Wersja w formacie PDF - Katalog Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w

Transkrypt

Wersja w formacie PDF - Katalog Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w
T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E W
WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH
B I B L I O T E K A
U N I W E R S Y T E C K A
T O R U N I U
W
T O R U N I U
ZAPISKI HISTORYCZNE
POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA
I KRAJÓW BAŁTYCKICH
TOM LXXVIII – ROK 2013
SUPLEMENT
BIBLIOGRAFIA
HISTORII POMORZA WSCHODNIEGO I ZACHODNIEGO
ORAZ KRAJÓW REGIONU BAŁTYKU ZA ROK 2011
Toruń 2013
BIBLIOGRAFIA
HISTORII POMORZA WSCHODNIEGO
I ZACHODNIEGO
oraz
KRAJÓW REGIONU BAŁTYKU ZA ROK 2011
wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich
Opracowali
URSZULA ZABORSKA i ADAM BIEDRZYCKI
współpraca
WOJCIECH SZRAMOWSKI
RADA REDAKCYJNA ZAPISEK HISTORYCZNYCH
Przewodniczący: Mieczysław Wojciechowski
Członkowie: Karola Ciesielska, Jerzy Dygdała, Karin Friedrich, Rolf Hammel-Kiesow,
Grzegorz Jasiński, Edmund Kizik, Janusz Małłek, Ilgvars Misāns, Michael G. Müller,
Alvydas Nikžentaitis, Stanisław Salmonowicz, Jürgen Sarnowsky, Jacek Staszewski,
Janusz Tandecki, Kazimierz Wajda, Edward Włodarczyk, Mieczysław Wojciechowski
KOMITET REDAKCYJNY ZAPISEK HISTORYCZNYCH
Redaktor: Bogusław Dybaś, zastępca redaktora: Roman Czaja
Członkowie: Mirosław Golon, Tomasz Kempa, Magdalena Niedzielska,
Piotr Oliński, Przemysław Olstowski, Mariusz Wołos
Sekretarze Redakcji: Paweł A. Jeziorski, Katarzyna Minczykowska
Skład i łamanie: WENA Włodzimierz Dąbrowski
Adres Redakcji
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Wysoka 16
www.tnt.torun.pl/zapiski
www.zapiskihistoryczne.pl
e-mail: [email protected]
Instrukcja dla autorów znajduje się na stronie internetowej
oraz w każdym zeszycie pierwszym czasopisma
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana
Redakcja stosuje procedury zabezpieczające przed zjawiskami ghostwriting i guest authorship
Articles appearing in this journal are abstracted and indexed in „Historical Abstracts”
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ISSN 0044-1791
TOWARZYSTWO NAUKOWE W TORUNIU
Wydanie I. Ark. wyd. 28,6 Ark. druk. 24,2
Wąbrzeskie Zakłady Graficzne
Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 15
www.wzg.com.pl
SPIS TREŚCI
I.
II.
III.
IV.
A. Ogólne
Bibliografie ..............................................................................................................................7
Czasopisma ..............................................................................................................................8
Towarzystwa, instytuty i zjazdy naukowe .............................................................................16
Nauki pomocnicze historii .....................................................................................................20
1. Archiwa ..............................................................................................................................20
2. Biblioteki ...........................................................................................................................23
3. Muzea, wystawy ................................................................................................................25
4. Historiografia, krytyka źródeł ............................................................................................31
5. Sfragistyka, genealogia, heraldyka, numizmatyka ............................................................35
6. Geografia historyczna ........................................................................................................36
7. Język i onomastyka ............................................................................................................37
B. Pomorze Wschodnie
I.
Opracowania i zagadnienia ogólne ........................................................................................43
II.
Źródła .....................................................................................................................................46
III. Zagadnienia społeczno-gospodarcze .....................................................................................51
1. Geografia gospodarcza .......................................................................................................51
2. Osadnictwo i demografia ...................................................................................................52
3. Etnografia ...........................................................................................................................53
4. Historia społeczno-gospodarcza ........................................................................................54
IV. Zagadnienia prawnoustrojowe ...............................................................................................58
V.
Zagadnienie kultury umysłowej i artystycznej ......................................................................59
1. Ogólne ................................................................................................................................59
2. Historia nauki i literatury ...................................................................................................61
3. Historia szkolnictwa wyższego i oświaty ..........................................................................64
4. Historia sztuki ...................................................................................................................68
5. Historia książki i prasy ......................................................................................................79
VI. Kościoły i wyznania ..............................................................................................................82
VII. Regiony i miejscowości ........................................................................................................89
VIII. Osoby ...................................................................................................................................109
IX. Okres do 1815 r. ..................................................................................................................126
1. Okres do końca XIII w. ...................................................................................................126
2. Od XIV w. do poł. XV w. ...............................................................................................132
3. Od poł. XV w. do poł. XVII w. ........................................................................................138
4. Od poł. XVII w. do 1815 r. .............................................................................................138
X.
Okres od 1815 r. do 1945 r. .................................................................................................139
1. Od 1815 r. do 1848 r. ......................................................................................................139
2. Od 1849 r. do 1918 r. ......................................................................................................139
3. Od 1919 r. do 1939 r. ......................................................................................................140
4. Od 1939 r. do 1945 r. ......................................................................................................143
XI. Pomorze Wschodnie po 1945 r. ..........................................................................................146
I.
II.
III.
C. Pomorze Zachodnie
Opracowania i zagadnienia ogólne ......................................................................................152
Źródła ...................................................................................................................................154
Zagadnienia społeczno-gospodarcze ...................................................................................156
6
1. Geografia gospodarcza .....................................................................................................156
2. Osadnictwo i demografia .................................................................................................156
3. Etnografia .........................................................................................................................157
4. Historia społeczno-gospodarcza ......................................................................................157
IV. Zagadnienia prawnoustrojowe .............................................................................................160
V.
Zagadnienie kultury umysłowej i artystycznej ....................................................................160
1. Ogólne ..............................................................................................................................160
2. Historia nauki i literatury .................................................................................................161
3. Historia szkolnictwa wyższego i oświaty ........................................................................161
4. Historia sztuki ..................................................................................................................162
5. Historia książki i prasy ....................................................................................................166
VI. Kościoły i wyznania.............................................................................................................168
VII. Regiony i miejscowości .......................................................................................................171
VIII. Osoby ...................................................................................................................................179
IX. Okres do 1815 r. ..................................................................................................................182
X.
Okres od 1815 r. do 1945 r. .................................................................................................185
1. Od 1815 r. do 1918 r. ......................................................................................................185
2. Od 1919 r. do 1939 r. ......................................................................................................186
3. Od 1939 r. do 1945 r. ......................................................................................................186
XI. Pomorze Zachodnie po 1945 r. ...........................................................................................187
D. Inne kraje bałtyckie
I.
Opracowania i zagadnienia ogólne ......................................................................................191
II.
Bałtyk słowiański .................................................................................................................191
III. Hanza ...................................................................................................................................192
IV. Bałtyk w XV–XX w. ...........................................................................................................194
V.
Dzieje Inflant oraz Litwy, Łotwy i Estonii...........................................................................196
1. Opracowania i zagadnienia ogólne ..................................................................................196
2. Dzieje do 1815 r. .............................................................................................................200
3. Dzieje po 1815 r. .............................................................................................................216
VI. Dzieje krajów skandynawskich ...........................................................................................236
1. Opracowania i zagadnienia ogólne .................................................................................236
2. Dania ................................................................................................................................241
a. Opracowania i zagadnienia ogólne .............................................................................241
b. Dzieje do 1815 r. ........................................................................................................242
c. Dzieje po 1815 r. ........................................................................................................245
3. Norwegia ..........................................................................................................................247
a. Opracowania i zagadnienia ogólne .............................................................................247
b. Dzieje do 1815 r. ........................................................................................................247
c. Dzieje po 1815 r. ........................................................................................................249
4. Szwecja ............................................................................................................................250
a. Opracowania i zagadnienia ogólne .............................................................................250
b. Dzieje do 1815 r. ........................................................................................................251
c. Dzieje po 1815 r. ........................................................................................................256
5. Finlandia ..........................................................................................................................257
a. Opracowania i zagadnienia ogólne .............................................................................257
b. Dzieje do 1815 r. ........................................................................................................257
c. Dzieje po 1815 r. ........................................................................................................259
S k o r o w i d z ...............................................................................................................................261
A. OGÓLNE
I. BIBLIOGRAFIE
Zob. też poz.: 77, 231, 239, 350, 359, 1285, 1489, 1490, 1492, 1700, 1726, 2045, 2605, 2773
1. BRENDA Waldemar: Materiały do
bibliografii ziemi piskiej. Cz. 14. Znad Pisy
2010/2011 nr 19/20 s. 292-301
8. LEWANDOWSKA Izabela, ROMULEWICZ Anita: Historia kultury i dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur: bibliografia
za lata 1990-2009. - Olsztyn, 2010
2. CZARCIŃSKI Ireneusz, FURMAŃSKA Katarzyna: Publikacje dotyczące Grudziądza i jego regionu w latach 2009-2010 /
oprac. [...]. Rocz. Grudz. 2011 T. 19 s. 469-499
Rec.: KŁACZKOW Jarosław, Kom. Maz.-Warm.
2011 nr 2 s. 432-433
3. GŁOWIŃSKA Anna: Powiat ostródzki: bibliografia piśmiennictwa lat 1961-1965.
Okolice Ostródy 2011 s. 165-204
486 poz.
4. HINZ Janusz: Bibliografia grudziądzka: wydawnictwa zwarte 2005-2010 wraz
z uzupełnieniami z lat 1945-2004. - Grudziądz: Koło Miłośn. Dziejów Grudz., 2011. 264 s. - (Biblioteka Koła Miłośników Dziejów
Grudziądza; T. 63)
812 poz.
5. JAROSZ Józef: Bibliographie der skandinavischen Forschungen an der Universität
Breslau in der Periode 1811-1945. Fol. Scand.
Posnan. 2011 Vol. 13 s. 89-111; [dok. elektron.:] http://hdl.handle.net/10593/2037
6. KARP Hans-Jürgen: Auswahlbibliographie 2006/2007-2009. Zs. f. d. Gesch. u.
Altertumskde Erml. 2010 Bd. 54 (dr. 2011) s.
139-155
7. KOWAL Anna: Bibliografia regionu
koszalińskiego w wyborze (1 I 2009 r. - 31 XII
2009 r.). Rocz. Koszal. 2010 nr 38 (dr. 2011)
s. 259-279
Toż za okres: 1 I 2010 r. - 31 XII 2010 r. Rocz. Koszal.
2011 nr 39 s. 235-253.
354 poz., 325 poz.
9. PILICH Ewa: Ważniejsze wydarzenia w gminie Tuchola odnotowane w prasie
regionalnej w 2009 roku (bibliografia w wyborze). Zap. Tucholskie 2009-2010 nr 5-6 (dr.
2011) s. 126-149
Toż za 2010 r.: REDLARSKI Paweł: Ważniejsze[...]
Zap. Tucholskie 2009-2010 nr 5-6 (2011) s. 150-180
10. WESOŁOWSKA Sylwia: Bibliografia
Szczecina za 2010 rok. Kronika Szczec. 2010
Nr 29 (dr. 2011) s. 255-295
256 poz.
11. ZABORSKA Urszula: Bibliografia
miasta Torunia za rok 2010 wraz z uzupełnieniami / współpr. Adam Biedrzycki. Rocz.
Tor. 2011 [R.] 38 s. 283-375
739 poz.
12. ZABORSKA Urszula, BIEDRZYCKI Adam: Bibliografia historii Pomorza
Wschodniego i Zachodniego oraz krajów
regionu Bałtyku za rok 2009 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich / współpr.
Gabriele Kempf; Towarzystwo Naukowe
w Toruniu. Wydział Nauk Historycznych;
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. - Toruń, 2011. - 331 s. - (Zapiski Historyczne;
T. 76 Supl.)
3493 poz.
Wersja elektron.: http://opac.bu.umk.pl/isis/baza.
html
Ogólne
8
II. CZASOPISMA
Zob. też poz.: 147, 3113
13. ACTA Baltico-Slavica / Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Towarzystwo Naukowe Warszawskie; red. nacz. Iryda
Grek-Pabisowa. - Warszawa: Slaw. Ośr. Wydaw.
2011 [T.] 35. - 293, VIII s.: il., mapa, tab.
14. ACTA Cassubiana / Instytut Kaszubski; przew. kom. red. Józef Borzyszkowski.
- Gdańsk
2011 T. 13. - 535 s.: tab., wykr.
15. ACTA Historica Tallinnensia / Ajaloo Instituudi ja Eesti Teaduste Akadeemia
ühisväljaanne; peatoimetaja Maie Pihlamägi.
- Tallinn: Tead. Akad. Kirjastus
2008-2011 [nr] 12-17
Wersja elektron.: www.kirj.ee/historica/
16. ALTPREUSSISCHE Geschlechterkunde. Familienarchiv / Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreussen e.V.;
Schriftleit. Ute S. Drechsler. - Hamburg
2011 Bd. 33. - [4], 270 s.
20. BALTISCHE Studien. Pommersche
Jahrbücher für Landesgeschichte. Neue Folge / Gesellschaft für pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst e.V. [et al.];
Schriftleit. Dirk Alvermann [et al.]. - Kiel:
Ludwig
2010 Bd. 96 (dr. 2011). - 191 s.: il.
21. BASZTA / Muzeum HistorycznoEtnograficzne w Chojnicach; red. Lidia Białkowska [et al.]. - Chojnice
2011 [nr] 11. - 180 s.: il., mapa, tab.
22. BIBLIOTEKARZ Kujawsko-Pomorski / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy;
przew. kol. red. Danuta Kaczmarek. - Bydgoszcz
2011 nr 1-2
23. BIBLIOTEKARZ Warmińsko-Mazurski / przew. zesp. red. Andrzej Marcinkiewicz. - Olsztyn
2011 nr 1-4
Dok. elektron.: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/
17. ALTPREUSSISCHE Geschlechterkunde. Neue Folge. Blätter des Vereins für
Familienforschung in Ost- und Westpreussen
/ Schriftleit. Carsten Fecker. - Hamburg
2011 Bd. 41. - IX, 458, 18 s.: faks.
18. ANNABERGER Annalen. Über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen
/ Baltischer Christlicher Studentenbund;
Litauischen Kulturinstituts; hrsg. v. Arthur
Hermann, Annemarie Lepa, Christina Nikolajew. - Bonn
2011 Nr. 19. - 342 s.: il.
Wersja elektron.: www.annaberger-annalen.de
19. ARCHAEOLGIA Baltica / Klaipėda
University; ed. by Vladas Žulkus. - Klaipėda
2011 [T.] 15-16. - 161, [1] s., VIII s. tabl.:
il., pl., tab., wykr.; 218, [2] s.: il., pl., tab.,
wykr.
T. 15 pt.: Archaeology, religion, and folklore in the
Baltic Sea region zob. poz. 3180.
T. 16 pt.: Settlement and towns
24. BIBLIOTEKARZ Zachodniopomorski / Książnica Pomorska im. Stanisława
Staszica w Szczecinie [et al.]; przew. kol. red.
Lucjan Bąbolewski. - Szczecin
2011 R. 52 nr 1-4
Zob.: MICHNAL Władysław: „Bibliotekarz Zachodniopomorski” ma już 50 lat // In: Prasa bibliotekarska. Szczecin, 2011. - S. 45-50
25. BIULETYN Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej / Fundacja Generał Elżbiety
Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie
Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek; red. nacz. Katarzyna Minczykowska. Toruń
2011 nr 1/2
26. BIULETYN Historyczny / Muzeum
w Lęborku; Lęborskie Bractwo Historyczne;
red. Mariola Pruska, Joanna Schodzińska,
Żegunia Daniel. - Lębork
2011 nr 34. - 107 s.: il., portr.
Ogólne
9
27. BIULETYN Koła Miłośników Dziejów Grudziądza / red. Tadeusz Rauchfleisz.
- Grudziądz
2011 R. 9 nr 1-36
35. GDAŃSKI Rocznik Ewangelicki /
red. nacz. Marcin Hintz. - Sopot: Parafia Kościoła Ewang.- Augsb.
2011 Vol. 5. - 367 s.: il.
28. BIULETYN Rady Języka Kaszubskiego = Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka /
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie; red. nauk.
Edward Breza. - Gdańsk
2011. - 328 s.: tab.
36. GDAŃSKIE Studia Muzealne / Muzeum Narodowe w Gdańsku; red. nauk. Jacek
Kriegseisen. - Gdańsk
2011 T. 7. - 208 s.: il., faks., portr.
29. BORUSSIA. Kultura - Historia - Literatura / Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”; red. Robert Traba. - Olsztyn
2010 [nr] 48 (dr. 2011). - 317 s.: il.
2011 [nr] 49-50. - 234 s.: il.; 400 s.: il.
Zob. też: KNYŻEWSKI Jakub: O tożsamości mazurskiej na łamach olsztyńskiej „Borussii”. Znad Pisy
2010/2011 nr 19/20 s. 237-244
30. CHOJNICKI Biuletyn Informacyjny
„Filomata” / red. nacz. Bogdan Kuffel. - Chojnice: Przeds. Mark. LOGO
2011 nr 7. - 190, [1] s.: il., faks., portr.,
tab.
31. ECHA Przeszłości / Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; red. nacz.
Witold Gieszczyński. - Olsztyn
2011 [T.] 12. - 223 s.
32. ELBLĄSKIE Studia Muzealne / Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu; red. Mirosław Marcinkowski. - Elbląg
2011 [T.] 2. - 222, [2] s.: il., mapy, tab.
33. FOLIA Scandinavica Posnaniensia /
Adam Mickiewicz University of Poznań; ed.
Witold Maciejewski, Grzegorz Skommer. Poznań
2010 Vol. 11. - 212 s.
2011 Vol. 12-13. - 379, [1] s.; 127 s.
Red. Vol. 12: Sylwia Schab, Dominika Skrzypek,
Piotr Zborowski
34. FOLIA Toruniensia / Wojewódzka
Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu; red. Janusz Tandecki. Toruń
2011 T. 11. - 178 s.: il., faks., tab., wykr.
Zob. też: KRIEGSEISEN Jacek: „Gdańskie Studia
Muzealne” po latach. Gdań. Stud. Muz. 2011 T. 7 s. 1119. Zsfg.
37. GDAŃSKIE Zeszyty Numizmatyczne / Polskie Towarzystwo Numizmatyczne.
Oddział w Gdańsku; red. Aleksander M.
Kuźmin. - Gdynia
2011 Nr 93-102
Zob. też: SPIS treści Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych nr 1-100 za lata 1988-2011. Gdań. Zesz. Numizm. 2011 Nr 101 s. 3-31.
Od nr 99 współred. Dariusz Świsulski
38. GRYFIŃSKI Kwartalnik Historyczny
/ red. Tadeusz Kołucki. - Gryfino: Tow. Miłośn. Hist. Ziemi Gryfiń.
2009 nr 23 + dodatek. - 55 s. + [12] s.: il.
39. HANSISCHE Geschichtsblätter /
hrsg. v. Hansischen Geschichtsverein; Red.
Rolf Hammel-Kiesow, Volker Henn. - Trier:
Porta Alba Verl.
2011 Jg. 129. - VIII, 343 s.: il., pl., portr.,
wykr.
40. JAHRBUCH des Baltischen Deutschtums / Carl-Schirren-Gesellschaft e.V. im
Auftrag der Deutsch-Baltischen Gesellschaft
(DBLiB e.V.); Red. Michael Garleff. - Lüneburg
2011 Bd. 58. - 256 s.: il., faks., tab.
41. JANTAROWE Szlaki. Pomorski
kwartalnik turystyczno-krajoznawczy / Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział Gdański; red. nacz. Jerzy Szukalski. - Gdańsk
2011 R. 54 nr 1-2
Wyd. czasopisma zostało zawieszone na czas nieokreślony
Ogólne
10
42. JOURNAL of Baltic Studies / Association for the Advancement of Baltic Studies;
ed. Inta Gale Carpenter. - [S.l.]
2011 Vol. 42 nr 1-4
Od nr 2 red. Terry Clark
49. KOŚCIERSKIE Zeszyty Muzealne /
Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego
Knyby w Kościerzynie; red. Krzysztof Jażdżewski. - Kościerzyna
2011 [nr] 5. - 149 s.: il., faks., portr.
Nr poświęcony Jerzemu Knybie (1932-2010)
43. KAUNO Istorijos Metraštis / red. Zigmantas Kiaupa. - Kaunas: Vytauto Didžiojo
Univ. l-kla
2011 T. 11. - 270, [2] s.: il., tab.
44. KOCIEWSKI Magazyn Regionalny.
Kwartalnik społeczno-kulturalny / red. Halina Rudko. - Tczew: Kociew. Kantor Edyt.
2011 nr 1-4
Zob. też: ROMANOW Andrzej: Ilościowa i jakościowa analiza zawartości treściowej „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”. Kociew. Mag. Region. 2011 nr 3 s.
39-42, tab. - PAJĄKOWSKA-KENSIK Maria: Ważne co
stoi napisane, czyli o publicystyce w Kociewskim Magazynie Regionalnym w latach 2005-2010. Kociew. Mag.
Region. 2011 nr 3 s. 43-45
45. KOMUNIKATY Instytutu Bałtyckiego / red. Czesław Ciesielski. - Gdańsk
2010 R. 45-46 z. 48
Rec.: GORYŃSKI Grzegorz, Nautologia 2011 R. 46
nr 148 s. 217-219
46. KOMUNIKATY
Mazursko-Warmińskie / Towarzystwo Naukowe i Ośrodek
Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego
w Olsztynie; Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego (Instytut Mazurski) w Olsztynie; red. Wojciech Wrzesiński.
- Olsztyn
2011 nr 1-4
47. KOSZALIŃSKIE Zeszyty Muzealne.
Seria B-IX: Muzealnictwo / red. Jerzy Kalicki.
- Koszalin: Muzeum
2011 T. 31. - 152 s.: il.
Tom pt.: Sprawozdania z działalności muzeów Pomorza Środkowego w roku 2010
48. KOSZALIŃSKO-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne. Organ urzędowy Kurii
Biskupiej / red. Krzysztof Włodarczyk, Emilia Gawrońska. - Koszalin
2011 R. 39 [nr] 1-12 + wyd. specj.
Wyd. specj. pt.: DEKANATY i parafie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, zob. poz. 2272
50. KRONIKA. Kwartalnik Muzeum Sopotu / [red. Janusz Dargacz]. - Sopot: Muz.
Sopotu
2001 nr 1-2. - 7, [1] s.: il.; 7, [1] s: il.
2002 nr 3 + dod. - 19, [1] s.: il., faks., tab;
15, [1] s.: il.
2003 nr 4. - 20, [1] s.: il.
2004 nr 5. - 15, [1] s.: il.
2006 nr 6. - 52 s.: il.
2008 nr 7. - 40 s.: il., portr.
2011 nr 8. - 48 s.: il., faks., portr.
Od nr 8 red. Karolina Babicz; od nr 3 tyt.: KRONIKA Muzeum Sopotu
51. KRONIKA Szczecina / red. Kazimierz Kozłowski. - Szczecin: „Dokument”
2010 Nr 29 (dr. 2011). - 295, [2] s., [4] s.
tabl.: il., portr., tab.
52. KRONIKA Urzędowa Diecezji Ełckiej. - Ełk: Kuria Biskupia Diec. Ełckiej
2006 nr 1-3
2007 nr 1-4
2008 nr 1-4
2009 nr 1-4
2010 nr 1-4
2011 nr 1-4
53. LIBRI Gedanenses / Polska Akademia Nauk. Biblioteka Gdańska; red. Maria
Babnis. - Gdańsk
2008-2010 T. 26-28 (dr. 2011). - 211 s.: il.,
faks., tab.
54. LIETUVOS Istorijos Metraštis = The
Year-Book of Lithuanian History = Jahrbuch
für Litauische Geschichte / Lietuvos Istorijos
Institutas; pirm. red. kol. Zigmantas Kiaupa.
- Vilnius
2010 [nr] 1-2 (dr. 2011)
55. LIETUVOS Istorijos Studijos / Vilniaus Universitetas; red. Vygintas Bronius
Pšibilskis. - Vilnius
Ogólne
2011 T. 27-28. - 204 s.: il.; 182, [1] s.: il., tab.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/dokumentai/
LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo27.pdf
http://www.if.vu.lt/dokumentai/LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo28.pdf
56. LINGUISTICA Bidgostiana / red.
Andrzej S. Dyszak. - Bydgoszcz: Wydaw.
Uniw. Kazimierza Wielkiego
2011 Vol. 8. - 166 s.
57. LITHUANIA. - Warszawa
1990-2007
Rec.: MIANOWSKA Joanna: Z problematyki kulturalnej na łamach kwartalnika „Lithuania”, Nowa Polityka
Wsch. 2011 nr 1 s. 287-295
58. LITHUANIAN Historical Studies /
Lithuanian Institute of History; ed. S[tephen]
C. Rowell. - Vilnius
2010 Vol. 15 (dr. 2011). - VI, 229, [2] s.
59. LITUANISTICA / Lietuvos Mokslų
Akademija; red. Eugenijus Jovaiša. - Vilnius
2011 T. 57 Nr. 1-4
11
64. MIESIĘCZNIK Diecezji Pelplińskiej
/ Kuria Diecezjalna Pelplińska; red. Tadeusz
Brzeziński. - Pelplin: „Bernardinum”
2011 R. 20 z. 1-12 + nr specj.
65. NASZE Pomorze. Rocznik Muzeum
Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie / Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie; red.
nacz. Janusz Kopydłowski. - Bytów
2010 nr 12 (dr. 2011). - 303 s.: il., faks.,
mapy, pl., tab.
66. NAUTOLOGIA / Polskie Towarzystwo Nautologiczne; red. Bolesław Hajduk.
- Gdynia
2011 R. 46 nr 148
67. NORDOST-Archiv. Zeitschrift für
Regionalgeschichte. Neue Folge / Red. Anja
Wilhelmi. - Lüneburg: Nordost-Inst.
2011 Jg. 20. - 403 s.: il., faks., pl.
T. 20 pt.: Tourismus im Ostseeraum / wiss. verantw.
Karsten Brüggemann
60. MATERIAŁY do Dziejów Kultury
i Sztuki Bydgoszczy i Regionu / Pracownia Dokumentacji, Popularyzacji Zabytków
i Dziedzictwa Narodowego Wojewódzkiego
Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka”
w Bydgoszczy; kom. red. Daria BręczewskaKulesza [et al.]. - Bydgoszcz
2011 z. 16. - 136 s.: il.
68. OKOLICE Ostródy / red. Waldemar
Mierzwa. - Ostróda: Burmistrz Miasta Ostróda; Ofic. Wydaw. „Retman”
2011. - 206, [2] s.: il., faks., tab.
61. MATERIAŁY Muzeum Etnograficznego w Toruniu / red. Hubert Czachowski, Justyna Słomska-Nowak. - Toruń: Muz. Etnogr.
2011 nr 2. - 186, [2] s.: il., tab.
Zob. też: SERKOWSKA Karolina: Kaszëbsczi jãzëk
w miesãcznikú „Pómerania” w latach 1963-2011. Biul.
Rady Jęz. Kasz. 2011 s. 106-113; - toż w jęz. pol. pt.: Język
kaszubski w miesięczniku „Pomerania” w latach 19632011. Biul. Rady Jęz. Kasz. 2011 s. 242-249
62. MATERIAŁY Zachodniopomorskie.
Nowa Seria. Rocznik Naukowy Muzeum
Narodowego w Szczecinie / red. nauk. Rafał
Makała. - Szczecin: Muz. Narod.
2007/2008 T. 4/5 z. 2 (dr. 2011). - 170 s.: il.
2009/2010 T. 6/7 z. 1 (dr. 2011). - 484 s.: il.,
mapy, pl., tab., wykr.
70. POMMERN. Zeitschrift für Kultur
und Geschichte / Pommerscher Zentralverband e.V; Schriftleit. Jana Olschewski. - Lübeck-Travemünde
2011 Jg. 49 H. 1-4
63. MIESIĘCZNIK Archidiecezji Gdańskiej / Kuria Metropolitalna Gdańska; red.
Maciej Kwiecień. - Gdańsk
2011 R. 55 [nr] 1-12
69. POMERANIA. Miesięcznik społeczno-kulturalny / red. Edmund Szczesiak.
- Gdańsk: Zarząd Gł. Zrzesz. Kasz.- Pom.
2011 nr 1-12
71. PREZBITERIUM. Pismo urzędowe
Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej / Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska;
red. nacz. Robert Masalski. - Szczecin
2011 R. 39 nr 1-12
12
Ogólne
72. PROWINCJA. Kwartalnik społeczno-kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław / red.
nacz. Leszek Sarnowski. - Sztum: Stow. Inicjatyw Obywatelskich „Taka Gmina”
2011 nr 1-4
73. PRUTHENIA. Pismo poświęcone
Prusom i ludom bałtyjskim / Towarzystwo
Naukowe „Pruthenia”; Towarzystwo Naukowe i Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie; red. Grzegorz
Białuński. - Olsztyn
2011 T. 6. - 359 s.: il., mapy
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_6/Pruthenia_6_2011_int_full.pdf
74. PRZEGLĄD Zachodniopomorski /
Uniwersytet Szczeciński; red. nacz. Tadeusz
Białecki. - Szczecin
2011 R. 26 z. 1-4
75. ROCZNIK Dobromiejski / Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście; red. nacz. Janusz Filipkowski. - Dobre
Miasto
2010 T. 4 (dr. 2011). - 318, [5] s.: il., portr.,
tab.
76. ROCZNIK Ełcki / Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku; red. nacz. Alfons
Bobowik. - Ełk
2010 T. 7 (dr. 2011). - 189 s.: il., portr.,
tab.
77. ROCZNIK Gdański / Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych; red. Edmund
Kizik. - Gdańsk: Wydaw. Gdań.
2009/2010 T. 69/70 (dr. 2011). - 225, [6]
s.: tab., portr.
78. ROCZNIK Gdyński / Towarzystwo
Miłośników Gdyni; red. Jacek Dworakowski.
- Gdynia
2011 nr 23. - 304 s.: il., faks., mapy, pl.,
portr., tab., wykr.
79. ROCZNIK Grudziądzki / Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Grudziądzu; Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi
w Grudziądzu; Instytut Historii i Archiwisty-
ki UMK w Toruniu; red. Wiesław Sieradzan.
- Grudziądz
2011 T. 19. - 499 s.: il., portr., tab.
80. ROCZNIK Koszaliński / Koszalińska
Biblioteka Publiczna; przew. kol. red. Bogusław Polak. - Koszalin
2010 nr 38 (dr. 2011). - 279 s.: il., portr.,
tab.
2011 nr 39. - 253 s.: tab.
Zob. też: RUDZIK Jerzy: Rocznik pod lupą: jubileuszowe cenzurki. Rocz. Koszal. 2010 nr 38 (dr. 2011) s. 1161. - 45 [Czterdzieści pięć] lat Rocznika Koszalińskiego:
wyzwania i szanse. Rocz. Koszal. 2011 nr 39 s. 5-7
81. ROCZNIK Mazurski / Starostwo Powiatowe w Szczytnie; przew. kom. red. Zbigniew Kudrzycki. - Szczytno
2011 T. 15. - 413, [3] s.: il., faks., mapy,
portr., tab.
82. ROCZNIK Muzeum Okręgowego
w Toruniu / red. Marek Rubnikowicz [et al.].
- Toruń: Muz. Okr.
2009 T. 18 (dr. 2011). - 128 s., XXIV s.
tabl.: il., mapy, tab.
83. ROCZNIK Sopocki / Towarzystwo
Przyjaciół Sopotu; red. Wojsław Brydak. Sopot
2010/2011 [T.] 22 (dr. 2011). - 376 s.: il.,
faks., portr.
84. ROCZNIK Statystyczny Szczecina =
Satistical Yearbook of Szczecin / przew. zesp.
red. Dominik Rozkrut. - Szczecin: Urząd Statystyczny
2011. - 253 s., [12] s. tabl.: wykr.
85. ROCZNIK Statystyczny Województwa Pomorskiego = Statistical Yearbook Pomorskie Voivodship / Urząd Statystyczny
w Gdańsku; przew. zesp. red. Jerzy Auksztol.
- Gdańsk
2011. - 348 s., [10] s. tabl.: mapy, wykr.
86. ROCZNIK Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego = Statistical
Yearbook Warmińsko-Mazurskie Voivodship / Urząd Statystyczny w Olsztynie; przew.
zesp. red. Janusz Pappelbon. - Olsztyn
Ogólne
2011 R. 12. - 331 s., [8] s. tabl.: mapy,
wykr.
87. ROCZNIK Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego = Statistical Yearbook of the Zachodniopomorskie Voivodship
/ Urząd Statystyczny w Szczecinie; przew. zesp.
red. Dominik Rozkrut . - Szczecin
2011. - 385 s., [10] s. tabl.: mapy, wykr.
88. ROCZNIK Toruński / Towarzystwo
Miłośników Torunia; Uniwersytet Mikołaja
Kopernika; red. Agnieszka Zielińska. - Toruń
2011 [R.] 38. - 378 s.: il., portr., tab.,
wykr.
89. ROCZNIK Żuławski. - Nowy Dwór
Gdański: Stow. Miłośn. Nowego Dworu
Gdań.
2010. - 92 s.: il., mapy, tab.
Wersja elektron.: http://www.zph.org.pl/userfiles/
zphorgpl/file/wydawnictwa%20pdf/rocznik_2010.pdf
90. RYDWAN. Roczniki muzealne /
Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie
Gdańskim; red. Andrzej Błażyński. - Starogard Gdański
2011 nr 6. - 224 s.: il., faks., portr.
91. SCANDINAVIAN Journal of History
/ ed. Guđmundur Hálfdanarson. - [S.l.]: Taylor & Francis
2011 Vol. 36 No. 1-5
Nr 5 pt.: The histories and memories of the Holocaust in Scandinavia
92. SCHEMATYZM Archidiecezji Gdańskiej / Kuria Metropolitalna Gdańska. - Gdańsk:
„Bernardinum”
2011. - 934 s., [2] s. tabl. skł.: il., mapa,
portr.
93. SŁUPSKIE Studia Historyczne / Akademia Pomorska w Słupsku; przew. kol. red.
Jerzy Hauziński. - Słupsk
2011 nr 17. - 327 s.: mapy, portr., tab.
94. STARGARDIA. Rocznik Muzeum
w Stargardzie [Szczecińskim] poświęcony
przeszłości i kulturze Pomorza / Muzeum
13
w Stargardzie; red. Marcin Majewski. - Stargard [Szczeciński]
2011 T. 6. - 523 s.: il., faks., mapy, pl.,
portr., tab., wykr.
95. STUDIA Elbląskie / Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej; red.
nacz. Stefan Ewertowski. - Elbląg
2011 T. 12. - 570 s.
96. STUDIA Ełckie / red. nacz. Wojciech
Guzewicz. - Ełk: Wydaw. Diec. Adalbertinum
2011 [T.] 13. - 682 s.: portr., tab.
97. STUDIA Gdańskie / Gdańskie Seminarium Duchowne; red. nacz. Adam Romejko. - Gdańsk-Oliwa
2011 T. 28-29. - 412, [1] s.: il., tab.; 506,
[1] s.: il., tab., wykr.
98. STUDIA Historica Gedanensia /
Uniwersytet Gdański. Wydział Historyczny.
Instytut Historii; red. nauk. Adam Kosidło.
- Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań.
2011 T. 2. - 419 s.
Tom pt.: Przewroty - rewolucje - wojny
99. STUDIA i Materiały do Dziejów Ziemi Wałeckiej. Rocznik popularno-naukowy /
Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi
Wałeckiej; red. Przemysław Bartosik. - Wałcz
2011 nr 2. - 151 s.: il., faks., tab.
100. STUDIA Koszalińsko-Kołobrzeskie
/ Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie. Wydział Teologiczny. Sekcja w Koszalinie; red.
ks. Edward Sienkiewicz. - Koszalin
2011 Nr 16-17. - 155 s.; 185 s.
101. STUDIA Maritima / Polish Academy of Sciences. Committee of Historical Subjects; University of Szczecin; ed. by Edward
Włodarczyk. - Szczecin: Wydaw. Nauk. Uniw.
Szczec.
2011 Vol. 24. - 255 s.: il., portr., tab.
102. STUDIA Pelplińskie / Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej; red.
nacz. Antoni Bączkowski. - Pelplin: „Bernardinum”
2011 T. 44. - 596 s.: tab.
14
Ogólne
103. STUDIA Warmińskie / red. nacz.
Zdzisław Kieliszek. - Olsztyn: Wydaw. Uniw.
Warm.- Maz.
2011 [T.] 48. - 362 s.: tab.
104. SZCZECINECKIE Zapiski Historyczne / Muzeum Regionalne w Szczecinku;
red. Jerzy Dudź. - Szczecinek
2011 nr 5. - 354 s.: il., faks., mapy, portr.
2011 nr specj. - 42 s.: il., portr.
105. TEKI Gdańskie / red. nacz. Waldemar Jaroszewicz. - Gdańsk: Oddz. Okr. Katol.
Stow. „Civitas Christiana”
2006/2007 T. 8/9 supl. (dr. 2007). - 158 s.,
[2] s. tabl.
2008/2009 T. 10/11 (dr. 2009). - 130 s.
106. TEKI Kociewskie. Czasopismo społeczno-kulturalne / Zrzeszenie KaszubskoPomorskie. Oddział Kociewski; red. Michał
Kargul, Krzysztof Korda. - Tczew
2011 z. 5. - 278 s.: il., faks., portr., tab.,
wykr.
Wersja elektron.: http://www.zk-p.org/kbi/download/teki_kociewskie_z.5.pdf
107. TERRA Jatwezenorum. Jotvingių
krašto istorijos paveldo metraštis / red. Sigitas Birgelis. - Punsko: Aušros
2011 [T.] 3. - 506 s.: il., mapy, portr.
108. TORUŃSKIE Wiadomości Kościelne / red. nacz. Wojciech Miszewski. - Toruń:
Tor. Wydaw. Diec.
2011 R. 20 nr 1-4
109. UNIVERSITAS Gedanensis / red.
Zdzisław Kropidłowski. - Gdańsk: Uniw.
Trzeciego Wieku Archidiec. Gdań.
2011 R. 23 T. 41-42
110. VIKING and Medieval Scandinavia / ed. Carolyne Larrington. - Turnhout:
Brepols
2011 [Vol.] 7. - VII, 196 s.: mapa, tab.
111. VILNIAUS Istorijos Metraštis / Vilniaus Pedagoginis Universitetas; red. kol. Aivas Ragauskas [et al.]. - Vilnius
2007 T. 1. - 287 s.
112. WARMIŃSKIE Wiadomości Archidiecezjalne / Kuria Metropolitalna Archidiecezji Warmińskiej; red. Paweł Rabczyński.
- Olsztyn
2011 R. 66 nr 111-116
Od nr 115 red. Tomasz Pocałujko
113. WESTPREUSSEN-Jahrbuch. Aus
dem Land an der unteren Weichsel / Landsmannschaft Westpreussen; hrsg. Hans-Jürgen
Kämpfert. - Münster: Westpreussen-Verl.
2011 Bd. 61. - 208 s.: il.
114. WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie. Podregiony, powiaty, gminy = Kujawsko-Pomorskie Voivodship. Subregions,
powiats, gminas / Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; przew. zesp. red. Wioletta Zwara. Bydgoszcz
2011 R. 8. - 279, [1] s., [16] s. tabl.: mapy,
wykr.
115. WOJEWÓDZTWO
Pomorskie.
Podregiony, powiaty, gminy = Pomorskie
Voivodship. Subregions, powiats, gminas /
Urząd Statystyczny w Gdańsku; przew. zesp.
red. Jerzy Auksztol. - Gdańsk
2011. - 261, [1] s., [10] s. tabl.: mapy,
wykr.
116. WOJEWÓDZTWO WarmińskoMazurskie. Podregiony, powiaty, gminy =
Warmińsko-Mazurskie Voivodship. Subregions, powiats, gminas / Urząd Statystyczny
w Olsztynie; przew. zesp. red. Janusz Pappelbon. - Olsztyn
2011. - 259 s., [8] s. tabl.: mapy
117. WOJEWÓDZTWO Zachodniopomorskie. Podregiony, powiaty, gminy =
Zachodniopomorskie Voivodships. Subregions, powiats, gminas / Urząd Statystyczny
w Szczecinie; przew. kom. red. Dominik Rozkrut. - Szczecin
2011. - 287 s., [12] s. tabl.: mapy, wykr.
118. ZAPISKI Historyczne poświęcone
historii Pomorza i krajów bałtyckich / Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Wydział Nauk
Historycznych; red. Bogusław Dybaś. - Toruń
2011 T. 76 z. 1-4 + Suplement
Ogólne
15
119. ZAPISKI Puckie / Muzeum Ziemi
Puckiej im. Floriana Ceynowy; Urząd Miasta
Puck; przew. kom. red. Jan Perszon. - Puck
2011 nr 10. - 220 s.: il., faks., tab., portr.
red. Mirosław Gawron, Helena Głogowska.
- Gdynia
2011 nr 6. - 197 s.: il., faks., portr., tab.,
wykr.
Zob. też: SITEK Eligiusz Józef, SITEK Andrzej: „Zapiski Puckie” mają 10 lat. Nautologia 2011 R. 46 nr 148
s. 214-217
Nr pt.: Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni
zob. poz. 1273
120. ZAPISKI Tucholskie. Rocznik społeczno-kulturalny / Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi; Borowiackie Towarzystwo
Kultury; red. Maria Ollick. - Tuchola
2009-2010 nr 5-6 (dr. 2011). - 261, [2] s.:
il., faks., mapa, tab.
121. ZAPISKI Zalewskie. Historia, kultura, środowisko / Towarzystwo Miłośników
Ziemi Zalewskiej; red. Krystyna Kacprzak.
- Zalewo
2011 nr 20-21
122. ZEITSCHRIFT für die Geschichte
und Altertumskunde Ermlands. Beiträge zur
Kirchen und Kulturgeschichte des Preussenlandes / Red. Hans-Jürgen Karp. - Münster:
Aschendorff
2010 Bd. 54 (dr. 2011). - IV, 155 s., [1] k.
tabl.: il.
123. ZEITSCHRIFT für Ostmitteleuropa-Forschung. Neue Folge der Zeitschrift
für Ostforschung / Red. Christoph Schutte.
- Marburg: Herder-Inst.
2011 Jg. 60 H. 1-4. - 642 s.
124. ZESZYTY Chojnickie / Chojnickie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk; red. Kazimierz
Jaruszewski, Bogdan Kuffel. - Chojnice
2011 nr 26. - 204, [1] s.: il., mapy, tab.,
wykr.
125. ZESZYTY Gdyńskie / Wyższa
Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni;
126. ZESZYTY Kulickie / Fundacja Akademia Europejska Kulice-Külz; red. Lisaweta
v. Zitzewitz. - Kulice
2011 nr 8. - 282, [4] s.: il., tab.
127. ZESZYTY Kwidzyńskie / Towarzystwo Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej; red.
Antoni Barganowski, Jolanta Szulc. - Kwidzyn
2011 nr 14-15
Nr 14 pt.: Sylwetki zasłużonych nauczycieli [...] zob.
poz. 1479; Nr 15 pt.: Wody powiatu kwidzyńskiego zob.
poz. 704.
Nr 14 współwyd.: Oddział Międzygminny Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Kwidzynie.
Red. nr 15 Henryk Michalik
128. ZESZYTY Naukowe Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny
w Olsztynku / red. nacz. Ewa Wrochna. - Olsztynek: Muz. Budownictwa Lud. - Park Etnogr.
2011 R. 2 z. 2. - 116 s.: il., mapa
Drugi tyt. w jęz. ang.
129. ZESZYTY Wałeckie. Rocznik popularno-naukowy / Wałecki Klub Miłośników Miasta w Wałczu; red. Leszek Jóźwik.
- Wałcz: Ofic. Wydaw. Nie Byle Co
2011 nr 7. - 196 s.: il., mapy, portr., tab.
130. ZNAD Pisy. Wydawnictwo poświęcone Ziemi Piskiej / Muzeum Ziemi Piskiej;
red. nacz. Waldemar Brenda. - Pisz
2010/2011 nr 19/20. - 307, [1] s.: il., portr.,
tab.
Ogólne
16
III. TOWARZYSTWA, INSTYTUTY I ZJAZDY NAUKOWE
Zob. też poz.: 415, 735, 743, 1393, 1462, 1471
131. BIEWER Ludwig: Jahresbericht des
Vorsitzenden der Gesellschaft für pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst
e. V. für die Zeit vom 27. September 2009
bis zum 24. September 2010. Balt. Stud. N.F.
2010 Bd. 96 (dr. 2011) s. 171-180
132. HAMMEL-KIESOW Rolf: Hansischer Geschichtsverein: Jahresbericht 2011:
Geschäftsbericht 2011. Hans. Gesch.- blr 2011
Jg. 130 s. 312-313
133. KRÜGER Joachim: Jahresbericht
der Abteilung Vorpommern. Balt. Stud. N.F.
2010 Bd. 96 (dr. 2011) s. 182-187
Dot. Gesellschaft für Pommersche Geschichte
134. MÜLLER-MERTENS
Eckhard:
Hansische Arbeitsgemeinschaft 1955 bis
1990: Reminiszenzen und Analysen. - Trier:
Porta Alba Verl., 2011. - [6], 186 s.: il., faks.,
tab. - (Hansische Studien; Bd. 21)
135. RISCHER Henning, SCHLEINERT
Dirk: 25 Jahre Demminer Kolloquien zur Geschichte Vorpommerns. Balt. Stud. N.F. 2010
Bd. 96 (dr. 2011) s. 93-104
—————
136. PANFIL Rafał: Dzieje badań archeologicznych prowadzonych przez E l b l ą s k i e Towarzystwo Starożytności (Elbinger
Altertumsgesellschaft) w latach 1874-1941.
Elbl. Stud. Muz. 2011 [T.] 2 s. 67-109. Sum.
Toż w jęz. pol. pt.: Strony internetowe Instytutu Kaszubskiego i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego s. 280285
139. REMBALSKI Tomasz: Działalność
Instytutu Kaszubskiego w 2011 roku. Acta
Cassubiana 2011 T. 13 s. 459-474
140. SITEK Eligiusz Józef: Kronika Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Nautologia 2011 R. 46 nr 148 s. 223-228
W Gdyni
141. SPRAWOZDANIE [Instytutu Polsko-Skandynawskiego] za rok akademicki
2010/2011 / red. Eugeniusz S. Kruszewski. Kopenhaga: Inst. Pol.- Skand., 2011. - 39 s.:
il., portr.
Z siedzibą w K o p e n h a d z e
142. ZDROJEWSKI Eugeniusz Z.: Działalność K o s z a l i ń s k i e g o Ośrodka Naukowo-Badawczego (1972-1991). Rocz. Koszal. 2011 nr 39 s. 89-108
143. MAKARCZYK Irena: Pracownia
Naukowa im. ks. prof. dr. hab. Alojzego Szorca. Kom. Maz.-Warm. 2011 nr 4 s. 784-787
W Arch. Diec. w O l s z t y n i e
144. SPRAWOZDANIE z działalności
Towarzystwa „Pruthenia” [w Olsztynie] za
rok 2011 / red. Bogdan Radzicki. Pruthenia
2011 T. 6 s. 347-352
137. GÓRSKA Liliana: Die Naturforschende Gesellschaft in Danzig [G d a ń s k ]
und die gemeinnützige Aufklärung // In: Die
Entdeckung von Volk, Erziehung und Ökonomie im europäischen Netzwerk der Aufklärung. - Bremen, 2011. - S. 97-114
145. NIEDŹWIECKI Edward, WOJCIESZCZUK Teresa: S z c z e c i ń s k i Oddział Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego i Katedra Gleboznawstwa w latach
1954-2010: działalność, dokumenty, wspomnienia / Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie. - Szczecin,
2011. - 92 s.: il., faks., portr., tab.
138. KUIK-KALINOWSKA Adela: Jinternetowé starnë Kaszëbsczégò Jinstitutu
i Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Biul.
Rady Jęz. Kasz. 2011 s. 142-147
146. POLSKIE Towarzystwo Historyczne
w To r u n i u (1946-2011) / red. nauk. Jarosław Kłaczkow. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2011. - 202 s.: il., portr., tab., wykr.
Ogólne
17
Treść: WASIELEWSKI Marek: Toruński oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w latach 1946-1979
s. 9-58. - KŁACZKOW Jarosław: Polskie Towarzystwo
Historyczne w Toruniu w latach 1980-2011 s. 59-132.
- CZARNECKI Aleksander: Z perspektywy sześciu lat:
dzieje wąbrzeskiego koła toruńskiego oddziału Polskiego
Towarzystwa Historycznego / współpr. Sara Bolla, Bożena Łamek s. 133-151. - ZIELIŃSKA Agnieszka: Toruński
oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w liczbach
s. 152-180. - ZIELIŃSKA Agnieszka: Biogramy prezesów
toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego s. 181-190
152. BARYLEWSKA-SZYMAŃSKA
Ewa: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Między Gdańskiem i Paryżem.” Rocz. Gdań. 2009/2010 T. 69/70 (dr.
2011) s. 223-225
147. SPRAWOZDANIA Towarzystwa
Naukowego w Toruniu. - Toruń: TNT
2010 [nr] 64 (dr. 2011). - 93, [3] s.: tab.,
wykr.
154. KLINKOSZ Małgorzata: „Językowy, literacki oraz kulturowy obraz Pomorza
dawniej i dziś”: konferencja pomorska. Acta
Cassubiana 2011 T. 13 s. 492-494
G d a ń s k , 21-24 IV 2010 r.
153. GRABOWSKI Klaudiusz: Konferencja naukowa „Nekropolie Pomorza”. Zap.
Hist. 2011 T. 76 z. 1 s. 159-162
Gdańsk, 26-28 X 2010 r.
Gdańsk, 22-23 IX 2011 r.
148. ZAWACKA-WAKARECY Dorota, MINCZYKOWSKA Katarzyna, KROMP
Dorota: Sprawozdanie z działalności Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum
i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz
Wojskowej Służby Polek w Toruniu za rok
2010. Biul. Fund. Gen. E. Zawackiej 2011 nr
1/2 s. 95-104, tab.
149. MEDIŠAUSKIENĖ Z[ita]: Lietuvos
istorijos instituto mokslinės veiklos 2010 m.
apžvalga. [Sprawozdanie Litewskiego Instytutu Historycznego z działalności naukowej
w 2010 r.]. Liet. Ist. Metraštis 2010 [nr] 2 (dr.
2011) s. 177-189
W Wi l n i e
—————
150. OSIŃSKI Krzysztof: Sprawozdanie
z konferencji: „Kryzys bydgoski”. Spojrzenie
po trzydziestu latach (Bydgoski Marzec ‘81
i walka o rejestrację rolniczej „Solidarności”),
B y d g o s z c z , 18 marca 2011 r. Dzieje Najn.
2011 R. 43 nr 2 s. 249-253
151. LUTS-SOOTAK Marju: Konverents
1710. aasta kapitulatsioonide kontekstist,
mõjust ja tõlgendustest. Tuna 2011 nr 1 s.
143-146
Konferencja w D o r p a c i e , 24-25 VIII 2010 r. dot.
kapitulacji szw. Estonii w 1710 r.
Wersja elektron.: http://rahvusarhiiv.ra.ee/public/
TUNA/Artiklid/2011/Tuna_2011_1.pdf
155. REMBALSKI Tomasz: Sprawozdanie z VI seminarium „Z dziejów kultury
Pomorza XVIII-XX wieku”. Acta Cassubiana
2011 T. 13 s. 490-491
Gdańsk, 7 VI 2011 r.
156. WINNICKA Marlena: Muzyka fortepianowa w Gdańsku. Muzyka, Historia, Teoria, Edukacja 2011 nr 1 s. 155-156
Konferencja, Gdańsk, 9-11 XII 2010 r.
157. BUKEVIČIŪTĖ Elvira-Julia: Lietuviškai Biblijai - 400 metų: tarptautinė
mokslinė konferencija G r e i f s w a l d e . Arch.
Lithuanicum 2003 [nr] 5 s. 435-440
26-29 IX 2002 r.
158. ANTRASIS Lietuvos istorikų suvažiavimas Klaipėdoje / [aut.] Vytautas
Jokubauskas [et al.] // In: Identity politics:
migration, communities and multilingualism. - Klaipėda, 2010. - S. 209-218
Konf. w K ł a j p e d z i e , 10-12 IX 2009 r.
159. SZULTA Wojciech: Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Kłajpedzie. Acta
Univ. N. Copern., Archeol. 2011 [z.] 31 s. 241243
8-10 VI 2006 r.
160. GRICKEVIČIUS Artūras: Tarptautinė mokslinė konferencija „Zenonas Ivinskis
ir Lietuvos praeities tyrimai”. Istorija (Vilnius)
2009 [nr] 73 s. 85-86, il.
K o w n o , 16-17 X 2008 r.
Ogólne
18
161. KIAUPA Zigmantas: Konferencija „Jogailos ir Vytauto laikai”, skirta Žalgirio mūsio 600-osioms metinėms paminėti.
[Konferencja „Czasy Jagiełły i Witolda”, 600
rocznica bitwy pod Grunwaldem]. Liet. Ist.
Metraštis 2010 [nr] 2 (dr. 2011) s. 201-203
Kowno, 9-10 IX 2010 r.
162. RAUDONYTĖ Diana: Žalgiris ir
Kaunas, arba prisimenant 14-ąją Kauno istorijos konferenciją. [Grunwald i Kowno lub
przypomnienie 14-tej konferencji historycznej w Kownie]. Kauno Ist. Metraštis 2011 T.
11 s. 263-265
29 X 2010 r.
163. BALCEREK Mariusz, JEZIORSKI
Paweł A.: Konferencja „Dawne Inflanty Polskie: dziedzictwo i historia”. Zap. Hist. 2011 T.
76 z. 2 s. 153-161
K r a k ó w, 18-19 XI 2010 r.
164. JANKOWIAK Mirosław: Sprawozdanie z konferencji „Dawne Inflanty Polskie: dziedzictwo i historia” (Kraków, 18-19
listopada 2010). Acta Balt.-Slav. 2011 [T.] 35
s. 291-293
165. TAMULYNAS Linas: Naujas etapas
Kaliningrado [K r ó l e w i e c ] srities archeologijoje (konferencija Baltijos regiono archeologija: nauji atradimai ir tyrimai, Kaliningrad,
2010 m. lapkričio 17-19 d.). (The new stage in
the archeology of Kaliningrad region (on the
conference archeology of the Baltic region:
new discoveries and investigations, Kaliningrad, november 17-19, 2010). Liet. Ist. Stud.
2011 T. 28 s. 167-169
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/dokumentai/
LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo28.pdf
166. VAHLEFELD Elsbeth: Architektur
und Architekten in Pommern im Wandel der
Zeit: deutsch-polnisches Seminar in der Europäischen Akademie Külz-K u l i c e . Pommern
2011 Jg. 49 H. 3 s. 27-34, il., mapa
Konferencja, 26-30 V 2011 r.
167. FALK Alfred: L ü b e c k e r Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum
VIII.: Kindheit und Jugend, Ausbildung und
Freizet: Lübeck-Travemünde, 1.- 4. Novem-
ber 2010. Mitt. Dt. Gesell. Archäol. Mittelalters u. Neuzeit 2011 Bd. 23 s. 251-253
168. TRIMONIENĖ Rita Regina: Tarptautinė mokslinė konferencija „GrunwaldTannenberg-Žalgiris 1410-2010. Historiatradycja-polityka”. Liet. Ist. Metraštis 2010
[nr] 2 (dr. 2011) s. 190-196
Konferencja w Malborku i Krakowie, 20-24 IX 2010 r.
169. CHŁOSTA Jan: Odsłonięcie tablicy
ku czci Emili Sukertowej-Biedrawiny [18871970] w Starym Ratuszu w O l s z t y n i e .
Kom. Maz.-Warm. 2011 nr 1 s. 191-194, il.
Konferencja, 21 XII 2010 r.
170. DOBROSIELSKA Alicja, GANCEWSKI Jan: Summary of an international
conference entitled The history, ideology and
operations of the Teutonic Order - historic
symbols, Olsztyn, 2 July 2010. Echa Przeszłości 2011 [T.] 12 s. 218-221
171. JEZIERSKI Jacek, PARZYCH-BLAKIEWICZ Katarzyna: Seminarium maryjne
i mariologiczne „Matka Boża w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna
i uniwersalna ([Olsztyn] 9 listopada 2010 r.)”.
Stud. Warm. 2011 [T.] 48 s. 339-341
Na Warmii
172. AMIRELL Stefan: Medeltida förebilder, R o n n e b y 4-5 februari 2011. Hist.
Tidskr. (S) 2011 [Bd.] 131 [nr] 2 s. 419-420
173. KLIMKA Libertas: Baltijos šalių
mokslo istorikų konferencijoms: 50 metų.
Istorija (Vilnius) 2009 [nr] 75 s. 67-70, il.
Konferencja „Historiae Scientiarum Baltica - 50”,
R y g a , 9-10 X 2008 r.
174. ZELLIS Kaspars: Probleme der Geschichte Lettland: der I. Kongress der Historiker Lettlands. Zap. Hist. 2011 T. 76 z. 4 s.
129-136. Streszcz.
Ryga, 16-17 IX 2011 r.
175. SZYDŁOWSKA Joanna: „Ostpreussen ohne Legende”: sprawozdanie z międzynarodowego seminarium: Academia Baltica-Akademie im Ostseeraum Lübeck. Kom.
Maz.-Warm. 2011 nr 4 s. 779-783
S a n k e l m a r k , 11-13 XI 2011 r.
Ogólne
176. KOZŁOWSKI Kazimierz: Informacja o sesji naukowej „Profesor Gerard Labuda (1916-2010): wybitny historyk, przyjaciel
Szczecina”. Acta Cassubiana 2011 T. 13 s. 495497
S z c z e c i n , 14 V 2011 r.
177. KUDRZYCKI Zbigniew: Konferencja naukowa „Ruch polski w powiecie szczycieńskim w latach 1896-1939. Działalność
Banku Ludowego oraz plebiscyt na Warmii,
Mazurach i Powiślu w 1920 r.” Rocz. Mazur.
2011 T. 15 s. 3-5, il.
S z c z y t n o , 8 X 2010 r.
178. GOTOWKO Piotr: Die Sechzehnte
Tagung aus dem Zyklus „Ordines militares Colloquia Torunensia Historica” . Zap. Hist.
2011 T. 76 z. 4 s. 179-182
To r u ń , 22-25 IX 2011 r.
179. SZYMCZAK Anna: Sprawozdanie
z seminarium naukowego „Trzebiatów - spotkania pomorskie 2010”. Prz. Zach.- pom. 2011
R. 26 z. 1 s. 220-222
Tr z e b i a t ó w, 15-16 X 2010 r.
180. BURBAITĖ Eglė: 1791 m. spalio 20
d. „abiejų tautų tarpusavio įžado” istorinė
reikšmė ir aktualumas. Istorija (Vilnius) 2009
[nr] 73 s. 87-89, il.
Konferencja „Wzajemne zaręczenie Polski i Litwy 20
października 1791 r. z historycznej i obecnej perspektywy, W i l n o , 20 X 2008 r.
181. ECKERT Rainer: Internationale
Konferenz zur Balto-Slawistik in Vilnius.
Baltistica 2011 [T.] 46 [nr] 1 s. 329-341
14-17 IX 2011 r.
182. KERSKEN Norbert: „ŽalgirisGriunvaldas-Tannenbergas: karas ir taika
vėlyvaisiais viduramžiais/ Žalgiris-Grun-
19
wald-Tannenberg 1410: Krieg und Frieden
im späten Mittelalter / Žalgiris-GrunwaldTannenberg 1410: wojna i pokój w późnym
średniowieczu. Liet. Ist. Metraštis 2010 [nr] 2
(dr. 2011) s. 196-200
Wilno, 21-23 X 2010 r.
183. VAICEKAUSKAS Ignas, LISAUSKAITĖ Raminta: VI tarptautinė mokslinė
konferencija „Jono Puzino skaitymai. Archeologija Baltijos jūros regione. Pasiekimai ir
perspektyvos”. [VI międzynarodowa konferencja naukowa „Odczyty Jonasa Puzinasa.
Archeologia w regionie Bałtyku. Osiągnięcia
i perspektywy]. Liet. Archeol. 2011 [T.] 37 s.
265-268
Wilno, 21-22 X 2010 r.
184. VOLUNGEVIČIUS Vytautas: Keletas pastabų pasibaigus tarptautinei konferencijai „Žalgiris-Grunwald-Tannenberg
1410: karas ir taika vėlyvaisiais Viduramžiais”. (Some remarks after the International
Conference „Žalgiris-Grunwald-Tannenberg
1410: war and peace in the late middle ages”.
Liet. Ist. Stud. 2011 T. 27 s. 182-186
Wilno, 21-23 X 2010 r.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/dokumentai/
LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo27.pdf
185. BOGACKI Michał: „III Międzynarodowa Sesja Naukowa Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego” oraz „XIII Festiwal Słowian
i Wikingów” - gdzie spotyka się nauka z zabawą. Kult. i Eduk. 2007 nr 3 s. 162-167
Wo l i n , 20-22 VII 2007 r.
186. SOBIECH Aleksandra, MATYSIAK
Michał: Konferencja „Mazowsze w wielkiej
wojnie z Zakonem Krzyżackim 1409-1411”.
Rocz. Żyrardowski 2011 T. 9 s. 583-590
Ż y r a r d ó w, 30 III 2011 r.
Ogólne
20
IV. NAUKI POMOCNICZE HISTORII
1. Archiwa
Zob. też poz.: 251, 254, 353, 496, 577, 688, 1127, 1152,
1735, 2224, 2384, 2399, 2448, 2449
187. CARTOGRAPHICA
Poloniae
1570-1930: katalog źródeł rękopiśmiennych
do historii ziem polskich w zbiorach szwedzkich / oprac. Ulla Ehrensvärd. - Warszawa,
2008
Rec.: OSTROWSKI Jerzy, Pol. Prz. Kartogr. 2009 T.
41 nr 1 s. 49-51
188. KROCHMAL Jacek: Polonika
w zbiorach państw nadbałtyckich na stronie
internetowej Archiwum Głównego Akt Dawnych. Miscellanea Hist.-Arch. 2011 T. 17 s. 6570. Sum.
189. LIETUVOS centrinio valstybės archyvo fondai: holokausto Lietuvoje tyrimo
šaltinis = The collection of the State Archive
of Lithuania: a source of research on the Holocaust in Lithuania / sud. Galina Žirikova. Vilnius: Valstybinis Viln. Gaono Žydų Muz.,
2011. - 183, [1] s.: faks.
Tekst równol. w jęz. lit. i ang.
190. NOWOSAD Wiesław: Grzechy
i grzeszki archiwistów: nieco o zespołowości
w praktyce // In: Teoria archiwalna wczoraj
- dziś - jutro. - Toruń, 2011. - S. 259-268
Gł. na przykładzie Arch. Państw. w Toruniu i Gdańsku
191. SZUKAŁA Maciej: Pruskie archiwa
państwowe a niemieckie badania wschodnie
(deutsche Ostforschung) w okresie międzywojennym XX wieku (1918-1939): między
nauką a politycznym zaangażowaniem / Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.
Archiwum Państwowe w Szczecinie. - Szczecin; Warszawa, 2011. - 325 s. Bibliogr. s. 259309. Zsfg.
dberg, Birgitta Gidlöf. - Stockholm: Riksarkivet, 2011. - 299 s.: il., faks. - (Skrifter Utgivna
av Riksarkivet; 33)
Przewodnik po zbiorach archiw. dot. szkolnictwa
szwedzkiego
—————
193. WEŁNIAK Arkadiusz: Losy ludności niemieckiej powiatu elbląskiego w latach
1945-1947 (na podstawie dokumentacji Archiwum Federalnego w B a y r e u t h ). Prz.
Zach. 2011 R. 67 nr 2 s. 270-291, tab. Sum.
194. BESSUDNOVA M[arina] B.: Dokumenty po istorii russko-livonskich otnošenij
konca XV - načala XVI v. v Gosudarstvennom Tajnom archive prusskogo kul’turnogo
nasledija [B e r l i n -Dahlem]. Archivy i Ist.
Rossijskoj Gosudarstvennosti 2011 vyp. 2 s. 6-15
195. TEKTONIK des Geheimen Staatsarchivs Preussischer Kulturbesitz / bearb. v.
Rita Klauschenz, Sven Kriese, Mathis Leibetseder; hrsg. v. Jürgen Kloosterhuis. - Berlin:
Selbstverl. d. Geheimen Staatsarchivs PK,
2011. - XIII, 415 s.: il. - (Veröffentlichungen
aus den Archiven Preussischer Kulturbesitz.
Arbeitsberichte; 12)
Katalog zbiorów archiwalnych dot. m.in. Pom. Zach.
i Wsch.
196. NADOLNY Anastazy: Archiwum
parafii św. Marcina w B o r z y s z k o w a c h :
inwentarz. Stud. Pelpl. 2011 T. 44 s. 383-410,
tab.
197. GRADUSZEWSKI Lech: Udostępnianie materiałów archiwalnych do celów
prowadzenia badań naukowych w organach
bezpieczeństwa szczebla wojewódzkiego
w B y d g o s z c z y do 1990 r. Prz. Arch. IPN
2011 T. 4 s. 135-157
Dot. m.in. archiwów w Szczecinie, Królewcu i Gdańsku
192. WICKSTRÖM Lars: Skolväsendets
källor: en vägledning till skolforskning i Riksarkivet: arkivguide / med bidrag av Bo Run-
198. KRUK Marzena: Niszczenie materiałów archiwalnych w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w G d a ń s k u
w latach 1989-1990. Prz. Arch. IPN 2011 T. 4
s. 251-270, faks., portr.
Ogólne
199. POPINIGIS Danuta: Choral-Lieder... mit Variationes: kompozycje Johanna
Ephraima Eggerta [1728-1803] na carillon
kościoła św. Katarzyny w Gdańsku. Aspekty
Muzyki 2011 T. 1 s. 157-179, nuty
Przechowywane w Arch. Państw. w Gdańsku
200. „WOJNA o akta”: studia i materiały
źródłowe / red. Stanisław Flis; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział
w Gdańsku. - Gdańsk, 2011. - 167 s., [20] s.
tabl.: tab. - (Publikacje Gdańskiego Oddziału
IPN; T. 16)
Z treści: KWIATEK Robert: Relacja uczestnika okupacji KW PZPR w Gdańsku s. 29-34. - STAROŚCIAK Jacek: Komitet Wojewódzki PZPR w Gdańsku 29 stycznia
1990 r.: opis wydarzeń s. 35-39. - FLIS Stanisław: Wojna
o akta KW PZPR w Gdańsku s. 40-54. - SZMYTKOWSKA Beata: Stan zachowania akt gdańskiego KW PZPR
w zbiorach Archiwum Państwowego w Gdańsku i ich wykorzystanie do badań naukowych s. 57-68. - OBIN Joanna: Dokumentacja fotograficzna gdańskiego KW PZPR
w zbiorach Archiwum Państwowego w Gdańsku s. 6974. - BRZEZIŃSKI Piotr: Ślad pozostał w aktach...: garść
uwag wynikających z lektury wybranych akt osobowych
działaczy KW PZPR w Gdańsku s. 75-88. - DARGACZ
Janusz: Artefakty i pamiątki po KW PZPR w zbiorach
Muzeum Historycznego Miasta Gdańska s. 89-90. - DYSKUSJA z konferencji „Wojna o akta” s. 91-100. - DOKUMENTY s. 101-161
201. KOWALSKA Helena: Rekonstrukcja zespołu archiwalnego: Sąd Marynarki
Wojennej w G d y n i w latach 1945-1955. Archiwista Pol. 2011 R. 16 nr 4 s. 53-61. Sum.
202. ARCHIWA i społeczeństwo: pół
wieku działalności Archiwum Państwowego w K o s z a l i n i e (1953) 1961-2011 / red.
Joanna Chojecka. - Koszalin: Arch. Państw.,
2011. - 459 s.: il., faks., mapy, tab., wykr.
Streszcz. Zsfg.
Treść: MIKIETYŃSKI Mirosław: Udział samorządu lokalnego w kształtowaniu wizerunku Koszalina jako
miasta z historycznymi tradycjami pomorskimi s. 33-38. KOZŁOWSKI Kazimierz: Próba oceny źródeł i zarys dziejów Pomorza Zachodniego w latach 1945-2005 s. 41-48.
- INACHIN Kyra T.: Vorpommern als Teil der DDR und
des vereinigten Deutschlands s. 49-58. - MELONEK Aneta: Ludność żydowska w prowincji pomorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Koszalina w latach 1812-1850
s. 59-89. - PENCARSKI Kacper: Problemy ludności Koszalina na tle bazy finansowej miasta i publiczno-prywatnych instytucji obrotu finansowego w latach 1918-1939 s.
91-141. - BORUCKI Robert: Plany lokalizacji Elektrowni
Jądrowej „Koszalin” w województwie koszalińskim w la-
21
tach 80. XX wieku s. 143-154. - WARTENBERG Heiko:
Archivführer zur Geschichte Pommerns bis 1945 s. 157166. - GUT Paweł: Źródła do dziejów Koszalina i ziemi
koszalińskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie s. 167-174. - SCHOEBEL Martin: Ausgewählte Urkunden zur mittelalterlichen Geschichte der Stadt Köslin
s. 175-200. - KUBIAK Paweł: Przyczynek do historii prasy
drukowanej i wydawanej w latach 1825-1933 w Koszalinie s. 201-226. - ZBROSZCZYK Anna: Akta Sądu Obwodowego w Kołobrzegu z lat 1879-1945 na tle struktury aktotwórcy: przyczynek do dziejów sądownictwa na
Pomorzu Zachodnim s. 227-254. - CHOJECKA Joanna:
Działalność Archiwum Państwowego w Koszalinie w latach (1953) 1961-2011: pół wieku w służbie społeczności
lokalnej s. 257-296. - CHOCHUŁ Krzysztof: Działalność
słupskiej placówki archiwalnej w latach 1952-2010 s. 297309. - MIARA Sławomir: Powstanie i działalność Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Szczecinku
w latach 1952-2010 s. 311-321. - BUŁKA Anna: Kadra Archiwum Państwowego w Koszalinie w latach 1961-2010 s.
323-346. - KRÓLCZYK Katarzyna: Działalność przechowalnicza Archiwum Państwowego w Koszalinie i jej znaczenie społeczne s. 347-360. - CHLISTOWSKI Waldemar:
50 lat doświadczeń Archiwum Państwowego w Koszalinie
w dziedzinie popularyzacji jego działalności i zgromadzonego zasobu s. 361-396. - MARCZYK Ryszard: Materiały
archiwalne wytwarzane i gromadzone przez biura ochrony zabytków w latach 1950-1998 na przykładzie Państwowej Służby Ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki
w Koszalinie s. 397-422. - SKRZYPIEC Krzysztof: Zasób
niemieckojęzyczny w Archiwum Państwowym w Koszalinie a informacyjne potrzeby współczesnego użytkownika
ze szczególnym uwzględnieniem trudności językowych
i piśmiennictwa neogotyckiego: przyczynek do badań nad
udostępnianiem zasobu obcojęzycznego s. 423-459
203. LÖFFLER Anette: Fragmente liturgischer Handschriften des Deutschen Ordens im Historischen Staatsarchiv Königsberg [K r ó l e w i e c ]. Tl. 1-3. - Lüneburg;
Marburg, 2001-2009
Rec.: BORAWSKA Teresa, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2010 Bd. 54 (dr. 2011) s. 109-111
204. PUTEVODITEL’ po fondam Gosudarstvennogo archiva Kaliningradskoj
oblasti / sost. O. S. Bespalova, N. A. Šadrina.
- Kaliningrad: Terra Baltika, 2004. - 351 s.
205. KIEŁBIK Jerzy: Źródła do dziejów
nowożytnego miasta Fromborka przechowywane w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w O l s z t y n i e // In: Teoria i praktyka
edycji nowożytnych źródeł w Polsce (XVIXVIII w.). - Kraków, 2011. - S. 227-234
Ogólne
22
206. WACŁAWIK Beata: Das Archiv der
Albertus-Universität Königsberg im Bestand
des Staatsarchivs in Olsztyn (Allenstein). Biul.
Pol. Misji Hist. 2011 nr 6 s. 91-107. Streszcz.
213. MARKIEWICZ Urszula: Źródła
archiwalne dotyczące Chojny do 1945 roku
w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie. Rocz. Chojeński 2011 T. 3 s. 295-298
207. CEYNOWA Tadeusz: Źródła archiwalne do dziejów dekanatu wałeckiego w latach 1821-1920 w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w P o z n a n i u // In: Historia
ecclesiae in Pomerania. - Szczecin, 2008. - S.
247-269. Zsfg.
214. ŁOPATECKI Karol, WALCZAK
Wojciech: Mapy i plany Rzeczypospolitej XVII w. znajdujące się w archiwach
w S z t o k h o l m i e . T. 1-2 = Maps and plans
of the Polish Commonwealth of the 17th c. in
archives in Stockholm. Vol. 1-2. - Warszawa:
Minist. Kult. i Dziedz. Narod., 2011. - 331 s.:
il., mapy; Teka [35] k. map skł. - (Poza Krajem)
208. ŁOPATECKI Karol: Źródła dotyczące ziem Rzeczypospolitej szlacheckiej
w Łotewskim Państwowym Archiwum Historycznym. Miscellanea Hist.- Arch. 2011 T.
17 s. 41-56, tab. Sum.
W Rydze
209. ZIEMLEWSKA Anna: Archiwum
Zewnętrzne Rady Ryskiej w Łotewskim Państwowym Archiwum Historycznym. Miscellanea Hist.- Arch. 2011 T. 17 s. 57-63. Sum.
LIETUVA ir Šventasis Sostas… = poz. 2915
210. POTOCKA-SCHWARTZ Janina:
Archiwum Matematyków Polskich przy Oddziale Gdańskim Instytutu Matematycznego
PAN w S o p o c i e : idea i stan obecny // In:
Archiwa dla nauki: dlaczego nauce potrzebne są archiwa naukowe? - Kraków, 2011. - S.
