Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

Transkrypt

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
…………………………………….……
Warszawa, dnia ………………………...
Imię i nazwisko studenta
………………………………………….
Nr albumu
………………………………………….
Stopień studiów/semestr/specjalność (dla studiów II stopnia)
………………………………………….
Nr telefonu/E-mail
Do Prodziekana ds. Studenckich
Wydziału Chemicznego
PW
Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
Proszę o przedłużenie terminu złożenia mojej pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej*)
do dnia …………………………………. .
Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
…………….………………………………
Podpis studenta
Opinia promotora pracy dyplomowej:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….
Data/Podpis promotora
Wyrażam zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej do dnia …………………..
…………………..………………………..……….
Data/Podpis Prodziekana
*) niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty