Nowe stacje w Rosji - Karty paliwowe E100

Komentarze

Transkrypt

Nowe stacje w Rosji - Karty paliwowe E100
Nowe stacje
w Rosji
W połowie sierpnia sieć E100
Power w Rosji powiększyła
się jednocześnie o trzy nowe
stacje paliw. Dwie z nich
(RU573 i RU575) znajdują się
w obwodzie smoleńskim, jedna
– w obwodzie orłowskim. Do
wszystkich stacji jest wygodny
dojazd oraz znajdują się w
2
dogodnej lokalizacji. Ponadto
nowe stacje Power łączy marka
– a mianowicie Gazprom.
Gazprom słynie z wysokiej
jakości paliwa, które spełnia
wszystkie standardy jakości i
poddawane jest stałej kontroli począwszy od produkcji
w zakładzie do stacji paliw.
Gazprom posiada szeroką sieć
stacji w całej Rosji.
Na 6 km drogi А141 Smoleńsk
– Witebsk przy wyjeździe z
Rudni mieści się stacja RU573
wyposażona w sklep i toaletę.
Druga stacja (RU575) znajduje się na 420 km drogi А101
Moskwa – Rosławl – granica
Białorusi niedaleko Szumiaczyna. Tutaj również jest sklep oraz
toaleta.
RU505 zlokalizowana jest na
obwodnicy Orła na trasie Е105/
М2 Mceńsk – Orzeł na ulicy
Posiełkowej i posiada rozwiniętą infrastrukturę – sklep, bar,
odkurzacz, urządzenie do pompowania opon oraz toalety.
Hurtowa sieć Е100 Power
obejmuje ponad 50 stacji
na terenie Polski, Rosji,
Ukrainy i Litwy. Tankując
na stacjach na karty Е100
przewoźnicy odczuwają
znaczną oszczędność.
- sieć Е100 Power oferuje
najatrakcyjniejsze ceny w
regionie.
- wszystkie stacje sieci E100
Power poddawane są regularnej kontroli ze strony
firmy Е100
- nasi partnerzy są liderami rosyjskiego rynku
produktów ropopochodnych: «Сургутнефтегаз»,
«Газпром», «Башнефть»,
«Татнефть», «Русснефть»
i inne.
E100 pomaga
Akcje charytatywne „Nowego pokolenia”
Fundacja charytatywna „Nowe pokolenie”
kontynuuje niesienie
pomocy dzieciom
znajdującym się w
sierocińcach i domach dziecka. Bez
uwagi nie pozostają
też inwalidzi, którym
również pomagają
pracownicy fundacji.
Wypoczynek na łonie natury
W trakcie wakacji fundacja
„Nowe pokolenie” zatroszczyła
się o wypoczynek sierot oraz
dzieci pozostawionych przez
rodziców bez opieki z pińskiej szkoły z internatem. Dla
25 dzieci z klas 3-10 zostały
zakupione wyjazdy do obozu
uzdrowiskowego „Drużba” w
Rejonie Baranowickim (obwód
brzeski, Białoruś). Tak więc w
sierpniu dzieci odpoczywały na
świeżym powietrzu, uczestniczyły w zawodach, śpiewały
piosenki przy ognisku.
Nowy rok szkolny – nowy
remont
W trakcie wakacji fundacja
„Nowe pokolenie” pomogła w
remoncie w dwóch miejscach
jednocześnie. Pierwszy remont
przeprowadzony został w
Brzeskim Centrum SocjalnoPedagogicznym – wyremontowane zostały toalety. Fundacja
zakupiła wszystkie materiały
budowlane i opłaciła pracę
fachowców.
Oprócz tego pracownicy fundacji pomogli wyremontować
drugi oddział dziennego pobytu inwalidów Terytorialnego
Centrum Obsługi Socjalnej w
Brześciu. Dla centrum zakupione zostały wszystkie materiały
potrzebne do przeprowadzenia remontu.
Rodzina wielodzietna także
potrzebuje pomocy
W Domaczewie mieszka rodzina wielodzietna, w której ojciec
jest duchownym, a matka
inwalidką.
Łącznie w rodzinie znajduje
się 8 dzieci, a niektóre z nich są
przysposobione. Rodzina zwróciła się o pomoc do fundacji i ją
otrzymała. Specjalnie dla dzieci
zakupione zostały ubrania do
szkoły, obuwie sportowe oraz
plecaki.
Wkrótce do szkoły
Już niedługo 1 września i dzieci
znów zasiądą w szkolnych
ławkach, aby zdobywać nową
wiedzę. Oczywiście w nowym
roku szkolnym dzieci chcą
mieć nowe przybory. Fundacja
„Nowe pokolenie” zatroszczyła
się również o to. Specjalnie dla
dzieci osieroconych z pińskiej
szkoły z internatem oraz z
Brzeskiego Centrum SocjalnoPedagogicznego zakupione
zostały nowiutkie plecaki,
papiery kolorowe, bloki rysunkowe, długopisy, ołówki i inne
materiały szkolne. Dla młodszych dzieci zakupiono puzzle,
szachy, warcaby i wiele innych
gier planszowych.
Fundacja „Nowe pokolenie” stworzona została
przy wsparciu Е100 i
głównych firm partnerskich - „Zapadgazserwis”
oraz „Info-Centrum” w
Brześciu (Białoruś). Jej
działalność ukierunkowana jest na niesienie pomocy dzieciom znajdującym
się w trudnej sytuacji
życiowej, dzieciom osieroconym oraz rodzinom
wielodzietnym. Fundacja
wspiera także dzieci utalentowane, bierze udział
w akcjach i imprezach
charytatywnych.
Strona fundacji „Nowe pokolenie” : n-p.by
Strona na facebook.com: http://goo.gl/aS1JkV
3
Sieć Power MAX –
jakość we wszystkim
Sieć Е100 Power MАX oferująca najkorzystniejsze ceny paliwa znajduje się w Rosji i na
Ukrainie. Nasza firma stale kontroluje jakość
paliwa i przeprowadza modernizację stacji
należących do sieci.
Ukraina
Niedaleko granicy z Węgrami na 774 km trasy Е58/М06 Kijów –
Czop w Mukaczewie mieści się jedna ze stacji sieci Е100 Power
MAX – UA116. Wygodny podjazd, szybki dystrybutor do wydawania paliwa, ogromny parking strzeżony, serwis samochodowy dla samochodów ciężarowych oraz toalety – stacja wyposażona jest we wszystko co potrzebne kierowcom w trasie. Paliwo
z Omskiego Zakładu Petrochemicznego dostarczane jest tutaj
w obecności pracownika Е100. W celu kontroli na stacji czynny
jest całodobowy videomonitoring.
UA116 – Е58/M06, Kijów – Czop, Mukaczewo, ul. Automobilistów 35, 774 km
Dokładne położenie stacji dostępne jest na stronie www.e100.eu
Rosja
W obwodzie twerskim na strasie Е105/М10 Moskwa – Petersburg do sieci Е100 Power MAX należą
stacje – RU588 i RU589. Obydwie znajdują się w Wysznim Wołoczku. Stacje posiadają wygodne
miejsca postojowe, punkt serwisowy, bar, sklep, toalety.
Całkiem niedawno przeprowadzana została na nich kontrola jakości paliwa, która wykazała, że
paliwo spełnia normy Euro 5 i zawiera minimalną ilość siarki oraz wody
RU588 – Е105/М10 Moskwa – Petersburg, 296 km + 350 m, Wyszni Wołoczek
RU589 – Е105/М10 Moskwa – Petersburg, 294 km + 350 m, Wyszni Wołoczek
4
TIR-cаrnet
Co dalej z karnetami TIR?
Emocje związane ze zmianami w Rosji zmuszającymi przewoźników do wykupu dodatkowych gwarancji finansowych niezależnych od karnetów TIR nie słabną.
Początkowo nowe przepisy miały obowiązywać od 14 sierpnia 2013 roku, ale kilka
dni przed tą datą rosyjska Federalna Służba Celna (FTS) przełożyła ich wprowadzenie
o miesiąc – do 14 września.
Jak wszystko się zaczęło?
W lipcu 2013 r. Służba Celna
Federacji Rosyjskiej (FTS)
zamieściła na swojej stronie
internetowej informację o
planowanym wprowadzeniu z
dniem 14 sierpnia 2013 r. wymogu zakupu dodatkowych
gwarancji finansowych dla
przewozów realizowanych do
lub przez Rosję z zastosowaniem karnetu TIR. Powodem
takiej decyzji był fakt, że rosyjskie Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewoźników
Drogowych (ASMAP) jako
gwarant zapłaty wszystkich
należności celnych i podatków
od przewozów realizowanych
z zastosowaniem karnetów TIR
nie wypełnia swoich zobowiązań.
Opóźnienie wprowadzenia
zmian o miesiąc niczego nie
zmieni i od połowy września
posiadacze karnetów TIR będą
traktowani tak samo jak osoby
ich nieposiadające.
Decyzja rosyjskich Służb
Celnych podjęta w trybie
jednostronnym będzie miała
poważne skutki dla działalności gospodarczej wszystkich
państw prowadzących z Rosją
interesy handlowe, a także dla
gospodarki rosyjskiej.
Rosyjskie Stowarzyszenie
Międzynarodowych Przewoźników Drogowych pilnie
poszukuje rozwiązania zaistniałej sytuacji. Zorganizowano
szereg spotkań na wysokim
szczeblu, skierowano szereg
pism z prośbą o pomoc do
zainteresowanych stron. Międzynarodowa Unia Transportu
Drogowego oficjalnie zwróciła
się do Euroazjatyckiego Komitetu Gospodarczego z prośbą
o pilną interwencję w sprawie.
W wyniku przeprowadzonych
spotkań udało się uzyskać
opóźnienie wprowadzenia
zmian, ale nie całkowite odwołanie decyzji FTS.
Czy tylko Rosja
wprowadzi wymóg
dodatkowych
zabezpieczeń?
Na dzień 1 czerwca 2013 roku,
jak wynika z danych rosyjskiej
FTS, kwota zadłużenia należnego za ujawnione naruszenia
procedury TIR, przekracza
20 miliardów rubli i wynosi
41% łącznej kwoty zadłużenia uczestników działalności
gospodarczej wobec urzędu
celnego. W związku z tym
rosyjskie służby celne postanowiły zmienić warunki stosowania karnetu TIR. Poinformowały już o tym odpowiednie
struktury w Estonii i Finlandii.
Natomiast Białoruś i Kazachstan po 14 września nadal
będą traktowały karnety TIR
jako wystarczającą gwarancję
finansową. Żadnych oficjalnych informacji o tym, że
Białoruś i Kazachstan pójdą za
przykładem Rosji dotychczas
nie było. Firma Е100 stale śledzi rozwój wydarzeń w danej
sprawie i o wszystkim informuje swoich klientów.
Ogólne dane nt. karnetów TIR
W Genewie w 1975 roku sporządzona została Konwencja
Celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów
z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR). Przyjęcie
Konwencji znacznie uprościło przewozy ładunków pod
stemplami i zamknięciami celnymi w międzynarodowym
obrocie towarowym i zapewniło niezbędne gwarancje
celne.
Każde stowarzyszenie poręczające reprezentujące
interesy sektora transportowego danego państwa
– strony Konwencji TIR i uznane przez administrację
celną danego państwa ma obowiązek uiszczania opłat i
podatków przywozowych lub wywozowych, należnych
według przepisów państwa na terytorium którego
ujawniono nieprawidłowości (naruszenia) warunków
przewozu towarów na podstawie karnetu TIR. W Rosji
stowarzyszeniem poręczającym jest Stowarzyszenie
Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (ASMAP).
Komentarz naczelnika wydziału
logistyki Е100Logistics na temat zmian
związanych z karnetami TIR:
- Znamy sprawę związaną z rosyjskimi planami
dotyczącymi karnetów TIR i w związku z tym
odbywamy spotkania z organami celnymi.
Niedawno spotkaliśmy się z przedstawicielami „Beltamożserwisu”, na którym jednym z
tematów była kwestia wymogu dodatkowej
gwarancji dla przewozu towarów pod osłoną
karnetów TIR. Pracownicy naszej firmy obecnie
opracowują środki, które zminimalizują straty
pieniężne i finansowe, jeśli wymóg rzeczywiście zostanie wprowadzony. Rozpatrujemy
również możliwość występowania w charakterze gwaranta zapłaty cła i podatków należnych
od klientów Е100. Nasza firma z pewnością
znajdzie wyjście z sytuacji i zrobi wszystko, aby
klienci nie odczuli poważnych zmian.
Wszelkie aktualne informacje dostępne są na stronie
е100.eu i w nowym wydaniu czasopisma.
5
BelToll
wystartował!
Minął pełny miesiąc od startu systemu poboru opłat za białoruskie drogi - BelToll. Uruchomienie systemu
nie poszło całkiem gładko z powodu
kilku usterek technicznych. Firma
E100 jako jeden z głównych emitentów kart paliwowych, którzy mogą
rozliczać się za korzystanie z dróg na
Białorusi, operatywnie reagowała na
wszystkie problemy, z którymi stykali
się nasi klienci. Przedstawiciele regionalni i pracownicy gorącej linii Е100
przez całą dobę udzielali klientom
konsultacji w różnych sprawach.
Mandaty
Niektórzy klienci Е100 spotkali się z problemami wynikającymi stąd, że urządzenie pokładowe wcale nie działało lub tylko przy
niektórych bramownicach. W rezultacie inspekcja drogowa zatrzymywała ciężarówki i wypisywała mandat. Samochód nie mógł
wtedy opuścić kraju do momentu uiszczenia opłaty.
Pomożemy Państwu złożyć reklamację na niesłusznie nałożony mandat. W tym celu należy:
- zalogować się na stronę е100.eu, pobrać formularz reklamacji i wypełnić go według wzoru
- zgodnie z zamieszczoną instrukcją dołączyć kopie pozostałych dokumentów
- komplety dokumentów wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podane 2 adresy pocztowe, a także w wersji
elektronicznej na wymienione adresy mailowe.
Wszelkie informacje odnośnie składania reklamacji uzyskają Państwo pod warszawskim numerem telefonu: 22 441 98 00.
Претензия по начислению и взиманию платы за проезд транспортного средствапо платным
автомобильным дорогам Республики Беларусь, в том числе платы в увеличенномразмере/ Claim on calculation
and collection of toll for the passage of vehicles on toll roads of the Republic of Belarus, including increased toll
Содержание претензии / Description of claim
Данные пользователя платной дороги / Toll road user data
предоплата /
prepaid
Режим оплаты за проезд /
Payment regime
оплата по факту /
postpaid
PR
ZYK
ŁAD
PR
ZYK
ŁAD
Номер договора/ Contract number
Номер регистрационного
знака транспортного средства / License
plate number of the
vehicle
без оплаты /
exempt
Серия и номер паспорта
физического лицасобственника (владельца)
транспортного средства /
Passport number of
natural person - the
owner (proprietor) of
the vehicle
Наименование
юридического
лица
(фамилия, имя, отчество (если таковое
имеется) физического лица) - собственника
(владельца) транспортного средства /
Company name (name, surname of natural
person) of the owner (proprietor) of the
vehicle
Приложения / Enclosure
Предпочтительный способ ответа / Preferred type of answer
Телефон / Phone
Факс / Fax
Место
жительства
(пребывания)
физического лица или место нахождения
юридического лица /
Permanent address (place of residence) of
natural person or registered company address
Страна / Country
E-mail
Почтовый адрес / Postal address
Индекс / ZIP
_____________
(дата / date)
Тема претензии / Type of claim
______________________________________
(фамилия, имя, отчество (если
таковое имеется) заявителя /
applicant's surname, name)
__________________
(подпись / signature)
Претензия по вопросуобслуживания / Claim on service
Претензия по вопросу платежей / Financial claim
Претензия по вопросу работы устройства электронной оплатыClaim
/
related to electronic payment device
Другое / Other
6
Punkt «Содержание претензии» należy wypełnić w
języku rosyjskim.
Oryginał reklamacji można ściągnąć po zalogowaniu się
na stronie w zakładce „BelToll: mandaty”
Schemat przejazdu do punktów obsługi od strony przejścia granicznego Kozłowicze
Konsultacje w kwestiach
reklamacyjnych oraz pomoc
przy wypełnianiu dokumentów
stanowią nieodłączną część marki
Е100 i składają się na filozofię
firmy dotyczącą relacji z klientami.
Świadczenie tych usług nie jest
obowiązkiem Е100 wynikającym
z jakichś umów, Е100 świadczy je
swoim Klientom ze względu na
głęboki szacunek dla wzajemnych
relacji.
Fakty, które należy znać:
- Po uzupełnieniu konta liczba osi zarejestrowana na urządzeniu pokładowym znika i należy ustawić ją ponownie.
- Na jeden pojazd może być zawarta tylko JEDNA umowa. Niezależnie od
trybu płatności pre-pay czy post-pay. Firma Е100 radzi dokonywać płatności
za białoruskie drogi w trybie post-pay, ponieważ dzięki temu nie trzeba wręczać kierowcy w trasę całego pakietu dokumentów, ani gotówki do wymiany
na białoruskie ruble.
- Przekraczając przejście graniczne Kozłowicze w dwóch punktach obsługi
BelToll można nabyć urządzenie pokładowe. Pierwszy z nich znajduje się
przed pierwszą bramką. Drugi – na stacji paliw «Белтрансоил». Jeżeli wygodniej jest kierowcy pobrać urządzenie w drugim punkcie należy objechać
pierwszą bramkę, odebrać urządzenie w punkcie obsługi i wrócić do pierwszej bramki, aby przejechać przez nią wraz z urządzeniem.
- Kierowca powinien posiadać oryginał upoważnienia do odbioru urządzenia pokładowego. Ponadto kierowca powinien znać numer umowy w celu
otrzymania urządzenia.
- Stan kolejek w punktach obsługi BelToll można sprawdzić
na stronie beltoll.by
- Jeżeli kierowca klienta Е100 nie posiada środków do uiszczenia mandatu, można zadzwonić na gorącą linię Е100, do Klubu Pomocy lub swojego
przedstawiciela regionalnego. Postaramy się Państwu pomóc.
Niuanse dotyczące płatności za
białoruskie drogi:
13 sierpnia polski przewoźnik uległ wypadkowi drogowemu pod Niżnim
Nowgorodem. W samochodzie marki Iveco została poważnie uszkodzona
kabina. Ponieważ samochód miał czasowe zezwolenie na wjazd, trzeba było
odtransportować go z powrotem do Polski. Inna ciężarówka należąca do
tej samej firmy, wracająca po rozładunku do kraju, posłużyła za holownik.
Podczas wjazdu na teren Białorusi kierowcy zaopatrzyli się w dwa urządzenia
pokładowe (dla obydwu samochodów), ale obydwa zamontowali w
sprawnym aucie. Już w Brześciu zatrzymani zostali przez pracowników
Inspekcji Drogowej i otrzymali spory mandat. Na protesty kierowców, że
postąpili prawidłowo inspektorzy odpowiedzieli, że liczba osi na urządzeniu
pokładowym została niewłaściwie wprowadzona. Okazuje się, że gdy jedna
ciężarówka holuje drugą traktowane są wtedy jak pociąg drogowy i w takim
przypadku wystarczy jedno urządzenie pokładowe z wprowadzoną łączną
liczbą osi.
Wszystkie niezbędne informacje o systemie BelToll, rejestracji, reklamacji zapłaconych mandatów dostępne są po
zalogowaniu się na stronie e100.eu
7
Technologie IT
Cały katalog w jednym telefonie
Specjalnie dla wygody kierowców klientów Е100 firmowi
programiści stworzyli elektroniczną wersję katalogu ze
wszystkimi stacjami sieci Е100
w 26 krajach. Elektroniczny
katalog pasuje do smartfonów
działających pod systemem
Android.