105-109
211. DŹWIGAŁ Magdalena: Dokumenty organów bezpieczeństwa byłego powiatu
chojeńskiego w zasobie Instytutu Pamięci
Narodowej w S z c z e c i n i e . Rocz. Chojeński
2011 T. 3 s. 299-304
212. KOZŁOWSKI Kazimierz: Kształtowanie i rozwój szczecińskiego Archiwum
Państwowego w polskich strukturach państwowych (do 1975) // In: Archiwistyka oraz
problemy historii Polski, Polonii i dyplomacji
XX wieku: księga jubileuszowa [...]. - Lublin,
2011. - S. 161-174
T. 2 pt.: Atlas Fryderyka Getkanta i atlas Wilhelma
Thome: Utländske och Inländske Slott Städer och Fästen.
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
W znacznym stopniu dot. planów i map Pom. Wsch.
i krajów bałtyckich
215. MARKOT Emilia, ŻEBROWSKI
Mariusz: Mapy i plany Grudziądza w zbiorach Archiwum Wojskowego w Sztokholmie.
Rocz. Grudz. 2011 T. 19 s. 303-327, il.
216. NOWICKA-JEŻOWAAlina,CHEMPEREK Dariusz: Polonika z Riksarkivet i Skokloster Slott na warsztacie historyka literatury i kultury polskiej. Miscellanea Hist.-Arch.
2011 T. 17 s. 21-34. Sum.
217. BUNKOWSKA Paulina, KIERZKOWSKA Bożena: 65 years of gathering Archival resources of the Nicolaus Copernicus
University. Biul. Pol. Misji Hist. 2011 nr 6 s.
186-195, il., tab., wykr. Streszcz.
W To r u n i u
218. KIERZKOWSKA Bożena: Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu wizytówką swojej uczelni? Pozn.
Rocz. Archiw.-Hist. 2005/2007 R. 12/14 s. 1925
219. WAJS Hubert: Pax Oliviensis 1660.
Miscellanea Hist.-Arch. 2011 T. 17 s. 11-20,
faks. Sum.
Zawiera wykaz dokumentów przechowywanych
w AGAD w Wa r s z a w i e
Ogólne
2. Biblioteki
Zob. też poz.: 22, 24, 34, 53, 361, 395, 415, 910, 1113,
1489, 1490, 1491, 1562, 1609, 1610, 2078, 2097, 2423,
2463
220. KWAŚNIAK Monika: Działalność
wydawnicza bibliotek samorządowych województwa zachodniopomorskiego źródłem
wiedzy o lokalnej kulturze // In: Kultura słowa drukowanego. - Szczecin, 2011 . - S. 100107
221. LIBRARY spirit in the Nordic and
Baltic countries: historical perspectives / ed.
by Martin Dyrbye [et al.]. - Tampere, 2009
Rec.: ŁUSZPAK Agnieszka, Rocz. Bibliot. 2011 R. 55
s. 225-230
23
2011. - 128 s.: il., faks., tab. Bibliogr. s. 121125. Zsfg.
228. SROKA Danuta: Bałtycka Biblioteka Cyfrowa: informacja regionalna w Sieci
// In: Książka elektroniczna: przyszłość czy
przeszłość? - Słupsk, 2011. - S. 33-47
—————
229. BORCHMANN Janina: Historia
i współczesność Biblioteki Publicznej Gminy
Wejherowo im. Aleksandra Labudy w B o l s z e w i e // In: Al-manach Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra
Labudy w Bolszewie. - Bolszewo, 2011. - S.
63-69: wykr.
222. MICHNAL Władysław: Księgozbiory bibliotek publicznych województwa
zachodniopomorskiego w latach 1999-2009.
Bibl. Zach.-pom. 2011 R. 52 nr 1/2 s. 38-42,
tab.
230. TRYPUĆKO Józef: The catalogue
of the book collection of the Jesuit College in
B r a n i e w o held in the University Library in
Uppsala. Vol. 1-3 / ext. a. compl. by Michał
Spandowski; ed. by M. Spandowski, Sławomir Szyller. - Warszawa, 2007
223. MICHNAL Władysław: Organizacja sieci publicznych bibliotek samorządowych w województwie zachodniopomorskim
w latach 1999-2009. Prz. Zach.-pom. 2011 R.
26 z. 1 s. 139-148, il., tab. Zsfg.
Rec.: TONDEL Janusz, Polish Libr. Today 2011 Vol.
8 s. 133-138
224. MIERZWA Edward A.: Polonica
w Szwecji. Teki Sejmowe 2011 nr 2 s. 129-232,
tab. Sum.
225. NIEMCZYK Roman: Gdy książka
była orężem. Prowincja (Sztum) 2011 nr 4 s.
132-137, il., portr.
Dot. bibliotek na ziemi sztumskiej
226. NOWICKI Ryszard: Działalność
Aleksandra Birkenmajera na rzecz ochrony
zbiorów bibliotecznych: ziemie zachodniej
i północnej Polski w latach 1945-1947. - Poznań, 2006
Rec.: BIEŃKOWSKA Barbara, Polish Libr. Today
2011 Vol. 8 s. 139-142
227. SIERADZAN Wiesław: Bernhard
Schmid (1872-1947): księgozbiór prywatny ostatniego niemieckiego konserwatora
zamku w Malborku: próba rekonstrukcji /
Muzeum Zamkowe w Malborku. - Malbork,
231. BABNIS Maria: Bibliografia publikacji pracowników Biblioteki G d a ń s k i e j
PAN za lata 1966-2008. Libri Gedan. 20082010 T. 26-28 (dr. 2011) s. 141-200
232. HAMERSKA Magdalena: Biblioteka
Główna Uniwersytetu Gdańskiego: koncepcja i doświadczenia eksploatacji. Bibliotheca
Nostra 2011 nr 2 s. 61-74. Sum.
Toż w wersji elektron.: http://www.sbc.org.pl/publication/37727
233. JAŚKOWIAK Grażyna: Biblioteka
Główna Uniwersytetu Gdańskiego. Forum
Bibl. Med. 2011 R. 4 nr 2 s. 58-73, il. Sum.
Streszcz.
234. KWIATKOWSKA Aneta, MARZEC Marek, WYTYK Anna: Cyfrowa kolekcja unikatowych atlasów morskich (XVIXVIII w.) ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej
PAN w portalu Polska.pl // In: Od atlasu do
kolekcji: w 440. rocznicę I wydania atlasu Abrahama Orteliusa. - Szczecin, 2011. - S. 207212. Sum.
Ogólne
24
235. LARCZYŃSKA Agata: Grau, Schott,
Listnau: najważniejsi skryptorzy gdańscy
w XVII i XVIII wieku. Libri Gedan. 20082010 T. 26-28 (dr. 2011) s. 5-25, faks. Sum.
Zsfg.
Na podstawie zbiorów Bibl. Gdań. PAN
236. THEMATIC catalogue of music in
manuscript at the Polish Academy of Sciences Gdańsk Library / by Danuta Popinigis [et
al.]. - Kraków: Musica Iagellonica; Gdańsk:
Akad. Muz., 2011. - 853, [2] s., [72] s. tabl.: il.
- (Music Collections from Gdańsk; Vol. 1)
Zob. też: „MUSIC collections from Gdańsk”: katalogi tematyczne gdańskich rękopisów muzycznych / [aut.]
Barbara Długońska [et al.]. Aspekty Muzyki 2011 T. 1 s.
227-248
237. TYLEWSKA-OSTROWSKA Zofia:
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk w roku 2010.
Libri Gedan. 2008-2010 T. 26-28 (dr. 2011) s.
201-205, tab.
238. WYTYK Anna, KWIATKOWSKA
Aneta, MARZEC Marek: Kolekcja atlasów
morskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej
PAN. Miscellanea Hist.-Arch. 2011 T. 17 s. 7175. Sum.
239. TYMIŃSKI Jan: Gdyniana w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w G d y n i : wybór publikacji z lat 2009-2011. Rocz.
Gdyński 2011 nr 23 s. 229-238, il.
242. LÖFFLER Anette, SPYRA Ulrike:
Die Fragmente eines wiedergefundenen Graduales (Cantionale) aus den Beständen der
Stadtbibliothek Königsberg [K r ó l e w i e c ].
Berichte u. Forsch. 2010 Bd. 18 (dr. 2011) s.
9-26, il.
243. TONDEL Janusz: Srebrna Biblioteka Księcia Albrechta Pruskiego i jego żony
Anny Marii. Gdań. Rocz. Ewang. 2011 Vol. 5
s. 301-309, il.
244. JUTRZENKA-SUPRYN
Dorota:
Atlas odzyskany: IV Additamentum Theatrum Orbis Terrarum Abrahama Orteliusa
ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium
Duchownego Hosianum w O l s z t y n i e : zagadnienia historyczne i konserwatorskie //
In: Od atlasu do kolekcji: w 440. rocznicę I
wydania atlasu Abrahama Orteliusa. - Szczecin, 2011. - S. 63-76: il. Sum.
245. KONIECZNA Danuta: Bibliotekarze jako twórcy Biblioteki Uniwersyteckiej
w Olsztynie. Bibl. Warm.-Maz. 2011 nr 1/2:
[dok. elektron.] http://www.wbp.olsztyn.pl/
bwm/bwm_1-2_2011/uwm.html
246. KONIECZNA
Danuta:
Nowy
gmach Biblioteki Uniwersyteckiej UWM
w Olsztynie. Forum Bibl. Med. 2011 R. 4 nr 2
s. 156-172, il. Sum. Streszcz.
247. MAĆKIEWICZ Katarzyna: Organizacja przestrzeni architektonicznej Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie. Bibliotheca Nostra 2011 nr 2 s. 40-49. Sum.
240. GEISS Jürgen: Mittelalterliche
Handschriften in G r e i f s w a l d e r Bibliotheken: Verzeichnis der Bestände der Bibliothek des Geistlichen Ministeriums
(Dombibliothek St. Nikolai), der Universitätsbibliothek und des Universitätsarchivs.
- Wiesbaden, 2009
248. TONDEL Janusz: Inkunabuły w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w P e l p l i n i e . - Toruń, 2007
Rec.: ALVERMANN Dirk, Balt. Stud. N.F. 2010 Bd.
96 (dr. 2011) s. 124-125
Rec.: STRUTYŃSKA Maria, Rocz. Bibl. Narod. 2011
[T.] 41 s. 341-349
241. NIERZWICKI Krzysztof: Biblioteki
K a r t u z j i Kaszubskiej oraz jej konwentów
filialnych w Berezie Kartuskiej i Gidlach. Pelplin, 2001
249. GNAT-LEŚNIAŃSKA Agnieszka:
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica
w S z c z e c i n i e w społeczności lokalnej //
In: Współpraca bibliotek na szczeblu regionalnym, krajowym, międzynarodowym. Gdańsk, 2011. - S. 287-299
Rec.: ŻMUDA Ryszard, Saeculum Christianum 2011
R. 18 nr 2 s. 335-338
Toż w wersji elektron.: http://www.sbc.org.pl/publication/37727
Ogólne
250. KURZYŃSKA Marta: Biblioteka
Muzeum Narodowego w Szczecinie: burzliwe
dzieje budowania księgozbioru. Bibl. Zach.pom. 2011 R. 52 nr 3/4 s. 83-97, il.
25
258. MATYSIAK Paulina: Czesław Miłosz w zbiorach Archiwum Emigracji: opracowanie archiwalno-bibliograficzne. Folia
Toruniensia 2011 T. 11 s. 149-156
W Bibliotece Uniw. w Toruniu
251. MARKIEWICZ Urszula: Atlasy nowożytne w zasobie Archiwum Państwowego
i Książnicy Pomorskiej w Szczecinie // In: Od
atlasu do kolekcji: w 440. rocznicę I wydania
atlasu Abrahama Orteliusa. - Szczecin, 2011.
- S. 193-206: il. Sum.
252. NOWICKI Ryszard: Rezultaty działalności Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w Szczecinie w latach 1947-1950.
Rocz. Bibl. 2007 R. 51 s. 169-188, tab., wykr.
Sum.
253. WĘSIERSKI Adam: „To ci co piszą
i czytają polskie książki, są najgorszym rozsadnikiem polskiej zarazy”: perypetie polskiej
biblioteki w Ś l i w i c a c h z cenzurą pruską
w drugiej połowie XIX wieku. Słowo Młodych
2010 R. 4 nr 3/4 (dr. 2011) s. 203-216
254. JABŁOŃSKA Marlena, KORALEWSKA Weronika: Afisze teatru w To r u n i u w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej
i zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu. Folia Toruniensia 2011 T. 11 s. 83-98,
faks. Sum. Zsfg.
255. KULIG Katarzyna: Kancelaria i „archiwum” Książnicy Miejskiej im. Kopernika
w Toruniu w latach 1923-1939. Folia Toruniensia 2011 T. 11 s. 109-123. Sum. Zsfg.
256. LONGINUS Małgorzata: Archiwum „emigracyjnej Atlantydy”: Archiwum
Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu 1994-2010. - Toruń: Tow. Przyj. Arch.
Emigracji, 2011. - 152 s.: il., tab. Bibliogr. s.
104-115
257. ŁUCZYŃSKI Jarosław: Toruński
egzemplarz atlasu Gerarda Mercatora z 1595
roku // In: Od atlasu do kolekcji: w 440. rocznicę I wydania atlasu Abrahama Orteliusa. Szczecin, 2011. - S. 109-118: il. Sum.
259. MYCIO Andrzej: Neue Quellen zur
Geschichte der Deutschbalten: zu Archivalien in der Universitätsbibliothek in Thorn
(Toruń). Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2011 Jg.
60 H. 3 s. 418-429
260. OLIŃSKI Piotr: Christherre-Chronik nieznanego autora w rękopisie zakonu
krzyżackiego z Biblioteki Uniwersyteckiej
w Toruniu. Folia Toruniensia 2011 T. 11 s. 715. Sum. Zsfg.
261. STRUTYŃSKA Maria: Badania
proweniencyjne starych druków w Bibliotece
UMK w Toruniu. Folia Toruniensia 2011 T.
11 s. 53-60. Sum. Zsfg.
262. ŚLIWIŃSKA Milena M.: Książki,
które zbłądziły pod strzechy: dziewiętnastowieczne edycje dzieł romantyków przechowywane w Bibliotece Wydziału Filologicznego UMK. Folia Toruniensia 2011 T. 11 s.
61-71. Sum. Zsfg.
3. Muzea, wystawy
Zob. też poz.: 32, 47, 62, 82, 94, 128, 250, 319, 745, 874,
894, 918, 979, 1546, 1559, 1570, 1637, 1679, 1752, 1792,
1985, 2076, 2078, 2190, 2222, 2445, 2466, 2523
263. GONCIARZ Dawid: Czy coś nam
bezpowrotnie umknęło?: tworzenie kolekcji
muzealnej w oparciu o tradycję browarnictwa
wiejskiego i przemysłowego na Pomorzu
Środkowym przed 1945 r. w realiach XXI w.
Wieś Radomska 2011 s. 95-106, il.
264. KULAKOV Vladimir I.: Rimskie
importy, najdennye v zemle estiev i chranjaščiesja v fondach muzeev Rossii. Symbola
2010 Vol. 1 s. 275-281, il., mapa
Wersja elektron.: www.academia.edu/1246988
265. MUZEA w regionie [Warmii i Mazur] / [aut.] Janusz Cygański [et al.]. Borussia
2011 [nr] 50 s. 308-324
Ogólne
26
266. MUZEA w województwie warmińsko-mazurskim: (wykaz) / oprac. Joanna Piotrowska. Borussia 2011 [nr] 50 s. 332-342
275. HOMA-ROŻEK Ewa: Muzeum
Regionalne w C z ł u c h o w i e w roku 2010.
Koszal. Zesz. Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo
2011 T. 31 s. 123-132, il.
—————
267. MALINOWSKI Bronisław: Izba
Muzealna w B o b o l i c a c h : sprawozdanie
z działalności w roku 2010. Koszal. Zesz.
Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo 2011 T. 31 s.
133-142, il.
268. KOPYDŁOWSKI Janusz: Muzeum
Zachodnio-Kaszubskie w B y t o w i e : sprawozdanie z działalności w roku 2010. Koszal.
Zesz. Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo 2011 T.
31 s. 97-110, il.
269. KOPYDŁOWSKI Janusz: Sprawozdanie z działalności Muzeum ZachodnioKaszubskiego w Bytowie w 2010 roku. Nasze
Pomorze 2010 nr 12 (dr. 2011) s. 291-303, il.
270. DZIAŁALNOŚĆ edukacyjna [Muzeum Historyczno-Etnograficznego w C h o j n i c a c h ] / [aut.] A[nna] Cz[apczyk] [et al.].
Baszta 2011 [nr] 11 s. 135-150
271. GROMADZENIE, dokumentacja,
ochrona i konserwacja zbiorów [w Muzeum
Historyczno-Etnograficznym w Chojnicach]
/ [aut.] L[idia] B[iałkowska] [et al.]. Baszta
2011 [nr] 11 s. 151-155
272. KOŁYSZKO Marek: Konserwacja
zbiorów chojnickiego Muzeum HistorycznoEtnograficznego w latach 2005-2010 (zabytki
metalowe i drewniane). Baszta 2011 [nr] 11
s. 45-54, il.
273. RZĄSKA Hanna: Skarby w ziemi:
naczynia terra sigillata. Baszta 2011 [nr] 11
s. 55-63, il.
W zbiorach Muz. Hist.-Etnogr. w Chojnicach
274. WAŻNIEJSZE wydarzenia muzealne [w Muzeum Historyczno-Etnograficznym
w Chojnicach] / [aut.] B[arbara] Z[agórska]
[et al.]. Baszta 2011 [nr] 11 s. 157-161
276. POTOMSKA Renata: Muzeum
Zamek Książąt Pomorskich w D a r ł o w i e :
sprawozdanie z działalności w roku 2010.
Koszal. Zesz. Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo
2011 T. 31 s. 111-122, il.
277. ADAMCZYK Piotr: Skrzynia pełna
tajemnic. Muzealnictwo 2011 [T.] 52 s. 235245, il. Sum.
Działalność edukacyjna Muzeum ArcheologicznoHistorycznego w E l b l ą g u
278. FONFEREK Joanna: Tematy biblijne na kaflach ze zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu: przyczynek
do ikonografii przedstawień. Elbl. Stud. Muz.
2011 [T.] 2 s. 128-139, il. Sum.
279. GIZIŃSKA Małgorzata: Zbiory medalierskie w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu. Elbl. Stud. Muz. 2011 [T.]
2 s. 48-66, il. Sum.
280. STASIEŁOWICZ Grzegorz: Muzeum w Elblągu: czas tworzenia, lata 1945-1954.
Elbl. Stud. Muz. 2011 [T.] 2 s. 194-200. Sum.
281. TROCKA Ewa: Z dziejów elbląskiego Muzeum czyli kronikarska opowieść
o działalności wystawienniczej, edukacyjnej
i promocyjnej MAH w drugim półroczu
2009 i pierwszym półroczu 2010 roku. Elbl.
Stud. Muz. 2011 [T.] 2 s. 211-222, il.
282. ANDRZEJEWSKA-ZAJĄC Alicja:
Ofiara Eliasza: nieznany obraz holenderskiego twórcy w Muzeum Narodowym w G d a ń s k u . Gdań. Stud. Muz. 2011 T. 7 s. 45-59, il.
Zsfg.
283. BARAN Maja M.: Sąd Parysa ze
zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku:
ikonografia i problem atrybucji. Gdań. Stud.
Muz. 2011 T. 7 s. 21-43, il. Zsfg.
Ogólne
27
284. JACHNICKA Ewa: Alegoria „Caritas”: nieznany relief ze zbiorów Muzeum
Narodowego z przełomu XVI i XVII wieku
w Gdańsku. Biul. Inf. Konserwatorów Dzieł
Sztuki 2003 Vol. 14 No 1/2 s. 62-73, il.
niach jego dowódców s. 53-58. - MAKSYMOWICZ Maciej: Materiały prasowe z okresu eksploatacji „Sołdka” s.
59-64. - MUNCHAUS PETERSEN Holger: Ze wspomnień
duńskiego celnika kontrolującego polskie węglowce s. 6570. - KŁOS Marcin: Projekt nowej oferty edukacyjno-wystawienniczej dla statku-muzeum „Sołdek” s. 71-86
285. JAGIELSKA Irena: Metody konserwacji łodzi klepkowych wydobytych z mokrego środowiska, stosowane w Centralnym
Muzeum Morskim [w Gdańsku] // In: Konserwacja drewna zabytkowego: między teorią
a praktyką. - Dziekanowice, 2011. - S. 73-77:
il. Sum.
291. RUSAK Jarosław: Zbiory Muzeum
Miejskiego w G d y n i w okresie międzywojennym. Nautologia 2011 R. 46 nr 148 s. 124-126
286. KRIEGSEISEN Jacek: Badania archiwalne nad pochodzeniem dzieł sztuki ze
zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku.
Gdań. Stud. Muz. 2011 T. 7 s. 161-171, il.,
portr. Zsfg.
287. MACHCEWICZ Paweł, MAJEWSKI Piotr M.: Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku. Muzealnictwo 2011 [T.] 52 s.
200-206, il. Sum.
288. MIELNIK Magdalena: Alegoria
Grzechu i Zbawienia Hansa Vredemana de
Vries [1527-1604] z 1596 roku: nowy nabytek Muzeum Narodowego w Gdańsku. Gdań.
Stud. Muz. 2011 T. 7 s. 137-145, il. Zsfg.
289. 50 [PIĘĆDZIESIĄT] lat Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku 19602010 / red. Anna Ciemińska. - Gdańsk:
Centr. Muz. Morskie, 2011. - 325, [1] s.: il. (Publikacje Centralnego Muzeum Morskiego
w Gdańsku. Informatory, Przewodniki, Katalogi Wystaw)
290. „SOŁDEK” pod biało-czerwoną
banderą: sympozjum w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku, 26 października 2009 roku / red. Jerzy Litwin. - Gdańsk:
Centr. Muz. Morskie, 2011. - 94 s.: il., faks.,
tab. - (Studia i Materiały Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. T. 12. Seria B:
Materiały Źródłowe; Nr 11)
Z treści: GOGOL Krzysztof: Polska Żegluga Morska
- armator „Sołdka” s. 13-22. - JUŚCIŃSKI Radosław: Charakterystyka rejsów skandynawskich s.s. „Sołdek” s. 23-28.
- HURAS Bohdan: Awarie „Sołdka” s. 29-52. - CZAPP
Wiktor, GOGOL Krzysztof: S.s. „Sołdek” we wspomnie-
292. SCHOENWALD Dawid: Sprawozdanie z działalności Muzeum im ks. dr.
Władysława Łęgi w G r u d z i ą d z u w latach
2009-2010. Rocz. Grudz. 2011 T. 19 s. 429441, tab.
293. MARKIEWICZ Malwina: Muzeum
Oręża Polskiego w K o ł o b r z e g u : sprawozdanie z działalności w roku 2010. Koszal.
Zesz. Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo 2011 T.
31 s. 69-95, il.
294. ZUGAJ Andrzej: Realne i wirtualne
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Muzealnictwo 2011 [T.] 52 s. 194-199, il. Sum.
295. SZUMOWSKA-CHRABIN Monika: Muzeum w K o s z a l i n i e : sprawozdanie z działalności w roku 2010. Koszal. Zesz.
Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo 2011 T. 31 s.
5-32, il.
296. HISTORIA Ostpreussisches Heimatmuseum w K r ó l e w c u 1909-1945, dzisiejszego Muzeum Budownictwa Ludowego
Parku Etnograficznego w Olsztynku: katalog
wystawy / red. Wiesława Chodkowska, Monika Sabljak-Olędzka, Zuzanna Adamiec. Olsztynek: Muz. Budow. Lud. - Park Etnogr.,
2011. - 80 s.: il.
297. KULAKOV Vladimir I.: Sud’ba
Muzeja „Prussia”. Problemy Mežregional’nych
Svjazej 2009 no 6 s. 10-12
Dot. dawnego muzeum w Królewcu
298. SPRAWOZDANIE z działalności
Muzeum w L ę b o r k u za 2009 rok. Biul. Hist.
/ Muz. w Lęborku 2011 nr 34 s. 59-80, il.
Toż za 2010 r.: Biul. Hist. / Muz. w Lęborku 2011 nr
34 s. 81-101, il.
Ogólne
28
299. CHODYŃSKI Antoni Romuald:
Wczesnośredniowieczny miecz ze znakiem
krzyża laskowanego z kolekcji Muzeum Zamkowego w M a l b o r k u // In: Non sensistis
gladios: studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin. - Łódź, 2011.
- S. 101-112: il.
307. PONIEWSKI Michał: Konserwacja zabytków drewnianych w Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny
w Olsztynku w latach 2007-2010 // In: Konserwacja drewna zabytkowego: między teorią
a praktyką. - Dziekanowice, 2011. - S. 125138: il. Sum.
300. DOBRY Artur: Katalog zbioru pocztówek Muzeum Zamkowego w Malborku /
Muzeum Zamkowe w Malborku. - Malbork,
2011. - 394 s.: il.
308. RADZICKI Bogdan A.: (Re)konstrukcja a teoria zabytku: uwagi na marginesie
rewitalizacji kurhanu z wczesnej epoki żelaza
w Muzeum Budownictwa Ludowego - Park
Etnograficzny w Olsztynku. Zesz. Nauk. Muz.
Budownictwa Lud. - Park Etnogr. w Olsztynku
2011 R. 2 z. 2 s. 27-45, il., tab. Sum. Sod.
301. HOCHLEITNER Janusz: Inscenizacje historyczne: budowanie wielosektorowych
partnerstw na przykładzie Muzeum Zamkowego w Malborku // In: Konferencja Polskich
Muzeów Historycznych, Poznań - Gniezno
2011. - Poznań, 2011. - S. 231-245: il.
302. ZUŻAŁEK Lech: Pół wieku Muzeum Przyrodniczego Wolińskiego Parku
Narodowego im. prof. Adama Wodziczki
w M i ę d z y z d r o j a c h . Muzealnictwo 2011
[T.] 52 s. 166-173, il. Sum.
303. FETHKE Jutta: Unbekannte Schätze:
Grafik und Gemälde aus der Sammlung des
Westpreussischen Landesmuseums / Westpreussisches Landesmuseum. - Münster, [2011].
- 169 s.: il. - (Ausstellungskatalog; Nr. 76)
Tekst w jęz. niem. i pol.
W Münster
304. HYSS Lothar: Muzeum Prus Zachodnich [w Münster]: dzieje, zadania i działalność. Rydwan 2011 nr 6 s. 135-142, il.
305. BETIUK Marek, KUCYPERA Paweł, PUDŁO Piotr: Miecz, kord, a może jedno i drugie?: analiza broni białej odnalezionej
w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w O l s z t y n i e // In: Non sensistis gladios: studia
ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin. - Łódź, 2011. - S. 55-64: il.
306. CHODKOWSKA Wiesława: Anioł
chrzcielny z Sankt Lorenz. Zesz. Nauk. Muz.
Budownictwa Lud. - Park Etnogr. w Olsztynku
2011 R. 2 z. 2 s. 7-25, il. Sum. Sod.
W zbiorach Muz. Budownictwa Ludowego w O l sztynku
309. WROCHNA Ewa: Działalność Muzeum Budownictwa Ludowego - Parku Etnograficznego w Olsztynku w roku 2010. Zesz.
Nauk. Muz. Budownictwa Lud. - Park Etnogr.
w Olsztynku 2011 R. 2 z. 2 s. 97-113
310. LORENC Agata: Wychowawcza
i edukacyjna funkcja Muzeum Misyjno-Etnograficznego Księży Werbistów w P i e n i ę ż n i e , na przykładzie działalności ekspozycyjnej w latach 2005-2010. Nurt SVD 2011 R. 45
z. 1 s. 239-271, tab., wykr. Streszcz. Sum.
311. FOLTYN Rafał: Muzeum Pomorza Środkowego w S ł u p s k u : sprawozdanie z działalności w roku 2010. Koszal. Zesz.
Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo 2011 T. 31 s.
33-56, il.
312. Z ŻYCIA Muzeum [w S t a r g a r d z i e S z c z e c i ń s k i m ] / [aut.] Aleksandra
Gładysiewicz [et al.]. Stargardia 2011 T. 6 s.
471-523, il.
313. BRZEZIŃSKA Anna Weronika,
WOSIŃSKA Małgorzata: Społeczny kontekst
funkcjonowania muzeum martyrologicznego na przykładzie Muzeum S t u t t h o f
// In: Konferencja Polskich Muzeów Historycznych, Poznań - Gniezno 2011. - Poznań,
2011. - S. 211-230: il.
314. OWSIŃSKI Marcin: „Opowiadam
wam swoją historię...”: odchodzące pokolenie świadków a przyszłość pracy edukacyj-
Ogólne
nej polskich muzeów martyrologicznych na
przykładzie Muzeum Stutthof w Sztutowie
// In: Konferencja Polskich Muzeów Historycznych, Poznań - Gniezno 2011. - Poznań,
2011. - S. 191-208: il.
315. FRANKOWSKA-MAKAŁA Monika, MAKAŁA Rafał: Złoty wiek Pomorza:
sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI
i XVII wieku. - Szczecin: Muz. Narod., 2011.
- 49, [2] s.: il.
Katalog wystawy stałej w Muz. Narod. w S z c z e c i -
29
322. IWANICKA Magdalena: Adoracja
Ukrzyżowanego Chrystusa przez Henninga
Berndta von der Goltz [1681-1734]: okoliczności powstania, technika wykonania oraz
zagadnienia konserwacji i restauracji obrazu.
Szczecin. Zap. Hist. 2011 nr 5 s. 5-35, il.
W zbiorach Muz. Regionalnego w Szczecinku
323. SKRZYPEK Ignacy: Przedchrześcijański posąg kamienny, tzw. „Belbuk”. Szczecin. Zap. Hist. 2011 nr 5 s. 37-59, il., faks.
W zbiorach Muzeum Regionalnego w Szczecinku
nie
316. KOWALSKA Anna B[ogumiła],
KOWALSKI Krzysztof: Problemy digitalizacji
archeologicznych zbiorów muzealnych: casus
zbiorów archeologicznych Muzeum Narodowego w Szczecinie. Muzealnictwo 2011 [T.]
52 s. 85-93, il. Sum.
317. LIPIŃSKA Aleksandra: Madonna
z Trapani w zbiorach Muzeum Narodowego
w Szczecinie. Mat. Zach.-pom. Nowa Seria
2007/2008 T. 4/5 z. 2 (dr. 2011) s. 91-116, il.
Sum.
318. PAWŁOWSKI Mieszko: Talary zachodniopomorskie w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie. Prz. Zach.-pom. 2011
R. 26 z. 3 s. 25-61, il. Zsfg.
319. SKRYCKI Radosław: Rękopiśmienne plany Szczecina Gerharda Corneliusa von
Walrave [1692-1773] z pierwszej połowy
XVIII wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie // In: Dawna kartografia
miast. - Warszawa, 2011. - S. 95-111: il. Sum.
320. WCZESNOŚREDNIOWIECZNE
miecze ze zbiorów Muzeum Narodowego
w Szczecinie w świetle ponownej analizy typologiczno-chronologicznej i technologicznej / [aut.] Leszek Klimek. Mat. Zach.-pom.
Nowa Seria 2009/2010 T. 6/7 z. 1 (dr. 2011) s.
299-325, il., wykr. Sum.
321. DUDŹ Jerzy: Muzeum Regionalne
w S z c z e c i n k u : sprawozdanie z działalności w roku 2010. Koszal. Zesz. Muz. Seria BIX: Muzealnictwo 2011 T. 31 s. 57-67, il.
324. BIELIŃSKA-MAJEWSKA Beata,
MAKOWIECKI Daniel: Narzędzia rogowe
i kościane ze zbiorów Muzeum Okręgowego
w To r u n i u . Rocz. Muz. Okr. w Tor. 2009 T.
18 (dr. 2011) s. 91-108, il., tab. Sum.
325. DROZD-LIPIŃSKA Alicja: Wczesnośredniowieczny pierścionek typu Orszymowice z Kałdusa ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu. Slavia Antiqua 2011 T. 52
s. 133-147, il., mapa, tab. Sum. Zsfg.
326. DZIAŁALNOŚĆ Muzeum Okręgowego w Toruniu w 2009 roku / oprac. Bogusław Uziembło, Joanna Biela. Rocz. Muz. Okr.
w Tor. 2009 T. 18 (dr. 2011) s. 109-128, XVXXIV s. tabl., il., tab.
327. KSIĘGA pamiątkowa 150-lecia
Muzeum Okręgowego w Toruniu 1861-2011
/ red. Krzysztof Mikulski, Emanuel Okoń. Toruń: Muz. Okr., 2011. - 382, [2] s.: il. Sum.
Treść: ARSZYŃSKI Marian: Ze wspomnień dawnego
pracownika toruńskiego Muzeum s. 15-31. - WOŹNIAK
Michał F.: Muzeum Okręgowe w Toruniu w okresie transformacji (ostatnie dziesięciolecie XX wieku) s. 33-42.
- KOSICKA Anna: Muzeum po roku 2000: wejście w XXI
wiek s. 43-56. - FLIK Józef: Pracownia Konserwatorska
Muzeum Okręgowego w Toruniu w latach 1957-1984
s. 57-82. - TAJCHMAN Jan: Toruńskie zabytki architektoniczne adaptowane na potrzeby Muzeum Okręgowego
w Toruniu s. 83-118. - UZIEMBŁO Romualda, WAWRZYKOWSKA Bogusława: Muzealne zbiory archeologiczne Torunia s. 119-153. - DRĄCZKOWSKI Andrzej:
Kolekcja Działu Sztuki s. 155-184. - CZACHOWSKI
Hubert, MUZALEWSKA-ALEXANDROWICZ Hanna:
Dział Etnograficzny w Muzeum Okręgowym w Toruniu
s. 185-195. - MIERZEJEWSKA Aleksandra: Dział Historii i Dziejów Miasta Torunia s. 197-214. - MAZURKIEWICZ Janina: Dziedzictwo Mikołaja Kopernika:
pięćdziesiąt lat działalności „Domu Mikołaja Kopernika”
- Działu Muzeum Okręgowego w Toruniu (1960-2010)
Ogólne
30
s. 215-254. - NIERZWICKA Magdalena: Dział Kultur Pozaeuropejskich s. 255-284. - KUKOWICZ-WIROWSKA
Barbara, BIBIK Justyna: Działalność edukacyjna Muzeum Okręgowego w Toruniu s. 285-318. - STEFAŃSKA
Alina: Książki, księgi, fotografie: Biblioteka Naukowa
i dokumentacja zbiorów s. 319-342. - TARGOWSKA Alina: Pracownia Konserwatorska w Muzeum Okręgowym
w Toruniu: lata 1984-2010 s. 343-357. - CZŁONKOWIE
Rady Muzeum Okręgowego w Toruniu w latach 19652011 / oprac. Krzysztof Mikulski s. 359-365. - PRACOWNICY Muzeum / oprac. Robert Żytkowicz s. 367-383
334. RUDZIK Jerzy: Klucz do poznania
wzajemnych dziejów: stare mapy i widoki.
Rocz. Koszal. 2011 nr 39 s. 196-198
Wystawa „Z biegiem Wisły i Niemna. Historyczne
mapy i widoki miast Prus Wschodnich [...]” w Koszalinie,
2012 r.
335. RUDZIK Jerzy: Koszalińska lekcja
historii: żołnierze wyklęci. Rocz. Koszal. 2011
nr 39 s. 193-195
328. MIERZEJEWSKA
Aleksandra:
Dzieje Muzeum Okręgowego w Toruniu
1861-2011. Muzealnictwo 2011 [T.] 52 s. 152165, il. Sum.
Zob. też: RUDZIK J.: Przegrani rycerze wolności na
Pomorzu Zachodnim: powojenne podziemie antykomunistyczne. Rocz. Koszal. 2011 nr 39 s. 199-201.
Dot. dwóch wystaw w Koszalinie pod wspólnym
tytułem: „Wrogowie Polski Ludowej. Konspiracja antykomunistyczna na Pomorzu Zachodnim 1945-1956”
329. SOKOŁOWSKA Magda: 60-lecie
istnienia Działu Edukacji w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Rocz. Muz. Okr. w Tor. 2009
T. 18 (dr. 2011) s. 9-22, I-IV s. tabl., il. Sum.
336. RUDZIK Jerzy: Krzyżacy w oczach
Niemców: kiedyś podboje - dziś filantropia.
Rocz. Koszal. 2011 nr 39 s. 190-192
150 [STO pięćdziesiąt] lat Muzeum Okręgowego
w Toruniu… = poz. 989
330. KUROWSKA Janina: Spuścizna
Lubomira Szopińskiego [1913-1961] i jego
rodziny w zbiorach Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w We j h e r o w i e . Acta Cassubiana 2011 T. 13 s. 350-368
—————
331. „ICH wollte ganz in der Natur leben”: der Maler Louis Douzette 1834-1924 /
hrsg. v. Gerd Albrecht. - Fischerhude: Edition
Fischerhude Kunstbuch, 2009. - 96 s.: il.
Katalog wystawy w Vineta-Museum w B a r t h , 12
VI - 18 X 2009 r.
ŻYWULSKI Łukasz: Dziedzictwo kulturowe Prus
Książęcych […] B e r l i n … = poz. 1031
332. ABRAMOWICZ Mieczysław: Żydzi gdańscy: teatr = Gdańsk’s Jews: theatre.
- Gdańsk: Muz. Narod., 2011. - 55, [1] s.: il.,
portr.
Katalog wystawy, G d a ń s k , 8 VII - 2 X 2011 r.
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
333. RUDZIK Jerzy: Chlubne i kłopotliwe epizody w historii Koszalina (1950-1976):
ekspozycja uczy, wzrusza, prowokuje. Rocz.
Koszal. 2011 nr 39 s. 186-190
Wystawa „Koszalin 1950-1976. Historia na nowo
odkryta”, K o s z a l i n XII 2011 r. - XII 2013 r.
Wystawa „Dzieje Zakonu Krzyżackiego od założenia
do dzisiaj”, Koszalin, III 2012 r.
337. RUDZIK Jerzy: Stan wojenny
w obiektywie: władza komunistyczna przeciwko narodowi. Rocz. Koszal. 2011 nr 39 s.
211-214
Wystawa „Stan wojenny w województwie koszalińskim”, Koszalin, XII 2011 r.
338. RUDZIK Jerzy: „600-lecie Grunwaldu”: Krzyżacy: od świetności do klęski. Rocz.
Koszal. 2010 nr 38 (dr. 2011) s. 215-217
Wystawa, Koszalin VI-VII 2011 r.
339. RAIŃSKA Kinga: Polacy z Kresów
Wschodnich na Warmii i Mazurach. - Olsztyn: Muz. Warmii i Mazur, 2011. - 105, [1]
s.: il., faks., mapa
Wystawa, O l s z t y n XI 2011 - IX 2012.
Tekst w jęz. pol. i ang.
340. CHODKOWSKA Wiesława: Ginące
w krajobrazie. Zesz. Nauk. Muz. Budownictwa Lud. - Park Etnogr. w Olsztynku 2011 R. 2
z. 2 s. 67-84, il., mapa
Wystawa w O l s z t y n k u w l. 2010-2011
341. KARPIŃSKA Grażyna Ewa: Od Kujaw do Bałtyku: tajemnice codzienności kultury ludowej: nowa, stała ekspozycja w Muzeum Etnograficznym w To r u n i u . Lud
2011 T. 95 s. 424-430, il.
Ogólne
342. TAJEMNICE codzienności: kultura
ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku
(1850-1950) / red. Hubert Czachowski, Hanna M. Łopatyńska. - Toruń, 2010
Rec.: KRZEMIŃSKI Tomasz, Acta Cassubiana 2011
T. 13 s. 406-408. - OLSTOWSKI Przemysław, Zap. Hist.
2011 T. 76 z. 1 s. 143-147
343. GRABOWSKI Janusz: Wystawa
„Grunwald - 600 lat chwały”. Miscellanea
Hist.-Arch. 2011 T. 17 s. 267-268
Wa r s z a w a , 12-30 V 2010 r.
344. LIETUVA ir Lenkija bendroje
valstybėje: parodos katalogas 2010.12.13.2011.05.16. = Litwa i Polska w wspólnym
państwie: katalog wystawy 2010.12.13.2011.05.16 / par. Arvydas Maciulevičius,
Evaldas Grigonis; Vilniaus Universitetas. Vilniaus Universiteto Biblioteka. - Vilnius, 2011.
- 198, [1] s.: il., faks.
Wystawa w W i l n i e .
Tekst równol. w jęz. lit. i pol.
345. SENOJI Lietuva: paroda Lietuvos
nacionaliniame muziejuje 2009 09 17 - 2009
11 30. [Dawna Litwa: katalog Litewskiego
Muzeum Narodowego] / koncep. aut. Olga
Fišman, Birutė Kulnytė, Elvyda Lazauskaitė;
Lietuvos Nacionalinis Muziejus; Rusijos Etnografijos Muziejus. - Vilnius-Sankt Peterburgas, 2009. - 287, [1] s.: il., faks., portr.,
mapy. - (Lituanistika Užsienio Šalių Saugyklose; 1)
W Wilnie
Rec.: ŠAKNYS Žilvytis, Liet. Etnolog. 2011 [nr] 11 s.
196-199
4. Historiografia, krytyka źródeł
Zob. też poz.: 5, 29, 74, 136, 191, 193, 202, 491, 517, 536,
537, 541, 567, 733, 734, 743, 751, 787, 799, 1087, 1104,
1132, 1220, 1231, 1277, 1305, 1308, 1328, 1440, 1490,
1502, 1519, 1532, 1535, 1560, 1575, 1582, 1620-1631,
1633, 1656, 1658, 1719, 1720, 1726, 1730, 1748, 1765,
1768, 1818, 1854, 1855, 1867, 1871, 1872, 1876, 1877,
1985, 2045, 2108, 2425, 2426, 2448, 2449, 2453, 2456,
2605, 2651, 2705, 2708, 2726, 2750, 2766, 2786, 2814,
2819, 2835, 2893, 2969, 2975, 3031, 3036, 3113, 3135,
3150, 3173, 3177, 3194, 3244, 3353, 3373, 3376, 3418,
3501
346. ARCHEOLOGICZNE dziedzictwo
Prus Wschodnich w archiwum Feliksa Jakobsona [1896-1930] = Das archäologische
31
Vermächtnis Ostpreussens im Archiv des
Felix Jakobson / red. Tomasz Nowakiewicz.
- Warszawa: Minist. Kult. i Dziedz. Narod.,
2011. - 639 s.: il. - (Aestiorum Hereditas; 2).
Bibliogr. s. 595-613
Z treści: CIGLIS Jānis: Feliks Jakobson (1896-1930)
i jego naukowe dziedzictwo = Felix Jakobson (1896-1930)
und sein wissenschaftliches Erbe s. 14-25. - BITNERWRÓBLEWSKA Anna, NOWAKIEWICZ Tomasz: Archiwum Feliksa Jakobsona: charakterystyka materiałów
i ich wartość źródłowa = Das Archiv des Felix Jakobson:
Materialcharakteristik und ihr Wert als Quelle s. 26-57.
- BITNER-WRÓBLEWSKA Anna, RZESZOTARSKANOWAKIEWICZ Aleksandra, NOWAKIEWICZ Tomasz: Katalog s. 60-511. - NOWAKIEWICZ Tomasz,
RZESZOTARSKA-NOWAKIEWICZ Aleksandra: Terenowa weryfikacja danych z archiwum Feliksa Jakobsona:
przykład cmentarzyska w Sternwalde na Mazurach = Die
Verifizierung der Informationen aus dem Archiv Felix
Jakobsons im Gelände am Beispiel des Gräberfelds Sternwalde in Masuren s. 514-533. - BITNER-WRÓBLEWSKA Anna: Zapinki podkowiaste w grupie olsztyńskiej:
tropem archiwum Feliksa Jakobsona = Hufeisenfibeln in
der Olsztyn-Gruppe: auf der Spur des Archivs von Felix
Jakobson s. 548-561. - NOWAKIEWICZ Tomasz: Uwagi
na temat jednosiecznych mieczy Prusów we wczesnym
średniowieczu (na marginesie analizy danych z archiwum
Feliksa Jakobsona) = Bemerkungen zu den einschneidigen Schwertern der Prussen im Frühmittelalter (am Rane
einer Analyse der Informationen aus Felix Jakobsons
Fundarchiv) s. 562-593
Tekst równol. w jęz. pol., niem., łot.
347. BARANAUSKAS Tomas: Žalgirio
mūšis Lietuvos istorikų darbuose. (The battle
of Tannenberg in the works of Lithuanian
historians). Istorija (Vilnius) 2011 [nr] 81 s.
23-35, il. Sum.
348. BORZYSZKOWSKA-SZEWCZYK
Miłosława: Patrząc ku przyszłości?: relacje
z podróży w strony rodzinne potomków starych rodów z Pomorza Zachodniego i Prus
Wschodnich. Acta Cassubiana 2011 T. 13 s.
136-152. Zsfg.
349. COJA Sergejs: Henriha/Indrįka
Chronicon Livoniae autora identitātes
problēma krievu historiogrāfijā. (The problem of the identity of the author of Chronicon Livoniae (Henricus de Letti) in the
Russian historiography). Latv. Vēstures Inst.
Žurn. 2011 [nr] 3 s. 66-83. Sum.
350. CRUSADING and chronicle writing
on the medieval Baltic frontier: a companion
32
Ogólne
to the Chronicle of Henry of Livonia / ed.
Marek Tamm, Linda Kaljundi, Carsten Selch
Jensen. - Farnham: Ashgate, 2011. - XXXII,
[6], 484 s.: il., mapy, tab., wykr.
Treść: BRUNDAGE James A.: Introduction: Henry
of Livonia, the writer and his chronicle s. 1-19. - TYERMAN Christopher: Henry of Livonia and the ideology of
crusading s. 23-44. - UNDUSK Jaan: Sacred history, profane history: uses of the bible in the chronicle of Henry
of Livonia s. 45-75. - KIVIMÄE Jüri: Henricus the ethnographer: reflections on ethnicity in the Chronicle of Livonia s. 77-106. - MURRAY Alan V.: Henry the interpreter:
language, ortality and communication in the thirteenthcentury Livonian mission s. 107-134. - TAMM Marek:
Martyrs and miracles: depicting death in the chronicle of
Henry of Livonia s. 135-156. - NIELSEN Torben Kjersgaard: Henry of Livonia on woods and wilderness s. 157178. - SELCH JENSEN Carsten: „Verbis non verberibus”:
the representation of sermons in the chronicle of Henry
of Livonia s. 179-206. - FONNESBERG-SCHMIDT Iben:
Riga and Rome: Henry of Livonia and the papal curia s.
209-227. - PETERSEN Nils Holger: The notion of a missionary theatre: the ludus magnus of Henry of Livonia’s
chronicle s. 229-243. - VILLADS JENSEN Kurt: Bigger
and better: arms race and change in war technology in
the Baltic in the early thirteenth century s. 245-264. MÄESALU Ain: Mechanical artillery and warfare in the
chronicle of Henry of Livonia s. 265-290. - LANG Valter,
VALK Heiki: An archaeological reading of the chronicle
of Henry of Livonia: events, traces, contexts and interpretations s. 291-316. - MÄGI Marika: Ösel and the Danish
Kingdom: revisiting Henry’s chronicle and the archaeological evidence s. 317-341. - SELART Anti: The use and
uselessness of the Chronicle of Henry of Livonia in the
middle ages s. 345-361. - DONECKER Stefan: The Chronicon Livoniae in early modern scholarship: from humanist receptions to the [Johann Daniel] Gruber [16861748] edition of 1740 s. 363-384. - KALA Tiina: Henry’s
chronicle in the service of historical thought: editors and
editions s. 385-407. - KALJUNDI Linda: The chronicler
and the modern world: Henry of Livonia and the Baltic
crusades in the enlightenment and national traditions /
with the collabor Kaspars Kļaviņš s. 409-456. - TAMM
Marek: The chronicle of Henry of Livonia: a selected bibliography s. 457-472
351. CZAJA Roman: Das mittelalterliche
Livland in polnischer Forschung. Zap. Hist.
2011 T. 76 z. 4 s. 107-113. Streszcz.
352. DEKAŃSKI Dariusz Aleksander:
Polskie środowisko toruńsko-pelplińskich
mediewistów XIX i początku XX wieku: najwybitniejsi przedstawiciele, kierunki badań,
ośrodek naukowy. - Gdańsk, 2009
Polem.: DEKAŃSKI Dariusz Aleksander: O całą
prawdę, a nie manipulowanie faktami: w odpowiedzi
Markowi Andrzejewskiemu, Prz. Zach. 2011 R. 67 nr 2
s. 315-321. - Repl.: ANDRZEJEWSKI Marek: Jeszcze kil-
ka uwag o nieuczciwej rozprawie habilitacyjnej Dariusza
Dekańskiego, Prz. Zach. 2011 R. 67 nr 4 s. 273
353. DORBACH Kinga: Korespondencja
biskupów warmińskich w Archiwum Diecezjalnym w Olsztynie jako przykład dyplomacji na Warmii: studium źródłoznawcze. Vade
Nobiscum 2010 Vol. 3 s. 17-20, mapa
354. DYGDAŁA Jerzy: Z doświadczeń edytora osiemnastowiecznych lustracji
i inwentarzy: czy instrukcja wydawnicza jest
w ogóle potrzebna? // In: Teoria i praktyka
edycji nowożytnych źródeł w Polsce (XVIXVIII w.). - Kraków, 2011. - S. 143-158
Na przykładzie edycji lustracji i inwentarzy Prus
Królewskich
355. EKDAHL Sven: „In crastino, die
sancti Procopii” Überlegungen zu einer
falsch interpretierten Datumsangabe in der
Cronica conflictus // In: In tempore belli et
pacis: ludzie, miejsca, przedmioty. - Warszawa, 2011. - S. 561-568
356. GESCHICHTSSCHREIBUNG im
mittelalterlichen Livland / hrsg. v. Matthias
Thumser. - Berlin: Lit, 2011. - 306 s.: faks.,
tab. - (Schriften der Baltischen Historischen
Kommission; Bd. 18)
Treść: MENTZEL-REUTERS Arno: Bartholomaeus
Hoeneke: ein Historiograph zwischen Überlieferung und
Fiktion s. 11-58. - SELART Anti: Die livländische Chronik
des Hermann von Wartberge s. 59-85. - BRÜCK Thomas:
Konflikt und Rechtfertigung in der Geschichtsschreibung
Alt-Livlands Christoph Forstenau - Silvester Stodewescher
- Hermann Helewegh s. 87-131. - THUMSER Matthias:
Antirussische Propaganda in der „Schönen Historie von
wunderbaren Geschäften der Herren zu Livland mit den
Russen und Tataren” s. 134-153. - NEITMANN Klaus:
Johann Lohmüllers [1483-1560] evangelische Geschichte Livlands: Überlieferung - Quellen - Darstellungsweise
- Intention s. 155-200. - THUMSER Antje: Livländische
Amtsträgerreihen des Mittelalters: kleine Meisterchronik
- Rigaer Bischofschronik - Series episcoporum Curoniae
s. 201-253. - HONEMANN Volker: Zu Selbstverständnis
und Identitätsvorstellungen in der livländischen Geschichtsschreibung des Mittelalters s. 255-295
357. HUANG Angela, KYPTA Ulla:
Ein neues Haus auf altem Fundament neue
Trends in der Hanseforschung und die Nutzbarkeit der Rezesseditionen. Hans. Gesch.- blr
2011 Jg. 129 s. 213-229
Ogólne
33
358. ILMJÄRV Magnus: Nõukogude Liidu 1939/40. aasta Balti-poliitika venemaal
ilmunud uusimas kirjanduses. (Soviet Baltic
policy in 1939-1940 as reflected in Russian
publications). Acta Hist. Tallinnensia 2008
[nr] 12 s. 75-86. Sum.
365. KOKOWSKI Michał: Co dalej z Mikołajem Kopernikiem?: historia, stan aktualny i perspektywy badań kopernikańskich
w Polsce. Kwart. Hist. Nauki i Techn. 2008 R.
53 nr 3/4 s. 69-82
Wersja elektron.: http://www.kirj.ee/public/Acta_
hist/2008/issue_1/acta-2008-1-4.pdf
366. KOPIŃSKI Krzysztof: „Księgi pruskie w Internecie”: projekt finansowany przez
Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Stud. Źródłoznawcze 2011 [T.] 49 s. 143-153, tab. Sum.
359. JAROSZ Józef: Bibliographie der
skandinavischen Forschung am Institut für
Germanische Philologie der Universität
Wrocław 1945-2011 // In: Akzente und Konzepte. - Wrocław, 2011. - S. 131-145. Sum.
360. JARUTIS Vytautas: Kaip šiandien
lietuviškoje istoriografijoje keičiasi žvilgsnis
į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos epochą?
(How the approach to the epoch of the Grand
Duchy of Lithuania is changing in the Lithuanian historiography today?). Liet. Ist. Stud.
2011 T. 27 s. 144-163. Sum.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/dokumentai/
LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo27.pdf
361. KACZOR Dariusz: Dantziger Historien: anonimowa gdańska kronika z lat 16391704. Rocz. Gdań. 2009/2010 T. 69/70 (dr.
2011) s. 145-160, tab.
362. KALLAUR Kazimierz: Ludwig Wilhelm Brüggemann [1743-1817] i jego dzieło:
z dziejopisarstwa pomorskiego XVIII i początków XIX wieku / Akademia Pomorska
w Słupsku. - Słupsk, 2011. - 261 s.: portr., tab.
Bibliogr. s. 226-236. Zsfg.
363. KARJAHÄRM Toomas: Eesti rahvusliku liikumise mudelid uusimas historiograafias. (Models of the Estonian national
movement in modern historiography). Acta
Hist. Tallinnensia 2009 [nr] 14 s. 146-171, tab.
Sum.
Wersja elektron.: http://www.kirj.ee/public/Acta_
hist/2009/issue_1/acta-2009-14-146-171.pdf
364. KIZIK Edmund: The chronicles and
memoirs of a Gdańsk merchant and the official of St. Mary’s church, Eberhard Bötticher
(1554-1617). Stud. Marit. 2011 Vol. 24 s. 4762. Streszcz.
367. KOSMAN Marceli: Gerard Labuda
[1916-2010] jako badacz Kościoła polskiego
średniowiecza. Nasza Przeszłość 2011 [T.]
115/116 s. 123-143, il. Sum.
368. KOSMAN Marceli: Polska granica
zachodnia: siedem dekad badań Gerarda Labudy [1916-2010]. Prz. Zach. 2011 R. 67 nr 2
s. 137-155. Sum.
Dot. m.in. Pom. Zach.
369. KOSMAN Marceli: Przed 600. rocznicą grunwaldzkiej wiktorii: uwagi o Krzyżakach i „Krzyżakach”. Prz. Wielkopolski 2008
nr 2 s. 43-48, il.
370. KRAWCZUK Wojciech: Uwagi Samuela von Pufendorfa [1632-1694] o praktykach kancelaryjnych w XVII wieku // In:
Polska kancelaria królewska między władzą
a społeczeństwem. Cz. 4. - Warszawa, 2011.
- S. 107-115
371. KRUSZEWSKI Tomasz: Toruńskie
przewodniki turystyczne w okresie budowy
nowej formy podróżopisarskiej. Folia Toruniensia 2011 T. 11 s. 73-81. Sum. Zsfg.
372. KWIATKOWSKA Wiesława: Rola
księgi wpisów w okresie kancelarii akt spraw
na przykładzie ewangelickich ksiąg metrykalnych // In: Belliculum diplomaticum IV
Thorunense: dyplomatyka staropolska - stan
obecny i perspektywy badań. - Toruń, 2011.
- S. 133-142
W Prusach Zach.
373. LAIDLA Janet: Thomas Hiärn
[1638-1678] ja tema Eesti-, Liivi- ja Lätimaa
ajalugu. [Thomas Hiärn i jego historia Esto-
Ogólne
34
nii, Liwonii i Łotwy]. Õpetatud Eesti Seltsi
Aastaraamat 2006 (dr. 2008) s. 75-90
374. ŁAZAREK Anna: Źródła do dziejów
kancelarii książęcej na Pomorzu Zachodnim
w XVI-XVII wieku // In: Polska kancelaria
królewska między władzą a społeczeństwem.
Cz. 4. - Warszawa, 2011. - S. 147-152
375. MAŁŁEK Janusz: Kontakte und
Freundschaftsbeziehungen Klaus Zernacks
zu den Thorner Historiken in den 1970er und
1980er Jahren // In: Album amicorum für
Klaus Zernack. - München, 2011 . - S. 83-92
376. MASILIAUSKIENĖ Daiva: Žodinė
istorija ir jos taikymo galimybės buvusių
Rytprūsių pokario istorijos tyrimuose. (Oral
history and its application in researches of
the former East Prussia history). Istorija (Vilnius) 2010 [nr] 79 s. 43-53. Sum.
377. NOWAK Zenon Hubert: Przyczynki źródłowe do historii zakonu krzyżackiego
w Prusach = Quellenbeiträge zur Geschichte
des deutschen Ordens in Preussen. - Toruń:
TNT, 2011. - 219 s., [9] s. tabl. - (Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu; 105)
Tekst częściowo równol. w jęz. pol. i niem.
378. ØSTERGÅRD Uffe: Schleswig and
Holstein in Danish and German historiography // In: Disputed territories and shared
pasts: overlapping national histories in modern Europe. - Basingstoke, 2011. - S. 200-223
379. PETERSEN Hans-Christian: „Współpraca” czy „negatywna interakcja”?: relacje
pomiędzy niemieckimi badaniami wschodnimi w Królewcu a polską myślą zachodnią.
Prz. Zach. 2011 R. 67 nr 2 s. 157-179. Sum.
PĒTĪJUMI un avoti par Livonijas ordeņpilīm... =
poz. 2837
381. PUZINAITĖ Skaistė: Moteris Viduramžių Norvegijoje: istoriografijos diskursai.
(Woman of medieval Norway: historiographical discours). Liet. Ist. Stud. 2011 T. 28 s. 142156. Sum.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/dokumentai/
LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo28.pdf
382. ŘEZNÍK Miloš: Dějepisectví a kašubská identita. Slovanský Přehled 2001 R. 87
Č. 1 s. 15-26. Sum.
383. RĘBKOWSKI Marian: Św. Otton
a archeologia: o potrzebie i perspektywie badań // In: Populi terrae marisque: prace poświęcone pamięci profesora Lecha Leciejewicza. - Wrocław, 2011. - S. 93-120: il., mapy
384. SKOLIMOWSKA Anna: List jako
źródło historyczne i materiał do korpusu
tekstów autorskich: edycja korespondencji
Jana Dantyszka // In: Teoria i praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce (XVI-XVIII
w.). - Kraków, 2011. - S. 97-103
385. ŠVEDAS Aurimas: Czy sowiecki
eksperyment rzeczywiście się skończył?: historiografia, miejsca pamięci, elita polityczna. Politeja 2011 nr 2 s. 251-264. Sum.
Na Litwie
386. ŠVEDAS Aurimas: Matricos nelaisvėje: sovietmečio lietuvių istoriografija
(1944-1985). - Vilnius, 2009
Rec.: STALIŪNAS Darius, Liet. Ist. Metraštis 2010
[nr] 2 (dr. 2011) s. 161-164. - SELENIS Valdas, Istorija
(Vilnius) 2010 [nr] 80 s. 75-76. - KAVALIAUSKAS Tomas, Darbai ir Dienos 2011 [nr] 56 s. 326-328
387. TANDECKI Janusz: Dziejopisarstwo miejskie w Toruniu i w Prusach w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych.
Rocz. Tor. 2011 [R.] 38 s. 7-22. Sum. Zsfg.
388. TANDECKI Janusz: Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich (od
1526) i problemy ich edycji // In: Teoria
i praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce (XVI-XVIII w.). - Kraków, 2011. - S. 105113
389. TORBUS Tomasz: Die Marienburg
und die Burgen des Deutschen Ordens in
Preussen: neuere Forschugsergebnisse. Jahrb.
d. Wiss. Zentrums d. Poln. Akad. d. Wiss. in
Wien 2009 Bd. 2 (dr. 2011) s. 183-197, il.
390. UŽPELKISS Martynas: 19231939 m. Lietuvos pajūrio latvių (kuršių,
kuršininkų) istoriografija. [Historiografia
Ogólne
35
litewska dotycząca wybrzeża łotewskiego
(kurońskiego) z lat 1923-1939] // In: Ēlija,
Sventāja, Šventoji: paribio ženklai. - Klaipėda,
2007. - S. 47-57
397. LANCMANIS Imants: Jelgavas
pilsētas ģerbnonis gadsimtu gaitā. (The Jelgava town emblem over the centuries). Mākslas
Vēst. un Teorija 2008 Nr. 11 s. 15-19. Sum.
391. VAHTRE Sulev: Dionysius Fabriciuse Liivimaa kroonika. (The Livonian
Chronicle of Dionysius Fabricius). Ajalooline
Ajakiri 2007 [nr] 1 s. 3-22. Sum.
398. ŠNĒ Andris, ŠNĒ Sigita: Symbole
władzy i wolności: lwy w herbach miast bałtyckich // In: Lwy w heraldyce i sztuce europejskiej: międzynarodowa konferencja historyczna [...]. - Gdańsk, [2008]. - S. 64-69: il.
Streszcz. Sum.
392. WENTA Jarosław: Bemerkungen
zur Funktion des historiographischen Textes
im Deutschordenskonvent im Mittelalter: Kategorie - Stiftung des Ordens // In: Chroniques
en tous genres: actes du Colloque d’Amiens
(mars 2006). - Amiens, 2006. - S. 109-116
393. ŻUKOWSKI Arkadiusz, KOTOWICZ Wojciech: Kaliningradskaja oblast’ v
pol’skich naučnych issledovanijach. Baltijskij
Region 2011 [Vyp.] 2 (8) s. 127-138
Toż w jęz. ang. pt.: The Kaliningrad region in Polish
scientific research. Baltic Region 2011 [No] 2 (4) s. 109118.
Wersja elektron.: http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/668/uihocjrfrdvuefuomi%20yc.,%20nzirinwoo
xfjfm%20yi..pdf
5. Sfragistyka, genealogia, heraldyka,
numizmatyka
Zob. też poz.: 37, 279, 318, 903, 915, 1418, 1566, 1643,
1694, 1872, 2129, 2197, 2329, 2344, 2392, 2460, 2613,
2750, 3337
394. MAIK Jerzy: Cogs on Elbląg seals
dating from 1242 and 1367. Fasc. Archaeol.
Hist. 2011 Fasc. 24 s. 57-64, il. Streszcz.
—————
395. ROSZAK Stanisław, TARGOWSKI
Michał: Pamięć rodu Działowskich w świetle
XVIII i XIX-wiecznych zapisów rodzinnych.
Folia Toruniensia 2011 T. 11 s. 35-44. Sum.
Zsfg.
—————
396. BIAŁUŃSKI Grzegorz: Ród herbu Kot Morski (XIII-XV wiek). Kom. Maz.Warm. 2011 nr 1 s. 3-31. Zsfg. Sum.
Dot. Estonii, Litwy i Łotwy
399. WERLICH Ralf-Gunnar: Das Camminer Bistumswappen und sein Auftreten in
der Heraldik der Greifenherzöge. Pommern
2011 Jg. 49 H. 4 s. 4-13, il.
—————
400. BONCZKOWSKA Żaneta: Mennica toruńska od drugiej połowy XIV wieku do
1454 roku: lokalizacja - personel - funkcjonowanie. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek;
ToMiTo, 2011. - 204 s. - (Biblioteka ToMiTo).
Bibliogr. s. 195-204
401. CEYNOWA Beata, TRAWICKA
Ewa: Symbolika lwów na średniowiecznych
artefaktach archeologicznych ze zbiorów
Muzeum Archeologicznego w Gdańsku // In:
Lwy w heraldyce i sztuce europejskiej: międzynarodowa konferencja historyczna [...]. Gdańsk, [2008]. - S. 87-93: il. Streszcz. Sum.
402. CIOŁEK Renata: Die Fundmünzen der römischen Zeit in Polen: Pommern.
- Wetteren: Moneta, 2007. - 297, 12 s.: il.,
mapy. - (Collection Moneta; 67). Bibliogr. s.
275-282. Sum. Streszcz.
Toż w jęz. pol. zob. bibliogr. za 2001 r. poz. 415
403. CIOŁEK Renata: Początki zainteresowań znaleziskami monet antycznych
w Prusach Królewskich i Książęcych. Notae
Numismaticae 2011 T. 6 s. 123-140, tab. Sum.
404. DUTKOWSKI Jarosław: Lew i jego
znaczenie w ikonografii monet oraz medali gdańskich // In: Lwy w heraldyce i sztuce
europejskiej: międzynarodowa konferencja
historyczna [...]. - Gdańsk, [2008]. - S. 52-59:
il. Streszcz. Sum.
Ogólne
36
405. FOLWARNIAK Marek: Gdańskie
monety oblężnicze. Gdań. Zesz. Numizm.
2011 Nr 93 s. 3-14, il.
/ hrsg. v. Michael Busch [et al.]. - Kiel: Verl.
Ludwig, 2011. - 200 s.: il., mapy. - (Die schwedische Landesaufnahme von Vorpommern
1692-1709; Sonderbd. 2)
406. GIBCZYŃSKI Wojciech, WITKIEWICZ Tomasz: Szerfy pomorskie: opracowanie i katalog. - Szczecin: Wydaw. T. Witkiewicz, 2011. - 107 s.: il., tab.
Z treści: TOLLIN Clas, KARSVALL Olof: Schwedens
ältere geometrische Karten (1630-1655) s. 17-36. - TARKIAINEN Ülle: Die während der grossen Güterreduktion
durchgeführte Landvermessung in den Ostseeprovinzen
s. 37-70. - KRÜGER Joachim: Ein Gegenentwurf zur
schwedischen Landesaufnahme: die dänische Lustration
des nördlichen Vorpommern in den Jahren 1717 und
1718 s. 71-83. - ASMUS Ivo: Die bisherige Editionspraxis
der landesaufnahme von Schwedisch-Pommern seitens
der Historischen Kommission für Pommern s. 93-114.
- BOBERTZ Bernd, ZÖLITZ Reinhard: Die Karten der
Schwedischen Landesaufnahmen von Pommern: der
Weg vom Kartenschrank ins WebGIS: ein Arbeitsbericht s. 115-130. - BUSCH Michael: Transkription und
Übersetzung der Schwedischen Landesvermessung
von Pommern 1692-1709: ein Arbeitbericht s. 131-146.
- MAIWALD Anke: Die Texte der Schwedischen Landesvermessung Vorpommerns im Umfeld digitaler Editionen: ein Werkstattbericht s. 147-162. - SCHMIDTKE
Verena: Die Insel Wollin in der Zeit der schwedischen
Herrschaft 1648 bis 1720: ein Dissertationsprojekt s. 163170. - KROLL Stefan: Neue Aspekte und Perspektiven bei
der Erforschung der schwedischen Landesaufnahme s.
171-179
Rec.: PINIŃSKI Jerzy, Biul. Numizm. 2011 nr 4 s.
305-306
407. LEUKHARDT Markus: Die Wittenprägung der Herzöge von Pommern-Stettin
im 14. und 15. Jahrhundert: Bestandsaufnahme und Versuch einer Neuordnung. Balt.
Stud. N.F. 2010 Bd. 96 (dr. 2011) s. 7-30, il.
Acc.: Typenkatalog s. 17-30
408. REMECAS Eduardas: Vilniaus
žemutinės pilies pingų lobis: (XIV a. pabaiga). - Vilnius, 2003
Rec.: SAJAUSKAS Stasys, Archaeol. Lituana 2004
[T.] 5 s. 143-146
409. SIKORSKI Bogumił: Nieznane lub
mało znane monety zastępcze i żetony Wielkopolski, Pomorza i Mazur. Cz. 1-4. Biul.
Numizm. 2011 nr 1 s. 27-38, il.; nr 2 s. 109112, il.; nr 3 s. 205-210, il.; nr 4 s. 259-268,
il. Sum.
410. SZCZUREK Tadeusz, DANNENBERG Hans-Dieter: Brakteaty śląskie,
wschodniopomorskie, małopolskie i wielkopolskie z XIII wieku z prywatnych kolekcji
niemieckich. - Gorzów Wielkopolski: Muz.
Lubuskie, 2011. - 128 s.: il., mapy
Tekst w jęz. pol. i niem., częściowo równol.
413. DREYER-EIMBCKE Oswald: Geschichte und Geschichten der Kartographie
von Mecklenburg-Vorpommern. - Oldenburg, 2008
Rec.: ZÖLITZ Reinhard, Balt. Stud. N.F. 2010 Bd. 96
(dr. 2011) s. 133-134
414. GRABOWSKI Piotr: Obraz rozwoju urbanistycznego i warunków przyrodniczych Olsztyna w XIX i XX wieku na planach
miasta z lat 1800-1946 // In: Dawna kartografia miast. - Warszawa, 2011. - S. 315-328: il.
Sum.
411. BIAŁECKI Tadeusz: Projekt słownika geograficzno-historycznego Pomorza
Zachodniego. Prz. Zach.-pom. 2011 R. 26 z.
4 s. 153-172, mapy. Zsfg.
415. GRABOWSKI Piotr: Wybrane atlasy
regionalne dawnych Prus Wschodnich oraz
Warmii i Mazur w zbiorach kartograficznych
Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie //
In: Od atlasu do kolekcji: w 440. rocznicę I
wydania atlasu Abrahama Orteliusa. - Szczecin, 2011. - S. 213-219: il. Sum.
412. Die SCHWEDISCHE Landesaufnahme von Pommern 1692-1709: Perspektiven eines Editionsprojekts: Beiträge des
Workshops am 9. und 10. Oktober 2009 im
Pommerschen Landesmuseum Greifswald
416. KONIAS Andrzej, STRZELECKI
Krzysztof: Dawne plany miasta Słupska od
XVIII do końca XIX wieku // In: Dawna
kartografia miast. - Warszawa, 2011. - S. 299313: il. Sum.
6. Geografia historyczna
Zob. też poz.: 215, 319, 334, 1181, 1444, 2076, 2715, 2774
Ogólne
ŁOPATECKI K., WALCZAK W.: Mapy i plany Rzeczypospolitej XVII w. = poz. 214
417. SIERADZAN Wiesław: Zainteresowania dawną kartografią miejską Bernharda
Schmida (1872-1947) - ostatniego niemieckiego konserwatora zabytków w Malborku
// In: Dawna kartografia miast. - Warszawa,
2011. - S. 421-428: tab. Sum.
418. SKRYCKI Radosław: Kołobrzeg
w wojnie siedmioletniej 1756-1763: źródła
kartograficzne do dziejów miasta w XVIII
wieku / Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. - Kołobrzeg, 2011. - 52 s.: il., mapy
37
takte in Bezug auf das kaschubische Lexikon
in statu nascendi // In: Wort-Bedeutung, Sinn
und Wirkung: Festschrift für Prof. Dr. habil.
Oleksij Prokopczuk zum 70. Geburtstag. Słupsk, 2011. - S. 21-29
423. BIOLIK Maria: Młyny wodne i wiatraki w nazwach obiektów terenowych na
Warmii i Mazurach. Pr. Językozn. / Uniw.
Warm.- Maz. 2011 Z. 13 s. 19-32. Sum.
424. BLAŽIENĖ Grasilda: Dėl prūsų
vardyno medžiagos. (On the issue concerning Prussian proper names). Istorija (Vilnius)
2010 [nr] 79 s. 17-27. Sum.
Dot. Mazur
419. SZYMCZAK Dorota, KUPISIŃSKI
Robert: Edycje Wielkiej Mapy Pomorza Eilharda Lubinusa. Pol. Prz. Kartogr. 2011 T. 43
nr 2 s. 179-184, il.
Toż w jęz. niem. zob. bibliogr. za 2010 r. poz. 465
7. Język i onomastyka
Zob. też poz.: 28, 56, 154, 521, 523, 524, 688, 734, 757,
772, 794, 828, 1025, 1026, 1029, 1223, 1265, 1322, 1413,
1522, 1552, 1645, 1669, 2082, 2759, 2921
420. ALEKNAVIČENĖ Ona, SCHILLER
Christiane: Jacobas Perkuhnas prieš Michaelį
Mörliną, Johanną Schultzą ir Philippą Ruhigą traktate Wohlgegruendetes Bedencken Uber
die Ins Litthausche Ubersetzte zehen Fabeln
Æopi, Und derselben passionirte Zuschrifft
(1706). (Jacob Perkuhn gegen Michael Mörlin, Johann Schultz und Philipp Ruhig in seinem Traktat: Wohlgegruendetes Bedencken
Uber die Ins Litthausche Ubersetzte zehen
Fabeln Æopi, Und derselben passionirte Zuschrifft (1706)). Arch. Lithuanicum 2003 [nr]
5 s. 15-50, faks. Zsfg.
421. BARTELIK Piotr: Die kaschubischen sein (bëc) und haben (mieć): Konstruktionen aus der Sicht des Sprachwandels
und im Sprachkontrast // In: Geschichte und
Typologie der Sprachsysteme . - Heidelberg,
2011. - S. 189-197
422. BARTELIK Piotr: Zum Archetyp
deutsch-polnisch-kaschubischer Sprachkon-
425. BLAŽIENĖ Grasilda: Oikonimai su
*kaim- Rytų Prūsijoje. (Oiconyms with *kaim
in East Prussia). Istorija (Vilnius) 2008 [nr]
72 s. 10-20, mapa. Sum.
426. BOBROWSKI Johannes: Pruzzische
Vokabeln: an old Prussian glossary / ed. by
Kristina Brazaitis. - Dunedin, 2010
Rec.: FENNELL Trevor G., J. Balt. Stud. 2011 Vol. 42
nr 4 s. 555-557
427. BREZA Edward: Nazwiska (kaszubskie) mieszkańców dawnego Sopotu. Kron.
Muz. Sopotu 2006 nr 6 s. 37-38
428. CHLUDZIŃSKI Andrzej: Apelatywy staropolskie w powojennej toponimii
powiatu białogardzkiego // In: Polonistyczne
drobiazgi językoznawcze. [T.] 2: Materiały
sesji jubileuszowej Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego z 20
listopada 2009 roku. - Gdańsk, 2011. - S. 204211
429. CHLUDZIŃSKI Andrzej: Nazwiska mieszkańców miast pochodzące od nazw
wsi na podstawie „Liber beneficiorum Domus Corone Marie prope Rugenwold (14061528)” i ich dzisiejsze występowanie // In:
Miasto: przestrzeń zróżnicowana językowo,
kulturowo i społecznie. [T.] 3. - Bydgoszcz,
2011. - S. 65-81. Sum.
Ogólne
38
430. CHLUDZIŃSKI Andrzej: Toponimy upamiętniające kapłanów w nazewnictwie powiatu białogardzkiego. Język, Szkoła,
Religia 2011 [T.] 6 s. 58-63, mapa. Sum.
