SOPZPDF, 154 kB - Zdrowie.gov.pl

Komentarze

Transkrypt

SOPZPDF, 154 kB - Zdrowie.gov.pl
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na zakup licencji oprogramowania do
tworzenia i edycji map na potrzeby Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie
Zdrowia
Specyfikacja techniczna:
Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oprogramowania (bezterminowa licencja – 1
stanowisko) wraz z instrukcją instalacji oraz obsługi, pozwalającego na:






tworzenie i edycje map (mapa Polski – województw, powiatów, gmin);
wykonywanie analiz przestrzennych;
zarządzanie danymi geograficznymi;
edycję obiektów na mapie;
wizualizację danych na mapie;
analizowanie stref dojazdu (wg czasu i odległości).
Program powinien umożliwiać integrację danych pochodzących z plików Microsoft Excel, Access
czy serwerów baz danych (np. Oracle, PostgreSQL, itp.).
W ramach zamówienia Wykonawca:
 przeszkoli w Warszawie 4 pracowników Departamentu Funduszy Europejskich;
 zapewni przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy aktualizację dostarczonego
oprogramowania;
 zapewni przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy usługę Geokodowania (tj. na
żądanie Zamawiającego dopisze współrzędne geograficzne x i y 10 000 punktów
adresowych , przy czym liczba geokodowanych rekordów każdorazowo nie będzie
mniejsza niż 100).
Termin dostawy Oprogramowania wraz ze szkoleniem: 7 dni od dnia zawarcia umowy
Miejsce dostawy:
Departament Funduszy Europejskich, ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa.
Termin płatności:
14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Zakup finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko

Podobne dokumenty