Katalog działa w trybie offline,
dlatego, jeśli kierowca znajdzie się za granicą nie będzie
musiał tracić pieniędzy na korzystanie z Internetu. Elektroniczny katalog umożliwi przy
pomocy jednego ruchu palca
znalezienie tej lub innej stacji.
Dane z katalogu będą również
pomocne w sytuacji, gdy kierowca będzie miał problemy
z zatankowaniem pojazdu na
stacji paliw i będzie musiał podać swoją dokładną lokalizację
dzwoniąc na gorącą linię Е100.
Katalog będzie na bieżąco aktualizowany. Jest on dostępny
do ściągnięcia po zalogowaniu
się na stronie internetowej.
Ekologiczny podatek z Е100
Ecotaxe we
Francji
Jakie kategorie
pojazdów będzie
obowiązywał podatek?
Ecotaxe pobierany będzie od
wszystkich pojazdów ciężarowych o masie powyżej 3,5
tony, niezależnie od tego czy
pojazd jest zagraniczny, krajowy, własny czy z leasingu.
Które drogi będą objęte
opłatą?
Łącznie 15 000 km dróg
krajowych i autostrad, również
dwupasmowe drogi ekspresowe, które wcześniej były
bezpłatne.
Jakie będą warianty płatności podatku?
Opłata pobierana będzie za
pomocą urządzenia pokłado-
8
wego z technologią GPS. W
zależności od częstotliwości
korzystania z francuskich dróg
urządzenie będzie wydawane
na czas przejazdu lub na stałe.
Użytkownicy rzadko bywający
we Francji będą otrzymywać
urządzenie pokładowe na
granicy i zwracać je przed wyjazdem z kraju. Stali użytkownicy będą mogli dokonywać
płatności w trybie post-pay
oraz korzystać z 10 % zniżki
od łącznego kosztu przejazdu.
Jaka będzie wysokość
opłaty drogowej i od
czego będzie zależała?
Średni koszt przejazdu wynosił
będzie około 0,12 euro za kilometr. Wysokość opłaty zależna
będzie od klasy pojazdu, masy
i liczby osi.
Od października 2013 roku we Francji pobierany będzie państwowy
podatek ekologiczny Ecotaxe. Opłata
będzie dokonywana za pomocą
urządzenia pokładowego, które będzie można również wykorzystać do
płatności za drogi w Portugalii, Francji, Hiszpanii, tunelu Liefkenshoek w
Belgii oraz do opłacenia 14 francuskich i hiszpańskich parkingów.
spalin oraz dowód rejestracyjJakie dokumenty będą
potrzebne do otrzymania ny samochodu, a także inne
urządzenia pokładowego dokumenty.
na granicy lub rejestracji Jakie sankcje będą stojako stały użytkownik?
sowane za nieuiszczenie
Dokument potwierdzający
Ecotaxe?
tożsamość właściciela firmy
(dowód osobisty, id), jeśli samochód jest w leasingu – cała
lista dokumentów potwierdzających związek pomiędzy leasingodawcą i leasingobiorcą,
kopia dowodu rejestracji firmy,
kopie certyfikatów klasy emisji
Kontrolę nad uiszczaniem
podatku sprawowały będą
francuskie służby celne.
Niedokonanie wpłaty będzie
wiązało się z karą 750 euro
oraz zatrzymaniem pojazdu.
Gorąca linia Е100
Białoruskie drogi:
porady gorącej linii Е100
Telefony
na gorącą linię:
Wraz z wprowadzeniem nowego systemu opłat za przejazd 815 kilometrami dróg na
Białorusi, na gorącą linię Е100 zaczęło wpływać wiele telefonów. Jak należy postępować w celu rozwiązania różnych problematycznych sytuacji opowiedzieli pracownicy
gorącej linii Е100.
Odbiór urządzenia pokładowego
Aby otrzymać urządzenie
pokładowe do opłaty w trybie
post-pay kierowca musi mieć
przy sobie dowód osobisty,
dowód rejestracyjny pojazdu
oraz upoważnienie. Ponadto kierowca powinien znać
numer umowy w systemie
BelToll. Bez tego numeru nie
uda się odebrać urządzenia.
Wymiana urządzenia pokładowego
W celu zmiany sposobu płatności (z pre-pay na post-pay
i odwrotnie) oraz wymiany
niesprawnego urządzenia
kierowca musi podjechać do
najbliższego punktu obsługi
BelToll. W pierwszym przypadku kierowca musi rozwiązać
aktualną umowę (tylko na
swój pojazd) i zawrzeć nową.
Na ten numer umowy może
odebrać urządzenie i kontynuować jazdę. W drugim przypadku kierowca musi zjechać
z płatnej drogi, udać się do
punktu obsługi i tam dokonać
wymiany urządzenia. Jednakże będzie musiał jeszcze raz
dokonać wpłaty zaliczki za
urządzenie.
Zwrot pieniędzy
Operator systemu BelToll
ostatnio pracował nad zapewnieniem możliwości zwrotu
depozytów wpłaconych za
wydane urządzenia pokładowe oraz środków pozostałych
na kontach urządzeń na
rachunki bankowe użytkowników. Na dzień 23 sierpnia, jak
podawano na stronie BelToll,
problem był rozwiązany i
pieniądze mają wpłynąć na
rachunki w ciągu najbliższych
kilku dni.
Urządzenie pokładowe nie
zawsze działa
W takiej sytuacji należy udać
się do punktu obsługi BelToll
i poinformować o problemie
operatora systemu. Urządzenie pokładowe zostanie przez
nich sprawdzone. Jeżeli przedstawiciele BelToll stwierdzą,
że wszystko jest w porządku,
a urządzenie i tak nie działa
– Е100 zna wyjście z sytuacji.
Mianowicie jest to pismo od
Kapsh, na podstawie którego
mandaty wystawione z powodu niesprawności technicznej
urządzenia zostaną zwrócone.
Mandat od Inspekcji Transportowej
Często zdarza się, że na gorącą
linię wpływają zgłoszenia
kierowców, którzy informują,
że zostali zatrzymani przez
inspekcję drogową, która
twierdziła, że urządzenie
pokładowe nie zadziałało w
dwóch, trzech miejscach i
podają wysokość mandatu.
Aby szybko rozwiązać problem należy podać pracownikom gorącej linii numer karty
paliwowej i numer pojazdu.
Następnie pomożemy w opłaceniu mandatu, jeśli kierowca
nie ma przy sobie pieniędzy
i udzielimy wszelkich niezbędnych konsultacji. Mandat
najlepiej zapłacić na miejscu,
aby potem nie szukać punktu,
w którym można to zrobić.
Rosja:
+7 9107100440 (24 h)
8 800 7777 100 (Pn. – Pt.) free
Białoruś:
+375293330100 (24 h)
Polska:
+48 669 300 100 (24 h)
Ukraina:
08 00309 100 (Pn. – Pt.) free
Gorąca linia Е100 –
wszelka pomoc
w dzień i w nocy!
Konsultacje w kwestiach
reklamacyjnych oraz
pomoc przy wypełnianiu
dokumentów stanowią
nieodłączną część marki
Е100 i składają się na
filozofię firmy dotyczącą
relacji z klientami.
Świadczenie tych usług
nie jest obowiązkiem
Е100 wynikającym z
jakichś umów, Е100
świadczy je swoim
Klientom ze względu na
głęboki szacunek dla
wzajemnych relacji.
Szczegółowe informacje
na temat mandatów można znaleźć po zalogowaniu
się na stronie lub uzyskać
od swojego przedstawiciela regionalnego.
Do wiadomości kierownictwa firm i księgowości
W celu sprawnego i prawidłowego zaksięgowania środków pieniężnych wydział finansowy E100
radzi przestrzegać prawidłowego wpisywania tytułu płatności w dokumentach płatniczych.
Przykład w trybie płatności post-pay:
Przykład w trybie płatności pre-pay:
Tytuł płatności:
numer umowy ХХ-ХХ: F XXXXX (Х)
Tytuł płatności:
numer umowy ХХ-ХХ
Tylko w przypadku prawidłowego wpisania tytułu płatności E100 gwarantuje
szybkie i właściwe zaksięgowanie środków na osobistych kontach klientów.
9
10
11
Nowe stacje
ulgowej sieci Е100 w Rosji
RU677 «Брянск-Транзит» М13
Briańsk - Homel, 140 km, miejsc.
Najtopowicze, biało-zielona, po
prawej
RU678 «Брянск-Транзит»
A141 Orzeł - Briańsk, 112 km,
wjazd do Briańska, żółta, po
lewej
RU679 «Брянск-Транзит» A141
Orzeł - Briańsk, 114 km, wjazd
do Briańska, żółta, biało-zielona,
po lewej
RU680 «Брянск-Транзит» М13
Briańsk - Homel, 10 km, wyjazd
z Briańska, biało-zielona, po
lewej/po prawej.
RU757 «Елецнефтесервис»
E115/М4 Moskwa - Woroneż,
377 km, obwodnica miasta
Jelec, żółto-zielona, po lewej
RU616 «Транс Ойл» Е119/М6
Wołgograd - Astrachań, 1394
km, wieś Solianka, wjazd do
Astrachania, niebiesko-biała, po
prawej
RU780 stacja «361 km» obwód
smoleński, Rejon Kardymowski,
droga М1 «Białoruś» 360+500
(po prawej)
RU 781 «Нефтика» stacja nr 29
obwód smoleński, Smoleńsk, ul.
Lawoczkina 104b. (obok terminala celnego)
12
Sieć stacji na Ukrainie
rozrosła się
Osiem nowych stacji paliw dołączyło do sieci Е100 na Ukrainie
(UA118- 125). Co istotne wszystkie stacje zlokalizowane są na
głównych trasach międzynarodowych przebiegających przez
kraj (Е40/М06 Czop-Kijów i Е50/М04 Donieck-Dnietropietrowsk).
Wszystkie stacje wyposażone są w bar, parking, sklep, toaletę,
bezpłatny bezprzewodowy Internet i należą do WOG.
WOG - jest pierwszą krajową siecią kompleksów paliwowych.
Firma stawia przede wszystkim na wysoką jakość. To niezbędny warunek pomyślnego rozwoju biznesu i główna zasada
funkcjonowania kompleksów paliwowych WOG. Sieć WOG
liczy ponad 500 stacji we wszystkich zakątkach Ukrainy.
Nowe stacje we wrześniu
RU782
W Rosji przy wyjeździe z Kaługi w kierunku Tuły do sieci Е100
dołączyła nowa stacja paliw «АЗС-Сервис». Stacja RU782 posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę: dobrej jakości paliwo,
parking, bar, minimarket, stację obsługi technicznej i toalety.
Zawartość siarki w sprzedawanym na stacji paliwie klasy Euro
nie przekracza 10 mg/kg.
Stacja jest szczególnie wygodnie usytuowana dla tych klientów Е100, którzy zajmują się przewozami samochodów z
fabryki Volvo w Kałudze.
RU782 «АЗС-Сервис», Р-132 Kaługa-Tuła, przy wyjeździe z
Kaługi, błękitna, po lewej
BY230
W Rejonie Miadelskim (Białoruś) do sieci Е100 dołączyła jeszcze jedna stacja – BY230. Korzystna lokalizacja stacji, cztery
dystrybutory paliwa, paliwo z Naftanu i Mozyrskiego Zakładu
Petrochemicznego – to główne zalety stacji. Ponadto na
stacji znajduje się sklep oraz toalety. BY230 będzie atrakcyjna
szczególnie dla kierowców kierujących się na Litwę.
Atrakcyjność stacji zwiększa jeszcze fakt, że będzie tu dostępne paliwo Arktyka, które w zimie będzie wydawane bez
żadnych ograniczeń.
BY230 - Р45 Połock-Wilno, wieś Szwakszty, niebieska, po
prawej
13
Kolej i morze
Е100 na promach i kolei
Morze z kartą Е100
Plusy ROLA:
Zamówienie miejsca na
promie odbywa się poprzez
Internet - czyli online. W
ciągu 30 minut przychodzi
potwierdzenie rezerwacji
promu. Ponadto, tylko dla
klientów Е100: najniższe ceny
na rynku usług, 0% prowizji
za korzystanie z usługi oraz
indywidualne uzgadnianie
ceny każdego promu.
- brak korków i kolejek
- oszczędność wydatków
na przewóz (paliwo, opłaty
drogowe, zużycie pojazdu)
- brak ograniczeń dla
transportu tranzytowego,
ograniczeń pogodowych
- dokładniejsze planowanie
czasu w drodze i czasu
dostawy
- czas spędzony w drodze
jest czasem odpoczynku dla
kierowcy
- jeden rachunek za wszystkie
wydatki.
W celu rezerwacji promu
należy:
1) Zalogować się na stronie
www.e100.eu
2) Wybrać dział „Rezerwacja
promów i ROLA”
3) Wypełnić zamówienie
miejsca na promie i
potwierdzić rezerwację.
Numer rezerwacji promu
kierowca otrzyma SMSem. To
wystarczy do przeprawy – bez
żadnych biletów i talonów.
