załącznik 15.1 - przykład pełnomocnictwa

Transkrypt

załącznik 15.1 - przykład pełnomocnictwa
Zielona Góra, dnia ………………………
PEŁNOMOCNICTWO
Na podstawie art. 48 ust 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn.
zm.) udzielam pełnomocnictwa
Panu / Pani …………………………………………
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w ……………………………
do
1.
złożenia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, pełniącego funkcję ………………………………, w
imieniu
Powiatu
…………………………….wniosku
o
dofinansowanie
projektu:
……………………………………………………….. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020
2.
podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych do prawidłowego złożenia wniosku, w tym
dokonania ewentualnych poprawek i uzupełnień, przedkładania zapytań i żądania wyjaśnień;
3.
zawarcia w imieniu i na rzecz Powiatu umowy na dofinansowanie projektu i ewentualnych aneksów do tej umowy;
4.
podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych do prawidłowego wykonania umowy o
dofinansowanie projektu, w tym reprezentowania Starostwa wobec Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze,
rozliczenia finansowego umowy oraz składania wniosków o płatność.
Upoważnienie wygasa z chwilą zakończenia realizacji umowy.
Upoważnienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podobne dokumenty