431. CYBULSKI Marek: Kaszubszczyna
w Trójmieście: rys sytuacji socjolingwistycznej // In: Miasto: przestrzeń zróżnicowana
językowo, kulturowo i społecznie. [T.] 3. Bydgoszcz, 2011. - S. 35-49. Sum.
432. CYBULSKI Marek: Normalizacja
języka kaszubskiego w przygotowywanym
wydaniu dramatów Jana Karnowskiego
[1886-1939]. Zesz. Łużyckie 2011 T. 45 s. 7181. Zsfg.
433. CYBULSKI Marek: Obraz księdza
w Słowniku języka pomorskiego, czyli kaszubskiego Ramułta. Język, Szkoła, Religia 2011
[T.] 6 s. 78-87. Sum.
434. CYBULSKI Marek, ROGOWSKACYBULSKA Ewa: Powtórzenia słowotwórcze w przekładzie Ewangelii według świętego Mateusza z polskiego na kaszubski // In:
Polonistyczne drobiazgi językoznawcze. [T.]
2: Materiały sesji jubileuszowej Oddziału
Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka
Polskiego z 20 listopada 2009 roku. - Gdańsk,
2011. - S. 147-159
435. DINI Pietro U[mberto]: Aliletoescur: linguistica baltica delle origini: teorie e
contesti linguistici nel Cinquecento. - Livorno: Books & Co., 2010. - 844 s.: il. - (Studi
Baltistici)
Rec.: SCHMALSTIEG William R., J. Balt. Stud. 2011
Vol. 42 nr 2 s. 289-291
436. DINI Pietro Umberto: Jotvingių
kalba. (Język jaćwieski). Terra Jatwezenorum
2011 [T.] 3 s. 44-53. Streszcz. s. 466-467. Sum.
s. 488-489
437. DŁUGOSZ Kazimierz: Inskrypcje
nagrobne w ujęciu językoznawczym. - Wyd. 2
zm. i rozsz. - Gorzów Wielkopolski: Wydaw.
Państw. Wyż. Szk. Zawod., 2010. - 221 s. Bibliogr. s. 212-216. Zsfg.
Z Pom. Zach.
438. DOŁOWY-RYBIŃSKA Nicole: Języki i kultury mniejszościowe w Europie:
Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi. - Warszawa: Wydaw. Uniw. Warszaw., 2011. - 584, [1]
s. - (Communicare). Bibliogr. s. 569-585
Kaszubi s. 365-504
439. DULIČENKO Aleksandr D.: Osnovy slavjanskoj filologii / Uniwersytet Opolski.
Instytut Filologii Polskiej; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Opole
T. 1: Istoriko-etnografičeskaja i etnolingvističeskaja problematika. - 2011. - 526 s.
T. 2: Lingvističeskaja problematika. 2011. - 640 s.: tab.
440. FAMIELEC Monika: Charakterystyka językowa materiału onomastycznego
(na przykładzie nazw terenowych z powiatu
ełckiego). Białostockie Arch. Jęz. 2011 nr 11
s. 57-66. Sum.
441. GARLIAUSKAS Vidas: Jotvingių
hidronimai Avìris, Avìrė. (Die Jatwingischen
Hydronyme Avìris und Avìrė). Baltistica 2011
[T.] 46 [nr] 1 s. 107-111. Zsfg.
442. GLISZCZYŃSKA Anna: Germanizmy leksykalne południowej kaszubszczyzny:
(na materiale książki Bolesława Jażdżewskiego [1921-2003] „Wspomnienia kaszubskiego
„gbura”. LingVaria 2007 R. 2 nr 1 s. 79-89.
Sum.
443. GLOSARIUM wyrazów i zwrotów
ze średniowiecznych źródeł pruskich / oprac.
Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki; Towarzystwo Naukowe w Toruniu; Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Toruń,
2011. - XLIV, 416 s. - (Fontes / Towarzystwo
Naukowe w Toruniu; 104)
Wstęp w jęz. pol., niem. i ang.
444. GOŁĄBEK Eugeniusz: Ò terminologii bédowóny przez Radzëznã Kaszëbsczégò
Jãzëka. Acta Cassubiana 2011 T. 13 s. 7-49.
Zsfg.
445. HERRMANN-WINTER Renate,
VOLLMER Matthias: Pommersches Wörterbuch. Bd. 2 / Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Greifswald. - Berlin: Akad. Verl.
Ogólne
Lfg. 3: Nådelühr bis Pamp. - 2010. - S.
258-383
Lfg. 4: Pa(m)panischke bis puje. - 2011.
- S. 386-511
Lfg. 2 zob. bibliogr. za 2009 r. poz. 433
446. JOCZ Lechosław: Wpływ fonetyczny i fonologiczny języka niemieckiego na
łużycczyznę i kaszubszczynę w kontekście
słowiańskim: wybrane problemy w aspekcie
porównawczym. Acta Cassubiana 2011 T. 13
s. 67-83. Zsfg.
447. KABATA Maria: Językowy obraz
Szczecina: (na materiale kazań „Szczecińskie rocznice” bp. Kazimierza Majdańskiego
[1916-2007]) // In: Kultura słowa drukowanego. - Szczecin, 2011. - S. 70-75
KALETA P.: Kašubská problematika v českých časopisech… = poz. 733
448. KAUKIENĖ Audronė: Kuršių ir
prūsų kalbinės paralelės: fonetika. [Podobieństwa języka kurońskiego do pruskiego:
fonetyka] // In: Ēlija, Sventāja, Šventoji: paribio ženklai. - Klaipėda, 2007. - S. 64-79
449. KAWIŃSKI Paweł: Staropruskie
słownictwo aksjologiczne i sakralne w ujęciu etnolingwistycznym. Kom. Maz.- Warm.
2011 nr 1 s. 33-60. Zsfg. Sum.
450. KISELIŪNAITĖ Dalia, KUKURE
Karina: Pruski cawx, litewski kaukas, kuroński kauks: rozwój mitonimu od pierwszych
wzmianek do czasów teraźniejszych. Pruthenia 2011 T. 6 s. 185-201. Zsfg. Sum.
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_6/Pruthenia_6_2011_int_full.pdf
451. KLINKOSZ Małgorzata: Pomorskie
nazwiska na -ski od nazw dawnych miejscowości kościelnych // In: Polonistyczne drobiazgi
językoznawcze. [T.] 2: Materiały sesji jubileuszowej Oddziału Gdańskiego Towarzystwa
Miłośników Języka Polskiego z 20 listopada
2009 roku. - Gdańsk, 2011. - S. 212-220
452. KORTLANDT Frederik: On the orthography of the old Prussian texts. Baltistica
2011 [T.] 46 [nr] 2 s. 225-232. Streszcz. w jęz.
lit.
39
453. KOZŁOWSKA Iwona: Wybrane nazwy terenowe gminy Lubawa. Pr. Językozn.
/ Uniw. Warm.- Maz. 2011 Z. 13 s. 111-124,
mapy. Sum.
454. KRAJNIAK Radosław: Imiona
przedstawicieli duchowieństwa pruskich kapituł katedralnych w średniowieczu: próba
wykorzystania materiału onomastycznego
do badań nad kultem świętych. Kom. Maz.Warm. 2011 nr 1 s. 79-89, tab.
455. LEWIŃSKA Aneta: „Ojców mowę
czcić należy”: o miłości do języka ojczystego w elementarzach z czasów zaborów // In:
Polonistyczne drobiazgi językoznawcze. [T.]
2: Materiały sesji jubileuszowej Oddziału
Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka
Polskiego z 20 listopada 2009 roku. - Gdańsk,
2011. - S. 44-51
W Prusach Zach.
456. LEWIŃSKA Aneta: Charakterystyka ilościowa słownictwa dziewiętnastowiecznych elementarzy pomorskich a kształtowany
przez nie świat wartości // In: Ilość - wielkość
- wartość: materiały z konferencji 11-13 maja
2009 r. - Łódź, 2010. - S. 239-249: tab.
457. LEWIŃSKA Aneta: Język w służbie
narodu i wiary w elementarzach wydawanych
na Pomorzu Gdańskim w latach 1844-1910 //
In: Naród, religia, język: materiały z konferencji 17-19 maja 2010 r. - Łódź, 2011. - S.
213-223
458. LEXIKON borussicum vetus: concordantia et lexicon inversum / [red.] Letas
Palmaitis. - Kaunas: Domus Ed. Univ. Vytauti
Magni, 2007. - 311 s.: il. - (Bibliotheca Klossiana; 1)
459. LICA Aneta, LICA Zenon: Pomorskie nazwiska genetycznie niemieckie
derywowane od nazw fauny i flory // In:
Polonistyczne drobiazgi językoznawcze. [T.]
2: Materiały sesji jubileuszowej Oddziału
Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka
Polskiego z 20 listopada 2009 roku. - Gdańsk,
2011. - S. 221-227
Ogólne
40
460. LICA Zenon: Językowa przeszłość
Pomorza utrwalona w nazwiskach. Acta Cassubiana 2011 T. 13 s. 84-91. Zsfg.
461. LINKNER Tadeusz: Jãzëk Kaszëbów z òkòlégò Kòscérzënë: II pòł. XIX stalata. Biul. Rady Jęz. Kasz. 2011 s. 94-103
Toż w jęz. pol. pt.: Język Kaszubów z okolic Kościerzyny: II poł. XIX w. s. 230-239
462. LUKŠAITĖ Ingė: Senovės Prūsijos
istorijos vaizdinys Mato Pretorijaus veikale
Deliciae Prussicae. (An image of the history
of the ancient Prussians in Deliciae Prussicae by Matthaeus Praetorius) // In: Praeities
pėdsakais: skiriama profesoriaus daktaro Zigmanto Kiaupos 65-mečiui. - Vilnius, 2007. S. 229-242. Sum.
468. ORZECHOWSKA Joanna: Tradycje
nauczania języka cerkiewnosłowiańskiego
w staroobrzędowych elementarzach z kolekcji
klasztoru w Wojnowie. Znad Pisy 2010/2011
nr 19/20 s. 158-164, il.
469. PALMAITIS Letas: Etnonīma Rus’
izcelsme, rietumbaltiskā (skalvu) hipotēze
// In: Baltu un slāvu kultūrkontakti: rakstu
krājums. - Rīga, 2009. - S. 69-85
Dot. nazwy Ruś, która początkowo odnosiła się do
Skalowii. Toż w jęz. ros.: O proischoždenii etnonima Rus’:
zapadnobaltijskaja (skalovskaja) gipoteza s. 359-376
470. PAŽDJERSKI Dušan-Vladislav:
Robòta nad pierszim kaszëbskò-serbsczim
słowôrzã. Biul. Rady Jęz. Kasz. 2011 s. 169-184
Toż w jęz. pol. pt.: Praca nad pierwszym słownikiem
kaszubsko-serbskim s. 306-322
463. MATHIASSEN Terje: Old Prussian
/ ed. by John Ole Askedal. - Oslo, 2010
471. PETIT Daniel: Untersuchungen zu
den baltischen Sprachen. - Leiden, 2010
Rec.: PETIT Daniel, Balt. Linguistics 2011 [Vol.] 2 s.
192-194
Rec.: THIES Felix, J. Balt. Stud. 2011 Vol. 42 nr 4 s.
553-555
464. MIKULĖNIENĖ Danguolė, STAFECKA Anna: Iš lietuvių ir latvių tarmėtyros
istorijos: leksikos klausimai Eduardo Volterio
programose. (From the history of Lithuanian
and Latvian dialectology studies: issues of
lexis in Eduard Volter’s programmes). Baltistica 2011 [T.] 46 [nr] 1 s. 123-133. Sum.
472. POMIERSKA Justyna: Miasta, miasteczka i wsie w paremiografii kaszubskiej:
(na tle paremiografii polskiej) // In: Miasto:
przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. [T.] 3. - Bydgoszcz, 2011. - S.
51-64: mapa. Sum.
465. NOMACHI Motoki: The recipientpassive construction and its grammaticalization in Kashubian // In: Studien zu Sprache,
Literatur und Kultur bei den Slaven: Gedenkschrift für George Y. Shevelov aus Anlass
seines 100. Geburtstages und 10. Todestages.
- München, 2011. - S. 109-135
466. NOWOTKA Marek: Dlaczego Spychowo?: krótka historia nazwy wsi na marginesie niepublikowanego artykułu Gustawa
Leydinga [1899-1974] „Wojna o pupy”. Rocz.
Mazur. 2011 T. 15 s. 159-171
473. POMIERSKA Justyna: Zbieżności
kaszubsko-cieszyńskie w paremiografii. Acta
Cassubiana 2011 T. 13 s. 50-66, tab. Zsfg.
474. POPOWSKA-TABORSKA Hanna:
Gdyby kiedykolwiek w przyszłości miał powstać „Słownik etymologiczny kaszubskiego
języka literackiego...”. Stud. z Filol. Pol. i Słow.
2011 [T.] 46 s. 71-81. Sum.
475. POPOWSKA-TABORSKA Hanna:
Staropolskie urzędy, tytuły i formy grzecznościowe w kaszubskim i dolnołużyckim
przekładzie „Pana Tadeusza”. Zesz. Łużyckie
2011 T. 45 s. 23-34. Zsfg.
Zawiera art. G. Leydinga s. 166-171
467. NOWOWIEJSKI Bogusław: Niemiecko-polski słownik Mrongowiusza: źródło do historii polskiej leksyki i leksykografii.
- Białystok: Wydaw. Uniw. w Białymstoku,
2011. - 241 s.
476. [POPOWSKA-] TABORSKA Hanna: Sufiksy -izna i -ota jako znamiona odrębności językowej w formowanym współcześnie kaszubskim języku literackim. Rozpr.
Kom. Język. / Łódz. Tow. Nauk. 2011 T. 57 s.
261-270. Streszcz. Sum.
Ogólne
477. POPOWSKA-TABORSKA Hanna:
Z różnych szuflad: prace wybrane, relacje,
wspomnienia. - Warszawa, 2010
Rec.: BORZYSZKOWSKI Józef, Acta Cassubiana
2011 T. 13 s. 409-411
478. POTECHINA Elena [A.]: Precedentnye teksty v kul’ture mazurskich staroobrjadcev: zadači naučnogo opisanija //
In: Tekst jako kultura, kultura jako tekst. Gdańsk, 2011. - S. 50-57. Streszcz. Sum.
479. PRYCZKOWSKI
Eugeniusz:
Neòlogizmë rozkòscérzoné w mediach
kaszëbsczich w latach 1990-2010. Biul. Rady
Jęz. Kasz. 2011 s. 148-150
Toż w jęz. pol. pt.: Neologizmy spopularyzowane
w mediach kaszubskich w latach 1990-2010 s. 286-291
480. PRZERACKI Jerzy: O znaczeniu
ksiąg metrykalnych dla badań nad nazwiskami
mieszkańców nowożytnej Warmii (na marginesie książki Aliny Naruszewicz-Duchlińskiej).
Kom. Maz.-Warm. 2011 nr 2 s. 387-428
Art. rec. dot. pracy: NARUSZEWICZ-DUCHLIŃSKA A.: Nazwiska mieszkańców komornictwa lidzbarskiego (1500-1772 r.). - Olsztyn, 2007
481. PRZYBYLSKA Lucyna: Nazwy ulic
związane z życiem religijnym w miastach archidiecezji gdańskiej. Stud. Gdań. 2011 T. 29
s. 341-353, tab., wykr. Streszcz. Sum.
482. PUZINAS Jonas: Aisčiai istorinių
šaltinių šviesoje. (Bałtowie w świetle źródeł
historycznych). Terra Jatwezenorum 2011
[T.] 3 s. 7-21. Streszcz. s. 465. Sum. s. 487
483. RAZANAVAITĖ Auksė: Klitinių
įvardžių formos Mažosios Lietuvos XVIXVIII a.: psalmynuose // In: Perspectives of
Baltic philology. [Vol.] 2. - Poznań, 2011. - S.
185-193. Sum.
Dot. językoznawstwa na Małej Litwie
484. REMBISZEWSKA Dorota Krystyna:
Wpływ niemieckich zdań Georga Wenkera
[1852-1911] na ich polskie tłumaczenia w ankietach do ogólnoniemieckiego atlasu dialektologicznego. Rozpr. Kom. Język. / Łódz. Tow.
Nauk. 2011 T. 57 s. 179-188. Streszcz. Sum.
Dot. Mazur
41
485. RINKEVIČIUS Vytautas: Klitika im
Altpreussischen. Baltistica. Priedas 2011 [T.]
7 s. 197-205. Streszcz. w jęz. lit.
486. ROGOWSKA-CYBULSKA Ewa:
Funkcje słownictwa religijnego we współczesnych elementarzach mowy „małych
ojczyzn”: (kaszubskim i kociewskim) // In:
Naród, religia, język: materiały z konferencji
17-19 maja 2010 r. - Łódź, 2011. - S. 323-334
487. ROGOWSKA-CYBULSKA Ewa:
Rola turystyki w rozwoju poliwalencji gatunkowej kaszubszczyzny. Zesz. Łużyckie 2011 T.
45 s. 82-92. Zsfg.
488. ROGOWSKA-CYBULSKA Ewa:
Wewnątrztekstowe nawiązania słowotwórcze w tłumaczeniu z polskiego na kaszubski
(na przykładzie I księgi Pana Tadeusza) // In:
Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX: prace
ofiarowane profesorowi Janowi Dacie z okazji
siedemdziesiątej rocznicy urodzin. - Gdańsk,
2011. - S. 409-416
489. ROGOWSKA-CYBULSKA Ewa,
CYBULSKI Marek: Powtórzenia słowotwórcze w kaszubskich felietonach Rómka Drzeżdżónka // In: Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia. - Łomża,
2011. - S. 203-212. Sum.
490. ROGOWSKA-CYBULSKA Ewa,
LEWIŃSKA Aneta: Obraz szkoły w dwu elementarzach: górnołużyckim i kaszubskim //
In: Leksikologiske: III. seminar serbskeje słowotwórby. - Bautzen, 2008. - S. 67-79
491. ROSIK Joanna, ROSIK Stanisław:
Morze czy... „Morzyc”?: na tropie dawnych
pojęć warunkujących ogląd wód (w kręgu
przekazów o nadbałtyckiej Słowiańszczyźnie
z XI i XII wieku) // In: Populi terrae marisque:
prace poświęcone pamięci profesora Lecha
Leciejewicza. - Wrocław, 2011. - S. 139-144
492. ROSZKO Danuta, ROSZKO Roman:
Najcenniejsze słowa litewskiej mniejszości narodowej w Polsce w oparciu o eksperymentalny korpus litewskiej gwary puńskiej w Polsce.
Zesz. Łużyckie 2011 T. 45 s. 310-321. Sum.
42
Ogólne
493. STOLTMANN Leon: Myślibór Malowy i Stanoch Malowy z Konarzyn, co znaczy i jakie jest pochodzenie nazwy Malowy.
Baszta 2011 [nr] 11 s. 73-78
499. WOSIAK-ŚLIWA Róża: Kaszubskie
nazwy potraw i napojów. - Gdańsk: Wydaw.
Uniw. Gdań., 2011. - 202, [1] s. Bibliogr. s.
193-203
494. STRAMEK Bożena: Toponimia
powiatu stargardzkiego. - Pruszcz Gdański:
Wydaw. Jasne, 2011. - 244 s.: il. - (Monografie
Pomorskie; nr 3). Sum. Zsfg.
500. WOŹNIAKIEWICZ Joanna: To
òznôczô Kaszëba: tożsamość kaszubska wobec erozji języka // In: Pejzaże tożsamości:
teoria i empiria w perspektywie interdycyplinarnej. - Kraków, 2011. - S. 173-183
495. SUDAKIEWICZ Lidia Bożena:
Słownik nazwisk mieszkańców ziemi złotowskiej. Cz. 1-2. - Koszalin, 2011. - 287 s.; 305 s.
- (Monografia Instytutu Neofilologii i Europeistyki / Politechnika Koszalińska; nr 214, 223)
501. WYSOMIERSKA Agnieszka: Język rosyjski w kontekście gdańskiej kultury
// In: Tekst jako kultura, kultura jako tekst.
- Gdańsk, 2011. - S. 517-523. Sod. Sum.
496. SZULTKA Zygmunt: O rzekomych
Słowińcach i roli słupskiego prepozyta Christiana W. Hakena [1723-1791] w gromadzeniu kaszubskich materiałów językowych
przez Karla Gottloba von Antona [17511818] raz jeszcze // In: Zbigniew Zielonka:
pisarz, naukowiec i przyjaciel. - Słupsk, 2011.
- S. 289-318: il.
497. TREDER Jerzy: Leksyka kaszubska
w słownikach etymologicznych języka polskiego // In: Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX: prace ofiarowane profesorowi Janowi
Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin. - Gdańsk, 2011. - S. 399-408
498. TREDER Jerzy: Piotr Prejs [18101846], Izmail Sreznewskii [1812-1880], and
Kashubia // In: Rossija i russkie glazami inoslavjanskich narodov: jazyk, literatura, kul’tura.
[Vol.] 1. - Sapporo, 2010. - S. 145-166
Wersja elektron.: http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/publictn/slavic_eurasia_papers/no3/06_Treder.pdf
502. ZIENIUKOWA Jadwiga: Czy kaszubski język regionalny ma szansę przetrwania w zjednoczonej Europie? // In: W kierunku Europy regionów: analiza socjologiczna.
- Wejherowo, 2011. - S. 97-110
503. ZIENIUKOWA Jadwiga: Religijność Kaszubów, ich wielojęzyczność, tożsamość a język liturgii: stan współczesny na
tle historycznym // In: Naród, religia, język:
materiały z konferencji 17-19 maja 2010 r. Łódź, 2011. - S. 477-489
504. ZINKEVIČIUS Zigmas: Rinktiniai
straipsniai. [T.] 1-2. - Vilnius, 2002
Rec.: MASKULIŪNAS Bronius, Archivum Lithuanicum 2003 [nr] 5 s. 355-362
505. ZUBAITIENĖ Vilma: Kristijono
Milkaus (1800) pakeitimai Pilypo Ruigio
(1747) žodyne. (Die von Christian Gottlieb
Mielcke vorgenommenen Veränderungen
des Wörterbuches von Philipp Ruhig). Arch.
Lithuanicum 2003 [nr] 5 s. 127-178, faks.
Zsfg.
B. POMORZE WSCHODNIE
I. OPRACOWANIA I ZAGADNIENIA OGÓLNE
Zob. też poz.: 46, 73, 98, 123, 144, 170, 178, 195, 382, 389, 623, 735, 747, 1372, 1447, 2074, 2076, 2083, 2084, 2479
506. ACHREMCZYK Stanisław: Historia Warmii i Mazur. T. 2: 1772-2010. - Olsztyn: OBN, 2011. - S. [5], 678-1342, [2]: il.,
mapy, portr. Bibliogr. s. 1334-1340
T. 1 zob. bibliogr. za 2010 r. poz. 564
507. ACHREMCZYK Stanisław: Warmia. - Wyd. 2 poszerz. - Olsztyn: LITTERA,
2011. - 608 s.: il., mapy, portr. Bibliogr. s. 582591
508. ACHREMCZYK Stanisław, HOCHLEITNER Janusz, WŁODARSKI Józef: Kamienie milowe historycznej Warmii: Dni
Dziedzictwa Warmii - 10. - Lidzbark Warmiński: Starost. Pow., 2011. - 95, [1] s., [2] s.
tabl. - (Dziedzictwo Warmii; T. 7)
509. ARNOLD Udo: Eight hundred years
of the Teutonic Order // In: The military orders. [Vol. 1]: Fighting for the faith and caring
for the sick. - Farnham, 2011. - S. 223-235
Wyd. 1: Aldershot, 1994; zob. bibliogr. za 1995 r. poz.
360
510. BORZYSZKOWSKI Józef: Antropologia Kaszub i Pomorza: badania, kultura,
życie codzienne. - Gdańsk, 2010
Rec.: CHODUBSKI Andrzej, Cywilizacja i Polityka
2011 nr 9 s. 469-473
511. CZAJA Roman: Das Phänomen des
Deutschordensstaates. Jahrb. d. Wiss. Zentrums d. Poln. Akad. d. Wiss. in Wien 2009
Bd. 2 (dr. 2011) s. 163-172
512. DEMEL Bernhard: 820 Jahre Deutscher Orden 1190-2010: fünf Referate über
eine lange Geschichte in Europa. - Wien: Demel, 2011. - 160 s., VIII s. tabl.
513. EGREMONT Max: Forgotten land:
journeys among the ghosts of East Prussia.
- New York: Farrar, Straus a. Giroux, 2011.
- [16], 359, [2] s.: il., mapa. Bibliogr. s. 337341
514. HAGENAU Günter: Die Grosse
Wildnis: Kulturraum in Unkultur. Westpr.Jahrb. 2011 Bd. 61 s. 5-24, il., mapy
Dot. Mazur
515. KARGUL Michał: Regionalizm na
Kociewiu: w kontekście kongresów kociewskich. Rydwan 2011 PRONDZYŃSKI Cezary:
Kashubian literature nr 6 s. 143-164, il.
516. The KASHUBS: past and present /
eds. Cezary Obracht-Prondzyński, Tomasz
Wicherkiewicz. - Oxford: Lang, 2011. - 299 s.:
mapa, tab. - (Nationalisms Across the Globe;
Vol. 2). Bibliogr. s. 257-274
Z treści: BORZYSZKOWSKI Józef: A history of the
Kashubs until the end of communism s. 5-74. - TREDER
Jerzy: The Kashubian language and its dialects: the range
of use s. 75-107. - TREDER Jerzy, OBRACHT-: the phenomenon, its history and its social dimension s. 109-139.
- WICHERKIEWICZ Tomasz: Language policy and the
sociolinguistics of Kashubian s. 141-177. - OBRACHTPRONDZYŃSKI Cezary: Dilemmas of modern Kashubian identity and culture s. 179-226
517. KNYŻEWSKI Jakub: Pola dialogu
jako borussiański model historii regionalnej.
Borussia 2011 [nr] 50 s. 15-42
Dot. m.in. Warmii i Mazur
518. LABUDA Gerard: Historia Kaszubów w dziejach Pomorza. T. 1: Czasy średniowiecza. - Gdańsk, 2006
Rec.: KOSMAN Marceli, Český Časopis Historický
2007 R. 105 Č. 2 s. 439-441
519. LIEDTKE Herbert: Die Landschaften Ostpreussens: Namen und Abgrenzungen
naturgeographischer und historischer Landschaften in Ostpreussen und angrenzenden
44
Pomorze Wschodnie
Gebieten. - Leipzig: Leibniz-Inst. f. Länderkunde, 2011. - 88 s.: il., mapy. - (Daten, Fakten, Literatur zur Geographie Europas; 10)
520. MALESZKA Michał: Ostatni Mazurzy i Warmiacy: narracje biograficzne
najstarszego pokolenia ludności miejscowej.
Borussia 2011 [nr] 49 s. 91-102
521. MAZUREK Monika: Język, przestrzeń, pochodzenie: analiza tożsamości kaszubskiej. - Gdańsk, 2010
Rec.: KWAŚNIEWSKA Anna, Acta Cassubiana 2011
T. 13 s. 424-427
522. MOBILITÄT und regionale Vernetzung zwischen Oder und Memel: eine europäische Landschaft neu zusammensetzen /
hrsg. v. Ol’ga [V.] Kurilo. - Berlin: Berliner
Wiss.-Verl., 2011. - 225 s.: il., faks., mapy,
wykr. - (Trialog)
Z treści: GAL’COV Valerij [I.]: Die historischen und
gegenwärtigen Beziehungen zwischen den Universitäten in Frankfurt (Oder) und Königsberg/Kaliningrad s.
31-38. - KOSTJAŠOV Jurij [V.]: Ostpreussen als Brücke
zwischen Russland und Westeuropa: die ökonomische
Zusammenarbeit und ihr Scheitern während der Weimarer Republik s. 41-57. - MUSEKAMP Jan: Die Königlich
Preussische Ostbahn als Rückgrat des europäischen OstWest-Verkehrs s. 58-69. - KARDASZ Cezary: Die Stadt
im Wirtschaftsraum: das spätmittelalterliche Thorn und
seine Einwohner auf dem Kreditmarkt s. 70-82. - CZAJA
Roman: Die preussischen Städte und ihr Hinterland: ein
Beitrag zu Wegen und Methoden der Kommunikation
im Ordensland in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts
s. 85-93. - LEWANDOWSKA Dorota: Frankfurt (Oder),
Thorn, Königsberg: eine gemeinschaftliche Kultur des Geschmacks? s. 105-117. - KURILO Ol’ga [V.]: Entwicklung
des Tourismus in Ost- und Westpreussen im 19. und 20.
Jahrhundert am Beispiel der Seebäder s. 121-139. - MASLOV Vitalij [N.]: Besonderheiten touristischer Reisen
Kaliningrader Jugendlicher in europäische Länder zur
Sowjetzeit s. 140-146. - ZALEWSKI Paul: Die Thorner
Altstadt als Zeugnis überregionaler Kulturbeziehungen s.
161-180. - BELINCEVA Irina [V.]: Die Architektur der
Städte des Baltikums mit den Augen russischer Reisender
Ende des 17. bis Anfang des 18. Jahrhunderts: Königsberg und Danzig s. 181-194. - SIERADZAN Wiesław:
Die Werkstatt des deutschen Denkmalpflegers Bernhard
Schmid (1872-1947) in Marienburg s. 195-208
523. NEKROPOLIE Pomorza / red.
nauk. Józef Borzyszkowski. - Gdańsk: Nadbałt. Centr. Kult.; Inst. Kasz., 2011. - 696 s.,
[16] s. tabl.: il., mapa, tab. Sum.
Z treści: WOŹNY Jacek: Nekropolie pradziejowe
Pomorza w tradycji językowej i badawczej s. 131-139.
- KUIK-KALINOWSKA Adela: Grób czy mogiła?: symbolika tanatyczna w literaturze kaszubskiej s. 140-149.
- BORZYSZKOWSKI Józef: Ks. Szczepan Keller (18271872), jego „Zbiór pieśni nabożnych...” a kaszubska
„Pusta noc” dawniej i dziś s. 150-166. - LASKOWSKA
Krystyna Marta: Kilka tekstów pieśni na uroczystości pogrzebowe mennonitów w drukach ulotnych z II poł. XIX
w. s. 167-172. - MICHALAK Maria: Cmentarz Centralny
w Szczecinie jako przykład realizacji idei przeniesienia
cmentarzy z miast i kościołów do ogrodów s. 207-226.
- SZCZEPAŃSKI Jakub, SAMÓL Piotr: Wędrówki gdańskich cmentarzy: przemiany miejsc pochowków w metropolii od średniowiecza do czasów współczesnych s.
227-244. - KIZIK Edmund: Zakazy grzebania zmarłych
w gdańskich kościołach i na cmentarzach przykościelnych w 1816 r.: początki zmian w kulturze funeralnej XIX
wieku s. 245-263. - REMBALSKI Tomasz: Nekropolie
„gdyńskie” przed 1926 rokiem s. 264-298. - KRÜGER
Anna: Z dziejów cmentarza Świętej Katarzyny przy Wielkiej Alei w Gdańsku w XIX wieku s. 299-308. - OMILANOWSKA Małgorzata: Kremacja w kulturze europejskiej
doby nowoczesnej a gdańskie krematorium przy dawnej
drodze Świętomichalskiej (ul. Traugutta) w Gdańsku
s. 309-324. - BIELAK Jacek: Przerwana pamięć: translokacja płyt nagrobnych w kościele NMP w Gdańsku s.
325-346. - GRABOWSKI Klaudiusz: Ekshumacja i pochówki w powojennym Gdańsku (1945-1950) s. 347-354.
- WANCŁAW Anna: Problemy rewitalizacji zabytkowych
cmentarzy na przykładzie Cmentarza Garnizonowego
w Gdańsku: szanse i zagrożenia s. 355-369. - WIŚNIEWSKA Zuzanna, SARGALSKI Karol: Gdańskie cmentarze
jako źródło wiedzy o społeczności lokalnej: komunikat
z badań s. 370-381. - FLIS Stanisław: Źródła do badań nad
rozmieszczeniem pomorskich cmentarzy oraz miejsc pamięci s. 395-406. - DOMINO Jerzy: Zespół oznaczonych
kamieni polnych (nagrobnych?) z lapidarium w Żelichowie Cyganku s. 407-423. - RYNKIEWICZ-DOMINO
Wiesława: Trzy podelbląskie cmentarze mennonickie:
Władysławowo (Wikrowo), Kępniewo, Rozgart s. 424442. - TKACZ-LASKOWSKA Violetta: Cmentarze ziemi
słowińskiej s. 443-455. - KUKLIK Mirosław: Nekropolie
rybackie Półwyspu Helskiego s. 456-469. - FRYDA Marian: Przewodnik po zabytkowych cmentarzach ziemi
człuchowskiej s. 470-496. - LUBIŃSKI Andrzej: Nekropolie ziemiańskie na Powiślu s. 497-511. - CZAPCZYK
Anna: Analiza i stan cmentarzy powiatu chojnickiego s.
512-535. - LIBICH Bogdan, FRĄCEK Zachariasz: Zapomniane cmentarze Ziemi Lęborskiej s. 536-552. - MACHURA Warcisław: Niemieckie pomniki żołnierskie
na Pomorzu Środkowym od wojen napoleońskich do
II wojny światowej s. 553-579. - BORZYSZKOWSKASZEWCZYK Miłosława: Odpominania na pograniczu:
cmentarze żydowskie na Kaszubach jako przestrzeń
(nie)pamięci? s. 580-596. - KALINOWSKI Daniel: Być,
nie będąc: buddyjskie „pogrzeby” na Pomorzu s. 597605. - PRZYBYLSKA Lucyna: Krzyże powypadkowe
w pomorskim krajobrazie s. 629-636. - GĘBCZYŃSKAJANOWICZ Agnieszka: Bezimienne nekropolie: udział
gdańskich artystów w procesie organizowania założeń
pomnikowych na terenach masowych eksterminacji
z czasów II wojny światowej s. 637-647
Pomorze Wschodnie
524. NIEMCY o Kaszubach w XIX wieku: obraz Kaszubów w pracach G. L. Lorka,
W. Seidla i F. Tetznera / red. nauk. Józef Borzyszkowski. - Gdańsk, 2009
Rec.: KRUSZEWSKI Eugeniusz, Acta Cassubiana
2011 T. 13 s. 382-385
525. ORŁOWICZ Mieczysław: Ilustrowany przewodnik turystyczny po Mazurach
Pruskich i Warmii Mieczysława Orłowicza
w ujęciu współczesnym: reprint i nowe opisy
wybranych miejscowości. - Gdańsk: Wydaw.
Ekwita, 2011. - LXXVIII, 294 s.: il.
Reprint wyd.: Lwów, 1923.
Zawiera: MACNIAK Paulina: Warmia i Mazury
współcześnie s. XIII-LXXVIII
526. PALIŃSKI Piotr: Przewodnik po
polskiem Wybrzeżu Bałtyku i po Ziemi Kaszubskiej. - Wyd. 2. - Poznań: Media-Expo
Wawrzyniec Wierzejewski, 2011. - 186 s. (Dzieła Wybrane)
Reprint wyd.: Gdynia, 1934
527. PÖLKING-EIKEN Hermann-Joseph: Ostpreussen: Biographie einer Provinz.
- Berlin: be.bra-Verl., 2011. - 927 s.: il., mapy.
Bibliogr.
528. QUADE Willi: Żuławy Gdańskie. Gdynia: Region, 2011. - 57, [3] s.: il.
Tłum. wyd.: Danzig, 1935
529. ŘEZNÍK Miloš: Kašubové, Kašubsko a jejich dějiny: výběr vědecké a populárně-vědecké literatury za rok 2009. Slovanský
Přehled 2011 R. 97 Č. 1/2 s. 204-211
530. SEEBÄDER an der Ostsee im 19.
und 20. Jahrhundert / hrsg. v. Ol’ga V. Kurilo.
- München, 2009
Rec.: SCHUTTE Christoph, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2011 Jg. 60 H. 3 s. 436-438
531. SOBIESKI Wacław: Walka o Pomorze. - Komorów: Wydaw. Antyk Marcin Dybowski, [2011]. - 223 s.
Reprint wyd.: Poznań, 1928
532. STOLTMANN Leon: Koschneiderei
- Kosznajderia - czyli Górna Krajna. Baszta
2011 [nr] 11 s. 65-72, mapa
45
533. ŚLADAMI żydowskimi po Kaszubach: przewodnik / red. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Christian Pletzing. - Lübeck, 2010
Rec.: POPIEN Astrid, Convivium 2011 s. 547-551
534. TRUPINDA Janusz: Die Marienburg und die Deutschordensburgen in Preussen 1309-2009. Jahrb. d. Wiss. Zentrums d.
Poln. Akad. d. Wiss. in Wien 2009 Bd. 2 (dr.
2011) s. 173-182
535. W KRĘGU pytań o tożsamość narodową i etniczną Pomorza Gdańskiego / red.
nauk. Andrzej Chodubski [et al.]. - Gdańsk:
Wydaw. Gdań. Wyż. Szk. Hum., 2011. - 263,
[2] s.: tab., wykr. - (Polityka, Regionalizm,
Międzykulturowość, Edukacja)
Z treści: CHODUBSKI Andrzej: Zmieniające się
położenie mniejszości narodowych i etnicznych na Wybrzeżu Gdańskim s. 9-21. - KLEIN Adam: Współczesny stan etniczności na Wybrzeżu Gdańskim s. 22-53.
- ŚLĘZAK Jarosław: Przedstawiciele krajów i narodów
zamieszkujących w Gdańsku po 1989 roku s. 54-63.
- KALISZEWSKA Małgorzata: Świadomość etniczna
wśród członków społeczności żydowskiej w Gdańsku s.
64-74. - SZABANOWICZ Helena: Meczet w Gdańsku:
jego znaczenie w narracji tożsamościowej Tatrów gdańskich s. 75-81. - GŁOGOWSKA Helena: Spod Nieświeża do Gdańska: o białoruskim malarzu i grafiku Koźmie
Czuryle [1908-1951] s. 82-93. - DEMCZUK Mirosława:
Przejawy kultury ukraińskiej w Pęciszewie s. 94-99. NIECZUJA-OSTROWSKI Paweł: Ormianie w Elblągu:
obraz społeczności imigrantów w kontekście procesów
adaptacji, integracji i asymilacji s. 119-134. - WAŁDOCH
Marcin: Asymilacja Kosznajderii: mit współczesnej historiografii? s. 135-148. - FRĄCZEK Adriana: Ogniwa
kontaktów polsko-szwedzkich na Pomorzu s. 149-158. MODRZEJEWSKI Arkadiusz, WYSIECKA Izolda: Obraz
wsi kaszubskiej w dwudziestoleciu międzywojennym na
podstawie kroniki Szkoły Powszechnej w Juszkach s. 159168. - LESKA-ŚLĘZAK Joanna: Dziedzictwo rozwoju
kontaktów polsko-holenderskich od XI do XVIII wieku s.
169-176. - TRAWICKI Paweł: Przywództwo w regionalnej organizacji pozarządowej na przykładzie Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego s. 177-186
536. WRZESIŃSKI Wojciech: Między
Królewcem, Warszawą, Berlinem a Londynem: studia i szkice z dziejów XX wieku. [T.]
5. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2011.
- 713 s.
Z treści: Das Recht zur Selbstbestimmung oder die
Festigung der staatlichen Souveränität: die ostpreussischen Plebiszite 1920 s. 285-298. - Polskie Ziemie Zachodnie i Północne w historycznej twórczości naukowej
Gerarda Labudy s. 642-655. - Roman Wapiński jako ba-
46
Pomorze Wschodnie
dacz polskiej myśli politycznej s. 656-664. - Roman Wapiński (8 III 1931 - 14 V 2008) s. 674-678.
Przedr. artykułów z lat 2002-2010.
T. 4 zob. bibliogr. za 2004 r. poz. 1609
537. Z HISTORII Pomorza i Kujaw: materiały z sekcji regionalnej XIX Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów i Doktorantów, Toruń, 13-16 kwietnia 2011 r. / red.
Cezary Kardasz, Łukasz Kępski. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2011. - 165 s.
Treść: GIRSZTOWT Aleksandra: Pozycja kobiety
w prawie chełmińskim w świetle księgi ławniczej Starego Miasta Torunia z lat 1363-1428 s. 7-17. - BONCZKOWSKA Żaneta: Źródła do działalności zwierzchników mennicy toruńskiej w I połowie XV wieku s. 18-29.
- MUTRYNOWSKA Alicja: Aktywność rycerstwa ziemi
chełmińskiej na zjazdach ogólnopruskich i zjazdach
ziemskich w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach
w latach 1410-1454 s. 30-40. - SADŁOŃ Paweł: Żegluga
gdańska w II połowie XV i I połowie XVI wieku: dotychczasowy stan badań i dalsze perspektywy badawcze s. 4156. - GIZIŃSKI Piotr: Zeszyty uczniowskie z byłego Gimnazjum Akademickiego w Elblągu: próba opracowania s.
57-66. - SZERLE Jędrzej: Osłabienie, epilepsja i... kołtun:
śmierć na XVIII-wiecznej wsi pomorskiej w świetle ksiąg
metrykalnych s. 67-74. - SITARZ Bartosz: Przejmowanie
powiatu szczecińskiego przez administrację polską w latach 1945-1946 s. 75-96. - ŚPICA Paweł: Życie codzienne
junaków w 31. brygadzie Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” Gdańsk-Narwik w świetle rozkazów dziennych
s. 97-112. - KAMIŃSKI Arkadiusz: Piesza Pielgrzymka
Pomorska w świetle dokumentów państwowych s. 113124. - HLEBOWICZ Jan: Gdańska Młodzieżowa Grupa
Wywiadowcza s. 125-135. - MŁYŃSKA Alicja: Geneza
powstania lotniska w Gdańsku-Rębiechowie s. 136-148.
- ŚLIWIŃSKA Milena Małgorzata: „Przegląd Artystyczno-Literacki” jako kronika życia kulturalnego Torunia:
notatki z miesięcznika s. 149-165
538. ŻUŁAWY w perspektywie turystyki
kulturowej / red. Janusz Hochleitner, Waldemar Moska. - Elbląg: Wydaw. PTTK, 2009.
- 169 s.
539. ŻYTYNIEC Rafał: „Moje prawo do
stron ojczystych... to pokój!”: pamięć o Prusach Wschodnich w NRD. Borussia 2011 [nr]
50 s. 274-281
II. ŹRÓDŁA
Zob. też poz.: 200, 206, 314, 350, 361, 364, 366, 376, 688, 720, 730, 780, 799, 809, 837, 845, 851, 925, 1101, 1184, 1201,
1244, 1252, 1308, 1352, 1430, 1444, 1448, 1532, 1602, 1681, 1765, 1843, 1844, 2095, 2636
BOGDAN D.: Ordynacje warmińskiego wójta krajowego… = poz. 722
540. CORPUS epistularum Ioannis Dantisci [1485-1548]. Pt. 4: Inventory of Ioannes
Dantiscus’ correspondence. Vol. 2: Inventory
of Ioannes Dantiscus’ latin letters, a. 15151548 / ed. by Jerzy Axer and Anna Skolimowska ; comp. by Anna Skolimowska with
collab. of Katarzyna Jasińska-Zdun; University of Warsaw. Institute for Interdisciplinary
Studies „Artes Liberales” (IBI AL); Polish
Academy of Arts and Sciences (PAU). - Warsaw, 2011. - 205 s., [4] s. tabl.: wykr.
541. DIARIUSZE wyprawy hetmana
litewskiego Lwa Sapiehy do Inflant w 1625
r. / [oprac.] Zbigniew Bruliński. Stud. Hist.Wojsk. 2007 T. 2 (dr. 2008) s. 245-261
543. DŁUGOSZ Jan: Bitwa straszna Polaków z Krzyżakami: ilustracje scen bitewnych odtworzonych na podstawie opisu Jana
Długosza / wyb. i przekł. Jerzy Sikorski. - Olsztyn: Agencja WIT Witold Mierzejewski,
2010. - 93, [2] s.: il.
544. DOKUMENTACJA procesu informacyjnego Wacława Leszczyńskiego [16051666] z 1644 roku: przyczynek do poznania
procedur nominacji biskupich w Rzeczypospolitej / [wyd.] Irena Makarczyk. Kom.
Maz.-Warm. 2011 nr 2 s. 329-386
GLOSARIUM wyrazów i zwrotów ze średniowiecznych źródeł pruskich… = poz. 443
542. DŁUGOSZ Jan: Banderia Prutenorum / wst. Krzysztof Stopka. - Proszówki,
2009
545. GRABOWSKI Adam Stanisław:
Ustawa krajowa biskupa Adama Stanisława
Grabowskiego z 4 lipca 1766 roku / wst. Jerzy
Kiełbik; tłum. Magdalena I. Sacha. - Olsztyn,
[2010]
Rec.: BĄKAŁA Krzysztof, Niepodległość i Pamięć
2011 R. 18 nr 1 s. 235-239
Rec.: PERŁAKOWSKI Adam, Kom. Maz.-Warm.
2011 nr 2 s. 429-431
Pomorze Wschodnie
546. GRUDZIEŃ ‘70 w Gdańsku według
tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa / [wyd.] Sławomir Cenckiewicz. Pamięć i Sprawiedliwość 2003 [nr] 1 s. 275-301
547. GRUDZIEŃ ‘70: grudzień 1970 na
Wybrzeżu Gdańskim w świetle akt Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej
Parii Robotniczej w Gdańsku / wyb., wst.
i oprac. Lidia Potykanowicz-Suda . - Gdańsk:
Arch. Państw., 2011. - 112 s.: il., tab. - (Skarby
Gdańskiego Archiwum)
548. GRUDZIEŃ 1970 w dokumentach
wojskowych / wyb., wst. i oprac. Edward Jan
Nalepa. - Piotrków Trybunalski: Nauk. Wydaw. Piotrkowskie, 2011. - 302, [1] s., [2] s.
tabl. skł.: tab.
549. GRULKOWSKI Marcin: Wprowadzenie cła funtowego w Gdańsku w 1443
r.: źródło do dziejów polityki finansowej
państwa zakonu krzyżackiego. Rocz. Gdań.
2009/2010 T. 69/70 (dr. 2011) s. 113-130,
tab.
550. GRUNEWEG Martin: Die Aufzeichnungen des Dominikaners Martin
Gruneweg (1562-ca. 1618) über seine Familie in Danzig, seine Handelsreisen in Osteuropa und sein Klosterleben in Polen. Bd. 1-4.
- Wiesbaden, 2008
Rec.: WALANUS Wojciech: Na marginesie edycji pamiętników Martina Grunewega, Modus 2011 [T.]
10/11 s. 176-187
551. HAUSER Edmund: Pomorskie obozy warowne w wojnie 1920 roku w opinii gen.
Edmunda Hausera / [wyd.] Andrzej Aksamitowski // In: Historia wojskowości XX wieku:
księga pamiątkowa [...]. - Siedlce, 2010. - S.
113-126
552. INWENTARZ dóbr rzucewskowejherowskich z roku 1711 / wyd. Andrzej
Groth. - Wejherowo: Muz. Piśmien. i Muzyki
Kasz., 2011. - 63, [1] s., [1] k. map skł.: faks.
553. INWENTARZE Starostwa Człuchowskiego z lat 1676 i 1696 wraz z inwentarzami wsi Debrzno i Małe Chojniczki / wyd.
47
Marian Fryda; współudz. Krzysztofa Monikowska. - Człuchów: Muz. Regionalne, 2011.
- X, [2], 133 s.: tab.
554. JAN z WIŚLICY: Pruskaja vajna /
ukladanne, per. na belarus. movu, ustupny
art., kament. Žanna V. Nekraševič-Karotkaja.
- Minsk: Parapilei, 2005. - 233, [1] s., [64] s.
tabl.: il.
555. KOŚCIÓŁ Rzymsko-katolicki w materiałach sprawozdawczych PUBP Giżycko
i PUBP Pisz z przełomu lat czterdziestych
i pięćdziesiątych / [wyd.] Waldemar Brenda.
Znad Pisy 2010/2011 nr 19/20 s. 12-40
556. KRONIKA Chóru Kościelnego
z parafii św. Mikołaja w Grudziądzu / [wyd.]
Piotr Kurlenda. Pozn. Zesz. Human. 2011 T.
17 s. 89-93
557. KSIĘGA prześwietnego bractwa bułkarzy i ciastkarzy królewskiego miasta Gdańska zapoczątkowana w Roku Pańskim 1724,
w której zapisano nazwiska nowych czeladników po latach terminowania / oprac. i wyd.
Zdzisław Kropidłowski. - Gdańsk, 2010
Rec.: SPYCHAŁA Dariusz, Stud. Gdań. 2011 T. 28
s. 381-384
558. KSIĘGI młodego miasta Gdańska
1400-1455 (1458-1459) / wyd. Krzysztof Kopiński, Piotr Oliński. - Toruń, 2008
Rec.: KUBICKI Rafał, Rocz. Gdań. 2009/2010 T.
69/70 (dr. 2011) s. 197-198
559. KSIĘGI zgonów cytadeli grudziądzkiej 1874-1897 / [wyd.] Mariusz Żebrowski.
Rocz. Grudz. 2011 T. 19 s. 337-371, tab.
560. LEHMANN Anton Ludwig: Der
Kreissynodal-Bericht der Diözese Heilsberg
von 1865: eine Quelle zur Geschichte des
Protestantismus im Ermland / hrsg. v. Grzegorz Jasiński. Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2010 Bd. 54 (dr. 2011) s. 47-96.
Streszcz. Sum.
Toż w jęz. pol. zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 588
561. LIST otwarty do egzekutywy KW
PZPR w Gdańsku z 1956 roku / oprac. Michał
Kargul. Teki Kociewskie 2011 z. 5 s. 268-270
48
Pomorze Wschodnie
562. LUSTRACJA województw Prus
Królewskich 1765. T. 3: Województwo malborskie / wyd. Jerzy Dygdała; Towarzystwo
Naukowe w Toruniu; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Toruń, 2011.
- XXIX, 134 s. + [1] k. map skł. - (Fontes /
Towarzystwo Naukowe w Toruniu; 103)
Aneks: Inwentarz zamku malborskiego 1764 s. 89123
563. MIX Ernst Christof: Wspomnienia
gdańskiego kupca zbożowego Ernsta Christofa Mixa (1774-1848) / [wyd.] Ewa Barylewska-Szymańska. Rocz. Gdań. 2009/2010 T.
69/70 (dr. 2011) s. 161-168, tab.
564. NICOLAUS v. JEROSCHIN: The
chronicle of Prussia by Nicolaus von Jeroschin: a history of the Teutonic Knights in
Prussia, 1190-1331 / transl. by Mary Fischer.
- Farnham: Ashgate, 2010. - VIII, [4], 306 s.:
mapy. - (Crusade Texts in Translation; 20).
Bibliogr. s. 297-301
NOWAK Z. H.: Przyczynki źródłowe do historii zakonu krzyżackiego… = poz. 377
565. O AKTYWNOŚCI Zrzeszenia Kociewskiego: głosy działaczy kociewskich na
zjeździe powołującym Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w dniu 18 października 1964
roku / oprac. Michał Kargul. Teki Kociewskie
2011 z. 5 s. 275-278
566. OBÓZ pracy sióstr zakonnych
w Dębowej Łące (1954-1956): przyczynek
źródłowy / [wyd.] Waldemar Rozynkowski.
Rocz. Grudz. 2011 T. 19 s. 329-336
567. OPACI oliwscy w rękopisie Echo
Sepulchralis ks. Jana Gotfryda Borka [17171772] / [wyd.] Roman Dzięgielewski. Libri
Gedan. 2008-2010 T. 26-28 (dr. 2011) s. 103140. Sum. Zsfg.
568. OPINIE mieszkańców województwa gdańskiego o procesach poznańskich
w październiku 1956 roku w świetle dokumentów bezpieki / [wyd.] Łukasz Jastrząb.
Zap. Hist. 2011 T. 76 z. 1 s. 79-94. Zsfg. Sum.
569. ORTSFAMILIENBUCH des Kirchspiels Almenhausen/Abschwangen (Ostpreussen, Kr. Pr. Eylau): vollständige Auswertung der Kirchenbücher 1693-1874: darüber
hinaus eingearbeitet, aus sekundären Quellen stammende, Personendaten vom 13. Jh.
bis 1945 / zsgest. und bearb. v. Steffan Bruns.
- Plaidt: Cardamina Verl. Susanne Breuel. (Deutscher Ortssippenbücher; Bd. 00.576)
Bd. 1: A-G. - 2011. - 654 s.: il., tab.
Bd. 2: H-P. - 2011. - 639 s.: il., tab.
Bd. 3: Q-Z. - 2011. - 504 s.: il.
570. PETRUS de DUSBURG: Kronika
ziemi pruskiej / Piotr z Dusburga; wyd., wst.
i przyp. opatrz. Jarosław Wenta, Sławomir
Wyszomirski. - Kraków, 2007
Rec.: BRAUER Michael, Mittellateinisches Jahrbuch
2009 Bd. 44 s. 152-154
571. PROTOKOŁY Sejmiku Generalnego Prus Królewskich. T. 3: (listopad 1530
- październik 1535) / wyd. Marian Biskup [et
al.]. - Toruń, 2010
Rec.: BARTOSZEWICZ Agnieszka, Archeion 2011 T.
112 s. 450-454
572. PRZYWILEJ lokacyjny Kętrzyna
z 1357 roku / [wyd.] Grzegorz Białuński. Kętrzyn: Muz. im. W. Kętrzyńskiego, 2007.
- [8] s.: il.
573. REJESTRY łąk z 1606 roku / [wyd.]
Janusz Bonczkowski. Rocz. Grudz. 2011 T. 19
s. 239-257
Dot. Grudziądza
574. ROK pierwszy: powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na
Pomorzu i Kujawach (luty - grudzień 1945)
/ red. nauk. Beata Binaszewska, Piotr Rybarczyk; wst. P. Rybarczyk; wyb. i oprac. Krzysztof Bartosik [et al.]. - Warszawa, 2010
Rec.: KOSS Anna, Słup. Stud. Hist. 2011 nr 17 s. 320325
575. SCHMID Bernhard: Kościół gotycki w Rumii w relacji Bernharda Schmida,
prowincjonalnego konserwatora zabytków
w Prusach Zachodnich (1907 r.) / [wyd.] Edmund Kizik. Rocz. Gdań. 2009/2010 T. 69/70
(dr. 2011) s. 169-177, il.
Tekst źródłowy s. 173-177
49
Pomorze Wschodnie
576. Das SOLDBUCH des Deutschen
Ordens 1410/1411. Tl. 2: Indices mit personengeschichtlichen Kommentaren / bearb. v.
Sven Ekdahl. - Köln, 2010
Rec.: ARNOLD Udo, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch.
2011 Jg. 60 H. 3 s. 447-449
577. SPIS uchodźców z Wielkiego Księstwa Litewskiego w Prusach Książęcych w latach 1655-1656 w zbiorach Geheimes Staatsarchiv Preussicher Kulturbesitz w Berlinie /
[wyd.] Sławomir Augusiewicz. Kom. Maz.Warm. 2011 nr 1 s. 97-181
578. STANOWISKA nomenklaturowe
w gestii Komitetu Miejskiego i Gminnego
PZPR w Piszu oraz Komitetu Miejskiego
PZPR w Giżycku w 1977 roku / [wyd.] Jarosław Schabieński. Znad Pisy 2010/2011 nr
19/20 s. 41-47, tab.
579. STATUT Towarzystwa Przyjaciół
Sceny w Tucholi z 1920 roku / [wyd.] Adam
Węsierski. Zap. Tucholskie 2009-2010 nr 5-6
(dr. 2011) s. 98-100, faks.
580. STATUTY dobromiejskiej kapituły kolegiackiej z 1734 roku / do dr. przygot.
Janusz Filipkowski; wst. i tłum. Marcin Wysocki. Rocz. Dobromiejski 2010 T. 4 (dr. 2011)
s. 13-85. Zsfg.
Tekst statutów równol. w jęz. łac. i pol.
581. TESTAMENT burmistrza lidzbarskiego Hansa Marggrode i jego żony Anny
1517/1535 / [wyd.] Danuta Bogdan. Kom.
Maz.-Warm. 2011 nr 3 s. 569-578
582. TRZY dokumenty dotyczące dziejów ruchu kaszubskiego po wojnie / [wyd.]
Józef Borzyszkowski. Acta Cassubiana 2011
T. 13 s. 331-349
Zawiera: BUKOWSKI Andrzej: Sytuacja na Kaszubach s. 334-337. - BOLDUAN Tadeusz: Zasady naszego
działania s. 338-342. - BOLDUAN T.: Pro et contra s.
343-349
583. WARMIA w dobie „potopu”
szwedzkiego 1654-1660: protokoły posiedzeń
kapituły warmińskiej, korespondencja i akta
/ oprac. Alojzy Szorc, Irena Makarczyk. - Olsztyn, 2008
Rec.: HOCHLEITNER Janusz, Stud. Elbl. 2011 T. 12
s. 491-494
584. WOKÓŁ elbląskiej „Solidarności”:
dokumenty / [wyd.] Karol Nawrocki; Instytut
Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Gdańsk,
2011. - 158, [1] s., [8] s. tabl.: il. - (Publikacje
Gdańskiego Oddziału IPN; T. 15)
585. ZRZESZENIE „Wolność i Niezawisłość” na Warmii i Mazurach w dokumentach
Okręgu WiN Białystok (1946-1947). Cz. 1 /
[wyd.] Waldemar Brenda. Rocz. Mazur. 2011
T. 15 s. 296-324
—————
586. ALS die Heimat zur Fremde wurde...: Flucht und Vertreibung der Deutschen
aus Westpreussen: Aufsätze und Augenzeugenberichte / hrsg. v. Jürgen W. Schmidt.
- Berlin: Verl. Dr. Köster , 2011. - IV, 466 s. (Wissenschaftliche Schriftenreihe Geschichte; Bd. 14). Bibliogr. s. 453-466
587. BLASZCZYK Erika: Kaszubskie
brzozy. - Gdańsk: Inst. Kasz., 2011. - 400 s.: il.
- (Stegnami Pomorskiego Pogranicza)
Współwyd.: Błędne ogniki Zachodu.
Wspomnienia z Pom. Gdań. z l. 1936-1957
588. CORADELLO Aldo: Co się działo
w Stutthofie / oprac. Danuta Drywa, Marek
Rogowski. - Warszawa: Wydaw. Muz. Stutthof, 2011. - 72 s., [20] s. tabl.: il.
589. CZUWAJ Gdynio: wspomnienia
gdyńskich harcerek i harcerzy 1928-2011
/ red. nacz. Joanna Ryba. - Gdynia: Stow.
„Czarna Czwórka”, 2011. - 488 s.: il.
590. DONIMIRSKA Maria: W oczekiwaniu na decyzje Konferencji Wersalskiej
1919 r. / oprac. Andrzej Lubiński. Prowincja
(Sztum) 2011 nr 4 s. 164-178, il.
Wspomnienia dot. Powiśla
591. DUNIN-WĄSOWICZ Krzysztof:
Stutthof: ze wspomnień więźnia obozu koncentracyjnego. - Wyd. 2. - Warszawa; Sztutowo: Wydaw. Muz. Stutthof, 2011. - 81, [2] s.,
[6] s. tabl.
Wyd. 1: Warszawa, 1946
50
Pomorze Wschodnie
592. FROEHLICH Edward: „Górnik,
rolnik i strażak” / spisał Bernard Król. Zap.
Zalewskie 2011 nr 20 s. 36-42, il.
Wspomnienia z Boreczna
593. GOEDEKE Johannes: Ich durfte
überleben = Pisane mi było przeżyć. - Düsseldorf: Wilczek, 2010. - 272 s.: il. - (Wahrheit
und Zeugnis; Nr. 11)
Tekst równol. w jęz. niem. i pol.
Wspomnienia w części dot. Gdańska i okolic
594. HANASZ Jan: Balonowa konspiracja // In: 13 wspomnień ze stanu wojennego.
- Warszawa, 2011. - S. 76-91: il.
Konspiracyjny nadajnik radiowy w Toruniu w latach
80-tych
595. KAMIŃSKI Antoni: Grudziądzki
galop: wspomnienia ze Szkoły Podchorążych
Rezerwy Kawalerii 1932-1933 / do dr. przysp.
i wst. opatrz. Bohdan Królikowski. - Lublin:
Tow. Nauk. KUL Jana Pawła II, 2011. - 98, [1]
s.: il. - (Źródła i Monografie / Towarzystwo
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; 369)
596. KARANDZIEJ Jan: Tak wspominam stan wojenny... Biul. Inst. Pamięci Narod.
2011 nr 1/2 s. 146-150
601. MAŁŁEK Janusz: Moje mazurskie
lata. Rocz. Mazur. 2011 T. 15 s. 255-266
Przedruk wst. do książki: MAŁŁEK J.: Moje Prusy,
moje Mazury. - Dąbrówno, 2009
602. MAŁŁEK Karol: Mazury polskie:
pamiętniki. T. 4: Od 2 lutego 1945 do 12 października 1966 r. / do dr. przygot. i opatrzył
ind. Tadeusz Baryła. - Olsztyn: Stow. Społ.Kult. Pojezierze, 2011. - 443 s.
603. MAZURKIEWICZ Bolesław Kazimierz: Trzymajmy się, nie dajmy się: wspomnienia. Cz. 1: Początki 1931-1956. - Gdańsk:
Fund. Promoc. Przem. Okręt. i Gosp. Mors.,
2011. - 240 s.: il.
Wspomnienia prof. Polit. Gdań.
604. MÖNNICH Modeste: Podaruję
wam Będomin: wspomnienia z Prus Zachodnich. - Będomin: Borowiackie Centr. Promocji i Rekl. Wydaw. „Julita”, 2007. - 112 s.: il.,
portr., mapy
605. PARUSZEWSKI Alfred Jan: Niewolnik pod żaglami: wspomnienia z pracy
przymusowej na Zalewie Wiślanym (Tolkmicko, Elbląg, Piława, Królewiec), marzec 1943
- kwiecień 1945. - Elbląg: Wydaw. Uran, 2011.
- 216 s.: il., portr.
Dot. Gdańska i Kołobrzegu
597. KLAIPĖDOS krašto prisiminimai.
[Wspomnienia z regionu Kłajpedy] / [aut.]
Anyta Brizgytė-Pričenienė [et al.]. - Klaipėda:
S. Jokužio l-kla-sp., 2009. - 126, [1] s.: il.
598. KRÓL Józef: „W służbie zdrowia”.
Zap. Zalewskie 2011 nr 20 s. 21-28, il.
Wspomnienia pracownika punktu felczerskiego
w Borecznie
606. SCHOPENHAUER Johanna: Gdańskie wspomnienia młodości / przeł. i objaśnił
Tadeusz Kruszyński. - Gdańsk, 2010
Rec.: KĄKOL Piotr, Wiek Oświecenia 2011 [T.] 27 s.
225-228
607. SZOMBURG Lucyna: Obrazki
z Brzeźna: lata pięćdziesiąte. - Pelplin: „Bernardinum”, 2011. - 85, [2] s.: il.
Wspomnienia
599. LEHNDORFF Hans v.: Dziennik
wschodniopruski: zapiski lekarza z lat 19451947. - Szczecin: [S.n.], 2010. - 290, [1] s.
608. TROSZCZYŁÓW Franciszek: Los
wypędzonych Pomorzan 1939-1945. - Gdynia: Wydaw. Region, 2010. - 276 s.: il.
600. LETZTE Flüchtlingszüge aus Ostpreussen: das Drama der letzten Flüchtlingszüge und die Zugkatastrophe bei Grünhagen im Kreis Preussisch Holland / [bearb.
v.] Heinz Timmreck. - Norderstedt: Books
on Demand, 2011. - 220 s.: il., faks., mapy,
portr.
609. WĘGLARZ Zbigniew: Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej [w Toruniu]
w świetle relacji komandora Zbigniewa Węglarza [1914-2007] / [wst. i oprac.] Zbigniew
Wojciechowski. Colloquium / Akad. Maryn.
Woj. 2011 R. 3 s. 77-88. Streszcz. Sum.
Wspomnienia
Wspomnienia z l. 1933-1936
Pomorze Wschodnie
610. WILAMOWSKA Bożena: Ku przestrodze: wyjątki ze wspomnień babci. Cz. 12. - Działdowo: Tow. Miłośn. Ziemi Działd.,
2009. - 222 s.
Wspomnienia z okresu międzywojennego, wojny
i po II wojnie światowej
611. WOŹNIAK Marian: „Na posterunku” / spisał Bernard Król. Zap. Zalewskie
2011 nr 20 s. 29-35, il.
51
612. ZIELIŃSKI Andrzej: Mój udział
w tworzeniu się Związku. Teki Kociewskie
2011 z. 5 s. 198-212, il.
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania rejonu Tczew
613. ZIELIŃSKI Edmund: To już pięćdziesiąt lat. Rydwan 2011 nr 6 s. 190-200, il.
Wspomnienia artysty ludowego ze Zblewa
Wspomnienia z Boreczna
III. ZAGADNIENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE
1. Geografia gospodarcza
Zob. też poz.: 630, 632, 660, 747, 865, 1435, 1810, 2108
614. CIECHANOWICZ-McLEAN Janina: Transgraniczna ochrona środowiska
na przykładzie przekopu Mierzei Wiślanej
w Polsce. Stud. Prawn. KUL 2009 [T.] 1 s. 3746. Sum. Sod.
615. DOMINO Jerzy: Zabytkowe kanały.
Prowincja (Sztum) 2011 nr 2 s. 93-98, il.
Na terenie Powiśla i Żuław
616. GRABISZEWSKI Marek: Przestrzeń nadrzeczna jako determinanta rangi
turystycznej zabytkowych układów urbanistycznych: próba waloryzacji na przykładzie
miast Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Gosp.
w Bydg., Turyst. i Rekreacja 2010 T. 15 nr 7 s.
37-56, tab. Streszcz. Sum.
617. KRZYWICKI Tomasz: Grodziska
północnej części ziemi chełmińskiej - pogranicza polsko-pruskiego // In: Człowiek i jego
wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych. - Warszawa,
2011. - S. 25-29: il., mapa
618. OWSIAK Jan, SEWERNIAK Janusz:
Funkcja turystyczna Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej. Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Gosp. w Bydg.,
Turyst. i Rekreacja 2010 T. 15 nr 7 s. 73-91,
tab., wykr. Streszcz. Sum.
619. POLSKA północno-wschodnia w holocenie: człowiek i jego środowisko / red. Agnieszka Wacnik, Ewa Madeyska. - Kraków:
Pol. Acad. Scien., 2008. - 259 s., [5] k. tabl.
skł.: il., mapy, tab., wykr. - (Botanical Guidebooks; No. 30). Sum.
Z treści: GUMIŃSKI Witold: Wahania poziomu
wody byłego Jeziora Staświńskiego (środkowe Mazury)
na podstawie stratygrafii i danych osadniczych s. 25-45.
- KARCZEWSKI Maciej: Zmiany poziomu lustra wody
w jeziorach mazurskich w ciągu ostatnich dwóch tysięcy lat w świetle źródeł archeologicznych i historycznych
s. 47-75. - KUPRYJANOWICZ Mirosława: Badania palinologiczne w Polsce północno-wschodniej s. 77-95.
- NORYŚKIEWICZ Agnieszka M.: Stan badań palinologicznych na Pojezierzu Chełmińskim i na przyległych
częściach dolin Wisły i Drwęcy s. 97-113. - WSTĘPNE
wyniki badań sedymentologicznych i paleobotanicznych osadów kopalnego zbiornika jeziornego z okolic
Węgorzewa / [aut.] Katarzyna Pochocka-Szwarc [et
al.] s. 133-146, [2] k. tabl. skł. - RYBICKA Małgorzata:
Problem neolityzacji północno-wschodniej Polski: osada
kultury późnej ceramiki wstęgowej w Równinie Dolnej
s. 147-155. - WACNIK Agnieszka, RALSKA-JASIEWICZOWA Magdalena: Przemiany szaty roślinnej w rejonie
kopalnego Jeziora Staświńskiego i jej związek z lokalnym
osadnictwem pradziejowym s. 207-228, [2] k. tabl. skł.
- ZACHOWICZ Joanna, MIOTK-SZPIGANOWICZ
Grażyna: Historia Zalewu Wiślanego w świetle nowych
badań palinologicznych s. 229-244
620. SULIMOWICZ Izabela: Wykorzystanie dolin rzecznych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego dla potrzeb
rozwoju turystyki i rekreacji. Zesz. Nauk.
Wyż. Szk. Gosp. w Bydg., Turyst. i Rekreacja
2010 T. 15 nr 7 s. 57-72, tab. Streszcz. Sum.
621. WACNIK Agnieszka: Galindowie
i Krzyżacy: oddziaływanie na lokalną roślinność w rejonie Miłek i Staświn (Kraina Wiel-
52
Pomorze Wschodnie
kich Jezior Mazurskich, północno-wschodnia Polska). Wiad. Botaniczne 2009 Vol. 53
No. 1/2 s. 21-34, il., mapy. Sum.
2. Osadnictwo i demografia
Zob. też poz.: 193, 332, 339, 520, 535, 621, 704, 745, 810,
1079, 1234, 1254, 1261, 1262, 1273, 1317, 1353, 1356,
1358, 1410, 1414, 1431, 1443, 1879, 1893, 1925, 1948,
1959, 2022, 2025, 2045, 2052, 2053, 2057, 2060, 2067,
2073, 2077, 2114
622. BIAŁUŃSKI Grzegorz: Bevölkerung und Siedlung im ordensstaatlichen und
herzoglichen Preussen im Gebiet der „Grossen Wildnis” bis 1568. - Hamburg, 2009
Rec.: HARTMANN Stefan, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2010 Bd. 54 (dr. 2011) s. 122-126
623. BIENIASZEWSKA Anna: Żydzi
w Toruniu w latach 1793-1950. Rocz. Tor.
2011 [R.] 38 s. 23-55. Sum. Zsfg.
624. CICHARSKA Aleksandra: Przemiany demograficzne w Gdyni w latach 19002004 // In: Wybrane problemy przekształceń
miast Polski północnej. - Gdynia, 2006. - S.
61-76: mapa, tab., wykr.
625. CICHARSKA Aleksandra: Przemiany demograficzne w Trójmieście w latach
1988-2008 // In: Obszary metropolitalne we
współczesnym środowisku geograficznym: 58.
Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
Łódź 2010. [T.] 2. - Łódź, 2010. - S. 7-13
626. CICHARSKA Aleksandra: Przemiany ludnościowe w wielkim mieście: na przykładzie Gdyni // In: Problemy zarządzania
przestrzenią miasta i jego otoczeniem. Cz. 1
i 2. - Bydgoszcz, 2010. - S. 111-117: tab., wykr.
Streszcz. Sum.
627. CICHARSKA Aleksandra: Sytuacja
demograficzna w województwie pomorskim
// In: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej: geografia człowieka. - Warszawa, 2008. - S. 177-182: mapa, wykr. Sum.
628. CICHARSKA Aleksandra, KARWACKA Grażyna: Przemiany demograficzne
w Gdyni w latach osiemdziesiątych i 2008
roku // In: „Stare i nowe” problemy badawcze
w geografii społeczno-ekonomicznej. Z. 1. Sosnowiec, 2010. - S. 245-251
629. DEECKE Klara: Fremdheit als
Chance und Bedrohung: xenophile Idee und
xenophobe Wirklichkeit einer Modernisierung der ostpreussischen Landwirtschaft
durch schottische Kolonisten // In: Liebe
zum Fremden: Xenophilie aus geistes- und
sozialwissenschaftlicher Perspektive. - Köln,
2010. - S. 147-168
630. DRUŽININA O[l’ga A.]: Problema
pervonačal’nogo zaselenija territorii Kaliningradskoj oblasti (paleogeografičeskij aspekt).
Kratkie Soobšč. Inst. Archeol. 2005 Vyp. 218 s.
109-113, il.
631. GÓRYŃSKI Marek: Ruch osadniczy
na ziemi oleckiej w latach 1945-1948. Rocz.
Ełcki 2010 T. 7 (dr. 2011) s. 124-139, tab.
632. HIPPEL Rudolf v.: Przegląd statystycznych i innych uwarunkowań powiatu Johannisburg na podstawie przeprowadzonego
spisu powszechnego w dniu 3 grudnia 1867 r.
wg zestawienia starosty von Hippela w roku
1868 / przygot. do dr. Roksana Czerwińska.
Znad Pisy 2010/2011 nr 19/20 s. 83-157, tab.
633. JAŻEWICZ Iwona: Kształtowanie
się sieci osadniczej na obszarze Pomorza
Gdańskiego // In: Koncepcje i problemy badawcze geografii: profesorowi Wiesławowi
Maikowi w 70-lecie urodzin. - Bydgoszcz,
2011. - S. 265-279: mapa, tab. Sum.
634. KABUZAN V[ladimir] M.: Formirovanie mnogonacional’nogo naselenija Pribaltiki (Estonii, Latvii, Litvy, Kaliningradskoj
oblasti Rossii) v XIX-XX vv. (1795-2000 gg.).
- Moskva: RAN, 2009. - 151, [1] s.: tab.
635. KAWIŃSKI Paweł: Organizacja pogańskiej przestrzeni sakralnej Prusów na tle
osadnictwa w okresie plemiennym: przykład
Pomezanii, Pogezanii i Warmii. Pruthenia
2011 T. 6 s. 89-128, mapy. Zsfg. Sum.
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_6/Pruthenia_6_2011_int_full.pdf
53
Pomorze Wschodnie
636. KLEMEŠEVA M[arina] A.: Pervye
vpečatlenija pereselencev o novom krae: (po
materialam interv’ju). Kaliningradskie Archivy 2003 Vyp. 4 s. 136-152
3. Etnografia
Zob. też poz.: 61, 128, 285, 296, 307, 341, 342, 510, 523,
524, 537, 675, 677, 731, 745, 760, 794, 860, 879, 1293,
1710, 2617
Dot. Obwodu Kaliningradzkiego
637. KOWALCZYK-HEYMAN Elżbieta:
W sprawie identyfikacji grodziska przy Gayle. Pruthenia 2011 T. 6 s. 81-88, il. Zsfg. Sum.
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_6/Pruthenia_6_2011_int_full.pdf
638. KOWALSKI Mariusz: Struktura
etniczna Obwodu Kaliningradzkiego // In:
Współczesne problemy badawcze geografii
polskiej: geografia człowieka. - Warszawa,
2008. - S. 183-188: tab. Sum.