14
Trasy kolejowe z Е100:
Szwajcaria - Włochy
Francja - Anglia
Austria - Włochy
Austria - Słowenia
Austria - Węgry
Francja - Włochy
Е100 zaoszczędzi Twoje środki pieniężne na
lądzie, na wodzie i na kolei. Kartą Е100 można zapłacić za promy na 1300 trasach w całej
Europie.
Przewozy kolejowe także posiadają cały
szereg zalet i nie są zależne od pogody ani
innych ograniczeń.
Regiony z promami, na których działa karta Е100:
Skandynawia - Islandia,
Kraje Regionu Bałtyckiego,
Europa północno-zachodnia,
Wielka Brytania - Irlandia,
Kraje śródziemnomorskie - Maghreb,
Adriatyk,
Morze Egejskie,
Wschodnie kraje śródziemnomorskie –
Bliski Wschód – Egipt,
Morze Czarne
AdBlue w Niemczech
Dokładne położenie stacji dostępne jest na stronie www.e100.eu
Hoyer
kod Е100
DE14
DE15
DE16
DE17
DE18
DE19
DE20
DE21
DE22
DE23
DE24
DE25
DE26
DE27
DE30
DE31
DE32
DE543
DE551
DE584
DE585
DE587
0,599 euro
stacja
Neustadt-Glewe AH
Langenhagen (Friesenring)
Hamburg-Wilhelmsburg
Bremen - Waller Freihafen
Bremen -Industriehäfen
Bremerhaven
Lübeck
Soltau-Ost
Lüneburg (Hafen)
Cloppenburg Land/Emstek
Braunschweig
Magdeburg
Niemegk
Kloster Lehnin
Velten
Neustadt-Glewe TS
Landsberg
Ottersberg
Freienbrink/Grünheide
Neu-Wulmstorf
Uelzen
Lohfelden
0,46 euro
Tankpool24
kod Е100 stacja
DE54
Dassendorf
DE51
Seevetal
DE529 Linthe
DE47
Hamburg
DE53
Winsen
DE178 Niederaula
DE46
Hamburg
DE176 Eichenzell
DE45
Hamburg
DE56
Stade
DE44
Hamburg
DE511 Bernburg
DE48
Hamburg
DE50
Hamburg
DE49
Hamburg
DE101 Zeven
DE528 Potsdam
DE113 Soltau
DE55
Neu Wulmstorf
DE532 Wildau
DE67
Wahlstedt
DE38
Rostock
DE62
Lübeck
DE513 Dessau
DE134 Lehrte
DE354 Mühlberg
DE43
Neustadt
DE58
Hamburg
DE188 Vienenburg
DE506 Leipzig
DE189 Harsleben
DE42
Wittenburg
DE586 Lüneburg
DE103 Cuxhaven
DE548 Haldensleben
DE90
Heide
DE79
Osterrönfeld
DE115 Schneverdingen
DE78
Rendsburg
DE84
Flensburg
DE81
Busdorf
DE87
Quickborn
DE144 Lübbecke
DE137 Stadthagen
DE146 Porta Westfalica
DE142 Hiddenhausen
DE143 Kirchlengern
DE98
Papenburg
DE222 Melle
DE160 Bielefeld
DE224 Bakum
DE277
DE275
DE276
DE278
DE268
DE270
DE254
DE255
DE257
DE282
DE280
DE273
DE296
DE279
DE569
DE132
DE109
DE323
DE508
DE185
DE226
DE191
DE108
DE338
DE205
DE248
DE104
DE512
DE502
DE253
DE349
DE504
DE256
DE33
DE281
DE329
DE341
DE167
DE344
DE530
DE174
DE342
DE236
DE74
DE310
DE107
DE40
DE331
DE110
DE339
DE343
DE340
DE509
DE284
DE295
DE264
DE291
DE283
DE287
DE293
DE294
DE321
DE538
DE300
DE266
DE322
DE259
DE289
DE319
DE299
DE303
DE298
DE239
DE243
DE241
DE244
DE247
DE246
Öhringen
Schwäbisch Hall
Untermünkheim
Bretzfeld
Ellwangen
Heilbronn
Schifferstadt
Worms
Mannheim
Bühl
Karlsruhe
Möckmühl
Teningen
Sinsheim
Willstätt
Hildesheim
Bremen
Weissenhorn
Landsberg
Braunschweig
Ladbergen
Hohenwarsleben
Bremen
Regensburg
Bottrop
Werl
Bremerhaven
Zorbau
Klipphausen
Heppenheim
Nohra
Kittlitz
Kaiserslautern
Fehrbellin
Bruchsal
Herzogenaurach
Himmelkron
Knüllwald
Kürnach
Ludwigsfelde
Butzbach
Bamberg
Mogendorf
Neumünster
Gersthofen
Bremen
Grimmen
Ansbach
Stuhr
Berg
Kronach
Münchberg
Landsberg
Villingen
Oberndorf
Hechingen
Aldingen
Villingen
Geisingen
Deisslingen
Schramberg
Bad Buchau
Bad Dürrheim
Waldshut
Reutlingen
Ertingen
Nufringen
Stockach
Friedrichshafen
Bad Säckingen
Bonndorf
Weil
Hagen
Lüdenscheid
Lüdenscheid
Iserlohn
Unna
Ahlen
DE197
DE240
DE199
DE198
DE238
DE64
DE70
DE71
DE75
DE57
DE37
DE565
DE80
DE102
DE187
DE35
DE315
DE312
DE324
DE333
DE313
DE311
DE320
DE317
DE305
DE332
DE550
DE545
DE546
DE547
DE261
DE 260
DE258
DE554
DE212
DE544
DE228
DE161
DE190
DE227
DE96
DE204
DE208
DE207
DE195
DE196
DE237
DE232
DE209
DE233
DE549
DE555
DE164
DE154
DE165
DE150
DE182
DE184
DE183
DE156
DE152
DE155
DE153
DE179
DE166
DE162
DE158
DE177
DE163
DE141
DE206
DE501
DE525
DE524
DE522
DE519
DE521
DE515
Wuppertal
Schwelm
Lünen
Remscheid
Drolshagen
Eutin
Kiel
Schwentinental
Henstedt
Hamburg
Waren
Handewitt
Schleswig
Sittensen
Helmstedt
Neubrandenburg
Wemding
Donauwörth
Dillingen
Weißenburg
Neuburg
Schrobenhausen
Leutkirch
Kempten
Weihmichl
Gallmersgarten
Straubing
Deggendorf
Wernberg
Ampfing
Freiberg
Ludwigsburg
Stuttgart
Salach
Rheine
Rheine
Lingen
Borgholzhausen
Burg
Meppen
Georgsheil
Oberhausen
Duisburg
Hünxe
Neuss
Kaarst
Niederzissen
Köln
Duisburg
Düren
Bottrop
Moers
Warburg
Bad Driburg
Marsberg
Detmold
Holzminden
Beverungen
Höxter
Paderborn
Augustdorf
Brakel
Steinheim
Adelebsen
Vöhl - Dorfitter
Baunatal
Büren
Wildeck
Kaufungen
Bad Salzuflen
Kirchberg
Dresden
Freiberg
Oberlichtenau
Chemnitz
Reinsdorf
Glauchau
Sankt Gangloff
