł asny program ć wic zeń. W ciągu kilku miesięc y jego now y pomys ł podbił kolumbijskie kluby.
45
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ SPORT I ZDROWIE
Foto: holafitness.ca
W 1999 roku postanowił w yjechać do Stanów. Nie miał jednak
pieniędzy ani pomysłu, jak przebić się ze swoją formułą fitnessowo
-taneczną w amer ykańskim świecie. Zaczął od prowadzenia zajęć
w klubach, dorabiał też jako trener osobisty zamożnych Amer ykanów.
Jedna z jego kursantek poznała go ze swoim synem, k tór y zajmował się biznesem internetow ym – Alber to Perlmana. Ten w końcu
poznał go ze swoim kolegą – Alber to Aghion. I tak tr zech Alber to
założ yło spó łkę o nazwie Zumba Fitness.
Zumba w kolumbijskim slangu oznacza „baw się i ruszaj” i świetnie oddaje jej charakter. Sam interes rozpoczęli od w ydania pł y ty
DVD z filmem instruktażow ym, któr y rozszedł się w milionow ych nakładach. Potem wszystko poszło już bardzo szybko – zaczęli zgłaszać
się ludzie chętni, by zostać instruktorami zumby. W 2003 roku powstała Akademia Zumby, która do dziś kształci przyszł ych instruktorów i daje licencje. Aktualnie Zumba znana jest w około 200 krajach
świata, a Beto jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci tej
dziedziny. To „ojciec” Zumby. Co spowodowało że Zumba tak przyjęła
się w tak wielu krajach? Chodzi oczy wiście o jej filozofię. W przeciwieństwie do ciężkich ćwiczeń fizycznych, nie ma tu bólu, za to są
uśmiech, przyjemne spędzanie czasu i dobra zabawa.
46
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ SPORT I ZDROWIE
Alber to Perez otrzymał nagrodę innowatora roku 2013 od Hispanicize 2013 Latinovator Awards, w yróżniającego innowatorów pochodzenia latynoskiego. Znalazł się na 27. miejscu na liście 100 najbardziej wpł y wow ych osób w świecie zdrowia i fitnessu roku 2012 i 82.
miejscu w roku 2013.
A jak Zumba znalazła się w Polsce? W roku 2010 przy wiozła ją do
Polski Izabela Kin. Informatyczka oraz instruktorka aerobiku podczas
poby tu w Waszyngtonie trafiła przypadkowo na lekcję Zumby. „Przyzw yczajona do jednej choreografii nauczanej sukcesy wnie, myślałam,
że prowadząca jest nieprzygotowana i dlatego zmienia piosenki
i tańczy co chwilę inne kroki. Nie załapałam konceptu, ale zakochałam się w muzyce i ruchach. Zwłaszcza pamiętam, jak ćwiczyłam
ruchy w domu przed lusterkiem już po tych pier wszych zajęciach, po
prostu bardzo mi się podobał y. Nie ukr y wam, iż w yglądało to zabawnie.” Potem wszystko ruszyło już bardzo szybko – na Flor ydzie została instruktorką Zumby i rozpoczęła swoje zajęcia, które następnie
przeniosła do Polski.
Dziś Iza to „matka” Zumby w Polsce. Aktualnie jest szkoleniowcem Zumby Fitness ( Zumba Education Specialist) i prowadzi szkolenia na terenie Europy. Obecnie Zumba Fitness to ogromna firma zajmująca się nie tylko szkoleniami now ych instruktorów, ale również
w ydawaniem pł y t, sprzedażą ubrań Zumba Polska, akcesoriów do
ćwiczeń, spor towej biżuterii, prowadzeniem eventów, szkoleń. Wszyscy instruktorzy mogą uczestniczyć w programie wspomagającym
i zrzeszającym instruktorów z całego świata – ZIN ( Zumba Instructor
Network). Zumba to nie tylko Zumba, ale również Zumba Gold (zajęcia mniej intensy wne, dla kobiet w ciąży, starszych ludzi, osób
z lekkimi urazami),
Zumba Aqua ( Zumba w wodzie), Zumba
Tonning (z użyciem
ciężarków, kładąca
nacisk na wzmacnianie), Zumba Sentao
(z użyciem krzesła,
wzmocnienie pośladków, brzucha, ud) czy
Zumba Kids (zajecia
dla dzieci).
Foto: bodymania.pl
47
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ SPORT I ZDROWIE
Królowie polowania
Autor: Karol Żyła
Foto: media.laczynaspilka.pl
Zastanawiając się dosyć przekornie, co błyskotliwego mogę napisać
we wstępie, uświadomiłem sobie jedną, dosyć krzepiącą mnie rzecz.
Dokładnie rok temu, może w nieco chłodniejszej scenerii, pisałem
pierwszy tekst do Gajderii. Czy dużo od tamtego czasu się zmieniło?