639. NORYŚKIEWICZ Agnieszka M.,
CHUDZIAK Wojciech: Historia osadnictwa
w mikroregionie Gronowo w świetle analizy
pyłkowej i archeologicznej // In: Człowiek
i jego wpływ na środowisko przyrodnicze
w przeszłości i czasach historycznych. - Warszawa, 2011. - S. 117-112: mapa, tab., wykr.
640. SZCZEPAŃSKI Seweryn: Campus
Schinewite a trwałość pruskiego pogranicza:
fragment z dziejów osadnictwa południowej
Pomezanii. Kom. Maz.- Warm. 2011 nr 3 s.
547-567, il.
641. ZIELIŃSKA Agnieszka: Ludzie starzy w Toruniu w I połowie XIX wieku: analiza
demograficzna // In: Społeczno-gospodarcze
uwarunkowania i konsekwencje wydłużania
życia ludzkiego w Europie Środkowej w czasach nowożytnych. - Zielona Góra, 2011. - S.
155-174: tab.
642. ZIELIŃSKI Marek Grzegorz: Ludzie
starzy i sędziwi w świetle ksiąg metrykalnych
parafii chełmińskiej z przełomu XVII-XVIII
w. // In: Kondycja zdrowotna i demograficzna społeczeństwa polskiego na przestrzeni wieków. - Toruń, 2011. - S. 106-114: tab.
Streszcz.
643. BARGANOWSKI Antoni, MICHALIK Henryk: Szlak turystyczny „Śladami
Mennonitów w Dolinie Kwidzyńskiej”: przewodnik. - Kwidzyn: Vega Studio Adv. Tomasz
Müller, 2009. - 128 s.: il. Bibliogr. s. 93-96
644. BEBA Bożena: Współczesna sztuka ludowa na Warmii i Mazurach. - Olsztyn,
2008
Rec.: ŁAPO Jerzy M[arek], Kom. Maz.- Warm. 2011
nr 3 s. 593-596
645. BIAŁKOWSKA Lidia: Haft kaszubski w kręgu zainteresowań Juliana Rydzkowskiego [1891-1978]. Baszta 2011 [nr] 11 s.
7-11, il.
646. BRZEZIŃSKA Anna Weronika:
Badania etnologiczne na Żuławach w roku
2010. Rocz. Żuławski 2010 s. 20-22, il.
Wersja elektron.: http://www.zph.org.pl/userfiles/
zphorgpl/file/wydawnictwa%20pdf/rocznik_2010.pdf
647. DANIEL Józef: Wyliczanki z ziemi
chełmińskiej. Mat. Muz. Etnogr. w Tor. 2011
nr 2 s. 72-146
648. DANILEWSKA Katarzyna: „Nim
zabłyśnie pierwsza gwiazdka” - czyli okres
adwentu i świąt Bożego Narodzenia na Mazurach. Stud. Niemcozn. 2011 T. 48 s. 189196
649. JANIAK Alicja: Tożsamość regionalna współczesnych mieszkańców Żuław
(na przykładzie działalności zespołów regionalnych i twórców ludowych). Elbl. Stud.
Muz. 2011 [T.] 2 s. 25-47, il. Sum.
650. KLUSZCZYŃSKA Marta: W Steblewie teraz nie ma diabłów. Prowincja (Sztum)
2011 nr 4 s. 67-76
54
Pomorze Wschodnie
651. KUKLIK Mirosław: Laskôrn: legendarny niewód rybaków z kaszubskiego wybrzeża. Zap. Puckie 2011 nr 10 s. 160-170, il.
652. ŁAPO Jerzy Marek: Ludowa wizja
przeszłości Mazur: stanowiska archeologiczne i miejsca o znaczeniu historycznym na
dawnym pograniczu galindzko-jaćwieskim
w świadomości Mazurów (XVI w. - I połowa
XX w.). - Olsztyn, 2008
Rec.: HARTMANN Stefan, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2010 Bd. 54 (dr. 2011) s. 126-129
653. OLLICK Maria: Badania dawnej
kultury materialnej i duchowej Borowiaków
na tle kultury Kaszub. Zap. Tucholskie 20092010 nr 5-6 (dr. 2011) s. 49-55, il., mapa
654. PACHOLEC Marek M.: Pruskie
rytuały uśmiercania: wstęp do badań. Kom.
Maz.-Warm. 2011 nr 2 s. 279-294, tab.
655. PRARAT Maciej: Domy dla pracowników rolnych w gospodarstwach nadwiślańskich na przykładzie zagrody Mątowskie
Pastwiska 30. Biul. Stow. Muzeów na Wolnym
Powietrzu w Polsce 2011 nr 12 s. 221-236, il.
656. PURVINAS Martynas: Mažosios
Lietuvos etnografiniai kaimai. (Ethnographic
villages in Lithuania Minor). - Trakai: Voruta,
2011. - 351 s.: il. Sum. Zsfg.
Rec.: KLEIN Manfred, Annaberger Annalen 2011 Nr.
19 s. 303-305 [wersja elektron.]: http://annaberger-annalen.de/jahrbuch/2011/AA19_19_Rezensionen.pdf
657. PURVINAS Martynas, PURVINIENĖ Marija: Mažosios Lietuvos kapines ir antkapiniai paminklai. Kn. 1. - Kaunas, 2010
Rec.: URBONIENĖ Skaidrė, Liet. Etnolog. 2011 [nr]
11 s. 199-202
658. SABLJAK-OLĘDZKA
Monika:
Ozdoby nadszczytowe w budownictwie wiejskim byłych Prus Wschodnich jako świadectwo wierzeń bałtyjskich. Zesz. Nauk. Muz.
Budownictwa Lud. - Park Etnogr. w Olsztynku
2011 R. 2 z. 2 s. 47-63, il. Sum. Sod.
VYŠNIAUSKAITĖ A.: Swaty i wesele na Litwie… =
poz. 2693
659. WADYL Sławomir: O zmianach
zwyczajów pogrzebowych Prusów we wczesnym średniowieczu uwag kilka // In: Kim jesteś człowieku: Funeralia Lednickie - spotkanie 13. - Poznań, 2011. - S. 117-121
4. Historia społeczno-gospodarcza
Zob. też poz.: 85, 114, 115, 116, 364, 400, 522, 530, 537,
552, 553, 557, 563, 573, 908, 954, 1036, 1187, 1213, 1214,
1219, 1223, 1228, 1229, 1239, 1242, 1252, 1316, 1338,
1392, 1406, 1428, 1439, 1443, 1444, 1481, 1539, 1561,
1585, 1608, 1639, 1824, 1904, 1906, 1964, 2027, 2123,
2125, 2141, 2479, 2595, 2606, 2620, 2624, 2629, 2638,
2735, 2924
660. BOJARSKA-WASZCZUK Małgorzata: Kamienie: świadkowie i strażnicy: drogowskazy na dawnych traktach. - Olsztyn:
Agencja WIT Witold Mierzejewski, 2011.
- 127 s.: il.
Na Warmii i Mazurach
661. BUJKO Anna: Stan sanitarno-epidemiczny na Warmii i Mazurach w latach
1945-1950: wybrane zagadnienia. Kom.
Maz.-Warm. 2011 nr 2 s. 253-277, tab. Zsfg.
Sum.
662. CEMBRZYŃSKI Paweł: Zaopatrzenie w wodę i usuwanie nieczystości w miastach stref bałtyckiej i sudecko-karpackiej
w XIII-XVI wieku / Uniwersytet Wrocławski.
Instytut Archeologii. - Wrocław, 2011. - 135
s.: il., wykr. - (Wratislavia Antiqua; 14). Bibliogr. s. 124-130. Sum.
Na podstawie m.in. Gdańska, Elbląga, Kołobrzegu,
Koszalina, Pyrzyc i Tczewa
663. CZAJA Roman: Der preussische
Handel um die Wende zum 15. Jahrhundert:
zwischen Krise und Expansion // In: Städtische Wirtschaft im Mittelalter: Festschrift für
Franz Irsigler zum 70. Geburtstag. - Köln,
2011. - S. 93-108: wykr.
664. CZAJA Roman: The regional and
long-distance communication of Prussian
towns in the 15th century // In: Towns and
communication. Vol. 2: Communication
between towns: proceedings of the meetings
of the International Commission for the History of Towns (ICHT), London 2007 - Lecce
2008. - Galatina, 2011. - S. 21-37: wykr.
Pomorze Wschodnie
665. DROŻDŻ Anna: Proměny ve stravovacích zvyklostech na území Velkých
Źuław ve 20. stoleti. Národopisná Revue 2009
Vol. 19 nr 3 s. 185-190. Sum.
666. DROŻDŻ Anna: Tradycja i zmiana w zwyczajach kulinarnych na Żuławach
Malborskich, czyli ile w nas przeszłości // In:
Między kulturą ludową a masową: historia,
teraźniejszość i perspektywy badań. - Kraków, 2010. - S. 283-298: tab. Sum.
667. FUDZIŃSKI Piotr: Sposoby zdobywania pożywienia i gospodarka ludności
kultury pomorskiej na terenie Pojezierza Kaszubskiego i Starogardzkiego. Zesz. Wiejskie
2011 Z. 16 s. 29-38, il. Sum.
668. KANAŁ Mazurski: stan obecny
i perspektywy w 100 rocznicę rozpoczęcia
budowy: materiały z sympozjum / red. Joanna Małkiewicz, Andrzej Masłoń, Urszula
Karaś; Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej. - Srokowo,
2011. - 200 s.: il., faks., mapy, tab. Sod.
Z treści: MASŁOŃ Andrzej: Podstawowe założenia budowy Kanału Mazurskiego i zakres ich realizacji
w latach 1911-1942 s. 7-25. - GUSIEV Wladimir: Rzeka
Łyna, Pregoła i Dejma: część szlaku wodnego od Wielkich Jezior Mazurskich do Morza Bałtyckigo s. 27-38. OGIŃSKI Piotr: Stan rozpoznania Kanału Mazurskiego
przez polski wywiad wojskowy w okresie dwudziestolecia
międzywojennego s. 39-75. - STACHOWSKI Krzysztof:
Stan obecny i perspektywy Kanału Mazurskiego s. 77-86.
- PIOTROWICZ Zenon: Walory przyrodnicze Kanału
Mazurskiego w granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Srokowo s. 105-114. - HOCHLEITNER Janusz:
Kanał Mazurski w perspektywie turystyki kulturowej s.
115-137. - WYCZÓŁKOWSKI Mariusz: Krajobraz kulturowy pogranicza s. 139-159. - BOBROWICZ Andrzej:
Zagospodarowanie turystyczne strefy Kanału Mazurskiego: teraźniejszość i przyszłość s. 161-168. - BURDYŁO
Dorian Piotr: Turystyka w strefie nadgranicznej: podstawy prawne i sankcje w kontekście ochrony granicy państwowej s. 169-180. - FIJAŁKOWSKI Jan: Kanał Mazurski w obiektywie s. 181-200
669. KIEŁBIK Jerzy: Z zagrożenia epidemiami w miastach warmińskich w epoce nowożytnej // In: Kondycja zdrowotna
i demograficzna społeczeństwa polskiego na
przestrzeni wieków. - Toruń, 2011. - S. 122136: tab., wykr. Streszcz.
55
670. KITOWSKI Piotr: Dział spadkowy
kowala Michała Rychlowskiego z 1773 roku:
przyczynek do badań nad stanem posiadania
wiejskiego rzemieślnika w dobrach cystersów
pelplińskich w drugiej połowie XVIII wieku.
Stud. Pelpl. 2011 T. 44 s. 411-419
Aneks źródłowy s. 417-419
KONKOL D., PERKA T.: Polskie porty morskie… =
poz. 2126
671. KOTLEWSKI Lech: Rola rewitalizacji w kształtowaniu układów przestrzennych osiedli wiejskich na Warmii. - Olsztyn:
Wydaw. Uniw. Warm.-Maz., 2011. - 61 s.: il.,
mapa, pl., tab., wykr.
672. KUBICKI Rafał: Podstawy ekonomiczne funkcjonowania mendykantów
w państwie krzyżackim i Prusach Królewskich do połowy XVI w. // In: Inter oeconomiam coelestem et terrenam: mendykanci
a zagadnienia ekonomiczne. - Kraków, 2011.
- S. 183-237: mapy, wykr.
673. LABUDA Grzegorz: Pomorskie
bufety kolejowe w pierwszej połowie lat
pięćdziesiątych // In: Męski, supermęski czy
nijaki: kulturowy obraz mężczyzny (Łódź
11.12.2009 r.). Na stole i pod stołem (Łódź
16.04.2010 r.): materiały z ogólnopolskich
studencko-doktoranckich [..]. - Łódź, 2011.
- S. 267-271
674. LABUDA Grzegorz: Upaństwowienie linii kolejowej z Pucka do Krokowy (19461950) jako przykład przejęcia na własność
Państwa przedsiębiorstwa komunikacyjnego
w latach powojennych. Zap. Puckie 2011 nr
10 s. 123-128
675. ŁAPO Jerzy M[arek]: Garnek - zabójcze narzędzie?: naczynia ceramiczne w zwyczajowości ludowej dawnych ziem pruskich.
Pruthenia 2011 T. 6 s. 263-271. Zsfg. Sum.
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_6/Pruthenia_6_2011_int_full.pdf
676. MUSEKAMP Jan: Kolej Wschodnia
na przestrzeni dziejów: podróż z Berlina do
Królewca. Zesz. Nauk. Nowa Marchia - Prowincja Zapomniana - Wspólne Korzenie 2011
nr 9 s. 89-103, 231-241, il., mapa
Tekst w jęz. pol. i niem.
56
Pomorze Wschodnie
677. OSSOWSKI Waldemar: Archaeological evidence to the study on peasant
sailing in Poland in 16th-17th century. Fasc.
Archaeol. Hist. 2011 Fasc. 24 s. 65-72, il.
Streszcz.
Na podstawie znalezisk z Zalewu Wiślanego
678. PALUCHOWSKI Piotr: Miejsca i terminy jarmarków na terenie Prus Królewskich
i Książęcych w końcu XVI wieku: na podstawie wykazów z gdańskich kalendarzy. Czasy
Nowożytne 2011 T. 24 s. 37-59, tab. Sum.
679. PUDŁO Jacek: Trolejbusy w Polsce.
- Łódź: Księży Młyn Dom Wydaw., 2011. 168 s., [7] s. tabl.: il., tab. Sum.
M.in. w Gdyni, Sopocie, Olsztynie i Słupsku
680. RABANT Hubert: Zmiany sieci drogowej województwa kujawsko-pomorskiego
w latach 1990-2009 oraz plany jej rozwoju //
In: Problemy zarządzania przestrzenią miasta i jego otoczeniem. Cz. 1 i 2. - Bydgoszcz,
2010. - S. 97-110: tab., mapy. Streszcz. Sum.
681. RANCEW-SIKORA Dorota: Lokalność czy ulokalnienie spraw morza na przykładzie sytuacji tradycyjnych i samorządnych
społeczności rybackich // In: Kultura solidarności: socjologiczno-antropologiczne analizy kulturowego dziedzictwa „Solidarności”.
- Pszczółki, 2011. - S. 279-304
682. ROWELL S[tephen] C.: Vokiečių
ordino archyvo smulkmenos, arba kas XV
a. Prūsuose Vokiečių ordino didžiajam magistrui skolindavo pinigus? (Archival Trivia,
or: who loaned money to the Grand Master
in Prussia in the late fifteenth century?) //
In: Praeities pėdsakais: skiriama profesoriaus
daktaro Zigmanto Kiaupos 65-mečiui. - Vilnius, 2007. - S. 335-348. Sum.
683. SOSNOWSKI Miłosz: Prusowie
a pszczoły: średniowieczna metaforyzacja
ustroju społecznego w tzw. Pasji z Tegernsee.
Pruthenia 2011 T. 6 s. 203-220. Zsfg. Sum.
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_6/Pruthenia_6_2011_int_full.pdf
684. SPIES Hans-Bernd: Lübecks Handel
mit Häfen am Frischen Haff 1644-1712. Zs. d.
Ver. f. Lübeckische Gesch. u. Altertumskunde
2011 Bd. 91 s. 371-382
685. TECHMAN Ryszard: Administracja rybołówstwa morskiego w Polsce w latach
1948-1954. Nautologia 2011 R. 46 nr 148 s.
62-90, tab. Sum.
—————
686. NAMENANIK Janusz: D z i e r z g o ń z targów końskich słynący. Prowincja
(Sztum) 2011 nr 4 s. 116-123, il., tab.
687. BIAŁECKI Aleksander: Port Północny w G d a ń s k u : historia powstania i teraźniejszość: lata 1968-2010. - Gdańsk: „Marpress”, 2011. - 194 s., [76] s. tabl., [2] k. tabl.
skł.: il., portr., tab., wykr. + 1 DVD. Sum.
688. GDAŃSKI przemysł okrętowy
w dokumencie archiwalnym / red. Lidia Potykanowicz-Suda; Archiwum Państwowe
w Gdańsku. - Gdańsk, 2011. - 58 s.: il., faks.
- (Skarby Gdańskiego Archiwum)
Treść: POTYKANOWICZ-SUDA Lidia: Źródła do
dziejów przemysłu okrętowego w Gdańsku w zasobie
Archiwum Państwowego w Gdańsku s. 5-19. - REPRODUKCJE archiwaliów s. 21-58
GRULKOWSKI Marcin: Wprowadzenie cła funtowego w Gdańsku… = poz. 549
689. HAJDUK Bolesław: Great Britain in
the economic life of the Free City of Gdańsk
in the years 1920-1939. Stud. Marit. 2011 Vol.
24 s. 197-222, tab. Streszcz.
690. KIZIK Edmund: Z działalności kupców ormiańskich w Gdańsku w XVII-XVIII
wieku. Lehahayer 2010 T. 1 s. 89-102
691. KOŚCIELAK Sławomir: Interesy
gospodarcze karmelitów gdańskich w pierwszej połowie XVIII w. // In: Inter oeconomiam coelestem et terrenam: mendykanci
a zagadnienia ekonomiczne. - Kraków, 2011.
- S. 515-535: tab.
692. KRZYWDZIŃSKI Robert: Nawierzchnie oraz instalacje podziemne przejścia jatek rzeźniczych Głównego Miasta
Gdańska // In: Ulica, plac i cmentarz w pub-
Pomorze Wschodnie
licznej przestrzeni średniowiecznego i wczesnonowożytnego miasta Europy Środkowej.
- Wrocław, 2011. - S. 291-298: il. Sum.
693. KUBICKI Rafał: Podstawy gospodarcze utrzymania klasztoru dominikanów
w Gdańsku (1227-1835) // In: Inter oeconomiam coelestem et terrenam: mendykanci
a zagadnienia ekonomiczne. - Kraków, 2011.
- S. 303-332
694. PACUK Małgorzata: Zmiany funkcji dzielnic portowo-przemysłowych w miastach portowych na przykładzie Gdańska
i Szczecina // In: Wybrane problemy przekształceń miast Polski północnej. - Gdynia,
2006. - S. 77-90: il.
695. SAMSONOWICZ Henryk: The
Gdańsk navigation: conjunctive or disjunctive a phenomenon? Stud. Marit. 2011 Vol.
24 s. 23-31, tab. Streszcz.
696. TRZOSKA Jerzy: Danziger Handel
und Schiffahrt angesichts der Veränderungen
im europäischen Machtsystem während des
Grossen Nordischen Krieges. Stud. Marit.
2011 Vol. 24 s. 63-86. Streszcz.
WIŚNIEWSKA O.: Związki gospodarcze Norwegii
z Gdańskiem i Szczecinem… = poz. 3369
697. DWORAKOWSKI Jacek: 85 lat
Stoczni Remontowej „Nauta” S.A. [w G d y n i ]. Rocz. Gdyński 2011 nr 23 s. 298-304, il.
698. MISZTAL Zdzisław: Stocznia Marynarki Wojennej [w Gdyni]. Biul. Hist. / Muz.
Maryn. Wojen. 2011 nr 26 s. 166-185
699. PALMOWSKI Tadeusz: Port gdyński w pierwszej dekadzie XXI wieku: geneza
portu // In: Koncepcje i problemy badawcze
geografii: profesorowi Wiesławowi Maikowi
w 70-lecie urodzin. - Bydgoszcz, 2011. - S.
239-250: tab. Sum.
700. SZERLE Marcin: Aprowizacja Gdyni w okresie międzywojennym. Stargardia
2011 T. 6 s. 391-409, il. Zsfg.
57
701. ZABIEGLIŃSKI Krzysztof: Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa w Gdyni
w latach 1926-1939. [Cz. 1]. Rocz. Gdyński
2011 nr 23 s. 119-127
702. KOS-DĄBROWSKA Barbara: Turystyczna baza noclegowa w H e l u w latach
1945-1989. Zap. Puckie 2011 nr 10 s. 129-136
703. BRAČIULIENĖ Ramunė: The footwear of Klaipėda [K ł a j p e d a ] dwellers in the
16th and 17th centuries. Archaeol. Baltica 2011
[T.] 16 s. 186-210, il., tab. Streszcz. w jęz. lit.
704. WODY powiatu k w i d z y ń s k i e g o . Cz. 1 / red. Henryk Michalik; Towarzystwo Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej. - Kwidzyn, 2011. - 192 s.: il., portr., tab. - (Zeszyty
Kwidzyńskie; Nr 15)
Z treści: BARANIAK Anna: Michał Baraniak (19302003) s. 9-11. - BARANIAK Michał: Rybactwo śródlądowe na Ziemi Kwidzyńskiej w latach 1945-1971 s. 1779. - SITKO Zbigniew: Historia powstania i działalność
Niezależnego Towarzystwa Wędkarskiego [w Kwidzynie]
s. 81-127. - BINEROWSKI Teodor, SZMELTER Roman:
Historia Polskiego Związku Wędkarskiego na Ziemi Kwidzyńskiej s. 129-156. - BARGANOWSKI Antoni: Hydrografia powiatu kwidzyńskiego s. 183-192
705. MAJEWSKI Maciej: Średniowieczny młyn w M n i s z k u , gm. Dragacz jako
element społeczno-gospodarczych przemian ziemi świeckiej i nowskiej // In: Obraz
struktury społecznej w świetle źródeł archeologicznych w pradziejach i średniowieczu.
- Rzeszów, 2011. - S. 179-188: il., mapy. Sum.
706. ACHREMCZYK Stanisław: Skarb
czystej wody: historia o l s z t y ń s k i c h wodociągów. - Olsztyn: Edytor „WERS”, 2011.
- 189, [3] s.: il.
707. CHŁOSTA Jan, KSIĄŻEK Marek:
Spółdzielczy Bank Ludowy w Olsztynie 19112011. - Olsztyn: Edytor Wers, 2011. - 111, [2]
s.: il., faks., portr., tab.
708. JANUSZEWSKI Stanisław: Olsztyńska stacja ejektorowa // In: Technika w dziejach cywilizacji - z myślą o przyszłości. T. 7. Wrocław, 2011. - S. 233-238: il. Streszcz. Sum.
System kanalizacji ściekowej z przełomu XIX/XX w.
58
Pomorze Wschodnie
709. TUROWER Barbara: Kolektywizacja olsztyńskiej wsi w latach 1949-1956 // In:
Oblicze olsztyńskiej politologii. T. 4: Studia
i szkice politologiczne: w kręgu problemów
polskiej polityki. - Olsztyn, 2011. - S. 21-37
710. PONIEWSKI Michał: Historyczne
gorzelnie w powiecie o s t r ó d z k i m . Okolice Ostródy 2011 s. 53-64, il.
711. BORKOWICZ Jakub: Rzemiosło, przemysł, handel oraz usługi we wsiach
i mniejszych miastach powiatu s t a r o g a r d z k i e g o w świetle „Księgi adresowej
Polski z 1928 roku”. Teki Kociewskie 2011 z. 5
s. 98-111, tab., wykr.
712. KOZON Ryszard: Łowiectwo po
drugiej wojnie światowej na terenie powiatu
s z c z y c i e ń s k i e g o . Cz. 1: (1945-1975).
Rocz. Mazur. 2011 T. 15 s. 342-378, il., faks.,
portr., tab.
713. POŁUKORD Krzysztof: Z dziejów
drogownictwa szczycieńskiego do 2006 roku.
Cz. 2: (1952-1975). Rocz. Mazur. 2011 T. 15 s.
379-410, il., faks., portr.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2010 r. poz. 806
716. LUBOWICKA Alicja Marika: Ceramika z najnowszych badań zamku krzyżackiego w To r u n i u : o naczyniach i wiktuałach z krzyżackiej kuchni. Rocz. Tor. 2011 [R.]
38 s. 127-155
717. ŁOWIECTWO w Okręgu Toruńskim / red. Krzysztof Oleksiak. - Toruń: Okr.
Rada Łowiecka, 2011. - 157, [1] s.: il., mapy
718. PODHORECKI Adam, DOBISZEWSKA Magdalena: Rail-road bridge at
Opalenie near Kwidzyn is Józef Piłsudski
road bridge at Toruń // In: Bridges: tradition
and future. - Bydgoszcz, 2011. - S. 191-200: il.
Sum. Streszcz.
719. SKOWROŃSKA-KAMIŃSKA Renata: Posiadłości ziemskie mieszczan toruńskich w połowie XV wieku: przyczynek do
badań nad mieszczaństwem i rycerstwem
ziemi chełmińskiej w średniowieczu // In: Život pražských paláců: šlechtické paláce jako
součast městského organismu od středověku
na práh moderní doby. - Praha, 2009. - S.
389-398. Zsfg.
714. DRYGAS Aleksander: Zarys dziejów aptekarstwa w Tc z e w i e (do 1951 roku).
- Tczew: Kociew. Kantor Edytor., 2011. - 156
s.: il., faks.
720. SMOLAK Paweł: Dochody toruńskiej kamlarii w świetle ksiąg rachunkowych
w latach 1703-1756. Rocz. Tor. 2011 [R.] 38 s.
169-195, tab., wykr.
715. KŁODZIŃSKI Marcin: Powódź 1947
roku w powiecie tczewskim: zarys problematyki. Teki Kociewskie 2011 z. 5 s. 121-127
721. RIEDEL Carl-Ludwig: Milch und
Käse im Landkreis Tilsit [Ty l ż a ]. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2011 Bd. 41 s. 397-402
IV. ZAGADNIENIA PRAWNOUSTROJOWE
Zob. też poz.: 395, 537, 545, 654, 865, 1113, 1203, 1211, 1252, 1322, 1323, 1365, 2062, 2514
722. BOGDAN Danuta: Ordynacje
warmińskiego wójta krajowego Franciszka
Krzysztofa de Bellegarde Podgurskiego dla
Jezioran i Ornety z 1746 roku. Kom. Maz.Warm. 2011 nr 4 s. 741-757
724. KROPIDŁOWSKI Zdzisław: Troska
o matkę i dziecko w pruskim dokumencie życia społecznego z końca XVIII w. Stud. Gdań.
2011 T. 28 s. 303-310. Streszcz. Sum.
Dot. Pom. Wsch.
Aneks źródłowy s. 750-757
723. BORZYSZKOWSKI Józef: Nieco
o renesansie i współczesności samorządności na Pomorzu Gdańskim. Acta Cassubiana
2011 T. 13 s. 222-229. Zsfg.
725. ŁUKASZEWICZ Bohdan: Przyczynek do dziejów polskiego sądownictwa wojskowego na Warmii i Mazurach // In: Polska
leży na Zachodzie: studia z dziejów Polski
i Europy dedykowane pani profesor Teresie
Kulak. - Toruń, 2011. - S. 91-98
Pomorze Wschodnie
726. MACIEJEWSKI Andrzej: Spór o status obwodu kaliningradzkiego po rozpadzie
ZSRR, prezentowany przez kaliningradzką
prasę // In: Dawna a nowa Rosja: (z doświadczeń transformacji ustrojowej). - Warszawa,
2002. - S. 269-278
727. MACIEJEWSKI Tadeusz: Sądy handlowe Gdańska na przestrzeni dziejów (od
XV wieku do 1939 roku). Gdań. Stud. Prawn.
2009 T. 21 s. 365-378
728. MACIEJEWSKI Tadeusz: Unormowanie procesu cywilnego w dawnym prawie
miasta Gdańska (do 1793 r.). Gdań. Stud.
Prawn. 2011 T. 26 s. 135-16. Sum.
59
729. MACIEJEWSKI Tadeusz: Ustrój
sądów przysięgłych w II Rzeszy, Republice
Weimarskiej i wersalskim Wolnym Mieście
Gdańsku. Acta Univ. Wratisl., Prawo 2010 [z.]
311 s. 271-280. Zsfg.
730. MOŻEJKO Beata: Rozrachunek
z życiem doczesnym: gdańskie testamenty
mieszczańskie z XV i początku XVI wieku.
- Gdańsk, 2010
Rec.: DŁUGOKĘCKI Wiesław: W sprawie późnośredniowiecznych testamentów gdańskich, Zap. Hist.
2011 T. 76 z. 3 s. 115-139
731. WIJACZKA Jacek: Samosąd w sprawie o czary w Czerniewie (dawny powiat
tczewski) w 1727 roku. Rocz. Gdań. 2009/2010
T. 69/70 (dr. 2011) s. 37-45. Sum.
V. ZAGADNIENIA KULTURY UMYSŁOWEJ I ARTYSTYCZNEJ
1. Ogólne
Zob. też poz.: 504, 525, 579, 668, 901, 969, 1005, 1018,
1096, 1224, 1230, 1239, 1273, 1319, 1322, 1410, 1567,
1939, 2054, 2084, 2595
732. DOBROSIELSKA Alicja, RADZICKI Bogdan: Między Cholinum a Rzymem:
studium nad czynnikami zmiany kulturowej
w Prusach między X i XIII w. Cz. 1. Pruthenia
2011 T. 6 s. 25-60. Zsfg. Sum.
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_6/Pruthenia_6_2011_int_full.pdf
733. KALETA Petr: Kašubská problematika v českých časopisech a novinách od
počátků do druhé světové války // In: Západoslovanské literatury v českém prostředí ve
20. století: česko-západoslovanské pomezi: k
recepci západoslovanských literatur a k tvorbě vybraných slovanských menšin v českém
literárnim procesu ve 20. století. - Praha,
2004. - S. 383-398
734. KALETA Petr: Kaszubi i ich kultura
w czechosłowackiej prasie międzywojennej
// In: Národnostní otázka v Polsku a Československu v meziválečném období: sborník
z mezinárodní vědecké konference (26.27.10.2004). - Praha, 2005. - S. 62-70: faks.
Sum.
735. KNYŻEWSKI Jakub: Borussia: środowisko i pola aktywności publicznej. Borussia 2011 [nr] 49 s. 32-44, il.
736. KSIĄŻEK Marek: Ostródzki rodowód robotniczych twórców. Okolice Ostródy
2011 s. 125-141, il., faks.
LEWANDOWSKA I., ROMULEWICZ A.: Historia
kultury i dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur…= poz. 8
737. MOKRZECKI Lech: Kultura umysłowa i szkolnictwo Gdańska w czasach Jana
Heweliusza. Gdań. Rocz. Ewang. 2011 Vol. 5
s. 64-81. Sum.
738. OLLICK Maria: Działalność Borowiackiego Towarzystwa Kultury w latach
2009-2010. Zap. Tucholskie 2009-2010 nr 5-6
(dr. 2011) s. 206-223, il., faks.
739. OWŚNICKA Edyta: Rola instytucji
politycznych i samorządowych w upowszechnianiu kultury kaszubskiej. Zesz. Chojn. 2011
nr 26 s. 116-123, tab.
740. PAZDERSKI Filip: Od tradycji żydowskiego sztetl po pozostałości wpływów
pruskich: rola lokalnych „miejsc pamięci”
60
Pomorze Wschodnie
w kształtowaniu się tożsamości na pograniczach kulturowych // In: Pamiętać czy zapomnieć...: miejsca pamięci we współczesnym
dyskursie naukowym. - Kraków, 2011. - S.
145-176
Dot. m.in. Purdy Wielkiej, pow. olszt.
741. RYDZ Eugeniusz: Dziedzictwo kulturowe Kaszubów i możliwości jego wykorzystania w turystyce na przykładzie Szwajcarii
Kaszubskiej. Zesz. Nauk. / Wyż. Szk. Hotel.
i Gastron. w Pozn. 2011 nr 8 s. 7-24, il., wykr.
742. SAMOJŁOWICZ Beata, KUROWSKA Kornelia: Międzynarodowy wolontariat
w ochronie krajobrazu kulturowego na Warmii i Mazurach: spojrzenie z wewnątrz. Borussia 2011 [nr] 50 s. 391-398, il.
743. WAKAR Marcin: Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” w latach
1956-1989. - Olsztyn: Pracow. Wydaw. ElSet,
2011. - 266 s.: il., tab. Bibliogr. s. 228-236
744. WALKUSZ Jan: W orbicie słowa
drukowanego: z kultury umysłowej polskiego duchowieństwa katolickiego na Pomorzu
Nadwiślańskim przełomu XIX i XX wieku //
In: Kultura słowa drukowanego. - Szczecin,
2011. - S. 7-22
745. ŻUŁAWY: oswajanie krajobrazu
kulturowego / red. Anna Weronika Brzezińska. - Poznań: Wydaw. Jasne, 2011. - 250 s.: il.,
tab., wykr. Bibliogr. s. 243-250. Sum.
Treść: BRZEZIŃSKA Anna Weronika: Krajobraz kulturowy Żuław w perspektywie etnologicznych badań terenowych w latach 2008-2011 s. 13-24. - STAŃDA Bartosz:
Osadnictwo na Żuławach: przestrzenne zróżnicowanie
osadnictwa po 1945 roku s. 25-38. - SMYKOWSKI Mikołaj: Organizacja powojennego życia ludności przesiedlonej na Żuławy po II wojnie światowej s. 39-50. - PAPROT
Aleksandra: Niemieckie dziedzictwo kulturowe: domy,
kościoły i cmentarze we wspomnieniach najstarszych
mieszkańców Żuław s. 51-62. - ŁAGA Zuzanna: Pamięć
i niepamięć o autochtonach: wiedza obecnych mieszkańców Żuław o regionie s. 63-76. - RYBARCZYK Katarzyna: Bożemęki i kapliczki przydrożne: analiza stanu małej
architektury sakralnej na Żuławach Wiślanych s. 77-84.
- DROŻDŻ Anna: Ludzie i jedzenie: znaczenie pożywienia w kształtowaniu tożsamości kulturowej mieszkańców
Żuław s. 85-98. - KRZYŻOWSKA Agata: Wybrane elementy kultury tradycyjnej na Żuławach w świetle badań
pracowni Polskiego Atlasu Etnograficznego s. 99-110.
- SKOWRON Agnieszka: Migracje: studium przypadku
Nowego Stawu, Nowego Dworu Gdańskiego i Malborka
s. 111-118. - POZNAŃSKA Zuzanna: „Nietutejszy, ale
stąd”: poczucie identyfikacji mieszkańców Malborka,
Nowego Stawu i Nowego Dworu Gdańskiego z miejscowością s. 119-130. - BLACHARSKA Agata: Społeczna
percepcja Żuław Wiślanych wśród mieszkańców regionu
s. 133-141. - WRÓBLEWSKA Urszula: Badania pedagogiczne procesów oświatowych na Żuławach s. 143-151.
- BORUCKA Justyna: Badania architektoniczne na Żuławach s. 153-162. - MANIKOWSKA Karolina: O żuławskich zabytkach s. 163-175. - BLACHARSKA Wiktoria,
GILEWSKA Ewa: Historia zbiorów i badań żuławskich
w Muzeum Etnograficznym w Gdańsku-Oliwie s. 179190. - TATARA Sylwia: Zbiory z terenu Żuław w Muzeum
w Kwidzynie s. 191-193. - JANIAK Alicja: Zbiory z terenu
Żuław oraz działania o tematyce żuławskiej realizowane
przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu s.
195-204. - OWSIŃSKI Marcin: Lokalny kontekst działalności Muzeum Stutthof w Sztutowie s. 205-218
746. ŻYCIE codzienne na dawnych ziemiach pruskich. [Cz. 10]: Kuchnia dawnych
ziem pruskich: tradycja i nowoczesność /
red. Tomasz Chrzanowski. - Olsztyn: OBN,
2011. - 179 s.: il., tab. - (Rozprawy i Materiały
Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha
Kętrzyńskiego w Olsztynie; nr 259)
Z treści: ACHREMCZYK Stanisław: Kuchnia Warmii i Mazur s. 7-30. - KACZYŃSKA Elżbieta: Kuchnia
regionalna: tradycje i zmiany: przyczynek do procesu
„glokalizacji” s. 31-58. - SPYCHAJ Magdalena: Kura na
czarno i biały kołacz: krzyżacka książka kucharska z XV
wieku? s. 59-65. - BOGDAN Danuta: Połowy i spożycie
ryb na Warmii w XVI-XVIII wieku s. 66-82. - KLONDER
Andrzej: Ulubione piwa Koroniarzy i Prusaków w XVIXVII w. s. 91-98. - PŁOSKI Adam: Lokalna produkcja
piwa na Warmii i Mazurach w XIX i XX wieku s. 99-122.
- WRONISZEWSKA Maria: Wiejska kuchnia na Warmii
i Mazurach jako przestrzeń kulturowa (przełom XIX i XX
wieku) s. 123-131. - HOCHLEITNER Janusz: Kuchnia
świąteczna na Warmii s. 132-148. - CHRZANOWSKI
Tomasz: Nie tylko o czerninie: kuchnia wschodniopruska pierwszej połowy XX wieku w świetle królewieckiej
książki kucharskiej s. 149-160. - TOMKIEWICZ Ryszard:
Wielokulturowość kuchni na Warmii i Mazurach po 1945
roku: specyfika i odrębność s. 161-175
747. ŻYCIE codzienne w regionie kujawsko-pomorskim / red. Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka. - Toruń: Urząd
Marszałkowski Woj. Kuj.- Pom., 2011. - 208
s.: tab. - (Dzieje Regionu Kujawsko-Pomorskiego; T. 1)
Z treści: RADZIMIŃSKI Andrzej: Przy stole rycerzy i duchownych zakonu krzyżackiego w Prusach s.
10-19. - SIMIŃSKI Rafał: Życie codzienne mieszczan
w średniowiecznych miastach pogranicza Prus i Królestwa Polskiego s. 20-46. - ZIELIŃSKI Marek G[rzegorz]:
Z życia codziennego miast chełmińskich i kujawskich
61
Pomorze Wschodnie
w XVI-XVIII wieku s. 47-70. - TARGOWSKI Michał: Życie codzienne szlachty na pograniczu Prus Królewskich
i Korony w XVI-XVIII wieku s. 71-92. - GRULKOWSKI
Marcin: Wpływ rozwoju kolei na życie codzienne w Prusach Zachodnich (do 1920 roku) s. 93-115. - BIRECKI
Piotr: Dynamika życia kulturalnego pomorskiego miasteczka na przykładzie Chełmży s. 116-136. - ŁUCZYŃSKI Jarosław: Turystyka dziedzictwa kulturowego dzieci
i młodzieży w województwie kujawsko-pomorskim na
przykładzie jej wybranych aspektów s. 148-160. - TYMIŃSKI Jacek: Nauczanie historii regionalnej w ramach
projektu „Opowiem Ci o wolnej Polsce” w V LO im. Jana
Pawła II w Toruniu s. 190-193
2. Historia nauki i literatury
Zob. też poz.: 136, 137, 146, 348, 369, 379, 387, 432, 473,
734, 743, 744, 814, 832, 843, 844, 901, 920, 1227, 1251,
1273, 1316, 1532, 1544, 1567, 1575, 1581, 1603, 1644,
1645, 1661, 1668, 1692, 1695, 1730, 1821, 1919, 2083,
2725
748. BŁAŻEJOWSKI Jerzy: Kobiety
w chemii uniwersyteckiej w Gdańsku // In:
Kobiety w chemii. - Gdańsk, 2011. - S. 21-27:
portr., wykr.
749. BRODNICKI Mariusz: Gdańskie
badanie wszechświata za czasów Jana Heweliusza: interpretacje arystotelesowskie // In:
Wokół problemów z interpretacją i historią.
- Gdańsk, 2011. - S. 47-65. Sum.
750. DOROBEK naukowy i dydaktyczny
toruńskiego ośrodka archiwistyki / red. Halina Robótka; Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Wydział Nauk Historycznych. Instytut Historii i Archiwistyki. - Toruń: Wydaw.
Nauk. UMK, 2011. - 492, [3] s.: il., portr.
—————
754. BARNIŠKIENĖ Sigita: „Auch ich
muss wandern zur Heimat zurück”: Litauen
und ostpreussische Literatur. - Berlin, 2009
Rec.: KLEIN Manfred, Annaberger Annalen 2011 Nr.
19 s. 301-303 [wersja elektron.]: http://annaberger-annalen.de/jahrbuch/2011/AA19_19_Rezensionen.pdf
755. BIAŁECKA
Sylwia:
„Spacery
wschodnioprusaczki”: obraz dawnych Prus
Wschodnich w felietonistyce Agnes Miegel. Bibl. Warm.- Maz. 2011 nr 3/4: [dok.
elektron.] http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/
bwm_3-4_2011/spacery.html
756. BORZYSZKOWSKI Józef: O historii literatury kaszubskiej i jej twórcach. Gdańsk: Inst. Kasz., 2011. - 559 s.: il., faks.,
portr.
757. BRAZAITIS Kristina: An intriguing
document: 583 headwords in search of a lexicographer. J. Balt. Stud. 2011 Vol. 42 nr 3 s.
347-358
Dot. m.in. jęz. pruskiego
758. BUGAJNA Elżbieta: Wërbròné teòlogòwé problemë w kaszëbsczi pòezji. Biul.
Rady Jęz. Kasz. 2011 s. 185-190
Toż w jęz. pol. pt.: Wybrane zagadnienia teologiczne
w poezji kaszubskiej s. 323-328
759. CHŁOSTA Jan: Henryk Sienkiewicz
na Warmii i Mazurach. Rocz. Mazur. 2011 T.
15 s. 140-158
751. KÄMPFERT Hans-Jürgen: Danzig:
Zentrum der Erforschung des Bernsteins.
Westpr.- Jahrb. 2011 Bd. 61 s. 37-60, il.
760. CHOJNOWSKI Zbigniew: Autorska mazurska bajka zwierzęca // In: Bajka
zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej. Toruń, 2011. - S. 193-204
752. KOLENDO Jerzy: Antiquarian studies in Pomerania in the sixteennth and seventeenth centuries // In: Antiquarian studies in
Poland: from the sixteenth to the twentieth
century. - Warszawa, 2011. - S. 38-60
761. CHOJNOWSKI Zbigniew: Od biografii do recepcji: Ernst Wiechert, Konstanty
I. Gałczyński, Zbigniew Herbert na Warmii
i Mazurach. - Olsztyn: Wydaw. Uniw. Warm.Maz., 2011. - 312 s. Zsfg. Sum.
753. KUPŚ Tomasz: Krzysztofa Celestyna
Mrongowiusza przekład wykładów Kanta o religii i moralności (język i terminologia). Stud.
z Hist. Filoz. 2011 [nr] 2 s. 167-178. Sum.
762. CHOJNOWSKI Zbigniew: Otto
Gers [1830-1923]: germanizator i poeta tworzący w języku polskim. Znad Pisy 2010/2011
nr 19/20 s. 271-277
62
Pomorze Wschodnie
763. CHOJNOWSKI Zbigniew: Plagiaty,
przedruki, zapożyczenia: ustalenia bibliograficzno-tekstowe: ze studiów nad piśmiennictwem mazurskim. Kom. Maz.- Warm.
2011 nr 4 s. 697-702
764. CHYLEWSKA-TÖLLE Aleksandra:
Fenomen Tucholi jako „prywatnej ojczyzny”
w perspektywie literackiej: (Przebudzenie
Ireny Matuszkiewicz). Zap. Tucholskie 20092010 nr 5-6 (dr. 2011) s. 11-22, il.
765. DERLATKA Tomasz: O najważniejszych zjawiskach w poezji kaszubskiej
i serbołużyckiej po roku 1989: próba ujęcia
konstruktywnego. Acta Cassubiana 2011 T.
13 s. 92-123. Zsfg.
766. FLISIKOWSKA Anna: Gdańsk literacki: od kontrolowanego do wolnego słowa
(1945-2005). - Gdańsk: Wydaw. „Mestwin”,
2011. - 186, [5] s.: il., faks. - (Księga Pisarzy
Gdańskich; Cz. 3)
767. GRENZEN auf der Landkarte
- Grenzen im Kopf?: Kulturräume der östlichen Ostsee in der Literatur vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart / hrsg. v. Regina
Hartmann. - Bielefeld, 2010
Rec.: JAROSZ Adam, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch.
2011 Jg. 60 H. 2 s. 295-296
768. GRUNWALD: dwa utwory z I połowy XX wieku z Warmii i Mazur / wst. Janusz Jasiński. - Olsztyn: Tow. Nauk. im. W.
Kętrzyńskiego, 2010. - 32 s.: il., faks., portr.
Zawiera wiersze Andrzeja Samulowskiego (18401928) i Michała Kajki (1858-1940)
769. JARUSZEWSKA Alina: Pieśni religijne dla dzieci i młodzieży ks. Antoniego Ignacego Kowalkowskiego [1866-1932]. Zesz.
Chojn. 2011 nr 26 s. 11-18, il.
770. KALINOWSKI Daniel: Heroizm
i historyzm: o dramatach polskich Stefana
Bieszka [1895-1964]. Nasze Pomorze 2010 nr
12 (dr. 2011) s. 273-288, il., portr., faks.
771. KALINOWSKI Daniel: Kaszëbskô
lëteratura w jinternece: wëdôwiznë, karna,
ùtwórcowie. Biul. Rady Jęz. Kasz. 2011 s. 8493
Toż w jęz. pol. pt.: Literatura kaszubska w internecie:
wydawnictwa, ugrupowania, twórcy s. 220-229
772. KALINOWSKI Daniel: Literatura
kaszubska w perspektywie postkolonialnej:
casus twórczości Floriana Ceynowy [18171881]. Cz. 1. Zesz. Łużyckie 2011 T. 45 s. 300309. Zsfg.
773. KALINOWSKI Daniel: Remus teatralizowany: z problemów inscenizacji i poetyki. Acta Cassubiana 2011 T. 13 s. 124-135.
Zsfg.
774. KARNOWSKI Jan: Dramaty / oprac.
Marek Cybulski. - Gdańsk: Inst. Kasz., 2011.
- 511 s.: il. - (Biblioteka Pisarzy Kaszubskich;
T. 6)
Zawiera: OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Jan
Karnowski: życie i twórczość s. 5-70. - KALINOWSKI
Daniel: Obraz - idea - tożsamość: o dramaturgii Jana
Karnowskiego s. 71-142. - CYBULSKI Marek: Język dramatów Jana Karnowskiego, ich redakcje i zasady standaryzacji s. 143-172
775. KOCIUMBAS Piotr: Słowo miastem przepojone: kantata okolicznościowa
w osiemnastowiecznym Gdańsku. - Wrocław,
2009
Rec.: KIZIK Edmund, Rocz. Gdań. 2009/2010 T.
69/70 (dr. 2011) s. 205-207
776. KUCZYŃSKI Krzysztof A.: Zakon
Krzyżacki widziany oczami Ślązaka: o dramacie Josepha von Eichendorffa [1788-1857]
Der letzte Held von Marienburg // In: Wśród
ludzi i książek: rozprawy, wspomnienia, wywiady. - Włocławek, 2011. - S. 237-241
777. KUIK-KALINOWSKA Adela: Tatczëzna: literackie przestrzenie Kaszub / Akademia Pomorska w Słupsku. - Gdańsk: Inst.
Kasz.; Słupsk, 2011. - 368 s.: il. Bibliogr. s.
319-350. Streszcz. w jęz. kasz. Sum. Zsfg.
778. KUIK-KALINOWSKA Adela, KALINOWSKI Daniel: Od Smętka do Stolema:
wokół literatury Kaszub. - Gdańsk, 2009
Rec.: TREDER Jerzy, Acta Cassubiana 2011 T. 13 s.
386-389
Pomorze Wschodnie
63
779. LINKNER Tadeusz: Z twórczości
Aleksandra Labudy [1902-1981] // In: Almanach Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie.
- Bolszewo, 2011. - S. 16-22
787. POGODA-KOŁODZIEJAK Adriana: Zakon krzyżacki w literaturze polskiej
i niemieckiej XIX i pierwszej połowy XX
wieku. - Warszawa: Inst. Germanistyki Uniw.
Warszaw., 2011. - 269 s. Bibliogr. s. 253-269
780. MALINOWSKA Elżbieta: Śladami
Konrada Wallenroda: Stanisława Tarnowskiego [1837-1917] relacja z pobytu w Malborku // In: Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej...: autorzy - dzieła - czytelnicy. Cz.
3. - Katowice, 2009. - S. 113-118
788. SKRODZKI Kazimierz: Hrabia
Ottfried v. Finckenstein (1901-1987): klasyk
literatury wschodniopruskiej. Cz. 1. Zap. Zalewskie 2011 nr 21 s. 6-24, il.
781. MOSAKOWSKI Janusz: Polacy
w Gdańsku na kartach niemieckiej powieści
historycznej w wieku XIX // In: Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX: prace ofiarowane
profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin. - Gdańsk, 2011.
- S. 141-150
782. NOWACZEWSKI Artur: Literacki
mit Gdańska po 1945 roku // In: Baltijskij region: mif v jazyke i kul’ture: materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii 8. oktjabrja 2010
g. Gdan’sk. - Kaliningrad, 2010. - S. 215-223
783. NOWOWIEJSKI Bogusław: Cytaty
z Mickiewicza u Mrongowiusza. Białostockie
Arch. Jęz. 2011 nr 11 s. 125-145. Sum.
784. OSSOWSKI Mirosław: Literatura powrotów - powrót literatury: Prusy
Wschodnie w prozie niemieckiej po 1945
roku. - Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań., 2011.
- 374 s. Bibliogr. s. 345-363. Zsfg.
785. OSSOWSKI Mirosław: Mazury jako
przestrzeń tożsamości współczesnych pisarzy
niemieckich. Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura 2011 s. 269-279.
Streszcz. Sum.
786. OTTO Maria: Nawiązania do antyku w siedemnastowiecznych gdańskich laudacjach na przykładzie Applausus Joannem
Casimirum Dantiscum ingressum Jana Piotra
Titiusa [1619-1689] i Dantiscum, Stella Prussiae fulgentissima Lamberta Stegera [16341689]. Libri Gedan. 2008-2010 T. 26-28 (dr.
2011) s. 51-62. Sum. Zsfg.
789. STASIEWICZ Krystyna: Przypomnienie staropolskiej poezji o wiktorii grunwaldzkiej, „by tak wspaniały czyn [...] nie
zginął w mrokach głuchego milczenia [...]” //
In: Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej. - Warszawa, 2011. - S. 11-24
790. TOMASIK Tomasz: Ksiądz jako
„inny”: tożsamość kapłana w twórczości
poetyckiej i eseistycznej Janusza Stanisława
Pasierba. Język, Szkoła, Religia 2011 [T.] 6 s.
427-442. Sum.
791. TOMASZEWSKI Feliks: Żuławy
[Czesława] Miłosza. Prowincja (Sztum) 2011
nr 3 s. 51-59, il.
792. TREDER Jerzy: Polska epopeja Pan
Tadeusz po kaszubsku // In: Pón Tadeùsz:
to je òstatny najachùnk na Lëtwie: szlacheckô historiô z rokù 1811 i 1812 w dwanôsce
knégach wiérszã / A. Mickiewicz. - Wejrowò,
2010. - S. 421-429
793. TUMOLSKA Halina: Mitologia
Kresów Zachodnich w pamiętnikarstwie
i beletrystyce polskiej (1945-200): (szkice do
dziejów kultury pogranicza). - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2007. - 257 s. Bibliogr.
s. 246-257
Dot. m.in. Pom. Wsch. i Zach.
794. W KRĘGU mitologii kaszubskiej:
pokłosie konferencji naukowej / red. Janina
Borchmann, Bartłomiej Wiszowaty. - Bolszewo: Bibl. Publ. Gm. Wejherowo, 2011. - 77,
137 s., [60] s. tabl.: il. - (Biblioteczka Gminy
Wejherowo; T. 16-17)
Z treści: BREZA Bogusław: Pogańskie Pomorze s.
27-45. - LINKNER Tadeusz: Próba historyczno-mitycz-
64
Pomorze Wschodnie
nego dramatu [Aleksandra Majkowskiego] s. 46-63. SAMP Jerzy: Kaszubski odpowiednik Neptuna s. 64-72.
- LABUDDA Jaromira: Język utworów Aleksandra Labudy s. 73-77
Współwyd. w kierunku przeciwnym: LABUDA
Aleksander: Bogowie i dëchë naj przodków: (przëłożënk
do kaszëbsczi mitologii)
795. WAKAR Marcin: Mit Ziem Odzyskanych w literaturze Warmii i Mazur // In:
Baltijskij region: mif v jazyke i kul’ture: materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii
8. oktjabrja 2010 g. Gdan’sk. - Kaliningrad,
2010. - S. 35-40
796. ŻÓŁTOWSKA-SIKORA Magdalena: „Iiezielim się w iekiech puktach prziemilił co bites naprawionie biłÿ”: współpraca
Marcina Gerssa [1808-1895] z mazurskimi
wierszopisami. Znad Pisy 2010/2011 nr 19/20
s. 250-270
797. ŻYTYNIEC Rafał: Siegfried Lenz
czyli o Ełku, Mazurach i byciu u siebie. Borussia 2011 [nr] 50 s. 45-49, il.
3. Historia szkolnictwa wyższego i oświaty
Zob. też poz.: 206, 217, 218, 375, 455, 457, 486, 489, 537,
609, 612, 737, 750, 922, 999, 1009, 1012, 1023, 1026,
1096, 1192, 1273, 1305, 1370, 1547, 1549, 1554, 1560,
1600, 1615, 1616, 1638, 1640, 1653, 1656, 1670, 1671,
1675, 1676, 1682, 1711, 1712, 1722, 1735, 1748, 1983,
1988, 2629, 3018
798. BURZYŃSKA-WENTLAND Lidia:
Sytuacja społeczna i edukacyjna polskiego
dziecka chłopskiego w Prusach Zachodnich
w XIX i na początku XX wieku // In: Virginibus puerisque. T. 1: Z dziejów szkolnictwa
i oświaty w XVIII-XX wieku. - Kielce, 2011.
- S. 151-159. Sum.
801. GROCHOWINA Sylwia: Kształcenie nauczycieli w Okręgu Rzeszy GdańskPrusy Zachodnie w latach 1939-1945 // In:
Po obu stronach Odry: Polska, Niemcy i ich
wzajemne relacje w XX i XXI wieku: wybrane problemy. - Toruń, 2011. - S. 165-187: tab.
Zsfg.
802. KOBUS Agnieszka: Szkoły katolickie w archidiakonacie pomorskim w okresie
kontrreformacji. Ateneum Kapłańskie 2011 T.
157 z. 2 s. 290-299. Sum.
803. LEWANDOWSKA Izabela, CHŁOSTA Jan: Śladami polskich szkół na południowej Warmii w latach 1929-1939. - Olsztyn, 2010
Rec.: BIENIEK Maria, Kom. Maz.- Warm. 2011 nr
4 s. 768-778
804. PUCHOWSKI Kazimierz: Edukacja
elit w szkolnictwie katolickim i protestanckim w Prusach Królewskich. Czasy Nowożytne 2011 T. 24 s. 133-148. Sum.
805. RADZISZEWSKA Maria Jolanta:
Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945-1956).
- Kraków: Impuls, 2011. - 262 s.: il., faks.,
mapy, tab. Bibliogr. s. 239-256. Sum.
—————
806. BURKARD Dominik: Die Theologische Fakultät der Staatlichen Akademie
Braunsberg [B r a n i e w o ] // In: Katholische
Theologie im Nationalsozialismus. Bd. 1 [Tl.]
2: Institutionen und Strukturen. - Würzburg,
2011. - S. 24-123
799. CHRZANOWSKI Tomasz: „Jahresberichten” jako źródło do historii edukacji
(na przykładzie sprawozdań wschodniopruskich szkół średnich z XIX wieku). Klio (Toruń) 2011 [nr] 16 s. 77-93. Sum.
807. STÓS Małgorzata: Węgierskie ślady
z lat 1565-1626 w braniewskim kolegium jezuickim i jego bibliotece. Alma Mater (Kraków) 2009 nr 117 s. 42-46, il.
800. CHRZANOWSKI Tomasz: Śpiew
we wschodniopruskich szkołach średnich
w XIX w // In: Obraz, dźwięk i smak w edukacji historycznej: zbiór studiów. - Toruń,
2010. - S. 176-187
808. XX [DWADZIEŚCIA] lat Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w B r u s a c h 1991-2011 / oprac. Zbigniew Łomiński
[et al.]. - Gdańsk: Zrzesz. Kasz.-Pom., 2011.
- 136 s.: il., portr.
Pomorze Wschodnie
809. MLECZEK Irena: Wspomnienia
z pobytu w Gimnazjum Ogólnokształcącym
w C h o j n i c a c h w latach 1945-47. Chojn.
Biul. Inf. „Filomata” 2011 nr 7 s. 179-185, il.,
faks., portr.
810. PIERÓG Ireneusz: Żydowscy uczniowie Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Chojnicach w latach 1815-1915.
Chojn. Biul. Inf. „Filomata” 2011 nr 7 s. 92132, tab.
811. SZWANKOWSKI Jerzy: Wybitni
ludzie nauki i dydaktyki Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Chojnicach w latach
1815-1920. Cz. 6: Valentin Raymann (17951857). Chojn. Biul. Inf. „Filomata” 2011 nr 7
s. 87-91, faks.
812. CHRZANOWSKI Tomasz: „Stipendium Masovianum” w Królewskim Gimnazjum w E ł k u w drugiej połowie XIX wieku
(1858-1914). Kom. Maz.- Warm. 2011 nr 2 s.
231-251. Zsfg. Sum.
813. ANDRZEJEWSKI Marek: Uniwersytet G d a ń s k i w okresie stanu wojennego.
Biul. Inst. Pamięci Narod. 2011 nr 11/12 s.
122-128, il.
814. AWIANOWICZ Bartosz: Środki perswazji retorycznej w konstytucjach i drukowanych programach gimnazjów akademickich
w Gdańsku i Toruniu od 1568 roku do końca
XVI wieku // In: Rhetorica regina artis scientiaeque. - Warszawa, 2011. - S. 25-32. Sum.
815. BERNHARDT Katja: Die Geschichte als Lehrmeisterin: Architekturtheorie und
Architektenausbildung an der Technischen
Hochschule Danzig (1904-1945). Berichte u.
Forsch. 2010 Bd. 18 (dr. 2011) s. 275-279
816. BINKOWSKA Dagmara: Szkoły dla
dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Gdańsku: (na podstawie źródeł znajdujących się
w Bibliotece Gdańskiej). Libri Gedan. 20082010 T. 26-28 (dr. 2011) s. 67-87. Sum. Zsfg.
817. BORZYSZKOWSKI Józef: Uniwersytet Gdański a Uniwersytet Szczeciński: ich
65
misja i nasze miejsce w regionie i świecie.
Acta Cassubiana 2011 T. 13 s. 290-296. Zsfg.
818. CENTRUM Szkolenia Marynarki
Wojennej: historia i perspektywy / red. Andrzej Urbanek. - Kraków: Europ. Assoc. Security, 2011. - 381, [1] s.: il., faks., tab., wykr.
Z treści: PRZYBYLSKI Jerzy: Miejsce i rola szkolenia specjalistów w ogólnym systemie funkcjonowania
Marynarki Wojennej w latach 1919-1989 s. 13-22. - SŁUGOCKI Józef: Szkolenie oraz przebieg służby marynarzy
i podoficerów Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej s.
23-40. - PATER Walter: Ośrodki szkolenia podoficerów
i marynarzy w latach 1944-1999 s. 41-58. - WOJCIECHOWSKI Zbigniew: Szkolenie podoficerów i marynarzy w relacjach i zbiorach Muzeum Marynarki Wojennej
s. 59-66. - PRZYBYLSKI Paweł: Komendanci Ośrodków
Szkolenia Specjalistów Morskich MW (od wyzwolenia do
przemian ustrojowych) s. 67-85. - PRZYBYLSKI Paweł:
Edukacja wojskowa studentów cywilnych szkół morskich
w zmieniającej się sytuacji geopolitycznej Polski (19202010) s. 86-103. - ZALEWSKI Bogdan: Wiceadmirał Józef
Unrug [1884-1973]: organizator szkolenia i wychowania
personelu Marynarki Wojennej s. 104-117. - BIENIECKI
Ireneusz: Szkolenie specjalistów morskich dla Wojsk
Ochrony Pogranicza w latach 1945-1991 s. 118-138. BIENIECKI Ireneusz: Udział marynarzy, żołnierzy Wojsk
Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w likwidacji grupy dywersyjno-rozpoznawczej w rejonie m. Stilo (25-26.05.1952 r.) s. 139-151. - BIENIECKI
Ireneusz: Szkolenie podoficerów zawodowych Wojsk
Ochrony Pogranicza w latach 1960-1991 s. 152-169. JARCZYŃSKI Marian, KASZYŃSKA Małgorzata: Rys
historyczny Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej s.
170-183. - URBANEK Andrzej: Komendanci Centrum
Szkolenia Marynarki Wojennej: notki biograficzne s. 190207. - KURZEJA Krzysztof: Baza szkoleniowa Centrum
Szkolenia Marynarki Wojennej: historia, dzień dzisiejszy,
perspektywy rozwoju s. 311-340. - MICHALKIEWICZ
Bartłomiej: Historia i rozwój bazy dydaktycznej Cyklu
Elektromechanicznego s. 341-349
819. HALASZ Jacek, ZABADAŁA Natalia: Kronika [Akademii Medycznej w Gdańsku] (2010). Ann. Acad. Medicae Gedan. 2011
T. 41 s. 135-159, il.
820. 60-LECIE [sześćdziesięciolecie] uniwersyteckiej chemii w Gdańsku, 20-lecie
Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, 20-lecie kierunku ochrona środowiska
na Uniwersytecie Gdańskim / oprac. Jerzy
Błażejowski. - Gdańsk: Fund. Rozwoju Uniw.
Gdań., 2011. - 192 s.: il., faks., portr., wykr.
821. ŚWISULSKI Dariusz: Medale Politechniki Gdańskiej. Gdań. Zesz. Numizm.
2011 Nr 100 s. 3-32, il.
66
Pomorze Wschodnie
822. TEHNZEN Jobst: Das Archiv der
„Gesellschaft der Freunde der Technischen
Hochschule Danzig” in Hannover. Westpr.Jahrb. 2011 Bd. 61 s. 167-172
823. DUDA Daniel: Wydział Nawigacji
i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej [w G d y n i ] (1921-2008):
geneza i rozwój. - Gdynia: AMW, 2008. - 121
s.: il. tab.
824. 80 [OSIEMDZIESIĄT] lat gdyńskiej
„Dwójki” / [aut.] Anna Bargielska [et al.].
Rocz. Gdyński 2011 nr 23 s. 215-224, il.
II LO w Gdyni
825. ZESPÓŁ Szkół Mechanicznych
w G r u d z i ą d z u 1921-2011: historia i dzień
dzisiejszy. - Grudziądz: [S.n.], 2011. - 16 s.:
il., portr.
830. SCHINDELMEISER Siegfried: Die
Albertina und ihre Studenten 1544 bis WS
1850/51 und Die Geschichte des Corps Baltia
II zu Königsberg i. Pr. [1851-1934]. Bd. 1-2
/ hrsg. v. Rüdiger Döhler, Georg v. Klitzing.
- München: Aventinus-Ed., 2010. - 558 s.: il.;
561 s.: il.
SYLWETKI zasłużonych nauczycieli […] Ziemi
Kw i d z y ń s k i e j … = poz. 1479
831. MAŁŁEK Janusz: Nieudana próba
założenia Państwowej Szkoły Pracy Społecznej w M i k o ł a j k a c h w latach 1949-1950
// In: Historia i pamięć: studia z dziejów XX
wieku. - Olsztyn, 2011. - S. 181-191
832. GAJOWNICZEK Tomasz: Oblicze
o l s z t y ń s k i e j politologii. T. 1: Z dziejów Instytutu Nauk Politycznych. - Olsztyn:
Uniw. Warm.- Maz., 2011. - 150 s. Bibliogr.
s. 147-150
826. OSTROWSKI Józef: Oficerska
Szkoła Wojsk Ochrony Pogranicza w K ę t r z y n i e : podchorążowie 1957-1960 rok:
encyklopedia biograficzna z życiorysami absolwentów szkoły promocja 4 września 1960
rok / Komenda Główna Straży Granicznej. Warszawa, 2011. - 120, [2] s.: il., faks., portr.
833. HUCULAK Marzena: Warmia
i Mazury w twórczości wykładowców i studentów Instytutu Sztuk Pięknych [Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego]. Acta de Arte
2011 [z.] 1 s. 21-44. Sum.
827. BERESTNEV Gennadij: Kēnigsbergas [K r ó l e w i e c ] Kneiphofa salas Doms
kā teksts // In: Baltu un slāvu kultūrkontakti:
rakstu krājums. - Rīga, 2009. - S. 144-155
834. KOBRZENIECKA-SIKORSKA
Grażyna: Artyści olsztyńscy w pracach magisterskich i licencjackich studentów Instytutu
Sztuk Pięknych [Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego]. Acta de Arte 2011 [z.] 1 s. 6576. Sum.
Toż w jęz. ros.: Kenigsberskij sobor na ostrove Knajpchof kak tekst s. 442-455
828. RĖZA Martynas Liudvikas: Lietuvių kalbos seminaro istorija / par. Liucija
Citaviciūtė. - Vilnius: Liet. Literatūros ir Tautosakos Inst., 2003. - 118 s.
Tekst w jęz. lit. i niem.
Na Uniwersytecie w Królewcu
Rec.: SCHILLER Christiane, Arch. Lithuanicum 2003
[nr] 5 s. 337-344
829. SCHALLER Helmut Wilhelm:
Geschichte der slawischen und baltischen
Philologie an der Universität Königsberg. Frankfurt/M., 2009
Rec.: LEWASZKIEWICZ Tadeusz, Acta Balt.- Slav.
2011 [T.] 35 s. 265-270
835. MAJER Piotr: Geneza i pierwsza
dekada działalności Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Stud. Prawnoustrojowe 2011 [nr] 13 s.
7-30, tab. Sum.
836. OBAREK Piotr: Instytut Sztuk
Pięknych: historia, działalność, rola w środowisku artystycznym Olsztyna i regionu
Warmii i Mazur. Acta de Arte 2011 [z.] 1 s.
17-20. Sum.
837. UNIWERSYTET Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: wspomnienia / red. Józef
Górniewicz. - Olsztyn: Wydaw. Uniw. Warm.Maz., 2011. - 254, [1] s., [8] s. tabl.: faks.
Pomorze Wschodnie
838. WOJTKOWSKI Jacek Maciej: Zabytki Olsztyna i regionu Warmii i Mazur
w pracach magisterskich i licencjackich studentów Instytutu Sztuk Pięknych [Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego]. Acta de Arte
2011 [z.] 1 s. 77-97. Sum.
839. BABICZ Karolina: Polskie szkolnictwo w S o p o c i e i w Wolnym Mieście
Gdańsku do września 1939 r. Kron. Muz. Sopotu 2011 nr 8 s. 39-43, il., faks.
840. SZKOŁA z tradycjami: Zespół Szkół
Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tc z e w i e : 85 lat (1926-2011)
/ red. Kazimierz Ickiewicz, Czesław Roczyński. - Pelplin: „Bernardinum”, 2011. - 79, [1]
s.: il., tab.
841. 90 [DZIEWIĘĆDZIESIĄT] lat szkół
muzycznych w To r u n i u 1921-2011 / red.
Elżbieta Szczurko; Zespół Szkół Muzycznych
im. Karola Szymanowskiego w Toruniu. - Toruń, 2011. - 219, [1] s.: il., tab., portr.
Z treści: TUBAJA Krystyna: Dzieje toruńskich szkół
muzycznych s. 11-82
842. GALIJ-SKARBIŃSKA Sylwia: Uniwersytet wobec inwigilacji: postawy polityczne środowiska akademickiego Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach
1970-1980 w świetle akt Służby Bezpieczeństwa. - Toruń: Wydaw. Nauk. GRADO, 2011.
- 461 s.: tab. Bibliogr. s. 437-448. Sum.
843. INSTYTUT Historii i Archiwistyki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (19452011): dzieje zakładów i główne kierunki
badań / red. Jarosław Kłaczkow. - Toruń: Wydaw. Nauk. UMK, 2011. - 290, [1] s.: portr.,
tab. - (Homines et Historia; 11)
Treść: DYREKTORZY Instytutu Historii i Archiwistyki TANDECKI Janusz: Tradycje archiwistyki i osiągnięcia naukowe archiwistów s. 21-39. - WIECZOREK
Agnieszka: Zakład Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie w latach 1945-2011 s. 41-65. - DYBAŚ Bogusław, KEMPA Tomasz: Badania naukowe i dydaktyka w zakresie historii Europy Wschodniej s. 67-84.
- MIKULSKI Krzysztof, ZIELIŃSKA Agnieszka: Historia
i współczesność Zakładu Historii Gospodarczej s. 85100. - BISKUP Radosław: Zakład Historii Kościoła: rys
historyczny s. 101-108. - JÓŹWIAK Sławomir: Zakład
Historii Krajów Niemieckich s. 109-113. - DENKIE-
67
WICZ-SZCZEPANIAK Emilia: Zakład Historii Krajów
Skandynawskich s. 115-123. - SIERADZAN Wiesław:
Zakład Metod Komputerowych i Zakład Historii Nauki
s. 125-128. - DUMANOWSKI Jarosław, KUCHARSKI
Adam: Historia nowożytna s. 129-150. - WOJCIECHOWSKI Mieczysław: Zakład Historii Polski i Powszechnej
1918-1944/45: działalność w latach 1986-2005 s. 151-159.
- WASZKIEWICZ Zofia, KŁACZKOW Jarosław: Zakład
Historii Polski i Powszechnej 1918-1944/45: działalność
w latach 2005-2011 s. 161-167. - SUDZIŃSKI Ryszard:
Rozwój badań naukowych nad historią najnowszą w Zakładzie Historii Powszechnej i Polski po 1945 roku s. 169194. - MUSIAŁ Danuta: Historia starożytna s. 195-202.
- CZAJA Roman: Zakład Historii Średniowiecznej s.
203-215. - WAJDA Kazimierz: Zakład Historii XIX wieku
s. 217-232. - REZMER Waldemar: Historia wojskowa s.
233-263. - MALISZEWSKI Kazimierz, PIASEK Wojciech,
KUCHARSKI Adam: Dzieje Zakładu Metodologii Historii i Wiedzy o Kulturze s. 265-267. - WRONISZEWSKI
Jan: Zakład Nauk Pomocniczych Historii s. 269-281
844. JABŁOŃSKA Marlena: Inauguracja
jubileuszu 60-lecia toruńskiej archiwistyki.
Rocz. Tor. 2011 [R.] 38 s. 277-282
845. KONOPKA Witold: Udział kardynała Stefana Wyszyńskiego w „porozumieniu
braterskim” Uniwersytetów z Torunia i Ferrary w świetle raportów SB. Nasza Przeszłość
2011 [T.] 115/116 s. 429-447, il. Sum.
Aneks źródłowy s. 438-446
846. KUFEL Jakub: Koncepcje demokratyzacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w okresie pierwszej „Solidarności” (19801981) // In: Ustrój państwa w polskiej myśli
politycznej XX-XXI wieku. - Toruń, 2011. - S.
359-372
847. RITZI Christian: Zur Wiederentdeckung einer handschriftlichen Chronik des
Gymnasiums zu Thorn von Julius Emil Wernicke [1802 - po 1858]. Biul. Pol. Misji Hist.
2011 nr 6 s. 357-373. Streszcz.
848. SMUŻEWSKA Marcelina: Studencki ruch naukowy w Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika // In: Studencki ruch naukowy:
wczoraj, dziś i jutro. - Toruń, 2011. - S. 95111
849. SUPRUNIUK Anna, SUPRUNIUK
Mirosław Adam: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w fotografiach 1945-2010. [T.] 1-3
68
Pomorze Wschodnie
= Nicolaus Copernicus University in photographs 1945-2010. [T.] 1-3 / wst. hist. Ryszard
Kozłowski; Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. - Toruń: Wydaw. Nauk. UMK, 2011.
- 568 s.: il.; 813 s.: il.; S. [7], 822-1491: il.
T. 1 zawiera m.in.: KOZŁOWSKI Ryszard: Zarys
dziejów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
1945-2010 = An outline history of Nicolaus Copernicus University in Toruń 1945-2010 s. 14-73. - KALENDARIUM 1945-2010 = Timeline of events 1945-2010 /
oprac. Anna Stoff, Anna Supruniuk; uzup. Marcin Czyżniewski s. 75-142. - UNIWERSYTET Mikołaja Kopernika w Toruniu (1945-2010): bibliografia / oprac. Monika
Ostrowska s. 143-210.
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
850. TORUŃSKI uniwersytecki ośrodek
badań archiwalnych i kształcenia archiwistów
w 60. roku swego istnienia / oprac. Waldemar
Chorążyczewski. - Toruń, 2011. - 28 s.: il.
851. UNIWERSYTET Mikołaja Kopernika: wspomnienia absolwentów: plon drugiego konkursu ogłoszonego w 2010 r. przez
Stowarzyszenie Absolwentów UMK / red.
Zofia Chyła-Bełkot [et al.]. - Toruń: Wydaw.
Nauk. UMK, 2011. - 301 s.: il.
852. ŻYCIE wolne i radosne...: Instruktorska Drużyna Akademicka im. Leszka
Domańskiego - Zeusa na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu 1957-1962
i jej późniejsze dzieje / red. Teresa Nemere;
współpr. Barbara Karamać, Jolanta Ruszkowska. - Warszawa: Niezależne Wydaw. Harcerskie, 2011. - 132, [1] s.: il., faks., portr.
4. Historia sztuki
Zob. też poz.: 156, 199, 236, 242, 248, 272, 278, 286, 300,
306, 308, 332, 401, 404, 523, 534, 556, 575, 643, 658,
660, 745, 751, 800, 815, 833, 838, 841, 1051, 1064, 1068,
1073, 1113, 1120, 1121, 1140, 1163, 1168, 1177, 1191,
1193, 1209, 1221, 1223, 1225, 1227, 1232, 1234, 1237,
1247, 1249, 1252, 1269, 1274, 1286, 1290, 1293, 1305,
1330, 1333, 1372, 1387, 1393, 1398, 1424, 1432, 1440,
1441, 1480, 1496, 1504, 1507, 1508, 1521, 1527, 1528,
1535, 1543, 1563, 1570, 1577, 1583, 1601, 1616, 1649,
1657, 1660, 1681, 1683, 1687, 1696, 1716, 1735, 1739,
1740, 1741, 1743, 1750, 1835, 1841, 1845, 1847, 1868,
2424, 2629
853. BATYK Iwona M.: Obiekty zabytkowe Warmii, Mazur i Powiśla, przystosowane do pełnienia funkcji turystycznych // In:
Związki polskiego dziedzictwa kulturowego
z turystyką. - Warszawa, 2011. - S. 191-210:
il. Sum.