DE352
DE523
DE507
DE151
DE353
DE347
DE168
DE169
DE335
DE334
DE326
DE327
DE514
DE330
DE505
DE553
DE567
DE120
DE128
DE122
DE130
DE129
DE135
DE139
DE125
DE126
DE357
DE118
DE133
DE136
DE527
DE121
DE518
DE94
DE138
DE230
DE114
DE100
DE186
DE124
DE556
DE309
DE306
DE308
DE235
DE171
DE172
DE170
DE175
DE250
DE252
DE566
DE586
DE588
DE589
DE590
DE591
DE592
DE593
DE596
DE597
DE598
DE599
DE600
DE601
DE602
DE603
DE604
DE605
DE607
DE608
DE609
DE610
DE611
DE612
DE613
DE614
Großenlupnitz
Diethensdorf
Döbeln
Lage
Gotha
Erfurt
Marburg
Neustadt
Neumarkt
Neumarkt
Nürnberg
Nürnberg
Gera
Rednitzhembach
Leipzig
Ebermannsdorf
Triptis
Hannover
Isernhagen
Garbsen
Pattensen
Ronnenberg
Wunstorf
Auetal
Langenhagen
Wedemark
Sehnde
Hannover
Hohenhameln
Nienburg
Berlin
Hannover
Mülsen
Oldenburg
Lauenau
Kerpen
Munster
Visselhövede
Salzgitter
Langenhagen
Badenhausen
Garching
Manching
Forstinning
Wiebelsheim
Gießen
Gießen
Wetzlar
Haiger
Frankfurt
Weiterstadt
Aschaffenburg
Lüneburg
Unterwellenborn
Altmannshofen/Aichstetten
Augsburg
Lippstadt /Erwitte
Gütersloh
Göttingen
Seevetal-Sinstorf
Straubing
Bad Wünnenberg
Bielefeld
Mannheim
Mannheim
Kitzingen
Soest
Markt Bibart
Borken
Nördlingen
Warstein/Belecke
Günzburg
Kirchberg
Unterschleißheim/Lohhof
Eggenfelden
Schweinfurt/ Hafen
Bremen/ Industriepark 15
Z kartą Е100 po Europie
Z kartą Е100 na Słowenii
Informacje ogólne
Słowenia jest państwem położonym w Europie Centralnej ze stolicą
w Lublianie. Jest częścią Półwyspu Bałkańskiego, leży nad Morzem
Adriatyckim, na zachodzie graniczy z Włochami, na północy – z
Austrią, na północnym wschodzie – z Węgrami, na wschodzie i
południu – z Chorwacją.
Paliwo
Do sieci Е100 na Słowenii należy 18 stacji marki Petrol. Jest to solidny
partner Е100. Na stacjach sprzedawane jest paliwo najlepszej jakości na
słowackim rynku. Ponadto, tylko na tych stacjach do nabycia jest Petrol
Q Max diesel, który nie zawiera siarki. Ceny paliw są na Słowenii niższe,
niż we Włoszech.
Każda stacja posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę: sklep, kawiarnię,
restaurację, parking, punkt serwisowy, toalety, prysznic, czyli wszystko to,
co potrzebne kierowcom w trasie.
Drogi
Za przejazd słoweńskimi autostradami płaci się wykupując
winietę. Wysokość opłaty zależy od kategorii pojazdu oraz czasu
korzystania z autostrady. Oprócz tego osobno pobierana jest opłata
za przejazd tunelem Karawanken.
Winiety można zakupić na przejściach granicznych, na niektórych
stacjach paliw oraz w dużych punktach handlowych.
Przed przymocowaniem winiety do samochodu należy się
upewnić czy zawiera prawidłową datę. Najlepiej przyczepić
winietę w lewym górnym rogu na przedniej szybie pojazdu, od
wewnętrznej strony. Niezamocowana winieta uznawana jest za
nieważną.
Winietę, której termin ważności się skończył, należy wyrzucić.
16
Kara za przejazd autostradą z nieważną winietą lub nieprawidłowo
zamocowaną wynosi od 300 dо 800 euro. Sposób mocowania
winiety na Słowenii jest bardzo podobny jak w Austrii.
Mandaty a alkohol
Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi wynosi 0.5 ‰.
- jeżeli poziom alkoholu we krwi nie przekracza 0.5 ‰, ale policjant
uznaje, że kierowca nie może bezpiecznie prowadzić pojazdu –
kara wynosi 180 euro.
- jeżeli poziom alkoholu we krwi mieści się w granicach od 0.51 ‰
dо 0.8 ‰, to kara wyniesie 600 euro.
- jeżeli poziom alkoholu we krwi mieści się w granicach od 0.81 ‰
dо 1.1 ‰, to kara wyniesie 900 euro.
- jeżeli poziom alkoholu we krwi przekracza 1.1 ‰, to kara wyniesie
1,200 euro i kierowca zostanie zatrzymany na 6 do 12 godzin.
Kara może zostać zapłacona na miejscu bezpośrednio
funkcjonariuszowi policji, który wydaje pokwitowanie. Jeżeli
kara zostanie zapłacona w ciągu 8 dni, to jej wysokość zostanie
zmniejszona o 50%. Zagranicznemu kierowcy, który odmówi
zapłacenia mandatu na miejscu, może zostać odebrany dowód lub
inny okazany dokument.
Tabela kar za przekroczenie prędkości na Słowenii:
dо 5 km/h
оd 5 dо 10 km/h
оd 11 dо 20 km/h
оd 21 dо 30 km/h
оd 31 dо 40 km/h
оd 41 dо 50 km/h
od 51 dо 60 km/h
miasto
€ 40
€ 80
€ 250
€ 500
€ 1,000
€ 1,000
€ 1,200
poza miastem
€ 40
€ 40
€ 80
€ 160
€ 250
€ 500
€ 1,200
droga
€ 40
€ 40
€ 80
€ 80
€ 160
€ 250
€ 500
Schemat lokalizacji
nowych stacji sieci E100
na Słowenii
Dokładne położenie stacji dostępne jest na stronie www.e100.eu
E100 na VII Zjeździe Przewoźników w Nowogrodzie
17
Klub pomocy
Dzień powszedni Klubu Pomocy
W ubiegłym miesiącu do Klubu wpłynęło prawie 300 telefonów.
