Elementywiodącej - plettac RUSZTOWANIA

Transkrypt

Elementywiodącej - plettac RUSZTOWANIA
Solutions for Industrial Services
www.BIS.bilfinger.com
Wydanie 2009/2
Informacje Bilfinger Berger Industrial Services dla klientów biznesowych, partnerów i pracowników grupy przedsiębiorstw
Elementy wiodącej
pozycji w Europie
Wejście na rynek francuski we wrześniu, akwizycja MCE AG w Austrii przez koncern
matkę w październiku, krok ku zbudowaniu pozycji rynkowej w Szwajcarii w listopadzie
– te dokonywane w comiesięcznym rytmie akwizycje są kamieniami milowymi w procesie pozyskiwania nowych rynków i lokalizacji trwale wzmacniając naszą pozycję jednego
z wiodących dostawców usług przemysłowych w Europie.
(Strona 3 i poniższy raport)
Solidne perspektywy mimo największego od dziesięcioleci załamania koniunktury
Na sprawdzonym kursie – wykorzystanie kolejnych opcji rozwoju
Rok 2009 stał na całym świecie pod całkowitym znakiem
daż była tylko kwestią czasu. To, że teraz stanie się częścią
jest zatrudnionych w Austrii a 1.600 w Niemczech. Kolejne
„Akwizycjami roku 2009 pozycjonujemy się także w trud-
kryzysu finansowego i powiązanego z nim znacznego
koncernu Bilfinger Berger AG, w którym oddziały serwiso-
spółki są zlokalizowane w Szwajcarii, w Polsce, na Słowacji
nym gospodarczo otoczeniu jako przedsiębiorstwo o dużej
osłabienia koniunktury. Także spółka Bilfinger Berger
we znacznie się powiększyły i dalej zyskują na znaczeniu,
i w innych krajach Europy Środkowej.
dynamice wzrostu“, podsumowuje Thomas Töpfer: „Ten
Industrial Services (BIS) musiała uwzględnić nieprzewidy-
jest dla obu stron absolutnym zyskiem. MCE nie tylko żyje
walność sytuacji gospodarczej podejmując odpowiednie
przemysłem, lecz teraz uosabia go w pełni i całkowicie“,
wzrost nie jest dla nas celem samym w sobie. Łączymy
Oprócz MCE Thomas Töpfer podkreśla istotne pod wzglę-
wyjątkowo wysoki w branży poziom obecności na mię-
działania strukturalne, kładąc większy nacisk na zarzą-
dem strategicznym przejęcie grupy firm Rohrbau Gren-
dzynarodowej arenie z silnym regionalnym umocowaniem
dzanie ryzykiem, a jednocześnie utrzymując konsekwent-
zach/Pratteln na koniec roku 2009 prowadzących swą
tworząc w ten sposób warunki ku temu, aby w roli strate-
nie sprawdzony strategiczny kurs. Dla prezesa zarządu,
główna działalność w przemyśle farmaceutycznym w re-
gicznego partnera usługowego wspierać naszych klientów
Thomasa Töpfera, ważne są przy tym także impulsy pły-
gionie Bazylei. Akwizycja ta, obwarowana wynikającym z
tak kompleksowo, jak tylko jest to możliwe. ■
nące od wspomnianych perspektywicznych akwizycji.
przepisów antymonopolowych zezwoleniem, wzmacnia
Dzięki nim całkowity obrót BIS w roku gospodarczym
trwale zaangażowanie BIS na szwajcarskim rynku. Spółce
2010 będzie rósł dalej.
BIS udało się wejść na rynek we Francji dopiero we wrześniu 2009 r. poprzez akwizycję LTM Industrie SAS w Lyonie.
SPIS TREŚCI
Na pierwszym miejscu w tym kontekście Thomas Töpfer
Tak samo jak region Bazylei również aglomeracja Lyonu
wymienia dokonaną przez Bilfinger Berger AG, zapowiada-
jest jednym z głównych europejskich ośrodków przemysłu
Planowy rozwój personelu
2
ną na początku października akwizycję austriackiego do-
farmaceutycznego. Obie te akwizycje zwiększają roczny
Akwizycje w roku 2009
3
stawcy usług dla przemysłu i energetyki, MCE AG. Przed-
obrót grupy BIS o ponad 90 mln euro.
Oceny ryzyka dla bezpieczeństwa danych
4
Best Practise Sharing w BIS
5
Bayer CropScience: alternatywne koncepcje
6
Eternit i Münzing Chemie: full service
7
Cargill i SOL: projekty AKPiA
9
siębiorstwo to z główną siedzibą w Linzu w 2008 roku z
zatrudnieniem na poziomie około 6.500 pracowników
osiągnęło obrót w wysokości 920 mln euro. Z zastrzeżeniem zgody na przejęcie wydawanej przez odnośne orga-
Thomas Töpfer steruje untegracją MCE w unii personalnej
pełniąc funkcję członka zarządu Bilfinger Berger AG oraz
prezesa zarządu BIS.
MCE jako część Bilfinger Berger
to zysk dla obu stron.
ny antymonopolowe istotne jednostki przedsiębiorstwa
MCE mają zostać zintegrowane w dywizjach Industrial
mówi Thomas Töpfer nawiązując tym samym do aktual-
„W obu przypadkach założyciele przejmowanych firm wno-
oraz Power Services koncernu Bilfinger Berger. W obliczu
nego sloganu przedsiębiorstwa – „Żyjemy przemysłem“.
szą do BIS Group swe biznesowe dzieła życia“, stwierdza
tej misji integracyjnej Thomas Töpfer w unii personalnej
Stadtwerke Düsseldorf: przełączenia
10
Thomas Töpfer, „co dobitnie potwierdza naszą reputację na
Areva: budowa elektrowni w Finlandii
11
oprócz swych zadań w roli członka zarządu Bilfinger Ber-
Spektrum usług MCE obejmuje budowę rurociągów prze-
rynku.“ Już w lipcu 2009 r. spółka BIS wzmocniła swą pozycję
Füngers Feinkost: wysoce nowoczesna linia
13
ger AG dodatkowo z dniem 1 listopada został ponownie
mysłowych i montaże urządzeń, wykonawstwo i instalo-
przez trzy akwizycje kolejno w Norwegii i Szwecji w zakresie
powołany na prezesa zarządu BIS. Tę funkcję piastował
wanie komponentów mechanicznych oraz technikę elek-
usług związanych z instalacjami elektrycznymi i AKPiA oraz
Przegląd aktualnych zleceń
14
uprzednio w okresie od lipca 2004 r. do marca 2009 r.
tryczną, pomiarową, sterowniczą i regulacyjną (AKPiA).
w wykonawstwie rusztowań przemysłowych. Poprzedziła
Siemens: Supplier Award dla BIS GTS
15
Przedsiębiorstwo to jest zorientowane na przemysł prze-
je w kwietniu dokonana w Niemczech w dziale technicznej
MOL: nowy zbiornik gazu na Węgrzech
17
„Spółka MCE AG rozwijała się pomyślnie osiągając status
twórczy i energetykę podejmując się dla swych klientów
izolacji akustycznej akwizycja dotychczasowego przedsię-
Norsk Hydro: koncepcja w Katarze
19
oferenta zintegrowanych usług przemysłowych. Ponieważ
także kompletnego zarządzania utrzymaniem ruchu w
biorstwa partnerskiego Hertz przez spółkę BIS Gerber, która
przedsiębiorstwo to należało do spółki udziałowej, sprze-
obiektach klientów. Z łącznie 6.500 pracowników 3.900
Vestas: usługi dla turbin wiatrowych
20
dzięki temu zwiększyła swe zdolności produkcyjne.
2
Nowy wizerunek
Rozszerzenie o dwóch członków ds. operacyjnych
Become Part of our BISness
Powołanie nowych członków zarządu
W ramach przeformatowania internetowej strony BIS centralny dział ds. Human Resources & Services dokonał decydującej zmiany swego zewnętrznego wizerunku. Nową twarz otrzymała także BIS Academy. Wirtualna akademia
kształcenia i doskonalenia zawodowego od 2008 roku prowadzi centralnie wszystkie działania w koncernie związane z rozwojem personelu i uwzględniające indywidualne potrzeby pracowników.
dostosowaniu layoutu będzie on stosowany we wszyst-
wiona w formie domu. Wizu-
kich spółkach BIS w kraju i za granicą. W tym celu spółki
alizacja ta jest bardziej zrozu-
otrzymały płytę CD z instrukcją, zdjęciami i szablonami
miała i przejrzysta, i bardziej
formatowymi. Obok konkursów na konkretne stanowi-
Dr Peter Romanow (45) oraz Gerhard Schmidt (58) zostali powołani przez radę nadzorczą BIS na nowych członków
akcentuje odniesienie do grup
sko będą wykorzystywane nowo opracowane ogłosze-
zarządu. Obaj w dalszym ciągu pozostają przy tym bez zmian odpowiedzialni za swój odnośny zakres zadań w dy-
docelowych. Oprócz tego zaktualizowano także treści.
nia wizerunkowe. „Become Part of our BISness.“ – tak
rekcji dywizji Western Europe i Central Europe. Od 1 listopada 2009 roku w skład zarządu wchodzą Thomas Töpfer
Michael Schmitz, dyrektor ds. rozwoju personelu w BIS:
brzmi przesłanie zachęcające do tego, aby odkryć dla sie-
(prezes), dr Rudolf K. Jürcke, dr Peter Romanow, Joachim Rödiger (CFO) oraz Gerhard Schmidt.
„Rozwój personelu to żywy proces. Uzupełnione treści
bie wielostronne perspektywy zawodowe w BIS Group.
uwypuklają nasze dążenia do stałego udoskonalania ofert
„W tak dynamicznej branży jak serwis przemysłowy waż-
dla naszych pracowników. Jednocześnie nowa prezentacja
ne jest, aby pozycjonować się jako atrakcyjny, zoriento-
Rozszerzenie zarządu podkreśla centralne znaczenie,
jącym i utrwalającym wiodącą pozycję spółki w Europie.
podkreśla również to, że BIS Academy pełni rolę dachu dla
wany na przyszłość pracodawca“, podkreśla dyrektor
jakie tematy operacyjne posiadają dla przedsiębiorstwa
Z krajami takimi jak Wielka Brytania, Irlandia, Belgia,
wszystkich naszych działań związanych ze zdobywaniem
centralnego działu ds. Human Resources & Services, Ti-
i całej kadry zarządzającej. W gremium zarządu jeszcze
Holandia, Portugalia i Hiszpania oraz prowadzącymi
kwalifikacji.“
mur Tavas. „Do tego przyczyniają się walnie nasze nowe
silniej niż dotychczas reprezentowane są tym samym
międzynarodową działalność przedsiębiorstwami działu
i nowoczesne layouty w ofertach pracy i ogłoszeniach
tematy i sprawy spółek operacyjnych także personal-
Technical Noise Control w 2008 roku wniosła do obrotu
wizerunkowych.“ ■
nie. Funkcję prezesa powierzono Thomasowi Töpferowi
grupy ponad 730 mln euro.
Wykorzystanie efektu synergii
Dr Peter Romanow
BIS podąża nowymi drogami także przy rekrutacji.
w unii personalnej z funkcją i zadaniami, za które odpo-
W przyszłości grupa BIS przy ogłoszeniach o wolnych
wiada jako członek Bilfinger Berger AG.
miejscach pracy będzie stawiać na tzw. media mix. BIS
flohagena.de/BIS
cowano nowoczesny layout. Odtąd po indywidualnym
lifikacji jest teraz przedsta-
flohagena.de/BIS
Cała oferta podnoszenia kwa-
Gerhard Schmidt
Gerhard Schmidt, urodzony w związku gmin Kirchen,
Nadrenia Palatynat, po pierwszych studiach uwieńczo-
będzie planowo wykorzystywać efekt synergii poprzez
Dr Peter Romanow, urodzony w Monachium, studiował
nych uzyskaniem tytułu magistra inżyniera budowy
włączenie koncernu Bilfinger Berger do systemu e-recru-
budowę maszyn oraz ekonomikę i organizację przed-
maszyn zdobył dodatkowo specjalizację inżyniera spa-
itingu. W obszarze Praca & Kariera na stronie domowej
siębiorstwa. Po kolejnych etapach – pracownik nauko-
walnictwa. Swą karierę zawodową rozpoczął w roku
BIS będzie na przykład umieszczony link do platformy
wy na Politechnice Monachijskiej, uzyskanie stopnia
1976 w branży urządzeń przemysłowych, już wcześnie
Kariera on-line w Bilfinger Berger Multi Service Group.
doktorskiego z budowy maszyn oraz konsultant ds.
podejmując się zadań zarządzania, na początku w LGA
Tam kandydaci uzyskają szybki dostęp do ofert pracy
zarządzania w Wiesbaden – w roku 1996 przeniósł się do
Gastechnik, a następnie, jako dyrektor techniczny i czło-
w BIS Group i mogą składać swe aplikacje bezpośrednio
ówczesnej Rheinhold & Mahla AG a dzisiejszej Bilfinger
nek zarządu, w Weber Rohrleitungsbau. W 2005 roku
online. Również w ogłoszeniach drukowanych, które
Berger Industrial Services (BIS). Od 2001 roku jest człon-
Gerhard Schmidt przeszedł do BIS jako rzecznik kierow-
w dalszym ciągu mają duże znaczenie, będą odsyłacze do
kiem dyrekcji odpowiedzialnym za dział Technicznej
nictwa dywizji Central Europe i członek dyrekcji. Do dy-
możliwości rekrutacji on-line.
Izolacji Akustycznej i dywizję Western Europe. Poprzez
wizji Central Europe zaliczają się Niemcy, jako kraj po-
akwizycję LTM w 2009 roku do rynków obsługiwanych
chodzenia BIS Group, oraz Austria i Szwajcaria. W roku
przez tę dywizję doszła Francja. Dywizja Western Euro-
2008 dywizja ta wniosła do obrotu przedsiębiorstwa
pe okazała się w ubiegłych latach czynnikiem stabilizu-
ponad 670 mln euro. ■
Dla ogłoszeń drukowanych, tak samo jak dla ogłoszeń
o wolnych miejscach pracy publikowanych on-line, opra-
Z motywem ogłoszeń wizerunkowych grupa BIS prezentuje się jako atrakcyjny pracodawca.
Ukierunkowanie na specyficzne wymagania spółek BIS
Selektywny trening dobrym przygotowaniem do współzawodnictwa
Od 2008 roku BIS Academy zarządza centralnie działaniami rozwoju personelu w BIS Group. Oprócz centralnych
kacji oraz grona kierowników budowy i montażu. „Dzię-
szkolenia. Oprócz tego przy współpracy z centralnym
ofert są również udostępniane pakiety zdecentralizowane, którymi można wesprzeć spółki udziałowe w tworzeniu
ki temu powstała bardzo jednorodna grupa z różnym
działem Technical Support & HSEQ są opracowywane
ofert służących podnoszeniu kwalifikacji ich pracowników.
backgroundem w temacie sprzedaży i komunikacji“,
certyfikowane, modułowe oferty doskonalenia, które
opowiada Silvia Hägele, referent ds. rozwoju personelu
mają podnieść know-how i kompetencje pracowników
w BIS.
w spółkach udziałowych. ■
W tym celu powstało również działanie treningowe
gang Schmidt, „a to właśnie w handlu zmotywowani
w BIS Industrieservice Süd zaplanowane i zrealizowane
i wykwalifikowani pracownicy są najlepszą dźwignią
przez dział rozwoju personelu BIS z inicjatywy zarządu
dla umocnienia i potencjalnego zwiększenia wymiaru
Zadowolenie uczestników regularnie poddawane było
BIS. Spółka BIS Industrieservice Süd ma swą siedzibę
stosunków z klientami.“
ewaluacji w oparciu o arkusze feedbackowe. „Odpowiedzi były całkiem pozytywne“, informuje Silvia Hägele.
w Puchheim pod Monachium i specjalizuje się w usługach zintegrowanych, izolacji, instalacjach przemy-
Kompleksowe przygotowanie
„Należy podkreślić, że uczestnicy od samego począt-
słowych i utrzymaniu ruchu działając między innymi
Przy współpracy z zewnętrznym trenerem przeanali-
ku byli otwarci na treści treningu i postrzegali szkole-
w rafineriach i elektrowniach, w przemyśle chemicz-
zowano mocne i słabe strony uczestników a następnie
nie jako szansę dla całkiem osobistego doskonalenia.“
nym i farmaceutycznym jak również w przemyśle
opracowano selektywne jednostki treningowe, które
Zadowolony z wyników był także prezes, Wolfgang
spożywczym i papierniczym.
rozpoczęły się w czerwcu 2008 i zakończył się w lutym
Schmidt. „Pracownicy poczynili postępy zwłaszcza
2009. Tematem dwudniowych bloków seminaryjnych
w cross sellingu, czyli rozpoznawaniu i wykorzystywa-
Punktem wyjścia dla szkolenia było postawione przez
były techniki sprzedaży i pozyskiwanie nowych klien-
niu dodatkowego potencjału sprzedaży.“
zarząd wymaganie, aby opracować specyficzny trening
tów, negocjowanie ofert, komunikowanie się i współ-
handlowy i komunikacyjny dla wszystkich pracowników
praca oraz wspólne rozwiązywanie problemów i kon-
Tymczasem dział rozwoju personelu w BIS dokonał ko-
działających na miejscu u klienta. Celem treningu miało
fliktów.
lejnej optymalizacji tego rodzaju zdecentralizowanych
jednostek treningowych. Jedno- i dwudniowe warsz-
być przy tym zapewnienie, aby pracownicy w przyszłości lepiej komunikowali się w zespole i w interesie dobrej
W szkoleniu, które odbyło się w nowym centrum kon-
taty orientacyjne poprzedzające działanie szkolenio-
obsługi klienta intensywniej ze sobą współpracowali.
ferencyjnym centrali BIS w Monachium, uczestniczyło
we wskazują na to, gdzie stoją uczestnicy i w jakim
„Wzmocnienie merytorycznych i społecznych kompe-
łącznie 21 pracowników BIS Industrieservice Süd. Po-
kierunku mają się rozwijać. Na tym bazują następie
tencji naszych pracowników to podstawa sukcesu na-
chodzili oni zarówno z działów sprzedaży i kalkulacji,
selektywnie dobierane instytuty treningowe, przepro-
szego przedsiębiorstwa“, jest przekonany prezes, Wolf-
z grona kierowników projektów jak i z działu prefabry-
wadzany briefing trenerów oraz koncepcja i realizacja
Wolfgang Schmidt, prezes BIS Industrieservice Süd, zadowolony z wyników treningu handlowego.
3
Przejęcie Rohrbau Grenzach/Pratteln
Znakomite uzupełnienie
Przejęcie grupy firm Rohrbau Grenzach/Pratteln pozwala koncernowi Bilfinger Berger Industrial Services (BIS)
utrwalić swą pozycję rynkową w Szwajcarii. Główna działalność tego przedsiębiorstwa to produkcja i montaż
rurociągów dla przemysłu farmaceutycznego i chemicznego w regionie Bazylei. Obok wcześniejszej akwizycji we
francuskim Lyonie również to przejęcie wzmacnia rynkowy status BIS w przemyśle farmaceutycznym.
W sumie przedsiębiorstwo to ze swymi spółkami wnosi
sposób zapewniamy sobie dalszy potencjał wzrostu w
do grupy przedsiębiorstw BIS roczny obrót na poziomie
tym klasterze zarówno dla nowej spółki jak i dla całej
około 55 mln euro. Akwizycja ta została dokonana z za-
naszej grupy przedsiębiorstw. Cieszymy się bardzo, że
strzeżeniem wydania zezwolenia przez urząd antymo-
Rohrbau Grenzach/Pratteln dołącza do naszej bizneso-
nopolowy. Firma Rohrbau Grenzach/Pratteln została
wej rodziny.“ Ta grupa firm posiada długoletnie kontak-
założona w 1977 roku na niemiecko-szwajcarskim po-
ty biznesowe z renomowanymi klientami jak na przy-
graniczu. Główna działalność w lokalizacjach Grenzach
kład Novartis i Roche. Dzięki uznanej pozycji na rynku
w Badenii-Wirtembergii oraz Pratteln w szwajcarskim
w ubiegłych latach udało się pozyskać także takich
kantonie Bazylea-Okręg (Basel-Land) jest prowadzona
klientów jak Merck-Serono. Poza farmacją klientelę
dalej na zasadzie samodzielniej jednostki. „Przedsię-
tworzą także firmy z chemii i energetyki.
biorstwo to pasuje znakomicie do naszej grupy“, podkreśla Gerhard Schmidt, członek zarządu BIS: „Geo-
Ze względu na swój wiek ze swym dziełem biznesowego
graficznie - ze względu na powiązanie z atrakcyjnym
życia żegna się Peter Kamutzki, współzałożyciel przedsię-
szwajcarskim rynkiem, branżowo – z uwagi na główną
biorstwa a ostatnio jedyny wspólnik. Zdecentralizowana
działalność w farmaceutyce a merytorycznie – dzięki
struktura organizacyjna oraz wysoka ranga przedsiębior-
kompetencjom w wykonawstwie rurociągów, w którą
czej inicjatywy w operacyjnych spółkach grupy BIS to dla
to branże celowo inwestujemy.“
niego najlepsze warunki dla płynnego przejęcia tej pomyślnie prowadzonej działalności przez kontynuatorów:
Dalszy potencjał wzrostu
„Pragnąłbym szczególnie, aby efektywnie zarządzane
W imieniu dyrekcji dywizji Central Europe wypowiedź
zespoły z Rohrbau Grenzach/Pratteln mogły bezpośred-
tę uzupełnia dr Joachim Kreysing: „Obok regionu Ren-
nio nawiązywać do swych dotychczasowych osiągnięć
Men i Lyonu teraz dzięki Rohrbau Grenzach/Pratteln
i je kontynuować. Jestem przekonany, że w grupie BIS,
z regionem Bazylei mamy dostęp do jednej z wiodą-
sprawnie funkcjonującym koncernie z silnymi spółkami,
cych europejskich lokalizacji farmaceutycznych. W ten
uda im się to idealnie.“ ■
Nowa spółka udziałowa w Lyonie
Kick-off dla konstruktywnego procesu integracyjnego
Dolnobawarskie miasto Passau leży – w dół rzeki Inn
(dyrektor dywizji BIS), Björn Mischke (asystent pro-
i w górę rzeki Dunaj – między Monachium a Linzem,
jektu BB), August Oberndorfer (dyrektor ds. wytwa-
na granicy z Austrią. Wybór tego regionu na pierw-
rzania i rozdziału energii MCE), Lasse Schulze (asy-
sze spotkanie w większym gronie dla przygotowania
stent projektu BIS), Thomas Töpfer (członek zarządu
procesu integracji firmy MCE z koncernem Multi
BB i prezes zarządu BIS), dr Rudolf K. Jürcke (członek
Service Group Bilfinger Berger (BB) miał pod tym
zarządu BIS), Ludger Kramer (prezes zarządu MCE),
względem także symboliczne znaczenie, ponieważ
Joachim Rödiger (członek zarządu BIS), Gerd Lesser
spotkanie to odbyło się w kurorcie Bad Griesbach
(prezes BB Power Services), Gerhard Schmidt (czło-
na początku listopada w otwartej i przyjaznej at-
nek zarządu BIS), Gerald Pilotto (dyrektor ds. usług
mosferze. Od lewej na zdjęciu: dr Joachim Kreysing
przemysłowych MCE). ■
W Szwecji i Norwegii
Trzy kolejne akwizycje
Przez dwie akwizycje w branży instalacji elektrycznych, pomiarowych, sterowniczych i regulacyjnych (elektryka
i AKPiA) spółka Bilfinger Berger Industrial Services (BIS) na początku czerwca wzmocniła swą pozycję rynkową
Wejście na rynek we Francji
w Szwecji i Norwegii w zakresie portfela usług i obecności w regionie. Trzecia, kolejna akwizycja pod koniec czerwca
zwiększyła moce przerobowe w wykonawstwie rusztowań w południowo-zachodniej Szwecji.
Poprzez większościowe przejęcie LTM Industrie SAS z Lyonu koncern Bilfinger Berger Industrial Services (BIS) dzięki
„Zarówno Nordiska Industrimontage AB (NIAB) w Szwecji
Przedsiębiorstwo Multi Elektro jest oferentem
tej nowej spółce udziałowej umocnił od września swą sytuację we Francji. To przedsiębiorstwo, założone w 1982
z 44 pracownikami jak i Multi Elektro AS w Norwegii z 23
usług odnoszącym sukcesy w zakresie elektryki
roku, wnosi do BIS Group roczny obrót w wysokości 38 mln euro i posiada silną pozycję rynkową w centrum przemy-
zatrudnionymi wyróżniają się w segmencie instalacji elek-
i AKPiA w norweskiej lokalizacji przemysłowej Årdal.
słowym jakim jest Lyon i generalnie we francuskim przemyśle farmaceutycznym.
trycznych i AKPiA przez wykwalifikowane zespoły i wyso-
Jednym z jego głównych klientów jest firma Hydro
ką rentowność. Obie spółki wnoszą każdorazowo ponad
Aluminium, której zakład w tej lokalizacji zalicza
„Francja jest strategicznym docelowym rynkiem BIS, na
kolorów w naszej międzynarodowej organizacji“, opo-
trzy miliony euro do rocznego obrotu dywizji. „Dzięki tym
się do najwydajniejszych w Norwegii i którą w ra-
którym poszczególne spółki są już obecne od dłuższego
wiada dr Peter Romanow, członek zarządu BIS odpowie-
akwizycjom osiągnęliśmy jednostkowe zagęszczenie usług
mach przedłużonej w tym roku o pięć lat umowy
czasu prowadząc udany biznes projektowy. Większo-
dzialny za Western Europe.
a tym samym wzmacniamy konkurencyjność naszych spó-
na utrzymanie ruchu opiekuje się BIS Production
łek“, relacjonuje dr Rudolf K. Jürcke, członek zarządu BIS.
Partner AS (BIS PP). Z tego tytułu już w przeszło-
ściowy udział w LTM Industrie oznacza wejście na rynek
jako grupa przedsiębiorstw i wzmacnia naszą pozycję
Drugi co do wielkości rynek w Europie
wiodącego europejskiego dostawcy usług przemysło-
Ze swym przemysłem chemicznym i farmaceutycznym,
W imieniu dyrekcji dywizji wyjaśnia to Andreas Wortmann:
podwykonawcą. Przez akwizycję Multi Elektro jest
wych. Podkreślić należy w szczególności doświadczenie
produkcją energii i zdolnościami wytwórczymi rafinerii
„W środkowej Szwecji planowo poszerzamy spektrum usług
integrowana z BIS PP uzupełniając tym samym jed-
nowej spółki w przemyśle farmaceutycznym oraz dobrą
Francja jest drugim co do wielkości europejskim rynkiem.
oraz nasze moce przerobowe w przemysłowym regionie
nostkę biznesową Norway West i wzmacniając jej
Sundsvall. W Norwegii dla regionu Årdal z Hydro Aluminium,
kompetencje w branży usług elektrycznych i AKPiA
jednym z głównych klientów, sytuacja ma się podobnie. Są
oraz w engineeringu. Odpowiada to generalnie
to cenne inwestycje w nasze kompetencje i wydajność.“
wymaganiom klientów przemysłowych a w lokaliza-
NIAB w lokalizacji Sundsvall zostało założone w 2001 roku
cji Årdal w szczególności także oczekiwaniom Hydro
i jest w tym regionie jednym z wiodących dostawców usług
Aluminium jako jednego z głównych klientów.
pozycję w przemyśle przetwórczym i farmaceutycznym
Ciąg dalszy na stronie 4
w regionie Lyon i Le Havre. Cieszymy się z francuskich
Integracja partnerskiej firmy Hertz z BIS Gerber
Dobra pozycja Bilfinger Berger Industrial Services (BIS)
Przez akwizycję dotychczasowego przedsiębiorstwa
w branży technicznej izolacji akustycznej zdobyta dzięki
partnerskiego, Hertz, firma BIS Gerber zwiększa wła-
ści dochodziło do współpracy z Multi Elektro jako
w zakresie instalacji elektrycznych i AKPiA, głownie dla przemysłu „pulp & paper“ (celulozowo-papierniczego) jak rów-
Wraz z przejęciem Climber Access AB w Göteborgu
nież dla sektora chemicznego i energetycznego.
spółka Bilfinger Berger Industrial Services (BIS) na
koniec lipca rozbudowała swe moce przerobowe
spółce córce BIS Gerber GmbH z Dortmundu uległa dal-
sne zdolności produkcyjne i wzmacnia swe know-how
Poszerzone spektrum usług
szemu umocnieniu przez akwizycję spółki Hertz GmbH
w technologii produkcji. Dr Peter Romanow, członek
Spektrum usług obejmuje usługi instalacyjne, in-
południowym zachodzie Szwecji. Założone w 2001
z Billerbeck. Portfolio prowadzonej dotychczas jako
zarządu BIS, podkreśla: „Zakup ten prowadzi w BIS
spekcje, konserwacje i uruchomienia jak również
roku przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką
przedsiębiorstwo rodzinne spółki Hertz GmbH obejmuje
Gerber do powiększenia stałej klienteli i dodatkowo
wytwarzanie wyposażenia elektrycznego i AKPiA. Ze
rentownością i przy zatrudnieniu na poziomie 25
osłony dźwiękoszczelne, obudowy, tłumiki, urządzenia
utrwala stosunki z istniejącymi dużymi klientami.
swymi doświadczonymi fachowcami NIAB jest ideal-
pracowników wnosi do grupy przedsiębiorstw rocz-
filtracyjne, separatory udarowe piachu, zawory klapowe,
Dzięki bazującej na zaufaniu współpracy z firmą Hertz
nym uzupełnieniem dla BIS Industriteknik AB, która
ny obrót w wysokości ponad 2,6 mln euro. Climber
kanały wentylacyjne, konstrukcje blaszane oraz lekkie
jako podwykonawcą możliwa była szybka i udana in-
wyróżnia się wysokimi kompetencjami inżynierskimi
Access dzięki postawieniu na terminowość, jakość
konstrukcje stalowe. Dzięki Hertz GmbH jako spółce cór-
tegracja. Cieszymy się bardzo, że Christian Hertz bę-
i w krótkim czasie została zintegrowana ze struk-
i wysokie standardy bezpieczeństwa ma silną po-
ce roczny obrót BIS Gerber zwiększa się o około 3,5 mln
dzie w dalszym ciągu pełnił funkcję prezesa obecnej
turami NIAB. Dla wspólnej podstawowej klienteli
zycję na lokalnym rynku oraz bardzo dobre stosun-
euro, zaś liczba pracowników wzrasta o 37 osób.
BIS Hertz GmbH.“ ■
dostępne jest w ten sposób rozszerzone spektrum
ki z klientami w lokalizacjach Göteborg i Malmö.
usług, co przyczynia się także do pozyskiwania no-
Przedsiębiorstwo to zostało zintegrowane z BIS
wych klientów.
Mixab AB. ■
w wyko nawstwie rusztowań przemysłowych na
4
AKTUALNOŚCI
Szczególny jubileusz pracy zawodowej
Pięć dziesięcioleci
aktywnego życia zawodowego
50-letni jubileusz w karierze zawodowej jest z pewnością kulminacyjnym punktem szczególnego rodzaju. Ten
wynik udało się uzyskać Wolfgangowi Suckrau w BIS Industrieservice Nordwest GmbH z Dortmundu. W dniu
1 kwietnia 2009 roku został za to uhonorowany w ramach specjalnej uroczystości w obecności Timura Tavasa,
pełnomocnika generalnego i dyrektora centralnego działu BIS ds. zasobów ludzkich i usług.
„Faktycznie jestem trochę dumny ze swego jubileuszu“,
1980-tych został wybrany do rady pracowniczej i zaraz
przyznaje z uśmiechem Wolfgang Suckrau. „Bo jest to
po tym do komisji egzaminacyjnej IHK prowadzącej
przecież liczba, którą nie tak łatwo osiągnąć. Tym bar-
egzaminy na izolera przemysłowego. Dwa lata temu
dziej dzisiaj, gdy uczniowie zawodu“, komentuje jubilat,
Wolfgang Suckrau otrzymał dyplom honorowy za 20
„po ukończeniu szkoły mają już z reguły przynajmniej
lat swej pracy w roli egzaminatora w IHK. Od tej pory
po 18 lub więcej lat.“ Wolfgang Suckrau miał akurat 14
jest wiceprzewodniczącym komisji egzaminacyjnej.
i pół roku, gdy 1 kwietnia 1959 rozpoczął naukę zawodu blacharza precyzyjnego w ówczesnej Willich GmbH
Krótko po rozpoczęciu nowego milenium i przejęciu
a dzisiejszej BIS Industrieservice Nordwest GmbH. Po
Willich GmbH przez Rheinhold & Mahla, dzisiejszą BIS,
trzyletniej nauce w marcu 1962 roku otrzymał stałą umowę o pracę jako pracownik fizyczny
Wolfgang Suckrau zadomowił się w parku chemicznym Marl – jednak już nie jako kierownik budowy, lecz referent. Od
i odtąd pracował na różnych budowach
głównie w Zagłębiu Ruhry. Przez
czterech i pół roku jubilat ten jest
prawie półtora roku uczestniczył
też odpowiedzialny za uczniów
ponadto w budowie rafinerii ropy
zawodu, po tym jak warsztat
naftowej w Ingolstadt. Budowa ta
szkoleniowy BIS Industrieservice
rozpoczęła się w 1962 roku na tere-
Nordwest został zlokalizowany
nie o wielkości około 170 hektarów.
w parku chemicznym Marl. W ofercie tego ośrodka znajduje się dwu-
Gdy w roku 1965 odbywało się urucho-
letni kurs na wykwalifikowanego robot-
mienie obiektu, Wolfgang Suckrau zaliczał
już swą służbę wojskową w Bundeswerze. Mała
nika przemysłowego, który po pomyślnym
Spotkanie studentów z Bilfinger Berger
Na targach akademickich „Konaktiva“ zorganizowa-
z wejściem w życie zawodowe i perspektywami rozwo-
nych na Politechnice w Darmstadt pod mottem „Spot-
ju w odnośnych przedsiębiorstwach. Była to pierwsza
kanie studentów z przedsiębiorstwami“ około 200
kooperacja firm Bilfinger Berger Ingenieurbau GmbH
przedsiębiorstw z różnych branż prezentowało się
i Bilfinger Berger Industrial Services na tego rodzaju im-
przed ponad 14 tysiącami gości. Głównym tematem
prezie pokazująca, że wspólne wystąpienie na targach
targów były praktyki, w tym praktyki zawodowe pod-
otwiera w ramach Multi Service Group Bilfinger Berger
czas studiów, prace dyplomowe oraz pytania związane
wiele możliwości w różnych dziedzinach. + + + + +
Doskonałe zarządzanie bezpieczeństwem
Masood Azadpour, prezes BIS E.M.S. GmbH z Cloppen-
ników BIS E.M.S. w zakresie bezpieczeństwa pracy,
burga, wyróżnił inżyniera Bernda Rudolpha za świetne
ochrony zdrowia i środowiska, motywował ich kon-
wyniki w funkcji specjalisty ds. bezpieczeństwa pracy
sekwentnie do stałego podnoszenia świadomości na
w przedsiębiorstwie. W ten sposób spółka BIS uhono-
rzecz bezpieczeństwa oraz nieprzerwanie utrzymywał
rowała jego wieloletnie zaangażowanie w doskonałe
ścisły kontakt z klientami, aby szybko rozpoznawać
zarządzanie bezpieczeństwem. Od podjęcia pracy
i likwidować potencjalne zagrożenia przy świadczeniu
w firmie w grudniu 1991 roku naczelnym priorytetem
usług serwisowych przez spółkę BIS. Dzięki temu wal-
Bernda Rudolpha było podniesienie standardu bezpie-
nie przyczynił się też do zajęcia pierwszego miejsca
czeństwa w przedsiębiorstwie na najwyższy poziom.
przez BIS E.M.S. w konkursie na nagrodę Safety Award
W roku 1997 przygotował on pierwszą certyfikację
2007 przyznawaną przez firmę ExxonMobil Produc-
SCC** i pomyślnie ją przeprowadził. Dodatkowo Bernd
tion Germany. W połowie roku Bernd Rudolph prze-
Rudolph intensywnie podnosił kwalifikacje pracow-
szedł w zasłużony stan spoczynku. + + + + +
Głęboka więź
W tym roku Klaus Lang miał wszelkie powody do
zalicza w BIS OKI praktykę, a następnie w Akademii
świętowania: przed odjściem w sierpniu na emery-
Zawodowej w Karlsruhe zamierza wykształcić się na
turę przez 40 lat był członkiem załogi Pforzheimer
inżyniera-ekonomistę. + + + + +
BIS OKI. Swą pracę rozpoczął jako izoler w 1969 roku
w ówczesnej Otto Kienzle GmbH. Ostatnio jako inspektor montażu odpowiadał za izolację i ochronę
przeciwpożarową we wszystkich zakładach Daimlera na południowym zachodzie kraju i opiekował się
uwaga na marginesie: w sierpniu ubiegłego roku rafine-
zaliczeniu może zostać przedłużony na trzyletni kurs
ria ta została wyłączona z ruchu.
na izolera przemysłowego.
Uhonorowanie działalności w Izbie Przemysłowo-
Instruktor także w stanie spoczynku
Handlowej (IHK)
W trakcie tych czterech i pół roku Wolfgang Suckrau opie-
Po służbie wojskowej Wolfgang Suckrau z uwagi na
kował się 19 uczniami zawodu. Nowi uczniowie, których
pracę osiedlił się w Bergkamen. „W kwietniu 1966 roku
start w życie zawodowe nastąpił 1 sierpnia 2009 roku w
jako najmłodszy kierownik budowy miałem szczęście
BIS Industrieservice Nordwest, byli jeszcze wybierani tak-
pokierować tam budową przedsiębiorstwa Schering
że przez niego, lecz o nich już troszczyć się już nie będzie.
AG, ponieważ dotychczasowy kierownik budowy
W dniu 1 lipca 2009 roku przeszedł na zasłużoną emery-
jako inspektor montażu przeniósł się do Burghausen“,
turę. Nie boi się wolnego czasu. Od początku lat 70-tych
wspomina jubilat. Później na około 30 lat pozostał
Wolfgang Suckrau zajmuje się nurkowaniem sportowym,
w Bergkamen, gdzie firma Schering produkuje składni-
a od początku lat 80-tych jest instruktorem nurkowania.
ki podstawowe między innymi do wytwarzania pigu-
Tak więc nawet na emeryturze pozostaje sobie wierny
łek i maści. Jego zakres zadań jako odpowiedzialnego
jako instruktor. „I wreszcie mogę wejść do wody z ucznia-
kierownika budowy obejmował organizowanie miejsc
mi także w tygodniu“ cieszy się jubilat i zarazem świeżo
Korzystanie z technologii IT w miejscu pracy jest dziś regułą w większości obszarów. Z tego względu poufność, bezpieczeń-
pracy, kontrole robocze i rozliczenia. Na początku lat
upieczony emeryt. ■
stwo i dyspozycyjność danych są tak samo niezbędnie konieczne jak przestrzeganie ustawowych wymagań w zakresie
w Nadrenii od Rastatt po Karlsruhe partnerami związanymi z BIS OKI umową. Na uwagę zasługuje jednak
nie tylko 40. jubileusz pracy zawodowej Klausa Langa.
W 1981 roku również jego syn, Thomas, trafił do BIS
OKI i wyuczył się tam zawodu. Teraz „na pokładzie"
jest już trzecie pokolenie Langów. Wnuk, Sascha Lang,
Trzy pokolenia w BIS OKI: jubilat Klaus Lang między
wnukiem Saschą (z lewej) i synem Thomasem (z prawej).
Bezdyskusyjne bezpieczeństwo danych
Oceny ryzyka sprawdziły się
ochrony danych. W BIS wymagania te mają najwyższy priorytet. Do zrozumienia konieczności bezpieczeństwa w zakresie
IT przyczynia się także wprowadzenie ocen ryzyka, które pomagają w przestrzeganiu w spółkach BIS minimalnych ustawowych i obowiązujących w koncernie wymagań.
Wejście na rynek we Francji
Kontynuacja ze strony 3
„Wprowadzone w ubiegłym roku oceny ryzyka pokazują
szych zastrzeżeń. Wszystkie spółki uznały ważność tego te-
wszystkim zaangażowanym w nie stronom, czy zapew-
matu i dążą do tego samego celu. Dzięki przeprowadzonej
niona jest ochrona i bezpieczeństwo danych“, opowiada
ocenie dysponują teraz konkretną instrukcją postępowania,
Lyon i Le Havre, druga lokalizacja LTM Industrie, zaliczają się
samym jak najlepsze warunki ku dalszemu pomyślnemu
pełnomocnik ds. bezpieczeństwa IT z BIS, Lothar Müller.
którą mogą samodzielnie realizować i wykorzystywać tak-
do wiodących regionów przemysłowych Francji w podsta-
rozwojowi w BIS Group", podkreśla dr Peter Romanow.
W oparciu o dostępny w Intranecie katalog pytań można
że dla innych jednostek organizacyjnych, np. do zbadania
wowych branżach BIS Group. W szczególności aglomeracja
Wieloletnie stosunki tej firmy z klientami sięgają nawet
systematycznie kontrolować wszystkie istotne punkty:
swych powiązanych oddziałów.“
Lyonu jest europejskim centrum przemysłu farmaceutycz-
ponad 20 lat.
lokalną infrastrukturę IT, wewnętrzną sieć i połączenie
z Internetem, bezpieczeństwo IT, ochronę antywirusową,
Oprócz ocen ryzyka usystematyzowano zarządzanie użyt-
rociągów i zbiorników, technikę pomiarową, sterowniczą
Renomowani klienci
serwisowanie hardwaru oraz zabezpieczanie danych. Ta
kownikami w centralnych systemach SAP i Navision. Pod-
i regulacyjną oraz produkcję i montaż tak zwanych skids,
Obok przemysłu farmaceutycznego z klientami takimi jak
instrukcja autokontroli może być wykorzystywana w prak-
czas gdy w przeszłości rejestrowanie nowych użytkowni-
małych i średniej wielkości modułów dostarczanych w sta-
sanofiaventis i Sanofi Pasteur firma LTM Industrie pracu-
tyce samodzielnie lub przy wsparciu pełnomocnika ds. bez-
ków zgłaszano z wykorzystaniem „krótkiej drogi służbowej“
nie gotowym do użycia. Dla klientów w przemyśle farma-
je również dla przedsiębiorstw z przemysłu chemicznego
pieczeństwa IT.
przez e-mail, dzisiaj jest to możliwe wyłącznie poprzez
ceutyczny przedsiębiorstwo to podejmuje się projektów
i petrochemicznego (np. dla TOTAL), gazowniczego (dla
wykonawczych, wytwarzania, testów i montażu.
Air Liquide) oraz energetycznego (np. dla koncernu nukle-
Konstruktywna współpraca
w Intranecie formularza, dzisiaj już nic nie można zdziałać“,
arnego AREVA). Prezes, Daniel Iacovella, właśnie ze wzglę-
Taką ocenę w uzgodnieniu z dyrekcjami dywizji przeprowa-
wyjaśnia Lothar Müller. Takie podejście gwarantuje, iż ope-
„Z kompetencjami dostarczania rozwiązań posiadanymi
du na taką strukturę klientów oczekuje pozytywnych im-
dzono w zeszłych miesiącach w spółkach BIS na Węgrzech,
racje zakładania i usuwania użytkowników są sprawdzane
przez LTM Industrie dalej wzmacniamy naszą pozycję
pulsów przez integrację z grupą BIS: „Jako spółka grupy
w Polsce, Belgii, Czechach i Holandii oraz w kilku spółkach
i dokumentowane. Ten dowód jest niezbędny przy rewizjach
u globalnych klientów. Dzięki swemu potencjałowi inży-
BIS mamy z pewnością jeszcze duży potencjał wzrostu.
w Niemczech. Lothar Müller, który prowadził temat ocen
gospodarczych, aby móc udokumentować, że dostęp mają
nierskiemu i know-how w technologii produkcji przedsię-
Cieszymy się bardzo na współpracę w silnej grupie po-
lokalnego ryzyka, jest zadowolony z wyników: „W żadnym
tylko uprawnione osoby. W roku 2010 centralnym punktem
biorstwo to cieszy się znakomitą reputacją i posiada tym
wiązanych przedsiębiorstw.“ ■
z niemieckich przedsiębiorstw nie było powodu do więk-
kontroli ma być ochrona danych osobowych. ■
nego. Spektrum usług LTM Industrie obejmuje budowę ru-
formularz zgłoszenia użytkownika. „Bez tego dostępnego
5
Innowacje i wypróbowane rozwiązania dostępne dla wszystkich
Best Practice Sharing udostępnia know-how skoncentrowane w BIS
Większa przejrzystość w istotnych dla całego koncernu innowacjach i najlepszych praktykach (best practises) to
siedzeniach zarządów i dyrekcji odbywających się dwa
czynnik sukcesu zwłaszcza dla takiej grupy przedsiębiorstw jak Bilfinger Berger Industrial Services (BIS) z liczny-
– cztery razy w roku. Także pracownicy centralnego
mi spółkami operacyjnymi. Z tego względu przedsiębiorstwo to uruchomiło proces identyfikacji i wymiany infor-
działu Technical Support & HSEQ regularnie poruszają
macji, którego celem ma być umożliwienie wszystkim spółkom udziałowym dostępu do know-how koncernu BIS.
ten temat, gdy wizytują spółki w ich siedzibach, aby
Skoncentrowana praktyczna wiedza i specjalistyczne umiejętności powinny być dostępne w całej grupie i trwale
wesprzeć je w ich wewnątrzzakładowych procesach.
wzmacniać jej konkurencyjność.
Dużą rolę odgrywa przy tym Intranet. Tam umieszgie nanoszenia materiałów lub specjalne rozwiązania
czane są wszelkie informacje na temat innowacji i
że mamy tu spółki, które pracują w podobnym lub takim
automatyzacyjne z BIS Czech, selektywne procedu-
najlepszych praktyk, które wpływają do centralnego
samym środowisku często z różnym doświadczeniem
ry bezpieczeństwa jak np. osobista analiza zagrożeń
działu Technical Support & HSEQ. W przyszłości nale-
a nawet posługujące się różnymi metodami najlepszych
z BIS Production Partner, condition monitoring (moni-
żeć będą do nich także dane przesyłane przez spółki w
praktyk“, opowiada dr Rudolf K. Jürcke, członek zarzą-
torowanie stanu urządzeń) z BIS MainServ lub serwis
ramach ogólnego przeglądu kompetencji BIS na temat
du BIS odpowiedzialny za Technical Support & HSEQ.
pomp z BIS Prozesstechnik, który między innymi obej-
metod sukcesu i nadzwyczajnego know-how. „Wśród
„Z tej wiedzy chcemy korzystać, aby oferować naszym
muje pulę sprzętu do wynajęcia z 15.000 własnych urzą-
nich wyszukujemy interesujące rozwiązania i opraco-
klientom optymalne rozwiązania, co jest naszym nad-
dzeń z całodobową gwarancją wymiany w ciągu dwóch
wujemy tak zwane badania innowacyjności“, relacjo-
rzędnym celem.“ Dlatego grupa BIS postawiła sobie za
godzin. Wzorowym przykładem nadzwyczajnego know-
nuje Tobias Zaers. „Są to zagregowane prezentacje,
zadanie stworzenie systemu Best Practise Sharing, czyli
how w koncernie są innowacyjne produkty Lambda z BIS
uporządkowane głównymi tematami, które mogą być
identyfikowania innowacji i przykładów najlepszych
Industrier w zakresie izolacji lub technologia RPR do eko-
selektywnie zestawiane pod kątem rozmów z klienta-
praktyk i wymieniania się nimi.
nomicznego usuwania rdzy i lakierów z BIS Salamis.
„Odnosi się to do każdej techniki pracy, która jest lep-
Wymienić należy tu także rozpinane platformy dla
sza niż metody naszych konkurentów, do specjalnego
bezpiecznej i wydajnej pracy pod pokładem, które
doświadczenia w organizowaniu usług oraz do nowych
również zostały opracowane przez BIS Salamis. Dają
technologii i nadzwyczajnego know-how“, podkreśla dr
się szybko zamontować i zdemontować, dzięki cze-
Rudolf K. Jürcke. I dodaje: „Jesteśmy koncernem przed-
mu nie pociągają za sobą większych kosztów. „Dzięki
W sumie wdrożenie takiego procesu identyfikacji i wy-
siębiorstw średniej wielkości, czyli nasze spółki działają
intensywnemu wsparciu ze strony naszych technicz-
miany informacji nie jest wcale łatwym przedsięwzię-
na rynku w dużym stopniu samodzielnie i elastycznie.
nych sieci BIS Networks mamy dobre warunki ku
ciem. „Prezentowanie innowacji i najlepszych praktyk
Im lepszy dostęp umożliwimy im do innowacji i wypró-
temu, aby innowacje i najlepsze praktyki w koncernie
szczepić dążenie do świadomego odwoływania się
jest ważne dla wszystkich w koncernie“, podkreśla dr
bowanych rozwiązań w obrębie grupy, tym silniejsza
uczynić jeszcze bardziej przejrzystymi“, stwierdza To-
do udanych lub innowacyjnych rozwiązań. Ponieważ
Rudolf K. Jürcke. „Każda spółka może zwiększyć swą
będzie ich konkurencyjność, ponieważ z kompetencji ca-
bias Zaers, dyrektor centralnego działu Technical Sup-
często personel poszczególnych spółek nie ma wiedzy
efektywność i wydajność redukując przy tym koszty,
łego koncernu dzięki temu będą profitować ich klienci.“
port & HSEQ. „W tym celu implementujemy aktualnie
o tym, że jest w posiadaniu rozwiązań zaliczających się
gdy uczy się skutecznych metod postępowania od in-
metodę zapewniającą wszystkim spółkom dostęp do
do najlepszych praktyk lub nadzwyczajnego know-how.
nych spółek w koncernie. Wtedy jest w stanie zaofero-
tego know-how.“
Istotną przesłanką jest przy tym właściwa komunika-
wać nowe rozwiązania oraz wygenerować nowy biznes
Różnorodne know-how
W grupie BIS istnieje wiele innowacji i rozwiązań
flohagena.de/BIS
„Charakterystyczne dla BIS jest w szczególnej mierze to,
mi i wykorzystywane na miejscu w danej lokalizacji.“
W ten sposób kompetencje całego koncernu stają się
W wykorzystywaniu innowacji i najlepszych praktyk
w całym przedsiębiorstwie członek zarządu BIS, dr Rudolf
K. Jürcke, dostrzega same zalety zarówno dla klientów jak
i dla spółek BIS Group.
coraz bardziej przejrzyste dla klienta a przede wszystkim coraz bardziej użyteczne.
