Wójt Gminy Reńska Wieś

Transkrypt

Wójt Gminy Reńska Wieś
URZĄD GMINY REŃSKA WIEŚ
47-208 Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1
tel. 077/4820107
email: [email protected]
www.renskawies.pl
...............................................................................
Reńska Wieś, dnia ...........................................
/ Nazwisko i imię /
...............................................................................
/ Adres zamieszkania /
...............................................................................
...............................................................................
/ nr telefonu /
Wójt Gminy
Reńska Wieś
WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMYWANIE
PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ
Informacja o posiadanym psie :
Oznakowanie psa..........................................................................................................................
Rasa psa .......................................................................................................................................
Wiek ............................................................................................................................................
Płeć ..............................................................................................................................................
Imię Psa .......................................................................................................................................
Pochodzenie psa..........................................................................................................................
Miejsce i warunki utrzymywania psa ...........................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
1.
2.
3.
4.
Oświadczenia :
Oświadczam, Ŝe miejsce i warunki utrzymywania psa wykluczają moŜliwości niekontrolowanego
opuszczenia miejsca stałego pobytu oraz dostęp osób trzecich,
Oświadczam, Ŝe znane mi są zasady i warunki zachowania zwykłych i nakazanych środków ostroŜności
przy utrzymywaniu psa dla zapewnienia bezpieczeństwa dla ludzi,
Oświadczam, Ŝe pies został zaszczepiony p/wściekliźnie,
Oświadczam iŜ zapoznałem się z uchwałą nr XXXIV/228/06 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia
07 czerwca 2006r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Reńska
wieś (§13 dot. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe).
...................................................
/podpis wnioskodawcy/
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne
(Dz. U. Nr 77, poz. 687). wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje
następujące rasy:
1) Amerykański pit bull terrier,
2) Perro de Presa Mallorquin,
3) Buldog amerykański,
4) Dog argentyński,
5) Perro de Presa Canario,
6) Tosa inu,
7) Rottweiler,
8) Akbash dog,
9) Anatolian karabash,
10) Moskiewski stróŜujący,
11) Owczarek kaukaski.

Podobne dokumenty