Kierowcy zazwyczaj informowali o trafieniu ciężarówki do rowu lub
prosili o dowiezienie jakiejś części samochodowej.
Profesjonaliści
w akcji
Na 229 km drogi Е30/М1
Brześć – Mińsk – granica Rosji
przewoźnik z Polski poprosił o
wymianę sprężarki. Po telefonie
od pracownika Klubu na
miejsce wyjechali doświadczeni
mechanicy z Mińska.
Diagnostyka wykazała, że do
samochodu potrzebna jest nie
tylko nowa sprężarka, ale także
akumulatory. Po uzgodnieniu
ceny części zamiennych
18
mechanicy zakupili je w Mińsku
i powrócili usunąć awarię. Po
kilku godzinach ciężarówka
mogła kontynuować kurs.
Rów z przewrotką
Niedaleko białoruskiej stolicy, na
490 km drogi Е30/М1 Brześć –
Mińsk – granica Rosji, kierowca
polskiej ciężarówki stracił
panowanie nad kierownicą i
zjechał do rowu, a ciężarówka
dodatkowo przewróciła się. Po
telefonie do Klubu Pomocy na
miejsce wyjechał pracownik,
który zorganizował ewakuator
i przeładunek . Po wyładunku
pudeł z towarem ciężarówkę
udało się podnieść i po
wykonaniu niewielkiej naprawy
oraz ponownym załadunku
towaru, samochód mógł
kontynuować kurs.
Dostawa części
zamiennych
4 sierpnia 100 km od
Petersburga okazało się, że
estońskiemu przewoźnikowi
potrzebne są gwinty, których
w pobliżu miejsca awarii nie
sposób było dostać. Pracownik
Klubu po otrzymaniu zgłoszenia
dostarczył estońskiemu
kierowcy potrzebne części.
Volvo trafiło we
właściwe miejsce
7 sierpnia do Klubu
zadzwonił szef polskiej firmy
transportowej z prośbą o
pomoc. Jego ciężarówka na
226 km trasy Е30/М1 Brześć –
Mińsk – granica Rosji wjechała
do rowu. W dodatku ciężarówka
z towarem przewróciła się.
Pracownik Klubu pomocy
wyjechał na miejsce i
zorganizował przeładunek oraz
odpowiedni sprzęt. Tymczasem
z trasy wracała inna ciężarówka
należąca do tej samej firmy i
do niej właśnie towar został
przeładowany. Natomiast
ciężarówkę, która uległa
Kierunek zachodni
wypadkowi wyciągnięto z rowu
i dostarczono do serwisu.
Dźwig dla ciężarówki
w rowie
Kierowca ciężarówki
przewożącej ładunek z
metalu stracił panowanie
nad kierownicą i zjechał do
rowu. I w tym przypadku
ciężarówka przewróciła się
na bok. Pracownik Klubu,
który wyjechał na miejsce
zorganizował dźwig oraz
przeładowców do dokonania
przeładunku ciężkich wyrobów
z metalu. Jednocześnie
załatwione zostało zezwolenie
urzędu celnego na dokonanie
przeładunku. Sprawne
działania pracownika Klubu,
przeładowców i kierowcy
dźwigu umożliwiły w ciągu
jednego dnia wykonanie
trudnego zadania.
Kierunek wschodni
Usługa pomocy w Europie Zachodniej nie wymaga
wstępnej rejestracji, aby z niej skorzystać należy
wykonać zaledwie trzy kroki
19
Jak zostać klientem
1. Skontaktujcie się z nami w celu ustalenia szczegółów współpracy
Warszawa: +48 22 441 98 00 • +48 22 441 98 16 fax • +48 22 536 10 94
2. Wymagane dokumenty po skompletowaniu należy wysłać
na adres: ul. Pory 78/9, 02-757 Warszawa, faksem: +48 22 441 98 16
albo zeskanowane kopie na adres:
[email protected]
3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przedstawiciel E100
skontaktuje się z Państwem i dostarczy do Państwa biura umowę oraz karty
Odwiedźcie Państwo nasze biuro w
Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa, +48 (22) 536 10 94
Kontakty
Polska
E100 Polska
• ul. Pory 78/9,
02-757 Warszawa
+ 48 22 441 98 00
+ 48 22 441 98 16 fax
• Al. Jana Pawła II 78,
00-175 Warszawa
+48 22 536 10 94
[email protected]
Rosja
E100 Vostok
Moskwa, 109431,
ul. Priwolnaja , 70/827
+ 7 499 500 2 881 fax
+7 926 000 9 777
do korespondencji:
109431, Moskwa,
skr.poczt. nr 50
[email protected]
Biuro w Smoleńsku:
+7 910 721 73 24
[email protected]
Reklama
Estonia
GPS MONITORING I KONTROLA TRANSPORTU
W CZASIE RZECZYWISTYM Z NAJLEPSZYM,
STAŁYM ABONAMENTEM
od Portugalii po Kazachstan
• Sczytywanie danych z cyfrowych tachografów
• Mapy aktualizowane co 3 miesiące
• Podłączenie do komputera pokładowego
bez względu na markę samochodu
• Kontrola paliwa
Skontaktuj się z nami i zapytaj o ofertę dopasowaną do Ciebie!
Telefon: +48 22 206 21 97, mail: [email protected], www.ruptela.pl
E100 Baltia OÜ
Väike-Paala, 1
11415, Tallinn
+372 622 58 75
+372 630 99 95
+372 62258 76 fax
[email protected]
Litwa
Klaipėda, Šilutes pl. 27
Vilnius, Dariaus ir Girėno g. 36
+370 684 318 60
+370 684 318 65
+370 683 232 11
[email protected]
Łotwa
+371 27227712
[email protected]
Ukraina
ul. Swiatoszynskaja 1, Kijów
+38 067 504 80 83
+38 067 325 0 100
+38 044 449 74 73 fax
[email protected]
Białoruś
Минск, ул. Кульман 9, п. 25
+375 17 286 02 02
+375 17 288 65 55
[email protected]
Mołdawia
+373 69 14 94 64
+373 22 53 79 46 fax
[email protected]
Słowacja
+421 91 83 63 102
+421 54 78 81 771
+48 69 103 51 64
[email protected]
Kazachstan
+7 701 994 44 00
[email protected]
Gorące linie
+7 910 7 100 440 (RUS)
+48 669 300 100 (PL)
+375 293 330 100 (BY)
08 00 309 100 (UA)
Klub Pomocy
+375 296 911 000
Call Center
8 800 7777 100 (RUS)