Zalety dla wszystkich zaangażowanych stron
cja. Oprócz intensywnej wymiany informacji w sieciach
przez rozbudowanie treści usług. Wzmacnia to zarów-
tworzących najlepsze praktyki. Do sprawdzonych
Uruchamianie przepływu informacji
BIS Networks dyrektorzy dywizji BIS odpytują się już
no naszą pozycję wypracowaną u globalnych klientów
metod zaliczają się na przykład termiczne technolo-
W świadomości każdego pracownika BIS należy za-
konsekwentnie z innowacji i najlepszych praktyk na po-
jak i generalnie wiodącą pozycję na rynku.“ ■
Bilfinger Berger Industrial Services (BIS) utrzymuje na wysokim poziomie swe wysiłki związane całościowo
procedury i wytyczne dla przedsiębiorczej działalności
procesów w przedsiębiorstwie jest konieczna regulacja,
z ochroną zdrowia, bezpieczeństwem pracy, ochroną środowiska i jakością (HSEQ). W tym celu wdrożony został
koncernu i zapewnia, że wszystkie znajdujące się w obie-
mianując przy tym odpowiedzialnego właściciela procesu
zintegrowany system zarządzania, który zapewnia ciągły dalszy rozwój oraz usprawnianie procesów i przebie-
gu dokumenty są regularnie weryfikowane pod kątem
w sytuacji, gdy konieczne jest udokumentowanie nowych
gów pracy w całej grupie BIS z uwzględnieniem zasad HSEQ. Koncern podkreśla w ten sposób szczególnie swój
ich aktualności i konieczności. Oprócz tego dostarcza
procesów obejmujących wiele obszarów lub zaktualizo-
stały cel, jakim jest zapewnienie jakości i ciągłe doskonalenie.
podstawy dla zewnętrznych certyfikacji i audytów oraz
wanie procesów już istniejących.
Zintegrowany system zarządzania w BIS
Ofensywa jakości z ambitnymi celami
ramy dla poszczególnych systemów zarządzania w jednostkach operacyjnych. „W sumie“, stwierdza dr Rudolf K.
Księgi są „nie na czasie”
Wypełnianie zintegrowanego systemu zarządzania
Jürcke, „BIS MS dba o większą jednolitość, zapewnia cenną
Krótkie i zwięzłe dokumentacje są w BIS MS potrzebą
życiem według międzynarodowych standardów to
przejrzystość procesów i koncentruje zasoby – stanowiąc
chwili – grube księgi należą do przeszłości. Opracowana
wyraz ofensywy jakościowej, jakiej poświęcił się BIS. „Ja-
tym samym ważną podstawę dla efektywnego i trwałego
została mapa procesów, która systematycznie opisuje
kość jest centralnym celem BIS“, podkreśla dr Rudolf K.
w skutkach działania.“
wszystkie procesy biznesowe, przebiegi, wytyczne, procedury, instrukcje operacyjne i robocze. Blokowe schematy
Zdjęcie: Christoph Vohler
Jürcke, członek zarządu BIS odpowiedzialny za Technical
Celem Anke Sudeck, manager ds. HSEQ, jest stałe doskonalenie w zakresie zapewniania jakości.
Support & HSEQ. „Zaś nasz zintegrowany system zarzą-
Regularna kontrola
operacyjne stanowią przy tym uproszczoną wizualizację
dzania jest ważnym elementem, dzięki któremu jesteśmy
Najobszerniejsze dokumenty wyznaczane w BIS MS jako
pozwalającą odwzorować poszczególne kroki w sposób
w stanie realizować to zadanie podejmując długofalowe
reguły postępowania to – oprócz wytycznych koncernu
bardziej zorientowany na proces. „Taka mapa procesów
działania przynoszące trwałe efekty.“
– koncernowe procesy na przykład w finansach lub za-
jest dużą pomocą zwłaszcza dla tych spółek w naszej gru-
kupach. Dla uniknięcia nadmiernej lub niedostatecznej
pie, których systemy zarządzania są dostosowywane do
System zarządzenia w koncernie BIS, czyli BIS Manage-
reglamentacji wprowadzona została „komisja ds. sys-
struktury zorientowanej na proces lub które chcą zopty-
ment System (BIS MS), jednoczy w sobie odnośne syste-
temów zarządzania“, która składa się z przedstawiciela
malizować swe systemy“, opowiada Anke Sudeck, mana-
my jakościowe i środowiskowe na równi z ochroną pracy
zarządu BIS, dr. Rudolfa K. Jürcke, oraz przedstawicieli od-
ger ds. HSEQ w BIS. „W ten sposób zdobywają one ważne
i zdrowia oraz zoptymalizowany w ubiegłym roku sys-
nośnej dyrekcji dywizji BIS i centralnego działu Technical
wskazówki, jak taki system wypełnić życiem.“ Celem jest
tem zarządzania ryzykiem jak również compliance, czyli
Support & HSEQ. Dodatkowo w zależności od tematu w
także to, aby wszystkie spółki w koncernie udoskonaliły
dbałość o zgodność z przepisami i regulacjami. BIS MS
skład komisji włączany jest odnośny dyrektor działu cen-
obejmuje wszystkie struktury organizacyjne, konieczne
tralnego. Gremium to decyduje raz na kwartał, dla których
Ciąg dalszy na stronie 6
6
Spółki BIS z Frankfurtu podążają nowymi drogami
Bayer CropScience stawia
na alternatywne koncepcje utrzymania ruchu
Należące do Bilfinger Berger Industrial Services (BIS) spółki we Frankfurcie nad Menem, BIS Industrieservice
sowany jak największą liczbą zleceń remontowych, na-
Mitte GmbH oraz BIS Prozesstechnik GmbH, zawarły z Bayer CropScience, jednym z wiodących producentów
tomiast Bayer CropScience niskimi kosztami utrzymania
środków ochrony roślin, umowę na bieżące utrzymanie ruchu na okres pięciu lat i łączną wartość ponad 50 mln
ruchu i wysoką dyspozycyjnością urządzeń.
euro. Dla osiągnięcia celu, czyli dalszego zwiększenia dyspozycyjności urządzeń, Bayer CropScience oraz BIS
Industrieservice Mitte/BIS Prozesstechnik zamierzają wspólnie podążać nowymi drogami utrzymania ruchu.
Pogodzenie celów
Wspólnie z wynajętą przez Bayer CropScience firmą konsultingową, Agamus Consult, opracowano więc koncepcję,
Bayer CropScience bada i wytwarza w swych obiektach
kle długofalowa – współpraca może funkcjonować tylko
przy której mogą zyskać obie strony: im dłużej w przyszło-
wysokogatunkowe produkty dla rolnictwa, które poma-
z wydajnym partnerem, konieczne jest na wstępie zba-
ści przy zaplanowanych czasach pracy urządzeń nie będą
gają sprostać coraz większemu przyrostowi ludności na
danie wielu kryteriów, przeprowadzenie kompleksowych
konieczne żadne naprawy, tym lepiej będą mogły być
świecie i zmieniającym się przyzwyczajeniom konsumen-
rozmów a także w odnośnym przypadku złożenie wizyt
wykorzystywane zdolności przetwórcze urządzeń Bayer
tów oraz pokryć zapotrzebowanie na odnawialne źródła
referencyjnym klientom.
CropScience. W takim przypadku partner usługowy otrzy-
energii. W ramach jednego całościowego projektu firma
muje bonus uzależniony od dodatkowo uzyskanej dyspozy-
Bayer CropScience w swej lokalizacji we Frankfurcie nad
Należy przy tym generalnie podjąć podstawową decyzję,
cyjności urządzeń bądź od zwiększenia wyprodukowanych
Menem poddała praktycznej kontroli utrzymanie ruchu
które branże mają zostać zlecone na zewnątrz a które
ilości. Przez uzgodnienie stałych cen na usługi utrzymania
przekazane już kilka lat temu w ręce BIS.
mają być ew. wykonywane przez własnych pracowników.
ruchu, w powiązaniu z ambitnymi celami dla wskaźników
Rozważyć należy także to, w jakim obszarze firma posia-
wydajnościowych (np. dla dyspozycyjności urządzeń), z ma-
W tym projekcie kompleksowo potraktowano zarówno
da podstawowe kompetencje a które działania mogą zo-
lejących nakładów na utrzymanie ruchu profitują zarówno
podejście do wydzielonych prac, koncepcję utrzyma-
stać przejęte przez partnera usługowego. Należy również
użytkownik jak i usługodawca . Przez zastosowanie nowych
nia ruchu jak i samą BIS. Wrażliwym tematem dla Bayer
uwzględnić, że – tak jak i w przypadku własnych pracow-
modeli umów, które są wstanie pogodzić cele partnera ma-
CropScience był w szczególności wybór dostawców:
ników – sterowana musi być także współpraca z przedsię-
intenance’owego i użytkownika instalacji, obaj partnerzy
podstawowe usługi związane z utrzymaniem ruchu jak
biorstwem serwisowym. Do rozwiązania jest w szczegól-
mogą skupić się na własnym profesjonalnie prowadzonym
zarządzanie eksploatacją nie mogły zostać zakupione jak
ności podstawowy konflikt interesów, polegający na tym,
przez siebie core biznesie, czyli z jednej strony na utrzyma-
inne dowolne usługi czy surowce. Ponieważ taka – zwy-
że dostawca usług serwisowych jest generalnie zaintere-
niu ruchu a z drugiej strony na produkcji.
W ramach opracowania koncepcji BIS we Frankfurcie musiała przejść porównanie z innymi oferentami. Po dokona-
Praktykowana kultura
innowacji
Jasny umysł i osobiste zaangażowanie to warunek
ciągłego doskonalenia. Klaus Strasheim posiada jedno i drugie. Ostatnio ten automatyk z BIS
Industrieservice Mitte zauważył, że u klienta
Bayer CropScience przy napełnianiu środka ochrony roślin do opakowań traci się cenny materiał,
który do tego trzeba było jeszcze poddawać
kosztownej utylizacji. W związku z powyższym
dokonał modyfikacji pierścienia dozującego dla
nadzorowanej przez niego maszyny napełniającej,
dzięki czemu to wiodące w branży ochrony roślin
przedsiębiorstwo teraz przy napełnianiu małych
opakowań oszczędza ponad 72.000 euro rocznie.
Po dopracowaniu pierwszych rozwiązań u siebie
w firmie, na tokarce, pomysł ten przy wsparciu dr.
Ralfa Boppa, zastępcy dyrektora magazynu wysyłkowego, został wprowadzony w czyn.
Za swą pracę Klaus Strasheim otrzymał znaczne
wynagrodzenie. „Nadzwyczaj dobre pomysły,
które pomagają nam zaoszczędzić koszty, chronić
środowisko i optymalizować procesy, są dla nas
warte wysokich premii dla pracowników z głową
na karku“, stwierdza Karl-Heinz Kraemer, dyrektor magazynu wysyłkowego Bayer CropScience.
Kadra zarządzająca BIS we Frankfurcie nad
Menem cieszy się z tego uznania dla praktykowanej kultury przedsiębiorstwa i zachęca wszystkich pracowników, aby dalej pracowali nad dobrymi rozwiązaniami dla klientów wnosząc do nich
innowacyjne idee. ■
niu oceny na podstawie obszernego katalogu kryteriów
Bayer CropScience zdecydowała się na dalszą współpracę
z BIS. Decydująca dla wspólnego porozumienia była realizacja alternatywnych koncepcji umów o charakterze winwin. Doświadczenie, którym może pochwalić się BIS, było
przy tym istotnym kryterium decyzyjnym.
„Po rozważeniu wszystkich plusów i minusów przy
pomocy naszej firmy konsultingowej świadomie wybraliśmy BIS, ponieważ jej wydajność i kompetencje w
zakresie usług full service i utrzymania ruchu zorientowanego na dyspozycyjność chcemy wykorzystać także dla
nas“, stwierdza Thomas Lang, dyrektor techniczny Bayer
CropScience w lokalizacji Frankfurt nad Menem. Dr Joachim
Kreysing w imieniu dyrekcji dywizji BIS Central Europe dziękuje za okazane zaufanie i podkreśla: „Cieszymy się, że
wspólnie z Bayer CropScience możemy rozwijać i realizować
Chcą razem realizować zorientowane na dyspozycyjność utrzymanie ruchu (od lewej): Thomas Lang, Bayer CropScience
AG (BCS), Marko Medvesek, BIS Industrieservice Mitte GmbH (ISM), Nils Schmiedeknecht (BCS), Frank Lothar Unger, prezes
BIS Prozesstechnik GmbH, dr Bernd Körbitzer (BCS), dr Wilfried Schmieder, dyrektor lokalizacji we Frankfurcie BCS, Günter
Illig, prezes ISM, Ralf Butz (ISM) oraz Alexander Rottensteiner (ISM).
alternatywne koncepcje utrzymania ruchu zgodnie z naszymi aspiracjami – podnosząc wydajność naszych klientów
Karl-Heinz Kraemer (z lewej), dyrektor magazynu
wysyłkowego Bayer CropScience, oraz dr Ralf Bopp
(z prawej), zastępca dyrektora, cieszą się razem
z Klausem Strasheimem (w środku) z jego innowacyjnego rozwiązania.
przez kompetencje w oferowaniu rozwiązań.“ ■
Ofensywa jakości z ambitnymi celami
Kontynuacja ze strony 5
swe procesy biznesowe i zaprezentowały je w przejrzy-
certyfikacji czy też przy ponownej certyfikacji i audytach
W takiej matrycy istnieje jednak wewnętrzna reguła, że
nowane. W Intranecie ma zostać zainstalowana sieciowa
stej mapie procesów. Te spółki, które już wdrożyły dobrze
odnawiających. W certyfikacji grupowej o strukturze ma-
każda spółka przynajmniej co trzy lata musi zostać pod-
baza danych zawierająca wszystkie obowiązujące doku-
funkcjonujące systemy zarządzania, będą włączane do
trycy procesy te można zorganizować efektywniej cza-
dana audytowi. „Każda spółka ujęta w naszej matrycy
menty w koncernie i jednocześnie oferująca możliwość od-
zintegrowanego systemu zarządzania poprzez punkty
sowo, lecz przede wszystkim taniej. Ponieważ badanie
certyfikacyjnej jest świadoma tego, że od jej wyników
wzorowywania map procesowych poszczególnych spółek
styczne.
połączonych w certyfikacie grupowym spółek koncernu
zależy również dola i niedola innych“, wyjaśnia manager
BIS. „Sieciowe podejście jest dla naszych spółek znacznie
odbywa się w postaci pojedynczych prób wyrywkowych.
ds. HSEQ, Anke Sudeck. „Stosownie do tego wszyscy są do-
bardziej przyjazne dla użytkownika, bardziej przejrzyste
Jeden zastępuje wszystkie
Oznacza to, że przy audycie certyfikacyjnym ocenie pod-
brze przygotowani i nastawieni na spełnianie odnośnych
i bardziej oszczędne czasowo“, konstatuje Anke Sudeck.
Zalety zintegrowanego systemu zarządzania stają się
dawana jest jedynie pewna część zaangażowanych spółek,
wymagań.“ Dodatkowo system wewnętrznych audytów
W następnym kroku spółki te będą mogły się od siebie
jasne w szczególności przy temacie certyfikacji przez ze-
lecz wszystkie one uzyskują certyfikat, jeśli spełniają wy-
HSEQ ma także na celu zagwarantować dotrzymywanie
wzajemnie uczyć. Ponieważ baza danych w Intranecie ma
wnętrzne jednostki certyfikujące. Przedsiębiorstwa, które
magania certyfikacji.
wytycznych koncernu w poszczególnych spółkach. W ten
pozwalać spółkom o podobnych obszarach działalności,
sposób lokalne systemy są harmonizowane z holdingiem.
a tym samym o podobnych procesach, na przykład na
posiadają certyfikację według ISO 9001 (zarządzanie jakością), ISO 140001 (zarządzanie środowiskiem), SCC lub
Bazująca na matrycy organizacja grupowej certyfikacji
OHSAS (zarządzanie bezpieczeństwem), muszą regularnie
w BIS obejmuje już 24 spółki. Przez grupową certyfikację
W planach sieciowa baza danych
szenia większych nakładów. „Dzięki temu“, uważa Anke
poddawać się takim badaniom – czy to przy właściwej
można wydłużyć zewnętrzne interwały audytowania.
Kolejne udoskonalenie w zakresie jakości jest już zapla-
Sudeck, „nie trzeba ciągle od nowa wynajdywać koła.“ ■
przejmowanie od siebie opisów przebiegów bez pono-
Zdjęcie: Eternit AG
7
BIS Maintenance Südwest rozpoczęła proces przejęcia całego utrzymania ruchu w fabryce eternitu w Heidelbergu w październiku 2000 roku. Na terenie fabryki o powierzchni 260.000 m2 są produkowane płyty fasadowe, płyty faliste oraz płyty
dachowe z cementu włóknistego, elementy formowane ręcznie, dachówki oraz farby dyspersyjne i przeciwpożarowe.
Specjalizacja BIS Maintenance Südwest w utrzymaniu ruchu typu full service
Klienci cenią gwarantowaną dyspozycyjność urządzeń po stałej cenie
W koniunkturalnie trudnych czasach utrzymanie ruchu w koncepcji full service w wielu przedsiębiorstwach zyskuje
miarowe oraz inteligentny system utrzymania ruchu. Po-
operacją (RKM). Przez to możliwe jest dzielenie się zaso-
na znaczeniu. Dotyczy to w szczególności także przedsiębiorstw średniej wielkości. Optymalizacja kosztów przy sta-
żyteczne, także w zakładach średniej wielkości, okazują
bami materiałowymi oraz specjalistycznymi zasobami
bilnej dyspozycyjności urządzeń cieszy się dużym zainteresowaniem. Zadania tego podejmuje się BIS Maintenance
się zwłaszcza techniki typu condition monitoring, takie
osobowymi i ich elastyczne wykorzystywanie. W ten
Südwest oferując koncepcję typu full service sprawdzającą się na rynku już prawie od jednego dziesięciolecia.
jak termografia do określania emisji cieplnych niewidocz-
sposób można zawsze skompensować szczyty zapo-
nych dla ludzkiego oka. „Ponieważ implementacja takich
trzebowania na personel i jego wahania. Oprócz tego
Koncepcja umowy BIS Maintenance Südwest jest jasno
Braun. „A na tle konkurencji wyróżniamy się wyraźnie
technologii to nie błaha sprawa a zakup odpowiedniego
RKM to optymalna gospodarka magazynowa, unikanie
sformułowana: zdefiniowany zakres usług obejmujący
naszą gwarantowaną dyspozycyjnością urządzeń po
sprzętu jest kosztowny“, wyjaśnia Franz Braun. „Sama
angażowania kapitału przez wysokie zapasy materia-
konserwację, inspekcję, naprawy i optymalizację, uzgod-
stałej cenie.“
kamera termowizyjna kosztuje mniej więcej 15.000 euro.
łowe oraz korzystne warunki zaopatrzenia i magazyno-
niona, malejąca z roku na rok stała cena oraz przejęcie
Dla średnich firm z reguły się to nie opłaca. Dla nas już
wania. Ponieważ z reguły zakupy wykonuje się dla kilku
wszystkich związanych z utrzymaniem ruchu zasobów
Najnowocześniejsza metodyka utrzymania ruchu
tak, ponieważ korzystamy z tych systemów w całym re-
klientów, generuje to większe ilości, co odzwierciedla się
partnera będącego stroną umowy. Do tego dochodzą
Oferta ze stałą ceną jest możliwa dzięki dokładnym
gionie także u innych klientów.“
w korzystniejszych cenach zakupu. Oszczędności kosz-
personel łącznie z managementem, części zapasowe
studiom wykonalności opracowywanym przez spółkę
oraz materiały eksploatacyjne jak również wszystkie
BIS. Szczegółowo sprawdzana jest przy tym przyjęta za
Podstawą udanej koncepcji utrzymania ruchu typu full
ściami zapasowymi. Nie każda droga część zapasowa
dotyczące utrzymania ruchu środki produkcji, w tym
podstawę koncepcja utrzymania ruchu ze strony klienta.
service jest w BIS system regionalnego zarządzania ko-
musi leżeć w każdym magazynie.
warsztaty, maszyny i narzędzia. Poza tym koncepcja
W tym celu ocenie poddawane są między innymi istot-
ta obejmuje uzgodnione wskaźniki wydajnościowe, na
ne dla utrzymania ruchu koszty, istotne dla produkcji
przykład dyspozycyjność urządzeń i czas reakcji, oraz
informacje oraz dane statystyczne. „W następnym kro-
gwarancje stanu posiadania. Wykluczone są wypowie-
ku przedstawiamy klientowi potencjał optymalizacji
dzenia z powodów operacyjnych dla przechodzącego
i identyfikujemy potencjały oszczędności, które możemy
personelu. Ponieważ przejęty personel utrzymania ru-
następnie zrealizować między innymi dzięki naszym sys-
chu pozostaje na miejscu, klient mimo outsourcingu nie
temom IT i innowacyjnej metodyce utrzymania ruchu“,
traci specyficznego dla zakładu know-how. Przeciętny
opowiada Franz Braun.
czas trwania umów na utrzymanie ruchu typu full se-
tów wynikają poza tym z efektywnego zarządzania czę-
Większe zaufanie
J
ednym z wieloletnich klientów jest Eternit AG.
zaplanowano zwiększenie taktów roboczych w fab -
Już w październiku 2000 roku ten producent
ryce płyt falistych, aby osiągnąć wyraźną poprawę
materiałów budowlanych w głównej siedzibie
wydajności w dwucyfrowym zakresie. W tym celu
w Heidelbergu wydzielił spółce BIS swój dział utrzyma-
należało usunąć wszystkie wąskie gardła w obiekcie,
rvice wynosi łącznie pięć lat. „W zasadzie oferujemy
To ostatnie obejmuje zarówno prewencyjne i progno-
nia ruchu liczący około 50 pracowników. W zakładzie
wymienić elementy, zastąpić je nowymi oraz dostoso-
całościowy beztroski pakiet“, konstatuje prezes Franz
styczne utrzymanie ruchu jak i postępowe metody po-
w Heidelbergu produkuje się rocznie dziesięć milio-
wać technikę produkcji. „To zadanie BIS Maintenance
nów znormalizowanych metrów kwadratowych (m2n)
Südwest zrealizowała pod względem czasowym i ope-
płyt fasadowych, płyt falistych i płyt dachowych z ce-
racyjnym tak samo perfekcyjnie jak dotychczasowe
mentu włóknistego oraz 500.000 m2n elementów for-
inne dodatkowe inwestycje łącznie z całym utrzymanie
mowanych ręcznie, jak kątowniki lub kształtki faliste.
ruchu“, podkreśla dyrektor fabryki Thomas Kuberski.
Oprócz tego na terenie zakładu o powierzchni 260.000
Win-win przez partnerstwo
m2 znajduje się fabryka dachówek o zdolności pro-
Dyrektor jest w pełni zadowolony z długoletniego
W koniunkturalnie trudnych warunkach ramowych z ro-
lecz również o wspólne pojmowanie partnerstwa. To
dukcyjnej 24 mln dachówek rocznie oraz fabryka farb
partnera utrzymania ruchu z koncepcją full servi-
snącą presją kosztów dla wielu przedsiębiorstw zyskują
potwierdzają egzemplarycznie doświadczenia znajdu-
z działem badawczym o rocznej wydajności produk-
ce. „Mamy bardzo otwarte stosunki, i z biegiem lat
na znaczeniu rozwiązania outsourcingowe. Dotyczy
jące wyraz w przedstawionych tutaj referencjach. Jest
cyjnej około 10.000 ton farb dyspersyjnych i przeciw-
przybyło też sporo zaufania, tak że nawet w trud-
to w szczególności przedsiębiorstw średniej wielkości.
w nich mowa o kompetencjach w znajdowaniu rozwią-
pożarowych. Pierwsza umowa obowiązywała na pięć
nych sytuacjach zawsze znajdujemy rozwiązanie.
