Zalacznik 4 - Organizacja uzyskania dyplomu I stopien

Transkrypt

Zalacznik 4 - Organizacja uzyskania dyplomu I stopien
Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach str. 1 Program kształcenia, załącznik nr 4 Kierunek: Informatyka Poziom kształcenia: pierwszy
Profil kształcenia: ogólnoakademicki Organizacja procesu uzyskania dyplomu. §1 Niniejszy regulamin jest uszczegółowieniem §§ 29, 30, 31, 32, 33, 34 obowiązującego w Uniwersytecie Śląskim Regulaminu studiów będącego załącznikiem do obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 maja 2013 roku. §2 1. Student składa deklarację dotyczącą wyboru promotora w terminie wyznaczonym przez Dziekana, przy czym ostateczny termin wyznaczany jest nie później niż ̇ na koniec piątego semestru. 2. Promotor ustala ze studentem temat pracy dyplomowej uwzględniając warunki określone w §30, ust. 5 Regulaminu studiów. §3 1. Po złożeniu przez dyplomanta, przyjętej przez promotora, pracy dyplomowej, promotor i recenzent opracowują recenzję w terminie najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu magisterskiego. 2. Recenzje zawierają propozycje ocen pracy. 3. Recenzje mogą być udostępnione dyplomantowi na jego wniosek. §4 Warunki dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego 1. Uzyskanie wymaganych efektów kształcenia, w tym uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów ze wszystkich modułów oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS przewidzianych w planie studiów i programie kształcenia w całym toku kształcenia dla kierunku informatyka ; 2. Zaliczenie praktyki zawodowej; 3. Złożenie, do zaliczenia ostatniego semestru, indeksu z kompletami wpisów; 4. Złożenie odpowiedniej liczby egzemplarzy pracy dyplomowej oraz wymaganych dokumentów zgodnie z aktualnymi wymogami składania prac dyplomowych na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach; 5. Pozytywna ocena z dwóch recenzji -­‐ promotora pracy i recenzenta pracy. Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach str. 2 Program kształcenia § 5 Egzamin dyplomowy – inżynierski
1. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie i przed komisją egzaminacyjną ustalonymi przez Dziekana zgodnie z zasadami zapisanymi w Regulaminie studiów. 2. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: a. obrony pracy dyplomowej, b. odpowiedzi dyplomanta na pytania. 3. Część pierwsza egzaminu dyplomowego poświęcona jest pracy inżynierskiej i obejmuje: a. krótką prezentację pracy w formie multimedialnej (czas trwania ok. 8 -­‐10 min), b. ustosunkowanie się do uwag zawartych w recenzjach, c. udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania recenzenta, opiekuna pracy i/lub członków komisji egzaminacyjnej; 4. Część druga poświęcona jest odpowiedziom na pytania dotyczące problematyki kierunku studiów i obejmuje: a. wylosowanie trzech pytań egzaminacyjnych. Pytania dotyczą zakresu ustalonego na dany rok akademicki, który pokrywa się treściami programowymi studiów. b. ewentualne przygotowanie się do udzielenia odpowiedzi (czas ok. 5 min), c. udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytania – każde pytanie oceniane jest oddzielnie. 5. Na zakończenie egzaminu: a. Komisja ustala cząstkowe oceny odpowiedzi na poszczególne pytania egzaminacyjne. b. Komisja ustala ocenę końcową z egzaminu dyplomowego na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w części pierwszej i drugiej egzaminu (patrz punkty 3 i 4). c. Komisja ustala według zasad określonych w § 34, ust. 2 Regulaminu studiów ocenę końcową na dyplomie. 6. Bezpośrednio po ustaleniu ocen komisja ogłasza je dyplomantowi. 

Podobne dokumenty