Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie Instytut Ochrony

Transkrypt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie Instytut Ochrony
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie
Instytut Ochrony Środowiska
Europejski System Transferu Punktów
Karta opisu przedmiotu
Nazwa przedmiotu:
Kod
Kierunek:
Rok/Semestr
Laboratorium dyplomowe
06.9SOE35
Ochrona Środowiska
Specjalność:
Ekotechnologia, Biotechnologia
chemiczne w ochronie środowiska
Wymiar godzin:
Wykłady:
Ćwiczenia: 71
IV/8
środowiska,
Laboratoria:
Rodzaj przedmiotu
Technologie Specjalnościowy
Projekty:
Liczba punktów ECTS
5
Prowadzący: Promotor pracy dyplomowej
Instytut:
Ochrony Środowiska
Miejsce przedmiotu w programie studiów:
Przedmiot specjalnościowy
Cele nauczania przedmiotu:
Wykonanie pracy dyplomowej inżynierskiej
Opis treści kształcenia:
Wykonanie pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora.
Ustalenie celu pracy.
Zebranie literatury przedmiotu.
Ustalenie struktury pracy.
Przygotowanie części teoretycznej
Wykonanie części doświadczalnej pracy.
Opracowanie wyników i ich dyskusja.
Redakcja pracy dyplomowej.
Wymagane wiadomości:
Wiedza dotycząca realizowanego tematu pracy dyplomowej oraz doświadczenie w pracy
laboratoryjnej
Forma prowadzonych zajęć:
Laboratorium
Język wykładowy:
Język polski
Metody oceny:
Bieżąca kontrola przez promotora.
Bibliografia:
Wskazana przez promotora.

Podobne dokumenty