Zdecydowanie się na utrzymanie ruchu typu full servi-
zań, o zaangażowaniu i dotrzymywaniu zobowiązań,
lat. Od tamtej pory partnerstwo to było przedłużane
Oprócz tego odnotowujemy stały wzrost efektyw-
ce nie jest jednak dokonaniem dowolnego zakupu, lecz
lecz również o zaufaniu. Utrzymanie ruchu w koncep-
z roku na rok. BIS Maintenance Südwest jest przy tym
ności i optymalizację kosztów“ stwierdza Thomas
wymaga ze strony klienta podjęcia zasadniczej decyzji.
cji full service prowadzi do sytuacji win-win dla klienta
odpowiedzialna nie tylko za całość utrzymania ruchu.
Chodzi przy tym nie tylko o przekonującą koncepcję
i dla dostawcy usług przemysłowych tylko w duchu
W tym czasie spółka BIS realizowała również liczne
z parametrami umożliwiającymi pomiar wyników,
partnerskiej współpracy. ■
dodatkowe projekty jak przebudowy urządzeń i optymalizacje procesów. Na przykład w ubiegłym roku
Ciąg dalszy na stronie 8
8
spółki BIS w ciągu tylko kilku tygodni przeprowadziła
szenie efektywności“, opowiada dr Michael Münzing.
wstępną analizę działu serwisowego i ostatecznie na
„W ustalonych gremiach PCU (odpowiedzialnych za
jej podstawie opracowała solidną koncepcję organi-
Proces Ciągłego Ulepszania) prowadzone są stale do-
zacyjną.
stosowania i optymalizacje.“ W utrzymaniu ruchu w
koncepcji full service prowadzonym przez zewnętrznych
Wykazany potencjał trwałej optymalizacji utrzymania
dostawców usług dr Münzing dostrzega w sumie spore
ruchu na bazie umowy typu full service przekonał dr.
korzyści dla średnich przedsiębiorstw. „Pełna koncentra-
Michaela Münzinga, prezesa Münzing Chemie: „Kon-
cja na głównej działalności, zmienność, w szczególności
cepcja utrzymania typu full service opracowana przez
kosztów stałych, oraz większa elastyczność dla rozwo-
BIS Maintenance Südwest wykazała znaczne zalety w
ju“, wylicza dr Michael Münzing. „Kolejne punkty to kon-
porównaniu z dotychczasowym rozwiązaniem i jed-
trola kosztów oraz jeden dostawca usług zamiast kilku.
nocześnie potwierdziła naszą decyzję o ponownym
To wszystko uzupełnia know-how spółki BIS sięgający po
postawieniu na outsourcing. Daje nam to dającą się do-
comiesięczny raport SAP, który zapewnia znaczną przej-
brze skalkulować miesięczną podstawę a jednocześnie
rzystość.“
Zdjęcie: Münzing Chemie GmbH
możliwość elastycznego radzenia sobie z nowymi wymaganiami. Zorientowana na średnie przedsiębiorstwa
Z kompetencji BIS Maintenance Südwest w zakresie
organizacja BIS jest dobrze przygotowana do szybkiego
utrzymania ruchu typu full service korzysta już dziesięć
i przejrzystego dobierania rozwiązań i ich realizacji.“
przedsiębiorstw w regionie Rhein-Neckar, z tendencją
rosnącą. Spółce BIS wychodzi przy tym na dobre, że
Od kwietnia 2009 roku BIS Maintenance Südwest jest partnerem Münzing Chemie w zakresie utrzymaniu ruchu typu
full service. To chemiczne przedsiębiorstwo produkuje rocznie w fabryce w Heilbronn 25.000 ton wysokogatunkowych
dodatków do farb i lakierów, klejów, emulsji chłodząco-smarujących i materiałów budowlanych oraz do produkcji papieru
i skóry.
Klienci cenią gwarantowaną dyspozycyjność urządzeń po stałej cenie
Kontynuacja ze strony 7
Kuberski i z dumą dodaje: „zarówno w fabryce płyt
wymi przestojami na wszystkich urządzeniach uległy
falistych, w fabryce farb jak i w fabryce dachówek –
z czasem takiej redukcji, że zapewniają nam pod tym
nasze przerwy w produkcji spowodowane nieplano-
względem czołową pozycję w Europie.“
Sprawna współpraca
jest częścią silnego koncernu, co daje klientom poczu-
W dniu 1 kwietnia 2009 roku całe utrzymanie ruchu
cie bezpieczeństwa zwłaszcza w gospodarczo trudnych
w zakładzie firmy Münzing w lokalizacji Heilbronn prze-
czasach. Z drugiej strony w zdecentralizowanej struk-
szło na BIS Maintenance Südwest. Przejętych zostało
turze grupy spółka ta zachowała swą elastyczność
w sumie 15 pracowników. Dotychczasowe partnerstwo
i praktyczną mentalność przedsiębiorstwa średniej
przebiega bez problemów. Potwierdza to również dy-
wielkości. To, w jakich branżach działają klienci, nie gra
rekcja Münzing Chemie. „Spółka BIS bardzo dobrze po-
żadnej roli. „Doświadczenie w zakresie urządzeń wno-
deszła do swej pracy zarówno jeśli chodzi o nastawie-
szą ze sobą przechodzące do nas zespoły utrzymania
nie na cel jak i pod względem koncepcyjnym, definiując
ruchu“ stwierdza Franz Braun. „A oni znają swe maszyny
jasne cele do osiągnięcia takie jak wymagane zwięk-
doskonale.“ ■
Przekonująca koncepcja organizacji
ałkiem jeszcze nowa wśród klientów korzystają-
C
reaktorów z procesami chemicznymi do 25 m3, do czego
cych z koncepcji full service jest spółka Münzing
dochodzą obiekty pomocnicze jak magazyny i infrastruk-
Chemie GmbH w Heilbronn zaliczająca się do naj-
tura. Roczna wielkość produkcji to około 25.000 ton.
Ten rodzinny zakład opracowuje i produkuje wysokoga-
Całe utrzymanie ruchu w lokalizacji Heilbronn zostało
tunkowe dodatki do farb i lakierów, klejów, emulsji chło-
wydzielone pewnej zewnętrznej firmie usługowej jesz-
dząco-smarujących i materiałów budowlanych oraz do
cze w 2006 roku. Współpraca ta nie odpowiadała jednak
produkcji papieru. Münzing jest obecna w ponad 30 kra-
oczekiwaniom Münzing Chemie. Dlatego też umowa ta
jach i utrzymuje laboratoria badawczo-rozwojowe w Heil-
została wypowiedziana na 31 marca 2009 roku, po czym
bronn oraz Bloomfield/New Jersey jak również centra
planowano, aby utrzymanie ruchu w przyszłości po-
obsługi technicznej w Heilbronn, Bloomfield i Szanghaju.
nownie poprowadzić na własną rękę. Mimo to na koniec
Na terenie zakładu o powierzchni 12.900 m w lokaliza-
2008 roku spółka BIS Maintenance Südwest otrzymała
cji Heilbronn przedsiębiorstwo to eksploatuje około 25
zlecenie opracowania studium wykonalności. Dyrekcja
2
Zdjęcie: Münzing Chemie GmbH
starszych przedsiębiorstw chemicznych w Niemczech.
Know-how doświadczonych pracowników specyficzne dla danego zakładu w modelu full service pozostaje zachowane dla
klientów bez żadnych strat. To ważny argument zwłaszcza dla firm średniej wielkości.
Jednolity charakter utrzymania ruchu
Wydajne procesy utrzymania ruchu w przemyśle prze-
rzyści wszystkich organizacyjnych, technicznych i go-
BIS Maintenance Südwest skupia ponadto pod jed-
twórczym przyczyniają się trwale do utrzymania kon-
spodarczych czynników, które wpływają na cykl życia
nym dachem gospodarkę magazynową, zaopatrze-
kurencyjności. Coraz większą rolę odgrywają przy tym
urządzania bądź instalacji.
niową i materiałową. Klienci profitują tym samym
elastyczne i skierowane w przyszłość modele serwiso-
Franz Braun, prezes BIS Maintenance Südwest, umożliwia swym klientom pomiar realizacji uzgadnianych
celów.
Bildunterschrift
Bildunterschrift Bildunterschrift
Bildunterschrift Bildunterschrift Bild.
z korzystnych umów ramowych i kooperacyjnych oraz
we odpowiadające potrzebom klientów. Należy do nich
Model full service w wydaniu BIS oznacza utrzymanie
warunków handlowych. Na tle wysokich kosztów,
także koncepcja typu full service koncernu BIS gwaran-
ruchu o jednolitym charakterze. Powiązania technolo-
często powodowanych utrzymywaniem zapasu czę-
tująca dyspozycyjność urządzeń po stałej cenie.
giczne w BIS zapewniają szeroką ofertę usług technicz-
ści zamiennych, narzędzi i drobnych elementów, jest
nych, tak że wszelkie obszary utrzymania ruchu mogą
to kolejnym plusem koncepcji full service spółki BIS.
BIS posiada wieloletnie doświadczenie w utrzymaniu
być sterowane z jednej ręki. To skraca czasy reakcji i re-
Zdecentralizowane warsztaty w ramach systemu re-
ruchu w zakresie urządzeń i instalacji przemysłu prze-
dukuje nakład koordynacyjny dla klienta. Jednocześnie
gionalnego zarządzania kooperacją potrafią przy tym
twórczego. Spółka koncentruje się przy tym głównie na
poprawie ulegają procesy utrzymania ruchu a przez to
nawet w krótkim terminie dostarczać i montować spe-
optymalizacji kosztów cyklu życia maszyn, aparatów
jakość, niezawodność oraz dyspozycyjność urządzeń.
cjalne części zamienne. Dyspozycyjność i bezpieczeń-
oraz kompleksowych instalacji i obiektów. Wspólnie
Dalsze czynniki sukcesu to wyższy poziom bezpieczeń-
stwo urządzeń są gwarantowane m.in. przez wspólne
z klientem wybierany jest optymalny dla niego model
stwa, przejrzystości kosztów i działań, optymalizacja in-
korzystanie ze stojącego na wysokim poziomie tech-
utrzymania ruchu i oraz model umowy. Podstawą ku
terwałów kontroli i utrzymania ruchu, lepsza możliwość
nologicznym wyposażenia utrzymania ruchu oraz
temu są dokładne analizy warunków lokalizacyjnych
planowania przestojów remontowych oraz wydajne roz-
ze sterowanego komputerowo systemu zarządzania
i produkcyjnych oraz gruntowne analizy kosztów i ko-
wiązania dla zarządzania częściami zamiennymi.
i zapewniania jakości. ■
9
Ambitne projekty instalacji elektrycznych i AKPiA w parku przemysłowym Höchst
Niezawodne, terminowe i bezpieczne wykonanie
Dwa projekty realizowane jednocześnie w pierwszej
połowie roku w parku przemysłowym Höchst szczególnie trzymające w napięciu specjalistów od instalacji
elektrycznych, pomiarowych i regulacyjnych (AKPiA)
z BIS Industrieservice Mitte to rozbudowa instalacji do
produkcji biodiesla firmy Cargill oraz budowa instalacji
do rozdzielania powietrza na składniki dla włoskiego
producenta gazów przemysłowych SOL. Zatrudnione tam zespoły postawiły sobie za cel, aby wykonać
postawione im zadania niezawodnie, terminowo
a przede wszystkim bezpieczne wywiązując się przy
tym z wysokich wymagań technicznych.
„Gdy mimo napiętego harmonogramu zachowamy wysokie standardy, będzie to najlepszą rekomendacją na przyszłość“, tak kierownik projektu AKPiA, Steffen Schröder,
podsumowuje zlecenie udzielone przez Cargill, największego na świecie oferenta produktów i usług m. in. w branży
spożywczej i rolnictwie. Od września 2006 roku Cargill jest
operatorem linii do produkcji biodiesla w parku przemysłowym Höchst, w budowie której walnie uczestniczyła BIS In-
Po czterech miesiącach intensywnym uzgodnień i wytężonej pracy firma SOL mogła uruchomić linię do rozdzielania powietrza.
dustrieservice Mitte. Na początku roku 2009 nadszedł czas
na rozbudowę obiektu o linię gliceryny farmaceutycznej.
„Gdy na początku lutego wpłynęło zlecenie od generalnego
Feed trasy kablowe zostały doprowadzone do linii pio-
następnie zostają skroplone. SOL, włoski producent ga-
z wszystkich warunków i przepisów przy odpowiednim
wykonawcy, mieliśmy tylko jeden tydzień wyprzedzenia na
nowo, aby zminimalizować osiadanie pyłu“, wyjaśnia
zów technicznych i medycznych, zainwestował w parku
projektowaniu i montażu instalacji AKPiA, konieczne było
zamówienie materiału“, relacjonuje Steffen Schröder.
Steffen Schröder. „W ten sposób już przed odpowiednią
przemysłowym Höchst w budowę nowej, wysoce nowo-
wyczucie oraz ścisła współpraca z Linde, zaangażowaną
konstrukcję instalacji producenci zapobiegają zagroże-
czesnej linii do skraplania tlenu i azotu, której operatorem
w projekt firmą specjalizującą się w budowie instalacji do
Płynne uruchomienie
niom wybuchowym przez pył. Dla nas oznaczało to, że
będzie później Infraserv-Höchst.
rozdzielania powietrza. Na projekt zespołowi realizującemu
Lecz już osiem tygodni później ustawione były szafy
musieliśmy mocować każdy metr pionowych tras ka-
sterownicze i zainstalowane rozdzielacze powietrza
blowych.“ Oprócz tego amerykański zleceniodawca po-
BIS Industrieservice Mitte zainstalowała szafy sterow-
oraz oświetlenie łącznie z oświetleniem awaryjnym.
stawił ponadprzeciętne wymagania względem bezpie-
nicze i transformatory, sprowadziła i zamontowała całe
Wiele branż na bardzo ciasnej przestrzeni
Całe oprzyrządowanie było okablowane, a ogrzewanie
instalacje AKPiA pozostało tylko cztery miesiące czasu.
czeństwa pracy. BIS przekonała również w tym punkcie
oświetlenie (łącznie z oświetleniem ulicznym), okablowała
W sumie dla zespołu AKPiA z BIS Industrieservice Mitte
towarzyszące na rurach gotowe do pracy. Oprócz tego
wysoką starannością i bezwypadkowym wykonaniem
i orurowała oprzyrządowanie i podjęła się rozbudowy tras
nie była to łatwa budowa. „Konieczne było koordynowa-
ułożone były kable średniego i niskiego napięcia oraz
zapewniając przez to płynną realizację projektu.
głównych i bocznych. Decydujące było przy tym to, aby oru-
nie wielu branż na bardzo ciasnej przestrzeni, a wszystko
rowanie paneli pomp i zaworów było absolutnie wolne od
odbywało się po angielsku i włosku“, relacjonuje Markus
Wymagane wyczucie
oleju i smaru: „Z uwagi na wymaganą przez rynek wysoką
Conradi. „Musieliśmy wiele uzgadniać, aby dojść do wspól-
Instalacje do rozdzielania powietrza na składniki działają
jakość tlenu, każda część, która ma styczność z tym tlenem,
nego mianownika.“ Lecz wszystko przebiegało zgodnie
na zasadzie stopniowego obniżania temperatury i oddzie-
musi być generalnie oczyszczona z brudu i smaru“, wyjaśnia
z planem. Po czterech miesiącach montażu instalacji
lania z powietrza tlenu, azotu i gazów szlachetnych, które
kierownik robót AKPiA, Markus Conradi. Aby wywiązać się
AKPiA linia została uruchomiona na początku czerwca. ■
uziemiona cała elektryka. Uruchomienie przebiegało
bez błędów.
Dwa aspekty uczyniły to zlecenie nadzwyczajnym.
„Z uwagi na Dyrektywę GMP dla instalacji typu Food/
Wyróżnienie dla BIS OKI
Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie
Za wyjątkowo wysokie standardy bezpieczeństwa przedsiębiorstwo BIS OKI specjalizujące się w izolacjach
OKI w ubiegłym roku w ramach programu retrofit,
do tego, aby dla naszego klienta EnBW utrzymywać
zostało wyróżnione Nagrodą Za Bezpieczeństwo „Sicherheitspreis 2008” przez należący do EnBW Zespół Elektrowni
czyli modernizacji, przeprowadziła całkowitą prze-
wysoki poziom niezawodności i jakości.“
w Altbach/Deizisau. Ta nagroda dla zewnętrznych firm przyznawana była po raz drugi.
budowę palników w Elektrociepłowni 1. Również ta
praca wpłynęła na zakwalifikowanie do Nagrody Za
Nagroda wysokiej rangi
Elektrownia w Altbach/Deizisau w pobliżu Esslingen
Bezpieczeństwo. Zespół Elektrowni w Altbach/Deizi-
Klaus Harzheim generalnie przypisuje takim wyróżnie-
należy do najnowocześniejszych elektrowni opalanych
sau wprowadził ją w 2007 roku na podstawie koncer-
niom duże znaczenie. „Są one potwierdzeniem ofensywy
węglem kamiennym w Europie. Koncern EnBW eks-
nowych kryteriów bezpieczeństwa pracy. Od tej pory
BIS Group w zakresie HSEQ, czyli bezpieczeństwa, ochro-
ploatuje tam kilka obiektów o mocy elektrycznej na
nagroda ta jest przyznawana co roku. Wyróżniane są
ny zdrowia i środowiska oraz zapewnienia jakości, jak
poziomie około 1.200 MW. Pierwszy obiekt, Elektrocie-
wyłącznie zewnętrzne firmy.
również naszych własnych wysiłków“, opowiada prezes
BIS OKI. „Stanowią one również bezsporną przewagę
płownia 1, został podłączony do sieci w połowie 1985
BIS OKI jest kolejnym już laureatem po firmie
konkurencyjną w czasach, w jakich wymagania naszych
prace utrzymania ruchu w zakresie izolacji. Kierownik
Babcock Borsig Service (BBS) należącej do Bilfinger Ber-
klientów względem bezpieczeństwa stale rosną.“ W ubie-
robót, Ewald Mucke, 25 lat temu uczestniczył nawet
ger Power Services, która otrzymała tę nagrodę w roku
głym roku za wysokie standardy bezpieczeństwa przy
przy budowie Elektrociepłowni 1. Razem z trzema-czte-
2007. Podczas gdy BBS musiała wygrać z dwunastoma
budowie instalacji skraplania gazu Fos Cavaou w połu-
rema pracownikami jest stale obecny na miejscu. Przy
konkurentami, BIS OKI w 2008 roku musiała już poko-
dniowej Francji firma oprócz dyplomu otrzymała nawet
planowych rewizjach, przeprowadzanych dwa razy
nać 19 zewnętrznych firm. Klaus Harzheim, prezes BIS
nagrodę pieniężną. BIS OKI została przy tym nagrodzona
w roku, zespół ten jest powiększany do 14 pracowników.
OKI, mówi o tym tak: „Przyznanie Nagrody Za Bezpie-
za implementację najlepszego systemu zarządzania HSE
czeństwo w 2008 roku będzie dalej mobilizować nas
i osiągnięcie największej liczby punktów w konkursie bez-
Mocna konkurencja
Oprócz zwykłych corocznych prac związanych z utrzymaniem ruchu oraz rewizji w Elektrociepłowni 1, Elektrociepłowni 2 oraz przy turbinie gazowej firma BIS
Źródło: EnBW Kraftwerke AG
roku. Od tego czasu BIS OKI wykonuje tam wszelkie
pieczeństwa, w którym uczestniczyło wszystkich 50 firm
Za wysokie standardy Ewald Mucke (z lewej), kierownik
robót w BIS OKI, otrzymuje Nagrodę Za Bezpieczeństwo
2008 z rąk dyrektora elektrowni, Siegfrieda Krolla.
pracujących na budowie. „Oprócz tego“, relacjonuje Klaus
Harzheim, „byliśmy i jesteśmy przedsiębiorstwem o najniższej wypadkowości na budowie.“ ■
10
BIS Heinrich Scheven odnawia kolektor wody chłodzącej w elektrowni Lausward
Udźwignięty ciężar prac przełączeniowych
Budowa bloku D w elektrociepłowni Lausward w Düsseldorfie jeszcze się opóźnia. Projektowanie jest już jednak
w pełnym zakresie zakończone. Pierwsze prace zostały już również wykonane. W ramach sześciotygodniowej rewizji
bloku E spółka BIS Heinrich Scheven zamontowała nowy kolektor wody chłodzącej. Wymagało to wykonania kompleksowych robót ziemnych, betonowych i montażu rurociągów na ciasnej przestrzeni.
Położona w porcie w Düsseldorfie elektrownia gazowo-
zlecenie we wrześniu 2008 roku. „Zadecydowała o tym
parowa Lausward, wybudowana w latach 70-tych, jest
nasza koncepcja, jak można zrealizować montaż takiego
największą elektrownią stolicy kraju związkowego Nadre-
dużego przewodu w tak krótkim czasie, przede wszyst-
nii Północnej-Westfalii. Stąd Stadtwerke Düsseldorf, czyli
kim jednak w panujących tam ciasnych warunkach w
zakłady miejskie w Düsseldorfie, zasilają miasto w energię
odniesieniu do wysokości budynków i przejść“, opowiada
elektryczną w ilości do 520 MW oraz w ciepło zdalne na
mgr inż. Ralf Schüll, dyrektor działu budowy urządzeń w
poziomie 330 MW. Blok E jest przy tym obecnie obiektem
BIS Heinrich Scheven i jednocześnie kierownik projektu
o największej mocy. Dla długofalowego zabezpieczenia
w Lausward. „Zwłaszcza to ostatnie było jednym z naj-
zasilania w energię elektryczną i cieplną Stadtwerke Düs-
większych wyzwań tego projektu.“
seldorf zamierzają rozbudować lokalizację w Lausward
o opalany węglem kamiennym blok D o mocy 400 MW.
Nowy rurociąg o średnicy 2,80 metra trzeba było prze-
Polityczne spory opóźniają jednak rozpoczęcie budowy.
transportować w bloku E przez korytarze, których wyso-
Mimo to kompletne plany dla tego nowego obiektu są już
kość w przejściu z uwagi na inne krzyżujące się rury, np.
wykonane, a także pierwszy projekt.
przewody kondensatu, oleju czy powietrza, wnosiła akurat tylko dwa metry. Dlatego też koncepcja opracowana
Woda chłodząca dla całej elektrociepłowni jest od zawsze
przez BIS Heinrich Scheven przewidywała, aby podzielić
pobierana z Renu i przesyłana na miejsce przez ułożone
rurociąg na kręgi o szerokości 1,50 metra i takie kilkuto-
w ziemi stalowe rury. Przy opracowywaniu szczegółowej
nowe elementy za pomocą urządzenia dźwigowego prze-
dokumentacji projektowej dla bloku D okazało się jednak,
wieźć pojedynczo nad głęboki na 4,50 metra wykop pod
że duża część sieci przewodów wody chłodzącej musi zo-
rurociąg, spuścić je na dół, wyrównać i na koniec ze sobą
stać odnowiona, aby być w stanie zapewnić chłodzenie
zespawać. To urządzenie dźwigowe spółka BIS zbudowała
nowej instalacji. Ponieważ odcinek wymienianych ruro-
na całym odcinku 25 metrów jeszcze przed przestojem.
zorganizowanym specjalnie w tym celu na terenie elek-
pionową wykonywaną z góry ku dołowi. W tej metodzie
ciągów przebiega bezpośrednio przez blok E, Stadtwerke
Składało się z dwóch dźwigów z ręcznym napędem łańcu-
trowni. „Z tego względu wstępne plany musiały być przy-
są stosowane specjalne typy elektrod, które znacznie skra-
Düsseldorf zdecydowały się, aby przestój przewidziany
chowym o udźwigu po dziesięć ton.
gotowane bardzo szczegółowo“, konstatuje kierownik
cają czas spawania.“
na rewizję tego bloku w okresie od 1 maja do 19 czerwca
Większa średnica nowego rurociągu pozostawiała z lewej i prawej stronny rury zbyt mało miejsca do pracy. Z tego względu
spawanie musiało być wykonywane od wewnątrz. Dym towarzyszący spawaniu był odsysany przez węże.
projektu Ralf Schüll. Dnia 3 maja 2009 roku rozpoczęła
2009 roku wykorzystać na planowane tam zmiany i prze-
Żmudne wykonywanie wykopu
się rewizja oraz demontaż starego rurociągu, który trze-
W akcji tej uczestniczyło momentami do sześciu spawaczy,
łączenia.
Kolejnym wyzwaniem było odsłonięcie istniejących rur,
ba było pociąć na kawałki i dopiero wtedy za pomocą
na każdy element rury z reguły po dwóch. Ponieważ co 1,50
co nastąpiło również przed odstawieniem bloku E do re-
urządzenia dźwigowego można go było usunąć z wykopu
metra trzeba było wykonać spaw, zużycie materiału spa-
Przy tych pracach ułożony w ziemi w bloku E stary
wizji. Najpierw trzeba było przepiłować gruby na 25 cm
i z budynku. Cztery dni później rozpoczął się montaż ele-
walniczego wyniosło 1,7 tony. Dziesięć procent spoin pod-
przewód o średnicy 1,60 metra musiał zostać na odcinku
żelbetowy strop nad przywidzianym wykopem pod rury
mentów nowego przewodu rurowego.
dano badaniu nieniszczącemu. Po zespawaniu wszystkich
25 metrów wymieniony na nowy kolektor wody chło-
i za pomocą prowizorycznego urządzenia dźwigowego
dzącej – stalowy rurociąg o średnicy 2,80 metra. Nowy
wynieść go w pojedynczych częściach z budynku. Po dru-
Wytężona praca spawaczy
obróbce strumieniowo-ciernej a następnie w całości zo-
stalowy rurociąg trzeba było połączyć z przelotowy-
3
gie konieczne było wydobycie z wykopu pod rury 600 m
Pojawiły się przy tym kolejne trudności związane z tym, że
stał zabezpieczony nową powłoką antykorozyjną.
mi przewodami bloku E aż po Ren (średnica 2 x 1,80 m),
masy ziemnej. Ciasne warunki uniemożliwiały wykorzy-
pojedyncze części rur musiały być spawane od wewnątrz,
a na drugim końcu zamknąć klapą odcinającą (średnica
stanie zwykłej koparki do usunięcia tej ziemi. Specjaliści z
ponieważ ze względu na znacznie większą średnicę nowej
Po tym jak także klapa odcinająca, która zamyka rurę od
2,80 m). Ten koniec zostanie później zespawany z przewo-
BIS Heinrich Scheven wynajęli więc koparkę ssącą z tech-
rury na pracę spawaczy po prawej i lewej stronie obok rury
strony jeszcze niewybudowanego bloku D, oraz wszystkie
dami nowego bloku D.
niką turbinową, która stała poza budynkiem i odsysała
nie starczało już zwyczajnie miejsca. Problem ten udało się
redukcje rur na połączeniach nowego kolektora rury chło-
masy ziemi 50-metrowymi wężami z głębokości do 4,5 m.
rozwiązać za pomocą elastycznych przewodów, którymi
dzącej z innymi starymi przewodami zostały umieszczone
Ciasne warunki
Same te prace związane z wykonaniem wykopu trwały
odsysano dym towarzyszący spawaniu, tak że spawacze
na miejscu i zespawane, można było przekazać przewód
W przetargu zorganizowanym przez Stadtwerke Düssel-
trzy tygodnie.
nie musieli zakładać masek tlenowych. „Prace spawalnicze
w stanie gotowym do eksploatacji. Odbyło się to już na pięć
dorf w maju 2008 roku uczestniczyła również BIS Heinrich
kawałków rur, cały odcinek poddany został od wewnątrz
we wnętrzu rury są jednak bardziej męczące dla spawa-
dni roboczych przed zakończeniem rewizji, przewidzianym
Scheven. Ta spółka BIS z siedzibą w Erkrath ciesząca się
W sumie prace wstępne przebiegały przez okres dwóch
czy“, stwierdza Ralf Schüll. „A ponieważ można było do-
w harmonogramie na 15 lipca 2009 roku. W dniu 19 lipca
w tym regionie szczególnie wysoką reputacją w zakresie
miesięcy i musiały zakończyć się punktualnie na rozpo-
stawiać tylko jeden nowy pierścień rury do poprzedniego,
2009 blok E ponownie podjął pracę, a dla specjalistów
układanych w ziemi miejskich rurociągów (gazowych,
częcie rewizji łącznie z dostawą wszystkich elementów
spawacze musieli przy tym pracować nadzwyczaj szybko,
z BIS Heinrich Scheven rozpoczęły się prace końcowe, które
wodnych, ciepłowniczych), a także przy budowie rurocią-
i kształtek rurowych, redukcji i klapy odcinającej, które
aby nie dopuścić do przestojów.“ Jako metodę spawania
trwały jeszcze prawie dwa miesiące. Na koniec sierpnia fir-
gów przemysłowych i urządzeń, otrzymała w końcu to
wszystkie razem przechowywano na placu składowym
specjaliści z BIS wybrali z tego względu spawanie spoiną
ma BIS Heinrich Scheven oficjalnie opuściła budowę. ■
Stoisko BIS Heinrich Scheven na targach „Wasser Berlin
W hali zaprojektowanej specjalnie dla sektora związa-
2009“ spotkało się z dużym zainteresowaniem. Targi te
nego z wykonawstwem i produkcją przewodów spółka
są międzynarodowym miejscem spotkań gospodarki
BIS zaprezentowała swe spektrum usług w budowie
wodnej i wspólnie z targami branżowymi wody i ście-
urządzeń, instalacji i przewodów oraz w zakresie usług
ków z towarzyszącym kongresem stanowią znakomite
sieciowych dla przemysłu i gminy. Mgr inż. Klaus Küsel,
połączenie teorii z praktyką. Docelowe grupy osób gosz-
wspólnik zarządzający spółką BIS Heinrich Scheven
czących na targach to decydenci w zakresie gospodarki
GmbH, otworzył swym przemówieniem międzynaro-
wodnej z gmin i przemysłu, inżynierowie i fachowcy
dowe sympozjum budowy przewodów organizowane
z mniejszych i większych firm z branży budowlanej
już tradycyjnie przy okazji targów „Wasser Berlin“. Mgr
i z innych branż związanych z realizacją obiektów pod-
inż. Alexander Klöcker, dyrektor działu przemysłowego
ziemnych, studni, wodociągów i budowli wodnych,
w BIS Heinrich Scheven, wygłosił odczyt o przeprowa-
przedstawiciele krajowych i międzynarodowych orga-
dzaniu obliczeń w zakresie starzenia się sieci przewo-
nizacji, a także specjaliści ds. zaopatrzenia, członkowie
dów. Udział w targach i sympozjum należy zaliczyć do
stowarzyszeń oraz instytucji naukowo-badawczych.
nadzwyczaj udanych. ■
Udany występ na targach
Zadowoleni z uczestnictwa w targach: mgr ekon. Bernd Christoph Hänschke, mgr inż. Ralf Schüll, mgr inż. Klaus
Küsel, mgr inż. Alexander Klöcker oraz mgr inż. Dirk Hildebrandt (od lewej).
11
Budowa elektrowni atomowej z Peters Engineering
Wyróżnienie
„Topowy
firmy Areva”
Kitüntették, mint
„TOPdostawca
Areva beszállítót”
Elastyczność atutem
Fińska elektrownia jądrowa Olkiluoto zwiększa swą moc przez budowę trzeciego bloku reaktorowego. Będzie
to rozwiązanie najwyższej klasy: Olkiluoto 3 (OL3), europejski reaktor wodny ciśnieniowy (EPR), to pierwszy na
świecie reaktor z wodą zwykłą tak zwanej trzeciej generacji, a przy tym najwydajniejszy reaktor jądrowy na
świecie osiągający 1.600 MW. Do nowej instalacji należy oprócz tego największa na świecie turbina parowa.
W budowie nowego superreaktora z kompleksowymi pracami konstrukcyjnymi i projektowymi uczestniczy
spółka BIS – Peters Engineering.
Olkiluoto to wyspa w zachodniofińskiej przybrzeżnej
niedawna projekt elektrowni w Finlandii obsługiwany
gminie Eurajoki. Miejsce to nie jest jakimś szczególnie
jest także na miejscu, co komentuje Eugen Heim, pre-
przytulnym zakątkiem ziemi. Żyje tu tuzin łosi, a poza
zes zarządu Peters Engineering: „Na każdej budowie
tym to praktycznie bezludzie. Także turyści rzadko się
zawsze występują rozbieżności między planem a sta-
tu zabłąkują. Olkiluoto to lokalizacja dwóch dużych
nem rzeczywistym. Dlatego ważne jest dokonywanie
elektrowni atomowych, każda z nich wytwarza moc
pomiarów sprawdzających i dostosowań. Aby skrócić
elektryczną na poziomie około 850 MW. Obok wzno-
pokonywane odległości i zoptymalizować workflow,
szą się obecnie liczne dźwigi. Francusko-niemieckie
czyli przebieg prac, najlepiej wykonywać te prace na
konsorcjum stworzone przez firmy Areva NP i Siemens
miejscu.“ Z tego powodu do Finlandii oddelegowano
buduje tu trzeci reaktor atomowy. Zleceniodawcą jest
dwunastu pracowników. Później na miejscu ma być ich
fiński koncern energetyczny Teolllisuuden Voima Oy
w sumie maksymalnie 30. Przez mniej więcej rok będą
(TVO).
dbać o to, aby budowa urządzeń, rurociągów i konstruk-
Szczególny zaszczyt przypadł w udziale Eugenowi
kie czynniki sukcesu jak know-how, innowacyjność,
Heimowi, prezesowi zarządu spółki udziałowej BIS
niezawodność i jakość, ponieważ może realizować
– Peters Engineering AG. Jego przedsiębiorstwo zo-
swe cele tylko we współpracy z takimi partnerami
stało wyróżnione przez francuski koncern nuklearny
przemysłowymi, którzy spełniają te kryteria sukce-
Areva jako „Topowy dostawca firmy Areva“. Francuzi
su i je wyznają“. Uhonorowanie tytułem „Topowy
powołali do życia ten znak jakości, aby honorować
dostawca firmy Areva“ jest tym samym wysokim
nim wybrane grono dostawców.
wyróżnieniem, które w ramach uroczystości w lipcu zostało przekazane Eugenowi Heimowi osobiście
Jak mówi Anne Lauvergeon, przewodnicząca zarządu
przez znaną na międzynarodowej arenie szefową
i prezes firmy Areva, koncern pokłada zaufanie w ta-
przedsiębiorstwa.
180 miejsc pracy
Od 2005 roku Peters Engineering pracuje dla firmy
Areva i Sofinel, jednostki projektowej koncernu,
nad reaktorem wodnym ciśnieniowym 3. generacji,
niemiecko-francuską konstrukcją. W lokalizacjach
Erlangen, Offenbach i Paryż przedsiębiorstwo to
sporządza szczegółowe projekty techniczne dla reaktora EPR (European Pressurized Water Reactor),
a konkretnie projekty elektrowni Olkilouto 3
w Finlandii, Framonville 3 we Francji oraz Taishan
cji stalowych przebiegała całkowicie bez zakłóceń.
w Chinach. Do spektrum usług należy opracowanie
wysokie znaczenie. Już dzisiaj energia jądrowa jest waż-
Maksymalne wymagania bezpieczeństwa
dzeń, rurociągów i konstrukcji stalowych. W dziedzi-
nym źródłem energii dla Finlandii z udziałem 25 procent
Szczególnym wyzwaniem jest bezpieczeństwo elektrow-
w całej produkcji energii elektrycznej. W przyszłości to
ni. „Budowa elektrowni atomowej podlega najwyższym
projektu, konstrukcji i obliczeń statycznych dla urzą-
Fiński rząd przypisuje pozyskiwaniu energii z atomu
wymaganiom bezpieczeń-
jednak nie wystarczy. Powody
to ograniczone zasoby naturalne kraju, wysokie zużycie
na mieszkańca (15.600 kWh)
Wyjazdy na zagraniczne budowy to zawsze
aktualny temat dla specjalistów poszukiwanych
na międzynarodowym rynku
Uroczystość w Berlinie: Eugen Heim, prezes zarządu
Peters Engineering, z szefową koncernu Areva, Anne
Lauvergeon.
do około 180 pracowników. ■
Heim. „Dlatego wszystko
musi zostać szczegółowo
kilku dni. „Pracownicy są do tego przygotowani“, opo-
cia na mieszkańca o dwa procent. Ponieważ kraj ten nie
są też przeprowadzane obliczenia dla takich scenariuszy
wiada Eugen Heim. „Przy rozmowach kwalifikacyjnych
chce popaść w zbyt dużą zależność od importów ener-
jak trzęsienie ziemi lub uderzenie w obiekt samolotem.“
wyjazdy zagraniczne są zawsze ważnym tematem.“
gii elektrycznej, zapotrzebowanie to ma zostać w dużej
Po czym kontynuuje: „Te przeprowadzane w wielu róż-
Dla pracowników centrali firmy w Ludwigshafen opie-
części pokryte przez energię atomową.
nych wariantach obliczenia są bardzo ważne, ponieważ
kowanie się specjalistami w Finlandii to wcale nie taka
na podstawie ich wyników określana jest wymagana sta-
prosta sprawa. „Finlandia to kraj wielkich przestrzeni.
bilność konstrukcji stalowych i rurociągów.“
Znalezienie tam od ręki zakwaterowania nie jest takie
Praca na miejscu optymalizuje przebieg prac
nienie od początkowo kilku osób zdążyło już urosnąć
stwa“, podkreśla Eugen
zaplanowane. Oprócz tego
oraz roczny wzrost tego zuży-
nie techniki nuklearnej w Peters Engineering zatrud-
Finowie stawiają przy tym na najnowocześniejszą tech-
łatwe. Poza tym koszty utrzymania są bardzo wysokie“,
Europejska inicjatywa
Ochrona środowiska
przez izolację
przemysłową
nikę. Tak więc zastosowany w nowym bloku europejski
Oprócz tego ważne jest, aby konkretnie reagować na
informuje Eugen Heim. Czasami trzeba zorganizować
reaktor wodny ciśnieniowy według opisu firmy Areva
wymagania klientów. „Elastyczność to jedna z naszych
kompletną przeprowadzkę z rodziną. „Jeden z pracow-
to nie tylko wyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony
najmocniejszych stron“, stwierdza Eugen Heim. „Dlate-
ników na krótko przed oddelegowaniem został ojcem.
Koncern
przed promieniowaniem, lecz również większa spraw-
go szybkie wysłanie do Finlandii pracowników, na któ-
Zadbamy oczywiście o to, aby mogła mu towarzyszyć
Industrial Services (BIS) wspie-
ność. Przy reaktorze wodnym ciśnieniowym pracuje
rych zgłoszono zapotrzebowanie, jest dla nas czymś
jego młoda rodzina.“ Uruchomienie nowego bloku re-
ra rozwój European Industrial
także spółka BIS – Peters Engineering AG. Specjaliści
oczywistym.“ Takie rzeczy dzieją się często bardzo
aktorowego zgodnie z informacjami koncernu energe-
Insulation Foundation (EiiF)
z Ludwigshafen wykonują prace dla Areva i Sofinel,
szybko. Tak więc jest to całkiem normalna sprawa, że
tycznego TVO jest zaplanowane na rok 2012. Całkowity
jako jej członek-założyciel. Ini-
jednostki projektowej koncernu, już od 2005 roku. Od
specjaliści ci podejmują pracę w Finlandii w ciągu tylko
czas budowy wyniósłby wtedy siedem lat ■
Bilfinger
Berger
cjatywa ta postawiła sobie za
cel, aby przez technikę izolacyjną podnosić efektywność
energetyczną w produkcji przemysłowej przyczyniając
się w ten sposób zarówno w krótkiej jak i w długiej pespektywie czasu do ochrony klimatu.
„Nowoczesna technika izolacyjna w ramach kompleksowych koncepcji utrzymania ruchu dla instalacji
przemysłowych wnosi istotny wkład w podniesienie
ich efektywności energetycznej. Inaczej niż w budownictwie, znaczenie techniki izolacyjnej dla oszczędności energii a tym samym dla redukcji emisji CO2
jest jeszcze niedoceniane w niektórych gałęziach
przemysłu i publicznych dyskusjach. Z tego względu
chcemy uczynić z tej nowej fundacji europejską platformę, która tematowi efektywności energetycznej
w produkcji przemysłowej nada odpowiednią wagę“,
stwierdza dr Rudolf K. Jürcke, członek zarządu BIS.
Siedzibą fundacji jest Genewa, zaś jej internetowy
adres to www.eiif.org. W roku założenia fundacji centralnym punktem działań prasowych i PR będzie rozbudzenie świadomości wśród przedstawicieli świata
gospodarki i polityki i przekonanie ich do tego, że przy
zintensyfikowaniu zaangażowania w izolacje przemysłową kwestie optymalizacji kosztów i ochrony środo-
Blok 3 elektrowni jądrowej Olkiluoto po zakończeniu rozbudowy ma osiągnąć moc 1.600 MW.
wiska znakomicie się uzupełniają. ■
12
BIS arnholdt dba o bezpieczną pracę
Kompleksowe prace rusztowaniowe dla dużych przestojów
W północnoniemieckiej rafinerii firmę BIS arnholdt czekały w 2009 roku trzy przestoje remontowe, w tym dwa
duże. Wspomniana spółka BIS zapewniła przy tym odpowiednie warunki, aby wszystkie prace przestojowe na instalacjach mogły zostać zrealizowane bezpiecznie. Od połowy 2006 roku ta spółka BIS jest związana z klientem umową
ramową na prace w lokalizacjach rafineryjnych w Północnych Niemczech.
W marcu i w maju w północnej części rafinerii odby-
Trudne były zwłaszcza prace przygotowawcze przed dru-
wały się dwa duże przestoje remontowe. W okresie
gim dużym przestojem, ponieważ oprócz ustawienia rusz-
czterech – pięciu tygodni wyłączono z ruchu i skontro-
towań o średniej wysokości od dziesięciu do dwunastu
lowano przy tym dziesięć instalacji. Na miejscu praco-
metrów konieczne było jeszcze dodatkowe obudowanie
wało ponad 60 partnerskich firm, które czyściły około
rusztowaniami czterech kolumn sięgających 50 metrów
450 aparatów, dokonywały ich inspekcji, remonto-
wysokości. Do tego celu należało zbudować konstrukcje
wały je i przeprowadzały ich odbiór techniczny. Wal-
spodnie i dla każdego rusztowania przeprowadzić oddziel-
nie uczestniczyła w tym także BIS arnholdt. Ta spółka
ne obliczenia statyczne. Oprócz tego obliczenia te musiały
BIS na północnym obszarze Niemiec jest wyspecjali-
zostać odebrane przez dodatkowego weryfikatora obli-
zowana w rusztowaniach przemysłowych w szczegól-
czeń statycznych.
ności w obiektach petrochemicznych i elektrowniach,
zaś do swych klientów zalicza m.in. rafinerię Holborn
Windy osobowe i towarowe
oraz H&R Ölwerke Schindler.
Niekiedy konieczne były również specjalne zezwolenia.
Przy rusztowaniach kolumn zostały zainstalowane windy
Wielomiesięczne przygotowywania
o dopuszczalnej nośności 1.500 kg do podnoszenia elemen-
Przestoje w północnej części rafinerii wymagały
tów rusztowań o wadze do 60 kg. „Są to ruchome dwu-
skrupulatnego zaplanowania i przygotowania. Aby
masztowe podesty samowznoszące“, relacjonuje Michael
ustawić wszystkie rusztowania punktualnie na roz-
Gückel. „Posiadają one napęd elektryczny, przez co może
poczęcie odnośnego przestoju, prace przy rusztowa-
dochodzić do powstawania iskier. Dlatego wymagają one
niach dla pierwszego przestoju w marcu specjaliści
na przykład szczególnego zezwolenia.“ Po zakończeniu
z BIS arnholdt rozpoczęli w małych zespołach jeszcze
prac rusztowaniowych windy te służyły następnie monte-
w październiku 2008 roku, zaś już w styczniu rozpo-
rom pracującym podczas przestoju w kolumnach. Ponad-
częło się przygotowanie do drugiego przestoju zapla-
to przewożony był materiał i narzędzia. Do tego w ramach
nowanego na maj. Przebieg prac i ich terminy były
drugiego dużego przestoju doszedł jeszcze dodatkowy
dokładnie wyznaczone. Michael Gückel, kierownik
projekt. Wprowadzenie nowej metody pociągnęło za sobą
projektu i budowy z BIS arnholdt opowiada: „Gdy przy
między innymi przezbrojenie pieców, co wymagało także
takich dużych przestojach wchodzimy na budowę, in-
wykonania kompleksowych prac rusztowaniowych.
stalacje jeszcze pracują. Aby nie zakłócać ich pracy, dostajemy dokładne wytyczne, kiedy i gdzie wolno nam
Wysoki standard bezpieczeństwa
ustawić rusztowania.“
Oprócz specjalnych zezwoleń konieczne było jeszcze prze-
Przy drugim dużym przestoju w północnej części rafinerii konieczne było ustawienie rusztowań przy czterech kolumnach.
Objętość rusztowania na jedną tylko kolumnę wynosiła 16.000 m3.
Gückel, „lecz z tego powodu sytuacja wcale się nie uspokaja.
dziesięciu – dwudziestu monterów z BIS arnholdt na dwie
W niektórych miejscach rusztowania trzeba zmodyfi-
zmiany, czyli dniem i nocą.
kować lub ustawić od nowa, ponieważ dochodzą prace,
których wcześniej nie dało się przewidzieć. A wszystko to
Do czerwca 2009 roku specjaliści z BIS arnholdt wykorzy-
przy standardowej przy przestojach presji czasu i z setkami
stali od 3.000 do 3.500 ton materiału rusztowaniowego.
monterów na obiekcie. Tutaj trzeba szczególnie baczyć na
Z tej ilości powstało do 250.000 m3 rusztowań. Na jedną
bezpieczeństwo.“ Aby zapewnić możliwość niezwłocznego
tylko kolumnę konieczne było rusztowanie o objętości
reagowania, w zależności od potrzeb na miejscu w goto-
16.000 m3. Przy montażu pracowało średnio 55 pracowników
wości było do dyspozycji na wezwanie każdorazowo po
z BIS arnholdt, zaś w szczycie ich liczba dochodziła do 70. ■
Duże święto w kopalni Auguste Victoria
swój 110. jubileusz. W ramach wielostronnego programu uroczystości z muzyką, częścią rozrywkową
i artystyczną reprezentowana była także spółka BIS
Pogłębienie współpracy
Umowa na utrzymanie ruchu z H&R Ölwerke
Schindler GmbH w Hamburg-Neuhof, centralnej
lokalizacji BIS Industrieservice Nord GmbH, została przedłużona o trzy lata. Umowa ma roczną
wartość rzędu ośmiu milionów euro i obejmuje
kompletne działania związane z utrzymaniem ruchu łącznie z gospodarką materiałową w rafinerii.
Zakłady H&R Ölwerke Schindler są jednym z najważniejszych klientów BIS Industrieservice Nord.
Ukształtowanie umowy ramowej pogłębia tę partnerską współpracę, ponieważ zawiera ona wspólnie ustalone mierzalne cele, na przykład dotyczące
dyspozycyjności urządzeń, budżetu utrzymania
ruchu oraz bezpieczeństwa pracy. ■
strzeganie innych licznych przepisów. „Standard bez-
arnholdt ze swym własnym stoiskiem. Z dziesięcio-
pieczeństwa w rafineriach jest generalnie wysoki“,
metrowej wysokości wieży rusztowaniowej zainte-
konstatuje Michael Gückel, „lecz w tym przypadku
resowani goście mogli obserwować z góry wesoły
był on jeszcze wyższy.“ Dla monterów rusztowań
festyn a przy okazji rzucić okiem na krajobraz szy-
oznaczało to pracować ostrożnie, lecz jednocześnie
bów kopalnianych.
szybko i bezpiecznie. I to wszystko w trudnozapalnym
ubraniu roboczym, z kaskiem i okularami ochronnymi oraz pasem bezpieczeństwa. „Przenoszenie cięż-
Na wieży rusztowaniowej BIS arnholdt firma Evers
z Oberhausen demonstrowała oprócz tego, jak funk-
nie jest specjalnie przyjemne przede wszystkim la-
Na rusztowaniu ustawionym przez BIS arnhold firma
Evers demonstruje profesjonalne ratownictwo wysokościowe.
tem a zwłaszcza przy pracującej na bieżąco insta-
Kopalnia Auguste Victoria w Marl, powiat Recklin-
upadkiem z dużej wysokości. Także BIS arnholdt szkoli
lacji, która jest wtedy bardzo gorąca“, kontynuuje
ghausen, zalicza się do najwydajniejszych i naj-
swych pracowników w ramach regularnie odbywają-
Michael Gückel.
nowocześniejszych kopalni spółki RAG Deutsche
cych się działań treningowych. Bezpieczne obchodze-
kich elementów zbrojeniowych w takim rynsztunku
cjonuje profesjonalne ratownictwo wysokościowe
z nowoczesnymi systemami zabezpieczającymi przed
Steinkohle AG. Z zatrudnieniem rzędu 4.000 pra-
nie się z pomocami do ratownictwa wysokościowego
Gotowość na wezwanie
cowników i rocznym wydobyciem na poziomie około
stanowi w codziennej pracy monterów rusztowanio-
Przy obu dużych przestojach na wiosnę, łącznie z pro-
3,1 mln ton jest ważnym czynnikiem gospodarczym
wych w zakładach chemicznych, rafineriach i elek-
jektem dodatkowym, wszystkie instalacje zostały punk-
dla Zagłębia Ruhry. W dniach 9 i 10 maja 2009 roku
trowniach ważny wkład w prewencyjne bezpieczeń-
tualnie obstawione rusztowaniami. „Wtedy główną ro-
kopalnia ta świętowała wraz z ponad 30.000 gości
stwo pracy. ■
botę już mamy wprawdzie z głowy“, opowiada Michael
13
BIS Industrieservice Mitte wytwarza zbiorniki z tworzywa sztucznego na ścieki do airbusów
Optymalizacja ciężaru przez lżejszy materiał
W budowie samolotów liczy się każdy kilogram. Jakiś czas temu inżynierowie z Airbusa wzięli pod lupę zbiorniki
z BIS Industrieservice Mitte są jeszcze owijane siatką do
odbiorcze do toalet z wykładziną ze stali szlachetnej montowane w airbusie A340-500/600. Z lżejszym materiałem
bezdotykowego pomiaru napełnienia oraz nasączonym
wykładzinowym i zoptymalizowaną architekturą chcą zaoszczędzić na ciężarze. Obok AOA Apparatebau Gauting
żywicą, stabilizującym włóknem węglowym. Łącznie
pomagali przy tym także eksperci od tworzyw sztucznych z BIS Industrieservice Mitte.
z króćcem do napełniania, dyszami do płukania i wszystkimi nadbudowanymi częściami gotowy moduł zbiorni-
Konstruktorzy samolotów zredukowali liczbę zbiorników
niki odbiorcze o długości 1,6 m, średnicy 80 cm i pojem-
kowy w pustym stanie waży akurat 50 kg, wytrzymuje
na ścieki z czterech do dwóch, dostosowali ich pojemność
ności 720 litrów. Niezwykłe jest w tym to, że BIS produ-
obciążenia trwałe na poziomie 9 g (1 g odpowiada 1-krot-
i przeszli na lżejszy materiał wykładzinowy. W dzisiejszych
kuje te cylindry z tylko jednym przelotowym podłużnym
nemu przyciąganiu ziemskiemu) oraz krótkotrwałe przy-
czasach stosowane są technicznie nowe wykładziny z two-
szwem bez obwodowego szwu środkowego i dostarcza
spieszenia do 20 g. Dzięki lżejszemu materiałowi i nowej
rzywa sztucznego wykonywane z wyjątkowo cienkościen-
wykładziny polietylenowe bez wsporczego wewnętrzne-
konfiguracji w samolocie (dwa zbiorniki zamiast czterech)
nych płyt polietylenowych z jednostronnym tkaninowym
go rdzenia. To czyni je lżejszymi i redukuje nakład produk-
system pozwala łącznie zaoszczędzić 70 kg – i zapewnia
laminatem poliestrowym. Materiał ten jest wytwarzany
cyjny oraz ryzyko produkcyjne. W 60-milimetrowe otwo-
przez to miejsce dla dodatkowego pasażera. „Na drodze
wyłącznie do tego celu i bardzo trudno jest nim manipu-
ry pośrodku kopuł (wypukłych elementów bocznych) są
starannie prowadzonych prac rozwojowych i we ścisłej
lować, ponieważ przy grubości 2,2 mm jest tak cienki jak
wpuszczane elementy rurowe ze specjalnymi gwintami.
współpracy z AOA wypracowaliśmy niezawodne operacje
karton.
Wysoka, maszynowa jakość i stabilność spawanych bez
technologiczne”, opowiada Sascha Böhm odpowiedzialny
wyjątku ręcznie spoin przekonuje równie mocno jak wy-
za ten projekt w BIS Industrieservice Mitte. „Teraz naszym
Wysoka jakość
konanie praktycznie nieulegające odkształceniom mimo
zadaniem jest optymalizacja poszczególnych przebiegów
Doświadczeni ślusarze z BIS Industrieservice Mitte wy-
wpływu temperatury.
i procesów produkcyjnych, aby dalej udoskonalać eko-
specjalizowani w obróbce tworzyw sztucznych wymyślili
nomiczny aspekt wytwarzania“, uzupełnia jego kolega,
takie metody przetwarzania i takie procesy wytwarzania,
Zysk miejsca
Markus Finger-Oliva, zajmujący się produkcją zbiorników.
za pomocą których ze specjalnego tworzywa potrafią
U partnera firmy AOA Apparatebau Gauting, zlecenio-
Wtedy oczekiwane zlecenia będzie można realizować
konstruować niezawodne, wysoce odporne i lekkie zbior-
dawcy i dostawcy airbusów, wykładzinowe półfabrykaty
bezproblemowo również w większych liczbach sztuk. ■
Zbiorniki z wykładziną zamocowane w przyrządzie badawczym do przeprowadzenia pomiaru i testu helowego.
Wysoce nowoczesna linia do produkcji majonezu zrealizowana przez BIS E.M.S.
Brud i zarazki nie mają żadnych szans
Najważniejszy jest mieszalnik
Do najstarszych technologii stosowanych w prze-
W swym zakładzie w Oranienbaum, Saksonia-Anhalt,
higienicznych. Hermetycznie zamknięta obudowa
Kolejną cechą linii do produkcji majonezu jest jej kompak-
myśle zalicza się mieszanie cieczy. Najbardziej
Füngers Feinkost uruchomił linię do ciągłej produkcji
urządzenia gwarantuje przy tym aseptyczną produk-
towość. W porównaniu z innymi liniami zajmuje odpowiednio
chyba znaną metoda mieszania jest tak zwane
majonezu. Linia ta była w całości konstruowana, prefa-
cję. „Ponieważ do tego majonezu nie dodaje się żad-
mniej powierzchni produkcyjnej. „W sumie linia jest na naj-
mieszanie okresowe: przeznaczone do wymie-
brykowana, wstępnie montowana i testowana przez BIS
nych konserwantów, bardzo ważne jest wykluczenie
wyższym technicznym poziomie, bardzo przyjazna dla obsługi
szania substancje są umieszczane w zbiorniku
E.M.S. z Cloppenburga w lokalizacji Buseck. Udział wła-
możliwość zabrudzenia, zanieczyszczenia bądź zakaże-
i wydajna“, konstatuje kierownik projektu Klaus-Jürgen Müller.
zwanym mieszalnikiem i za pomocą obrotowego
mieszadła są mieszane tak długo, aż osiągnie się
snej produkcji był przy tym nadzwyczaj wysoki.
pożądany jednorodny efekt wymieszania. ZwłaszOd listopada 2008 roku nowa linia wytwarza od 2.000 do
cza w przemyśle spożywczym oraz w przemyśle
3.000 kg majonezu na godzinę. W razie potrzeby wydaj-
chemicznym i farmaceutycznym coraz bardziej
ność można zwiększyć do 6.000 kg na godzinę. Produkcja
zyskują na popularności technologie mieszania
obejmuje wytwarzany – według różnych receptur – gatu-
ciągłego. Gdyż w przeciwieństwie do szeroko roz-
nek majonezu o wysokiej zawartości oleju oraz kilka lek-
powszechnionej techniki mieszania w zbiorniku
kich majonezów o zredukowanej zawartości oleju. Łącznie
mieszalnika są to kompletnie zamknięte procesy,
linia produkcyjna składa się z siedmiu układów dozujących
co zapewnia absolutnie aseptyczne, bezpieczne
poszczególne składniki, jednego emulsyfikatora i jednego
pod względem mikrobiologicznym wymieszanie
mieszalnika oraz układu chłodzącego. Poprzez emulsyfi-
produktu.
kator mieszanych jest sześć podstawowych składników,
Tak zwane mieszalniki cyrkulacyjne – mieszany
między innymi żółtko, ocet i olej, które po wymieszaniu
tworzącą majonez. W przypadku lekkich majonezów
poprzez mieszalnik wprowadzany jest następnie siódmy
składnik podstawowy. Potem majonez jest schładzany do
Zrealizowana przez BIS E.M.S. linia produkcyjna wytwarzająca w fabryce Füngers Feinkost od 2.000 do 3.000 kg majonezu
na godzinę składa się z siedmiu układów dozujących i dwóch mieszalników cyrkulacyjnych.
produkt tworzy w mieszalniku wewnętrzny obieg
– mieszają bardzo delikatnie nawet wysoce wrażliwe produkty. Rozróżnia się przy tym statyczne
mieszalniki cyrkulacyjne, w których zewnętrzne
4 - 6° C i przechowywany w magazynie do momentu ponia produktu“, informuje Klaus-Jürgen Müller. Do tego
Bardzo wysoki, wynoszący 70 procent, jest też udział
źródło energii wprowadza energię mieszania po-
linia jest w całości regularnie myta według procedury
własnej produkcji BIS E.M.S. dla elementów całej li-
przez dyszę, oraz mieszalniki dynamiczne, w któ-
Innowacyjna technologia mieszania
CIP (Cleaning in Place). Oznacza to, że przechodzi ona
nii produkcyjnej. Konkretnie rzecz biorąc mieszalnik,
rych energia mieszania jest wprowadzana przez
Oba systemy mieszania, czyli emulsyfikator i mieszalnik,
kilka procesów mycia bez konieczności uprzedniego jej
emulsyfikator, cztery membranowe pompy dozujące,
obrotowy ślimak o zmiennej prędkości obrotowej.
pracują na dynamicznej zasadzie mieszalników cyrkula-
zdemontowania.
siedem zbiorników o pojemności 30, 50 względnie 200
Ta konstrukcja mieszalników jest stosowana spe-
litrów, regulowany tłumik impulsowy, siedem zawo-
cjalnie wtedy, gdy nadzwyczajne warunki robocze
brania w celu napełnienia w opakowania.
cyjnych. Ta innowacyjna technologia mieszania jest stosowana przede wszystkim przy mieszaniu produktów o
Najnowocześniejsza technika sterownicza
rów wtryskowych, kompletny system sterowniczy,
oraz właściwości reologiczne (związane z pły-
niskiej i wyższej lepkości. Klaus-Jürgen Müller, kierownik
Sterowanie linią jest zrealizowane poprzez najnowo-
szafy sterownicze i pneumatyczne, ramy podstawo-
nięciem) mieszanych substancji nie dopuszczają
projektu w BIS E.M.S., podkreśla: „Rzeczywista wartość
cześniejsze urządzenia PLC (PLC = sterownik progra-
we i rurociągi zostały zaprojektowane i wykonane w
użycia mieszalnika statycznego. Zwłaszcza do
produktu jest tworzona w procesie mieszania. Przy mie-
mowalny) i jest zorganizowane decentralnie. I tak
zakładzie w Buseck. Tam też zostały poza tym prze-
mieszania produktów o niskiej i wyższej lepkości
szaniu stałych objętościowych strumieni takiego produk-
na przykład obsługa wszystkich systemów może być
prowadzone kompletne wstępne montaże i wszelkie
mieszalnik cyrkulacyjny wykazuje znaczne zale-
tu jak majonez, który składa się z kilku komponentów,
prowadzona miejscowo z panelu dotykowego ob-
testy linii, które następnie została złożona i ustawiona
ty w stosunku do metod okresowych. Zapewnia
nasze mieszalniki cyrkulacyjne gwarantują intensywne
sługiwanego przez operatora i/lub z dyspozytorni.
u klienta. Produkcja ruszyła na koniec października,
intensywne wymieszanie produktu przy jedno-
wymieszanie produktu przy jednocześnie nieniszczącej
Centralnie zarządzane i koordynowane są natomiast
dziesięć miesięcy po udzieleniu zlecenia firmie BIS
cześnie delikatnej obróbce produktu oraz znako-
obróbce produktu oraz jego znakomitej jednorodności, co
wszystkie receptury, dane zdarzeń oraz procedury
E.M.S. przez fabrykę delikatesów. Klaus-Jürgen Mül-
mitą jednorodność produktu przy niskim zużyciu
decyduje o wyniku procesu mieszania.“
mycia i płukania. Poprzez system wizualizacji moż-
ler jest w pełni zadowolony. „Cały projekt przebiegał
energii. Jednocześnie systemy te dzięki swej za-
na odczytywać, wpisywać do systemu i zapisywać
bardzo dobrze – począwszy od konstrukcji poprzez wy-
mkniętej konstrukcji zapewniają maksimum bez-
Oprócz tego linia produkcyjna została zaprojektowana
w pamięci wszystkie dane, w zależności od upraw-
konawstwo po montaż, zaś uruchomienie odbyło się
pieczeństwa mikrobiologicznego. ■
zgodnie z wytycznymi najbardziej aktualnych przepisów
nień dostępu.
również bez problemów.“ ■
14
AKTUALNE ZLECENIA
Zamawiający
Uczestniczące spółki BIS
Nazwa projektu
Miejscowość/kraj
Prace BIS
Okres realizacji
AE&E Inova GmbH
BIS OKI GmbH, Pforzheim, Niemcy
Spalarnia odpadów Delfzeil 2+4
Delfzeil, Holandia
16.000 m² izolacji kotłów, kanałów i rurociągów
w spalarni odpadów
03/2009 - 09/2009
BASF Schwarzheide
BIS Industrieservice Ost GmbH,
Leuna, Niemcy
BUS 500
Schwarzheide, Niemcy
25.000 m² izolacji rurociągów, wyposażenia i zbiorników
06/2009 - 03/2010
Boehringer Ingelheim Pharma
BIS Industrieservice Mitte GmbH,
Frankfurt, Niemcy
Budowa nowej linii farmaceutycznej:
modernizacja Akaloide 1
Ingelheim, Niemcy
Produkcja, dostawa i montaż rurociągów z uchwytami
06/2009 - 10/2009
Evonik
BIS Industrieservice Nordwest GmbH,
Dortmund, Niemcy
Umowa ramowa na izolację
Marl, Niemcy
Izolacja
04/2009 - 12/2013
EWE AG, Oldenburg
BIS E.M.S. GmbH,
Cloppenburg, Niemcy
Należąca do EWE instalacja
osuszania gazu BS22
Nüttermoor, Niemcy
Projektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie dwóch instalacji
osuszania gazu z magazynem zbiorników
05/2009 - 03/2012
Hertel Enning
BIS Rohrleitungsbau GmbH,
Bitterfeld, Niemcy
Elektrownia Datteln IV
Datteln, Niemcy
Montaż rurociągów średniego i niskiego ciśnienia
08/2009 - 06/2010
RWE Power AG
BIS arnholdt GmbH,
Gelsenkirchen, Niemcy
Umowa ramowa – kopalnia
Inden, Hambach,
Prace rusztowaniowe w nadreńskim zagłębiu węgla
11/2009 - 10/2012
odkrywkowa
Garzweilen; Niemcy
brunatnego w branży odkrywkowej
ThyssenKrupp
BIS IKF GmbH, Oststeinbeck, Niemcy
ThyssenKrupp Quartier – Forum
Essen, Niemcy
2.750 m² fasady ze stali i szkła, 1.500 m² lamel z blachy perforowanej ze stali
szlachetnej, 2.500 m² kaset z blachy perforowanej ze stali szlachetnej,
900 m² dachów szklanych, 800 m² fasady blaszanej, 2.600 m² wewnętrznej
osłony przeciwolśnieniowej i 53 m² aluminiowej osłony attyki
09/2009 - 03/2010
WRG (ConocoPhillips)
BIS Turnaround GmbH, Ludwigshafen;
BIS Rohrleitungsbau GmbH,
Bitterfeld, Niemcy
Przestój na badanie TÜV 2009
Wilhelmshaven, Niemcy
Prace przy przestoju z projektem rurociągów
10/2009 - 12/2009
BP
BIS Salamis (M&I) Ltd.,
Aberdeen, Wielka Brytania
Plattform Service
Wielka Brytania
Podstawowy zespół roboczy i prace w trybie ad hoc
07/2009 - 12/2009
Cobra
BIS Prefal Isolamentos Térmicos Lda.,
Lizbona, Portugalia
CCCP Boiler
Figueira da Foz, Portugalia
28.000 m² izolacji
02/2009 - 08/2009
EPZ
BIS Industrial Services Nederland B.V.,
Zwartewaal, Holandia
Remont kotła grzewczego
Borssele, Holandia
80.000 m³ rusztowań, wykonanie izolacji i osłon przy użyciu
2.000 m² blachy
08/2009 - 11/2009
ExxonMobil
BIS OHARE Ltd., Runcorn, Wielka Brytania
Projekt SC2 instalacja rurociągowa
Southampton,
Wielka Brytania
Wykonanie i montaż 3.000 m
rurociągów z przyłączem TAR Belgia
07/2009 - 10/2009
Fabricom
BIS Industrial Services België N.V.,
Schoten, Belgia
Moduły KEP 2010 dla Statoi Hydro, moduły reformera
parowego dla ExxonMobil w Antwerpii
Hoboken, Antwerpia, Belgia
56.000 m³ rusztowań
03/2009 - 12/2009
Fairfield Energy
BIS Salamis (M&I) Ltd.,
Aberdeen, Wielka Brytania
Fabric Maintenance
Wielka Brytania
Prace w trybie ad hoc przy utrzymaniu ruchu
10/2009 - 09/2012
Nervion, Meassa, Tecnymo
BIS DIASA S.A.,
Narón – La Coruña, Hiszpania
Statek LHD
Fene-Ferrol, Hiszpania
50.000 m³ rusztowań
05/2009 - 10/2010
Von Roll
BIS Multiservicios Industriales S.A.,
Madrid, Hiszpania;
BIS OKI GmbH, Pforzheim, Niemcy
Von Roll
Majorka, Hiszpania
24.000 m² izolacji, 30.000 m³ rusztowań
03/2009 - 08/2009
Yara
BIS ROB Montagebedrijf N.V.,
Beveren-Melsele, Belgia
Salpeter 7 - przestój remontowy
Sluiskil, Holandia
Przygotowanie prac, koordynacja
i realizacja przestoju remontowego
05/2009 - 06/2009
CENTRAL EUROPE
WESTERN EUROPE
NORTHERN & EASTERN EUROPE
Akzo Nobel
BIS Production Partner Holding AS,
Porsgrunn, Norwegia,
BIS Industrial Services Szwecja AB,
Karlstad, Szwecja
3 umowy na utrzymanie ruchu dla
Akzo Nobel Szwecja
Sundsvall, Bohus i Alby,
Szwecja
Umowy na utrzymanie ruchu z ok. 50 i 10 pracownikam
12/2009, 01/2010 oraz
02/2010
Česká rafinérská a.s.
Euromont Group a.s., Most,
Republika Czeska
Naprawa zbiornika PS 3523 ST 301
Kralupy nad Vltavou,
Republika Czeska
2.800 m² izolacji, ochrony antykorozyjnej, rusztowań
07/2009 - 09/2011
CMI
BIS Hungary Kft., Budapeszt, Węgry
Elektrownia Dunamenti:
projekt HRSG, montaż G-3
Százhalombatta, Węgry
Budowa kotła, 3 walczaki parowe, 180 t wewnętrznych rurociągów,
konstrukcja stalowa
08/2009 - 06/2011
Cryo AB (Linde)
BIS Industrier AS, Sandnes, Norwegia
Zbiornik LNG
Nynäshamn, Szwecja
Izolacja 20.000 m³ zbiorników LNG łącznie z ogrzewaniem podłogowym
04/2009 - 10/2010
MOL Nyrt
BIS Hungary Kft., Budapeszt, Węgry
Przestój remontowy GOK-3
Százhalombatta, Węgry
Wymiana 17 jednostek instalacji i rurociągów dla zwiększenia mocy
przerobowych
07/2009 - 08/2009
Neste Oil
BIS Production Partner Holding AS,
Porsgrunn, Norwegia, BIS Multiserwis
Sp. z o.o., Krapkowice, Polska
Kompleksowy przestój remontowy 2010
Porvoo, Finlandia
Prace mechaniczne
2010
Södra Cell AB
BIS Isenta AB, Kungälv, Szwecja
Södra Cell AB, umowa usługowa
Dwie wytwónie papieru
we Szwecji
Ok. 60.000 godzin pracy
07/2009 - 06/2012
Steinmüller Instandsetzung
Kraftwerke GmbH
BIS plettac Sp. z o.o., Warszawa, Polska
Elektrownia Bełchatów, blok 4
Bełchatów, Polska
50.000 m³ rusztowań dla modernizacji
i remontu kotła, budowa rurociągów
01/2009 - 10/2009
Vítkovice Heavy Machinery
BIS Czech s.r.o., Most,
Republika Czeska
Elektrownia Tusimice, faza 2
Tušimice,
Republika Czeska
2 x 25.000 m² izolacji
06/2009 - 09/2010
BP America
BIS Salamis Inc., Broussard, Louisiana,
USA
Ochrona przeciwkorozyjna –
Thunder Horse i Horn Mountain
Offshore, Zatoka Meksykańska, Serwis utrzymania ruchu
USA
01/2008 - 01/2010
Chevron Texaco E&P
BIS Salamis Inc., Broussard, Louisiana,
USA
Ochrona przeciwkorozyjna dla
instalacji w Zatoce Meksykańskiej
Offshore, Zatoka Meksykańska, Serwis utrzymania ruchu na różnych instalacjach offshore
USA
07/2009 - 06/2010
Enterprise Products Company
BIS Tepsco Inc., Deer Park, Texas,
USA
Firewater upgrades
Houston, Texas, USA
Usługi inzynieryjne, zaopatrzeniowe i konstrukcyjne (EPC)
dla instalacji gaśniczej w pięciu lokalizacjach w Teksasie
07/2009 - 11/2009
Formosa Plastics
BIS Tepsco Inc., Deer Park, Texas,
USA
SPVC Unit – Area D1
Point Comfort, Texas,
USA
Kształtowniki stalowe, wyposażenie i izolacja
08/2009 - 03/2010
Vestas
American Wind Technology
BIS Salamis Inc., Lusk, Wyoming,
USA
Serwis utrzymania ruchu dla
turbin wiatrowych
Onshore, Domestic,
USA
Zespół roboczy i wyposażenie
06/2009 - 05/2010
NORTH AMERICA
TECHNICAL NOISE CONTROL
Alstom Power, Switzerland
BIS Gas Turbine Systems GmbH,
Brema, Niemcy
Pambroke
Anglia
Dostawa 5 układów wlotowych
06/2009 - 08/2010
Siemens AG
BIS Gas Turbine Systems GmbH,
Brema, Niemcy
Shuweihat S2
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Dostawa 4 układów wlotowych
03/2009 - 06/2010
15
produkcyjnych w tym kraju, w którym mają być później
budowane elektrownie. W ten sposób oszczędzamy na
wysokich kosztach transportu ciężkich komponentów“,
podkreśla Wilfried Thies, prezes BIS Gas Turbine Systems.
W 2005 roku wybór padł na firmę Airmech. Od tego czasu
wytwarzanych jest tu rocznie średnio dwanaście układów
wlotowych dla takich krajów jak Katar, Dubaj, Abu Dhabi, Jemen, Argentyna, Kuwejt, Fujairah, Rosja, Armenia,
Tunezja i Jordania. Dzięki temu moce przerobowe firmy
Airmech zatrudniającej około 250 pracowników są dobrze
wykorzystane. Wilfried Thies wychodzi z założenia, że ten
boom utrzyma się w przyszłości – między innymi dlatego,
że w najbliższych latach konieczna będzie wymiana turbin gazowych pierwszej generacji.
BIS Gas Turbine Systems czuwa na miejscu nieprzerwanie
Elektrownie gazowo-parowe można jednocześnie wykorzystywać do wytwarzania energii elektrycznej i odsalania wody morskiej.
nad zapewnieniem wysokiej jakości: przynajmniej jeden
pracownik spółki BIS przebywa aktualnie bez przerwy
Duże obciążenie pracą w dubajskiej fabryce BIS Gas Turbine Systems
w Dubaju, aby nadzorować prawidłowe wytwarzanie
Produkcja na miejscu sprawdzonym rozwiązaniem
komponentów (jakość i terminy). Dodatkowo specjaliści
z Bremy delegują tak zwanych supervisorów, którzy doradzają klientom na budowach przy montażu komponentów do układów wlotowych.
W krajach Zatoki Perskiej rośnie zapotrzebowanie zarówno na energię elektryczną jak i na wodę pitną. Odpowied-
Pomyślna współpraca
nio wysokie są inwestycje w elektrownie i instalacje odsalające. Tak też jest w Emiracie Abu Dhabi, który aktualnie
Nowy obiekt Shuweihat II powstający 200 kilome-
Układy wlotowe idą na cały świat
zlecił firmie Siemens Energy budowę elektrowni gazowo-parowej połączonej z instalacją odsalania wody morskiej.
trów na zachód od Abu Dhabi po zaplanowanym na
Koncepcja produkcji na miejscu znajduje zastosowa-
Konieczne dla turbin gazowych układy wlotu powietrza są dostarczane przez wieloletniego partnera firmy Siemens,
sierpień 2011 roku uruchomieniu powinien osiągać
nie nie tylko w Dubaju. Podczas gdy z tego emiratu
spółkę BIS Gas Turbine Systems GmbH z Bremy.
zainstalowaną moc 1.500 MW i produkować około
jest zaopatrywany Środkowy Wschód, kolejne zakłady
455.000 m wody pitnej dziennie. Elektrownia ta jest
produkcyjne znajdują się jeszcze na Słowacji (rynek
Stok narciarski na pustyni, schładzane do 20 ºC centra
poprzez kombinację instalacji turbiny gazowej z paro-
wyposażana w cztery turbiny gazowe. Układy wlo-
europejski), w Bangkoku i Indonezji/Dżakarcie (Daleki
handlowe i jeden z najwyższych i prądochłonnych bu-
wą można lepiej wykorzystać energię gazów spalino-
towe powietrza dostarcza dla nich BIS Gas Turbine
Wschód) oraz Republice Południowej Afryki. „Byłoby
dynków świata, Burj Dubai, powodują, że zapotrzebo-
wych. Przez to można osiągnąć sprawność na pozio-
Systems. Oba przedsiębiorstwa łączy długoletnia
to dla nas zbyt drogie i zbyt ryzykowne, aby dla każ-
wanie Zjednoczonych Emiratów Arabskich na energię
mie 60 procent. Po drugie elektrownie te zwłaszcza
pomyślna współpraca. Około 90 procent zainstalo-
dego nowego projektu szukać miejscowego producen-
jest ogromne. Sam Burj Dubai, który ma zostać zakoń-
do pokrywania szczytów zapotrzebowania mają krótki
wanych przez Siemens dużych turbin gazowych jest
ta. Dlatego porozumieliśmy się z naszymi klientami
czony w tym roku, będzie zużywać tyle prądu co małe
czas rozruchu a w porównaniu do wytwarzanej energii
wyposażonych w układ wlotowy z Bremy.
Siemens i Alstom co do tych lokalizacji i obsługujemy
miasto. Do tego dochodzi rosnące zapotrzebowanie na
stosunkowo niską emisję CO2.
3
wodę pitną.
z nich cały świat“, mówi Wilfried Thies. Podczas gdy
Ważące wiele ton układy wlotowe powietrza, które
partnerom jest gwarantowany stały roczny obrót,
To, że elektrownie gazowo-parowe są dziś coraz czę-
składają się ze stalowych części, elementów filtracyj-
firmy te w zamian za to zapewniają, że specjaliści
Aby pokryć to zapotrzebowanie, w Zjednoczonych
ściej wykorzystywane w krajach położonych nad Zato-
nych i kulis tłumików, są budowane w zakładzie pro-
z Bremy w każdej chwili mogą skorzystać z ich zdol-
Emiratach Arabskich buduje się coraz więcej elektrow-
ką Perską, ma jednak jeszcze jedną kolejną przyczynę:
dukcyjnym spółki BIS w Dubaju. „Gdy zaczął się boom
ności produkcyjnych. Wilfried Thies: „W ten sposób
ni gazowo-parowych. Zalety elektrowni, które zarów-
zasoby gazu i ropy naftowej, które są potrzebne do
na elektrownie gazowo-turbinowe jakieś cztery lata
zapewniamy naszym partnerom stałe wykorzysta-
no wytwarzają prąd jak i za pomocą energii termicznej
pracy takiej instalacji, występują właśnie w tym regio-
temu na Środkowych Wschodzie, zdecydowaliśmy się
nie mocy przerobowych ich zakładów i jednocześnie
odsalają wodę morską, są wielostronne. Po pierwsze
nie i są odpowiednio tanie.
produkować układy wlotowe przy pomocy partnerów
utrzymujemy konkurencyjne ceny.“ ■
przedsiębiorstwo to posiada regionalną sieć dostaw-
komponenty do systemów wlotowych powietrza
ców i trwale wspiera firmę Siemens w zwiększaniu
BIS GTS trwale przyczynia się do budowy efektyw-
udziału w łańcuchu tworzenia wartości w krajach
nego łańcucha dostaw.
Nagroda Siemens Award dla BIS Gas Turbine Systems
Zwycięzca w łącznej punktacji wśród
najlepszych dostawców
wschodzących.
Techniczne przesłanki takiego rozwiązania to –
Ta sieć partnerskich przedsiębiorstw wytwarzają-
według prezesa, Wernera Marschalla – standaryzacja
cych komponenty była przez BIS GTS w ostatnich
i modularyzacja systemów wlotowych. „Decydując się
W konkurencji na najlepszego na świecie dostawcę dla Siemens AG w łącznej punktacji pierwsze miejsce zajęła
latach systematycznie rozbudowywana. Dzisiaj
na lokalną produkcję kierowaliśmy się konsekwentnie
spółka BIS Gas Turbine Systems GmbH. To biuro inżynieryjne z Bremy jest w BIS Group częścią dywizji technicznej
obejmuje ona partnerów zlokalizowanych w Euro-
wymaganiami naszych globalnych klientów. Obok
ochrony akustycznej i należy do międzynarodowej czołówki dostawców układów wlotowych powietrza dla turbin
pie Środkowej, na Dalekim Wschodzie, w Azji i Afry-
inżynierskiego know-how nasze istotne kryteria suk-
gazowych.
ce Południowej oraz zapewnia ścisłą współpracę
cesu to zapewnienie jakości i terminowość“, stwier-
z powiązanymi spółkami siostrami, BIS Hungary oraz
dza Werner Marschall.
Przyznanie nagrody miało miejsce w ramach nowo po-
swą umiejętnością wychodzenia naprzeciw specyficz-
BIS Industrieservice Mitte we Frankfurcie nad
wstałego forum dostawców, do którego Siemens zaprosił
nym potrzebom klientów w różnych krajach“. Poza tym
Menem. Przez swą sieć zakładów produkujących
Dla dr. Petera Romanowa, jako członka zarządu od-
do Monachium swych 30 najważniejszych dostawców.
powiedzialnego między innymi za techniczną izo-
Forum to jest częścią powołanej w tym roku do życia
lację akustyczną, nadzwyczajny sukces BIS GTS jest
przez Barbarę Kux, członka zarządu Siemens AG, inicjaty-
potwierdzeniem słuszności dotychczasowej drogi
wy zakupowej, która między innymi ma celu koncentrację
a zarazem zachętą do jej kontynuacji: „Globalni klien-
zakupów w koncernie. W roku gospodarczym 2008 liczba
ci świadomie stawiają na strategiczne partnerstwa.
dostawców o wartości zakupów na poziomie 40 mld euro
Poza fachowym know-how wymaga to wyraźnego
przekraczała na całym świecie poziom 100.000. Ten rząd
ukierunkowania na usługi. Cieszymy się z tego wyra-
wielkości ilustruje wielką rangę wyróżnienia „Siemens
zu uznania, jakie BIS GTS – dzięki swemu pojmowa-
Best Overall Supplier Award 2009“, dla bremeńskiej spółki
niu istoty świadczenia usług i koncentracji na kom-
córki BIS – Gas Turbine Systems GmbH.
petencjach w oferowaniu rozwiązań – doświadcza w
postaci przyznania nagrody przez firmę Siemens AG.
Przekonująca orientacja na klienta
Zarząd dziękuje całemu zespołowi, w szczególności
W uzasadnieniu wyboru na pierwsze miejsce w punkta-
Karin Wigger oraz prezesom Wernerowi Marschallo-
cji ogólnej Siemens podkreśla, że BIS GTS – poza jakością,
niezawodnością i ceną – przekonała „w szczególności
Jak na oskarowej gali: Werner Marschall, prezes BIS Gas Turbine Systems, z Barbarą Kux, członkiem zarządu Siemens
AG, i Guido Gerhardsem, Energy Sector w Siemens AG (od prawej).
wi i Winfriedowi Thiesowi, którzy od 1998 roku walnie
przyczyniali się do budowy dzisiejszej BIS GTS. “ ■
16
Prace izolacyjne zakończone punktualnie w wąskim okienku czasowym
Rozbudowa zakładu podwaja produkcję celulozy
W Figueira da Foz na portugalskim wybrzeżu Atlantyku zmodernizowano i rozbudowano zakład celulozy
Celulose Beira Industrial Celbi S.A. Za prace izolacyjne przy nowej instalacji odpowiadała przy tym BIS Prefal Isolamentos Térmicos Lda. Zarówno harmonogram jak i wymagania merytoryczne stanowiły nie lada
wyzwanie.
Fabryka celulozy Zellstoffwerk Celbi położona około 200
sie produkcyjnym. Natomiast oba kotły w różny sposób
kilometrów na północ od Lizbony należy do największych
wytwarzają energię wykorzystywaną w zakładzie.
w kraju. Produkowana tu celuloza dostarczana na euro-
W ramach rozbudowy instalacje te w celu wytłumienia
pejski rynek znajduje zastosowanie w papierze do dru-
hałasu i ochrony termicznej musiały zostać zaizolo-
karek, w papierze do pisania oraz w produkcji chusteczek
wane – było to zadaniem specjalistów z portugalskiej
papierowych. Fabryka ta należy do koncernu Altri, jedne-
BIS Prefal. Powierzchnię do zaizolowania wynoszącą
go z największych producentów celulozy w Portugalii.
52.300 m2 zaizolowano wełną mineralną, a następnie
osłonięto blachami z aluminium i stali szlachetnej.
Jeden z dotychczas największych projektów
dla BIS Prefal
Prace na dużej wysokości
Latem 2008 roku rozpoczęły się prace na nowej instalacji wyparnej, które zakończono w styczniu 2009 roku.
W 2007 roku podjęto decyzję o zmodernizowaniu i roz-
Jednocześnie instalację wyposażono w siedem elektro-
budowie zakładu. Przez tę inwestycję roczna ilość wy-
statycznych filtrów. W maju 2009 roku BIS Prefal ter-
produkowanej celulozy ma zwiększyć się dwukrotnie
minowo ukończyła pierwsze prace izolacyjne. Przy tym
z 300.000 ton do około 600.000 ton. Uruchomienie za-
częściowym odcinku robót na budowie zatrudnionych
planowano i zrealizowano w terminie w drugiej połowę
było przeciętnie 70 pracowników z BIS.
Nowy system wyparny został zaizolowany wełną mineralną i osłonięty blachą ze stali szlachetnej.
roku 2009. Budowa nowej instalacji była konieczna dla
zwiększenia mocy produkcyjnych. Objęła ona również
Prawie dwukrotnie większa siła robocza, około 120
nową instalację wyparną, opalany biopaliwem kocioł
osób, wymagana była przy kotłach parowych i od-
Hugo Pires, Site Manager w BIS Prefal, wskazuje pierw-
i akustycznie instalacje mogły zostać oddane punktu-
parowy oraz kocioł odzysknicowy.
zysknicowych. Prace w tym zakresie zaczęły się już
szy powód. Po drugie kotły musiały być izolowane na
alnie i bez wypadku w lipcu 2009 roku. „Ten projekt był
w listopadzie 2008 roku i pod dwoma względami były
wysokości 90 metrów. „Koordynacja prac w takich wa-
jednym z największych, jakie dotychczas udało się nam
Instalacja wyparna jest odpowiedzialna za odprowa-
prawdziwym wyzwaniem dla portugalskich specja-
runkach nie była całkiem łatwa“, stwierdza Hugo Pires.
udźwignąć“, podkreśla Hugo Pires. „Klient był z nas bar-
dzanie i przetwarzanie gazów powstających w proce-
listów z BIS. „Harmonogram był wyjątkowo napięty“,
Tym bardziej cieszy się z tego, że zaizolowane cieplnie
dziej niż zadowolony.“ ■
LyondellBasell poszerza współpracę z BIS Industrial Services
Koncentracja branż mile widziana
Koncentracja branż przez specjalizację w zakresie
LyondellBasell Industries AF S.C.A. jest jednym z naj-
wami. Z centralą w Rotterdamie koncern ten zatrudnia
letnia działalność w tej branży. „Aby móc przekonać
rusztowań, izolacji i antykorozji kolejny raz opłaci-
większych światowych koncernów chemicznych i petro-
około 16.000 pracowników na całym świecie i posiada
się do kompetencji tej spółki BIS złożyliśmy wizytę
ła się spółce BIS Industrial Services Nederland B.V.
chemicznych. W holenderskich zakładach wytwarzane
ponad 60 zakładów produkcyjnych w 19 krajach.
u innego jej klienta, z którym posiada ona podob-
Holendrom udało się pozyskać trzyletnią umowę
są poliolefiny, tlenek propylenu oraz pochodne propyle-
serwisową w koncernie chemicznym LyondellBasell.
nu do materacy, tworzywa samochodowe i budowlane,
Aby w zakładach koncernu wszystko przebiegało gład-
znaczenia jest tu również odpowiedni czynnik mię-
W dwóch lokalizacjach tego chemicznego potentata
płyny chłodzące, kosmetyki, przędze i podobne produk-
ko i nie występowały żadne awarie, konieczne są ciągłe
dzyludzki, czyli tzw. „chemia”. „Codziennie załatwia-
spółka BIS odpowiada teraz za wykonawstwo w tych
ty. Oprócz tego LyondellBasell jest ważnym producen-
prace konserwacyjne. W tym zakresie wyspecjalizowa-
my ze sobą różne sprawy. Dobry wzajemny kontakt
trzech branżach.
tem paliw i produktów rafineryjnych łącznie z biopali-
ła się BIS Industrial Servi-
ną umowę”, opowiada Jan van Yperen. Lecz nie bez
ces. Od początku tego roku
ta spółka BIS podjęła się
jest więc jak najbardziej
Przekonują nie tylko kompetencje,
wykonawstwa rusztowań i
zgadza się także „chemia“
izolacji dla dwóch zakładów
istotny – zarówno wśród
kadry managerskiej jak
i pracowników”, konstatuje Jan van Yperen.
LyondellBasell-Werke w Holandii. Do tego – w kooperacji z partnerem Brabant Mobiel – dochodzi antykorozja.
Elastyczność prac
Umowa została zawarta na okres trzech lat i obejmuje
W okresie obowiązywania umowy w obu zakładach
fabrykę Botlek położoną około dwanaście kilometrów
LyondellBasell pracuje w sumie 20 osób. W przy-
na południowy zachód od Rotterdamu oraz zakład pro-
padku remontów przestojowych lub innych dużych
dukcyjny Maasvlakte w porcie Rotterdamu.
projektów liczba ta będzie się zwiększać do ponad 100. Aby zapewnić elastyczność prac, wszyscy
Wysoka reputacja
pracownicy BIS uczestniczą w szkoleniach obejmują-
Dla LyondellBasell zawarcie tej umowy jest konse-
cych produkty wykraczające poza ich własną działal-
kwentną kontynuacją pomyślnej współpracy. Dotych-
ność. „Dzięki temu monter rusztowań z BIS może na
czas BIS Industrial Services wykonywała jedynie pra-
przykład wykonywać również lekkie prace izolacyjne
ce izolacyjne. Jan van Yperen, Maintenance Manager
i odwrotnie”, wyjaśnia Edward van der Pijl, mana-
w LyondellBasell, wyjaśnia poszerzenie partnerstwa:
ger ds. marketingu w BIS Industrial Services. Także
„Naszym celem było zawarcie umowy na wszystkie
LyondellBasell przypisuje sprawnej współpracy
trzy branże, aby mieć już tylko jednego partnera do
duże znaczenie. Jan van Yperen: „W naszej pracy
kontaktów. W ten sposób możemy zwiększyć efektyw-
musimy uczyć się od siebie nawzajem i wspólnie
ność i zaoszczędzić koszty.”
reagować na potrzeby w zakresie prac konserwacyjnych. Dobrze i sprawnie działa to tylko wtedy,
Prace konserwacyjne w należącym do LyondellBasell zakładzie w Maasvlakte przez najbliższe trzy lata będą wykonywane
przez pracowników BIS.
Przy decydowaniu się na BIS Industrial Services za tą
gdy ludzie są wobec siebie otwarci i się wzajemnie
spółką przemawiała jej wysoka reputacja oraz długo-
szanują.“ ■
17
Produkcja i montaż rurociągów wysokociśnieniowych przez BIS Hungary
Nowy zbiornik gazu na Węgrzech zabezpiecza zaopatrzenie energetyczne
Na początku 2010 roku pracę podejmie największy zbiornik gazu na Węgrzech. Kawerna magazynowa gazu ziemnego „Szőreg-1“ na południu kraju zapewnia więcej bezpieczeństwa w zakresie zaopatrzenia energetycznego nie tylko
na Węgrzech, lecz także w graniczących z Węgrami od południa krajach – w Chorwacji, Serbii, Rumunii oraz Bośni
i Hercegowinie. Za prefabrykację i montaż wysokociśnieniowych rurociągów odpowiadała BIS Hungary.
Połowa krajowej produkcji gazu pochodzi z położone-
zbiornik znajduje się na głębokości od 1.500 do 2.000
go na południu Węgier zagłębia gazowego Algyő. Co-
metrów. Planuje się, że kawerna będzie wypełniana la-
dziennie w lokalizacjach Szeged, Kiskunhalas, Orosháza,
tem rosyjskim gazem z importu, aby zimą uzupełniać
Füzesgyarmat i Hajdúszoboszló wydobywanych jest
nim zaopatrzenie w gaz nie tylko we własnym kraju,
w sumie około 9 mln m gazu ziemnego. Najważniej-
ale także w Chorwacji, Serbii, Rumunii oraz w Bośni
szym dostawcą gazu ziemnego jest jednak Rosja. To,
i Hercegowinie. Jak ważna jest ta inwestycja, poka-
co nie jest przeznaczone do natychmiastowego zuży-
zał kryzys gazowy ze stycznia 2009 roku, gdy Rosja
cia, jest składowane tymczasowo w kawernach. Są to
wstrzymała całość dostaw gazu ziemnego przebiega-
wyczerpane podziemne pola gazowe, które poprzez
jących przez Ukrainę, i te właśnie kraje, a także Węgry
sprężarki są wypełniane gazem. Na Węgrzech istnieje
ucierpiały przez spowodowany przez to niedobór gazu.
obecnie pięć takich podziemnych zbiorników gazu.
W sumie przez 45 dni będzie można pobierać z zaso-
3
bów „Szőreg-1“ codziennie 20 mln m3 gazu.
Do 2010 roku zgodnie z rozporządzeniem rządu krajo-
Rurociągi nowego zbiornika gazu są obliczone na wysokie ciśnienia robocze od 120 do 160 bar. Dlatego też spawy poddano
odpowiednio szczegółowym badaniom.
wego należy zadbać o kolejne zapasy bezpieczeństwa
Wysokie ciśnienie robocze
w wysokości 1,2 md m3 gazu ziemnego. Wiodący wę-
Budowę zbiornika gazu koncern MOL powierzył przed-
gierski koncern naftowo-gazowy MOL otrzymał zle-
siębiorstwu budowy maszyn i urządzeń Turboteam.
nych rurociągów wysokociśnieniowych, przy czym
postawiono przy tym najwyższe wymagania. „Gaz
cenie na budowę zbiornika gazu ziemnego „Szőreg-1“
Z kolei ta firma pod koniec 2008 roku zleciła spółce
cały zakres zlecenia opiewa na 260 ton. Względem
napływający z gazociągów w stacji sprężarkowej jest
w Algyő w pobliżu miasta Szeged. Ten podziemny
BIS Hungary prefabrykację i montaż nad- i podziem-
kompetencji spawalniczych tej węgierskiej spółki BIS
wtłaczany przez rury do kawerny“, wyjaśnia József
Pelcz, dyrektor techniczny w BIS Hungary. „Rury te muszą przy tym wytrzymywać wysokie ciśnienia robocze.
W zależności od stanu napełnienia kawerny wartości
ciśnienia wynoszą od 120 do 160 bar.“ Dlatego stosuje
się tu rurociągi, których ścianki mają grubość 17,5 mm
i 8,8 mm czyli są dwa bądź trzy razy grubsze niż jest to
standardowo przyjęte dla średnic 219 mm i 113 mm.
Spawanie grubościennych rur to wcale niełatwe przedsięwzięcie. Po pierwsze proces spawania musi przebiegać tak szybko, aby ciepło nie zdążyło za bardzo wniknąć w rury. Do takiej sytuacji może dojść zwłaszcza
przy grubszych ściankach z uwagi na większą objętość
materiału, co może doprowadzić do powstawania odkształceń rur i do rys na spawie. Poza tym przy wszystkich tych utrudnieniach nie można pozwolić sobie na
żaden błąd przy wykonywaniu prac.
Kompleksowe kontrole jakości
Konieczne było wykonanie około 3.900 spawów, które
następnie poddano nieniszczącym badaniom zarówno
rentgenowskim jak i testom za pomocą penetranta,
czyli barwnej cieczy. Badanie penetrantem ujawnia
nawet najmniejsze wady powierzchniowe jak mikro-
Nad- i podziemne przewody wysokociśnieniowe potrzebne dla zbiornika gazu ziemnego „Szőreg-1“ ważyły łącznie 260 ton. Około 60 procent prefabrykacji wykonała BIS Hungary
w warsztacie w Tiszaújváros.
pęknięcia. József Pelcz tak wyjaśnia tę operację: „Na
powierzchnię nanosi się barwną, bardzo lekką ciecz,
która wnika nawet w najmniejsze rysy i szczeliny. Następnie powierzchnia zostaje oczyszczona i spryskana białym, kredowym sprayem. Kreda wyciąga farbę
z ewentualnie wadliwych miejsc sprawiając, że stają
Główny umowa wzmacnia partnerstwo z Borealis w lokalizacji Stenungsund
się one dla nas przez to widoczne.“ Oprócz tego prze-
Firmie BIS Production Partner (BIS PP) udało się
tego przejęcia dla Bilfinger Berger Industrial Services
tatów do poziomu Maintenance Competence Center,
prowadzono intensywne próby ciśnieniowe. Ciśnienie
rozszerzyć dotychczasową umowę z producentem
(BIS) w kontekście dostosowywania się do wyższych
a w osobie prezesa, Gunnara Anderssona, wzmoc-
próbne wynosiło przy tym 320 bar, czyli znacznie wię-
tworzyw sztucznych, Borealis, w lokalizacji Stenung-
wymagań: „Nowe partnerstwo utrzymania ruchu
niła także kadrę zarządzającą swej szwedzkiej orga-
cej niż panujące później ciśnienia robocze.
sund, w Szwecji, na pięcioletnią umowę partnerską
z Borealis było jednym z decydujących kroków na
nizacji.
zawieraną z opcją na kolejne trzy lata. Nowa główna
drodze naszego rozwoju w lokalizacji Stenungsund
umowa opiewa na ok. 15 mln euro rocznie i obejmu-
i w Szwecji. Jest jednocześnie potwierdzeniem tego,
Nową umowę z Borealis poprzedziły kompleksowe
ponad 60 procent prefabrykacji przeniesiono do
je całość prac mechanicznych oraz elektrycznych
że poprzez nasze koncepcje utrzymania ruchu jeste-
analizy procesów utrzymania ruchu. Jest ona także
warsztatu BIS Hungary w Tiszaújváros na wschodzie
i AKPiA jak również koordynację komplementarnych
śmy w stanie zaoferować klientowi znaczne zwięk-
wynikiem aktywnej współpracy wszystkich zaanga-
Węgier. Następnie przetransportowano około 150 ton
branż.
szenie wydajności i efektywności.“
żowanych w to osób z BIS PP w Norwegii i Szwecji
rurociągów ciężarówkami do odległej o około 200
a także dr. Michaela Müllera z centralnego działu
kilometrów stacji sprężarkowej gazu ziemnego. Pra-
Aby sprostać wysokim wymaganiom jakościowym,
Z udzieleniem tego zlecenia było także powiązane
Rozbudowa do poziomu Competence Center
technicznego BIS. „Cieszymy się, że możemy powitać
cowało przy tym średnio 45 osób. W lipcu 2009 roku
przejęcie personelu w liczbie około 140 pracowników
Borealis należy do czołowej dziesiątki klientów
w Stenungsund 140 nowych pracowników, życząc im
prace zostały zakończone w terminie ku pełnemu za-
utrzymania ruchu przez BIS Production Partner i za-
dywizji Northern & Eastern Europe. W lokalizacji
wszystkim jak i miejscowej kadrze zarządzającej wie-
dowoleniu klienta. Uruchomieniu „Szőreg-1“ przewi-
łożenie Maintenance Center w Stenungsund. Czło-
Stenungsund w ubiegłym roku spółka BIS PP rozpo-
lu sukcesów przy realizacji nowej umowy“, podkreśla
dzianemu na styczeń 2010 roku dzięki temu nie stoi
nek zarządu dr Rudolf K. Jürcke podkreśla znaczenie
częła rozbudowę mocy przerobowych swoich warsz-
Morten Mathisen, CEO BIS Production Partner. ■
już nic na przeszkodzie, przynajmniej ze strony węgierskiej spółki BIS. ■
18
Duże projekty realizowane w terminie i bez wypadków
BIS Czech przekonuje niezawodnością
W ramach dwóch dużych projektów BIS Czech kolejny raz przekonała czeski przemysł chemiczny do swych kompetencji w zakresie utrzymania ruchu. Sprawdziła się przy tym skoncentrowana oferta z jednej ręki na branże
izolacji, rusztowań i ochrony antykorozyjnej. Dobrym odbiorem cieszyło się poza tym know-how tej spółki BIS
w zakresie prefabrykowanych indywidualnych części, skrojonych na miarę specjalnych wykonań, konstrukcji
stalowych i rurociągów.