854. BELINCEVA I[rina] V.: Architektura škol Vostočnoj Prussii 1900-1939-ch godov. Architekturnoe Nasledstvo 2011 Vyp. 55
s. 324-338
855. BŁAWAT Romuald Tadeusz: Stolem
z morza i Kaszub: życie i twórczość Mariana
Mokwy (1889-1987). - Pelplin: „Bernardinum”, 2001. - 253, [3] s., [48] s. tabl.: il. Bibliogr. s. 225-241. Sod. Streszcz. w jęz. ukr.
Sum.
856. BŁYSKOSZ Tomasz: Problematyka
ochrony architektury modernistycznej na
przykładzie województwa pomorskiego //
In: Architektura pierwszej połowy XX wieku
i jej ochrona w Gdyni i w Europie. - Gdynia,
2011. - S. 237-242: il., tab.
857. BOSKO Janina, WOJTKOWSKI
Jacek Maciej: Dziedzictwo historyczno-artystyczne Archidiecezji Warmińskiej: zabytki
ruchome. - Olsztyn: Muz. Archidiec. Warm.,
2011. - 252, [2] s.: il. Bibliogr. s. 235-238
858. BRZEZIŃSKI Piotr: Analiza wież
ciśnień typu grzybek i stanu zasobu na Kujawach i Pomorzu: cechy pokrewne i dystynktywne. Przestrzeń i Forma 2011 nr 15 s. 191202, il. Streszcz. Sum.
859. CHŁOSTA Jan: Działalność Społecznego Komitetu Ratowania Dawnych
Cmentarzy na Warmii i Mazurach. Kom.
Maz.-Warm. 2011 nr 4 s. 715-734
860. CHODKOWSKA Wiesława: W krainie wiatraków // In: X Polsko-Niemiecka
Konferencja Architektura ryglowa - wspólne
dziedzictwo: materiały konferencyjne [...]. Szczecin, 2009. - S. 73-100: il., mapa
Toż w jęz. niem. pt.: Im Land der Windmühlen s.
101-129.
Dot. Warmii i Mazur
861. CZARNECKI Krzysztof: Przedstawienie wojsk Zakonu Szpitala Najświętszej
Pomorze Wschodnie
Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie w figurze historycznej: o metodyce
jej powstawania // In: Cum arma per aeva:
uzbrojenie indywidualne na przestrzeni dziejów. - Toruń, 2011. - S. 317-344: il. Sum.
862. DOBROWOLSKA-KIERYŁ Marta:
Przedwojenne Wybrzeże: najpiękniejsze fotografie. - Warszawa: Wydaw. RM, 2011. - 99,
[5] s.: il.
863. ECCLESIAE ornatae: Kirchenausstattungen des Mittelalters und der frühen
Neuzeit zwischen Denkmalwert und Funktionalität / hrsg. v. Gerhard Eimer, Ernst
Gierlich, Matthias Müller. - Bonn, 2009
Rec.: HENKELMANN Vera, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2011 Jg. 60 H. 3 s. 433-435
864. FAENSEN Bertram: Antikensammlungen in Ostpreussen. - [Möhnesee]: Bibliopolis, 2011. - 508, [2], 103, 15 s.: il., mapy.
Bibliogr. s. 485-508
865. GADOMSKA Wiesława: Prawne
podstawy ochrony i kształtowania krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich. Architektura
Krajobrazu 2011 nr 4 s. 85-93, pl., tab.
866. GERHARD Schmidt 1872-1946:
Bilder eines preussischen Regierungsbaumeisters: Aquarelle und Zeichnungen historischer Bauwerke aus dem Raum Thorn,
Danzig, Halle/Saale, Tübingen / hrsg. Eckart
Leipprand. - [Trier]: E. Leipprand, 2011. 131 s.: il., faks.
867. HERRMANN Christofer: Mittelalterliche Architektur im Preussenland: Untersuchungen zur Frage der Kunstlandschaft
und -geographie. - Petersberg, 2007
Rec.: TORBUS Tomasz, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2010 Bd. 54 (dr. 2011) s. 111-119
868. JAKUBEK-RACZKOWSKA Monika: Uwagi o znaczeniu tzw. Pięknych Madonn
w sztuce i religijności państwa zakonnego
w Prusach. Acta Univ. N. Copern., Zabytkozn.
i Konserw. 2011 [z.] 40 s. 39-94, il. Sum.
69
869. JODKOWSKI Marek: Budownictwo sakralne diecezji warmińskiej w latach
1821-1945. - Olsztyn: Studio Poligr. Komput.
„SQL”, 2011. - 399 s.: il., tab. - (Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie; nr 70). Bibliogr. s.
377-395. Sum.
870. KUJAWSKI Wojciech: Omulew
- Pisa: szlak wodny = Ein Wasserweg. - Olsztyn: Wydaw. QMiKa, 2011. - 447, [1] s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
871. MOSSAKOWSKA Wanda: Fałszywe dagerotypy Carla Friedricha Dammego
[1791-1870] z Gdańska. Dagerotyp 2011 nr
20 s. 17-26, il., portr. Sum.
872. OMILANOWSKA Małgorzata: Polska nad Bałtykiem: konstruowanie wizualnej
identyfikacji państwa morskiego (1918-1939)
// In: Modernizm na peryferiach: architektura Skoczowa, Śląska i Pomorza 1918-1939. Warszawa, 2011. - S. 126-175: il.
873. POKRZYWNICKI Janusz: Redita
w fortyfikacji nowopruskiej // In: Fortyfikacje w Polsce: historia, perspektywy ochrony,
zagospodarowanie. - Pniewo, 2011. - S. 3542: il.
874. POMIAN Iwona: W sprawie ochrony bałtyckich stanowisk archeologicznych //
In: Materiały z konferencji konserwatorstwa
archeologicznego zorganizowanych przez
Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego [...]. - Warszawa, 2007. - S. 74-83.
Sum.
875. PONIEWSKI Michał: Młyny wodne: badania nad obecnym stanem architektury młynów Warmii, Mazur i Powiśla // In: X
Polsko-Niemiecka Konferencja Architektura
ryglowa - wspólne dziedzictwo: materiały
konferencyjne [...]. - Szczecin, 2009. - S. 373391: il.
Toż w jęz. niem. pt.: Wassermühlen: Untersuchungen zum gegenwärtigen Zustand der Mühlen in Ermland,
Masuren und im Weichselgebiet s.393-412
70
Pomorze Wschodnie
876. PRZERACKI Jerzy: Artyści działający na Warmii w XVIII wieku (Krzysztof
Peucker, Jan Chrystian Schmidt, Chrystian
Bernard Schmidt, Krzysztof Sand, Jan Witt,
Jan Ignacy Witt, Jan Antoni Frey, Piotr Andrzej Kolberg i Józef Joachim Korzeniewski).
Kom. Maz.- Warm. 2011 nr 3 s. 441-499.
Zsfg. Sum.
Art. rec. dot. prac: SMOLIŃSKI Mariusz: Rzeźbiarz
Jan Chrystian Schmidt: rola Warmii jako prowincji artystycznej w XVIII wieku. - Olsztyn, 2006. - WAGNER
Arkadiusz: Warsztat rzeźbiarski Chrystiana Bernarda
Schmidta na Warmii. - Olsztyn, 2007
877. SMOLIŃSKI Mariusz: Rzeźbiarz
Jan Chrystian Schmidt: rola Warmii jako
prowincji artystycznej w XVIII wieku. - Olsztyn, 2006
Rec.: RZEMPOŁUCH Andrzej, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2010 Bd. 54 (dr. 2011) s. 129-134
878. SOĆKO Adam: Romańskie tradycje w gotyckiej architekturze państwa krzyżackiego // In: Polska i Europa w średniowieczu: przemiany strukturalne: podmioty
i przedmioty w badaniach historycznych.
- Warszawa, 2011. - S. 95-105: il. Sum.
879. STORZ Kamila: Murowany dom
wiejski w krajobrazie kulturowym Warmii
i Mazur. - Warszawa: Wydaw. Nauk. Scholar,
2011. - 167, [1] s.: il. Bibliogr. s. 156-161
880. SZCZEPANEK Zbigniew: Zamki
Pomorza, Warmii i Mazur w malarstwie i rysunku Zbigniewa Szczepanka = Die Burgen
und Schlösser von Pommern, Ermland und
Masuren. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Pelplin:
„Bernardinum”, 2011. - 245, [3] s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol., niem. i ang.
881. TURECZEK Marceli: Leihglocken:
dzwony z obszaru Polski w granicach po 1945
roku przechowywane na terenie Niemiec /
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Dziedzictwa Kulturowego. - Warszawa, 2011. - 871 s.: il. - (Polskie
Dziedzictwo Kulturalne. Seria A: Straty Kultury Polskiej). Bibliogr. s. 141-144. Zsfg.
Pom. Wsch. s. 174-275, Pom. Zach. s. 276-383 i passim.
Tekst częściowo równol. w jęz. pol. i ang.
882. WANAGOS Marzena: Funkcje turystyczne dworków i pałaców województwa
pomorskiego na przykładzie Kaszub Północnych // In: Dziedzictwo kulturowe Polski i jego znaczenie w turystyce. - Warszawa,
2011. - S. 75-101: il., tab., wykr. Sum.
883. WOLDT Isabella: Die so genannte
polnische Villa: Begriff, Muster und Rezeption in Polen-Litauen und im Herzogtum
Preussen im Barockzeitalter // In: Stadtfluchten. - Warszawa, 2011. - S. 17-38, [10] s. tabl.
Streszcz.
—————
884. FAENSEN Bertram: Der Kunstsammler Fritz von Farenheid [1815-1888]
und der Landschaftspark in Beynuhnen
[B e j n u n y ], Ostpreussen // In: Italien in
Preussen - Preussen in Italien: ein Kolloquium der Winckelmann-Gesellschaft, des
Forschungszentrums Europäische Aufklärung und der Philosophischen Fakultät der
Universität Potsdam [...]. - Stendal, 2006. - S.
194-212
885. PRARAT Maciej: O potrzebie badań
ciesielskich konstrukcji młynów wietrznych na przykładzie prac konserwatorskich
przy koźlaku z B i e r z g ł o w a na ziemi
chełmińskiej = On the need of research into
windmill carpentry constructions on the example of conservation work on the post mill
in Bierzgłowo in the Chełmno region. Wiad.
Konserw. 2011 nr 30 s. 94-104, il. Streszcz.
Sum.
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
886. KAMIŃSKA Katarzyna: Zagłębienia na cegłach z c h o j n i c k i e j bazyliki.
Baszta 2011 [nr] 11 s. 37-43, il.
887. SOŁTYK Ilona: Graffiti czasów nowożytnych na murach Bazyliki pod wezwaniem Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach: studium analityczne. - Chojnice: Przeds.
Mark. LOGO, 2011. - 55, [1] s.: il. - (Biblioteka Filomaty; T. 21). Bibliogr. s. 54-56
Pomorze Wschodnie
888. BRZEZIŃSKA Anna Weronika:
Cmentarz jedenastu wsi w C y g a n k u [pow.
nowodwor.] jako przykład dobrej praktyki
ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego
// In: Sztuka cmentarzy w XIX i XX wieku.
- Warszawa, 2010. - S. 237-247: il.
889. PRZERACKI Jerzy: Zabytki i zabudowa D o b r e g o M i a s t a . Rocz. Dobromiejski 2010 T. 4 (dr. 2011) s. 191-202. Zsfg.
890. SKIBICKI Franciszek: Historia
d z i a ł d o w s k i e g o zamku: okres budowy
i rozkwitu. - Działdowo: Tow. Miłośn. Ziemi
Działd., 2011. - 222, [2] s.: il. Bibliogr. s. 219-222
71
897. DUCHNOWSKI Tomasz Marcin:
Motywy lwów w wystroju Wielkiej Hali Dworu Artusa w Gdańsku // In: Lwy w heraldyce
i sztuce europejskiej: międzynarodowa konferencja historyczna [...]. - Gdańsk, [2008].
- S. 28-34: il. Streszcz. Sum.
898. FRIEDRICH Jacek: Tożsamość
peryferii: nowoczesność i tradycjonalizm
w architekturze Wolnego Miasta Gdańska //
In: Modernizm na peryferiach: architektura
Skoczowa, Śląska i Pomorza 1918-1939. Warszawa, 2011. - S. 176-216: il.
891. SKIBICKI Franciszek: Przewodnik
po działdowskim zamku. - Działdowo: Tow.
Miłośn. Ziemi Działd., 2011. - 35 s.: il.
899. HILDEBRAND-SCHAT Viola: Die
Danziger Gebote-Tafeln als Spiegel ihrer Zeit.
Acta Univ. N. Copern., Zabytkozn. i Konserw.
2011 [z.] 42 s. 505-525, il. Sum.
892. KRIEGSEISEN Jacek: Europejskie
peryferia malarskie: środowisko e l b l ą s k i e
od końca XVII do trzeciej ćwierci XVIII wieku.
Gdań. Stud. Muz. 2011 T. 7 s. 62-77, il. Zsfg.
900. IBARTH Helga: Die Schöne Madonna in der Danziger Marienkirche. Westpr.Jahrb. 2011 Bd. 61 s. 173-178, il.
893. MARCINKOWSKI Mirosław: Fajans pomorski ze Starego Miasta w Elblągu /
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu. - Elbląg, 2011. - 144 s.: il. + 1 CD-Rom.
Bibliogr. s. 129-139. Sum. Zsfg.
901. KALECIŃSKI Marcin: Mity Gdańska: antyk w publicznej sztuce protestanckiej
res publiki. - Gdańsk: słowo/obraz terytoria,
2011. - 415, [5] s.: il. - (Gedania Artistica; T.
1). Bibliogr. s. 369-394
894. TYLICKI Jacek: Miniaturowe portrety Valentina [1578-1635] i Nikolausa
[1611-1674] von Bodeck i ich twórca - Laurens de Neter [ok. 1600-1652]. Elbl. Stud.
Muz. 2011 [T.] 2 s. 16-24, il. Sum.
902. KIZIK Edmund, OMILANOWSKA Małgorzata: Das Danziger Haus auf der
Pfaueninsel: ein gotisches Bürgerhaus zwischen klassizistischer Translokation und modernem Neubau // In: Werk und Rezeption:
Architektur und ihre Ausstattung: Festschrift
Ernst Badstübner zum 80. Geburtstag. - Berlin, 2011. - S. 403-418: il.
W zbiorach Muz. Archeol.-Hist. w Elblągu
895. BENESZ Hanna: Casus Melchiora
de Hondecoetera [1636-1695] z g d a ń s k i e j
kolekcji Kabruna [1759-1814], czyli rozprawka naukowo-detektywistyczna. Gdań. Stud.
Muz. 2011 T. 7 s. 147-159, il. Zsfg.
896. DŁUGOKĘCKI Wiesław: Uwagi
o zamku krzyżackim w G d a ń s k u : na marginesie pracy Beaty Możejko, Zamek krzyżacki w Gdańsku w świetle inwentarzy z lat
1384-1446. Rocz. Gdań. 2009/2010 T. 69/70
(dr. 2011) s. 179-193
Dot. art. zawartego w pracy: KRZYŻACY, szpitalnicy, kondotierzy. - Malbork, 2006; zob. bibliogr. za 2006
r. poz. 472
903. KOSTUCH Bożena: Dzban z herbem Gdańska z Muzeum Narodowego w Krakowie. Kwart. Hist. Kult. Mat. 2011 R. 59 nr 1
s. 89-92, il. Sum.
904. KRIEGSEISEN Jacek: Związki
Gdańska i Elbląga z Augsburgiem w XVII
i w pierwszej połowie XVIII wieku // In:
Świat ze srebra: złotnictwo augsburskie od
XVI do XIX wieku w zbiorach polskich [...].
- Kraków, 2005. - S. 45-47
72
Pomorze Wschodnie
905. LIPPKY Wolfgang: Danzig zu Zeiten des Jugendstils: ein Hochzeitsbuch, eine
Aussteuer und eine bürgerliche Hochzeit.
Westpr.- Jahrb. 2011 Bd. 61 s. 61-84, il.
906. LIPSKA Dąbrówka: Dekoracje fasad
gdańskich kamienic przypisywane Andrzejowi Schlüterowi Młodszemu [ok. 1660-1714].
Acta Univ. N. Copern., Zabytkozn. i Konserw.
2011 [z.] 40 s. 95-128, il. Sum.
907. LITWIN Jerzy: Morskie zabytki
Gdańska i okolic. - Wyd. 2. [uzup.] - Gdańsk:
Wydaw. „Marpress”, 2011. - 276 s., [24] s.
tabl.: il., mapy, tab. Bibliogr. s. 266-269
908. MAĆKOWSKI Tomasz: Motyw
lwa na plombach towarowych w dobie hanzeatyckiego Gdańska // In: Lwy w heraldyce
i sztuce europejskiej: międzynarodowa konferencja historyczna [...]. - Gdańsk, [2008].
- S. 70-78: il. Streszcz. Sum.
909. NOWORYTA-KUKLIŃSKA Bożena: Maryjna korona światła w gdańskiej bazylice Mariackiej // In: Veritatem in caritate:
księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin księdza biskupa profesora Jana Śrutwy. - Lublin,
2011. - S. 635-649: il.
910. OLSZEWSKA-ŚWIETLIK Justyna: Warsztat malarski osiemnastowiecznych portrecistów gdańskich na przykładzie
dwóch portretów z Biblioteki Gdańskiej
PAN. Gdań. Stud. Muz. 2011 T. 7 s. 91-107,
il., portr. Zsfg.
911. OLSZEWSKA-ŚWIETLIK Justyna,
PAWLAK Ewelina: Warsztat malarski cyklu
obrazów emporowych z kościoła pod wezwaniem św. Jana w Gdańsku. Acta Univ. N.
Copern., Zabytkozn. i Konserw. 2011 [z.] 40 s.
195-221, il. Sum.
912. PIWEK Aleksander: Architektura
kościoła pocysterskiego w Oliwie od XII do
XX wieku: świątynia zakonna białych mnichów. - Pelplin, 2006
Rec.: MACIAKOWSKA Zofia, Rocz.
2009/2010 T. 69/70 (dr. 2011) s. 195-197
Gdań.
913. ROZMARYNOWSKA Katarzyna:
Ogrody odchodzące...?: z dziejów gdańskiej
zieleni publicznej 1708-1945. - Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2011. - 365, [6] s.: il., pl.
+ [1] k. pl. skł. Bibliogr. s. 338-348. Streszcz.
Zsfg. Sum.
914. SADŁOŃ Paweł: Ubiór marynarski
z II połowy XVIII wieku w grafikach gdańskich Matthaeusa Deischa, Johanna Schustera
oraz Friedricha Lohrmanna // In: Pamiętnik
XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków
Studentów w Szczecinie. - Szczecin, 2011. - S.
155-161
915. STRÓŻYK Paweł: Lwy-trzymacze
w herbie Gdańska: geneza motywu // In:
Lwy w heraldyce i sztuce europejskiej: międzynarodowa konferencja historyczna [...]. Gdańsk, [2008]. - S. 35-45: il. Streszcz. Sum.
916. SZCZYPKA-GWIAZDA Barbara:
Metropolis a koncepcje trójmiasta na przykładzie trójmiast Bytom - Zabrze - Gliwice
i Gdańsk - Gdynia - Sopot // In: Polis - urbs
- metropolis: materiały LIX Ogólnopolskiej
Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków
Sztuki, Lublin, 25-26 listopada 2010. - Warszawa, 2011. - S. 301-313: mapa, pl. Sum.
917. SZYSZKA Maciej: Romański kościół pw. św. Mikołaja i trzynastowieczny
zespół podominikański w świetle badań archeologicznych na stan. 5 w Gdańsku // In:
Architektura romańska w Polsce: nowe odkrycia i interpretacje: materiały z sesji naukowej w Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno, 9-11 kwietnia 2008 roku.
- Gniezno, 2009. - S. 611-639, [1] k. tabl. skł.:
il. Sum.
918. TRZECIAK Andrzej: Gdańskie obszary postoczniowe jako przestrzeń historii
// In: Konferencja Polskich Muzeów Historycznych, Poznań - Gniezno 2011. - Poznań,
2011. - S. 119-140: il.
919. WOJEWNIK-FILIPKOWSKA
Anna, GÓRCZYŃSKA Anna: Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rewitalizacji
dzielnicy Gdańska Letnica. Probl. Rozwoju
Pomorze Wschodnie
Miast 2010 R. 7 z. 3 s. 103-112, tab. Streszcz.
Sum.
920. WOZIŃSKI Andrzej: W świetle gwiazd: sztuka i astrologia w Gdańsku
w latach 1450-1550. - Gdańsk: Wydaw. Słowo/Obraz Terytoria, 2011. - 408, [5] s.: il. (Gedania Artistica; T. 2). Bibliogr. s. 309-368.
Sum.
921. WOZIŃSKI Andrzej: Wystrój Dworu Artusa w Gdańsku z drugiej ćwierci XVI
wieku: przyczynek do stosunku protestantów
do astrologii. Gdań. Rocz. Ewang. 2011 Vol. 5
s. 82-105, il. Sum.
922. ZAŁĘSKA Jagoda: Mowa architektury XX wieku: rozbudowa Gimnazjum
Polskiego w Wolnym Mieście Gdańsku jako
wyraz dążeń narodowościowych Polaków //
In: Pamiętnik XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu
Historyków Studentów w Szczecinie. - Szczecin, 2011. - S. 223-227
923. ZEIDLER Kamil, ZEIDLER Mirosław: Rewindykacja gdańskich zabytków
sakralnych. Stud. Prawn. KUL 2008 [T.] 1 s.
99-108
924. ZIELIŃSKI Miłosz: Rewaloryzacja
krajobrazu miejskiego jako element rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni publicznej
na przykładzie Placu Wałowego w Gdańsku.
Architektura Krajobrazu 2011 nr 3 s. 79-86,
il.
925. ŻUKOWSKI Jacek: Architektura
okazjonalna na uroczystości zaślubin i koronację Ludwiki Marii Gonzagi w roku 1646.
Biul. Hist. Sztuki 2011 R. 73 nr 1/2 s. 45-91.
Sum.
Aneks źródłowy s. 72-90.
Dot. m.in. Gdańska i Elbląga
926. CZAPELSKI Marek: „Korona
wieńcząca cyklopową pracę”: projekt Bazyliki Morskiej w G d y n i // In: Architektura
pierwszej połowy XX wieku i jej ochrona
w Gdyni i w Europie. - Gdynia, 2011. - S.
291-294: il.
73
927. HIRSCH Robert: Śródmieście Gdyni jako zabytek // In: Architektura pierwszej
połowy XX wieku i jej ochrona w Gdyni
i w Europie. - Gdynia, 2011. - S. 243-250: il.,
tab.
928. HUK-MALINOWSKA
Izabela,
KRIEGSEISEN Anna: Problematyka konserwatorska elewacji gdyńskich kamienic
modernistycznych // In: Architektura pierwszej połowy XX wieku i jej ochrona w Gdyni
i w Europie. - Gdynia, 2011. - S. 315-318
929. ŁUKASZEWICZ-JĘDRZEJEWSKA
Ewa: Architektoniczny wizerunek Gdyni
w propagandzie niemieckiej lat 30. i 40. XX
wieku // In: Architektura pierwszej połowy
XX wieku i jej ochrona w Gdyni i w Europie.
- Gdynia, 2011. - S. 287-290: il.
930. NIEDOSTATKIEWICZ
Maciej,
NIEDOSTATKIEWICZ Leszek: Obiekty-pomniki gdyńskiego tempa budowania okresu
powojennego // In: Architektura pierwszej
połowy XX wieku i jej ochrona w Gdyni
i w Europie. - Gdynia, 2011. - S. 299-302
931. ORCHOWSKA-SMOLIŃSKA
Anna: Rewaloryzacja wnętrza modernistycznego i soc-modernistycznego w Gdyni // In:
Architektura pierwszej połowy XX wieku
i jej ochrona w Gdyni i w Europie. - Gdynia,
2011. - S. 309-314: il.
932. SOŁTYSIK Maria Jolanta: Dzielnica Reprezentacyjna Gdyni i jej powojenne
oraz współczesne interpretacje // In: Wpływ
dorobku II Rzeczypospolitej na urbanistykę
i architekturę powojenną. - Białystok, 2011.
- S. 325-353: il. Streszcz. Sum.
933. SOŁTYSIK Maria Jolanta: Modernistyczne centrum miasta: ewolucja idei Dzielnicy Reprezentacyjnej Gdyni 1926-2007 //
In: Architektura pierwszej połowy XX wieku
i jej ochrona w Gdyni i w Europie. - Gdynia,
2011. - S. 51-62: il
934. SZCZERSKI Andrzej: Gdynia: nasza brama na świat // In: Modernizacje: sztuka i architektura w nowych państwach Eu-
74
Pomorze Wschodnie
ropy Środkowo-Wschodniej 1918-1939 / A.
Szczerski. - Łódź, 2010. - S. 203-258
nischen Garten in Königsberg (Pr.). Pegasus
2010 Bd. 12 s. 61-82
935. WŁODARCZYK Janusz A.: Gdynia
i Tychy: dwa polskie miasta modernistyczne
// In: Wpływ dorobku II Rzeczypospolitej na
urbanistykę i architekturę powojenną. - Białystok, 2011. - S. 303-324: il. Streszcz. Sum.
943. NAWROCKI Konrad: Unter der
Brücken von Königsberg = Pod mostami
Królewca / Aut. d. Fot. J. Bittrich [et al.]. Warszawa: Oficyna Pegaza, 2011. - 432 s.: il.
936. FIJAŁKOWSKA Izabela: Problematyka konserwatorska Twierdzy G r u d z i ą d z
i jej zaplecza militarno-gospod a r c z e g o . Rocz. Grudz. 2011 T. 19 s. 451465, il.
944. WAGNER Wulf D., LANGE Heinrich: Das Königsberger Schloss: eine Bau- und
Kulturgeschichte. Bd. 2: Von Friedrich dem
Grossen bis zur Sprengung (1740-1967/68):
das Schicksal seiner Sammlungen nach 1945
/ hrsg. v. d. Stadtgemeinschaft Königsberg
(Pr). - Regensburg: Schnell & Steiner, 2011.
- 608 s.: il., portr. Bibliogr. s. 587-594
937. FIJAŁKOWSKA Izabela: Zarys historii działalności konserwatorskiej na terenie Grudziądza. Rocz. Grudz. 2011 T. 19 s.
11-38, il., tab. Sum.
938. CHODYŃSKI Antoni Romuald:
Rezydencja Narzymskich i Ogińskich w J a b ł o n o w i e P o m o r s k i m w 2. połowie
XIX i na początku XX wieku. Mat. do Dziejów Kult. i Sztuki Bydg. i Reg. 2011 z. 16 s. 84104, il.
939. KNERCER-GRYGO Urszula: Wieś
cesarska K a d y n y : analiza układu przestrzennego. Architektura Krajobrazu 2011 nr
3 s. 54-59, il., pl.
Tekst równol. w jęz. niem., pol. i ros.
Rec.: HERRMANN Christofer, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2010 Bd. 54 (dr. 2011) s. 107-108 [rec.
dot. Bd. 1]
945. SKARŻYŃSKA-WAWRYKIEWICZ Magdalena, WAWRYKIEWICZ Leszek: Rola badań architektonicznych prowadzonych w zabytkach na przykładzie
adaptacji przedzamcza w L i d z b a r k u
Wa r m i ń s k i m = The role of architectonic
research carried out in historical buildings
on the example of adaptation of the bailey in
Lidzbark Warmiński. Wiad. Konserw. 2011
nr 30 s. 7-42, il. Streszcz. Sum.
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
940. WAWRYKIEWICZ Leszek: Gotycka konstrukcja szkieletowa z 1386 r. odkryta
w kościele parafialnym w K a n i g o w i e k.
Nidzicy // In: X Polsko-Niemiecka Konferencja Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo: materiały konferencyjne [...]. - Szczecin, 2009. - S. 471-494: il.
Toż w jęz. niem. pt.: Eine gotische Holzskelettkonstruktion aus dem Jahre 1386 in der Pfarrkirche Kanigowo (Kandien) bei Nidzica (Neidenburg) s. 495-518
941. ART-GUIDE Koenigsberg / Kaliningrad [K r ó l e w i e c ] now / [ed.] Elena
Cvetaeva, Ivan Čečot. - Kaliningrad: Tranzit,
2005. - 273 s.: il.
942. FAENSEN Bertram: Karl Friedrich
Schinkels [1781-1841] Denkmal für August
Friedrich Schweigger [1783-1821] im Bota-
946. ZAMEK malowany: ratunkowe prace konserwatorskie krużganków zamku lidzbarskiego / red. Janusz Cygański. - Olsztyn:
Muz. Warmii i Mazur, 2011. - 119, [1] s.: il.
Treść: SIKORSKI Jerzy: Zamek lidzbarski: przestrzeń
dziejowa i historyczna s. 9-26. - BŁAŻEWICZ Paweł:
Warmia w czasach biskupa Henryka Sorboma [ok. 13401401]: domniemanego fundatora malowideł s. 27-34.
- DOMASŁOWSKI Jerzy: Gotyckie malowidła ścienne
krużganku zamku biskupiego w Lidzbarku Warmińskim
i ich europejski kontekst s. 35-60. - GOREK Przemysław,
ŻANKOWSKI Ryszard: Inwentaryzacja fotograficzna
malowideł pierwszego piętra krużganku zamku l i d z b a r s k i e g o oraz poglądowa rekonstrukcja wybranych
scen s. 61-86. - KOZARZEWSKI Marcin: Prace konserwatorskie w krużgankach zamku lidzbarskiego: badania
i konserwacja malowideł jako element projektu s. 87-113.
- PODOLAK Anna, SZYMAŃSKA Anna: Ratunkowe
prace konserwatorskie krużganków zamku lidzbarskiego
s. 115-119
Pomorze Wschodnie
947. RATUSZNA Jolanta: Nowe aranżacje wnętrz w zamku m a l b o r s k i m : prace
konserwatorskie w sezonie 2002, planowane
zadania konserwatorskie. Biul. Inf. Konserwatorów Dzieł Sztuki 2003 Vol. 14 No 1/2 s.
111-123, il.
948. STÄDTE und Dörfer im Kreis Mohrungen [M o r ą g ] auf alten Ansichtskarten:
eine Reise in eine vergangene Zeit / hrsg. v.
Gisela Harder, Ernst Vogelsang. - Leer, 2005
Rec.: TACIAK Piotr W., Okolice Ostródy 2011 s. 157162
949. BARAŃSKI Marek: Baszta Bramy
Lubawskiej w N o w y m M i e ś c i e L u b a w s k i m w świetle nowych badań = The
tower of the Lubawska Gate in Nowe Miasto
Lubawskie in the light of new research. Wiad.
Konserw. 2011 nr 30 s. 43-57, il. Streszcz.
Sum.
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
950. STACHERA Jacek: Rekonstrukcja
malowideł jako forma przywrócenia harmonii wnętrza na przykładzie malowideł stropowych w kościele pw. Niepokalanego Serca
Najświętszej Marii Panny w O k a r t o w i e
[pow. piski]. Acta Univ. N. Copern., Zabytkozn. i Konserw. 2011 [z.] 40 s. 313-326, il.
Sum.
951. MARKS Emilia: Rola wybranych
obiektów sakralnych okolic O l s z t y n a
w tworzeniu produktu turystycznego regionu // In: Dziedzictwo kulturowe Polski i jego
znaczenie w turystyce. - Warszawa, 2011. - S.
175-197: il., mapa. Sum.
952. NOWAK-RZĄSA Magdalena: Przemiany terenów zieleni miejskiej Olsztyna. Architektura Krajobrazu 2011 nr 4 s. 39-43, pl.,
tab.
953. PIOTROWSKA Joanna: Zespół
PDT „Dukat”: modernizm w Olsztynie. Kurier Konserw. 2011 nr 10 s. 9-20, il.
954. ANTOLAK Mariusz: Przekształcenia układu komunikacyjnego i ich wpływ
na kształtowanie krajobrazu gminy wiejskiej
75
O s t r ó d a . Architektura Krajobrazu 2011 nr
3 s. 23-30, il., mapy
955. SKROBOT Wiesław: Historyczne zespoły pokoszarowe w Ostródzie, woj.
warmińsko-mazurskie: rewitalizacja, zmiana
funkcji czy dekonstrukcja? Probl. Rozwoju
Miast 2010 R. 7 z. 3 s. 97-102. Streszcz. Sum.
956. WILOCH-KOZŁOWSKA Renata:
Wyniki badań archeologicznych prowadzonych przy katedrze pod wezwaniem NMP
i św. Bernarda w P e l p l i n i e // In: Przyszłość badań nad historią i kulturą cysterską
w Polsce. - Wrocław, 2011. - S. 197-201: il.
957. ZIELIŃSKI Mateusz: Zabytki architektury cmentarnej najstarszej nekropolii
pelplińskiej. Teki Kociewskie 2011 z. 5 s. 8095, il.
958. DETTLAFF Danuta: Barokowe
baptysterium w p u c k i e j farze. Zap. Puckie
2011 nr 10 s. 24-32, il.
959. SOBOTKA Sławomir: Przekształcenia układów historycznych wsi w gminie
P u r d a [pow. olszt.] w latach 1996-2005. Architektura Krajobrazu 2010 nr 1 s. 80-85, il.,
mapa, tab., wykr.
960. LIZUN Damian: Prace badawcze
i konserwatorskie przy gotyckiej chrzcielnicy
z barokową nakrywą z kościoła parafialnego
w R o g o w i e [pow. olszt.]. Biul. Inf. Konserwatorów Dzieł Sztuki 2003 Vol. 14 No 1/2 s.
90-99, il.
961. POSCHMANN Hans: „In Leiden
fro”: der Jodokusaltar von Santoppen [S ą t o p y, pow. bart.]. Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2010 Bd. 54 (dr. 2011) s. 25-46, [1]
k. tabl., il. Streszcz. Sum.
962. BUCHHOLZ-TODOROSKA Małgorzata: S o p o c c y zleceniodawcy Adolfa
Bielefeldta [1876-1934]. Kron. Muz. Sopotu
2003 nr 4 s. 16-20, il.
963. BUCHHOLZ-TODOROSKA Małgorzata: Willa Ernsta Claaszena [1853-1924]
76
Pomorze Wschodnie
w Sopocie: miejsce prywatnego życia rodzinnego czy miejsce kolekcjonerskiej prezentacji? Kron. Muz. Sopotu 2004 nr 5 s. 2-4, il.
964. CHLASTA Magdalena: Ewangelicki
kościół Zbawiciela (dawny kościół Pokoju)
[w Sopocie]. Kron. Muz. Sopotu 2003 nr 4 s.
14-16, il.
965. DARGACZ Janusz: Sopockie inwestycje Adolfa Bielefeldta [1876-1934]. Kron.
Muz. Sopotu 2003 nr 4 s. 10-13, il.
973. BIRECKI Piotr: Sztuka w To r u n i u
w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945.
- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek; ToMiTo,
2011. - 117, [1] s., XXVIII s. tabl. - (Biblioteka
ToMiTo)
974. BULDERBERG Irena: Rekonstrukcja detali ceglanych na prezbiterium kościoła
św. Jakuba w Toruniu. Biul. Inf. Konserwatorów Dzieł Sztuki 2003 Vol. 14 No 1/2 s. 86-88,
il. Sum. s. 176
966. KILARSKA Elżbieta: Ceramika we
wnętrzach willi Ernsta Augusta Claaszena
[1853-1924] w Sopocie. Kron. Muz. Sopotu
2004 nr 5 s. 7-10, il.
975. CICHA Anna: Niełatwe odkrywanie toruńskich cysterek-benedyktynek, czyli
o badaniach archeologiczno-architektonicznych z lat 2008-2010 // In: Przyszłość badań
nad historią i kulturą cysterską w Polsce. Wrocław, 2011. - S. 181-196: il.
967. NARCZEWSKA Aleksandra: Modernistyczna zabudowa mieszkaniowa Sopotu i Gdyni z przełomu lat dwudziestych i trzydziestych XX w. // In: Architektura pierwszej
połowy XX wieku i jej ochrona w Gdyni
i w Europie. - Gdynia, 2011. - S. 303-308: il.
976. DAWIDOWICZ Marcin: Program
ideowy gotyckich malowideł ściennych dawnej sali zebrań bractwa kupieckiego pw. NMP
przy ul. Żeglarskiej 5 w Toruniu. Acta Univ.
N. Copern., Zabytkozn. i Konserw. 2011 [z.]
40 s. 9-37, il. Sum.
968. SZYMAŃSKI Wojciech: Architekt
Adolf Bielefeldt [1876-1934]: charakterystyka twórczości. Kron. Muz. Sopotu 2003 nr 4
s. 2-7, il.
977. DORAWA Marian: Organy Torunia
i okolicznych kościołów. - Toruń: Tor. Oddz.
Stow. Hist. Sztuki, 2011. - 262, [1] s.: il. Zsfg.
Na terenie Gdańska i Sopotu
969. ŻERWE Małgorzata: Przerwana
dekada Sfinksa 2002-2010. Rocz. Sopocki
2010/2011 [T.] 22 (dr. 2011) s. 223-247, il.
Sopocki klub Sfinks
970. LIŻEWSKA Iwona: Architektura
sakralna w S z c z y t n i e do 1945 roku. Rocz.
Mazur. 2011 T. 15 s. 242-254, il.
978. GAWĘCKA Barbara Maria: Dzieje
budynku Collegium Maius Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Acta Univ. N.
Copern., Zabytkozn. i Konserw. 2011 [z.] 41
s. 9-37, il. Sum.
JAKUBEK-RACZKOWSKA M.: Niderlandzki modlitewnik 83 ze zbiorów toruńskich… = poz. 1024
971. BIELECKI Wacław: Organy kościoła św. Anny w S z t u m i e . Prowincja (Sztum)
2011 nr 2 s. 159-166, il.
979. KLUCZWAJD Katarzyna: Nowo
nabyty zegar kaflowy Tobiasa Krette (Crettesa) i uwagi o zegarmistrzostwie toruńskim:
uzupełnienie monografii. Rocz. Muz. Okr.
w Tor. 2009 T. 18 (dr. 2011) s. 23-31, V-VI s.
tabl., il. Sum.
972. JAGLA Jowita: Malowidła ścienne
w pobernardyńskim kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
w Ś w i e c i u n a d W i s ł ą : (wstęp do badań). Stud. Franciszkańskie 2011 [T.] 21 s.
281-299. Sum.
980. KROPLEWSKA-GAJEWSKA Anna:
Stanisław Ignacy Witkiewicz: związki artysty
z To r u n i e m i reprezentacja w zbiorach
Muzeum Okręgowego: przyczynek do badań.
Rocz. Muz. Okr. w Tor. 2009 T. 18 (dr. 2011) s.
63-77, X-XII s. tabl., il. Sum.
Pomorze Wschodnie
981. ŁYCZAK Bartłomiej: „Me fecit Nicolaus Petersilge [1717 - ok. 1774] in Thorn”:
karta z dziejów nowożytnego ludwisarstwa
w Toruniu // In: Dawne i nowsze odlewnictwo w Polsce: wyroby żeliwne i inne. - Toruń, 2011. - S. 141-147: il.
982. MEDIEVAL gypsum mortars used
for architectural details in the castle of the
Teutonic Order in Toruń, Poland / [aut.]
Magdalena Jakubek [et al.] // In: 2nd Historic
Mortars Conference and Rilem TC 203-RHM
final workshop: (HMC 2010), Prague, Czech
Republic, 22-24 September 2010. Vol. 1. - Red
Hook, NY, 2011. - S. 227-237: il., tab.
983. PILECKA Elżbieta: Budowanie
i trwanie: karty ze średniowiecznych dziejów
świątyni parafialnej Starego Miasta Torunia,
obecnej katedry pw. św. Jana Chrzciciela i św.
Jana Ewangelisty. Acta Univ. N. Copern., Zabytkozn. i Konserw. 2011 [z.] 42 s. 403-429,
il. Sum.
984. PRZEGIĘTKA Krzysztof, PRZEGIĘTKA Marcin, STROBEL Andrzej: Dawne
i współczesne zegary słoneczne w Toruniu na
tle rozwoju metod pomiaru czasu. Rocz. Muz.
Okr. w Tor. 2009 T. 18 (dr. 2011) s. 33-61, VIIIX s. tabl., il., tab. Sum.
985. PSZCZÓŁKOWSKI Michał: Toruńska architektura XX wieku. - Toruń: Wydaw.
Adam Marszałek; To-Mi-To, 2011. - 213, [1]
s.: il., pl. - (Biblioteka ToMiTo). Bibliogr. s.
209-213
77
988. STAN posiadania: artyści Okręgu
Toruńskiego / red. Jerzy Brzuskiewicz. - Toruń: Zw. Pol. Artyst. Plast. Okr. Tor., 2011.
- 263, [1] s.: il., faks.
Z treści: BOGUCKI Janusz: Od Konfraterni do Grupy Toruńskiej s. 13-20. - BOGUCKI Janusz: Kilka uwag
o powojennej rzeczywistości Torunia / rozm. Marek
Żydowicz s. 21-27. - BORYSOWSKI Stanisław: Sztuki
nikt nie uczy / rozm. Andrzej Krzywka s. 28-33. - KROPLEWSKA-GAJEWSKA Anna: Środowisko artystyczne
Torunia 1920-1939 s. 34-40. - KROPLEWSKA-GAJEWSKA Anna: Środowisko artystyczne Torunia 1945-1980 s.
41-47. - GOSS Alojzy: Środowisko plastyków w Toruniu:
pierwsze lata powojenne s. 48-51. - DRĄCZKOWSKI Andrzej: Grafika toruńska s. 52-57. - BACZYŃSKI Jan: Kilka
komentarzy o grafice toruńskiej s. 58-59. - KOTŁOWSKI
Jan: Ekslibris toruński s. 60-63. - ROSSET Tomasz de:
Związek Polskich Artystów Plastyków w toruńskim świecie sztuki... s. 64-68. - ROSSET Tomasz de: Dwadzieścia
ostatnich lat s. 69-71. - KRONIKA ważniejszych wydarzeń z życia związków artystycznych w Toruniu s. 72-95.
- DOM Plastyka: wystawy w Galerii na piętrze s. 103-107
989. 150 [STO pięćdziesiąt] lat Muzeum
Okręgowego w Toruniu 1861-2011: katalog /
red. Anna Ziemlewska. - Toruń: Muz. Okr.,
2011. - 263, [1] s.: il., portr. Bibliogr. s. 233251
990. 622 [SZEŚĆSET dwadzieścia dwa]
Upadki Bunga: wystawa z okazji 100-lecia
Związku Polskich Artystów Plastyków. - Toruń: Centr. Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, 2011. - 163, [1] s.: il.
Treść: DUDZIK Sebastian: „Archeologiczne” rozważania, czyli początki toruńskiego środowiska artystycznego w odrodzonej Polsce s. 9-15. - BIECZYŃSKI Mateusz
Maria: Dynamika miejsca: o wystawie 622 Upadki Bunga
zorganizowanej dla uczczenia 100-lecia Związku Polskich
Artystów Plastyków s. 17-24. - 622 [SZEŚĆSET dwadzieścia dwa] Upadki Bunga: artyści s. 25-159
Katalog wystawy poświęconej Toruńskiemu Okręgowi ZPAP; Toruń, 16 XII 2011 r. - 12 II 2012 r.
986. RISSMANN Agata: Grafika toruńska: drzeworyt i linoryt po 1945 roku // In:
Wielość w jedności: drzeworyt polski po
1900 roku: materiały z sesji naukowej 23 października 2009 roku. - Bydgoszcz, 2011. - S.
120-128: il.
991. ZIMNOWODA-KRAJEWSKA Bożena: Postulaty Karty Ateńskiej z 1933 r. a wizja rozwoju przestrzennego Torunia z 1935
r. // In: Architektura pierwszej połowy XX
wieku i jej ochrona w Gdyni i w Europie. Gdynia, 2011. - S. 157-162: pl.
987. SKIBIŃSKI Franciszek: Johann
Regius [1567-1605] i Konrad Graser Starszy
[1585-1630] o kulcie obrazów: przyczynek
do dziejów sztuki w nowożytnym Toruniu.
Zap. Hist. 2011 T. 76 z. 2 s. 77-86. Zsfg. Sum.
992. ŻUKOWSKI Jacek: „Cnotą przewyższasz gockiego Adolfa”: oprawa artystyczna toruńskiej (1635) i elbląskiej (1636)
intrady Króla Jego Mości // In: Polis - urbs
- metropolis: materiały LIX Ogólnopolskiej
78
Pomorze Wschodnie
Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków
Sztuki, Lublin, 25-26 listopada 2010. - Warszawa, 2011. - S. 105-124: il. Sum.
993. STENZEL Adam: Pałace i dwory
ziemi w ą b r z e s k i e j . - Wąbrzeźno: Wydaw.
Wąbrz. Zakł. Graf., 2011. - 246 s.: il., portr.
Bibliogr. s. 238-244
Wyd. 2: Wąbrzeźno, 2012
994. BARTON-PIÓRKOWSKA Jolanta, STYP-REKOWSKA Danuta: Badania
architektoniczne budynku tzw. Domu Opata, obecnie plebanii w Ż a r n o w c u [pow.
pucki] // In: Przyszłość badań nad historią
i kulturą cysterską w Polsce. - Wrocław, 2011.
- S. 171-179: il.
—————
995. ANKUDOWICZ-BIEŃKOWSKA
Maria: Koncert muzyczny w Ełku w roku
1948. Stud. Ełckie 2011 [T.] 13 s. 525-529.
Zsfg.
996. BENSE Gertrud: Das Freylinghausensche und das Rogallsche Gesangbuch
(Königsberg 1731, 1744). Berichte u. Forsch.
2010 Bd. 18 (dr. 2011) s. 27-36
997. BRODNICKIE chóry: „Canto Grazioso” i jego poprzednicy / red. Mirosława
Barczewska; Towarzystwo Miłośników Ziemi
Michałowskiej w Brodnicy. - Brodnica: Multi, 2011. - 158, [1] s.: il., faks., portr. Bibliogr.
s. 149-151
998. DANIELEWICZ Stanisław: Festiwale jazzowe w Sopocie 1956-1957. Rocz. Sopocki 2010/2011 [T.] 22 (dr. 2011) s. 165-187,
faks.
999. DANIELEWICZ Stanisław: Jazzowisko Trójmiasta: historia jazzu w Gdańsku,
Gdyni i Sopocie 1945-2010. - Kraków: PWM,
2011. - 767, [1] s.: il.
1000. KAWSKI Tomasz: Oprawa muzyczna imprez społeczno-politycznych
w miastach Pomorza i Kujaw w latach
1918/20-1939 // In: Muzyka i polityka na
Pomorzu i Kujawach. - Bydgoszcz, 2011. - S.
29-45
1001. KĄKOL Piotr: O teatrze zawodowym w osiemnastowiecznym Gdańsku: wokół gdańskiego afisza. - Gdańsk, 2009
Rec.: BARYLEWSKA-SZYMAŃSKA Ewa, Rocz.
Gdań. 2009/2010 T. 69/70 (dr. 2011) s. 207-209
1002. KOT Tomasz: Dzieci Opery Leśnej
[w Sopocie]. Rocz. Sopocki 2010/2011 [T.] 22
(dr. 2011) s. 263-270, il.
1003. KULECZKA Monika: Między
sztuką a religią: dramat i teatr protestancki
w Prusach Królewskich (Gdańsk, Toruń,
Elbląg, 1550-1650) na tle mieszczańskiej
kultury materialnej i duchowej. - Kraków:
Collegium Columbinum, 2011. - 309 s.: il. (Biblioteka Tradycji; nr 96). Bibliogr. s. 219250. Zsfg.
1004. LUBIŃSKI Andrzej: Życie teatralne i muzyczne na ziemi sztumskiej w latach
1868-1892. Prowincja (Sztum) 2011 nr 3 s.
107-115, faks.
1005. ŁUBKOWSKA-STANISŁAWSKA Magdalena: Studio P - Toruńska Scena
Młodych. - Wyd. 2 poszerz. - Toruń: Wydaw.
Adam Marszałek, 2011. - 225 s., 26 s. tabl. Bibliogr. s. 221-225
1006. MICHALAK
Jerzy
Marian:
Gdańsk w biografii Józefa [1769-1854] i Karoliny z Drozdowskich [1784-1852] Elsner.
Rocz. Gdań. 2009/2010 T. 69/70 (dr. 2011) s.
59-80. Sum.
1007. MICHALAK Jerzy Marian: Od
Förstera do Frühlinga: przyczynki do dziejów życia muzycznego i teatralnego dawnego
Gdańska / Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. - Gdańsk, 2009
Rec.: KOCIUMBAS Piotr, Rocz. Gdań. 2009/2010 T.
69/70 (dr. 2011) s. 203-205
1008. MIĘTKIEWICZ Katarzyna: Polskie Radio Pomorza i Kujaw jako medium
komunikowania społecznego w wymiarze
regionalnym // In: Radio i społeczeństwo. Lublin, 2011. - S. 151-160. Sum.
Pomorze Wschodnie
1009. MUSICA Baltica: the music culture of Baltic cities in modern times / ed. Janusz Krassowski [et al.]. - Gdańsk, 2010
Rec.: WALKUSZ Marta, Aspekty Muzyki 2011 T. 1
s. 265-269
1010. PAWŁÓW Mieczysław: Sopockie
festiwale piosenki. - Warszawa: Warsz. Firma
Wydaw., 2011. - 234 s.: il., portr.
1011. POPINIGIS Danuta: W swoim
stylu: melodie z wież Ratusza Głównego
Miasta i kościoła św. Katarzyny w Gdańsku
// In: Witold Lutosławski osoba i dzieło: style
muzyczne: konteksty historyczno-kulturowe.
- Warszawa, 2005. - S. 122-131: tab.
1012. PRZYBYSZEWSKA Anna, PRZYBYSZEWSKI Kazimierz: Konserwatorium
Muzyczne Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego w Toruniu za dyrekcji Piotra Perkowskiego [1901-1990] w latach 1936-1939.
Rocz. Tor. 2011 [R.] 38 s. 73-109, portr. Sum.
Zsfg.
1013. SKIBA Krzysztof, JANISZEWSKI
Jarosław, KONNAK Paweł: Artyści, wariaci,
anarchiści: opowieść o gdańskiej alternatywie
lat 80-tych. - Warszawa: Narod. Centr. Kult.,
2010. - 422, [2] s.: il. + [5] k. tabl. skł. + 1 CDRom
Wyd. 2 uzup.: Warszawa, 2011
1014. SPORNY Józef: Pół wieku kabaretu
„Zajączek”. - Tuchola: Przeds. Mark. LOGO,
2011. - 191 s.: il.
W Tucholi
1015. SZWANKOWSKI Jerzy: Niemiecki
marsz o kampanii wrześniowej 1939 w Borach Tucholskich // In: Muzyka i polityka na
Pomorzu i Kujawach. - Bydgoszcz, 2011. - S.
105-110: il.
1016. SZYDŁOWSKA Joanna: Od Kutza
do Smarzowskiego: film fabularny jako medium wiedzy o Ziemiach Zachodnich i Północnych. Kom. Maz.- Warm. 2011 nr 3 s.
521-537. Zsfg. Sum.
79
1017. TOMASZEWSKI Patryk: Niezależna scena muzyczna w Dobrym Mieście
w latach 90. XX wieku. Rocz. Dobromiejski
2010 T. 4 (dr. 2011) s. 129-133. Zsfg.
1018. WAKAR P[aulina].: Mit Mazur we
współczesnym polskim kinie // In: Baltijskij
region: mif v jazyke i kul’ture: materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii 8. oktjabrja
2010 g. Gdan’sk. - Kaliningrad, 2010. - S. 92100
1019. ZIELIŃSKI Marek G[rzegorz]:
Muzyka w życiu społeczno-politycznym
ziemi chełmińskiej, Kujaw i Pomorza Nadwiślańskiego w dwudziestoleciu międzywojennym // In: Muzyka i polityka na Pomorzu
i Kujawach. - Bydgoszcz, 2011. - S. 47-80: il.
5. Historia książki i prasy
Zob. też poz.: 9, 34, 36, 44, 69, 119, 203, 227, 230, 241,
243, 248, 254, 260, 261, 420, 456, 504, 537, 678, 734, 763,
1008, 1477, 1517, 1524, 1532, 1534, 1611, 1612, 1909,
1933, 1985, 2910, 3100
1020. CISZEWSKA Wanda A.: Ćwierćpetit. Jednodniówka załogi Zakładów Graficznych „Książka i Wiedza” w Toruniu źródłem
informacji o życiu społecznym na początku
lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku. Folia
Toruniensia 2011 T. 11 s. 90-108, faks. Sum.
Zsfg.
1021. EHRICH Susanne: Die „Apokalypse” Heinrichs von Hesler in Text und Bild:
Traditionen und Themen volkssprachlicher
Bibeldichtung und ihre Rezeption im Deutschen Orden. - Berlin: Erich Schmidt, 2010.
- 268 s.: il. - (Philologische Studien und Quellen; H. 223)
1022. IMAŃSKA Iwona: Księgozbiór
Jana Heweliusza w świetle katalogu aukcyjnego z 1688 r. Rocz. Bibliot. 2011 R. 55 s. 6990, faks. Sum.
1023. IMAŃSKA Iwona: Najstarszy zachowany gdański katalog sprzedaży prywatnej biblioteki z 1678 roku i jego zawartość.
Tor. Stud. Bibliolog. 2011 nr 2 s. 9-28. Sum.
80
Pomorze Wschodnie
1024. JAKUBEK-RACZKOWSKA Monika: Niderlandzki modlitewnik 83 ze zbiorów toruńskich: przyczynek do badań nad
warsztatem iluminatorskim w późnym średniowieczu. Acta Univ. N. Copern., Zabytkozn.
i Konserw. 2011 [z.] 42 s. 469-503, il. Sum.
- Niemcy. 1000 lat historii w sztuce” (Martin-Gropius-Bau Berlin, 23 września 2011 - 9
stycznia 2012). Znad Pisy 2010/2011 nr 19/20
s. 78-82
—————
W zbiorach Bibl. Uniw.
1025. LEWIŃSKA Aneta: Kategoria rozwoju w pomorskich elementarzach z przełomu wieków XIX i XX // In: Tajemnice rozwoju: materiały z konferencji, 10-12 maja 2008 r.
- Łódź, 2009. - S. 283-296
1026. LEWIŃSKA Aneta: Obraz rodziny
w elementarzach pomorskich z czasów zaborów // In: Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia. - Łomża, 2011. - S.
241-250
1027. PRYCZKOWSKI Eugeniusz: Fùnkcjonowanié i kùńc telewizyjnégò magazynu
„Rodnô Zemia” (1990-2010). Biul. Rady Jęz.
Kasz. 2011 s. 126-135
Toż w jęz. pol. pt.: Funkcjonowanie i kres telewizyjnego magazynu kaszubskiego „Rodnô Zemia” (19902010) s. 126-135
1028. SIKORA Adam Ryszard: „Wpoczątku bylo Slowo...”: najstarsze kaszubskie
teksty biblijne. - Kartuzy, [ca 2010]
Rec.: CYBULSKI Marek, Acta Cassubiana 2011 T. 13
s. 390-392
1029. SIKORA Adam Ryszard: Teksty
biblijne w najstarszych zabytkach piśmiennictwa kaszubskiego (XVI-XVIII w.). - Poznań,
2009
Rec.: CYBULSKI Marek, Acta Cassubiana 2011 T. 13
s. 390-392
1030. ŻYNDA Marcin: „Wysoce demoralizująca i pornograficzna” inicjatywa wydawnicza: obrona moralności publicznej a wolność słowa w międzywojennym Grudziądzu.
Klio (Toruń) 2011 [nr] 17 s. 143-147
1031. ŻYWULSKI Łukasz: Dziedzictwo
kulturowe Prus Książęcych: na przykładzie
starodruków prezentowanych na wystawie
„Tür and Tür. Polen - Deutschland. 1000
Jahre Kunst und Geschichte / Obok. Polska
1032. BIERNACKI Krzysztof: Niezależna prasa zakładowa w Toruniu (1980-1989)
// In: Prasa zakładowa NSZZ Solidarność
w latach 1980-1989. - Warszawa, 2010. - S.
10-19
1033. CHOJNOWSKI Zbigniew: Sprawy
i echa litewskie w czasopismach mazurskich
drugiej połowy XIX wieku. Rocz. Ełcki 2010
T. 7 (dr. 2011) s. 84-90
1034. EDWARCZYK Joanna: Tradycje
czasopiśmiennicze Borowiackiego Towarzystwa Kultury. Zap. Tucholskie 2009-2010 nr
5-6 (dr. 2011) s. 23-39, faks., tab.
1035. GZELLA Grażyna: Drukarzeredaktorzy: udział pracowników poligrafii
w tworzeniu prasy Prus Zachodnich (do 1914
roku) // In: Ludzie i książki: studia i szkice bibliologiczno-biograficzne. - Łódź, 2011. - S.
225-234
1036. HINC Michał: Kułak - synonim
zła: polityka „klasowania wsi” w prasie pomorskiej w okresie kolektywizacji. Acta Cassubiana 2011 T. 13 s. 179-189. Zsfg.
1037. JOĆ Iwona: Kultura i historia Kaszub jako narzędzie repolonizacji Ziem Północnych w świetle prasy trójmiejskiej w latach 1945-1949 // In: Media, biznes, kultura.
T. 2. - Gdańsk, 2011 . - S. 299-306
1038. KONIECZNY Jerzy: Piśmiennictwo polskie na kartach kalendarzy pomorskich czasu niewoli. Univ. Gedan. 2011 R. 23
T. 41 s. 79-96. Streszcz. Zsfg.
1039. LINDNER Jacek: Nadzieje i porażki: dzieje prasy w woj. pomorskim po 1989
roku. - Toruń: Wydaw. MADO, 2011. - 599 s.:
il. Bibliogr. s. 589-599
Pomorze Wschodnie
81
1040. OSTROWSKI Kazimierz: Chojnickie czasopisma regionalne po II wojnie
światowej. Acta Cassubiana 2011 T. 13 s. 213221. Zsfg.
1048. SMUŻEWSKA Marcelina: Studencki ruch naukowy na łamach „G ł o s u
U c z e l n i ”. Tor. Stud. Bibliolog. 2011 nr 1 s.
87-103. Sum.
1041. PALUCHOWSKI Piotr: Kilka
kartek z gdańskich kalendarzy...: struktura
osiemnastowiecznych almanachów Heinricha
Kühna [1690-1769]. Rocz. Gdań. 2009/2010
T. 69/70 (dr. 2011) s. 25-35. Sum.
1049. ALLTAG in Königsberg (Pr.) im
Spiegel seiner Lokalzeitung: K ö n i g s b e r g e r A l l g e m e i n e Z e i t u n g : Nachdrucke vom 1. bis 29. Februar 1936 / hrsg. v.
Wolfram Neufeldt. - 2. Aufl. - Berlin: Georges-Verl., 2011. - 507 s.: il., faks.
1042. PROCHOWSKI Dawid: Chojnicka
prasa niemieckojęzyczna w okresie pruskim
i międzywojennym. Słowo Młodych 2010 R. 4
nr 3/4 (dr. 2011) s. 155-160, faks.
1043. ROMANOW Andrzej: Prasa jako
źródło do dziejów Pomorza XIX wieku // In:
Prasa regionalna jako źródło do badań historycznych okresu XIX i XX wieku. - Wrocław,
2011. - S. 11-17
1050. GZELLA Grażyna: Procesy prasowe redaktorów „ P i e l g r z y m a” w latach
1869-1914. Klio (Toruń) 2011 [nr] 17 s. 4154. Sum.
1051. RONDOMAŃSKA Zenona: „P i e l g r z y m” o muzyce państwa pruskiego i ruchu cecyliańskim // In: Muzyka i polityka na
Pomorzu i Kujawach. - Bydgoszcz, 2011. - S.
9-27
—————
1044. BLAZEJEWSKI Hans: Im A l l e n s t e i n e r Kreisblatt 1845-1869 veröffentlichte Steckbriefe: personenkundliches zur
Kriminalität im südwestlichen Ostpreussen.
- Hamburg, 2009
Rec.: PATEJUK Piotr Łukasz, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2010 Bd. 54 (dr. 2011) s. 134-136
1045. GZELLA Grażyna: Procesy prasowe redaktorów „G a z e t y G r u d z i ą d z k i e j ” w latach 1894-1914. - Toruń, 2010
Rec.: LUBCZYŃSKA Aleksandra, Rocz. Bibliolog.Prasoznawczy 2011 T. 3 s. 211-215. - NIEĆ Grzegorz, Rocz.
Hist. Prasy Pol. 2011 T. 14 z. 1/2 s. 239-242. - RADOWSKA
Anna, Rocz. Grudz. 2011 T. 19 s. 419-421. - WRONA Grażyna, Tor. Stud. Bibliolog. 2011 nr 1 s. 152-154
1046. KRZEMIŃSKI Tomasz: Obraz
niemieckiego katolika na łamach „Gazety
Grudziądzkiej” przed pierwszą wojną światową (1894-1914) // In: Prasa regionalna jako
źródło do badań historycznych okresu XIX
i XX wieku. - Wrocław, 2011. - S. 31-39
1047. OSTRÓDA w „G a z e c i e L e c k i e j ” (1875-1880) / [oprac.] Zbigniew
Chojnowski. Okolice Ostródy 2011 s. 65-71,
faks.
1052. KRYSIAK Dominik: R e z o n a n s :
pismo Regionu Warmińsko-Mazurskiego
Solidarność Olsztyn 1982-1989: szanuj wysiłek drukarzy i kolporterów... - Olsztyn: IPN,
2011. - 135 s.: il., faks.
1053. SZYDŁOWSKA Joanna: Publicystyka Tadeusza Orackiego na łamach „ S ł o w a n a Wa r m i i i M a z u r a c h”. Media,
Kultura, Komunikacja Społeczna 2011 nr 7 s.
221-241. Sum.
1054. BORZYSZKOWSKI Józef: Problematyka historyczna w „ Z a b o r a c h”. Nasze
Pomorze 2010 nr 12 (dr. 2011) s. 253-263
1055. CZAPCZYK Anna: Zawartość merytoryczna „Zaborów”. Nasze Pomorze 2010
nr 12 (dr. 2011) s. 221-234, il., faks.
1056. GRABOWSKA Natalia: „Zabory”:
organ prasowy Towarzystwa Miłośników Chojnic i Okolicy. Zesz. Chojn. 2011 nr 26 s. 80-85
1057. KAMIŃSKI Edmund: Miesięcznik
regionalny „Zabory” (1935-1939): charakterystyka pisma. Nasze Pomorze 2010 nr 12 (dr.
2011) s. 235-252
Zawiera bibliogr. zawartości pisma s. 242-252
82
Pomorze Wschodnie
1058. KĘCIŃSKA-KACZMAREK Jowita: Maria Matysikowa [1892-1980] i Helena Hoffmanowa [1895-1940], czyli kobiety
w „Zaborach”. Nasze Pomorze 2010 nr 12 (dr.
2011) s. 265-271
1059. SZYMIKOWSKI Dariusz: „Z rzes z
K a s z ë b s k ô” w latach 1933-1939. - Bolszewo, 2010
Rec.: BREZA Edward, Pomerania 2011 nr 10 s. 5051
VI. KOŚCIOŁY I WYZNANIA
Zob. też poz.: 35, 52, 63, 64, 92, 95-97, 103, 108, 112, 171, 196, 242, 306, 310, 353, 367, 372, 454, 481, 508, 544, 545,
550, 560, 566, 567, 575, 580, 583, 635, 670, 672, 691, 693, 744, 769, 802, 806, 807, 827, 863, 869, 887, 909, 917, 923, 956,
961, 972, 975, 994, 995, 1007, 1028, 1029, 1046, 1191, 1236, 1242, 1264, 1273, 1276, 1343, 1412, 1420, 1436, 1437, 1440,
1454, 1478, 1484, 1497, 1504, 1510, 1525, 1526, 1529-1531, 1533, 1555, 1556, 1561, 1574, 1591, 1603, 1605, 1606, 1617,
1636, 1648, 1654, 1655, 1661, 1662, 1665, 1680, 1681, 1691, 1698, 1699, 1708, 1718, 1719, 1720, 1724, 1727, 1732, 1736,
1757, 1762, 1765, 1777, 1881, 1882, 2017, 2058, 2074, 3171
1060. BIELAWNY Krzysztof: Biskupi
z Warmii na Soborze Watykańskim II. Ateneum Kapłańskie 2009 T. 154 z. 2 s. 293-306.
Sum.
1066. DYGDAŁA Bogusław: Szczuka
Seweryn (ok. 1650-1727), biskup sufragan
chełmiński // In: Pol. słownik biogr. T. 47. Warszawa, 2011. - S. 468-469
1061. BIELINOWICZ Adam: Katechizacja w diecezji i archidiecezji warmińskiej
w latach 1945-2005. - Olsztyn, 2010
1067. DYGDAŁA Bogusław, DYGDAŁA Jerzy: Szlacheckie i magnackie fundacje
sakralne w diecezji chełmińskiej od schyłku
XVI do XVIII wieku // In: Fundator i mecenas: magnateria Rzeczypospolitej w XVIXVIII wieku. - Białystok, 2011. - S. 309-322
Rec.: DUKSA Piotr, Stud. Warm. 2011 [T.] 48 s. 351353
1062. BRAUER Michael: Die Entdekkung des „Heidentums” in Preussen: die
Prussen in den Reformdiskursen des Spätmittelalters und der Reformation. - Berlin:
Akademie Verl., 2011. - 339 s.: tab. - (Europa
im Mittelalter; Bd. 17). Bibliogr. s. 294-329
1068. FANKIDEJSKI Jakub: Utracone
kościoły i kaplice w dzisiejszej diecezji chełmińskiej podług urzędowych akt kościelnych. - Gdynia: Wydaw. Region, 2011. - 367,
[3] s. - (Seria Reprodukcje)
1063. CZWOŁEK Arkadiusz: Służba
wojskowa alumnów w PRL (na przykładzie
54. Szkolnego Batalionu Ratownictwa Terenowego w Bartoszycach). Klio (Toruń) 2011
[nr] 18 s. 103-130, tab. Zsfg.
1069. GRAFF Tomasz: Kościół w Polsce
wobec konfliktu z zakonem krzyżackim w XV
wieku: studium z dziejów kultury politycznej
polskiego episkopatu. - Kraków, 2010
1064. DETTLAFF Danuta, DETTLAFF
Jan P.: Kościoły Diecezji Pelplińskiej - nasze
dziedzictwo. T. 3 = Kirchen der Diözese von
Pelplin - unser Erbe. Bd. 3. - Bydgoszcz: Ikona, [2011]. - 212 s.: il.
Album; tekst równol. w jęz. pol. i niem.
T. 2 zob. bibliogr. za 2010 r. poz. 1205
1065. DUDRA Stefan: Kościół prawosławny na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski po II wojnie światowej // In:
Ziemie Zachodnie: historia i perspektywy.
- Wrocław, 2011. - S. 235-247
Reprint wyd.: Pelplin, 1880
Rec.: KRAJNIAK Radosław, Klio (Toruń) 2011 [nr]
18 s. 158-161
GRUNEWEG M.: Die Aufzeichnungen des Dominikaners Martin Gruneweg… = poz. 555
1070. HAŁAGIDA Igor: Obchody milenium chrztu Polski i „tysiąclecia państwa
polskiego” na Pomorzu Gdańskim i Warmii.
Teki Gdań. 2006/2007 T. 8/9 supl. (dr. 2007)
s. 59-68, [2] s. tabl.
1071. HAŁAGIDA Igor: „Szpieg Watykanu”: kapłan greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk (1896-1977). - Warszawa, 2008
Rec.: DROZD Roman, Litopys 2011 [nr] 1 s. 150-153
Pomorze Wschodnie
1072. HOCHLEITNER Janusz: Przejawy
warmińskiego kultu Matki Bożej w okresie
wdrażania reformy trydenckiej. Stud. Elbl.
2011 T. 12 s. 131-148. Zsfg.
1073. JARZEBOWSKI Marc: Die Residenzen der preussischen Bischöfe bis 1525.
- Toruń, 2007
Rec.: TORBUS Tomasz, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2010 Bd. 54 (dr. 2011) s. 119-122
83
1081. KOCH Krzysztof: Biskup Konstantyn Dominik [1870-1942]: nadzwyczajna
zwyczajność. - Pelplin: „Bernardinum”, 2011.
- 301, [3] s.: il., faks. Bibliogr. s. 233-249. Zsfg.
Sum.
1082. KOCH Krzysztof: Konstantyn
Dominik (1870-1942), biskup pomocniczy
chełmiński. Rocz. Hist. Kościoła 2011 T. 3 s.
239-245
Streszczenie pracy doktorskiej
1074. KALINOWSKA Jadwiga Ambrozja: Otoczenie kardynała Stanisława Hozjusza: dokonania Pracowni Hozjańskiej
w Olsztynie. Rocz. Hist. Kościoła 2011 T. 3 s.
190-191
1075. KALINOWSKI Jerzy Karol: Wawrzyniec Gembicki [1559-1624] jako biskup
chełmiński i pomezańskiej diecezji wieczysty
administrator (1600-1610). - Toruń: Wydaw.
Nauk. UMK, 2011. - 378 s.: il., tab. - (Euntes
Docete; 10). Bibliogr. s. 359-373
1076. KAMIŃSKI Arkadiusz: Pielgrzymi
z Grudziądza w Pomorskiej Pieszej Pielgrzymce (1979-1991): przyczynek do historii pielgrzymek. Rocz. Grudz. 2011 T. 19 s. 277-286
1077. KAWECKI Roman: Szczuka Kazimierz Jan (1622-1694), biskup chełmiński
// In: Pol. słownik biogr. T. 47. - Warszawa,
2011. - S. 458-462
1078. KIZIK Edmund: Die Reformation
im königlichen (polnischen) Preussen bis zur
Mitte des. 17. Jh. // In: Die Reformation in
Mitteleuropa: Beiträge anlässlich des 500. Geburtstages von Primus Truber, 2008. - Wien,
2011. - S. 201-213
1079. KLIMCZUK Zygmunt: Podział
administracyjny oraz struktura demograficzna ludności Diecezji i Archidiecezji Warmińskiej po II wojnie światowej. Warm. Wiad.
Archidiec. 2011 R. 66 nr 116 s. 69-76
1080. KOCH Franz: Joachim Mörlin
[1514-1571] als samländischer Bischof vom
Jahre 1567 bis 1571. - [S.l.]: Nabu Press, 2010.
- 57, [2] s., [7] s. tabl.
Reprint wyd.: Königsberg in Pr.: Leupold, 1907
1083. KOPICZKO Andrzej: Charitable
initiatives of Warmia’s clergy in the 19th century. Echa Przeszłości 2011 [T.] 12 s. 113-121
1084. KOPICZKO Andrzej: Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach
1945-1992. Cz. 1-2. - Olsztyn, 2007-2009
Rec.: KARP Hans-Jürgen, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2010 Bd. 54 (dr. 2011) s. 136-137
1085. KOPICZKO Andrzej: Katalog duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej (1945-1992). - Olsztyn, 2006
Rec.: KARP Hans-Jürgen, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2010 Bd. 54 (dr. 2011) s. 136-137
1086. KOPICZKO Andrzej: Polskie i niemieckie tradycje w katolicyzmie na Warmii.
Stud. Migrac. - Prz. Polon. R. 36 z. 3 s. 49-63.
Sum. s. 101
1087. KOWALCZYK-HEYMAN Elżbieta: Misje biskupa praskiego Wojciecha i biskupa Brunona z Kwerfurtu do Prus w badaniach archeologicznych. Pruthenia 2011 T. 6
s. 305-391. Zsfg. Sum.
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_6/Pruthenia_6_2011_int_full.pdf
1088. KUBICKI Rafał: Formy pobożności w mieście późnośredniowiecznym
w świetle zapisów na rzecz kościoła i biednych w testamentach elbląskich (XV - początek XVI wieku). Zap. Hist. 2011 T. 76 z. 2 s.
7-27, mapa, pl., tab., wykr. Zsfg. Sum.
1089. KUCZKOWSKI Mirosław: Tercjarze św. Franciszka z Asyżu w diecezji chełmińskiej. Stud. Pelpl. 2011 T. 44 s. 303-322.
Sum.
84
Pomorze Wschodnie
1090. LEŚKIEWICZ Rafał: Wychowanie
religijne chłopstwa warmińskiego w epoce
nowożytnej // In: Nie ma wolności bez pamięci: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Ryszardowi Terleckiemu. - Kraków,
2009. - S. 657-678
1091. MACIEJA Bożena: Archidiakonaty i oficjałaty diecezji kujawsko-pomorskiej.
Stud. Pelpl. 2011 T. 44 s. 115-140
Dot. m.in. archidiakonatu pomorskiego
1092. MAKARCZYK Irena: Bishop Mikołaj Szyszkowski’s [1590-1643] report to the
Holy See about the state of the Warmia Diocese in 1640. Echa Przeszłości 2011 [T.] 12 s.
33-45
1093. MEIWES Relinde: Von Ostpreussen in die Welt: die Geschichte der ermländischen Katharinenschwestern (1772-1914).
- Paderborn: Schöningh, 2011. - 263, [1] s.:
il., tab. Bibliogr. s. 211-221
Rec.: NICOLE Priesching, H-Soz-u-Kult 2011 [dok.
elektron.] http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2011-4-083
1094. MOŻDŻEŃ Julia: Synkretyzm religijny Prusów na podstawie kroniki Szymona Grunaua. Pruthenia 2011 T. 6 s. 221-248.
Zsfg. Sum.
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_6/Pruthenia_6_2011_int_full.pdf
1095. NAWROLSKA Grażyna: O średniowiecznych pielgrzymkach i znakach pielgrzymich. Prowincja (Sztum) 2011 nr 1 s.
113-119, il.
Dot. Pomorza Gdańskiego
1096. NORBERTAŃSKA siła Kaszub /
red. Andrzej Groth, Eugeniusz Pryczkowski. - Banino: Zrzesz. Kasz.-Pom., O/Banino,
2011. - 166, [2] s.: il., tab., wykr.
Z treści: PRYCZKOWSKI Eugeniusz: Dzieło ks.
Franciszka X. Okroya [1908-1993] s. 11-20. - PETTKE
Honorata Krystyna: Oświatowa rola norbertanek żukowskich w regionie Kaszub s. 22-33. - GROTH Andrzej:
Ekonomiczne podstawy działalności norbertanek s. 3438. - PRYCZKOWSKI Eugeniusz: Udział żukowskich
norbertanek w powstaniu sanktuarium maryjnego w Sianowie s. 39-50. - JOSKOWSKI Zbigniew: Świątobliwość
norbertanek żukowskich w świetle dotychczasowego
piśmiennictwa historycznego i hagiograficznego s. 51-62.
- NOWICKI Tomasz: Duchowieństwo parafialne i służba
kościelna w Żukowie w XVIII w. s. 63-76. - SZTYBER Beata: Klasztorny zbiór tkanin żukowskich, ze szczególnym
uwzględnieniem tzw. ornatu Świętopełka s. 77-87
1097. PAWLICKI Ryszard Wojciech:
Wybrane zagadnienia sporu miedzy kościołami na tle przejmowania świątyń ewangelickich w powiatach nidzickim, piskim i szczycieńskim w latach 1945-1950. Rocz. Mazur.
2011 T. 15 s. 274-295, il.
1098. PIETRZYKOWSKI Jan: Działalność salezjanów w diecezji warmińskiej w latach 1946-1992 // In: Servus sanctae hedvigis
fidelis: księga dedykowana księdzu Antoniemu Kiełbasie SDS. - Wrocław, 2011. - S. 263276
1099. POCZET biskupów warmińskich /
red. Stanisław Achremczyk. - Olsztyn, 2008
Rec.: KAWECKI Roman, Saeculum Christianum
2011 R. 18 nr 1 s. 264-278
1100. RABCZYŃSKI Paweł: Sługa Boża
siostra Barbara Stanisława Samulowska. Ateneum Kapłańskie 2006 T. 146 z. 3 s. 555-562.
Zsfg.
1101. RADZIMIŃSKI Andrzej: Chrystianizacja i ewangelizacja Prusów: historia
i źródła. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek,
2011. - 146 s., [2] s. tabl. skł.: il., faks. Bibliogr.
s. 125-130. Streszcz. Sum. Sod. Rés. Zsfg.
Streszcz. w jęz. lit. Streszcz. w jęz. chiń.
1102. RADZIMIŃSKI Andrzej: Kirche
und Geistlichkeit im Mittelalter: Polen und
der deutsche Orden in Preussen. - Toruń:
Wydaw. Nauk. UMK, 2011. - 431, [1] s., [10]
s. tabl.
1103. RIECHMANN Jens Hinrich:
Evangelische Kirche Altpreussens in den Abtretungsgebieten des Versailler Vertrags: eine
Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des Memellandes zwischen 1919 und
1939. - Nordhausen: Verl. Traugott Bautz,
2011. - 529 s. Bibliogr. s. 483-521
1104. ROZYNKOWSKI Waldemar: Kult
św. Jakuba Większego w państwie zakonu
85
Pomorze Wschodnie
krzyżackiego w Prusach: zarys problematyki badawczej // In: Camino de Santiago - nie
tylko droga: historia i współczesność Szlaku
św. Jakuba. - Toruń, 2011. - S. 217-250: il.
Wyd. 2: Toruń, 2012
1105. ROZYNKOWSKI Waldemar: O najstarszych śladach kultu św. Jakuba Większego
na Pomorzu Gdańskim i w Ziemi Chełmińskiej // In: Wpływ Świętego Roku Jakubowego na rozwój kultu i drogi św. Jakuba. - Kraków, 2011. - S. 133-150. Sum.
1106. SAS Maksymilian: Brunon z Kwerfurtu: średniowieczny misjonarz w kręgu
wielkiej polityki. Vade Nobiscum 2010 Vol. 3
s. 9-16
1107. SMOLIŃSKI Marek: Die Johanniter und die Eroberung Pommerellens durch
den Deutschen Orden // In: Die Ritterorden
in Umbruchs- und Krisenzeiten. - Toruń,
2011. - S. 105-124
1108. STPICZYŃSKA Agnieszka: „Pokojowa” działalność „księży patriotów” na
Pomorzu Nadwiślańskim. Dzieje Najn. 2011
R. 43 nr 4 s. 17-30. Sum.
1109. SUMOWSKI Marcin: Jan Marienau biskup chełmiński (1416-1457). Kom.
Maz.-Warm. 2011 nr 3 s. 501-519. Zsfg.
Sum.
1110. SZCZEPAŃSKI Seweryn: Sakralizacja obszarów pogranicza: na przykładzie
Pomezanii pruskiej. Pruthenia 2011 T. 6 s.
129-167, il., mapy. Zsfg. Sum.
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_6/Pruthenia_6_2011_int_full.pdf
1111. SZORC Alojzy: Poszukiwanie
pism kardynała Stanisława Hozjusza przez
Komisję Historyczną w jego procesie beatyfikacyjnym. Rocz. Hist. Kościoła 2011 T. 3 s.
180-189
1112. SZORC Alojzy: Sługa Boży Stanisław Hozjusz. - Wyd. 2. - Olsztyn: OBN, 2011.
- 161 s.: il. - (Biblioteka Olsztyńska; nr 58)
1113. WARMIŃSKA Kapituła Katedralna: dzieje i wybitni przedstawiciele / red.
Andrzej Kopiczko, Jacek Jezierski, Zdzisław
Żywica. - Olsztyn, 2010
Rec.: KIEŁBIK Jerzy, Kom. Maz.- Warm. 2011 nr 4
s. 765-767
1114. WĄS Gabriela: Rozmowy chrześcijańskie w nurcie reformacji: legniccy i pruscy ewangelicy wobec wczesnoreformacyjnych problemów. - Wrocław: Wydaw. Uniw.
Wrocł., 2011. - 377, [1] s., [12] s. tabl. - (Acta
Universitatis Wratislaviensis; No 3286. Historia; 181). Bibliogr. s. 347-362. Sum.
W znacznym stopniu dot. Prus Książęcych
1115. WOJTKOWSKI Julian: Dzieła
Stanisława Hozjusza: oryginały i przekłady.
Rocz. Hist. Kościoła 2011 T. 3 s. 171-179
1116. ZAWADZKI Wojciech: Życie
i twórczość teologiczna Bernarda Poschmanna (1878-1955) // In: Wybitni teologowie XX
wieku: krąg języka niemieckiego. - Olsztyn,
2006. - S. 191-197
Ks. prof., działał m.in. na Warmii
—————
1117. PAŁASZEWSKA Mirosława, ZIELIŃSKI Andrzej: Pierwsze dekady parafii
rzymsko-katolickiej w B i a ł e j P i s k i e j .
Znad Pisy 2010/2011 nr 19/20 s. 205-222, il.,
portr.
1118. BIELAWNY Krzysztof: Wierni
Kościoła rzymskokatolickiego pogranicza
polsko-niemieckiego na przykładzie parafii
B i a ł u t y [pow. działd.] w XX w. Stud. Ełckie
2011 [T.] 13 s. 65-95. Zsfg.
1119. KOPICZKO Andrzej: Kościół parafialny w B i s z t y n k u [pow. iław.] w świetle wizytacji z 1798 roku. Stud. Ełckie 2011 [T.]
13 s. 119-139. Zsfg.
1120. WALSKA Bernadeta, WALSKI
Paweł: Symbolika barokowego wyposażenia
kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w B o r e c z n i e . Zap. Zalewskie 2011 nr 20 s.
13-20, il.
86
Pomorze Wschodnie
1121. FANKIDEJSKI Jakub: Obrazy cudowne i miejsca w dzisiejszej diecezji
c h e ł m i ń s k i e j podług urzędowych akt
kościelnych i miejscowych podań. - Gdynia:
Wydaw. Region, 2011. - 261, [9] s . - (Seria
Reprodukcje)
Reprint wyd.: Pelplin, 1880
1122. SZCZUDŁOWSKI Piotr: Walka
z religią katolicką w szpitalach na terenie
Diecezji Chełmińskiej w latach 1949-1956.
Teki Gdań. 2008/2009 T. 10/11 (dr. 2009) s.
69-83
1123. MYNARCZYK Paweł Piotr: Zarys
dziejów Klasztoru oo. Augustianów Eremitów w C h o j n i c a c h (1356-1819). - Chojnice: Przeds. Mark. LOGO, 2011. - 79, [1] s.: il.,
tab. - (Biblioteka Chojnicka; T. 13). Bibliogr.
s. 77-80
1124. PYTEL Ewa: Kościół św. Mikołaja
w C y g a n k u [pow. nowodwor.]. Prowincja
(Sztum) 2011 nr 2 s. 106-111, il.
1125. BIRCH-HIRSCHFELD Anneliese: Dzieje kapituły kolegiackiej w D o b r y m
M i e ś c i e 1341-1811: przyczynek do historii
Warmii. [Cz. 4]. Rocz. Dobromiejski 2010 T. 4
(dr. 2011) s. 137-172. Zsfg.
Tłumaczenie fragmentów pracy: Geschichte des
Kollegiatstiftes in Guttstadt 1341-1811: ein Beitrag zur
Geschichte des Ermlandes. - Braunsberg, 1931.
Cz. 3 zob. bibliogr. za 2009 r. poz. 1167
1126. PAPROCKA Elżbieta: Tolerowani, nielubiani: katolicy w E l b l ą g u w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku: studium
z dziejów codziennego współistnienia wyznań. - Warszawa, 2009
Rec.: MAŁŁEK Janusz, Czasy Nowożytne 2011 T. 24
s. 263-264
1127. ZAWADZKI Wojciech: Dokumentacja archiwalna wizyty papieża Jana Pawła II
w Elblągu w 1999 roku. Stud. Elbl. 2011 T. 12
s. 507-512
1128. ŻUKOWSKA Lucyna: „Walka kościelna” w Elblągu w latach 1934-1943. Gdań.
Rocz. Ewang. 2011 Vol. 5 s. 167-178. Sum.
1129. KOPICZKO Andrzej: Parafia św.
Mikołaja we F r o m b o r k u w świetle protokołu powizytacyjnego z 1797 roku. Kom.
Maz.-Warm. 2011 nr 1 s. 61-78. Zsfg. Sum.
1130. BOGDANOWICZ Stanisław: Prymas Tysiąclecia w G d a ń s k u . Teki Gdań.
2006/2007 T. 8/9 supl. (dr. 2007) s. 23-58
Dot. prymasa Stefana Wyszyńskiego (1901-1981)
1131. GRUBKA Marek: Między uczelnią
a świątynią: rola kapłana w polskim duszpasterstwie akademickim na przykładzie ośrodka dominikańskiego w Gdańsku. - Kraków:
Esprit Wydaw., 2011. - 306 s.: tab. Bibliogr. s.
273-298. Sum.
1132. KOŚCIELAK Sławomir: Kroniki
jezuickich domów z kręgu Kolegium Gdańskiego w XVI-XVIII w.: zarys problematyki
badawczej. Rocz. Gdań. 2009/2010 T. 69/70
(dr. 2011) s. 131-144
1133. KOŚCIELAK Sławomir: Sprawa
ekskomunikowania Floriana Falcka, oficjała
i proboszcza gdańskiego z połowy XVII w.
Rocz. Gdań. 2009/2010 T. 69/70 (dr. 2011) s.
5-24. Sum.
1134. KOŚCIELAK Zdzisław: Tyłem do
papieża. Dzieje Najn. 2011 R. 43 nr 4 s. 93118. Sum.
Jan Paweł II pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku 12 VI 1987 r.
1135. KROPIDŁOWSKI Zdzisław: Evangelical burial liturgy in Gdansk and Prussia in
the light of unknown liturgical agendas. Univ.
Gedan. 2011 R. 23 T. 42 s. 101-116. Streszcz.
Sum.
1136. KUBICKI Rafał: Franciszkanie
w Gdańsku: zaplecze społeczne klasztoru
oraz jego związki z miastem w XV i pierwszej
połowie XVI w. Nasza Przeszłość 2011 [T.]
115/116 s. 163-182. Sum.
1137. LAUER Wiesław: Archidiecezja
gdańska: historia 1992-2004. [Cz. 2-5]. Mies.
Archidiec. Gdań. 2011 R. 55 [nr] 1-3 s. 97138; [nr] 4-6 s. 255-296; [nr] 7-9 s. 447-508;
[nr] 10-12 s. 635-673
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2010 r. poz. 1298
Pomorze Wschodnie
POTYKANOWICZ-SUDA L.: Państwo a Kościół
katolicki w województwie gdańskim… = poz. 2047
1138. PRZYBYLSKA Lucyna: Problemy funkcjonowania miasta na przykładzie
wybranych elementów przestrzeni sakralnej Trójmiasta // In: Problemy zarządzania
przestrzenią miasta i jego otoczeniem. Cz. 1
i 2. - Bydgoszcz, 2010. - S. 57-65: tab., wykr.
Streszcz. Sum.
1139. SKOWRONEK Justyna: Duszpasterstwo Akademickie w Trójmieście w latach
siedemdziesiątych XX w. // In: „Oaza wolności”: duszpasterstwa akademickie w latach
siedemdziesiątych XX w.: materiały pokonferencyjne. - Szczecin, 2011. - S. 25-35
1140. MIKOŁAJCZUK Barbara, ZAKROCZYMSKA Monika: G d y ń s k i e kapliczki, figury i krzyże. - Gdynia: Muz. Miasta Gdyni, 2011. - 167, [2] s.: il. - (Studia
i Materiały Muzeum Miasta Gdyni. Seria 3:
Katalogi; nr 1)
1141. BRZOZOWSKI Kazimierz: Sługa
Boża Siostra Barbara Samulowska: wizjonerka z G i e t r z w a ł d u . Salvatoris Mater 2009
R. 11 nr 1 s. 143-150. Streszcz. w jęz. wł.
1142. MURAWSKI Krzysztof: Bractwo
łąkowskie w G n i e w i e : studium z dziejów
Kościoła w Prusach Zachodnich w XIX w.
Nasza Przeszłość 2011 [T.] 115/116 s. 485497. Sum.
1143. WIŚNIEWSKI Jan: Parafia Gniew
w XVI-XVIII wieku: według protokołów wizytacji biskupich. - Olsztyn: Studio Poligr.
Komput. „SQL”, 2011. - 207, [1] s.: il., tab.
- (Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; nr
66). Bibliogr. s. 197-202
1144. KOBUS Agnieszka: Z dziejów
miejscowości i kościoła w Ł ę g o w i e [pow.
gdań.]. Univ. Gedan. 2011 R. 23 T. 41 s. 61-78.
Streszcz. Sum.
87
1145. MATHIAK Walter: Das Kirchspiel
Locken-Langgut [Ł u k t a , pow. ostr.] Kreis
Osterode/Ostpreussen. - Hamburg: Selbstverl. d. Ver., 2010. - XIV, 500 s.: il. - (Sonderschriften des Vereins für Familienforschung
in Ost- und Westpreussen e.V.; Nr. 113)
1146. JÓZEFCZYK Mieczysław: Kościoły m a l b o r s k i e w I połowie XVII wieku.
Prowincja (Sztum) 2011 nr 2 s. 112-120
1147. KRYSIAK Dominik: Ewangelicy
w M i k o ł a j k a c h : dzieje parafii ewangelicko-augsburskiej w latach 1945-2007. - Dąbrówno, 2010
Rec.: KŁACZKOW Jarosław, Kom. Maz.- Warm.
2011 nr 1 s. 183-187
1148. KAŹMIERCZAK Jarosław: Z dziejów parafii św. Marii Magdaleny w N o w e j
C e r k w i [pow. chojn.]. Zesz. Chojn. 2011 nr
26 s. 69-73
1149. GUZEWICZ Wojciech: Dzieje parafii i kościołów dekanatu o l e c k i e g o pod
wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. - Ełk: Wydaw. Diec.
Adalbertinum, 2011. - 94 s.: il.
1150. KOPICZKO Andrzej: Jubileusz
pod nadzorem: obchody 400-lecia istnienia
Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w O l s z t y n i e . Stud. Elbl. 2011 T.
12 s. 109-130. Zsfg.
1151. WYKOWSKI Bogumił: Parafia ewangelicko-augsburska w P a s y m i u
w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX
wieku wraz z zarysem dziejów wcześniejszych.
Rocz. Mazur. 2011 T. 15 s. 172-241, tab.
1152. BABIŃSKI Jarosław: Kontrowersje
wokół autorstwa zbioru kazań w Archiwum
Diecezjalnym w P e l p l i n i e przypisywanego ks. Franciszkowi Sawickiemu [1877-1952].
Stud. Pelpl. 2011 T. 44 s. 17-22. Streszcz. w jęz.
wł.
1153. KLOSKOWSKI Grzegorz: Sylwetki
cystersów pelplińskich w nekrologach i kronice. Stud. Pelpl. 2011 T. 44 s. 151-302
88
Pomorze Wschodnie
1154. OLSZOWSKY Manja: Klasztory
w Løgum, Doberanie i Pelplinie na drodze
do Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Stud. Pelpl. 2011 T. 44 s. 475-483
1155. SZULIST Władysław: Dekanat
pelpliński. Cz. 1-2. Kociew. Mag. Region. 2011
nr 3 s. 3-6, il.; nr 4 s. 4-6
1156. SZULIST Władysław: Przeszłość
obecnych obszarów diecezji pelplińskiej
w latach 1939-1945. T. 4. - Gdańsk: W. Szulist, 2011. - 261, [1] s., [24] s. tabl. Bibliogr.
s. 207-221
T. 3 zob. bibliogr. za 2009 r. poz. 1204
1157. GROT Elżbieta: Kult Męczenników P i a ś n i c y [pow. pucki]. Teki Gdań.
2006/2007 T. 8/9 supl. (dr. 2007) s. 113-127
1158. SZKICE z dziejów R y ń s k a [pow.
wąbrz.]: 600 lat od śmierci Mikołaja z Ryńska
[1360-1411] / red. Waldemar Rozynkowski. Pelplin: „Bernardinum”, 2011. - 148 s., 16 s. tabl.:
tab. - (Biblioteka Mikołaja z Ryńska; Nr 1)
Z treści: SZWEDA Adam: Mikołaj z Ryńska: chorąży
ziemi chełmińskiej i Jaszczurkowcy s. 9-32. - TARGOWSKI Michał: Pamięć o Mikołaju z Ryńska s. 33-65. - ROZYNKOWSKI Waldemar: O kulcie św. Wawrzyńca: patrona kościoła i parafii s. 67-92. - WRÓBLEWSKI Jacek:
Z dziejów parafii od XIX do XXI wieku s. 93-141
1159. ŁBIK Lech: Święty dąb i święta lipa: średniowieczne sanktuaria maryjne
w chełmińskim S t a r o g r o d z i e i mazurskiej Świętej Lipce na tle innych sanktuariów
pruskich. Mat. do Dziejów Kult. i Sztuki Bydg.
i Reg. 2011 z. 16 s. 73-83, il.
1160. BRUSZEWSKA-GŁOMBIOWSKA Monika: Krótka historia klasztoru augustianów ze S w o r n e g a c i na Pomorzu
Gdańskim. Zesz. Nauk. / Akad. Maryn. Woj.
2011 R. 52 nr 1 s. 155-166. Streszcz. Sum.
1161. BIELAWNY Krzysztof: Kościół
katolicki i ewangelicki na przestrzeni sześciu stuleci w południowej części starostwa
s z e s t n e ń s k i e g o : studium historycznoekumeniczne. - Olsztyn, 2009
Rec.: BRENDA Waldemar, Znad Pisy 2010/2011 nr
19/20 s. 278-280
1162. PARAFIA Najświętszej Maryi
Panny Matki Kościoła w Tc z e w i e i jej proboszcz ks. Stanisław Cieniewicz / red. Jan
Kulas, Kazimierz Ickiewicz, Adam Chyła. Tczew: Kociew. Kantor Edytor., 2011. - 319,
[1] s.: il., faks., portr.
Treść: ICKIEWICZ Kazimierz, WIĘCKOWIAK
Jerzy: Z kart historii parafii Najświętszej Maryi Panny
Matki Kościoła w Tczewie s. 17-62. - GRUNT Stanisław:
Słowo o księdzu prałacie Hieronimie Stanisławie Cieniewiczu s. 65-68. - KULAS Jan: Kalendarium życia i działalności ks. Stanisława Cieniewicza oraz ważniejszych
faktów i wydarzeń w jego parafii s. 81-125. - KULAS Jan:
Ksiądz Stanisław Cieniewicz na tle patriotycznej postawy księży Diecezji Gdańskiej i Diecezji Chełmińskiej
w materiałach Służby Bezpieczeństwa (SB) s. 126-130. WSPOMNIENIA i refleksje o ks. Stanisławie Cieniewiczu
/ [aut.] Stefan Adrich [et al.] s. 131-307
1163. EWANGELICY w To r u n i u
(XVI-XX w.): zbiór studiów / red. Jarosław
Kłaczkow. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek; ToMiTo, 2011. - 502 s., XXIV s. tabl.: il.,
tab., wykr. - (Biblioteka ToMiTo)
Treść: TARGOWSKI Michał: Ruch protestancki
w Toruniu do końca 1558 roku s. 13-38. - MAŁŁEK Janusz: Szkice z dziejów Kościoła Luterańskiego w Toruniu
w okresie nowożytnym s. 39-51. - SŁAWIŃSKI Wojciech:
Synod generalny toruński w 1595 roku s. 52-80. - SALMONOWICZ Stanisław: Ewangelicy toruńscy w XVIII w.
(1697-1793) s. 81-107. - PĘKACKA-FALKOWSKA Katarzyna: Ewangelicy toruńscy wobec epidemii 1708 r. na
przykładzie kazania „Pacjent chrześcijański” s. 108-141.
- BIRECKI Piotr: Od chrzcin do pogrzebu: życie luteranina w nowożytnym Toruniu s. 142-170. - BIRECKI Piotr:
Architektura i sztuka luterańska w Toruniu w okresie
nowożytnym s. 171-199. - ALABRUDZIŃSKA Elżbieta:
Kościół ewangelicki w Toruniu w latach 1793-1920 s. 203230. - ZIELIŃSKA Agnieszka: Przemiany demograficzne
wśród ewangelików w Toruniu w latach 1793-1860 s. 231284. - KWIATKOWSKA Wiesława: Parafie ewangelickounijne w Toruniu w XIX wieku i ich dokumentacja s. 285312. - BIRECKI Piotr: Architektura i sztuka ewangelicka
w Toruniu w XIX i XX wieku s. 313-341. - KŁACZKOW
Jarosław: Kościoły ewangelickie i ich wyznawcy w Toruniu
(1920-1939) s. 342-382. - MOLIN Urszula: Dzieje polskiej
parafii ewangelicko-augsburskiej w Toruniu (1921-1939)
s. 383-418. - GROCHOWINA Sylwia: Kościoły ewangelickie w Toruniu w latach 1939-1945 s. 419-447. - KŁACZKOW Jarosław: Toruńska parafia ewangelicko-augsburska
i jej wierni w latach 1945-1975 s. 451-483
Rec.: KWIATKOWSKI Adam, Klio (Toruń) 2011
[nr] 19 s. 206-209
1164. KAMIŃSKI Arkadiusz: Geneza
Pieszej Pielgrzymki z Torunia na Jasną Górą
(1979 rok). Rocz. Tor. 2011 [R.] 38 s. 111-125.
Sum. Zsfg.
Pomorze Wschodnie
1165. KERSKEN Hartwig: ... et viginti
prebende domicellarum ex utroque parente
nobilium: Überlegungen zur sozialen Zusammensetzung des Thorner Frauenkonvents im
14. Jahrhundert // In: Frauen bauen Europa:
internationale Verflechtungen des Frauenstifts Essen. - Essen, 2011. - S. 319-340
1166. KRAJNIAK Radosław: Torunianie
w składzie kapituły katedralnej w Chełmży
do 1466 roku. Klio (Toruń) 2011 [nr] 18 s. 1741, tab. Zsfg.
1167. KÜPPERS-BRAUN Ute: ... que
les Meres, grandes et arriéres grandes Meres
doivent être Princesses ou Comtesses d’Empire:
soziale Differenzierungen in Essen und
Thorn: Frühe Neuzeit // In: Frauen bauen
Europa: internationale Verflechtungen des
Frauenstifts Essen. - Essen, 2011. - S. 369387
1168. MYSŁOWIECKI Krzysztof, PACZKOWSKI Celestyn M.: Lektura ikonograficzna obrazu Matki Bożej Podgórskiej w Toruniu. Quaestiones Selectae 2011 R. 18 [nr] 28
s. 123-141. Sum.
1169. PISZCZ Edmund: Toruńskie Colloquium Charitativum w 1645 roku na tle polityki wyznaniowej Władysława IV // In: Lex
est Rex in Polonia et in Lithuania...: tradycje
89
prawnoustrojowe Rzeczypospolitej - doświadczenie i dziedzictwo. - Warszawa, 2011.
- S. 51-59
1170. ROZYNKOWSKI Waldemar: Ks.
Stefan Wincenty Frelichowski u początków
parafii św. Antoniego w Toruniu: nowe wątki do biografii Błogosławionego // In: Veritas
cum caritate - intellegentia cum amore. - Toruń, 2011. - S. 817-837
1171. SZCZUCZKO Joanna: Organizacja szpitala i domu zakonnego Zgromadzenia
Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Toruniu w latach 1920-1939. Rocz. Tor. 2011 [R.]
38 s. 57-71. Sum. Zsfg.
1172. SZTYLC Żaneta: Prowincja Toruńska Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
w latach 1946-2006. - Toruń, 2010
Rec.: WALKUSZ Jan, Zap. Hist. 2011 T. 76 z. 3 s.
155-159
1173. WOLIŃSKI
Grzegorz:
Jeszcze o kalatrawensach z Ty m a w y... [pow.
tczew.]. Kociew. Mag. Region. 2011 nr 1 s. 7-9
1174. OKROY Franciszek Ksawery:
Dzieje klasztórów norbertańskich w Ż u k o w i e . - Toruń, 2010
Rec.: SZULIST Władysław, Acta Cassubiana 2011 T.
13 s. 412-416
VII. REGIONY I MIEJSCOWOŚCI
Zob. też poz.: 119, 130, 530, 535, 550, 558, 606, 747, 1009, 1047, 1088, 1752, 1764, 1767, 1769, 1777, 1797, 1798, 1800,
1880, 1943, 1984, 1994, 2083, 2581
1175. CHUDZIAK Wojciech, KAŹMIERCZAK Ryszard, NIEGOWSKI Jacek:
Podwodne dziedzictwo archeologiczne Polski: katalog stanowisk (badania 2006-2009)
/ Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut
Archeologii; Fundacja Amicus Universitatis
Nicolai Copernici. - Toruń, 2011. - 272 s.: il.,
mapy, tab. Bibliogr. s. 265-272. Sum.
W znacznym stopniu dot. Pomorza
1176. CZAJA Roman: Die Anfänge
preussischer Hansestädte im Lichte der historischen und archäologischen Quellen:
Danzig/Gdańsk, Elbing/Elbląg, Thorn/Toruń
// In: Stadtgründung und Stadtwerdung: Beiträge von Archäologie und Stadtgeschichtsforschung. - Linz, 2011. - S. 59-74: il.
1177. DOMINO Jerzy: Biskupiec, Dąbrówno, Kisielice, Miłomłyn, Susz, Zalewo:
szansa - brak szans. Kurier Konserw. 2010 nr
9 s. 22-28, il.
1178. GROTH Andrzej: Małe miasta pomorskie w latach 1772-1806. - Słupsk, 2009
Rec.: SZULTKA Zygmunt, Prz. Zach.- pom. 2011 R.
26 z. 1 s. 209-216
90
Pomorze Wschodnie
1179. JEZIORSKI Paweł A.: Margines
społeczny w dużych miastach Prus i Inflant
w późnym średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych. - Toruń, 2009
Rec.: KARPIŃSKI Andrzej, Kwart. Hist. 2011 R. 118
nr 4 s. 784-788. - MASTYKARZ Krzysztof, Almanach
Hist. 2011 T. 13 s. 187-191
1180. MASTYKARZ Krzysztof: Czas
wolny i rozrywka w Toruniu, Chełmnie,
Grudziądzu, Brodnicy w XIV-XVI wieku. Toruń, 2010
Rec.: KARDASZ Cezary, Rocz. Tor. 2011 [R.] 38 s.
247-252
1181. Die ORTSCHAFTEN im Grossen
Marienburger Werder bei der Preussischen
Landesaufnahme von 1772/73 / [bearb. v.]
Gerhard Kling. - Hamburg: Selbstverl. d. Ver.,
2011. - XXII, 329, 8 s. - (Sonderschriften des
Vereins für Familienforschung in Ost- und
Westpreussen e.V.; Nr. 111)
1183. MISZEWSKI Zygmunt: O dawnej
miejscowości B e k a i terenach przyległych.
Jantar. Szlaki 2011 R. 54 nr 2 s. 15-20, il.,
mapy
Nieistniejąca już miejscowość w pow. puckim
1184. SPIS mieszkańców B i s z t y n k a
[pow. bart.] z 6 grudnia 1660 roku, zubożałych po „potopie” szwedzkim / [oprac.] Jerzy
Przeracki. Kom. Maz.- Warm. 2011 nr 4 s.
735-740, faks.
1185. SZCZEPAŃSKI Seweryn: B o r e c z n o [pow. iław.] w średniowieczu. Zap.
Zalewskie 2011 nr 20 s. 3-12, il., mapa, tab.
1186. MISIUK Andrzej: Reminiscencje
b r a n i e w s k i e . Rocz. Mazur. 2011 T. 15 s.
267-273
1187. WULTAŃSKI Jerzy: Rycerze
świętego Floriana: dzieje Ochotniczej Straży
Pożarnej w B r o d n i c y. - Brodnica: Multi,
2011. - 87 s.: il., faks. portr., tab.
1188. SEROCZYŃSKI Marcin: Sport
w C h e ł m ż y : od końca XIX wieku do 2010
r. - Chełmża: Tow. Przyj. Chełm., 2011. - 466,
[4] s.: il. Bibliogr. s. 459-466
C H O J N I C K I Biuletyn Informacyjny „Filomata”... = poz. 30
1189. GRUPA Małgorzata: Konserwacja
organicznych zabytków archeologicznych
z Chojnic. Baszta 2011 [nr] 11 s. 31-36
1190. MAZANOWSKA Izabela: Strajk
w Wytwórni Konstrukcji Stalowych [w Chojnicach] (25-30.08.1980): geneza, przebieg
i skutki. Słowo Młodych 2010 R. 4 nr 3/4 (dr.
2011) s. 133-140
1191. ORTMANN Andrzej: Krzyże, figury i kapliczki w dekanacie chojnickim.
Słowo Młodych 2010 R. 4 nr 3/4 (dr. 2011) s.
175-180, tab.
1192. OSTROWSKI Kazimierz: Środowisko kulturalne Chojnic w dwudziestoleciu
międzywojennym. Nasze Pomorze 2010 nr 12
(dr. 2011) s. 215-220
1193. OSTROWSKI Kazimierz, BUŁAWA Zbigniew: Cmentarze chojnickie współczesne i dawne. - Chojnice: Urząd Miejski,
2011. - 124 s.: il. + [1] k. pl. skł.
1194. SMITH Helmut Walser: The butcher’s tale: murder and anti-semitism in a German town [Chojnice]. - New York, 2002
Rec.: WAŁDOCH Marcin, Słowo Młodych 2010 R. 4
nr 3/4 (dr. 2011) s. 231-234
1195. SZWANKOWSKI Jerzy: Garnizon
pruski w Chojnicach. Cz. 2: W szeregach
landwery. Zesz. Chojn. 2011 nr 26 s. 36-48,
faks., portr.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2010 r. poz. 1381
1196. TRZCIŃSKI Łukasz: Badania archeologiczne prowadzone w Chojnicach przy
ulicy 31 Stycznia 8. Baszta 2011 [nr] 11 s. 99122, il.
Acc.: ANTOSIK Łukasz: Aneks: wyroby włókiennicze znalezione w Chojnicach s. 123-125, il. - DĄBROWSKI Henryk P.: Wyniki analizy dendrochronologicznej
próbek drewna z wykopalisk archeologicznych przy ulicy
31 Stycznia w Chojnicach (sezon 2009) s. 125-127, tab.
1197. WAŁDOCH Marcin: Sztandar 1
batalionu strzelców z Chojnic. Słowo Młodych 2010 R. 4 nr 3/4 (dr. 2011) s. 129-132
Pomorze Wschodnie
ZESZYTY Chojnickie… = poz. 124
1198. KARCZEWSKA Małgorzata, KARCZEWSKI Maciej: Garnek z C i e r z p i ę t
[pow. piski] a brzemienna w skutkach pomyłka Johannesa Heydecka [1835-1910].
Znad Pisy 2010/2011 nr 19/20 s. 63-73, il.
Dot. błędnej datacji naczynia
91
1205. PRZERACKI Jerzy: Historia Dobrego Miasta od I rozbioru Polski do 1945
roku. Rocz. Dobromiejski 2010 T. 4 (dr. 2011)
s. 173-190. Zsfg.
1206. PRZERACKI Jerzy: Kalendarium
Dobrego Miasta do 1980 roku. Rocz. Dobromiejski 2010 T. 4 (dr. 2011) s. 215-224. Zsfg.
ROCZNIK Dobromiejski… = poz. 75
1199. NOWAKIEWICZ Tomasz, RZESZOTARSKA-NOWAKIEWICZ Aleksandra:
C z a s z k o w o [pow. mrąg.], woj. warmińsko-mazurskie: badania w roku 2010: depozyt jeziorny czy miejsce kultu? Światowit.
Nowa Seria. Fasc. B: Archeol. Pradziejowa
i Średniow., Archeol. Pol. 2009/2010 T. 49 (dr.
2011) s. 179-181, tabl. s. 91-92, mapa. Sum.
1200. SZYMAŃSKI Piotr: C z e r w o n y
D w ó r [pow. olecki], st. XXI, woj. warmińsko-mazurskie: badania w latach 2009-2010.
Światowit. Nowa Seria. Fasc. B: Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol. Pol. 2009/2010
T. 49 (dr. 2011) s. 183-185, tabl. s. 93-95,
mapa. Zsfg.
1201. MIERZWA Waldemar: Miasteczko. - Dąbrówno: Ofic. Retman, 2011. - 124,
[3] s.: il. - (Moja Biblioteka Mazurska; nr 20)
D ą b r ó w n o , pow. ostr.
1202. POKLEWSKI-KOZIEŁŁ Tadeusz:
Badania archeologiczne miasta historycznego:
studium metodyczne na podstawie Dąbrówna, Łęczycy, Przedborza i Kalisza // In: Materiały z konferencji konserwatorstwa archeologicznego zorganizowanych przez Ośrodek
Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego [...].
- Warszawa, 2007. - S. 321-335: il. Sum.
1207. GUMIŃSKI Witold, KOWALSKI
Tomasz: Aby na górce: dwa późnoneolityczne
groby z D u d k i [pow. giż.] w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich // In: Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e.
- Kraków, 2011. - S. 467-497: il., mapa. Sum.
1208. RÓŻAŃSKA Maria: Zbrojniki
kultury Zedmar na przykładzie stanowisk
Dudka 1 i Szczepanki 8 na Mazurach // In:
Na rubieży kultur: badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu. - Białystok, 2011.
- S. 333-342: il., tab., wykr. Sum.
1209. MROWIŃSKI Grzegorz, PIOTROWICZ Dariusz, ZWIERZ Jarosław: W
stuletnich murach... 1911-2011: stulecie budynku Gimnazjum nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w D z i a ł d o w i e . - Działdowo:
Gimnazjum nr 1, 2011. - 84 s.: il.
1210. ULATOWSKI Bogdan K.: Polski
Czerwony Krzyż na ziemi działdowskiej. Działdowo: TMZD, [2011]. - 123, [2] s.: il.,
faks., nuty, portr.
1211. JANIKOWSKA Bożenna: Dwadzieścia lat samorządu e l b l ą s k i e g o (19902010). - Elbląg: Elbl. Uczel. Hum.- Ekonom.,
2011. - 551 s.: il., portr.
1203. GAJOWNICZEK Tomasz: Wybory samorządowe 2010 roku w Gminie D o b r e M i a s t o : przebieg kampanii i wyniki.
Rocz. Dobromiejski 2010 T. 4 (dr. 2011) s.
225-242. Zsfg.
1212. KLEIN Hans-Jürgen: Die Strassen
Elbings: von der Gründung der Stadt 1237 bis
1945. - Bremerhaven: Truso-Verl., 2011. - 256
s.: il. - (Elbinger Hefte; 49)
1204. MASUKOWITZ Arnulf: Rok
1929: jubileusz 600-lecia Dobrego Miasta.
Rocz. Dobromiejski 2010 T. 4 (dr. 2011) s. 89128, il. Zsfg.
1213. MAIK Jerzy: Zaopatrzenie wojska
i straży miejskiej w tekstylia przez Radę Starego Miasta Elbląga w początkach XV wieku
// In: Non sensistis gladios: studia ofiarowane
92
Pomorze Wschodnie
Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin.
- Łódź, 2011. - S. 245-259: il.
1214. MARCINKOWSKI Mirosław: Kościane szczoteczki do zębów ze Starego Miasta w Elblągu: przyczynek do historii higieny. Elbl. Stud. Muz. 2011 [T.] 2 s. 110-119, il.
Sum.
1215. NAWROLSKA Grażyna: Pucharek
kamionkowy z „Grupy Falkego” znaleziony na Starym Mieście w Elblągu. Elbl. Stud.
Muz. 2011 [T.] 2 s. 140-147, il. Sum.
1216. „WENUS” z Elbląga?: „figurka”
kamienna z wielokulturowej osady w Elblągu-Modrzewinie (dawniej Lärchwalde Kreis
Elbing) / [aut.] Karol Szymczak [et al.]. Elbl.
Stud. Muz. 2011 [T.] 2 s. 201-206, il. Sum.
1217. ADAMKOWICZ Marek: Miasto
koszar. [Cz.] 1-3. Pomerania 2011 nr 10 s. 1820, il.; nr 11 s. 40-42, il.; nr 12 s. 43-45, il.
Gdańsk.
Cz. 1 pt.: Od wojsk miejskich do królewsko-pruskich. - Cz. 2 pt.: Zmieniające sie wojska. - Cz. 3 pt.: Życie
na beczce prochu.
Toż w jęz. kasz. pt.: Gard kòszarów. [Cz.] 1-3. Pomerania 2011 nr 10 s. 21-24, il.; nr 11 s. 42-44, il.; nr 12 s.
45-47, il.
Archeologicznym // In: Męski, supermęski
czy nijaki: kulturowy obraz mężczyzny (Łódź
11.12.2009 r.). Na stole i pod stołem (Łódź
16.04.2010 r.): materiały z ogólnopolskich
studencko-doktoranckich [..]. - Łódź, 2011.
- S. 235-239
1223. BIŁOZÓR-SALWA Małgorzata:
Wywoływacze gdańscy Mattheusa Deischa
1762-1765: analiza zawołań handlowych.
Prz. Muzykologiczny 2001 nr 8 s. 67-92, nuty.
Sum.
BOESZOERMENYI R. P.: Danzings Theilnahme an
dem Krieg der Hanse… = poz. 2594
1224. CHODUBSKI Andrzej: Gdańsk
a upamiętnianie w nim rocznic // In: Wielkie
rocznice w dyskursie publicznym i pamięci
społecznej. - Poznań, 2011. - S. 131-142
1225. CIELĄTKOWSKA Romana: Metoda rewitalizacji osiedli socjalnych Gdańska
okresu dwudziestolecia międzywojennego
na przykładzie wybranych osiedli = Revitalisation methodology for the social-housing
estates from the interwar period in Gdansk:
examples for selected cases. - Gdańsk: Wydz.
Architek. Polit. Gdań., 2002. - 287 s., [1] k.
tabl. skł.: il., wykr. + 1 CD-Rom
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
1219. BADURA Monika: Rośliny użytkowe w dawnym Gdańsku: studium archeobotaniczne. - Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań.,
2011. - 337 s.: il., tab., wykr. Bibliogr. s. 244270. Sum.
1220. BALIŃSKI Aleksander: Zmyślona podróż Ewliji Czelebiego [1611-1684] do
Gdańska w 1650 roku. Libri Gedan. 20082010 T. 26-28 (dr. 2011) s. 63-66. Sum. Zsfg.
1221. BARYLEWSKA-SZYMAŃSKA
Ewa: Domy szlachty w osiemnastowiecznym
Gdańsku // In: Život pražských paláců: šlechtické paláce jako součast městského organismu od středověku na práh moderní doby.
- Praha, 2009. - S. 505-534. Zsfg.
1222. BELINA Karolina: Po stole - znaleziska z latryn gdańskich od XV do XIX wieku
na podstawie wystawy w Gdańskim Muzeum
1226. ĆWIKAŁOWSKA Anna: Przekształcenia struktury przestrzenno-funkcjonalnej centrum Gdańska po 1989 roku // In:
Problemy zarządzania przestrzenią miasta
i jego otoczeniem. Cz. 1 i 2. - Bydgoszcz,
2010. - S. 49-56: il., pl., tab. Streszcz. Sum.
DANIELEWICZ S.: Jazzowisko Trójmiasta… = poz.
999
1227. DANZIGER Identitäten: eine mitteleuropäische Debatte / hrsg. v. Basil Kerski.
- Potsdam: Dt. Kulturforum Östliches Europa, 2011. - 288 s.: il. - (Potsdamer Bibliothek
Östliches Europa: Geschichte). Bibliogr. s.
270-279
Z treści: HUELLE Paweł: Die Heilig-Geist-Gasse s.
31-52. - TUSK Donald: Mein Danzig, mein Europa s. 5363. - HUELLE Paweł, TUSK Donald, ŻAKIEWICZ Zbigniew: Einst in Danzig / im Gespräch mit Wojciech Duda
s. 65-96. - ABRAMOWICZ Mieczysław: Reise ins Leben:
Kindertransporte aus Danzig 1939 s. 97-114. - LOEW
Pomorze Wschodnie
Peter Oliver: Deutschtum - Polonität - Multikulturalität?:
Danzig und seine Mythen s. 139-164. - LOEW Peter Oliver: Der Kampf um die Vergangenheit: Geschichtskultur
in Danzig/Gdańsk nach 1945 s. 165-186. - NOWACZEWSKI Artur: Melancholische Stadtlandschaften s. 187-200.
- ADAMOWICZ Paweł: Identität - Gedächtnis oder individuelle Erfahrung? s. 201-220. - CHWIN Stefan: Mythen
und Wahrheiten des neuen Danziger Gedächtnisses s.
221-247
1228. DARGACZ Janusz: Początki kąpieliska morskiego w Brzeźnie (1803-1806).
Rocz. Gdań. 2009/2010 T. 69/70 (dr. 2011) s.
47-57. Sum.
1229. DARGACZ Janusz: Zakład kąpielowy w Brzeźnie w okresie napoleońskiego
Wolnego Miasta Gdańska. Zap. Hist. 2011 T.
76 z. 1 s. 67-77. Zsfg. Sum.
93
ZAŁĘCKI Jarosław: Gdańsk obywatelski: bilans dwóch
dekad s. 86-102. - KRZEMIŃSKI Ireneusz: Gdańsk i pamięć Solidarności s. 148-175. - OGRODNIK Wojciech:
Solidarność: gdański fenomen s. 176-191. - MICHAŁOWSKI Lesław: Gdańska pamięć: narracje i symboliczne panowanie s. 217-233. - ŻADKOWSKA Magdalena,
DOWGIAŁŁO Bogna: Kościół św. Jana i Bazylika Mariacka w przestrzeni symbolicznej Gdańska s. 234-244.
- BORZYSZKOWSKI Józef: Kaszubi w Gdańsku s. 245265. - ROMANOW Andrzej: Losy mniejszości rosyjskiej
w Gdańsku s. 266-291. - LEMAŃCZYK Magdalena:
Świadkowie gdańskiej historii: Danzigerzy wczoraj i dziś
s. 292-307
1235. GORYŃSKI Grzegorz: Morski Oddział Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza
w Gdańsku // In: Straż Graniczna w dwudziestoleciu 1991-2011: materiały poseminaryjne, Koszalin, 19-20.05.2011 r. T. 2. - Koszalin,
2011. - S. 145-194: il., portr., tab.
Wyd. 2 popr. i uzup.: Koszalin, 2012
1230. DYGDAŁA Jerzy: Z życia towarzyskiego polskich elit szlachecko-magnackich
w Gdańsku w połowie 1757 roku (Przebendowscy, Adam Kazimierz Czartoryski [17341823] i wielu innych) // In: Przyjemność
w kulturze epoki rozumu. - Warszawa, 2011.
- S. 207-219
1231. ENGEMANN Iris: Danzig vs.
Gdańsk: die Geschichte wird besichtigt
(1919-2005) // In: Der genormte Blick aufs
Fremde: Reiseführer in und über Ostmitteleuropa. - Wiesbaden, 2011. - S. 137-148
1232. FRIEDRICH Jacek: Neue Stadt in
altem Gewand: der Wiederaufbau Danzigs
1945-1960. - Köln, 2010
Rec.: BERNHARDT Katja, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2011 Jg. 60 H. 3 s. 449-451
1233. GĄSIOROWSKI Andrzej: Kierunki współpracy młodzieży polskiej z Wolnego
Miasta Gdańska i Prus Wschodnich w latach
1918-1939 // In: W kręgu dorobku edukacyjnego II Rzeczypospolitej. - Kraków, 2011. - S.
343-356
1236. GÓRSKA Liliana: Theatrum atrocissimorum fatorum: religiöse Pestbewältigung in Danzig 1709. - Tönning, 2010
Rec.: OSSOWSKI Mirosław, Rocz. Gdań. 2009/2010
T. 69/70 (dr. 2011) s. 200-202
1237. GRABKOWSKA Maja: Liderzy
wspólnot mieszkaniowych jako aktorzy
w procesie rewitalizacji wybranych dzielnic
Gdańska. Probl. Rozwoju Miast 2010 R. 7 z. 3
s. 70-78, il., wykr. Streszcz. Sum.
1238. GROCHOWSKA Weronika: Historie dawnych gdańszczan wyczytane z płyt
nagrobnych znajdujących się w kościele św.
Trójcy i kaplicy św. Anny w Gdańsku // In:
Geniusz i obłąkanie: granice szaleństwa i rozumu (Łódź 03.12.2010 r.). Ze śmiercią nam
do twarzy: rytuały pogrzebowe, symbolika
sepulkralna, akt rozkładu w sztuce i kulturze
(Łódź 15.04.2011 r.): materiały z ogólnopolskich studencko-doktoranckich konferencji
naukowych [...]. - Łódź, 2011. - S. 181-185
1234. GDAŃSKI fenomen: próba naukowej interpretacji / red. nauk. Lesław Michałowski. - Warszawa: Wydaw. Nauk. Scholar,
2011. - 325 s.: wykr., tab.
1239. HILLEBRAND Almut: Danzig
und die Kaufmannschaft grossbritanischer
Nation: Rahmenbedingungen, Formen und
Medien eines englischen Kulturtransfers im
Ostseeraum des 18. Jahrhunderts. - Frankfurt/M., 2009
Z treści: OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary:
Gdański fenomen jako wyzwanie badawcze s. 12-29. -
Rec.: KIZIK Edmund, Rocz. Gdań. 2009/2010 T.
69/70 (dr. 2011) s. 199-200
94
Pomorze Wschodnie
1240. JANUSZAJTIS Andrzej: Od Gyddanyzc do Wielkiego Gdańska: dzielnice
Gdańska - nazwy, historia. - Gdańsk: Marpress, [2011]. - 122, [2] s.: il., pl. - (Gdańska
Kolekcja 1000-lecia)
KACZOR Dariusz: Dantziger Historien… = poz. 361
1241. KILARSKI Jan: Gdańsk. - Łomianki: Wydaw. LTW, [2011]. - 252, [8] s.: il.,
mapy. - (Cuda Polski)
Reprint wyd.: Poznań, 1937
1242. KIZIK Edmund: Pomoc Gdańska
dla gminy ewangelickiej w Smyrnie w 2 połowie XVIII wieku. Gdań. Rocz. Ewang. 2011
Vol. 5 s. 106-117. Zsfg.
1243. KIZIK Edmund: Uroczystości przy
remontach szubienicy i pręgierzy w Gdańsku
od drugiej połowy XVI do początku XIX
wieku: przyczynek do dziejów ceremonii
publicznych w okresie nowożytnym. Czasy
Nowożytne 2011 T. 24 s. 77-89. Sum.
1244. KOSIK Krzysztof: Oruński antykwariat. - Pelplin: „Bernardinum”, 2011.
- 117, [3] s.: il.
1245. LOEW Peter Oliver: Danzig: Biographie einer Stadt. - München: Beck, 2011.
- 320 s.: il. Bibliogr. s. 307-313
1246. MACIAKOWSKA Zofia: „...bynnen dem rynsteyne”: gospodarowanie skrajnym pasem ulicy w Gdańsku w późnym średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych //
In: Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego i wczesnonowożytnego miasta Europy Środkowej. - Wrocław,
2011. - S. 249-258: il. Zsfg.
1247. MACIAKOWSKA Zofia: Kształtowanie przestrzeni miejskiej Głównego Miasta
w Gdańsku do początku XV wieku. - Gdańsk:
Muz. Archeol., 2011. - 160 s.: il, tab. - (Fontes
Commentationesque ad Res Gestas Gedani
et Pomeraniae; T. 3). Bibliogr. s. 149-158.
Sum. Zsfg.
1248. NOCNY Waldemar: Letnica. Gdańsk: Fund. Meritum, 2011. - 283, [2] s.:
il., portr., tab. Bibliogr. s. 272-283
Dzielnica Gdańska
1249. PERZ Anna: Die Paul-BenekeJugendherberge in Danzig (Gdańsk) // In:
Stadtfluchten. - Warszawa, 2011. - S. 177-186,
[8] s. tabl. Streszcz.
1250. SAGAN Iwona: Miasto dla mieszkańców, miasto dla gości: turystyka miejska
w polityce rozwoju miast na przykładzie
Trójmiasta // In: Miasto: księga jubileuszowa
w 70. rocznicę urodzin profesora Stanisława
Liszewskiego. - Łódź, 2011. - S. 143-153: il.
1251. SARYUSZ-WOLSKA Magdalena:
Gdańskie ścieżki pamięci w perspektywie
literackiej i filmowej // In: Kino polskie: reinterpretacje: historia, ideologia, polityka.
- Kraków, 2008. - S. 323-334
1252. STUDIA i materiały do dziejów
domu gdańskiego. Cz. 2 / red. Edmund Kizik.
- Gdańsk; Warszawa: Inst. Hist. PAN, 2011.
- 351 s.: il., faks., tab. Zsfg.
Treść: MACIAKOWSKA Zofia: Przepisy budowlane
w wilkierzach gdańskich i ich wpływ na kształtowanie
zabudowy w mieście od średniowiecza do końca XVIII
wieku s. 15-52. - KOŚCIELAK Sławomir: Nieruchomości
katolickich instytucji kościelnych w Gdańsku od XVI po
początek XIX wieku s. 53-108. - GRULKOWSKI Marcin:
Nieruchomości klasztoru żarnowieckiego w Gdańsku
w XVI-XVIII wieku: przegląd źródeł i możliwości badawcze s. 109-145. - KIZIK Edmund: Przedproża i inne
przybudówki gdańskich kamienic w świetle koncesji budowlanych z drugiej połowy XVIII wieku s. 147-170. - PALUCHOWSKI Piotr: Przyczynek do wynajmu pomieszczeń dla kupców w okresie jarmarku dominikańskiego
(1766-1770) s. 171-182. - ŁĄCZYŃSKA Ewa: Mieszkańcy
ul. Szerokiej w świetle spisu z 1770 roku s. 183-205. - KIZIK
Edmund: Gdańskie karczmy i zajazdy na przełomie XVIII
i XIX wieku s. 207-217. - BARYLEWSKA-SZYMAŃSKA
Ewa: Kamienice gdańskie w zapiskach inwentaryzacyjnych
Georga Müntera [1900-1965] z lat 1935-1938 s. 219-248.
- MACIAKOWSKA Zofia: Opis z natury: zabudowa działki i struktura budowlana znajdujących się na niej obiektów w inwentaryzacji dawnych domów gdańskich Georga
Müntera [1900-1965] s. 249-277. - SZYMAŃSKI Wojciech: Opis wystroju wnętrz gdańskich kamienic w zapiskach Georga Müntera [1900-1965] s. 279-319. - GZOWSKI Jacek, KRIEGSEISEN Anna, MACIAKOWSKA Zofia:
Historia domu gdańskiego browarnika przy ul. Rycerskiej
10 s. 321-341. - DŁUGOKĘCKI Wiesław: Atlas historyczny
Gdańska: założenia projektu badawczego s. 343-346
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2009 r. poz. 1329
Pomorze Wschodnie
1253. ŚLĘZAK Jarosław: Instytucjonalizacja życia imigracyjnego w przestrzeni lokalnej Gdańska. - Toruń, 2010
Rec.: CHODUBSKI Andrzej, Cywilizacja i Polityka
2011 nr 9 s. 477-481
1254. ŚLĘZAK Jarosław: Zjawisko migracji w rzeczywistości kulturowej Gdańska.
Cywilizacja i Polityka 2011 nr 9 s. 141-149
1255. WĘDRÓWKI po Wrzeszczu / red.
Katarzyna Szczepańska, Jakub Szczepański.
- Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2011. - 321,
[3] s.: il., pl. Bibliogr. s. 309-311
1256. ŻAKIEWICZ Maciej: Zanim powstała „Solidarność”: Gdańsk - pomiędzy
Grudniem 70 a Sierpniem 80. Teki Gdań.
2008/2009 T. 10/11 (dr. 2009) s. 7-29
1257. ŻUKOWSKI Jacek: Phoenix alter:
program ideowy pierwszej wizyty Władysława IV w Gdańsku (1634). Barok 2011 [R.] 18
[nr] 2 s. 131-173, il. Sum.
1258. BAŃKOWSKA Barbara J.: Curriculum Vitae G d y n i // In: Wpływ dorobku
II Rzeczypospolitej na urbanistykę i architekturę powojenną. - Białystok, 2011. - S. 271302. Streszcz. Sum.
1259. BRZEZIŃSKI Piotr: W pół kroku
za WRON-Ą: gdyńska PZPR w okresie stanu
wojennego. Rocz. Gdyński 2011 nr 23 s. 22-36
1260. CHALIMONIUK Krzysztof: Kontakty czechosłowacko-gdyńskie w latach
dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Rocz.
Gdyński 2011 nr 23 s. 105-118, tab.
1261. DROZD Jarosław: Lost in the
whirlwind of war: the Jewish community in
Gdynia, Poland. - Gdynia: Ofic. Verbi Causa,
2008. - 496 s.: il. Bibliogr. s. 471-474
Toż w jęz. pol. zob. bibliogr. za 2007 r. poz. 1230
1262. JAKIMOWICZ-OSTROWSKA
Iwona: Kształtowanie się struktury narodowościowej mieszkańców Gdyni w latach
1944-1970 // In: Społeczeństwo PRL: historia,
kultura, pamięć. - Poznań, 2011. - S. 33-40
95
1263. MAŁSZYCKI Dariusz: Organizacja
harcerstwa gdyńskiego w latach 1959-1989.
Rocz. Gdyński 2011 nr 23 s. 170-185, tab.
MORZE nasze i nie nasze… = poz. 2629
1264. POLAŃSKA Aurelia, POLAŃSKI
Zygmunt: Jako pierwszą pozdrawiam Gdynię: Jan Paweł II na Skwerze Kościuszki 11
czerwca 1987 r. - Pelplin: „Bernardinum”,
2007. - 195, [1] s.: il.
1265. PRZYBYLSKA Lucyna: Nazwy religijne ulic w Gdyni. Rocz. Gdyński 2011 nr
23 s. 190-197, il., mapa, tab., wykr.
1266. REMBALSKI Tomasz: Gdynia i jej
dzielnice przed powstaniem miasta (XIII-XX
wiek). - Gdynia: Muz. Miasta Gdyni, 2011. 208 s.: il., faks. Bibliogr. s. 181-193
1267. REMBALSKI Tomasz, MAŁSZYCKI Dariusz, ŻYWICKA Zofia: Wielki Kack:
dzieje kaszubskiej wsi. - Gdynia: Region,
2011. - 117, [2] s.: il.
Obecnie dzielnica Gdyni
ROCZNIK Gdyński… = poz. 78
1268. SOKOŁOWSKA Małgorzata: Dni
bezciastkowe: Gdynia w latach 1945-1956.
- Gdynia: Ofic. Wydaw. Verbi Causa, 2011.
- 231, [1] s.: il., faks.
1269. SOKOŁOWSKA Małgorzata: „Polska Riwiera” siłą wzięta. Rocz. Gdyński 2011
nr 23 s. 186-189
Historia budynku Klubu Marynarki Wojennej
w Gdyni
STEPKO M.: Wybrane aspekty nazistowskiej polityki ludnościowej w okupowanej Gdyni… = poz. 1982
1270. ŚMIERZCHALSKI Alfons: Spod
znaku lilijki: gdyńskie harcerstwo II Rzeczypospolitej. - Gdynia, 2011. - 428 s.
1271. TOCZEK Ryszard: Waterfront
Gdyni: tożsamość i przyszłość miasta // In:
Wybrane problemy przekształceń miast Polski północnej. - Gdynia, 2006. - S. 91-104: il.
96
Pomorze Wschodnie
1272. TOMKIEWICZ Monika, WŁODARCZYK Bożena: Akty terroru hitlerowskiego wobec ludności cywilnej w Gdyni
Obłużu w pierwszych miesiącach okupacji.
Rocz. Gdyński 2011 nr 23 s. 151-169, il.
1273. TOŻSAMOŚĆ kulturowo-cywilizacyjna Gdyni: Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej / red. Mirosław Gawron,
Helena Głogowska; Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni. - Gdynia, 2011.
- 197 s.: il., faks., portr., tab., wykr. - (Zeszyty
Gdyńskie; nr 6)
Z treści: CHODUBSKI Andrzej: „Ojcowie” Gdyni
a kształtowanie się jej tożsamości lokalnej s. 15-28. GŁOGOWSKA Helena: Witold Butkiewicz [1902-1975]:
pracownik przedwojennego Urzędu Celnego w Gdyni
s. 29-45. - GAWRON Mirosław: 100-lecie doktoratu
profesora Teofila Zegarskiego (1884-1936) s. 47-59. GAWRON Mirosław: Powstanie zboru ewangelickiego
w Małym Kacku na tle ładu wyznaniowego w Gdańsku
w połowie XVI wieku s. 61-69. - TUSZYŃSKI Michał:
Legenda gdyńskich kosynierów s. 71-79. - MAŁKOWSKI Kazimierz: Kościół katolicki w Gdyni w okresie II
wojny światowej s. 81-92. - GANOWIAK Henryk: 90
lat Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni: powstanie Morskiego Laboratorium Rybackiego w Helu s. 93100. - KARDAS Mariusz: Gdynia 2011 - nowe otwarcie:
o potrzebie opracowania nowej monografii miasta Gdyni
słów kilka s. 101-117. - CICHARSKA Aleksandra: Przemiany demograficzne w Gdyni w latach 1946-2009 s.
119-125. - SOŁTYS Czesław: Św. Urszuli Ledóchowskiej
[1856-1939] patriotyzm i relacje z morzem s. 127-137. BRUSZEWSKA-GŁOMBIOWSKA Monika: Działalność
Akcji Katolickiej w Gdyni jako próba rozwiązania kwestii
społecznej s. 139-147. - PRZYBYLSKA Lucyna: Święci
patronowie ulic gdyńskich s. 149-154. - GAWRON Mirosław: Kazimierz Małkowski: działalność naukowa i społeczna s. 155-160
1274. UKLEJEWSKI Janusz: Moja Gdynia / wyb. fot. i tekst Dagmara Płaza-Opacka.
- Gdańsk: Maszoperia Literacka, 2011. - 277,
[3] s.: il.
Album
1275. WITCZAK Maciej: Żółto-niebiescy. [Cz.] 2: Klub marzeń miasta z morza. Gdynia: Gdyń. Ofic. Wydaw., 2011. - 557 s.: il.
Klub Sportowy Arka Gdynia.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2010 r. poz. 1479
1276. HISTORISCHE Einwohner-Verzeichnisse (HEV) für das ehemalige Südostpreussen: das Heiratsregister des katho-
lischen Kirchspiels St. Johannes Baptist zu
Gillau [G i ł a w y, pow. olszt.] (Landkreis Allenstein) von 1898-1945 / bearb. v. Michael
Bulitta; Genealogische Arbeitsgemeinschaft
Neidenburg und Ortelsburg. - Bonn, 2009.
- 305 s.: il. - (Der Schriften der Genealogischen Arbeitsgemeinschaft Neidenburg und
Ortelsburg; Nr. 20)
1277. BIAŁUŃSKI Grzegorz: Zabiegi
mieszkańców G i ż y c k a o przywilej lokacyjny miasta i jego treść (1579-1612). Kom.
Maz.- Warm. 2011 nr 4 s. 609-616. Zsfg.
Sum.
1278. MACIAŁOWICZ Andrzej: G o ł ę b i e w o [pow. nidz.] (d. Taubendorf), woj.
warmińsko-mazurskie: badania w roku 2010.
Światowit. Nowa Seria. Fasc. B: Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol. Pol. 2009/2010
T. 49 (dr. 2011) s. 197-199, tabl. s. 150-106,
mapa. Sum.
1279. GRABARCZYK Tadeusz: Mało
znane odkrycie sprzed stu lat w G o ł ę b i e w i e W i e l k i m na Pomorzu Gdańskim //
In: Non sensistis gladios: studia ofiarowane
Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin.
- Łódź, 2011. - S. 145-149: il.
Dot. mogił żołnierskich z 1813 r.
1280. STANGEL Szymon: G o r z ę d z i e j
[pow. tczew.] od powrotu do Macierzy w 1920
do wyzwolenia w marcu 1945 roku. Teki Kociewskie 2011 z. 5 s. 159-185, il.
1281. KURPIEWSKI Artur: Cmentarzysko kultury wielbarskiej w G o s t k o w i e
[pow. tor.]. - Lublin: UMCS, 2008. - 131 s.: il.,
mapy, tab. - (Supplementa Monumenta Studia Gothica; z. 1). Zsfg.
1282. CYMEK Lidia: Wyniki badań
szczątków kostnych z grobu skrzynkowego
odkrytego w G r a b o w i e B o b o w s k i m ,
gm. Starogard Gdański (stanowisko 1). Słup.
Pr. Biol. 2011 nr 8 s. 31-36, il . Sum.
1283. IBSEN Timo, SKVORCOV Konstantin N.: Das Gräberfeld von Berezovka/
G r o s s O t t e n h a g e n : ein wiederent-
Pomorze Wschodnie
deckter Bestattungsplatz des 1. Jahrtausends
n. Chr. im Kaliningrader Gebiet. Bericht d.
Römisch-German. Kommission 2004 Bd. 85
s. 379-452
1284. BIELIŃSKA-MAJEWSKA Beata,
MAJEWSKI Maciej: Wstępne wyniki badań przeprowadzonych na Górze Zamkowej
w G r u d z i ą d z u (stan. 1) we wrześniu 2008
roku. Rocz. Grudz. 2011 T. 19 s. 259-271, il.
CZARCIŃSKI I., FURMAŃSKA K.: Publikacje dotyczące Grudziądza… = poz. 2
1285. 25 [DWADZIEŚCIA pięć] lat
działalności Koła Miłośników Dziejów Grudziądza (24 IX 1986 - 31 V 2011): IV księga pamiątkowa / red. Janusz Hinz, Tadeusz
Rauchfleisz. - Grudziądz: Koło Miłośn. Dziejów Grudz., 2011. - 108 s.: il., tab. - (Biblioteka Koła Miłośników Dziejów Grudziądza;
T. 64)
1286. GRABOWSKI
Włodzimierz:
Twierdza fortowa Grudziądz z przełomu XIX
i XX wieku: stan zachowania i perspektywy
zagospodarowania // In: Fortyfikacje w Polsce: historia, perspektywy ochrony, zagospodarowanie. - Pniewo, 2011. - S. 43-50: il.
1287. HALICKI Krzysztof: Działalność
policji politycznej w zwalczaniu ruchu komunistycznego w Grudziądzu w dwudziestoleciu międzywojennym. Rocz. Grudz. 2011 T.
19 s. 129-152, il., portr., tab. Sum.
HINZ J.: Bibliografia grudziądzka… = poz. 4
1288. KURZYŃSKA Małgorzata: Materiały wczesnośredniowieczne z Grudziądza
- Wielkiego Tarpna, woj. kujawsko-pomorskie, stanowisko 4. Rocz. Grudz. 2011 T. 19 s.
287-301, il., tab.
MARKOT E., ŻEBROWSKI M.: Mapy i plany Grudziądza… = poz. 215
ROCZNIK Grudziądzki… = poz. 79
1289. SCHOENWALD Dawid: Eksterminacja ludności polskiej w Grudziądzu jesienią 1939 roku. Rocz. Grudz. 2011 T. 19 s.
153-177, il., tab. Sum.
97
SŁAWIŃSKI W.: Działania komunistycznego aparatu bezpieczeństwa wobec kościołów… = poz. 2058
1290. SZABLICKA Małgorzata: Wartości ekslibrisu i formy popularyzacji w Grudziądzu. Rocz. Grudz. 2011 T. 19 s. 426-428,
tab.
1291. WASZKIEWICZ Zofia: Grudziądz
w latach 1920-1939. Cz. 1-2. - Toruń, 2008
Rec.: GETKA-PESTA Sylwia, Rocz. Grudz. 2011 T.
19 s. 422-425
1292. WOŹNIAK Zbigniew: Z dziejów
grudziądzkiego podziemia AK na podstawie powojennych akt prokuratorskich. Rocz.
Grudz. 2011 T. 19 s. 225-237. Sum.
1293. KUKLIK Mirosław: H e l s k i dom
rybacki. - Hel: Wydaw. „MS”, 2011. - 28 s.: il.
- (Zeszyt Helski; 13)
1294. BOGUCKI Ryszard: I d z b a r k
[pow. ostródz.] Twardowskiego. Okolice
Ostródy 2011 s. 143-153, il.
1295. SURKAU Hans-Christoph: Gestellungspflichtige im Kreis Preussisch Eylau
[I ł a w a P r u s k a ] 1886. Altpr. Geschl.- kde
N.F. 2011 Bd. 41 s. 165-194
1296. MATUSZEWSKA
Agnieszka:
Neolityczne materiały ze stanowiska nr 1
w J a n o w i e P o m o r s k i m , gm. Elbląg,
woj. warmińsko-mazurskie. Materyjaly pa
Archealogii Belarusi 2010 yp. 19 s. 167-175
1297. JAREMEK Agnieszka: J e z i o r k o
[pow. giż.], st. I, woj. warmińsko-mazurskie:
badania w roku 2009. Światowit. Nowa Seria.
Fasc. B: Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol. Pol. 2009/2010 T. 49 (dr. 2011) s. 209211, tabl. s. 111, mapa. Sum.
1298. BRZÓSKA Artur: J ę c z n i k [pow.
szczyc.] (d. Johannisthal), st. I, woj. warmińsko-mazurskie: badania w roku 2010. Światowit. Nowa Seria. Fasc. B: Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol. Pol. 2009/2010 T. 49
(dr. 2011) s. 213-214, tabl. s. 112-113, mapa.
Sum.
98
Pomorze Wschodnie
1299. WIELOKULTUROWA
osada
w J u s z k o w i e -Rusocinie, gm. Pruszcz
Gdański, woj. Pomorskie, stan. 28: archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A1 / red. Józef Bednarczyk, Adriana
Romańska. - Poznań: Wydaw. Pozn., 2011.
- 287, [2] s., [3] k. tabl. skł.: il. - (Via Archaeologica Posnaniensis; T. 3). Sum.
1300. FONFEREK Joanna: K a d y ń s k a
[pow. elbl.] kopia osiemnastowiecznego pieca: historia obiektu. Elbl. Stud. Muz. 2011 [T.]
2 s. 207-210, il.
1301. KASZUBOWSKA Joanna: Cadinen (Kadyny): Musterdorf Kaiser Wilhelms
II. // In: Stadtfluchten. - Warszawa, 2011. - S.
117-127, [8] s. tabl. Streszcz.
1302. KOWALKOWSKI Krzysztof: Z
dziejów Gminy K a l i s k a [pow. starog.] oraz
wsi do niej należących. - Gdynia, 2010
Rec.: SZWANKOWSKI Jerzy: Kilka uwag na temat
przedstawienia okresu panowania pruskiego w monografii [...], czyli verba volant, scripta manent, Zesz. Chojn.
2011 nr 26 s. 191-194
1303. NORYŚKIEWICZ Agnieszka M.,
CHUDZIAK Wojciech: Historia roślinności
i osadnictwa w rejonie zespołu osadniczego
w K a ł d u s i e [pow. chełm.] // In: Człowiek
i jego wpływ na środowisko przyrodnicze
w przeszłości i czasach historycznych. - Warszawa, 2011. - S. 127-132: il., wykr.
1304. KRAJEWSKA Magdalena: Nietypowy pochówek z cmentarzyska w K a m i o n k a c h D u ż y c h [pow. tor.]: obrządek
pogrzebowy jako wyraz ludzkich lęków // In:
Kim jesteś człowieku: Funeralia Lednickie spotkanie 13. - Poznań, 2011. - S. 313-318: il.
1305. K A R S I N i Gmina: wczoraj i dziś
/ red. Józef Borzyszkowski. - Gdańsk: Inst.
Kasz., 2011. - 157, [3] s.: il., faks., portr., tab.
Z treści: BORZYSZKOWSKI Józef: Kronikarze dziejów wsi i gminy Karsin s. 19-50. - OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Zabory w literaturze naukowej i pięknej s. 51-70. - ŁOSIŃSKI Aleksander: Boże Męki i inne
zabytki Karsina i Gminy s. 71-96. - BRZESKA Elżbieta:
Szkoła w Karsinie w dwudziestoleciu ostatniego przełomu wieków s. 97-114. - ORLIKOWSKI Jan: Wieś Karsin
na tle Gminy w realiach III Rzeczypospolitej s. 115-128
1306. K AU P i Sambija v sisteme
transnacional’nych kontaktov: sbornik dokladov 3-j Baltijskoj archeologičeskoj konferencii, posvjaščjonnoj 30-letiju otkrytija
poselenija Kaup / red. V[ladimir] I. Kulakov;
Institut Archeologii (Moskva); Kaliningradskij Oblastnoj Istoriko-Chudožestvennyj
Muzej. - Kaliningrad, 2010. - 106 s.: il., mapy
1307. KULAKOV Vladimir I.: Kurškij
pogrebal’nyj obrjad na Kaupe (poluostrov
Sambija). Pruthenia 2011 T. 6 s. 61-79, il.
Streszcz. Zsfg. Sum.
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_6/Pruthenia_6_2011_int_full.pdf
1308. ARNOLD Udo: Ein kleiner Rastenburger [K ę t r z y n ] Fund. Preussenland
NF 2010 Jg. 1 s. 126-130
1309. BURDYŁO Dorian Piotr: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego w Kętrzynie // In: Straż Graniczna w dwudziestoleciu
1991-2011: materiały poseminaryjne [...] T.
1. - Koszalin, 2011. - S. 27-126: il., portr.
Wyd. 2 popr. i uzup.: Koszalin, 2012
1310. CENTRUM Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie / red. Edward Milewski // In: Straż Graniczna w dwudziestoleciu
1991-2011: materiały poseminaryjne [...] T.
2. - Koszalin, 2011. - S. 233-244: il., tab.
Wyd. 2 popr. i uzup.: Koszalin, 2012
PRZYWILEJ lokacyjny Kętrzyna… = poz. 572
1311. RUDNICKI Mirosław: Ażurowa
tarczka z K i e l a r : przyczynek do badań nad
dalekosiężnymi powiązaniami grupy olsztyńskiej. Światowit. Nowa Seria. Fasc. B: Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol. Pol.
2009/2010 T. 49 (dr. 2011) s. 119-132, tabl. s.
49-53. Sum.
1312. CZAPIEWSKA Natalia Zofia:
K l a w k o w o [pow. chojn.] w latach 14661772. Zesz. Chojn. 2011 nr 26 s. 19-35, mapy,
tab.
Pomorze Wschodnie
1313. DEMERECKAS Kęstutis, SAFRONOVAS Vasilijus: Klaipėda [K ł a j p e d a ]
1945-1965... - Klaipėda: Libra Memelensis,
2010. - 303, [1] s.: il. Sum. Zsfg. Sod.
1314. KLAIPĖDOS piliavietės pietinė
dalis. (The south part of the Klaipėda castle
site) / [aut.] Gintautas Zabiela [et al.]. Archaeol. Tyrinėjimai Liet. 2009 (dr. 2010) s.
189-194, il. Sum.
1315. KLAIPĖDOS pilies pietinė dalis
ir kurtinos. (The S part and curtain wall of
Klaipėda Castle) / [aut.] Gintautas Zabiela [et
al.]. Archeol. Tyrinėjimai Liet. 2010 (dr. 2011)
s. 199-210, il. Sum.
1316. MEMEL als Brücke zu den baltischen Ländern: Kulturgeschichte Klaipėdas
vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert / hrsg.
v. Bernhart Jähnig. - Osnabrück: Fibr.-Verl.,
2011. - 246 s.: il., mapy. - (Tagungsberichte
der Historischen Kommission für Ost- und
Westpreussische Landesforschung; 26)
Treść: ŽULKUS Vladas: Entwicklungslinien der
Stadt Memel von der Gründung bis zur Mitte des 17.
Jahrhunderts s. 13-34. - JÄHNIG Bernhart: Memel als
Angriffspunkt der Litauer während der Zeit des Deutschen Ordens s. 35-48. - HARTMANN Stefan: Die
Brückenfunktion Memels in der Korrespondenz Herzog
Albrechts mit Livland s. 49-94. - GROTH Andrzej: Der
Hafen in Memel in den Jahren 1664 bis 1722 s. 95-108.
- BAUBLYS Arūnas: Konfessionelle Identitäten der Stadt
Memel/Klaipėda im 19./20. Jahrhundert s. 109-118.