Wiadomo – oprócz scenerii zmieniło się także spojrzenie na świat, na
sport i na różne codzienne sprawy. Właściwie to ten tekst też będzie
o zmianach. W ostatnim numerze zająłem się rynkiem zagranicznym,
teraz mogę podsumować sytuację polską w tym całym zawirowaniu.
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ SPORT I ZDROWIE
Królem letniego polowania na naszym r ynku bez wątpienia jest
Lechia Gdańsk. Zresztą podobnie jak w poprzednim roku. Dwa słowa
– Milos Krasić. Niegdyś uważany za następcę Pavla Nedveda
w Juventusie, był y gracz CSK A Moskwa, Fenerbahce, S.C. Bastii. Trzeba przyznać, że dorobek robi wrażenie. Jeżeli tylko będzie mu się
chciało i nie będzie balował w trójmiejskich klubach, to mamy nowego najlepszego gracza Ekstraklasy. Naprawdę już dawno nie było
w polskiej lidze kogoś tego kalibru. Ale nie na Krasiciu świat się kończy. Jeżeli Serb zdecydowałby się na tour po klubach, to na pewno
chętny byłby Sławek Peszko – kolejny z now ych naby tków Zielonych.
Transfer kor zystny dla wszystkich – klubu, bo Peszkin jakby nie
było kopnąć umie; ligi – bo to w końcu reprezentant; reprezentacji
– bo dostanie szansę regularnej gr y pr zed Euro 2016. Jest też Michał Chrapek , wracający po dziwnych per ypetiach w Catanii, Kuświk
z Ruchu Chor zów i człowiek zagadka, znany bliżej jak pr zyjaciel
Djokovicia – Neven Marković. Z t ym że ten ostatni jak na razie idealnie zagr zewa kr zese łka na tr ybunach.
Drugie miejsce na podium przypada Legii Warszawa. Główna
w tym zasługa naturalizowanego Węgra – Nemanji Nikolicia. Dawno
obcokrajowiec z kar tą na ręku nie miał takiego wejścia do ligi. Od
razu zażar ta walka o fotel króla strzelców, dobr y kontakt z drużyną
i podobno pełen profesjonalizm, jeżeli chodzi o życie pozaspor towe.
Dobrze jak na standardy Legii w ygląda też transfer Michała Pazdana,
typowego ty tana pracy do środka pola. Twardy, zawzięty, choć często
niepotrzebnie rzucany na różne pozycje. Przewidy wanie, ustawianie
się i czy tanie gr y – profeska. Do warszawskiej bandy dołączył też
Aleksandar Prijović, człowiek o (eufemistycznie mówiąc) dość ciężkiej
technice. Wielką niewiadomą są natomiast transfer y załatwione pod
koniec – Trickovski i Vranjes. Jeżeli wypalą, będą dobrymi wzmocnieniami, jeżeli nie, to będzie można rzucić frazesem pt. „A nie mówiłem?”.
Stawkę zamyka Pogoń Szczecin, która w jednym okienku, z wolnego transferu potrafiła kupić kilkoro zawodników stających się z marszu
wzmocnieniem. „Banda Łysego”, tj. Fojut i Czerwiński czyszczący
w obronie, Przybecki szalejący skrzydłem, Słowik dający spokój w razie
kontuzji Kudły oraz wielki powrót – Dvalishvili. W debiucie dostał kilkanaście minut, radząc sobie całkiem nieźle (na pewno będzie dobrym transferem). Z powrotów warto zanotować świetny biznes – sprzedano Akahoshiego, żeby za rok wrócił bez żadnego odstępnego. Ukłony i oklaski.
48
49
GajderiaMagazine/ Wrzesień 2015/ SPORT I ZDROWIE
Foto:YouTube.com
Jeżeli chodzi o zagranicę, to najważniejsze – Błaszczykowski nareszcie będzie grał. W ostatnim dniu okienka przeszedł na wypożyczenie do Fiorentiny, co w perspektywie Euro jest dla nas bardziej niż
korzystne. Kamil Wilczek poszedł do Serie A, Wszołek wypożyczony
(może się mylę, ale w Serie A jeszcze chyba nigdy nie mieliśmy tak
wielu piłkarzy). W dodatku wielki skok dla Malarczyka, całkiem nieźle ustawił się też Tytoń i Załuska. Dopiero pisząc ten artykuł zdałem
sobie sprawę, jak dużo kolorytu z nowymi nabytkami i całą zagadkową
otoczką będzie miała nasza rodzima Liga w pierwszych miesiącach.
Sam nie mogę się doczekać na jej powrót po przerwie reprezentacyjnej i już się cieszę na myśl o dwóch polskich klubach w Lidze Europy.
Czyżby Ekstraklasa przestała być Ligą dla masochistów?
rek
lama
ANKIETA
Chcemy, by GajderiaMagazine była
coraz lepsza, dlatego zapraszamy Was
do wzięcia udziału w krótkiej ankiecie.
Dziękujemy