Posiadająca swą siedzibę w mieście Most spółka BIS
towań musiał zawsze na bieżąco koordynować swe
Czech s.r.o. należy do BIS Group od 2001 roku. Od
działania z naszymi.“
wielu lat odnosi sukcesy ze swymi usługami dla koncernów chemicznych, rafinerii, elektrowni i innych
Kolejne zadanie polegało na prefabrykacji 100 ton
przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego. Takie
nadziemnych przyłączy rurociągowych dla 13 kolumn
umocowanie na rynku przyczyniło się teraz do pozy-
i na połączeniu ich z tymi aparatami. Oprócz tego
skania zlecenia dla czeskiego koncernu chemicznego
spawy musiały zostać poddane testom nieniszczą-
Synthos Kralupy a.s.
cym, rury musiały zostać zabezpieczone antykorozyjnie, konieczne było przeprowadzenie różnych prób
Synthos wyrobił sobie markę produkując różne wyro-
ciśnienia oraz ponowne zainstalowanie oprzyrządo-
by z kauczuku syntetycznego. Teraz ten koncern che-
wania. Czescy specjaliści z BIS byli ponadto odpowie-
miczny zamierza rozbudować produkcję butadienu
dzialni za izolację zarówno kolumn jak i nadziemnych
w zakładzie w Kralupach. Kauczuk polibutadienowy,
przewodów. Łącznie zaizolowano 8.500 m3.
którego właściwości przypominają kauczuk naturalny, jest stosowany do wytwarzania opon o wysokich
Prace w Synthos odbywały się w okresie jedenastu
parametrach. Kauczuk ten odpowiada za to, że za-
miesięcy. Natomiast przestój remontowy w rafinerii
równo zwiększa się żywotność opony samochodowej
Kralupy musiał zakończyć się mniej więcej w ciągu
jak i redukuje się jej tarcie o podłoże. To zaś prowadzi
czterech tygodni. Rafineria ta o mocach produkcyj-
do oszczędności paliwa.
nych przekraczających 3,3 mln ton ma swą siedzibę
Dla zwiększenia produkcji butadienu w zakładach Kralupy ustawiono łącznie 13 kolumn.
około 20 km na północny zachód od Pragi i należy
i spawanie we wnętrzu jednostki FCC były wyjątkowo
zaworów bezpieczeństwa. Po zdemontowaniu tych ele-
Płynny przebieg montażu
do czeskiego koncernu Česká rafinérská. Z uwzględ-
niewygodne i uciążliwe“, wyjaśnia Pavel Bárta.
mentów, zostały ona naprawione w należącym do BIS
Aby zrealizować rozbudowę produkcji, konieczne było
nieniem jeszcze jednego obiektu w Litvínovie spółka
ustawienie 13 kolumn o ciężarze 2.250 ton. Kolumny te
Česká rafinérská jest największym przetwórcą olejów
Kolejne zadanie polegało na demontażu wiązek rur znaj-
zaliczonej próbie ciśnieniowej zostały ponownie zamon-
to aparaty technologiczne o wąskim kształcie służące
mineralnych w tym kraju.
dujących się w wymienniku ciepła. Następnie zostały
towane. „Mimo częściowo trudnych warunków pracy
one oczyszczone, naprawione i poddane komplekso-
i napiętego harmonogramu prace udało się zakończyć
wym testom. Pełnej uwagi wymagała też konserwacja
punktualnie i bez wypadków“, cieszy się Pavel Bárta. ■
z reguły do odseparowywania mieszanin substancji przez różne metody termiczne. Za montaż tych
Prace na bardzo ciasnej przestrzeni
aparatów odpowiadała BIS Czech. Mniejsze kolumny
Ten okresowy przestój zaplanowano na kwiecień tego
można było zamontować na miejscu bezpośrednio
roku. Dokonano całościowego przeglądu urządzeń
po dostawie. Natomiast większe przed ustawieniem
i wyposażenia, przeprowadzono konieczne modyfika-
musiały być najpierw składane kawałek po kawałku.
cje i naprawy oraz powymieniano uszkodzone części.
Wyzwań, z którymi musieli zmierzyć się pracownicy
Dużym wyzwaniem dla liczącego 28 pracowników
BIS, było jeszcze więcej. „Montaż kolumn odbywał się
zespołu z BIS była przy tym inspekcja jednostki FCC
na bardzo ciasnej przestrzeni“, wyjaśnia Pavel Bárta,
(Fluid Catalytic Cracking – krakowanie katalityczne
Commercial Director w BIS Czech. „Miejsce, które
fluidalne). W tym aparacie konieczna była między
było do dyspozycji dla dużych i ciężkich dźwigów,
innymi wymiana półek kolumny. „Z uwagi na ciasno-
było bardzo ograniczone. Dlatego zespół od rusz-
tę takie prace jak w szczególności cięcie, szlifowanie
Czech warsztacie regeneracji zaworów i po pomyślnie
BIS Czech poszerza zespół zarządzający
Na kolejnego członka zarządu w czeskiej spółce córce
nizację i przebudowę czeskich firm przemysłowych
BIS – BIS Czech s.r.o. został powołany Pavel Bárta. Tym
oraz o zlecenia na utrzymanie ruchu w elektrowni ČEZ
samym w skład kadry zarządzającej wchodzą teraz:
Ledvice. Oprócz tego rozbudowane mają zostać branże
Martin Krbec (45), Managing Director, Václav Zahrad-
izolacji, rusztowań, remontów armatur i aparatów oraz
níček (42), Financial Director, oraz Pavel Bárta (59),
serwis dla turbin parowych. ■
Business Director.
Pavel Bárta pracuje w tym przedsiębiorstwie od 1995
roku jako dyrektor dywizji utrzymania ruchu dla instalacji petrochemicznych. Na tym stanowisku założył
„Renovation Department“ – dział, w którym naprawiane są części zamienne. Oprócz tego ten manager z
BIS był odpowiedzialny za liczne projekty modernizacji
i przebudowy, dzięki którym urządzenia petrochemicznego koncernu Unipetrol zostały doprowadzone do
najnowszego stanu technicznego.
Podczas gdy Pavel Bárta na swym stanowisku
w BIS Czech jest odpowiedzialny za zakupy i sprzedaż
oraz za przygotowywanie, realizację i kontrolę dużych
projektów, Martin Krbec jako prezes kieruje sprawami całej spółki BIS Czech łącznie ze spółkami córkami
Chemopetrol, Chembuild, Montpetrol i SI Unimontex,
w których to spółkach również pełni funkcję prezesa.
Václav Zahradníček odpowiada za finanse w całej grupie BIS Czech Gruppe.
Na przyszłe miesiące dyrekcja poczyniła wiele planów.
Przy remoncie przestojowym w Kralupach oczyszczono i naprawiono wiązki rur w wymienniku ciepła, a na koniec skontrolowano ich działanie.
BIS Czech zamierza powalczyć o zlecenia na moder-
Pavel Bárta (na zdjęciu) zarządza działalnością BIS
Czech wspólnie z Martinem Krbecem i Václavem
Zahradníčkiem.
19
Wieloletni prezes spogląda na minione lata sukcesów
„BIS Izomar dobrze przygotowany na przyszłość“
Kompetentny następca
Przez prawie 20 lat Marek Chojnacki walnie angażował się w rozwój polskiej spółki BIS Izomar. W tym okresie
w kraju i za granicą“, wspomina 62-letni Prezes i uzupełnia:
Izomar Sp. z o.o. obejmuje doświadczony pracow-
pod jego kierownictwem powstało przedsiębiorstwo, które na rynku izolacji cieplnej, obmurzy ogniotrwałych
„BIS Izomar jest dobrze przygotowany na przyszłość.“
nik, Tomasz Kalejta. Ten 39-latek pracuje w firmie
i izolacji akustycznych zajmuje dzisiaj wiodącą pozycję. W grudniu 2009 roku po wielu latach prezesowania
Od 1 stycznie 2010 r. funkcję Prezesa Spółki BIS
od 1 marca 1995 r., ostatnio jako Członek Zarządu.
odchodzi ze stanowiska przechodząc do Rady Nadzorczej Spółki.
Marek Chojnacki opuszcza w grudniu przedsiębiorstwo z
Oprócz tego jako dyrektor oddziału odpowiadał
pewnym żalem i sentymentem. „To jak pożegnanie z przy-
za izolacje cieplne i prace budowlane. Należący do
„Przekazuję firmę w dobrej kondycji mojemu następcy,
Brytanii i Irlandii oraz w Rosji, na Ukrainie, w Brazylii
jaciółmi, którzy po maturze rozstają się i rozjeżdżają w róż-
Leadership Circle Tomasz Kalejta posiada ponad
Tomaszowi Kalejcie“, mówi Marek Chojnacki, Prezes BIS
i Kanadzie.
ne strony“, opowiada Prezes. Mimo to cieszy się na więcej
14-letnie doświadczenie w branży termoizolacyjnej.
wolnego czasu na prywatne plany. „Chciałbym zwiedzić z
Swą fachową wiedzę i kompetencje udowadniał
Izomar. „Jest to dla mnie powód do radości i satysfakcji.“ Ta polska spółka BIS licząca dzisiaj ponad 800 pra-
W okresie istnienia BIS Izomar szczególne istotnym mo-
małżonką miejsca, których jeszcze nie widziałem. Pierwszą
w ubiegłych latach już wielokrotnie. W okresie
cowników, przez prawie 20 lat swego istnienia osiąg-
mentem dla Marka Chojnackiego było przejęcie w 2001
podróż planujemy w polskie Bieszczady. Rów-
1999 – 2001 jako manager projektu odpowiadał mię-
nęła faktycznie dobrą pozycję. Wkrótce po założeniu
roku większościowych udziałów przez ówczesną spółkę
nież wnuki będą intensywnie absorbować dziadka
dzy innymi za roboty eksportowe w Szwecji (Umeå
w lipcu 1990 roku podjęła się pierwszego zlecenia –
Reinhold&Mahla AG. „Ten krok był dla nas bardzo waż-
Marka. Mam również mnóstwo zaległej literatu-
i Halmstad) oraz w Niemczech (Norymberga). Od
w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie miały zostać
ny. Dzięki niemu mogliśmy pozyskać znaczące kontrakty,
ry.“ Jego życzenie to: „Oby na to wszystko starczyło
2002 do 2004 roku jako dyrektor kierował Oddzia-
zaizolowane elektrofiltry i kanały spalin na kotłach
zapewnić miejsca pracy i wzmocnić pozycję naszej spółki
czasu.“ ■
łem BIS Izomar w Estonii odpowiadając za rynek
OP-230. „Do dzisiaj w mym gabinecie wisi pierwsza
estoński i nadbałtycki.
faktura wystawiona za wykonane prace na kotle nr 14
w Elektrociepłowni Siekierki“, opowiada Marek Choj-
Tomasz Kalejta, którego hobby to sport i muzyka
nacki. „Opiewała ona w przeliczeniu na około 4.000
rockowa, jest absolwentem Wydziału Inżynierii
euro.“
Lądowej Politechniki Warszawskiej. Oprócz tego
ukończył uniwersyteckie studia zarządzania i brał
Międzynarodowa orientacja
udział w szkoleniach w BIS w ramach Junior Ma-
Za pierwszym zleceniem szybko podążyły kolejne.
nagement Team. Z języków obcych płynnie włada
W 1994 roku przedsiębiorstwo wprowadziło nową
angielskim i rosyjskim.
usługę: obmurza ogniotrwałe dla instalacji przemysłowych. Jest to usługa, która cały czas zalicza się do
Marek Chojnacki jest dumny z nowego prezesa:
głównych filarów firmy i przynosi około 24 % rocznego
„Najcenniejszą wartością BIS Izomar jest dobrze
obrotu. Największy obszar działalności zapewniają-
wykształcona, profesjonalna, władająca różnymi
cy 39 % to termoizolacje. Również w zakresie izolacji
językami kadra kierownicza“, stwierdza Chojnacki
akustycznych, prac serwisowych i robót budowlanych
i uzupełnia: „Tomasz Kalejta to bardzo zdolny na-
Polacy dobrze znają się na swej robocie. Zlecenia po-
stępca.“ ■
zyskiwane są między innymi w Niemczech, Szwajcarii, Francji, Szwecji, Danii i Norwegii, Estonii, Wielkiej
Marek Chojnacki (z lewej) przekazuje ster BIS Izomar w ręce Tomasza Kalejty.
Katar zyskuje największą na świecie fabrykę aluminium
Zespół BIS opracowuje koncepcję
utrzymania ruchu
Na półwyspie Katar, części Półwyspu Arabskiego,
Aby po wybudowaniu zakładu aluminium zapewnić
powstaje obecnie największy zakład aluminium
w nim płynny przebieg produkcji, konieczne jest opraco-
na świecie. Uczestniczy w tym także BIS Production
wanie planu przebiegu wszystkich prewencyjnych prac
Partner. Ta spółka serwisowa opracowuje katalog dzia-
związanych z utrzymaniem ruchu w fabryce. Za ten pro-
łań stanowiący podstawę dla wszystkich przyszłych prac
jekt odpowiada BIS Production Partner. Do zadań tej spół-
związanych z utrzymaniem ruchu.
ki BIS należącej wcześniej do Norsk Hydro ASA i posiadają-
wystarczającą wiedzę o produkcji aluminium“, wyja-
chodów ciężarowych i obsługi dźwigów. Treningi te są
śnia Yngve Rune Olsen. W związku z tym są oni zapo-
zaliczane zarówno przez fachowców i kadrę kierowni-
znawani z takimi tematami jak jakość, praca zespoło-
czą jak również przez przyszły personel utrzymania ru-
wa, produkt i rynek, znajomość różnic kulturowych,
chu. Obecnie w projekt Qatalum jest zaangażowanych
zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko (HSE). Dalsze
sześciu pracowników z BIS Production Partner; na po-
szkolenia to nauka języka angielskiego, wprowadzenie
czątku roku ze strony BIS na miejscu w Katarze praco-
w SAP oraz certyfikacja w zakresie prowadzenia samo-
wało przez pewien czas nawet 20 specjalistów. ■
znajdującego się w fabryce sprzętu i aparatury, między
wszystkim ze swych ogromnych zasobów gazu ziem-
innymi pomp, sprężarek i wymienników ciepła. Na pod-
nego. Według oceny ekspertów to małe państwo po-
stawie tej inwentaryzacji powstaje katalog działań, który
siada trzecie co do wielkości zasoby gazu na świecie.
reguluje kwestie prewencyjnego utrzymania ruchu. Cho-
Teraz na zlecenie Qatalum budowana jest tam także
dzi przy tym o to, które części instalacji, w jakim czasie, za
największa na świecie fabryka aluminium. Qatalum to
pomocą jakiego wyposażenia i z uwzględnieniem jakich
spółka joint venture założona przez norweską Norsk
ryzyk muszą być konserwowane i serwisowane. Dodat-
Hydro ASA oraz Qatar Petroleum, państwowego pro-
kowo definiowane są konieczne części zamienne. „Celem
ducenta ropy naftowej i gazu ziemnego. Pierwsza par-
jest zredukowanie liczby nieplanowych przestojów pro-
tia aluminium ma opuścić zakład już na koniec 2009
dukcyjnych oraz kosztów“, stwierdza Yngve Rune Olsen,
roku. Do 2010 roku produkcja zostanie zwiększona
manager z BIS Production Partner Consultancy.
do 585.000 ton aluminium rocznie. W fazie końcowej
rocznie ma być wytwarzane nawet 1,2 mln ton. Nowa
Kompleksowa oferta szkoleniowa
fabryka składa się z działu wytapiania, hal odlewni-
BIS Production Partner jest też odpowiedzialna za róż-
czych, instalacji węglowej oraz własnej elektrowni
ne działania treningowe. „W tym projekcie spotykają
gazowej.
się pracownicy z całego świata. Nie wszyscy posiadają
Zdjęcie: Jan Terje Halmrast
cej lokalizacje w Norwegii i Szwecji należy montaż całego
Arabski szejkanat Katar był dotychczas znany przede
Przez nowy zakład aluminium Katar zamierza zdywersyfikować swą gospodarkę.
20
Niektóre instalacje wiatrowe mają wysokość ponad 90 metrów. Do wymiany ważących 20 ton przekładni BIS Salamis Inc.
stosuje najwyższe dźwigi na świecie.
Specjaliści z BIS Salamis Inc. docierają do wnętrza turbiny po drabinie. Duży upał utrudnia pracę przede wszystkim
w miesiącach letnich.
Odnawialne źródła energii zdobywają popularność w USA
BIS Salamis Inc. stawia na usługi dla turbin wiatrowych
Alternatywne źródła energii, takie jak energia elektryczna z wiatru lub ze słońca, odgrywają coraz większą rolę
w roli partnera serwisowego. Mike Bergstrom: „Na wy-
bin można dotrzeć tylko po drabinie. Prócz tego męczą-
z uwagi na rosnącą świadomość środowiskową także w Stanach Zjednoczonych. Boom przeżywa przy tym przede
budowanie i wyposażenie parku wiatrowego producenci
ce dla pracowników bywają przede wszystkim warunki
wszystkim rynek energii wiatrowej. Gwałtowny rozwój w budowie parków wiatrowych pociąga za sobą także rosną-
urządzeń wiatrowych potrzebują od dwóch do czterech
pogodowe w miesiącach letnich. „Z powodu upałów
ce zapotrzebowanie na usługi utrzymania ruchu. BIS Salamis Inc. reaguje na to rozbudową swej pierwotnej oferty
lat. Przed późniejszym przekazaniem urządzeń klientom
prace musiały być już kilkakrotnie przerywane“, referuje
usługowej oraz swego geograficznego zasięgu.
końcowym za wszystkie usługi jak montaż dodatkowego
Mike Bergstrom. Do utrudnień mogą również prowadzić
wyposażenia, utrzymanie w ruchu i naprawy są odpo-
silne wiatry, jakie często występują na Środkowym Za-
Wzrost na rynku energii wiatrowej w USA jest ogrom-
niewielką gęstość zaludnienia, po drugie Wyoming ma
wiedzialni tacy gracze jak Vestas Wind Technology Inc.
chodzie.
ny: według danych American Wind Energy Association
zarówno kompetentną siłę roboczą jak i władze, które
oraz General Elektric. Ponieważ jednak ci producenci są
(AWEA) w roku 2008 uruchomiono elektrownie wia-
wspierają wykorzystywanie alternatywnych źródeł ener-
całkowicie obciążeni konstruowaniem i produkcją urzą-
W Alternative Energy Division zatrudnionych jest aktu-
trowe o mocy około 8.500 MW. USA z zainstalowaną
gii i operując różnymi bodźcami starają się pozyskiwać
dzeń, prace te są zlecane podwykonawcom.“ BIS Salamis
alnie łącznie 35 pracowników, w tym 30 techników urzą-
mocą energii elektrycznej wytwarzanej z wiatru na
zlecenia dla regionu.
Inc. jest jednym z nich. „W tej fazie staramy się teraz wy-
dzeń energetyki wiatrowej, zaś reszta w administracji.
kazać się doskonałą pracą, aby w ten sposób zdobyć reko-
Wraz z oczekiwanym wzrostem popytu na usługi ser-
mendację dla dłuższych umów z klientami końcowymi.“
wisowe dla turbin wiatrowych ten stan personelu nie
poziomie 25.500 MW zmieniły teraz Niemcy sklasyfikowane dotychczas na pozycji lidera. Podobnego wzrostu
Outsourcing usług
ww. stowarzyszenie oczekuje także w przyszłości. Tak
Taki rozwój sytuacji powoduje powstawanie wąskich
więc w 2020 roku turbiny wiatrowe mają zapewniać
gardeł w zakresie utrzymania turbin wiatrowych w ruchu
100.000 MW mocy, przez co ich udział w całym rynku
i ich konserwowania. Dla BIS Salamis Inc. jest to dobry
energii elektrycznej w USA ma wynieść sześć procent.
powód, aby w Lusk, w stanie Wyoming, powołać do życia
Dziesięć lat później, jak prognozuje amerykański rząd,
Alternative Energy Division. „Wyoming jako podstawo-
energia wiatrowa ma pokrywać nawet 20 zapotrzebo-
wa lokalizacja daje nam znakomite możliwości wejścia
wania USA na energię. Aby osiągnąć ten cel, moc energii
w biznes usług energii wiatrowej i rozbudowywanie na-
Usługi, które BIS Salamis Inc. świadczy dla swych klien-
wiatrowej musi wzrosnąć o ponad 300 GW.
szej oferty z tego miejsca“, opowiada Mike Bergstrom,
tów w zakresie alternatywnych źródeł energii, są róż-
General Manager Renewable/Alternative Energy z BIS
norodne. Obejmują one kontrole systemów, dokręcanie
Wyoming, stan na Środkowym Zachodzie, uważany za
Salamis Inc. „Poza tym to zaangażowanie wpisuje się
śrub i sworzni, testowanie momentu obrotowego i okła-
kluczowy region dla przyszłego rozwoju elektrowni wia-
w naszą strategię dalszego rozwoju w roli oferenta wy-
dzin hamulcowych, badania pod kątem rys na łącznikach
trowych w USA, w 2030 roku ma zapewniać około poło-
specjalizowanych usług utrzymania ruchu.“
i łopatkach, kontrole poziomu płynów, smarowanie ru-
wystarczy raczej na długo. „Gdy zapotrzebowanie będzie
Celem jest przejęcie kompletnego zarządzania
parkami wiatrowymi
chomych części, inspekcje, kontrole jakości, późniejsze
wę wytwarzanej energii wiatrowej na całym rynku USA.
dalej rosło, będą nam potrzebni przede wszystkim dodatkowi technicy“, jest przekonany Mike Bergstrom. ■
STOPKA REDAKCYJNA
Wydawca:
Bilfinger Berger Industrial Services,
Monachium
Przyczyny tego stanu rzeczy to po pierwsze stosunkowo
Właściwe wypozycjonowanie oraz duże zaangażowa-
dostosowania z wymianą węży lub przekładni, aktuali-
Osoba odpowiedzialna za treść:
Thomas Töpfer
niskie koszty budowy i konserwacji turbin z uwagi na
nie to decydujące czynniki dla przyszłej działalności
zacje systemu czujników i testy odbiorowe. Docelowo
Kierownictwo projektu: Ullrich Esser
według Mikego Bergstroma, BIS Salamis Inc. chce przejąć
Redakcja:
Ullrich Esser (tekst i redakcja),
Beate Kneuse i Susann Naumann (tekst),
Michaela Helm (asystentka)
kompletne zarządzanie parkami wiatrowymi, łącznie
BIS pozycjonuje się na partnera serwisowego dla parków wiatrowych
z inspekcjami, okresowymi pracami serwisowymi oraz
czyszczeniem i naprawą łopatek.
Adres redakcji:
Zentralbereich
Unternehmenskommunikation,
Gneisenaustrasse 15, D-80992 München
Telefon: +49 89 14998-135
Telefaks: +49 89 14998-277
E-mail: [email protected]
Dla Bilfinger Berger jako Multi Service Group energia
Bilfinger Berger Industrial Services wnosi swe bogate
wiatrowa jest atrakcyjnym rynkiem rozwojowym,
doświadczenia w logistykę i serwisowanie instalacji
Wymagany brak zawrotów głowy
w którym pozycjonuje się też strategicznie dział
offshore specjalizując się tym samym na partnera
Jako podwykonawca nowa dywizja BIS Salamis Inc. działa
usług przemysłowych. Już teraz Bilfinger Berger zaj-
serwisowego dla znajdujących się jeszcze w budowie
obecnie między innymi dla Vestas Wind Technology Inc.
muje wiodącą pozycję w zakładaniu zlokalizowanych
i w fazie planistycznej parków wiatrowych na Morzu
W różnych lokalizacjach w Teksasie, Oregonie, Nebrasce
w oddaleniu od wybrzeża instalacji wiatrowych na
Północnym i Bałtyku. Interesujące są przy tym parki
i Kansas pracuje około 30 osób zajmujących się rutyno-
Morzu Północnym i Bałtyku. I tak na przykład przed-
wiatrowe o jednostkowej mocy na turbinę przekracza-
wymi badaniami, konserwacją i wymianą przekładni
siębiorstwo to wybudowało fundamenty London
jącej cztery megawaty. Wejście na rynek USA już się
oraz dodatkowymi dostosowaniami.
Array, parku wiatrowego typu offshore, na zewnętrz-
dokonało. Przy obrocie rocznym w wysokości około 2,5
Przedruk dozwolony z podaniem źródła.
Prośba o przesłanie egzemplarza z przedrukiem.
nym akwenie ujścia Tamizy, aktualnie największego
mln dolarów amerykańskich w 2009 roku oczekiwane
Jednym z głównych wymagań względem specjalistów
projektu parku wiatrowego na świecie.
są roczne stopy wzrostu powyżej 50 procent. ■
z BIS jest przy tym brak zawrotów głowy, ponieważ do
ukazuje się w językach: polskim, angielskim,
czeskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim,
szwedzkim i węgierskim.
położonych na wysokości ponad 90 metrów głowic tur-
Internet: http://www.BIS.bilfinger.com

Podobne dokumenty

HSEQ – podstawowy element międzynarodowej kultury BIS

HSEQ – podstawowy element międzynarodowej kultury BIS uznawane na całym świecie. Wszystko to gwarantuje dalszy wysoki poziom rozwoju personelu w BIS AG. „To bardzo ważne, zwłaszcza w tak młodej a jednocześnie tak bardzo dynamicznej i innowacyjnej bran...

Bardziej szczegółowo

Bilfinger Berger Industrial Services

Bilfinger Berger Industrial Services instalacjach. „Przy wysokiej złożoności zarówno samych urządzeń, jak i naszych codziennych zadań jesteśmy odpowiedzialni za to, aby nasi pracownicy byli wyposażeni w konieczne dopuszczenia. Paszpor...

Bardziej szczegółowo