Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 69 Rektora Uniwersytetu Śląskiego

Transkrypt

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 69 Rektora Uniwersytetu Śląskiego
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 69 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 18 maja 2015 r.
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 28 stycznia 2015 r.
(imię/imiona i nazwisko)
RTP
………………………………………
.(nr albumu)
………………………………………
(kierunek studiów)
………………………………………
(specjalność)
………………………………………
(tryb i poziom studiów)
(imię i nazwisko właściwego prodziekana)
(nazwa wydziału / jednostki dydaktycznej)
REJESTRACJA TYTUŁU PRACY DYPLOMOWEJ
Proszę o zarejestrowanie/aktualizację* tytułu pracy dyplomowej
(licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej)* w systemie USOS.
(tytuł pracy dyplomowej)
Praca będzie wykonana pod kierunkiem ....................................................................................
(tytuł/stopień naukowy/zawodowy, imię i nazwisko promotora)
w .............................................................................................................................................................................
(nazwa jednostki dydaktycznej: Instytut/Katedra/Zakład)
(podpis studenta/studentki)
Potwierdzam wybór / uzgodnienie wymienionego powyżej tytułu pracy dyplomowej.
(data i podpis promotora)
* niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty