Szczepionka przeciwko H5N1 nowemu szczepowi wirusa rozszerza

Komentarze

Transkrypt

Szczepionka przeciwko H5N1 nowemu szczepowi wirusa rozszerza
Informacja prasowa Sanofi Pasteur
Warszawa, 5 maja 2008 r.
W ramach programu tworzenia rezerw na wypadek pandemii,
rząd Stanów Zjednoczonych zgadza się na zakup od firmy
Sanofi Pasteur wartego 192 miliony dolarów antygenu
do produkcji szczepionki przeciwko H5N1
Szczepionka przeciwko nowemu szczepowi wirusa rozszerza rządowy program gotowości
zapobiegania pandemii
Firma Sanofi Pasteur, dział szczepionek Grupy Sanofi-Aventis, ogłosiła, że Amerykański
Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS) zgodził się na zakup antygenu do produkcji
szczepionki przeciw wirusowi H5N1 w ilości umożliwiającej wyprodukowanie 38,5 miliona dawek.
Sanofi Pasteur ma wieloletni kontrakt z HHS, który jest częścią programu zapobiegania pandemii.
Firma otrzyma 192,5 miliona USD w drugim kwartale 2008 roku. W 2007 Sanofi Pasteur uzyskała
126,9 miliona USD w zamian za antygen do produkcji szczepionki pandemicznej.
Dawka została obliczona na podstawie stężenia antygenu w sezonowej szczepionce
przeciw grypie (15 mcg antygenu na dawkę). Jeżeli obliczana jest w oparciu o stężenie antygenu
w licencjonowanej szczepionce pandemicznej Sanofi Pasteur zawierającej 90 mcg antygenu
na dawkę, to dostarczona ilość do produkcji szczepionki umożliwi wytworzenie 6,4 miliona dawek.
Szczepionka trafi do właściwych instytucji rządowych w postaci koncentratu antygenu, z którego
gotowe szczepionki zostaną wyprodukowane dopiero wtedy, kiedy zajdzie potrzeba
ich zastosowania. Dopiero wówczas możliwe będzie określenie rzeczywistej ilości dawek.
Zgoda na zakup jest wyrazem starań rządu Stanów Zjednoczonych o dywersyfikację programu
gromadzenia zapasów szczepionek w taki sposób, aby zawierały one również nowe szczepy
wirusa H5N1. Partia antygenu, na zakup której rząd wyraził zgodę, ma chronić przed szczepem
claude 2.2 wirusa H5N1 (A/ Gęś Tybetańska / jezioro Qinghai / 01 / 2005), wzbudzającym
szczególny niepokój, ponieważ jest to pierwszy szczep zidentyfikowany u ptaków wędrownych,
które mogą rozprzestrzenić go na różnych kontynentach. Obecnie ten szczep wirusa H5N1 ptasiej
grypy jest najczęściej występującym wśród ptaków w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie.
Wyżej wymieniony antygen do produkcji szczepionek został wytworzony w amerykańskim
zakładzie produkcyjnym firmy Sanofi Pasteur w Swiftwater w Pensylwanii. Jako światowy lider
w dziedzinie badań naukowych oraz opracowywania i produkcji szczepionek przeciw grypie, firma
Sanofi Pasteur bierze aktywny udział w amerykańskich i europejskich projektach mających
na celu opracowanie szczepionek chroniących przed wirusem grypy pandemicznej.
W czerwcu 2007 roku firma Sanofi Pasteur ukończyła budowę nowego zakładu produkcyjnego.
Zostanie on uruchomiony na początku 2009 roku. Zgodnie z oczekiwaniami, powinien zwiększyć
ponad dwukrotnie wydajność produkcji szczepionek przeciwko grypie sezonowej
i pandemicznej. Firma Sanofi Pasteur jest liderem na rynku jeśli chodzi o przygotowanie
na wypadek pandemii, a jej szczepionka przeciw ptasiej grypie u ludzi jako pierwsza i, jak dotąd,
jedyna otrzymała licencję w Stanach Zjednoczonych. Ponadto, firma z powodzeniem zwiększyła
produkcję tej szczepionki pierwszej generacji, wykorzystując istniejącą, licencjonowaną
i sprawdzoną technologię.
Informacje o grypie pandemicznej
Page 1 of 3
Pandemia grypy jest to globalna epidemia szczególnie groźnego wirusa, po raz pierwszy
zakaźnego dla ludzi, na który brak jest wcześniej istniejącej odporności. Dlatego szczepy
pandemiczne mają taki potencjał powodowania dużej zachorowalności i śmiertelności. Szczep
wirusa H5N1 został uznany przez światowych specjalistów w dziedzinie zdrowia za potencjalnie
pandemiczny. W celu zminimalizowania skutków ewentualnej pandemii, wiele krajów opracowuje
narodowe i międzynarodowe plany jej przeciwdziałania. Według Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO), od roku 2001 odnotowano 381 przypadków przeniesienia ptasiej grypy na ludzi, z czego
240 przypadki zakończyły się śmiercią.
Firma Sanofi Pasteur i gotowość na wypadek pandemii
Firma Sanofi Pasteur jest zaangażowana w światowe przygotowania na wypadek pandemii.
Inwestuje w rozbudowę swoich zakładów produkcyjnych wytwarzających szczepionki przeciwko
grypie sezonowej w USA i we Francji, w których w razie potrzeby będzie można wytwarzać
szczepionkę przeciwko grypie pandemicznej. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy
odwiedzić stronę internetową: http://pandemic.influenza.com.
Informacje o Sanofi-Aventis
Sanofi-Aventis jest jedną z największych na świecie firm farmaceutycznych. Dysponując ogólnoświatową
organizacją badań i rozwoju, firma Sanofi-Aventis zajmuje czołowe pozycje w siedmiu głównych obszarach
terapeutycznych: leków stosowanych w chorobach układu krążenia, zakrzepicy, onkologii, chorobach
metabolicznych, chorobach ośrodkowego układu nerwowego, chorobach wewnętrznych oraz szczepionek.
Firma Sanofi-Aventis jest notowana na giełdach w Paryżu (EURONEXT: SAN) oraz w Nowym Jorku
(NYSE: SNY). W Polsce, w wyniku formalno-prawnego połączenia spółek Sanofi-Synthelabo i Aventis
Pharma 4 kwietnia 2006 roku, została powołana nowa spółka o nazwie Sanofi-Aventis Sp. z o.o. W wyniku
połączenia powstał trzeci, co do wielkości koncern farmaceutyczny w Polsce. Firma zatrudnia blisko
900 osób, w tym 180 we własnym zakładzie produkcyjnym w Rzeszowie.
Informacje o Sanofi Pasteur
Firma Sanofi Pasteur – dział szczepionek grupy sanofi-aventis – dostarczyła w 2007 roku ponad
1,6 miliarda dawek szczepionki, umożliwiając zaszczepienie ponad 500 milionów ludzi na całym świecie.
Firma Sanofi Pasteur, światowy lider w branży szczepionek, oferuje największą gamę szczepionek,
chroniących przed 20 chorobami zakaźnymi. Dziedzictwo firmy, obejmujące tworzenie szczepionek
chroniących ludzkie życie, datuje się na ponad sto lat wstecz. Firma Sanofi Pasteur jest największym
przedsiębiorstwem, które w całości nastawione jest na produkcję szczepionek. Codziennie firma inwestuje
pond 1 milion euro w badania i rozwój. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.sanofipasteur.com
lub www.sanofipasteur.us
Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości w rozumieniu
amerykańskiej ustawy o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami
wartościowymi z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform Act) w aktualnie obowiązującej wersji.
W myśl tej definicji, stwierdzenia odnoszące się do przyszłości nie stanowią faktów historycznych.
Stwierdzenia te zawierają przewidywania i oszacowania natury finansowej wraz z założeniami będącymi
podstawą do ich wysnuwania, a także obejmują stwierdzenia dotyczące planów, celów, zamiarów
i oczekiwań związanych z przyszłymi zdarzeniami, działaniami, produktami i usługami, oraz stwierdzenia
dotyczące przyszłych wyników. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości zazwyczaj zawierają czasowniki
typu „spodziewać się”, „oczekiwać”, „uważać, że...”, „zamierzać”, „szacować”, „planować” i temu podobne.
Mimo iż zarząd firmy Sanofi-Aventis jest przekonany o tym, że oczekiwania zwerbalizowane w owych
stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości są uzasadnione, inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę
z tego, że informacje i stwierdzenia odnoszące się do przyszłości uzależnione są od rozlicznych form
ryzyka i niepewności, z których wiele nie daje się przewidzieć i z których wiele znajduje się poza kontrolą
Sanofi-Aventis, oraz że owe formy ryzyka i niepewności mogą sprawić, że faktyczne wyniki i rozwój będą
znacznie się różniły od tych, które podano, implikowano czy przewidywano w informacjach
lub stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości. Te czynniki ryzyka i niepewności obejmują kwestie
omówione lub określone w publicznie dostępnej dokumentacji przedłożonej przez Sanofi-Aventis
instytucjom SEC i AMF, w tym między innymi wymienione w rozdziałach „Czynniki ryzyka” i „Ostrzeżenia
dotyczące stwierdzeń odnoszących się do przyszłości” w raporcie rocznym firmy Sanofi-Aventis
na formularzu 20 F za rok zakończony 31 grudnia 2007 r. Firma Sanofi-Aventis nie przyjmuje żadnych
zobowiązań uaktualniania lub korygowania jakichkolwiek stwierdzeń odnoszących się do przyszłości,
chyba że jest to wymagane stosownymi przepisami prawnymi.
Kontakty z mediami światowymi
Kontakty z mediami USA
Page 2 of 3
Pascal Barollier
Len Lavenda
Tel. +33-(0)4-37-37-50-38
Tel. +1-570-839-4446
[email protected]
[email protected]
www.sanofipasteur.com
www.sanofipasteur.us
Page 3 of 3

Podobne dokumenty