- POCYTĖ Silva: Die memelländische Identität nach
dem Zweiten Weltkrieg am Beispiel einer lutherischen
Gemeinde s. 119-132. - RINAU Inga: Kulturtransfer in
den Übersetzungen der Werke von Hermann Sudermann [1857-1928] s. 133-142. - KNOLL Renate: Dichtung als Loblied Gottes: zur Mystik als Lebensform des
ostpreussischen Lyrikers und Schriftstellers Fritz Kudnig
(17.6.1888 - 6.2.1979) s. 143-162. - OBERDÖRFER Lutz:
Die Grossmächte und die Zukunft des Memellandes
1919-1924/25 s. 163-204. - SHINDO Rikako: Das Bennenschiffahrtsabkommen von 1923/24: deutsch-litauische Verständigungsversuche im Schatten der Memelkonventionsverhandlungen s. 205-226. - WILLOWEIT
Dietmar: Staatliche Souveränität und parlamentarisches
Prinzip in der memelländischen Verfassungskrise von
1931/32 s. 227-246
1317. PETRUŽIENĖ Sada: Klaipėda
Jewish community: survival, continuity
and change // In: Identity politics: migration, communities and multilingualism.
99
- Klaipėda, 2010. - S. 72-86 . Sum. Streszcz.
w jęz. lit.
1318. PILIČIAUSKIENĖ Giedrė, MASIULIENĖ Ieva: Animal breeding and butchering: a glimpse from old Klaipėda. Archaeol.
Baltica 2011 [T.] 16 s. 168-185, il., pl., tab.
wykr. Streszcz. w jęz. lit.
1319. RADA Uwe: Die Memel: Kulturgeschichte eines europäischen Stromes. - München, 2010
Rec.: HALICKA Beata, Borussia 2011 nr 50 s. 384386. - HERMANN Arthur, Annaberger Annalen 2011 Nr.
19 s. 319-321 [wersja elektron.] http://annaberger-annalen.de/jahrbuch/2011/AA19_19_Rezensionen.pdf
1320. ŠIMKUTĖ Indrė: Glass bottles
from the 16th century to the 19th century in
the old town of Klaipėda: data from archaeological excavations. Archaeol. Baltica 2011
[T.] 16 s. 152-167, il., mapa, wykr. Streszcz.
w jęz. lit.
1321. WO liegt Coadjuthen? [K o a d y u t y ]: die Geschichte eines ostpreussischen
Kirchspiels im ehemaligen Memelland / zsgest. u. komment. v. Günter Uschtrin. - Berlin: Berliner Wissenschafts-Verl., 2011. - 530,
[1] s.: il., mapy. Bibliogr. s. 527-530
1322. K O Ś C I E R Z Y N A i powiat kościerski w latach II wojny światowej 19391945 / red. Andrzej Gąsiorowski. - Kościerzyna, 2009
Rec.: BORCHERS Roland, Zap. Hist. 2011 T. 76 z. 2
s. 136-140
1323. NAWORSKI Zbigniew: Rola K o w a l e w a P o m o r s k i e g o jako ośrodka
politycznego, administracyjnego i sądowego
w XVII i XVIII wieku. Acta Univ. Wratisl.,
Prawo 2010 [z.] 311 s. 175-184 . Zsfg.
1324. KULAKOV Vladimir I.: DollkajmKovrovo [K o w r o w o ]: issledovanija 19922002 gg. - Minsk: Inst. Ist. NAN Belarusi,
2007. - 335 s.: il. - (Prussia Antiqua; T. 4).
Sum. Zsfg.
1325. KULAKOV Vladimir I.: Eine verzierte wikingerzeitliche Trensenstange aus
Dollkeim (Kowrovo) im Samland. Archäol.
100
Pomorze Wschodnie
Korrespondenzbl. 2005 Bd. 35 H. 2 s. 273281
1326. WOŹNIAK Marcin: Cmentarzysko kultury wielbarskiej w K o z ł ó w k u , pow.
nidzicki (d. Klein Koslau, Kreis Neidenburg)
w świetle publikacji i materiałów archiwalnych. Wiad. Archeol. 2011 T. 62 s. 169-208,
il., mapa, tab. Bibliogr. s. 199-206. Sum.
1327. CHOWANIEC Roksana: K r o s n o , st. 1, woj. warmińsko-mazurskie: badania w roku 2009. Światowit. Nowa Seria. Fasc.
B: Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol.
Pol. 2009/2010 T. 49 (dr. 2011) s. 223-224,
tabl. s. 122, mapa. Sum.
ALLTAG in Königsberg (Pr.) [K r ó l e w i e c ] im
Spiegel seiner Lokalzeitung… = poz. 1049
1328. KAŁĄŻNY Jerzy: Königsberg/Kaliningrad im Doppelspiegel deutscher und
sowjetisch-russischer touristisch orientierter
Veröffentlichungen // In: Der genormte Blick
aufs Fremde: Reiseführer in und über Ostmitteleuropa. - Wiesbaden, 2011. - S. 162-173
1329. WASSERBERG Hans: Die Namen
von ca. 820 Bewohnern der Hufenallee von
Königsberg/Pr. von 1550 bis 1750. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2011 Bd. 41 s. 131-164
1330. LIGUZ Justyna: Rewitalizacja
Kw i d z y n a . Prowincja (Sztum) 2011 nr 1 s.
6-16, il.
1331. NOWAKIEWICZ Tomasz, RZESZOTARSKA-NOWAKIEWICZ Aleksandra:
L a s o w i e c [pow. mrąg.] (d. Sternwalde),
woj. warmińsko-mazurskie: badania w roku
2010: co zostało z „dużej” metropolii? Światowit. Nowa Seria. Fasc. B: Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol. Pol. 2009/2010 T. 49
(dr. 2011) s. 225-227, tabl. s. 123-124, mapa.
Sum.
1332. WIŚNIEWSKA Anna: Materiały
z cmentarzyska w L e ś n i e w i e , pow. kętrzyński (dawne Fürstenau, Kr. Rastenburg).
Wiad. Archeol. 2011 T. 62 s. 119-167, il.,
mapa. Bibliogr. s. 148-152. Sum.
1333. HISTORIA L i d z b a r k a Wa r m i ń s k i e g o . T. 2 cz. 1 / red. Krzysztof Mikulski, Eugeniusz Borodij. - Lidzbark Warmiński: Urząd Miejski, 2011. - 630, [5] s.: il.,
tab.
Treść: GOLON Mirosław: Lidzbark Warmiński
1945-1950: pierwsze lata w nowej Polsce s. 11-174. - GOLON Mirosław: Lidzbark Warmiński w latach 1950-1956
s. 175-360. - GOLON Mirosław: Lidzbark Warmiński
w latach 1957-1975 s. 361-619
T. 1 zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 1379
Rec.: HARTMANN Stefan, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2010 Bd. 54 (dr. 2011) s. 100-106 [rec. dot.
T. 1]
1334. SZULIST Władysław: Historyczny L i p u s z [pow. kośc.] i wspomnienia. Gdańsk: [s.n.], 2011. - 159 s.: il., mapy, portr.
1335. KULPA Joanna: Ł ą k o r z [pow.
kośc.]: mała wieś w wielkiej historii. - Brzezia Łąka: Wydaw. Poligraf, 2011. - 239 s.: il.,
faks.
1336. AGEJCZYK Tomasz: M a l b o r k :
miasto cmentarzy. Prowincja (Sztum) 2011
nr 3 s. 72-83, il.
1337. BORCHERT Hans Joachim: Marienburg im Königlichen Preussen. Westpr.Jahrb. 2011 Bd. 61 s. 25-35
1338. JÓŹWIAK Sławomir, TRUPINDA
Janusz: Organizacja życia na zamku krzyżackim w Malborku w czasach wielkich mistrzów
(1309-1457). - Wyd. 2 uzup. i popr. - Malbork:
Muz. Zamkowe, 2011. - 590 s.: il., tab. + [1] k.
tabl. skł. Bibliogr. s. 566-590. Zsfg.
1339. RZĄD Ryszard: Życie kulturalne
w Malborku w okresie międzywojennym.
Prowincja (Sztum) 2011 nr 1 s. 139-149, il.,
portr.
1340. SZWEDA Adam: Okoliczności wizyty króla Kazimierza Wielkiego w Malborku
w 1365 roku. Rocz. Hist. 2011 R. 77 s. 83-101.
Zsfg. Sum.
1341. OLLICK Maria, OLLICK Jerzy:
Minęło 20 lat: uroczystości związane z ponownym odsłonięciem tablicy na pomniku
Pomorze Wschodnie
101
św. Jana Nepomucena w M a ł e j K o m o r z y
[pow. tuch.]. Zap. Tucholskie 2009-2010 nr 56 (dr. 2011) s. 234-238, il., faks.
k. tabl. skł.: il., mapy, wykr. Bibliogr. s. 167179
Zawiera tekst przemówienia Tomasza Janty-Połczyńskiego (1910-2002)
1349. KOWALKOWSKI Krzysztof: Z dziejów O b o z i n a [pow. starog.]. - Gdynia:
Region, 2011. - 134, [1] s.: il., portr., tab. Bibliogr. s. 130-134
1342. KULAKOV Vladimir I.: Herkunft der Halsringe aus Hammersdorf/
M ł o t e c z n o [pow. bran.]. Slavia Antiqua
2011 T. 52 s. 17-32, il. Sum. Zsfg.
1343. DOLATOWSKI Dariusz: Gminne strony: z dziejów wsi M o k r y D w ó r
w gminie Pruszcz Gdański oraz lokalnego
zboru Braci Czeskich i luterańsko-kalwińskiego. - Suwałki; Pruszcz Gdański: Wydaw.
Agni, 2011. - 104 s.: il., faks., portr.
1344. SOLARZ-TACIAK Sonia, TACIAK
Piotr W.: Pogranicze kultur i miasta: zarys
dziejów nowego cmentarza ewangelickiego
w M o r ą g u wraz z kaplicą cmentarną, obecnie cerkwią prawosławną pw. św. Włodzimierza. Okolice Ostródy 2011 s. 97-108, il.
1345. GRENZ-SZUTA Katarzyna, KLASA Andrzej: M ś c i s z e w i c e [pow. kart.]
dawniej i dziś. - Mściszewice: ZasadaMedia
- Łukasz Zasada, 2011. - 220 s.: il., mapy
Album
1346. MARCINIAK-KAJZER Anna: Militaria ze średniowiecznego dworu w N a r z y m i u [pow. działd.] // In: Non sensistis
gladios: studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin. - Łódź, 2011.
- S. 261-273: il.
1347. MARCINIAK-KAJZER Anna: Obraz
obronnej siedziby w Narzymiu w woj. warmińsko-mazurskim po badaniach w latach
2004-2005. Łódz. Spraw. Archeol. 2006/2007
T. 10 s. 275-296
1348. KONTNY Bartosz, OKULICZKOZARYN Jerzy, PIETRZAK Mirosław:
N o w i n k a [pow. elbl.]: site 1: the cemetery
from the late migration period in the northern Poland / Uniwersytet Warszawski. Instytut Archeologii; Muzeum Archeologiczne
w Gdańsku. - Gdańsk, 2011. - 295, [1] s., [1]
1350. SKÓRA Kalina: Kilka słów na temat zdobienia ostróg z cmenatrzyska w O d r a c h [pow. tuch.] // In: Non sensistis gladios: studia ofiarowane Marianowi Głoskowi
w 70. rocznicę urodzin . - Łódź, 2011. - S.
369-377: il., tab.
GIESZCZYŃSKA R.: Strajk w OZGraf 1981 [w O l s z t y n i e ]… = poz. 2005
1351. GOŁOTA Janusz: Wojewódzki
Komitet Społecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy w Olsztynie (1946-1966).
Kom. Maz.- Warm. 2011 nr 4 s. 635-667, tab.
Zsfg. Sum.
GRABOWSKI P.: Obraz rozwoju urbanistycznego
i warunków przyrodniczych Olsztyna… = poz. 414
1352. OBRĘBSKA Agnieszka: Książka
Wydziału Propagandy KW PZPR w Olsztynie w latach 1948-1968 // In: Bibliologia polityczna. - Warszawa, 2011. - S. 417-422
1353. WOLFFHEIM Heinrich: Olsztyn
1933-1943: deportacje Żydów. Borussia 2011
[nr] 49 s. 84-90
WAKAR M.: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
„Pojezierze”… = poz. 743
1354. Z WILEŃSZCZYZNY rodem: XXlecie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi
Wileńskiej, Oddział w Olsztynie / oprac. Zygfryd Gładkowski, Bolesław Pilarek. - Olsztyn:
OBN, 2011. - 302 s.: il., portr.
1355. STOLTMANN Leon: Szkice do
dziejów wsi O r l i k od 1356 roku. Zesz.
Chojn. 2011 nr 26 s. 49-62
1356. MIESAŁA Marek: Żyli wśród
nas...: z dziejów Niemców w gminie O s i e
[pow. świec.]. - Osie: Bractwo Czarnej Wody,
2008. - 47, [1] s.: il., mapy, tab.
102
Pomorze Wschodnie
GŁOWIŃSKA A.: Powiat o s t r ó d z k i : bibliografia… = poz. 3
1356a. GUDACZEWSKI Wojciech: Cmentarz Polska Górka w Ostródzie. Okolice Ostródy 2011 s. 73-88, il.
1357. KOŁODZIEJ Wiesław: Ostróda:
miasto garnizonowe. - Ostróda: Nakł. aut.,
2011. - 688 s.: il., faks., portr. Bibliogr. s. 649656
1358. ŁAPO Jerzy M[arek]: Żydzi powiatu ostródzkiego. Okolice Ostródy 2011 s. 5-38,
il., tab.
1359. PUKROP Wilhelm: Ostróda
w roku 1835 / [wyd.] Janusz B. Kozłowski.
Okolice Ostródy 2011 s. 39-51
w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich / [aut.]
Małgorzata Karczewska [et al.]. Pr. i Stud.
Geogr. 2010 T. 44 s. 55-73
1364. NATURALNE i antropogeniczne
zmiany rzeźby terenu w sąsiedztwie cmentarzyska z okresu pływów rzymskich i okresu wędrówek ludów w Paprotkach Kolonii
w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich / [aut.]
Maciej Karczewski [et al.] // In: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym: VI Warsztaty Terenowe [...]: przewodnik terenowy, streszczenia wystąpień. T. 4.
- Warszawa, 2007. - S. 75-77. Sum.
1365. BIAŁUŃSKI Grzegorz: Ku prawom miejskim: przywilej dla P i s z a z 1566
roku. Znad Pisy 2010/2011 nr 19/20 s. 74-77
Tłum. art.: Notizen von der Stadt Osterode im Jahre
1835, Oberländische Geschichtsblätter 1919 Bd. 3 H. 15
BRENDA W.: Materiały do bibliografii ziemi piskiej… = poz. 1
1360. SAKSON Andrzej: Mazurskie losy
na Ziemi Ostródzkiej. Okolice Ostródy 2011
s. 89-95
1366. PRZEŹDZIECKI Michał, DOMARADZKA Sylwia: Badania powierzchniowe
w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie
Polski na terenie powiatu piskiego. Znad Pisy
2010/2011 nr 19/20 s. 48-62, il., tab.
1361. JASKULSKA Elżbieta: W ogniu
stosu pogrzebowego: analiza rytuału pogrzebowego na podstawie stopnia przepalenia szczątków z cmentarzyska kultury bogaczewskiej z okresu wpływów rzymskich
w P a p r o t k a c h K o l o n i i [pow. giż.] // In:
Ogień - żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony:
VI Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne [...]. - Zielona Góra, 2011. - S. 133141: il., tab., wykr. Zsfg.
1362. KARCZEWSKA Małgorzata, KARCZEWSKI Maciej: W ogniu stosu pogrzebowego: źródła antropologiczne i paleobotaniczne z cmentarzyska kultury bogaczewskiej
z okresu wpływów rzymskich w Paprotkach
Kolonii w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich // In: Ogień - żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony: VI Polsko-Niemieckie Spotkania
Archeologiczne [...]. - Zielona Góra, 2011.
- S. 123-132: il., mapa, tab. Zsfg.
1363. NATURALNE i antropogeniczne
zmiany rzeźby terenu w sąsiedztwie cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów w Paprotkach Kolonii
1367. WÖBCKE Ulf Hans Werner: Johannisburg in Ostpreussen: Strassen, Gebäude, Landschaft und Menschen, mit Geschichte und Einwohnerverzeichnis, um 1900 bis
1945: entstanden aus den Informationen ehemaliger Johannisburger/-innen [...]. - Barmstedt, 2008
Rec.: BRENDA Waldemar, Znad Pisy 2010/2011 nr
19/20 s. 281-283
1368. ZWOLSKI Marcin: Nieznani przeciwko systemowi: stan wojenny w Piszu. Znad
Pisy 2010/2011 nr 19/20 s. 223-236, il.
1369. GOERKE Angelika: Dokumentacja dóbr rycerskich P o z o r t y [pow. iław.].
Zap. Zalewskie 2011 nr 21 s. 43-50, il.
1370. Die SCHUL- und Gemeindechronik von P r e u s s e n d o r f (Pruszischken) bei Gumbinnen in Ostpreussen 18131944 / übertr. u. mit Anmerkunngen versehen
v. Erwin Spehr. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2011
Bd. 41 s. 63-122, il.
Pomorze Wschodnie
1371. PROCHOWICZ Radosław: Zapinka typu Zachow z P r ę g o w a D o l n e g o
w powiecie gdańskim. Wiad. Archeol. 2011 T.
62 s. 237-241, il., mapa. Sum.
1372. HISTORIA P r u s z c z a G d a ń s k i e g o do 1989 roku / red. Błażej Śliwiński.
- Pruszcz Gdański, 2008
Rec.: DŁUGOKĘCKI Wiesław: Uwagi o dziejach
Pruszcza Gdańskiego w średniowieczu, Zap. Hist. 2011 T.
76 z. 1 s. 117-137 [dot. rozdz.: Możejko Beata, Śliwiński
Błażej: W czasach średniowiecza]
1373. MILEWSKA Martyna: Odkrywanie śladów narodzin miasta w P u c k u : ratownicze wykopaliska na parceli Gdańska 4.
Zap. Puckie 2011 nr 10 s. 7-14, il.
1374. MILEWSKA Martyna: Puck (zamek), woj. pomorskie: badania w roku 2010.
Światowit. Nowa Seria. Fasc. B: Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol. Pol. 2009/2010
T. 49 (dr. 2011) s. 249-250, tabl. s. 136-138,
mapa. Sum.
1375. STARSKI Michał: Dzieje rynku
w Pucku. Światowit. Nowa Seria. Fasc. B: Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol. Pol.
2009/2010 T. 49 (dr. 2011) s. 149-161, tabl. s.
65-79. Sum.
1376. STARSKI Michał: Puck (kamienica
pod Złotym Lwem), woj. pomorskie: badania
w roku 2009. Światowit. Nowa Seria. Fasc. B:
Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol. Pol.
2009/2010 T. 49 (dr. 2011) s. 243-245, tabl. s.
132-133, mapa. Sum.
1377. STARSKI Michał: Puck (rynek),
woj. pomorskie: badania w roku 2010. Światowit. Nowa Seria. Fasc. B: Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol. Pol. 2009/2010 T. 49
(dr. 2011) s. 247-248, tabl. s. 134-135, mapa.
Sum.
1378. STARSKI Michał: Średniowieczne kramy kupieckie na rynku w Pucku. Zap.
Puckie 2011 nr 10 s. 15-23, il.
SCHULTZ F.: Geschichte der Kreise Neustadt und
Putzig…. = poz. 1449
103
1379. MARGIELA Dagmara, PAZDERSKI Filip, ROGOWSKI Łukasz: Procesy negocjowania i zmiany pamięci społecznej na
pograniczu kulturowym na przykładzie wsi
P u r d a [pow. olszt.]. Prz. Zach. 2011 R. 67
nr 1 s. 177-201. Sum.
1380. PAZDERSKI Filip: Obszary lokalnej niepamięci: Purda. Borussia 2011 [nr] 49
s. 163-186
1381. LAMPARSKI Piotr: Ruiny zamku
krzyżackiego [w R a d z y n i u C h e ł m i ń s k i m ] // In: Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach
historycznych. - Warszawa, 2011 . - S. 125126: il.
1382. FREVERT Walter: R o m i n t e n :
das ostpreussische Jagdparadies. - München:
blv, 2008. - 225 s.: il., mapy
1383. CYMEK Lidia, ROŻNOWSKI
Jarosław, ROŻNOWSKI Franciszek: Anthropological analysis of the pre-Roman period
cemetery of R ó ż y n y [pow. gdań.] from the
Pomerania Region (Poland). Słup. Pr. Biol.
2011 nr 8 s. 37-50, il., tab. Streszcz.
1384. KABACIŃSKI Jacek, KRÓL Danuta, TERBERGER Thomas: Early pottery from
the coastal site R z u c e w o , Gulf of Gdańsk
(Poland). Bericht d. Römisch-German. Kommission 2008 Bd. 89 (dr. 2011) s. 393-408
1385. KOZŁOWSKI Edwin F[ranciszek]:
Życie polityczne, sądowe, religijne, gospodarcze i kulturalne w S k a r s z e w a c h w stolicy
województwa pomorskiego za I Rzeczypospolitej. Z. 1. - Sopot: Wydaw. POMORSSAP,
2011. - 28 s.: il.
1385a. BABICZ Karolina: Dom Polski
Gminy Polskiej w S o p o c i e . Kron. Muz.
Sopotu 2008 nr 7 s. 18-21, il.
1386. BABICZ Karolina: Harcerstwo sopockie. Kron. Muz. Sopotu 2011 nr 8 s. 45-47,
il.
1387. BADOWSKA Anna, STAROŚCIAK Dorota: Stawowie wciąż mało znane.
104
Pomorze Wschodnie
Rocz. Sopocki 2010/2011 [T.] 22 (dr. 2011) s.
188-202, il.
Zespół pałacowo-parkowy w Sopocie
1388. BUCHHOLZ-TODOROSKA Małgorzata: Zapiski ze spotkań Zespołu Towarzystw Kościelnych w Sopocie od 26.05.1936
r. do 8.02.1939 r. Kron. Muz. Sopotu 2011 nr
8 s. 33-38, faks.
1389. BUCHHOLZ-TOD OROSKA
Małgorzata: Zoppot (Sopot) als Sommerfrische der Danziger vom 17. bis zum ausgehenden 19. Jahrhundert // In: Stadtfluchten. - Warszawa, 2011. - S. 77-86, [6] s. tabl.
Streszcz.
1390. FILIP Krzysztof: Milicja Obywatelska w Sopocie w latach 1945-1949 / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Oddział w Gdańsku. - Gdańsk, 2011. - 248
s., [12] s. tabl.: tab. - (Publikacje Gdańskiego
Oddziału IPN; T. 12). Bibliogr. s. 229-238
1391. KUREK Jarosław: Sopocki Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji działa od 30 lat.
Rocz. Sopocki 2010/2011 [T.] 22 (dr. 2011) s.
248-262, il.
1392. KURILO Ol’ga V.: Zoppot, Cranz,
Rigascher Strand: Ostseebäder im 19. und 20.
Jahrhundert. - Berlin: be.bra Wissenschaft
Verl., 2011. - 158 s.: il., faks., mapy
Rec.: SCHUTTE Christoph, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2011 Jg. 60 H. 3 s. 436-438
ROCZNIK Sopocki… = poz. 83
1393. DIE Stadt Zoppot nach 100 Jahren
in Rückblick und Gegenwart / hrsg. v. Gilbert H. Gornig; Kuratorium zur Förderung
deutsch-polnischer Verständigung im zusammenwachsenden Europa; Danziger Naturforschende Gesellschaft, Lübeck. - Lübeck,
2004. - 95 s.: il., pl. - (Schriftenreihe der Danziger Naturforschenden Gesellschaft; Bd. 7)
Z treści: BÖTTCHER Hans Viktor: Symposium: Die
Stadt Zoppot nach 100 Jahren in Rückblick und Gegenwart: Begegnung und gegenseitiges Verstehen = Sympozjum: Miasto Sopot po stu latach: spojrzenie na przeszłość i teraźniejszość: spotkanie i wzajemne zrozumienie
s. 11-18. - KÄMFERT Hans-Jürgen: Zoppot im Rückblick
= Sopot z perspektywy dziejów s. 41-66. - BUCHHOLZTODOROSKA Małgorzata: Historia sopockiej willi Ernesta Augusta Claaszena [1853-1924] = Die Geschichte
der Zoppoter Villa von Ernst August Claaszen s. 73-86
Tekst w jęz. niem. i pol.
1394. ŚWIĄTKIEWICZ Piotr: Dwa topory z grodziska w Sopocie // In: Non sensistis gladios: studia ofiarowane Marianowi
Głoskowi w 70. rocznicę urodzin. - Łódź,
2011. - S. 427-434: il.
1395. TARKOWSKA Aleksandra: Sopot
między wojnami: opowieść o życiu miasta
1918-1939. - Łódź: Księży Młyn Dom Wydaw., 2011. - 103, [1] s.: il. + 1 pl. skł., 1 DVD.
- (Magiczne Czasy Magicznych Miast)
1396. SZYMION Irena: Pod trzcinowym
dachem w S t a n i s ł a w k a c h [pow. wąbrz.].
- Wąbrzeźno: Wydaw. Wąbrzes. Zakł. Graficz., 2011. - 208 s.: il., faks., portr., tab.
1397. SZUBARCZYK Piotr: „Nowa inteligencja”. Biul. Inst. Pamięci Narod. 2011 nr 3
s. 98-101, faks.
Dot. S t a r o g a r d u G d a ń s k i e g o
1398. SZWOCH Ryszard: Teatr szkolny
w panoramie życia kulturalnego Starogardu
na początku lat powojennych. Rydwan 2011
nr 6 s. 96-106, il.
1399. KARCZEWSKA Małgorzata, KARCZEWSKI Maciej: Posubnaja keramika gorodišča „Sventa Gura” v Staščvinach S t a ś w i n y
[pow. giż.], stojanka 1, na Mazurskom Poozër’e
(severo-zapadnaja Polša). Materijaly pa Archealogii Belarusii 2010 Vyp. 19 s. 176-186
1400. PAPROT Aleksandra: Nekropolia
mennonicka w S t o g a c h M a l b o r s k i c h .
Prowincja (Sztum) 2011 nr 1 s. 101-112, il.
1401. JAREMEK Agnieszka, NOWAKOWSKA Magdalena: S w a d e r k i [pow.
olszt.], st. I („Wyspa na Jez. Świętym”), woj.
warmińsko-mazurskie: badania w roku 2010.
Światowit. Nowa Seria. Fasc. B: Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol. Pol. 2009/2010
T. 49 (dr. 2011) s. 253-255, tabl. s. 140, mapa.
Sum.
Pomorze Wschodnie
1402. GUMIŃSKI Witold: Importy i naśladownictwa ceramiki kultury brzesko-kujawskiej i kultury pucharów lejkowatych na
paraneolitycznym stanowisku kultury Zedmar - S z c z e p a n k i na Mazurach // In: Na
rubieży kultur: badania nad okresem neolitu
i wczesną epoką brązu. - Białystok, 2011. - S.
149-160: il. Sum.
1403. GUMIŃSKI Witold: Szczepanki,
st. 8, woj. warmińsko-mazurskie: badania
w latach 2009-2010: stanowisko torfowe łowców-zbieraczy z epoki kamienia. Światowit.
Nowa Seria. Fasc. B: Archeol. Pradziejowa
i Średniow., Archeol. Pol. 2009/2010 T. 49
(dr. 2011) s. 257-260, tabl. s. 141-143, mapa.
Sum.
1404. KAMIŃSKI Łukasz: Wschodnie
i zachodnie elementy w krzemieniarstwie
kultury Zedmar na przykładzie stanowiska
Szczepanki 8 na Mazurach // In: Na rubieży
kultur: badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu. - Białystok, 2011. - S. 343352: il., tab., wykr. Sum.
1405. GRĄŻAWSKI Kazimierz, ROGOWSKA Justyna: Średniowieczny mikroregion osadniczy w rejonie S z c z u k i na ziemi
michałowskiej (woj. kujawsko-pomorskie).
Rocz. Muz. Ziemi Dobrz. w Rypinie 2011 T. 2
s. 101-117, il., mapy
1406. CHĘTNIK Lech, LUBIŃSKI Andrzej: Bank Spółdzielczy w S z t u m i e 19102010. - Sztum, 2010
Rec.: SARNOWSKI Leszek, Prowincja (Sztum) 2011
nr 1 s. 196-197
1407. GŁOGOWSKI Paweł: O czym opowiadają dekle studzienek? Prowincja (Sztum)
2011 nr 4 s. 80-86, il.
Dot. Sztumu i Powiśla
105
1409. Z DZIEJÓW Sztumu i okolic. Cz.
6. - Sztum, 2010
Rec.: BIELECKI Wacław, Prowincja (Sztum) 2011 nr
1 s. 210-212
1410. S Z T U T O W O czy Stutthof?:
oswajanie krajobrazu kulturowego / red. Łukasz Banaszek, Małgorzata Wosińska. - Poznań; Sztutowo: Muz. Stutthof, 2011. - 270
s., [6] s. tabl.: il., mapy, tab., wykr. Bibliogr.
s. 255-266
Z treści: STAŃDA Bartosz: Osadnicy na Mierzei:
sposoby adaptacji do nowych warunków s. 55-64. - RÓŻAŃSKA Monika: Walory turystyczne Sztutowa i okolic
s. 65-74. - KROBSKA Monika: Od wyzwolenia do muzeum: losy terenu byłego obozu koncentracyjnego Stutthof w latach 1945-1962 w świadomości mieszkańców
Sztutowa s. 111-122. - FRĄCKOWIAK Maksymilian,
MICHALSKI Marcin: Zagrożenia dziedzictwa archeologicznego byłego obozu koncentracyjnego Stutthof s.
135-144. - MICHALIK Tomasz: Piękny obóz: Stutthof myślenie w kategoriach estetyki s. 145-158. - BANASZEK
Łukasz, RATAJCZAK Daria: Zmiany w postrzeganiu krajobrazu byłego obozu koncentracyjnego Stutthof: analizy
widoczności s. 159-169, [6] s. tabl. - OWSIŃSKI Marcin:
Testament pokolenia...: relacje świadków historii w działaniach Muzeum Stutthof s. 201-212
1411. WĘSIERSKI Adam: Leksykon
historyczny ś l i w i c k i c h wsi. - Śliwice:
Przeds. Mark. LOGO, 2011. - 150, [1] s.: il.,
portr., tab. Bibliogr. s. 145-151
1412. CHUDECKI Mariusz, MALINOWSKI Józef: Piękno przyrody, ludowej
kultury i słowa: śladami ks. dr. Bernarda
Sychty po Ziemi Ś w i e c k i e j : (przewodnik
historyczno-turystyczny). - Osie: Bractwo
Czarnej Wody, 2007. - 101, [2] s.: il., mapy
1413. ŁUCARZ Anna: O językowym
i kulturowym obrazie Świecia nad Wisłą.
Linguistica Bidgostiana 2011 Vol. 8 s. 71-81.
Sum.
1414. KŁODZIŃSKI Marcin: Wysiedlenie 21 XI 1945 - 22 XI 1945. Teki Kociewskie
2011 z. 5 s. 128-135
Ludności niemieckiej z Tc z e w a
1408. SZRAMOWSKI Wojciech: Dzieje
miasta Sztumu w latach 1416-1772. - Toruń:
TNT; Wydaw. Nauk UMK, 2011. - 337 s., [10]
s. tabl.: tab., wykr. + [2] s. tabl. skł. Bibliogr. s.
287-302. Sum. Zsfg.
1415. MUSZCZYŃSKI Leszek: Ruch
Młodzieży Niezależnej (RMN) w Tczewie
w latach 1988-1990. Teki Kociewskie 2011 z.
5 s. 144-147, faks.
106
Pomorze Wschodnie
1416. CHŁOSTA Jan: To m a s z k o w o
[pow. olszt.]: 660 lat. - Olsztyn: Agencja WIT
Witold Mierzejewski, 2009. - 79 s.: il.
Praca popularnonaukowa
1417. BIAŁKOWSKI Michał: Korzenie
ideowo-instytucjonalne Klubu Inteligencji
Katolickiej w To r u n i u : szkic do badania
środowisk katolickich nurtu intelektualnego
// In: W kręgu idei: państwo, edukacja, religia:
księga pamiątkowa ofiarowana dr Katarzynie
Kalinowskiej. - Toruń, 2011. - S. 319-349
BIENIASZEWSKA A.: Żydzi w Toruniu… = poz.
623
1418. BONCZKOWSKA Żaneta: Relacja o konflikcie zwierzchnika mennicy toruńskiej Jana von Lichtenstein z Zygfrydem
Schade z 1449 roku: przyczynek do stosunków między mieszczaństwem a urzędnikami krzyżackimi w połowie XV wieku. Kom.
Maz.- Warm. 2011 nr 4 s. 679-696
Tekst źródłowy s. 690-696
1419. CERAN Tomasz Sylwiusz: „Szmalcówka”: historia niemieckiego obozu w Toruniu (1940-1943) na tle ideologii nazistowskiej
/ Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Oddział w Gdańsku. - Bydgoszcz, 2011. - 167
s., [4] s. tabl.: il., portr., tab., wykr. - (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN; T. 14). Bibliogr. s. 149-156. Sum.
1420. CICHA Anna: Wieniec (...) został dla mnie upleciony: pochówki w wiankach z cmentarza przy kościele św. Jakuba
w Toruniu // In: Obraz struktury społecznej
w świetle źródeł archeologicznych w pradziejach i średniowieczu. - Rzeszów, 2011. - S.
189-197: il. Sum.
1421. GŁOSEK Marian, WASIAK Wojciech: Nowe spojrzenie na problem przyłbicy
typu pekilhube z Torunia // In: Cum arma per
aeva: uzbrojenie indywidualne na przestrzeni
dziejów. - Toruń, 2011. - S. 126-154: il. Sum.
kuba w Toruniu: wyniki badań archeologicznych. Rocz. Tor. 2011 [R.] 38 s. 157-168, il.
1423. KLUCZWAJD Katarzyna: Toruń
między wojnami: opowieść o życiu miasta
1920-1939. - Łódź: Księży Młyn Dom Wydaw., 2011. - 151, [1] s.: il., faks., mapa, portr.,
wykr. + 1 pl. skł., 1 DVD. - (Magiczne Czasy
Magicznych Miast)
1424. KOLA Robert: Wpisywać - nie
wpisywać?: wokół problematyki wpisywania do rejestru zabytków dużych dzieł inżynierskich: na przykładzie mostu kolejowego
w Toruniu. Kurier Konserw. 2009 nr 5 s. 2126, il., tab.
1425. KORTAS Aleksandra: „Befestigte Kneipe”: toruńskie lokale gastronomiczne i hotele w XIX i na początku XX wieku
w świetle ksiąg adresowych i lokalnej prasy.
- Toruń, 2010
Rec.: CHRZANOWSKI Tomasz, Rocz. Tor. 2011 [R.]
38 s. 243-246
1426. KOWALSKI Piotr: Rynek Staromiejski w Toruniu i jego mieszkańcy w XIX
w.: zagadnienia socjotopografii. - Toruń,
2010
Rec.: ZIELIŃSKA Agnieszka, Rocz. Tor. 2011 [R.] 38
s. 256-259
KRUSZEWSKI T.: Toruńskie przewodniki turystyczne... = poz. 371
1427. MIŁOSZEWSKI Henryk: Oddział
Miejski Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu: historia działalności w latach 19212010. - Toruń: Oddz. Miejski PTTK, 2011.
- 278 s.: il., tab. Bibliogr. s. 177-180
1428. NIEWĘGŁOWSKA Aneta: Zdrowie i higiena w dziewiętnastowiecznym
Toruniu: zarys problemu // In: Kondycja
zdrowotna i demograficzna społeczeństwa
polskiego na przestrzeni wieków. - Toruń,
2011. - S. 24-38. Streszcz.
W zbiorach Muz. Okr. w Toruniu
1422. GRZYB Aleksandra: Przedmioty
znalezione na cmentarzu przy kościele św. Ja-
1429. OD PARKU Cegielnia do klubu
Azyl, czyli jak się bawił Toruń: katalog wystawy, 22 stycznia - 25 marca 2011 / red. Alek-
Pomorze Wschodnie
sandra Mierzejewska, Katarzyna Pietrucka;
teksty Anna Bieniaszewska [et al.]; Muzeum
Okręgowe w Toruniu. - Toruń, 2011. - 72 s.:
il.
1430. OLOFF Knut: Gelegenheitsfunde in Standesamtsbüchern der Stadt Thorn
1879-1887. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2011 Bd.
41 s. 301-306
1431. OLSZEWSKI Wojciech: Cyganie
w relacjach Milicji Obywatelskiej z lat 70./80.
ubiegłego wieku // In: Konfrontacja i dialog
w tekstach kultury polskiej. - Siedlce, 2011.
- S. 73-84. Sum.
Na przykładzie Poznania i Torunia
1432. PILARCZYK Zbigniew: Cytadela ostatniej szansy // In: Cytadela. - Poznań,
2011. - S. 57-76: il., mapy
Dot. fortyfikacji w Toruniu i Grudziądzu
1433. PODGÓRSKI Zbigniew, CHECHŁOWSKA Karolina: Kierunki zmian
krajobrazu warownego Torunia: ujęcie retrospektywne, diagnostyczne i prognostyczne //
In: Koncepcje i problemy badawcze geografii:
profesorowi Wiesławowi Maikowi w 70-lecie
urodzin. - Bydgoszcz, 2011. - S. 601-615: pl.,
tab. Sum.
1434. POLAK Wojciech: Toruńska Służba Bezpieczeństwa na tropie tajnej organizacji: Sprawa Operacyjnego Rozpracowania
o kryptonimie „Patriota” z 1977 roku // In: W
kręgu idei: państwo, edukacja, religia: księga
pamiątkowa ofiarowana dr Katarzynie Kalinowskiej. - Toruń, 2011. - S. 63-67
1435. POSPIESZYŃSKA Aleksandra,
PRZYBYLAK Rajmund: Hydrometeory
w Toruniu w okresie 1760-1764 // In: Rozwój zrównoważony regionów Polski. - Toruń,
2011. - S. 157-165: tab., wykr.
ROCZNIK Toruński… = poz. 88
SKOWROŃSKA-KAMIŃSKA R.: Posiadłości ziemskie mieszczan toruńskich… = poz. 719
1436. STACHOWIAK Remigius: Kirchenkarrieren von Thorner Bürgersöhnen
107
im Spätmittelalter: Verwandtschaft, Landsmannschaft, Freundschaft und Patronage //
In: Deutsch-polnische Beziehungsgeschichte:
Prof. Dr. Klaus Zernack zum 80. Geburtstag.
- Leverkusen, 2011. - S. 235-267
1437. SWOBODZIŃSKI Marcin: Narodziny mitu „toruńskiej krwawej łaźni”
i „krwawego sądu”. Rocz. Tor. 2011 [R.] 38 s.
197-213
1438. TANDECKI Janusz: Średniowieczne księgi dotyczące obciążeń militarnych
miast i mieszczan pruskich oraz ich edycje na
przykładzie archiwaliów z Elbląga i Torunia //
In: In tempore belli et pacis: ludzie, miejsca,
przedmioty. - Warszawa, 2011. - S. 673-682
1439. THEISS Wiesław: Świetlica socjalno-wychowawcza w środowisku bezrobotnych Torunia (1931-1932): w kręgu katolickiej pracy społecznej. Pedagogika Społ. 2011
R. 10 nr 3/4 s. 100-113 . Sum.
1440. TORUŃ średniowieczny i nowożytny / red. nauk. Jadwiga Chudziakowa;
Uniwersytet Mikołaj Kopernika. Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza
i Nowożytności. - Toruń, 2011. - 217 s., [84]
s. tabl. [w tym skł.]: il., tab. - (Archaeologia
Historica Polona; T. 19). Sum.
Treść: MIKULSKI Krzysztof: Kwartał św. Wawrzyńca (Przedmieście Chełmińskie): sieć drożna i osadnictwo
przed połową XVII wieku w świetle źródeł historycznych
s. 11-20. - GÓRZYŃSKA Agnieszka, GÓRZYŃSKI Tomasz, KAŹMIERCZAK Ryszard: Przedmieście Chełmińskie w świetle badań archeologicznych s. 21-46, [22] s.
tabl. - ZIMNOWODA-KRAJEWSKA Bożena: Toruński
przytułek św. Wawrzyńca w świetle źródeł archeologicznych na tle średniowiecznego szpitalnictwa europejskiego
s. 47-70, [24] s. tabl. - GĄSIOROWSKI Eugeniusz: Zaginione średniowieczne kościoły Torunia s. 71-103. - CHĘĆ
Adam: Stan badań i opracowań oraz postulaty badawcze
dotyczące zamku krzyżackiego w Toruniu s. 105-143.
- NOWAKOWSKI Andrzej: Kunszty zbrojeniowe w Toruniu w średniowieczu i u progu nowożytności s. 145153. - BIELEC-MACIEJEWSKA Beata: Najstarsze kafle
z Torunia s. 155-160, [6] s. tabl. - KOŁYSZKO Marek: Pomyłka technologiczna budowniczych katedr? s. 161-165,
[2] s. tabl. - KOZŁOWSKI Tomasz, GŁOWACKA Natalia, KRAJEWSKA Magdalena: Analiza antropologiczna
ludzkich szczątków kostnych pozyskanych w trakcie
badań archeologicznych przy ulicy Wały gen. Sikorskiego
w Toruniu s. 167-188, [14] s. tabl. - MOLEWSKI Paweł:
Przeobrażenia rzeźby terenu i powierzchniowej budowy
108
Pomorze Wschodnie
geologicznej dzielnicy Torunia - Mokre (Przedmieście
Mokre) w czasach historycznych s. 189-202, [10] s. tabl. NORYŚKIEWICZ Agnieszka M.: Późnoglacjalna i wczesnoholoceńska historia roślinności Torunia w świetle analizy pyłkowej osadów biogenicznych z dzielnicy Mokre s.
203-217, [6] s. tabl. [w tym skł.]
1441. TORUŃ tam i z powrotem: szkice
z antropologii miasta / red. Artur Trapszyc,
Violetta Wróblewska. - Toruń: Pol. Tow. Ludoznawcze. Oddz., 2011. - 176 s., [32] s. tabl.:
il.
Z treści: SŁOMSKA-NOWAK Justyna: Brnąć przez
zieleń i jej odcienie...: Tadeusz Gapiński i jego malarstwo
s. 11-15. - JARYSZ Aleksandra: Namalowany światłem
i dopowiedziany przez historię portret Alexandra Jacobiego [1829-1894], XIX-wiecznego fotografa toruńskiego
s. 17-27. - CZACHOWSKI Hubert: W pułapce mitu: historia jednego zbrodniarza s. 35-42. - TRAPSZYC Artur:
Na wodzie i na lądzie: z życia toruńskich Wasserpolaków
s. 53-65. - WRÓBLEWSKA Violetta: Głos „młodych
gniewnych”, czyli współczesny folklor Torunia s. 83-98.
- ZAREMBA Monika: O czym się plotkuje w mieście Kopernika?: toruńskie legendy miejskie s. 147-156
ZABORSKA U.: Bibliografia miasta Torunia… poz.
= 11
1442. ZANIEWSKA Hanka: Plan generalny zagospodarowania przestrzennego
Torunia z lat 30. XX w.: wizja czy realizacja
idei zrównoważonego rozwoju? // In: Wpływ
dorobku II Rzeczypospolitej na urbanistykę
i architekturę powojenną. - Białystok, 2011.
- S. 79-88: il. Streszcz. Sum.
Toż zob.: Probl. Rozwoju Miast 2011 R. 8 z. 3/4 s. 6574, il. Streszcz. Sum.
1443. ZIELIŃSKA Agnieszka: Umieralność w Toruniu w XIX wieku w świetle ksiąg
metrykalnych // In: Kondycja zdrowotna
i demograficzna społeczeństwa polskiego na
przestrzeni wieków. - Toruń, 2011. - S. 161176: tab., wykr. Streszcz.
1444. ROTHE Wolfgang, WIEMER Daniela: Ortsatlas Trakehnen [Tr a k e n y ]: das
Hauptgestüt, seine Vorwerke und das Dorf:
eine siedlungsgeschichtliche Dokumentation. - Essen: Prussia, 2011. - 560 s.: il., faks.,
mapy. - (Prussia-Schriftenreihe; Nr. 31)
1445. PILICH Ewa: Odsłonięcie pomnika poświęconego pamięci byłych mieszkańców Tu c h o l i narodowości żydowskiej za-
mordowanych przez niemieckiego okupanta
jesienią 1939 roku. Zap. Tucholskie 2009-2010
nr 5-6 (dr. 2011) s. 227-230, il.
1446. REDLARSKI Paweł: Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tucholi w latach 19201939. Zap. Tucholskie 2009-2010 nr 5-6 (dr.
2011) s. 62-97, il., faks., tab.
Acc.: Statut Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tucholi s. 86-94; Spis członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tucholi z roku 1929 s. 95-96; Wykaz króli kurkowych i ich rycerzy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Tucholi z lat 1922-1939 s. 97
1447. TUCHOLA: od pradziejów do
współczesności / red. Włodzimierz Jastrzębski, Jerzy Szwankowski. - Bydgoszcz, 2010
Rec.: BRUNKA Mariusz: Mity w starciu z faktami,
czyli regionalizm krytyczny, Zesz. Chojn. 2011 nr 26 s.
187-190
1448. Das BÜRGERBUCH der Stadt
Tilsit [Ty l ż a ] in Ostpreussen 1772-1804 /
[bearb. v.] Gabriele Bastemeyer. - Hamburg:
Selbstverl. d. Vereins, 2011. - [2], 124, 8 s. (Sonderschriften des Vereins für Familienforschung in Ost- und Westpreussen e.V.; Nr.
115)
1449. SCHULTZ Franz: Geschichte der
Kreise Neustadt und Putzig. - Wejherowo:
Muz. Piśmien. i Muzyki Kasz.- Pom., 2011.
- 716 s.
Reprint wyd.: Danzig, 1907.
Toż w jęz. pol.: Dzieje powiatu w e j h e r o w s k i e g o
i puckiego. - Wejherowo: Muz. Piśmien. i Muzyki Kasz.Pom., 2011. - 760 s. Bibliogr. s. 756-760
1450. KONTNY Bartosz, NATUNIEWICZ-SEKUŁA Magdalena: We k l i c e
[pow. elbl.], st. 7, woj. warmińsko-mazurskie:
badania w roku 2009. Światowit. Nowa Seria.
Fasc. B: Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol. Pol. 2009/2010 T. 49 (dr. 2011) s. 279282, tabl. s. 150, mapa. Sum.
1451. NATUNIEWICZ-SEKUŁA Magdalena, OKULICZ-KOZARYN Jerzy: Weklice: a cemetery of the Wielbark Culture on the
eastern margin of Vistula delta (excavations
1984-2004) / Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica; Polska Akademia Nauk.
Instytut Archeologii i Etnologii; Państwowe
Pomorze Wschodnie
Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Warszawa, 2011. - 431 s., [1] k. tabl. skł.: il.,
mapy, tab. + [2] k. tabl. skł. - (Monumenta
Archaeologica Barbarica; T. 17)
1452. PIASECKI Karol: Próba rekonstrukcji przyżyciowego wyglądu Gotów pochowanych na cmentarzysku w Weklicach
(groby nr 183 i 218). Elbl. Stud. Muz. 2011
[T.] 2 s. 5-15, il., tab. Sum.
1453. WYLEŻAŁEK Joanna: Nieznane
dziedzictwo kulturowe i jego znaczenie w turystyce: kultura Gotów - Wę s i o r y [pow.
kart.] // In: Związki polskiego dziedzictwa
kulturowego z turystyką. - Warszawa, 2011.
- S. 101-115: il. Sum.
1454. GUZOWSKI Łukasz: Dzieje miejscowości i kościoła w W i e l i c z k a c h [pow.
olec.]. Stud. Ełckie 2011 [T.] 13 s. 97-117.
Zsfg.
1455. WALUŚ Adam: Z ą b i e [pow.
olszt.], st. X, woj. warmińsko-mazurskie: badania w roku 2010. Światowit. Nowa Seria.
109
Fasc. B: Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol. Pol. 2009/2010 T. 49 (dr. 2011) s. 283284, tabl. s. 151-153, mapa. Sum.
1456. CYBULSKI Henryk: Z i ę b y [pow.
bart.]: zarys dziejów wsi i osadnictwa po II
wojnie światowej. - Górowo Iławieckie: Urząd
Gminy, 2011. - 79 s.: il., faks., mapy, portr.
1457. DOMINO Jerzy: Historyczne
cmentarze w Ż e l i c h o w i e [pow. nowodwor.] i Żelichowie-Cyganku. Rocz. Żuławski
2010 s. 14-17, il.
Wersja elektron.: http://www.zph.org.pl/userfiles/
zphorgpl/file/wydawnictwa%20pdf/rocznik_2010.pdf
1458. PRYCZKOWSKI Eugeniusz: Siła
Ż u k o w a . - Żukowo: Wydaw. Rost, 2009. 213, [3] s.: il., portr. - (Skarbnica Ziemi Żukowskiej). Bibliogr. s. 206-213
1459. KURZYK Krzysztof: Pozostałości
kurhanu starosznurowego w Ż y g l ą d z i e ,
gm. Papowo Biskupie, stanowisko 26 (ziemia
chełmińska) // In: Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e. - Kraków,
2011. - S. 459-466: il., mapa. Sum.
VIII. OSOBY
Zob. też poz.: 16, 176, 227, 235, 245, 330, 364, 367, 368, 417, 480, 536, 540, 544, 550, 563, 567, 605, 606, 609, 643, 657,
670, 704, 721, 748, 753, 755, 761, 762, 764, 767, 788, 790, 797, 811, 834, 866, 876, 877, 894, 895, 938, 942, 965, 1006,
1007, 1012, 1022, 1053, 1058, 1066, 1071, 1074, 1077, 1080-1082, 1084, 1085, 1092, 1099, 1100, 1109, 1111-1113, 1115,
1116, 1133, 1141, 1153, 1158, 1162, 1170, 1184, 1193, 1238, 1273, 1276, 1285, 1295, 1329, 1334, 1356, 1412, 1436, 1441,
1448, 1630, 1825, 1861, 1911, 1938, 1957, 1978, 1983, 1985, 2030, 2424
1460. CASPER Birgit: Ost- und Westpreussen in den Kirchenbüchern von Althadersleben in Dänemark 1889-1923. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2011 Bd. 41 s. 381-390
1463. HÖFER-KIELBASSA Heike: Das
Sterberegister der Strafanstalt zu Rhein, Kr.
Lötzen, 1854 bis 1904. Altpr. Geschl.- kde N.F.
2011 Bd. 41 s. 195-230
1461. COSBAN-WOYTYCHA Stefan:
Tu żyli, walczyli i umierali, czyli wojenne
historie świeckich bohaterów. - Tolkmicko:
Radwan, 2011. - 211, [1] s.: il., portr.
1464. KOZŁOWSKI Edwin Franciszek:
Żyli i działali wśród nas: biografie zmarłych
działaczy PTTK województwa pomorskiego.
T. 5. - Sopot: Wydaw. POMORSSAP, 2011. 52 s.: portr.
Wydanie popoularne
1462. DORSZEWSKI Przemysław: Profesorowie w historii M[orskiego] I[nstytutu]
R[ybackiego]. - Gdynia: Morski Inst. Rybacki
- Państw. Inst. Badaw., 2011. - 106 s.: portr.
W Gdyni
T. 4 zob. bibliogr. za 2009 r. poz. 1550
1465. KREPLIN Klaus-Dieter: Preussenland digital: Adressbücher. Altpr. Geschl.- kde
N.F. 2011 Bd. 41 s. 325-332
110
Pomorze Wschodnie
1466. LACHAUER Ulla: Rytprūsiški likimai. - Vilnius: „Baltų lankų” Leidyba, 2004.
- 285, [1] s., [8] k. tabl.
1475. PRZERACKI Jerzy: Sławni obywatele Dobrego Miasta. Rocz. Dobromiejski
2010 T. 4 (dr. 2011) s. 203-213. Zsfg.
Toż w jęz. niem. zob. bibliogr. za 1998 r. poz. 1287
1467. LIPPKY Wolfgang: Aus den samländischen Kirchenvisitationsberichten der
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts: namentlich Hufner und Gärtner. Altpr. Geschl.- kde
N.F. 2011 Bd. 41 s. 123-130
1468. LOSY Kosznajdrów poległych w I
wojnie światowej / oprac. Irena Elsner. - Amberg: Elsir-Verl, 2010. - 108 s.: il., mapy
1469. MAŁKOWSKI Kazimierz: Dorobek naukowy i zawodowy mieszkańców
Gdyni. Rocz. Gdyński 2011 nr 23 s. 244-250,
il., portr.
1470. MARTI Hanspeter: Dissertationen
als personen- und familiengeschichtliche
Quellen: das Beispiel Königsbergs: eine Datenbank der Arbeitsstelle für kulturwissenschaftliche Forschungen in Engi/Glarus Süd
(Schweiz). Altpr. Geschl.- kde N.F. 2011 Bd.
41 s. 311-324, faks.
1471. MATERIAŁY bio- i bibliograficzne członków wydziałów Towarzystwa [Naukowego w Toruniu]. Spraw. Tow. Nauk. Tor.
2010 [nr] 64 (dr. 2011) s. 75-98
ORTSFAMILIENBUCH des Kirchspiels Almenhausen/Abschwangen… = poz. 569
1472. ORACKI Tadeusz: Działacze Warmii i Mazur odznaczeni Krzyżem i Medalem
Niepodległości (1932-1938). Kom. Maz.Warm. 2011 nr 2 s. 317-328
1473. ORACKI Tadeusz: O nowym plagiacie. Kom. Maz.- Warm. 2011 nr 3 s. 587591
Dot. gł. biogramów osób związanych z Mazurami
zamieszczonych w pracy: SZTURC Jan: Stowarzyszenia
społeczno-kulturalne w polskim ewangelicyzmie. - Warszawa, 2006
1476. RICHAU Martin: Die Einwohner
der Stadt Tuchel/Westpreussen 1772/73. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2011 Bd. 41 s. 295-300
1477. SCHLUSNUS Jürgen: Das Amtsblatt der Königlich Preussischen Regierung
zu Gumbinnen, als genealogische und heimatkundliche Quelle - aufgezeigt am Kreis
Darkehmen. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2011 Bd.
41 s. 29-62
1478. SCHMIDT Günther: Über Unstimmigkeiten und Manipulationen in den
Taufbüchern von 1679-1730, 1730-1745 und
dem Heirtasbuch von 1679-1727 aus dem
Kirchspiel Neukirch in der Niederung. Altpr.
Geschl.- kde N.F. 2011 Bd. 41 s. 19-28
1479. SYLWETKI zasłużonych nauczycieli, działaczy oświatowych i związkowych
Ziemi Kwidzyńskiej. Cz. 1 / red. Antoni
Barganowski, Jolanta Szulc; Towarzystwo
Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej; Oddział
Międzygminny Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kwidzynie. - Kwidzyn, 2011. - 219,
[5] s.: il., portr. - (Zeszyty Kwidzyńskie; Nr
14)
1480. THIEL-MELERSKA Danuta: Służyli Panu Bogu: organiści kościoła św. Anny
w Sztumie. Prowincja (Sztum) 2011 nr 2 s.
167-176, faks.
1481. WEŁNIAK Arkadiusz: Rodziny
ziemiańskie w powiecie sztumskim w latach
1772-1945. Prowincja (Sztum) 2011 nr 2 s.
147-158, il.
1482. WENZEL Reinhard: Ein Verzeichnis 1914 verschleppter ostpreussischer Zivilisten. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2011 Bd. 41 s.
391-396
—————
1474. PLESSA Marc Patrik: Das Grundbuch des Amtes Mensguth 1779. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2011 Bd. 41 s. 231-268
1483. BRUNKA Mariusz: Maria A d a m c z a k - S t o j a k : wspaniały przykład eduka-
Pomorze Wschodnie
cyjnej służby. Zesz. Chojn. 2011 nr 26 s. 149152, il.
111
http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/bwm_34_2011/krag_boruss.html
Nauczyciel w Chojnicach
1484. SKOWROŃSKI Antoni: Ks. kan.
Józef A d a m c z y k (1937-2008). Kron.
Urzędowa Diec. Ełckiej 2008 nr 1/2 s. 90-92,
portr.
1485. GROCHOWSKA Joanna: Od cieśli
z Pucka do medyka kolegiackiego w Pelplinie
czyli szkic genealogiczny rodu A m o r t . Zap.
Puckie 2011 nr 10 s. 33-44, il.
1486. CHMIELIŃSKA Marta: Milicjant
konspiratorem: Marian B a b i ń s k i - nieznana historia konspiracji. Prowincja (Sztum)
2011 nr 4 s. 145-151, il., portr.
1487. DUDA Daniel: Kpt.ż.w. mgr Stefan B a c z e w s k i (1931-2010): wieloletni
dowódca statków Polskiej Żeglugi Morskiej
i Polskich Linii Oceanicznych, dyrektor Liceum Morskiego, społecznik . Nautologia 2011
R. 46 nr 148 s. 205-206, portr.
1488. DUDA Daniel, SZAJNA Jakub D.:
Kpt. ż.w. mgr Stefan Baczewski (1931-2010)
wieloletni dowódca statków Polskiej Żeglugi
Morskiej i Polskich Linii Oceanicznych, dyrektor Liceum Morskiego, społecznik. Zap.
Puckie 2011 nr 10 s. 189-197, il., faks., portr.
1489. PRZYBYSZEWSKI
Kazimierz:
Henryk B a r a n o w s k i (1920-2011), bibliotekarz i bibliograf. Rocz. Tor. 2011 [R.] 38 s.
223-227, portr.
1490. ZABORSKA Urszula: Doktor
Henryk Baranowski (1920-2011). Zap. Hist.
2011 T. 76 z. 2 s. 163-170
1491. ZABORSKA Urszula: Starszy kustosz dyplomowany dr Henryk Baranowski
(1920-2011). Folia Toruniensia 2011 T. 11 s.
173-175
1492. BIAŁECKA Sylwia: Krąg Borussiański: bibliografia podmiotowo-przedmiotowa. Cz. 9: Marek Leszek B a r a ń s k i . Bibl.
Warm.-Maz. 2011 nr 1/2: [dok. elektron.]
1493. BUCHHOLZ-TODOROSKA Małgorzata: Kilka nieznanych kart z dziejów
[gdańskiej] rodziny Friedricha [1869-1936]
i Emmy [1883-1945] B a s n e r ó w. Rocz. Sopocki 2010/2011 [T.] 22 (dr. 2011) s. 203-211,
il., portr.
1494. ROMANOWICZ Jerzy: Lech
B ą d k o w s k i [1920-1984] jako żołnierz.
Prz. Zach.-pom. 2011 R. 26 z. 1 s. 43-61,
portr. Zsfg.
1495. DUDA Daniel: Mateusz B e r e ż e c k i starszy mechanik okrętowy Polskiej Marynarki Handlowej (21.09.1929-11.09.1995).
Zap. Puckie 2011 nr 10 s. 198-203, portr.
1496. ARSZYŃSKI Marian: B e r g a u
Friedrich Julius Rudolf (1836-1905), architekt, historyk sztuki, główny konserwator
zabytków w Prusach // In: Polski słownik
biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 4.
- Warszawa, 2011. - S. 14
1497. WOLIŃSKI Grzegorz: Ksiądz Jan
B i a ł k o w s k i [1846-1875] z Królów Lasu.
Kociew. Mag. Region. 2011 nr 2 s. 14-16, il.
1498. DROZDOWSKI Krzysztof: Ostatnia droga Leszka B i a ł e g o . Biul. Fund. Gen.
E. Zawackiej 2011 nr 1/2 s. 9-15, il., faks.
Członek AK w Borach Tucholskich
1499. BÜRGER Klaus: B i e b e r - B ö h m ,
Hanna Elmire Flora [1851-1910]: Malerin,
Vorkämpferin der Frauenbewegung. Ostd.
Gedenktage 2010 s. 94-95
Malarka z Prus Wsch.
SZYMAŃSKI Wojciech: Architekt Adolf B i e l e f e l d t … = poz. 968
1500. BIELIŃSKI Bogdan K.: Wielopokoleniowe kartoteki rodzinne B i e l i ń s k i c h
z Pomorza oraz osób spowinowaconych. Gdańsk: Stow. Aut. Pol., 2011. - 174 s.
1501. WILL Eva-Maria: Geblieben ist
nicht nur der Name: Eva-Maria B i s c h o f f
112
Pomorze Wschodnie
[1929-1945]. Rocz. Dobromiejski 2010 T. 4
(dr. 2011) s. 251-270, il.
Toż w jęz. pol. pt.: Pozostało nie tylko imię: Eva-Maria Bischoff s. 271-287.
1502. BORAS Zygmunt: Stanisław B o d n i a k 1897-1952 // In: Wybitni historycy
wielkopolscy. - Poznań, 2010. - S. 259-273:
portr.
Zajmował się głównie polityką Polski na Bałtyku
1503. JANUSZEK-SIERADZKA
Agnieszka: Gdański kupiec Jan B o l e m a n
w służbie króla Zygmunta Augusta // In: Servicium et amicitia: studia z dziejów kariery
i awansu w Polsce Jagiellonów. - Sandomierz,
2011. - S. 55-85
1504. DZIĘGIELEWSKI Roman: Epitafium Jana Bernardyna B o n i f a c i a , markiza
d’Oria [1517-1597]. Libri Gedan. 2008-2010
T. 26-28 (dr. 2011) s. 26-50, il. Sum. Zsfg.
Fundator Biblioteki Rady Miejskiej w Gdańsku
1505. BRODA Michalina: Bartłomiej
[B o r e s c h o w ] z Boreszewa [ok. 13601426]: dziekan warmiński, lekarz, dyplomata przełomu XIV-XV w // In: Ludzie, którzy
zmienili bieg historii. - Wrocław, 2010. - S.
33-40
1506. HERMANN von B o y e n und die
polnische Frage: Denkschriften von 1794 bis
1846 / bearb. v. Hans Rothe. - Köln, 2010
Rec.: TURKOWSKA Justyna A., Zs. f. Ostmitteleur.Forsch. 2011 Jg. 60 H. 2 s. 306-307
1507. TYLICKA Teresa: Gustav B r e u n i n g [1827-1902]: romantyk, pejzażysta,
miłośnik „starożytności”. Rocz. Grudz. 2011
T. 19 s. 386-411, il.
W Grudziądzu
1508. FRĄCKOWSKA Anna, TYLICKI
Jacek: B r ö l l m a n n o w i e : złotnicy toruńscy przełomu XVII i XVIII wieku: addenda
i corrigenda. Acta Univ. N. Copern., Zabytkozn. i Konserw. 2011 [z.] 40 s. 129-194, il.
Sum.
1509. BRUNATH Rainer: B r u n a t t i ,
Franz Christian [1768-1835]: Gynäkologe
und Hebammenlehrer. Ostd. Gedenktage
2010 s. 48-52
Dyr. kliniki położniczej w Gdańsku
1510. SKOWROŃSKI Antoni: Ksiądz
kan. mgr Marian B u c i ń s k i (1936-2010).
Kron. Urzędowa Diec. Ełckiej 2010 nr 1/2 s.
110-111, portr.
1511. SMOCZYŃSKI Stefan Stanisław:
B u d s ł a w s k i Józef (1912-1978), inż. chemik, prof. zw. Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie // In: Słownik biograficzny
techników polskich. T. 22. - Warszawa, 2011.
- S. 11-14: portr.
1512. CHOLCHA Sławomir: Andrzej
B u k o w s k i (1911-1997) // In: Al-manach
Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im.
Aleksandra Labudy w Bolszewie. - Bolszewo,
2011. - S. 55-58
Prof., polonista, historyk literatury, redaktor, działacz regionalny
1513. WENZEL Reinhard: Klaus B ü r g e r [1938-2010] zum Gedächtnis. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2011 Bd. 41 s. 414-415
1514. KSIĄDZ Jerzy B u x a k o w s k i
[1926-2011]: infułat - pronotariusz apostolski. Mies. Diec. Pelpl. 2011 R. 20 z. 11 s. 512516, portr.
1515. CHOLCHA Sławomir: Chronologia prac Floriana C e y n o w y // In: Al-manach Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie.
- Bolszewo, 2011. - S. 45-49
1516. CHOLCHA Sławomir: Florian
Ceynowa (1817-1881): życie i żniwo // In: Almanach Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie.
- Bolszewo, 2011. - S. 34-44
1517. CHOLCHA Sławomir: Florian
Ceynowa a „Zrzesz Kaszëbskô” (1933-39) //
In: Al-manach Biblioteki Publicznej Gminy
Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie. - Bolszewo, 2011. - S. 50-54
Pomorze Wschodnie
1518. PIERÓG Ireneusz: Florian Ceynowa [1817-1881] a społeczność Kociewia. Teki
Kociewskie 2011 z. 5 s. 148-158, il.
1519. PIERÓG Ireneusz: Florian Stanisław Ceynowa: życie i działalność. - Toruń,
2009
Rec.: CHOLCHA Sławomir, Pomerania 2011 nr 4 s.
40-43
1520. ŘEZNÍK Miloš: Karel Jaromír Erben, Florian Ceynowa a kašubské hnuti //
In: Karel Jaromír Erben a úloha paměťových
institucí v historických proměnách: referáty
z vědecké konference konané ve dnech 15.16. dubna 2011 na Malé Skále. D. 1. - Semily,
2011. - S. 135-144
1521. ZIĘTKIEWICZ Iwona: Stanisław
C h l e b o w s k i [1890-1969]: polski malarz
w przedwojennym Gdańsku. Gdań. Stud.
Muz. 2011 T. 7 s. 109-133, il., portr. Zsfg.
1522. JASIŃSKI Tomasz: Helena C h ł o p o c k a (1921-2011). Rocz. Hist. 2011 R. 77
s. 311-314, portr.
Acc.: POTOCKA Małgorzata: Bibliografia prac naukowych Heleny Chłopockiej s. 314-322.
1523. CHMIELECKI Franciszek: C h m i e l e c c y z Pomorza: przyczynek do historii
rodu. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Gdańsk: Patria
Media, 2011. - [6], 110 s.: il., mapa, portr.,
faks.
1524. CISZEWSKA Wanda A.: Zygmunt
C h o j n i c k i : redaktor, wydawca, księgarz
toruński. - Toruń: Tow. Bibliofilów, 2011. 36, [4] s.: il., portr.
1525. ŚP. KS. kanonik Roman Jan C i e s z y ń s k i [1947-2010]. Tor. Wiad. Kośc. 2011
R. 20 nr 3/4 s. 222-227, portr.
1526. SKOWROŃSKI Antoni: Ksiądz
prałat Henryk C i m o c h o w s k i [19332011]. Kron. Urzędowa Diec. Ełckiej 2011 nr
3/4 s. 94-96, portr.
1527. ARSZYŃSKI Marian: C o n r a d e s
Berthold (1901-1945), historyk, historyk
113
sztuki, konserwator zabytków Prus Wschodnich // In: Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 4. - Warszawa, 2011.
- S. 21-22
1528. ARSZYŃSKI Marian: C o n w e n t z
Hugo (1855-1922), przyrodnik, archeolog,
muzeolog, twórca służb ochrony przyrody
i zabytków archeologicznych w Prusach // In:
Polski słownik biograficzny konserwatorów
zabytków. Z. 4. - Warszawa, 2011. - S. 22-23
1529. SKOWROŃSKI Antoni: Ksiądz
kan. Romuald C z a j e w s k i (1933-2010).
Kron. Urzędowa Diec. Ełckiej 2010 nr 1/2 s.
108-109, portr.
1530. ŚP. KS. proboszcz Ryszard C z e p e k [1942-2009]. Tor. Wiad. Kośc. 2011 R.
20 nr 3/4 s. 228-231, portr.
1531. KAMIŃSKI Romuald: Ks. prałat Zygmunt C z e r k a s - C h o d o s o w s k i
(1929-2008). Kron. Urzędowa Diec. Ełckiej
2008 nr 3/4 s. 124-126, portr.
1532. LINKNER Tadeusz: Śląski poeta na Kaszubach: ks. Konstanty D a m r o t
(1870-1884). - Pelplin: „Bernardinum”, 2011.
- 387, [5] s.: il., portr.
1533. ZAWADZKI Wojciech: Justyna
D a r g e l (1860-1926): z dziejów warmińskiej
sekty. Stud. Warm. 2011 [T.] 48 s. 263-273.
Sum. Zsfg.
1534. GZELLA Grażyna: Redaktor „Gazety Toruńskiej” Hieronim D e r d o w s k i
[1852-1902] przed toruńskim sądem. Folia
Toruniensia 2011 T. 11 s. 45-52. Sum. Zsfg.
1535. HANNA D o m a ń s k a [19322009] i jej świat / red. Elżbieta Natali-Pawłowska. - Gdańsk: Wydaw. Oskar, 2011.
- 147, [3] s.: il., faks.
1536. HARPPRECHT Klaus: Die Gräfin
Marion D ö n h o f f : eine Biographie. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2008. - 587 s., [8]
k. tabl.: il.
114
Pomorze Wschodnie
1537. KUCZYŃSKI Ernest: Historia i teraźniejszość: życie i twórczość Marion Gräfin
Dönhoff. - Wrocław, 2007
Rec.: PSZCZÓŁKOWSKI Tomasz G., Stud. Niemcozn. 2011 T. 48 s. 589-592
1538. WANDA D u b a n o w i c z [19282006]: in memoriam / red. Robert Kaczorowski. - Pelplin: „Bernardinum”, 2011. - 117, [3]
s.: il., nuty
Muzyk, nauczyciel w Zespole Szkół Muzycznych
w Gdańsku
1539. GRZESZNA-KOZIKOWSKA
Anna: Dr inż. dypl. Alfred Rudolf Jan D z i e d z i u l (1885-1939): inżynier, właściciel
Cegielni „Saturn” w Chełmnie, publicysta
i działacz społeczny, wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni. Rocz. Gdyński
2011 nr 23 s. 128-144, il.
1540. ARSZYŃSKI Marian: E i c h e n d o r f f Benedikt Karl Joseph (1788-1857),
pisarz doby romantyzmu, urzędnik państwowy, miłośnik zabytków // In: Polski słownik
biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 4.
- Warszawa, 2011. - S. 33
Referent do spraw szkolnictwa katol. w Gdańsku
i Królewcu, doradca w sprawie restauracji zamku w Malborku
1545. ŚWIERKOSZ Krystyna: Sopockie
reminiscencje z życia i twórczości Stanisławy F l e s z a r o w e j - M u s k a t [1919-1989].
Rocz. Sopocki 2010/2011 [T.] 22 (dr. 2011) s.
62-89, il., faks.
1546. KURZYŃSKA Małgorzata: Constanty F l o r k o w s k i , jeden z założycieli
Muzeum Starożytności w Grudziądzu (18191894). Rocz. Grudz. 2011 T. 19 s. 373-379, il.
1547. KAMIŃSKA Barbara, GALIŃSKA-DELIŃSKA Anna: Halina F o l t y n G u b r y n o w i c z (1922-2010): profesor
nadzwyczajny, p.o. kierownika II Katedry
i Kliniki Chorób Dzieci AMG w roku 1969.
Ann. Acad. Medicae Gedan. 2011 T. 41 s. 161162, il.
1548. ARNOLD Udo: F r i e d r i c h v o n
S a c h s e n [1473-1510]: Hochmeister des
Deutschen Ordens. Ostd. Gedenktage 2010 s.
271-274, il.
1549. DUDA Daniel: Kmdr ppor. mgr
inż. Antoni Walerian G a r n u s z e w s k i
(1886-1964), pierwszy dyrektor Szkoły Morskiej w Tczewie. Zap. Puckie 2011 nr 10 s.
179-188, il.
1541. ZANDER Lidia, ZANDER Zygmunt: E i s e l e Mieczysław (1909-1979), inż.
elektryk, prof. nadzw. WSR w Olsztynie // In:
Słownik biograficzny techników polskich. T.
22. - Warszawa, 2011. - S. 28-31: portr.
1550. KOŻUCHOWSKA Teresa: Życie
w pięciu odsłonach: opowieść o Krzysztofie
G a r s t k o w i a k u . Zap. Puckie 2011 nr 10 s.
155-159, il.
1542. JANUSZAJTIS Andrzej: Mr. F a h r e n h e i t [1686-1736], dżentelmen z Gdańska. - Gdańsk: Wydaw. L&L, 2005. - 143, [1]
s.: il., faks., portr.
1551. GEGNER-SÜNKLER Irmi: Die
Vorfahren der Familien G e g n e r und Haeslop. Altpr. Geschl.- kde. Familienarchiv 2011
Bd. 33 s. 91-120
1543. ARSZYŃSKI Marian: F e n d r i c h
Bruno (1900-1963), architekt // In: Polski
słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 4. - Warszawa, 2011. - S. 34
KALINOWSKI J. K.: Wawrzyniec Gembicki jako biskup chełmiński… = poz. 1075
W Gdańsku
1544. BORZYSZKOWSKI Józef: Stefan
F i k u s (1920-2010): pisarz kaszubski i działacz społeczny. Acta Cassubiana 2011 T. 13 s.
510-513
Działacz społeczny z Osłonina w pow. puckim
1552. SZCZEŚNIAK Krystyna: Marcin
Giersz [G e r s s ] [1808-1895] - kim był? // In:
Naród, religia, język: materiały z konferencji
17-19 maja 2010 r. - Łódź, 2011. - S. 379-387
1553. AHNENLISTE der Familien
G e s s n e r - v. Meien mit Anhang Gessner
Pomorze Wschodnie
115
/ zsgest. v. Wilhelm Gessner. Altpr. Geschl.kde. Familienarchiv 2011 Bd. 33 s. 129-147
Libri Gedan. 2008-2010 T. 26-28 (dr. 2011) s.
88-102. Sum. Zsfg.
1554. BRODOWSKI Jerzy, SITEK Eligiusz J[ózef]: Mgr inż. Edward G i l l (19232004), pierwszy dyrektor Liceum Morskiego
w Gdyni. Nautologia 2011 R. 46 nr 148 s. 182186, il.
1563. JANUSZ H a j d u n [1935-2008]:
portret z pamięci / oprac. Wojsław Brydak,
Magdalena Leman, Małgorzata Żerwe. Rocz.
Sopocki 2010/2011 [T.] 22 (dr. 2011) s. 149164, il.
Sopocki kompozytor
1555. SKOWROŃSKI Antoni: Ksiądz
prałat Czesław G i z a (1934-2010). Kron.
Urzędowa Diec. Ełckiej 2010 nr 1/2 s. 106107
1556. ŚP. KS. Tadeusz Jacek G ł u s z e k
[1947-2011]. Tor. Wiad. Kośc. 2011 R. 20 nr
3/4 s. 231-236, portr.
1557. GULDA Mieczysław: Józef G o l e c : sopocki Cieszynianin: człowiek - nauczyciel - twórca. - Gdynia, 2010
Rec.: ŻEBROWSKA Danuta, Stud. Gdań. Wizje i rzeczywistość 2011 T. 8 s. 379-385
1558. DUDA Daniel: Kapitan żeglugi
wielkiej Daniel G o n e r a : wieloletni dowódca statków Polskiej Marynarki Handlowej,
kapitan gdyńskiego portu (1931-2010). Nautologia 2011 R. 46 nr 148 s. 210-211, il.
Toż: Zap. Puckie 2011 nr 10 s. 204-209, il., mapa
1559. KRIEGSEISEN Jacek: Anna G o s i e n i e c k a : 9 grudnia 1917 - 30 stycznia
2002. Gdań. Stud. Muz. 2011 T. 7 s. 189-191
Acc.: Bibliografia prac Anny Gosienieckiej s. 192195.
Wicedyr. Muz. Narod. w Gdań.
1560. SIERADZAN Wiesław: Karol
G ó r s k i (1903-1988) // In: Mediewiści. Poznań, 2011. - S. 49-58
1561. DYGDAŁA Jerzy: Danziger Einkäufe und Ausgaben des Bischofs Adam
Stanisław G r a b o w s k i [1698-1766] Mitte
des 18. Jahrhunderts. Stud. Marit. 2011 Vol.
24 s. 87-100. Streszcz.
1562. DZIENIS Helena: Sylwetka Otto
G ü n t h e r a [1864-1924] dyrektora Biblioteki Miejskiej w Gdańsku w latach 1896-1921.
1564. HASUKA Bernard: Rodzina Hazuka, Stefan H a z u k a [1882-1978] / oprac.
Maurycy Frąckowiak. Biul. Hist. / Muz. w Lęborku 2011 nr 34 s. 47-53 ,il.
Rzemieślnik, działacz społeczno-polityczny w Lęborku i Wejherowie
1565. KAŹMIERCZAK Mariusz: H e r m a n S a r a c e n - bohater świętej wojny
w Kronice Ziemi Pruskiej Piotra z Dusburga:
o ideale rycerza krucjatowego // In: Pamiętnik XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów w Szczecinie. - Szczecin,
2011. - S. 99-107
1566. DZIENIS Helena: Ślady gdańskich
uroczystości ku czci Jana H e w e l i u s z a :
XVII-XXI wiek. Gdań. Zesz. Numizm. 2011
Nr 98 s. 3-28, il.
1567. JAN Heweliusz / red. Maria Pelczar, Jarosław Włodarczyk. - Radom: Inst.
Technol. Eksploatacji - Państw. Inst. Badaw.,
2011. - 359 s.: il., faks. - (Biblioteka Polskiej
Nauki i Techniki; 6)
Z treści: MOKRZECKI Lech: Gdańsk Heweliusza
jako ośrodek nauki, oświaty i kultury s. 11-34. - DZIENIS
Helena: Chluba Gdańska s. 35-81. - TARGOSZ Karolina:
Symbioza nauki i sztuki w dziele Heweliusza s. 97-166.
- PSZCZÓŁKOWSKA Lidia Z.: Korespondenci Jana Heweliusza s. 167-192. - SZYCHLIŃSKI Grzegorz: Jan Heweliusz i zegar wahadłowy s. 193-202. - WŁODARCZYK
Jarosław: Księżyc Jana Heweliusza s. 203-242. - OTTO
Maria: Prace Jana Heweliusza s. 243-247
1568. KLAMANN Edward: Jan Heweliusz (1611-1687). Jantar. Szlaki 2011 R. 54 nr
1 s. 1-10, il.
1569. SCHEUNCHEN Helmut: H e y d e c k , Johannes [1835-1910]: Maler. Ostd.
Gedenktage 2010 s. 174-178, il.
Prof. Akademii Sztuk Pięknych w Królewcu
116
Pomorze Wschodnie
1570. BRONISŁAW J a m o n t t (18861957): malarstwo, rysunek / aut. [kat.] Agata
Rissmann. - Toruń: Muz. Okr., 2011. - 127,
[1] s.: il.
1580. DUDA Daniel: Wiceadmirał Andrzej Karweta, dowódca Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej (1958-2010).
Zap. Puckie 2011 nr 10 s. 171-178, il.
1571. JANCA-BRZOZOWSKA
Róża:
Pucki lekarz - Izydor J a n c a [1904-?]: wspomnienia córki. Zap. Puckie 2011 nr 10 s. 7687, il., faks.
1581. RYCZEK Wojciech: Divina magistra logica: Bartłomiej K e c k e r m a n n
[1572-1609] jako historyk logiki. Odrodz.
i Reform. w Pol. 2011 T. 55 s. 151-185. Sum.
1572. KAYSS Reinhard: Die Familie Hermann J a n k e aus Neidenburg. Altpr. Geschl.kde. Familienarchiv 2011 Bd. 33 s. 127-128
1582. DORNA Maciej: Wojciech K ę t r z y ń s k i (1838-1918) // In: Mediewiści.
- Poznań, 2011. - S. 121-136
1573. JARUSZEWSKI Kazimierz: Tytan
bieżni z Drzewicza: w 50. rocznicę urodzin
Henryka J a n k o w s k i e g o . Zesz. Chojn.
2011 nr 26 s. 153-158, il., tab.
1583. FRIEDRICH Jacek: K i l a r s k i
Maciej Przemysław (1922-2003), architekt,
rysownik, kurator Muzeum Zamkowego
w Malborku // In: Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 4. - Warszawa, 2011. - S. 51-53
1574. SZUBARCZYK Piotr: Ksiądz prałat Henryk J a n k o w s k i (1936-2010). Rydwan 2011 nr 6 s. 124-134, il.
1575. TOMCZAK Andrzej: Irena J a n o s z - B i s k u p o w a (1925-2011). Archiwista Pol. 2011 R. 16 nr 4 s. 120-122, portr.
Archiwista, historyk w Toruniu
1576. JASTRZĘBSKI Włodzimierz: Leon
J a n t a P o ł c z y ń s k i (1867-1961) - minister i senator z Borów Tucholskich. - Toruń,
2001
Rec.: DUBER Paweł, Pamięć i Sprawiedliwość 2011
[nr] 2 s. 427-429
1577. RZYSKA-LAUBE Dobromiła: Roman J a n t a - P o ł c z y ń s k i (1849-1816)
jako kolekcjoner malarstwa. Kron. Muz. Sopotu 2011 nr 8 s. 19-24, il.
Związki R. Janty-Połczyńskiego z Sopotem
1578. CHRZANOWSKI Robert: Ksiądz
Hilary J a s t a k [1914-2000] w materiałach
Służby Bezpieczeństwa. Rocz. Gdyński 2011
nr 23 s. 37-76
1579. JORK Frank: Die Vorfahren der
Brüder Ralf und Frank J o r k . Altpr. Geschl.kde. Familienarchiv 2011 Bd. 33 s. 149-202
Rodzina zamieszkała głównie na Mazurach
1584. POESCHEL Hans-Claus: Geheimer Sanitätsrat Dr. Arthur K i t t e l (18381926): Landarzt in Preussisch-Litauen 18691906. Annaberger Annalen 2011 Nr. 19 s.
251-267, il., faks.
Wersja elektron.: http://annaberger-annalen.de/jahrbuch/2011/AA19_16_Poeschel.pdf
1585. BORZYSZKOWSKI Józef: Roman
K l e b b a (1932-2010): budowniczy statków,
żeglarz, nauczyciel i pamiętnikarz. Acta Cassubiana 2011 T. 13 s. 514-520
1586. BORZYSZKOWSKI Józef: Alfons
K l e j n a (1935-2010): fotograf, dokumentalista i nauczyciel. Acta Cassubiana 2011 T. 13
s. 521-525
1587. KLIMEK Henryk Włodzimierz:
Władysław K l i m e k [1899-1939]: poseł
z Pływaczewa: pamięć zasłużonemu Polakowi bestialsko zamordowanemu w 1939
r., chwała pamiętającym. - Toruń: Wąbrzes.
Zakł. Graf., 2011. - 176, [1] s.: il., faks., mapy
1588. BORZYSZKOWSKI Józef: Jerzy
K n y b a (1932-2010): nauczyciel, etnograf
i społecznik kaszubski. Acta Cassubiana 2011
T. 13 s. 504-509
Nauczyciel, historyk w Kościerzynie
Pomorze Wschodnie
1589. JAŻDŻEWSKI Krzysztof: Dr Jerzy
Knyba (1932-2010). Kościerskie Zesz. Muz.
2011 [nr] 5 s. 11-13, il.
1590. SADKOWSKI Tadeusz: Jerzy Knyba: etnograf. Kościerskie Zesz. Muz. 2011 [nr]
5 s. 115-118, il.
1591. BIELAWNY Krzysztof: Kościelne
i świeckie uroczystości z okazji 500. rocznicy urodzin Mikołaja K o p e r n i k a . Ateneum
Kapłańskie 2011 T. 157 z. 2 s. 300-315. Sum.
1592. BUDZYŃSKI Józef: Mikołaja Kopernika humanisty (1473-1543) renesansowy
uniwersalizm nowołacińskich listów (w 500lecie debiutu literackiego) // In: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 1: (stulecia
XV-XVII). - Kraków, 2011. - S. 41-55
1593. JANIKOWSKI Stanisław Leopold:
Miscellanea Copernicana: przyczynki do biografii. - Toruń: Tow. Przyj. Arch. Emigracji,
2011. - 337 s.
1594. JEZIERSKI Jacek: Podsumowanie
badań nad odkryciem i nad identyfikacją
grobu Mikołaja Kopernika. Teolog. w Pol.
2010 [T.] 4 nr 1 s. 177-180
1595. JEZIERSKI Jacek: Poszukiwanie
grobu, identyfikacja szczątków i powtórny
pogrzeb Mikołaja Kopernika. Nurt SVD 2011
R. 45 z. 1 s. 229-237. Streszcz. Sum.
KOKOWSKI M.: Co dalej z Mikołajem Kopernikiem?... = poz. 365
1596. KOPICZKO Andrzej: Przyczynek
do historii obchodów jubileuszu czterechsetlecia śmierci Mikołaja Kopernika w Prusach
Wschodnich. Kom. Maz.-Warm. 2011 nr 4 s.
617-634. Zsfg. Sum.
1597. MAŁŁEK Janusz: Mikołaj Kopernik: uczony, torunianin: człowiek epoki renesansu // In: Przez Kresy i historię po obrzeża
polityki: profesorowi Marcelemu Kosmanowi
w półwiecze pracy naukowej. [T. 1]. - Toruń,
2011. - S. 374-382
Toż w jęz. ang. pt.: Nicolaus Copernicus: scholar,
citizen of Toruń and man of the renaissance. Arch. Hist.
i Filoz. Med. 2011 T. 74 s. 73-78. Sum. Streszcz.
117
1598. MIKULSKI Krzysztof: Życie prywatne Mikołaja Kopernika, czyli sprawa
Anny Schilling // In: In tempore belli et pacis: ludzie, miejsca, przedmioty. - Warszawa,
2011. - S. 207-212
1599. SIKORSKI Jerzy: Prywatne życie
Mikołaja Kopernika. - Wyd. 4. popr. i uaktual. - Olsztyn: Pracownia Wydaw. „ElSet”,
2011. - 318, [2] s.: il., faks., portr.
1600. SALMONOWICZ Stanisław: Karol K o r a n y i (1897-1964): szkic do portretu
// In: W cieniu Klio i Temidy: studia z historii
prawa / S. Salmonowicz. - Toruń, 2011. - S.
93-104
Przedruk: Czas. Prawno- Hist. 1998 T. 50
1601. DZISKO-WADAS Grażyna: K o r p a c z Jadwiga Marta (1956-2009), konserwator dzieł sztuki // In: Polski słownik
biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 4.
- Warszawa, 2011. - S. 55-56
Na Warmii i Mazurach
1602. K O S A C Z Jerzy: Magiczne Białki. Prowincja (Sztum) 2011 nr 4 s. 87-95, il.
Wspomnienia
1603. KOWALKOWSKI Krzysztof: Ks.
Antoni I. M. K o w a l k o w s k i [1866-1932]:
autor pieśni religijnych // In: Pomorzanie
znani i nieznani. [T.] 1. - Pruszcz Gdański,
2011. - S. 30-55: il.
1604. KOWALKOWSKI Krzysztof: Józef Serwacy K o w a l k o w s k i (1888-1940):
ostatni przedwojenny wójt gminy Starogard
wieś. Rydwan 2011 nr 6 s. 51-56, il., portr.
1605. SKOWROŃSKI Antoni: Ks. kan.
mgr Mieczysław K o z i k (1940-2009). Kron.
Urzędowa Diec. Ełckiej 2009 nr 1/2 s. 94-96,
portr.
1606. GOLIŃSKI Zbigniew: Kalendarz
życia i twórczości Ignacego K r a s i c k i e g o .
[T.] 1-2 / do dr. przygot. i wst. opatrz. Magdalena Górska; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Poznań , 2011. - XLIII, [1], 612
s., [1] k. portr.; [6], 613-1171, [2] s., [27] s.
tabl.
118
Pomorze Wschodnie
1607. ŁUKASZEWICZ Jadwiga: K r a u s e Janusz Antoni (1939-2007), chemik, konserwator zabytków metalowych, profesor
Uniw. Mikołaja Kopernika w Toruniu // In:
Polski słownik biograficzny konserwatorów
zabytków. Z. 4. - Warszawa, 2011. - S. 62-65
1608. ICKIEWICZ Kazimierz: Juliusz
K r a z i e w i c z [1829-1895]: pionier polskich
kółek rolniczych. Teki Kociewskie 2011 z. 5 s.
112-120
1609. BALIŃSKI Aleksander: Jan Michał
K r z e m i ń s k i [1943-2010]. Libri Gedan.
2008-2010 T. 26-28 (dr. 2011) s. 206-207
Pracownik Zbiorów Specjalnych Bibl. Gdań.
1610. LONGOSZ Stanisław: Jan Michał
Krzemiński (14 XI 1943 - 26 IX 2010). Vox
Patrum 2011 T. 56 s. 996-998, il.
1611. MÓL książkowy: o pewnej szczególnej odmianie bibliofaga: rzecz wydana
z inspiracji osobą i osobowością kustosza
Jana Michała Krzemińskiego / koncep. edyt.
Kazimierz Orzechowski. - Gdańsk: Wydaw.
Uniw. Gdań., 2011. - 193, [1] s.: il.
1612. KRZEMIŃSKI Tomasz: Polityk
dwóch epok: Wiktor K u l e r s k i (18651935). - Toruń, 2008
Rec.: ASTRAMOWICZ-LEYK Teresa, Prz. Zach.
2011 R. 67 nr 1 s. 283-289
1613. POTĘGA-MAGDZIARZ Regina:
Sopocka działalność Wiktora Kulerskiego
[1865-1935] na przełomie wieków XIX i XX.
Kron. Muz. Sopotu 2008 nr 7 s. 4-9, il., portr.
1614. SKERSKA Elżbieta: Marcin Zdzisław K u r o w s k i (1919-2011). Biul. Fund.
Gen. E. Zawackiej 2011 nr 1/2 s. 75-76, portr.
Żołnierz Garnizonu AK Toruń
1615. WORONIECKI Michał, HALASZ
Jacek: Zbigniew Władysław Kw a p i c h
(1936-2010): dr n. hum., kierownik Zakładu
Filozofii AM w Gdańsku w latach 1971-1982.
Ann. Acad. Medicae Gedan. 2011 T. 41 s. 169170, portr.
1616. ARSZYŃSKI Marian: Kw i a t k o w s k i Edward Franciszek (1904-1971),
art. plastyk - witrażysta, konserwator zabytkowych witraży, pracownik naukowy Uniw.
Mikołaja Kopernika w Toruniu // In: Polski
słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 4. - Warszawa, 2011. - S. 72-73
1617. ŚP. KS. proboszcz Mirosław
Kw i a t k o w s k i [1969-2011]. Tor. Wiad.
Kośc. 2011 R. 20 nr 3/4 s. 236-244, portr.
1618. CHOLCHA Sławomir: Aleksander L a b u d a (1902-1981) // In: Al-manach
Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im.
Aleksandra Labudy w Bolszewie. - Bolszewo,
2011. - S. 9-15
Działacz kaszubski, pisarz, poeta
1619. PRYCZKOWSKI Eugeniusz: Aleksander Labuda w działalności i twórczości
młodych regionalistów kaszubskich lat 90tych ubiegłego wieku // In: Al-manach Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im.
Aleksandra Labudy w Bolszewie. - Bolszewo,
2011. - S. 23-30
1620. BORZYSZKOWSKI Józef: Pro memoria Gerard L a b u d a (1916-2010): jeden
z najwybitniejszych historyków polskich,
belny Kaszëba. Acta Cassubiana 2011 T. 13 s.
501-503
1621. GERARD Labuda (1916-2010) /
zebr., oprac. oraz wst. poprz. Józef Borzyszkowski. - Gdańsk: Inst. Kasz.; Wejherowo:
Muz. Piśmien. i Muzyki Kasz., 2011. - 694,
[2] s.: il., faks., portr . - (Pro Memoria)
1622. GUCA Witold: Świętokrzyski
epizod: pamięci profesora Gerarda Labudy
(1916-2010). Almanach Hist. 2011 T. 13 s.
203-206
1623. HACKMANN Jörg: Gerard Labuda (1916-2010) // In: Deutsch-polnische Beziehungsgeschichte: Prof. Dr. Klaus Zernack
zum 80. Geburtstag. - Leverkusen, 2011. - S.
227-232
Pomorze Wschodnie
1624. JASIŃSKI Tomasz: Gerard Labuda
(28 XII 1916 - 1 X 2010). Kwart. Hist. 2011 R.
118 nr 2 s. 373-383
1625. KOSMAN Marceli: Gerard Labuda
(28.12.1916-1.10.2010). Český Časopis Historický 2010 R. 108 Č. 4 s. 750-752
1626. POPOWSKA-TABORSKA Hanna:
Wspomnienie o profesorze Gerardzie Labudzie: badaczu historii Kaszubów i wczesnych
dziejów Pomorza. Rocz. Slawistyczny 2011 T.
60 s. 4-8
1627. PROKOP Krzysztof Rafał: Małopolska, Kraków i Uniwersytet Jagielloński
w naukowej biografii profesora Gerarda Labudy. Acta Cassubiana 2011 T. 13 s. 243-289.
Zsfg.
1628. ŘEZNÍK Miloš: Prof. Gerard Labuda (28.12.1916 - 1.10.2010). Slovanský
Přehled 2011 R. 97 Č. 1/2 s. 198-202
1629. STRZELCZYK Jerzy: Gerard Labuda (1916-2010). Prz. Zach. 2011 R. 67 nr
1 s. 3-19. Sum.
1630. STRZELCZYK Jerzy: Gerard Labuda 1916-2010 // In: Wybitni historycy
wielkopolscy. - Poznań, 2010. - S. 855-874:
portr.
1631. W HOŁDZIE wielkiemu Kaszubie:
Gerard Labuda (1916-2010) / red. Wojciech
Kiedrowski. - Kartuzy: Oficyna Czec, 2011.
- 83, [1] s.: il.
1632. WŁODARCZYK Edward: Gerard
Labuda [1916-2010]: wielki autorytet - przyjaciel Szczecina. Kronika Szczec. 2010 Nr 29
(dr. 2011) s. 163-171, il.
1633. WYROZUMSKI Jerzy: Gerard
Labuda (28 XII 1916 - 1 X 2010). Rocz. Pol.
Akad. Umiejętn. 2010/2011 (dr. 2011) s. 234238
1634. FRÖMEL Johann: L e h n d o r f f ,
Hans Graf von [1910-1987]: Arzt. Ostd. Gedenktage 2010 s. 89-93, portr.
Lekarz w Prusach Wsch.
119
1635. JASIŃSKI Janusz: Uporczywa droga do Polski Bogumiła L i n k i [1865-1920]
i jego rodziny. Rocz. Mazur. 2011 T. 15 s. 3879, il., faks., portr.
1636. NADOLNY Anastazy: Ks. Franciszek L i s s [1855-1933]: polski duszpasterz
w Zagłębiu Ruhry i proboszcz w Rumianie
[pow. działd.] // In: Veritas cum caritate intellegentia cum amore. - Toruń, 2011. - S.
817-837
1637. DZISKO-WADAS Grażyna: L i t w i n i o n e k - G u ś ć Małgorzata (19631993), konserwator dzieł sztuki // In: Polski
słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 4. - Warszawa, 2011. - S. 78-79
Na Warmii i Mazurach
1638. GRZYBIAK Marek, ORKISZ Stanisław: Wiesław Ł a s i ń s k i (1915-2010):
profesor, kontradmirał, kierownik Zakładu
Anatomii Prawidłowej w latach 1962-1965,
kierownik Zakładu Anatomii Topograficznej
AM w Gdańsku w latach 1982-1983. Ann.
Acad. Medicae Gedan. 2011 T. 41 s. 171-173,
portr.
1639. SYNAK Marcin: Jan Paweł Ł u k o w i c z (1886-1957): pod opieką św. Huberta.
Baszta 2011 [nr] 11 s. 79-97, il.
1640. KORYCKA Magdalena: Między
tradycją a współczesnością: cele wychowania
chrześcijańskiego według Kazimierza M a s a l s k i e g o (1927-1985). - Olsztyn: Warm.
Wydaw. Diec., 2009. - 128 s.: il., faks. Bibliogr.
s. 109-112
Dyr. Młodzieżowego Zakł. Wychowawczego w Malborku
1641. TUCHOŁKA-WŁODARSKA Barbara: Krystyna M e l l i n : 27 maja 1921 - 13
lutego 2003. Gdań. Stud. Muz. 2011 T. 7 s.
197-200
Adiunkt Muz. Narod. w Gdań.
1642. BÜRGER Klaus: M e n z e l , Heinz
[1910-1988]: Geophysiker. Ostd. Gedenktage
2010 s. 125-127, portr.
Na Uniw. w Królewcu
120
Pomorze Wschodnie
1643. HINZ Klaus: Angela M e r k e l und
ihre Danzig-Westpreussischen Vorfahren.
Westpr.- Jahrb. 2011 Bd. 61 s. 155-165, il.
1644. AGNES M i e g e l [1879-1964]: ihr
Leben, Denken und Dichten von der Kaiserzeit bis zur NS-Zeit: Mosaiksteine zu ihrer Persönlichkeit / hrsg. v. Marianne Kopp.
- Münster: Ardey-Verl., 2011. - 141, [1] s.: il.
- (Jahresgabe der Agnes-Miegel-Gesellschaft;
2011/2012)
1645. SIDABRAITĖ Žavinta: Milkų šeimos vieta XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos
raštijoje. (The place of the Milkus family in
the eighteenth century literature of Lithuania
Minor). Arch. Lithuanicum 2003 [nr] 5 s. 97126, faks. Sum.
Mielcke
1646. NAWROT Dariusz: Komandor
Stanisław M i e s z k o w s k i [1903-1952] (życie i działalność). Colloquium / Akad. Maryn.
Woj. 2011 [R.] 4 s. 75-101, il., portr. Streszcz.
Sum.
1647. NOWOSAD Wiesław: Najstarsze
dzieje M i l e w s k i c h (von der Milwe). Rocz.
Grudz. 2011 T. 19 s. 39-56. Sum.
1648. RAINER Zacharias: Superintendent Dr. phil. Max August Heinrich M ö h r k e
(1874-1944): ev. Pfarrer in Kiel-Friedrichsort
und Marienburg. Westpr.- Jahrb. 2011 Bd. 61
s. 85-117, il.
BŁAWAT R. T.: Stolem […]: życie i twórczość Mariana M o k w y… = poz. 855
1649. KARDAS Mariusz: Marian Mokwa
(1889-1987): mistrz morskiej akwareli. Rydwan 2011 nr 6 s. 30-50, il.
1650. RYSZKOWSKI Janusz: Przyrzekli
kółko śpiewu lepiej popierać: o doktorze Feliksie M o r a w s k i m [1861-1929]. Prowincja (Sztum) 2011 nr 4 s. 138-144, il.
1651. MORDAS Kurt: Vorfahrenliste
M o r d a s aus dem nördlichen Ostpreussen,
dem Salzburger Land, der Schweiz sowie aus
Masuren und Litauen. Altpr. Geschl.- kde. Familienarchiv 2011 Bd. 33 s. 67-90
1652. JANCA-BRZOZOWSKA
Róża:
Kazimiera Józefa N a g ó r s k a (1883-1968).
Rydwan 2011 nr 6 s. 78-86, il.
Muzyk w Starogardzie Gdańskim
1653. OLGIERD N a r k i e w i c z (19252010): profesor zwyczajny, kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej AM
w Gdańsku w latach 1964-1996, doktor honoris causa AM w Gdańsku. Ann. Acad. Medicae Gedan. 2011 T. 41 s. 175-177, portr.
1654. WĘSIERSKI Adam: Ksiądz proboszcz Ignacy N a w a c k i (1870-1948):
przyczynek do dziejów parafii św. Katarzyny
w Śliwicach w latach 1928-1948. Stud. Pelpl.
2011 T. 44 s. 323-369, il., tab.
1655. ZALEWSKI Dariusz: Ks. prałat
Stanisław Antoni N o w a k (1929-2010).
Kron. Urzędowa Diec. Ełckiej 2010 nr 3/4 s.
102-104, portr.
1656. CZAJA Roman: Zenon Hubert
N o w a k (1934-1999) // In: Mediewiści. Poznań, 2011. - S. 197-204
1657. ZENDEROWSKI Wojciech: Barczewo: rodzinne miasto Feliksa N o w o w i e j s k i e g o [1877-1946]. - Barczewo:
Centr. Kult. i Prom. Gm., 2010. - 116 s.: il.,
portr.
Publikacja popularnonaukowa
1658. GĄSIOROWSKI Andrzej: In memoriam: dr hab. Marek J. O r s k i , prof. UG
(5 styczeń 1955 - 10 kwiecień 2011). Gdań.
Stud. Międzynarod. 2011 Vol. 9 nr 1/2 s. 278280
Historyk
1659. WAJDA Alina, WAJDA Kazimierz:
Zapomniany bohater walki o Pomorze. Zap.
Tucholskie 2009-2010 nr 5-6 (dr. 2011) s. 239247, il.
Dot. Gerarda P a j ą k o w s k i e g o (1894-1920)
Pomorze Wschodnie
1660. WINNICKA Marlena: Wkład
Konrada P a ł u b i c k i e g o [1910-1992]
w dorobek Pomorza. Muzyka, Historia, Teoria, Edukacja 2011 nr 1 s. 71-82. Sum.
1661. SZROEDER Jaromir: Ks. Antoni P e p l i ń s k i [1918-1995]: przyczynek
do biografii. Nasze Pomorze 2010 nr 12 (dr.
2011) s. 51-89, il., faks.
1662. FILIPKOWSKI Janusz: Johann
Philipp P f e i f f e r [1645-1695]: kanonik dobromiejski, filolog, filozof i teolog. Rocz. Dobromiejski 2010 T. 4 (dr. 2011) s. 245-249, il.
Zsfg.
1663. KONOPACKA Marta: Wspomnienie o Dominice P i e t k i e w i c z (4 VI 1976
- 2 V 2010). Rocz. Gdań. 2009/2010 T. 69/70
(dr. 2011) s. 211-215, portr.
Historyk
1664. DUDA Daniel: Kpt.ż.w. dr Romuald P i e t r a s z e k : kapitan Polskich Linii
Oceanicznych, dyrektor Urzędu Morskiego
w Gdyni, wiceminister transportu i gospodarki morskiej, konsul honorowy Republiki
Cypryjskiej w Polsce (1933-2010). Nautologia 2011 R. 46 nr 148 s. 207-209, il., portr.
1665. SKOWROŃSKI Antoni: Ks. prał.
Józef P i e t r u s z k a (1929-2010). Kron.
Urzędowa Diec. Ełckiej 2010 nr 3/4 s. 100102, portr.
1666. PIŁAT Honorata: Rodzina P i ł a t ó w z Wysokiej i z Bobowa. Rydwan 2011 nr
6 s. 17-29, il., portr.
121
Wincentego Pola na Warmii i Mazurach s. 133-145. KASPAREK Norbert: Justyn Pol [1802-1831] i Wincenty
Pol - w powstaniu listopadowym: przyczynek do biografii
s. 163-171
1669. TOLSTAJA Svetlana M.: Professor
Channa Popovska-Taborska: garmonija nauki i žizni (vzgljad iz daleka). Etnolingwistyka
2011 [T.] 23 s. 11-14
P o p o w s k a - T a b o r s k a Hanna
1670. PRZYBYLSKI Jerzy: Aleksander
P o t y r a ł a [1902-1964], kostruktor okrętowy, żołnierz AK i profesor Politechniki Gdańskiej // In: Historia wojskowości XX wieku:
księga pamiątkowa [...]. - Siedlce, 2010. - S.
495-501
1671. BURDZIEJ Bogdan: Walerian
P r e i s n e r [1894-1966] i jego Italia. Litteraria Copernicana 2011 [nr] 1 s. 206-212, il.
Docent, romanista, w l. 1945-1965 pracownik UMK
w Toruniu
1672. GRZYBOWSKI Adam: Stanisław
P r z y b y s z e w s k i [1868-1927): sopocianin, kolejarz, społecznik. Kron. Muz. Sopotu
2011 nr 8 s. 7-18, il., portr.
1673. ZAJĄCZKOWSKI
Krzysztof:
Bohater obrony Helu: kmdr por. Zbigniew
P r z y b y s z e w s k i 1907-1952. - Warszawa:
Agencja Wydaw. CB, 2011. - 312 s.: il. - (Tajna
Historia Polski). Bibliogr. s. 293-300
1674. BÜRGER Klaus: P s c z o l l a , Erich
Emil [1910-2002]: Evang. Pfarrer, Sozialpädagoge, Oberlin-Forscher. Ostd. Gedenktage 2010 s. 235-237, portr.
Pastor w Prusach Wsch.
1667. KAYSS Reinhard: Die Ahnenliste
der Familie P l e w k a . Altpr. Geschl.- kde. Familienarchiv 2011 Bd. 33 s. 121-123
Rodzina zamieszkująca głównie na Mazurach
1668. PONAD hafem wicher wyje...: studia o Wincentym P o l u [1807-1872] / red.
Norbert Kasparek, Andrzej Korytko. - Olsztyn:
Pol. Tow. Hist., Oddz., 2011. - 184 s.: il., faks.
- (Olsztyńska Biblioteka Historyczna; nr 2)
Z treści: JASIŃSKI Janusz: Ponad hafem wicher
wyje...: Wincenty Pol w Prusach Wschodnich 1831-1832
s. 11-80. - CHŁOSTA Jan: Recepcja życia i twórczości
1675. LUDZIE Akademii Medycznej
w Gdańsku / red. Seweryna Konieczna;
Gdański Uniwersytet Medyczny. - Gdańsk,
2011. - 198 s.: il., faks. - (Prace Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych. Seria Biograficzna; T. 9). Bibliogr. s. 192-197
Zawiera: LEWICKI Krzysztof: Profesor Michał
R e i c h e r [1888-1973]: jego wpływ na rozwój polskiej
anatomii
1676. DEGEN Robert, JABŁOŃSKA
Marlena: 40-lecie pracy prof. Haliny R o -
122
Pomorze Wschodnie
b ó t k i na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Archiwista Pol. 2011 R. 16 nr
3 s. 7-15
1677. OSTROWSKI Kazimierz: Druh
Wick. Pomerania 2011 nr 10 s. 26-28, il.,
portr.
Wincenty R o g a l a (1871-1958).
Toż w jęz. kasz. pt.: Drëh Wick. Pomerania 2011 nr
10 s. 29-32, il.
1678. BRENDA Waldemar: Edmund
R u t k o w s k i (1917-1997). Znad Pisy
2010/2011 nr 19/20 s. 287-291
Wicestarosta piski w l. 1945-1948
1679. JULIAN R y d z k o w s k i (18911978) / zebr., oprac. oraz wst. opatrz. Józef
Borzyszkowski. - Gdańsk: Inst. Kasz., 2011.
- 718, [1] s.: il., faks., portr. - (Pro Memoria /
Instytut Kaszubski)
1684. ARSZYŃSKI Marian: S c h u l t z
Johann Carl (1801-1873), art. malarz i grafik,
pedagog, działacz na rzecz ochrony zabytków
// In: Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 4. - Warszawa, 2011. - S.
111-113
Kierownik Szk. Sztuk Pięknych i Rzemiosł w Gdańsku
1685. MANIKOWSKA Karolina: Ferdinand S c h u l z [1892-1929]: bohater ponad
podziałami. Prowincja (Sztum) 2011 nr 2 s.
185-189, il.
1686. HAUPT Viktor H.: Heinrich von
Schwichel: ein Glocken- und Geschützgiesser in Preussen zu Beginn des 16. Jahrhunderts und Urahn der ostpreussischen Familie
S c h w e i c h l e r : ein genealogisch-campanologischer Forschungsbericht. Altpr. Geschl.kde N.F. 2011 Bd. 41 s. 1-18
Kustosz Muz. Region. w Chojnicach
1680. BUXAKOWSKI Jerzy: Ks. Franciszek S a w i c k i [1877-1952]: myśliciel pelpliński // In: Wybitni teologowie XX wieku:
krąg języka niemieckiego. - Olsztyn, 2006.
- S. 229-237
1681. SIERADZAN Wiesław: Bernhard
S c h m i d (1872-1947) jako członek kościoła unijnego w świetle referatu wygłoszonego
na synodzie superintendentury malborskiej
w 1929/1930 r. Gdań. Rocz. Ewang. 2011 Vol.
5 s. 118-155, il., faks. Zsfg.
Tekst źródłowy s. 139-153
1682. JASIŃSKI Janusz: Franciszek
S c h n a r b a c h [1905-1947] - nauczyciel
szkół polskich: kilka sprostowań i uzupełnień. Kom. Maz.- Warm. 2011 nr 1 s. 91-96,
il., portr.
1683. ARSZYŃSKI Marian: S c h ö n
Heinrich Theodor, von (1773-1856), polityk,
urzędnik państwowy, animator działań na
rzecz ochrony i restauracji zabytków // In:
Polski słownik biograficzny konserwatorów
zabytków. Z. 4. - Warszawa, 2011. - S. 110111
Nadprezydent prowincji Prusy
1687. MANSFELD Bogusław: Andrzej
S c i e p u r o (1944-2010), historyk i krytyk
sztuki, muzealnik. Rocz. Tor. 2011 [R.] 38 s.
229-242
1688. ŁYSIAK Marian, DRYGAS Aleksander: Dr med. Jerzy (Georg) S e g e r [16291678]: siedemnastowieczny lekarz i botanik //
In: Dawna medycyna i weterynaria: pacjent.
- Chełmno, 2011. - S. 545-554. Streszcz.
W Toruniu i Gdańsku
1689. STARCZEWSKI Robert: Pierwsze
pokolenie S i e l s k i c h w parafii bruskiej (koniec XVII - ok. poł. XIX wieku). Zesz. Chojn.
2011 nr 26 s. 124-130
1690. ZAJĄCZKOWSKI Krzysztof: Major Mieczysław S ł a b y [1905-1948]: lekarz
z Westerplatte w rękach funkcjonariuszy
Informacji Wojskowej // In: „Politycznie
obcy!”: żołnierze Wojska Polskiego w zainteresowaniu komunistycznego aparatu represji
i propagandy w latach 1944-1956. - Szczecin,
2011. - S. 93-107
1691. ŚP. KS. kanonik-jubilat Konrad
Stefan S o b i e c k i [1922-2010]. Tor. Wiad.
Kośc. 2011 R. 20 nr 3/4 s. 242-248, portr.
Pomorze Wschodnie
1692. TOMKIEWICZ Monika, SEMKÓW Piotr: Profesor Rudolf S p a n n e r
1895-1960: naukowiec w III Rzeszy. - Gdynia, 2010
Rec.: DANILUK Jan, Acta Cassubiana 2011 T. 13 s.
393-396
1693. SPEHR Erwin: Die Nachkommen
des Salzburger Emigranten Paul S p e c h e r.
Altpr. Geschl.- kde. Familienarchiv 2011 Bd.
33 s. 31-55
1694. SPEHR Erwin: Vorfahren der Geschwister S p e h r aus Stahnsdorf (Bednohren), Kr. Schlossberg (Pillkallen), Ostpreussen. Altpr. Geschl.- kde. Familienarchiv 2011
Bd. 33 s. 1-31
1695. CHŁOSTA Jan: O Tadeuszu
S t ę p o w s k i m [1908-1971] i jego książkach.
Okolice Ostródy 2011 s. 109-124, il.
Poeta, prozaik i publicysta w Ostródzie
1696. BARYLEWSKA-SZYMAŃSKA
Ewa: S t r y o w s k i (Striowski) Wilhelm August (1834-1917), art. malarz, konserwator,
muzealnik, pedagog // In: Polski słownik
biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 4.
- Warszawa, 2011. - S. 124-126
W Gdańsku
123
1701. JASIŃSKI Janusz: S z c z e p a ń s k i
Franciszek (1842-1907), działacz narodowy
na Warmii // In: Pol. słownik biogr. T. 47. Warszawa, 2011. - S. 324
1702. KOWALKOWSKI Jacek: S z c z e p a ń s k i Jakub (ok. 1556-1630), podkomorzy malborski i chełmiński // In: Pol. słownik
biogr. T. 47. - Warszawa, 2011. - S. 324-328
1703. BIEDRZYCKA Agnieszka, KOWALKOWSKI Jacek: S z c z e p a ń s k i Zygmunt Ferdynand (ok. 1598-1660), starosta
mirachowski // In: Pol. słownik biogr. T. 47.
- Warszawa, 2011. - S. 367-368
1704. ZAWADZKA Joanna: S z c z e p k o w s k a Malwina (1909-1977), prozaik, teatrolog, reżyser teatralny i radiowy // In: Pol.
słownik biogr. T. 47. - Warszawa, 2011. - S.
370-372
Od 1945 r. w Gdańsku
1705. STYCZYŃSKA Adela: S z c z e p k o w s k i Józef Julian (1890-1974), anglista,
nauczyciel akademicki, pastor metodystów
polskich // In: Pol. słownik biogr. T. 47. Warszawa, 2011. - S. 383-384
Nauczyciel jęz. ang. w Toruniu, kierownik Katedry
Filologii Angielskiej UMK
1697. WITEK Jan: Major Henryk S u c h a r s k i (1898-1946): życie i sylwetka
duchowa. - Niepokalanów: Wydaw. Ojców
Franciszkanów, 2011. - 174 s.: portr.
1706. PATER Walter: S z c z e r k o w s k i
Władysław (1925-1982), kontradmirał Wojska
Polskiego, działacz społeczny // In: Pol. słownik
biogr. T. 47. - Warszawa, 2011. - S. 416-417
1698. SKOWROŃSKI Antoni: Ks. prałat Leon S z a d k o w s k i (1929-2007). Kron.
Urzędowa Diec. Ełckiej 2007 nr 3/4 s. 84-86,
portr.
1707. PATER Walter: S z c z ę s n y Kazimierz (1912-1984), komandor porucznik
Marynarki Wojennej, kapitan żeglugi wielkiej // In: Pol. słownik biogr. T. 47. - Warszawa, 2011. - S. 429-430
1699. ŚP. KS. kanonik-jubilat Antoni Bernard S z a t k o w s k i [1930-2011]. Tor. Wiad.
Kośc. 2011 R. 20 nr 3/4 s. 248-253, portr.
1700. BIAŁECKA Sylwia: Krąg Borussiański: bibliografia podmiotowo-przedmiotowa. Cz. 8: Krzysztof Dariusz S z a t r a w s k i . Bibl. Warm.-Maz. 2011 nr 1/2: [dok.
elektron.] http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/
bwm_1-2_2011/krag_boruss.html
1708. SKOWROŃSKI Antoni: Ksiądz
prałat dr Marian S z c z ę s n y (1942-2006).
Kron. Urzędowa Diec. Ełckiej 2006 nr 2/3 s.
102-105, portr.
1709. CISZEWSKA Wanda A.: S z c z ę s n y Tadeusz (1913-1991), księgarz, wydawca, redaktor // In: Pol. słownik biogr. T. 47.
- Warszawa, 2011. - S. 433-434
W l. 1945-1951 w Toruniu
124
Pomorze Wschodnie
1710. LEWICKA-DEPTA Zofia: S z c z u k o w s k a z Schornaków Otylia (1900-1974),
rzeźbiarka ludowa, badaczka folkloru // In:
Pol. słownik biogr. T. 47. - Warszawa, 2011.
- S. 482-483
1711. SROKA
Stanisław
Tadeusz:
S z c z u r k i e w i c z Tadeusz Józef (18951984), socjolog, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu // In: Pol. słownik
biogr. T. 47. - Warszawa, 2011. - S. 502-504
1712. WINCŁAWSKI
Włodzimierz:
Szczurkiewicz Tadeusz Józef (1895-1984),
socjologia, filozofia, profesor Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu // In: Słownik
biograficzny socjologii polskiej. [T.] 4: Szu-Ż,
Suplement / W. Wincławski. - Toruń, 2011.
- S. 34-40
1713. JOCHYMCZYK Maciej: S z c z u r o w s k i Jacek (Hyacinthus) (1716? - po
1773), kompozytor // In: Pol. słownik biogr.
T. 47. - Warszawa, 2011. - S. 505-506
M.in. na Pomorzu
1714. MIELCZAREK Ryszard: S z c z y g i e l s k i Tadeusz Michał (1890-1973), kapitan żeglugi wielkiej // In: Pol. słownik biogr.
T. 47. - Warszawa, 2011. - S. 518-519
1715. BEGER Roman: S z c z y g i e ł Juliusz Marian (1915-1997), inżynier dróg
i mostów, profesor Politechniki Gdańskiej
// In: Pol. słownik biogr. T. 47. - Warszawa,
2011. - S. 526-527
1716. LASKOWNICKA Jolanta: S z c z y g l i ń s k i Henryk Jan (1881-1944), malarz,
grafik // In: Pol. słownik biogr. T. 47. - Warszawa, 2011. - S. 530-533
Członek Konfraterni Artystów w Toruniu
1717. BREZA Bogusław: S z e f k a (Schefke) Paweł (1910-1991), pedagog, harcmistrz,
etnograf, pisarz // In: Pol. słownik biogr. T.
47. - Warszawa, 2011. - S. 598-600
1718. KARWOWSKA Beniamina, ROZYNKOWSKI Waldemar, ZYGNER Leszek:
Gdy się kocha Boga, Kościół, swoją Ojczy-
znę...: Adolf Piotr S z e l ą ż e k (1865-1950).
- Warszawa: Wydaw. Sióstr Loretanek, 2011.
- 239 s., [16] s. tabl.: tab. Sum. Sod.
W l. 1946-1950 przebywał na Zamku Bierzgłowskim
1719. KUKLO Cezary: Ks. Alojzy S z o r c
(6 X 1935 - 27 XII 2010). Biul. Hist. Pogranicza 2011 nr 11 s. 231-232
1720. MAKARCZYK Irena: Ksiądz profesor Alojzy Szorc (6 X 1935-27 XII 2010).
Zap. Hist. 2011 T. 76 z. 1 s. 163-167
1721. WINCŁAWSKI
Włodzimierz:
S z u c a Michał (1880-1940), ekonomia, filozofia (przyrody, człowieka), filozofia społeczna, działacz ruchu młodokaszubskiego // In:
Słownik biograficzny socjologii polskiej. [T.]
4: Szu-Ż, Suplement / W. Wincławski. - Toruń, 2011. - S. 59-60
1722. BOROWSKA-BESZTA Beata: „Idź
i zrób coś”: Wanda S z u m a n (1890-1994)
polska andragog specjalna // In: Seniorki
polskiej andragogiki. - Radom, [2011]. - S.
69-96: il., faks.
1723. PSZCZÓŁKOWSKA Lidia: Anna
Maria z Ładów Ś w i d e r s k a (1924-2010).
Rocz. Gdań. 2009/2010 T. 69/70 (dr. 2011) s.
217-222
Pracownik Bibl. Gdań. PAN
1724. SKOWROŃSKI Antoni: Ks. prałat
Zdzisław Franciszek Ś w i n i a r s k i (19292007). Kron. Urzędowa Diec. Ełckiej 2007 nr
3/4 s. 86-88, portr.
1725. T R Z E B I AT O W S C Y:
XII
Zjazd Rodzin Trzebiatowskich, 9-11 września
2011 Tuchola. Cz. 11 / red. Zdzisław Zmuda
Trzebiatowski. - [S.l.]: Rada Rodzin Trzebiatowskich, 2011. - 234 s.: il.
Z treści: REMBALSKI Tomasz: Dział „F” Zmuda-Trzebiatowskich z Łąkiego Szlacheckiego: z dziejów drobnoszlacheckiego gospodarstwa na Kaszubach
w świetle źródeł archiwalnych z lat 1742-1842 s. 20-35.
- PRZODKOWIE Zmuda-Trzebiatowskich „Dworskich”
z Łąkiego i ich krewni w linii męskiej / oprac. Stanisław
Zmuda-Trzebiatowski, Herbert Schmude, Zdzisław Zmuda Trzebiatowski s. 36-72. - ZMUDA TRZEBIATOWSKI
Zdzisław: Ksiądz Jan Zmuda Trzebiatowski proboszcz
Pomorze Wschodnie
z Wielkiego Mędromierza s. 80-82. - POTOMKOWIE
Jakuba Ignacego Zmuda von Trzebiatowskiego [18271910] z Parchowa-Frydrychowa s. 93-103
Cz. 10 zob. bibliogr. za 2010 r. poz. 1950
1726. HAJDUK Bolesław: The life and
activities of professor Jerzy Tr z o s k a . Stud.
Marit. 2011 Vol. 24 s. 9-13
Acc.: PROF. Jerzy Trzoska’s selected major publications on maritime history of Poland and Gdańsk s. 15-21
1727. WOJTKOWSKI Julian: Śp. ks. prał.
dr Władysław Tu r e k (1933-2011). Warm.
Wiad. Archidiec. 2011 R. 66 nr 115 s. 53-57
1728. MAŁSZYCKI Dariusz: Życie Michała U r b a n k a [1886-1982] na tle historii harcerstwa polskiego w Wolnym Mieście
Gdańsku. Kron. Muz. Sopotu 2008 nr 7 s. 2632
1729. SZARAPKA Anna: Władysław
Wa l e n t y n o w i c z [1902-1999]: twórca,
pedagog i organizator życia muzycznego [na
Wybrzeżu]. Rocz. Sopocki 2010/2011 [T.] 22
(dr. 2011) s. 7-39, il., portr.
125
Woj. 2011 [R.] 4 s. 103-128, il., faks. Streszcz.
Sum.
1735. WINNICKA Marlena: Dokumentacja pedagogicznej działalności Jana Michała W i e c z o r k a [1904-1980] w archiwach
Torunia. Muzyka. Historia, Teoria, Edukacja
2011 nr 1 s. 169-172
1736. SKOWROŃSKI Antoni: Ksiądz
infułat dr Włodzimierz Wincenty W i e l g a t
[1927-2011]. Kron. Urzędowa Diec. Ełckiej
2011 nr 3/4 s. 96-99, portr.
1737. DUDA Daniel: Kpt.ż.w. inż. Leszek
W i k t o r o w i c z (1937-2010): wybitny kapitan, wieloletni dowódca „Daru Młodzieży”,
kaphornowiec, żeglarz szkoły conradowskiej,
wychowawca wielu pokoleń kadr oficerskich.
Nautologia 2011 R. 46 nr 148 s. 201-204, il.
1738. WOLF Michael Paul: Stammliste
der Familie W i l k - Wilczewski - Wolf aus
Westpreussen. Altpr. Geschl.- kde. Familienarchiv 2011 Bd. 33 s. 57-64
1730. OPACKI Zbigniew: Profesor Roman Wa p i ń s k i 1931-2008. Zap. Hist. 2011
T. 76 z. 1 s. 95-116. Zsfg. Sum.
1739. KRZYŻYŃSKA Olga: Alfred
W i ś n i e w s k i [1916-2011]. Rocz. Sopocki
2010/2011 [T.] 22 (dr. 2011) s. 273-278, il.,
portr.
1731. MĄCZYŃSKI Ryszard: Zygmunt
Wa ź b i ń s k i (1933-2009). Biul. Hist. Sztuki
2011 R. 73 nr 1/2 s. 245-248, il.
Rzeźbiarz, prof. Państw. Wyż. Szk. Sztuk. Plast.
w Gdańsku
Toż w jęz. ang. s. 249-251, il.
Acc.: LEPACKA Anna Maria: Bibliografia publikacji
profesora Zygmunta Waźbińskiego s. 252-259.
Prof., twórca Katedry Historii Sztuki i Kultury na
UMK w Toruniu
1732. ŚP. KS. jubilat Alfons Józef Wą s i k
[1930-2011]. Tor. Wiad. Kośc. 2011 R. 20 nr
3/4 s. 253-257, portr.
1733. TOMASZEWSKA Liliana: Biografia nauczycielką życia: z biografii i osiągnięć
naukowych profesor Eugenii Anny We s o ł o w s k i e j // In: Seniorki polskiej andragogiki. - Radom, [2011]. - S. 191-206
1734. WOJCIECHOWSKI
Zbigniew:
Zbigniew Wę g l a r z [1914-2007]: marynarz niezłomny. Colloquium / Akad. Maryn.
1740. JÓZEFA Wn u k o w a 1911-2000:
twórcy i założyciele szkoły sopockiej / red.
Marta Krajewska. - Sopot: Muz. Sopotu,
[2008]. - 77, [15] s.: il. + [1] CD-Rom
Katalog wystawy, Sopot IV-IX 2008 r.
1741. SOSNOWSKA Joanna M.: Na
marginesie wystawy „Józefa Wnukowa 19112000. Twórcy i założyciele szkoły sopockiej”.
Gdań. Stud. Muz. 2011 T. 7 s. 181-185
Sopot, IV-V 2008 r.
1742. WINCŁAWSKI
Włodzimierz:
Wo k r o j Franciszek Ludwik (1906-1991),
antropologia fizyczna, antroposocjologia,
profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika //
In: Słownik biograficzny socjologii polskiej.
[T.] 4: Szu-Ż, Suplement / W. Wincławski. Toruń, 2011. - S. 175-176
126
Pomorze Wschodnie
1743. CARSTENSEN Heike: Leben und
Werk der Malerin und Graphikerin Julie
Wo l f t h o r n (1864-1944): Rekonstruktion
eines Künstlerinnenlebens. - Marburg: Tectum, 2011. - 516 s.: il. Bibliogr. s. 455-476
Artystka pochodząca z Torunia. W biografii zawiera
się toruński okres jej życia.
1744. EINTRAGUNGEN von Frau
Amtsrat Pauline Wundsch, geb. Hanisch in
die Familienbibel der Familie Wu n d s c h /
hrsg. v. Knut Oloff. Altpr. Geschl.- kde N.F.
2011 Bd. 41 s. 307-310
1745. URBANYI Ilona, SOBIESZCZAŃSKI Stanisław: Dr Józef Wy b i c k i [18661929]: ostatni z rodu. Nautologia 2011 R. 46
nr 148 s. 180-182, il., portr.
Starosta krajowy pomorski
1746. FRĄCKOWIAK Anna: Elżbieta
Magdalena Z a w a c k a [1909-2009]: żołnierz, pedagog, historyk // In: Seniorki polskiej andragogiki. - Radom, [2011]. - S. 152174
1747. MINCZYKOWSKA
Katarzyna:
Generał profesor Elżbieta Zawacka (1909-
2009): pedagog społeczny, andragog. Kultura
i Edukacja 2009 nr 1 s. 148-155, il.
1748. PROF. dr hab. gen. bryg. Elżbieta
Zawacka (1909-2009): materiały do biografii / red. Katarzyna Minczykowska. - Toruń,
2010
Rec.: MATLAKIEWICZ Alina, Rocz. Andragog.
2011 s. 409-415
1749. MOLENDOWSKI Leszek: Teofil
Z e g a r s k i (1884-1936): pedagog, urzędnik,
pomorski działacz społeczny i twórca „Orlego Gniazda” w Gdyni. - Gdynia: Muz. Miasta
Gdyni, 2011. - 232 s.: il., faks., portr. - (Studia
i Materiały Muzeum Miasta Gdyni. Seria 2:
Studia i Monografie; nr 4). Bibliogr. s. 213222
1750. GRZELAK Anna: Fotograf Carl
Willibald Z e h r : wstęp do badań nad rodziną fotografów. Elbl. Stud. Muz. 2011 [T.] 2 s.
120-127, il. Sum.
W Elblągu
1751. JANIK Marek: Major Jan Henryk
Ż y c h o ń . Probl. Ochr. Granic 2010 nr 46 s.
165-177
Oficer wywiadu, w l. 1928-1930 w Gdańsku
IX. OKRES DO 1815 R.
1. Okres do końca XIII w.
Zob. też poz.: 73, 264, 338, 346, 400, 469, 493, 518, 564,
619, 622, 630, 652, 654, 732, 861, 1102, 1175, 1207, 1208,
1281, 1288, 1325, 1342, 1348, 1405, 1438, 1440, 1452,
1453, 1459, 1565, 1817, 1840, 2074, 2486, 2584, 2746,
2752, 2760, 2875, 2880, 3180
1752. ARCHEOLOGIA epok brązu i żelaza: studia i materiały. T. 2 / red. Jacek Gackowski. - Toruń: Wydaw. Nauk. UMK, 2011.
- 358, [2] s.: il., mapy, tab. Sum.
Z treści: GACKOWSKI Jacek: Niespalone szczątki
ludzkie z osiedli „chełmińskiej” grupy kultury łużyckiej
i w jej sąsiedztwie: przegląd odkryć i dotychczasowe
interpretacje s. 49-77. - KOWALSKI Andrzej P.: Cerber
z Kałdusa?: próba interpretacji śladów ogryzania zwłok
przez psy/wilki w obrzędowości kultury łużyckiej s. 7989. - KOZŁOWSKI Tomasz: Analiza antropologiczna
i tafonomiczna fragmentów kości ludzkich odkrytych
na stanowisku 3 w Kałdusie (woj. kujawsko-pomorskie):
świadectwo praktyk ćwiartowania zwłok ludzkich? s. 91-
117. - KOŁACKI Rafał: Kulturowe i foniczne funkcje lur
w kręgu środowisk nordyjskich s. 173-202. - REMBISZ
Anna: Miecz brązowy z kolekcji Albina Makowskiego
[1908-1982] w zbiorach Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach s. 203-211. - KURZYŃSKA
Małgorzata: Nowe źródła do poznania kultury łużyckiej
z regionu Świecia nad Osą, woj. kujawsko-pomorskie
(stanowiska 1 i 83) s. 227-242. - REMBISZ Anna: Grób
skrzynkowy ludności kultury pomorskiej w Dębowej
Łące, woj. kujawsko-pomorskie (stanowisko 49) s. 243268. - KOZŁOWSKI Tomasz: Przepalony materiał kostny z grobu skrzynkowego ludności kultury pomorskiej
w Dębowej Łące, woj. kujawsko-pomorskie (stanowisko
49) s. 269-276. - KURZYŃSKA Małgorzata: Grób skrzynkowy ludności kultury pomorskiej w Nowych Marzach,
woj. kujawsko-pomorskie (stanowisko 4) s. 277-291.
- KOZŁOWSKI Tomasz: Przepalony materiał kostny
z grobu skrzynkowego ludności kultury pomorskiej
w Nowych Marzach, woj. kujawsko-pomorskie (stanowisko 4) s. 293-297. - MUELLER-BIENIEK Aldona, GLUZA Irena: Odciski roślinne na naczyniach ceramicznych
i polepie z osady ludności kultury łużyckiej w Rudzie,
Pomorze Wschodnie
woj. kujawsko-pomorskie (stanowisko 3-6) s. 299-316.
- NORYŚKIEWICZ Agnieszka M.: Wpływ osadnictwa
z epoki kamienia, epoki brązu oraz wczesnej epoki żelaza
na historię lasów okolic jeziora Mełno (w północnej części Pojezierza Chełmińskiego) s. 317-349. - BEDNAREK
Renata, MARKIEWICZ Maciej, KĘDZIORSKA Maria:
Ślady zagospodarowania przestrzennego osady obronnej ludności kultury łużyckiej w Boguszewie, gm. Gruta
(stanowisko 1) na podstawie analizy zawartości fosforu
s. 351-360
1753. ARCHEOLOGIČESKIE issledovanija v Kaliningradskoj oblasti: sbornik nauč.
st. / otv. red Vitalij Maslov. - Kaliningrad: Izdat. Ros. Gos. Univ., 2006. - 149 s.: il., tab.
1754. BANYTĖ-ROWELL Rasa: Metalinės diržų ir kamanų detalės iš Stragnų kapinyno: romėniškojo laikotarpio dirbiniai rinkinyje be lauko metrikų. (Metal fittings from
belts and bridles from Stragnai cemetery: Roman-period artifacts in a collection lacking
field-excavation reports). Archaeol. Lituana
2004 [T.] 5 s. 33-61, il., tab. Sum.
1755. BIAŁOWARCZUK Marcin, GAWROŃSKA Joanna: Kultura amfor kulistych
w przemianach późnego neolitu i wczesnej
epoki brązu w północno-wschodniej Polsce
// In: Na rubieży kultur: badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu. - Białystok, 2011. - S. 109-118: il., mapa. Sum.
1756. BIAŁUŃSKI Grzegorz: Kazimiero
Teisingojo politika prūsų atžvilgiu. (Sprawy
pruskie w polityce Kazimierza Sprawiedliwego). Terra Jatwezenorum 2011 [T.] 3 s. 54-72,
il. Streszcz. s. 467-468. Sum. s. 489
BIAŁUŃSKI G.: Ród herbu Kot Morski… = poz.
396
1757. BIELAK Jan: Chrystianizacja Prus
według Kroniki Jana Długosza. Arch., Bibl.
i Muz. Kośc. 2010 T. 94 (dr. 2011) s. 5-28.
Sum.
1758. BOGUCKI Mateusz: Some oriental
finds from the port of trade at Janów Pomorski (Truso), Poland // In: Cultural interaction
between east and west: archaeology, artefacts
and human contacts in northern Europe. Stockholm, 2007. - S. 164-170
127
1759. BROSZKO Monika: Osiedla nawodne kultury kurhanów zachodniobałtyjskich we wczesnej epoce żelaza // In: Obraz
struktury społecznej w świetle źródeł archeologicznych w pradziejach i średniowieczu.
- Rzeszów, 2011. - S. 137-145: mapa. Sum.
1760. BUGAJSKA Karolina: Ozdoby
z grobów łowców (mezolit, paraneolit): Mazury w kręgu wschodnim czy zachodnim? //
In: Na rubieży kultur: badania nad okresem
neolitu i wczesną epoką brązu . - Białystok,
2011. - S. 359-370: il., mapa, tab., wykr. Sum.
1761. CHOCHLOV A. N.: Poselenija
i mogil’niki I - pervych vekov II tys. n. e. na
territorii Sambijskogo poluostrova // In: Institut Archeologii: novye polevye issledovanija. - Moskva, 2010. - S. 73-75
1762. CHUDZIAK Wojciech: Miejsca
kultu pogańskiego w krajobrazie przyrodniczo-kulturowym Pomorza we wczesnym
średniowieczu // In: Polska i Europa w średniowieczu: przemiany strukturalne: podmioty i przedmioty w badaniach historycznych.
- Warszawa, 2011. - S. 27-49: il., mapy. Sum.
1763. ČVILYTĖ Agnė: Najnowsze aspekty badań nad zagadnieniem użytkowania
siekierek brązowych w archeologii krajów
bałtyckich // In: Na rubieży kultur: badania
nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu.
- Białystok, 2011. - S. 371-381: il. Sum.
1764. CZAJA Roman: Städte und Bürgertum in den polnischen Ländern an der
Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert // In:
Rechtsstadtgründungen im mittelalterlichen
Polen. - Köln, 2011. - S. 323-338
Dot. m.in. miast Prus Krzyżackich
1765. DZIERŻAWCY, literaci, posłowie /
red. Beata Możejko, Marek Smoliński, Sobiesław Szybkowski. - Malbork: Muz. Zamkowe,
2011. - 332 s.: mapa, pl., tab. - (Studia z Dziejów Średniowiecza ; nr 16). Sum.
Z treści: BURLINGA Bogdan: Literacki aspekt Kroniki Oliwskiej s. 53-67. - PIETKIEWICZ Dominika: Kronika Oliwska a Exordium Ordinis Cruciferorum s. 105-133.
- RYMAR Edward: Ród rycerski Mellentinów na Pomorzu i w Nowej Marchii na początku czasów nowożytnych
128
Pomorze Wschodnie
s. 135-158. - SAMÓL Piotr: Rutki: wieś patrymonialna
Młodego Miasta Gdańska s. 159-192. - SMOLIŃSKI Marek: Henning von Wartenberg, templariusz, pan domów
w Skarszewach i Czarnocinie oraz joannicki dzierżawca
s. 193-211. - SZCZEPAN Marcin: Bulla Eugeniusza III
z 4 IV 1148 r. jako świadectwo misji pruskiej biskupstwa
włocławskiego w XII wieku s. 213-240. - SZYBKOWSKI
Sobiesław: Zbrojna familia starosty malborskiego Macieja ze Służewa w 1498 r. s. 240-262. - WYBRANOWSKI
Dariusz: Główne linie rozwojowe rycerstwa Pomorza Zachodniego do schyłku XIII wieku s. 262-288. - PRZYWILEJE na młyny w dobrach cysterek w Żarnowcu (Świecino 1406 r., Wierzchucino 1516 r.) / [wyd.] Rafał Kubicki s.
291-300. - KREDYTYWY biskupa włocławskiego Piotra
Mosińskiego z Bnina h. Łodzia dla jego pełnomocników
udających się do Gdańska z lat 1487, 1491 i 1492 / [wyd.]
Agata Larczyńska s. 301-315
1766. FUDZIŃSKI Piotr: Kultura pomorska na Pojezierzu Starogardzkim / Uniwersytet Łódzki. Instytut Archeologii. - Łódź,
2011. - 407 s.: il., mapy. - (Monografie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego;
Vol. 8). Bibliogr. s. 289-301. Zsfg.
1767. FUDZIŃSKI Piotr, FUDZIŃSKI
Mirosław: Ratownicze badania wykopaliskowe w Brzeźnie Wielkim na stanowisku 24,
gm. Starogard Gdański, woj. pomorskie // In:
Raport: [wstępne wyniki konserwatorskich
badań archeologicznych w strefie budowy
autostrad w Polsce za lata] 2005-2006. - Warszawa, 2011. - S. 33-43: il., mapa. Sum.
1768. GACKOWSKI Jacek: Niektóre
problemy archeologicznej eksploracji stanowisk „mokrych” (na marginesie doświadczeń
terenowych, nabytych podczas badań kilku
osiedli obronnych i nawodnych I tysiąclecia
p.n.e.) // In: Materiały z konferencji konserwatorstwa archeologicznego zorganizowanych przez Ośrodek Ochrony Dziedzictwa
Archeologicznego [...]. - Warszawa, 2007. - S.
145-164: il. Sum.
Dot. Mazur i ziemi chełmińskiej
1769. GÓRZYŃSKA Agnieszka, GÓRZYŃSKI Tomasz, MAJEWSKI Maciej: Późnośredniowieczny młyn z Mniszka na ziemi
świeckiej ze stanowiska 16 // In: Raport:
[wstępne wyniki konserwatorskich badań
archeologicznych w strefie budowy autostrad
w Polsce za lata] 2005-2006. - Warszawa,
2011. - S. 59-68: il.. Sum.
1770. GRABARCZYK Tadeusz: Początki
odkryć archeologicznych na Kociewiu. Rydwan 2011 nr 6 s. 9-12, il.
1771. JAGODZIŃSKI Marek Franciszek:
Truso: między Weonodlandem a Witlandem.
- Elbląg, 2010
Rec.: GLINIECKI Tomasz, Prowincja (Sztum) 2011
nr 1 s. 193-195. - WRÓBLEWSKI Krzysztof, Kom. Maz.Warm. 2011 nr 3 s. 596-602
1772. JÓZWIAK Bartosz, DOMARADZKA Sylwia: Studia nad osadnictwem
społeczności subneolitycznych w Polsce północno-wschodniej: zarys problematyki // In:
Na rubieży kultur: badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu. - Białystok, 2011.
- S. 87-101: mapy, tab. Sum.
1773. JUGA-SZYMAŃSKA Anna: Die
Fibel aus Lattenwalde: die Fibeln A. 67-68
aus dem westbaltischen Kulturkreis. Archaeol. Lituana 2011 [T.] 12 s. 36-47, il., mapy.
Streszcz. w jęz. lit.
1774. KARCZEWSKI Maciej: Archeologia środowiska zachodniobałtyjskiego kręgu
kulturowego na pojezierzach. - Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011. - 484 s.: il., mapy,
tab. Bibliogr. s. 219-250
1775. KLIMEK Robert: Święte jeziora
Prusów. Pruthenia 2011 T. 6 s. 169-183. Zsfg.
Sum.
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_6/Pruthenia_6_2011_int_full.pdf
1776. KLIMEK Robert: W poszukiwaniu zamku Georgenburg (1259). Kom. Maz.Warm. 2011 nr 4 s. 669-678
1777. KOPERKIEWICZ Arkadiusz: Bezławki - cmentarzysko: przyczynek do dziejów
nad chrystianizacją ziem pruskich. Pruthenia
2011 T. 6 s. 281-301. Zsfg. Sum.
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_6/Pruthenia_6_2011_int_full.pdf
1778. KUKAWKA Stanisław: Kultura
Narva i kultura ceramiki grzebykowej w Polsce północno-wschodniej // In: Na rubieży
kultur: badania nad okresem neolitu i wczes-
Pomorze Wschodnie
ną epoką brązu. - Białystok , 2011. - S. 69-75.
Sum.
1779. KULAKOV V[ladimir] I.: „Knjažeskie” zachoronenija v Baltii faz B1-C1.
Kratkie Soobšč. Inst. Archeol. 2005 Vyp. 218 s.
48-64, il., mapa
Dot. Obwodu Kaliningradzkiego
1780. KULAKOV Vladimir I.: Baltskaja
čast’ mogil’nika Kaup. Archaeol. Lituana 2011
[T.] 12 s. 87-98, il., pl. Streszcz. w jęz. lit.
1781. KULAKOV V[ladimir] I.: Issledovanija mogil’nika Kaup. Archeologičeskie Otkrytija 2004 (dr. 2005) s. 44-46, il.
1782. KULAKOV Vladimir I.: Ostatki
sëdel X v. na mogil’nike Kleine Kaup. Liet.
Archeol. 2011 [T.] 37 s. 153-166, il. Streszcz.
w jęz. lit.
1783. KULAKOV V[ladimir] I.: Series of
fibulae with three beams and with an animals
mask on the leg in historical Prussia. Stratum
Plus 2011 No 5 s. 109-122
1784. KULAKOV Vladimir [I.]: Siedlung Korallen-Berg: kurze Nachricht über die
Ausgrabungen 2001 und 2002. Res Balticae
2005 Vol. 10 s. 175-182
Dot. badań w Okręgu Kaliningradzkim
1785. KULAKOV Vladimir I.: Water
sacrifices in the country of the Prussians (a
code of data). Slavia Antiqua 2011 T. 52 s. 3358, il., mapy. Sum. Sod.
1786. KULAKOV Vladimir I.: Zapadnaja okraina Vostočnogo puti (klad v Stegnach
i Truso). Elbl. Stud. Muz. 2011 [T.] 2 s. 185193, il., mapy. Streszcz. Sum.
1787. KULAKOV V[ladimir] I.: Zoomorfnye rogovye naveršija epochi vikingov
v Prussii i na Rusi. Kratkie Soobščenija Inst.
Archeol. 2004 Vyp. 216 s. 15-26, il.
1788. KULAKOV V[ladimir] I., KAZAČENKO Ž. Ju.: Kunterštrauch: zabytyj pamjatnik prusskoj archeologii. Kratkie Soobšč.
129
Inst. Archeol. 2008 Vyp. 222 s. 90-98, [4] s.
tabl., il., mapa
Obszar leśny Kunterstrauch leżący obok obecnej
miejscowości Klincovka na terenie Obwodu Kaliningradzkiego
1789. KUL’TURNOE nasledie Vostočnoj
Prussii: sbornik statej. Č. 1-2 / sost. Grasilda Blažienė, N. Lichina; Baltijskij Federal’nyj
Universitet im. I. Kanta. Institut Litovskogo
Jazyka. - Kaliningrad, 2011. - 165 s.: il., faks.;
145 s.: il.
1790. ŁAPO Jerzy M[arek]: Kal, Wysiecza, Stulichy, woj. warmińsko-mazurskie: badania w latach 2008-2010: „Dolina Węgorapy”
- działalność wspólnej ekspedycji Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
i Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.
Światowit. Nowa Seria. Fasc. B: Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol. Pol. 2009/2010
T. 49 (dr. 2011) s. 215-219, tabl. s. 114-120,
mapa. Sum.
1791. MICHELBERTAS Mykolas: Mikužių kapinyno (Klaipėdos rajonas) radiniai.
(Funde des Gräberfeldes Mikužiai (Rayon
Klaipėda)). Archaeol. Lituana 2005 [T.] 6 s.
94-111, il., mapa. Zsfg.
1792. MIĘDZY
kulturą
pomorską
a kulturą oksywską: przemiany kulturowe
w okresie lateńskim / red. Mirosław Fudziński, Henryk Paner; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. - Gdańsk, 2011. - 276 s.: il.,
mapy, tab. Zsfg.
Z treści: BOCHNAK Tomasz: Kierunki napływu
celtyckich kotłów z żelaznym brzegiem jako odbicie oddziaływań latenizacyjnych w kulturze oksywskiej s. 5777. - MACIAŁOWICZ Andrzej: Pomorze Gdańskie na
przełomie starszego i młodszego okresu przedrzymskiego w świetle analizy zewnętrznych oddziaływań kulturowych s. 80-120. - ŚLUSARSKA Katarzyna: Stan badań
nad kulturą pomorską s. 121-124. - FUDZIŃSKI Piotr:
Przemiany kulturowe w schyłkowej fazie kultury pomorskiej i początkach kultury oksywskiej na Pojezierzu Starogardzkim s. 125-150. - KASPRZAK Andrzej, KRZYSIAK
Agnieszka: Schyłek kultury pomorskiej i początek kultury oksywskiej w pradolinie Łeby-Redy na przykładzie
grobów z wielokulturowego cmentarzyska w Czarnówku,
stan. 5 s. 151-165. - WOŹNY Jacek: Relacje kultury pomorskiej i kultury oksywskiej w świetle symboliki rytuałów pogrzebowych s. 167-172. - FUDZIŃSKI Mirosław,
FUDZIŃSKI Piotr: Przemiany kulturowe w schyłkowej
fazie kultury pomorskiej i w początkach kultury oksyw-
130
Pomorze Wschodnie
skiej na Pojezierzu Kaszubskim: makroregionie Wielkich
Jezior Kaszubskich s. 173-192. - TESKA Milena: Osadnictwo kultury oksywskiej na prawobrzeżnym Dolnym
Powiślu w świetle materiałów Waldemara Heyma [18831967] ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Kwidzynie s.
193-202. - DOMAŃSKI Grzegorz: Burgundowie na przełomie er s. 203-208. - MACHAJEWSKI Henryk: Ze studiów nad okresem przedrzymskim na Pomorzu Zachodnim s. 209-219. - HARASIM Przemysław: Problematyka
importowanych fibul proweniencji lateńskiej w kulturze
oksywskiej s. 221-264
1793. MOGIL’NIK Povarovka X-XIII
vv.: (Kaliningradskaja oblast’) / otv. red. A.
M. Oblomskij; Rossijskaja Akademia Nauk.
Institut Archeologii. - Moskva: Taus, 2006.
- 378 s.: il., mapy. - (Materialy Ochrannych
Archeologičeskich Issledovanij; 8) (Trudy
Otdela Ochrannych Raskopok; 8)
1794. NOWAKOWSKI Wojciech: Vostočnye prussy kak svjazujuščee zveno meždu
Vostočnoj i Zapadnoj Evropoj: archeologičeskie svidetel’stva V-VIII vv. = Ostpreussen als
Brücke zwischen Ost- und Westeuropa: Funde des 5. bis 8. Jahrhunderts // In: Epocha
Merovingov: Evropa bez granic: archeologija
i istorija V-VIII vv. - Wolfratshausen, 2007.
- S. 145-155
Tekst równol w jęz. ros., niem. i ang.
1795. OCHRANNYE raboty Desninskoj
ekspedicii IA RAN v Kaliningradskoj oblasti
/ [aut.] L. A. Baklanova [et al.]. Archeologičeskie Otkrytija 2003 (dr. 2004) s. 14-17, il.
1796. OSIPOWICZ Grzegorz: Narzędzia
krzemienne w epoce kamienia na ziemi chełmińskiej: studium traseologiczne. - Toruń,
2010
Rec.: WOLSKI Damian, Spraw. Archeol. 2011 [T.] 63
s. 387-405
1797. OSTASZ Adam: Sprawozdanie
z realizacji badań ratowniczych przeprowadzonych w Bielawkach, stanowisko 6, AZP
21-44/69, gm. Pelplin, woj. pomorskie // In:
Raport: [wstępne wyniki konserwatorskich
badań archeologicznych w strefie budowy
autostrad w Polsce za lata] 2005-2006. - Warszawa, 2011. - S. 45-57: il., mapa. Sum.
1798. OSTASZ Adam, OWCZAREK Paweł, WĄS Marcin: Sprawozdanie z badań ratowniczych na stanowisku wielokulturowym
w Rębielczu, stanowisko 16, AZP 16-44/104,
gm. Pszczółki, woj. pomorskie // In: Raport:
[wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad
w Polsce za lata] 2005-2006. - Warszawa,
2011. - S. 11-32: il., mapa. Sum.
1799. RABOTY Desninskoj ekspedicii
na territorii Kaliningradskoj oblasti / [aut.]
R. A. Nigmatullin [et al.]. Archeologičeskie
Otkrytija 2004 (dr. 2005) s. 59-61, il.
RADZIMIŃSKI A.: Chrystianizacja i ewangelizacja
Prusów… = poz. 1101
1800. RĘBKOWSKI Marian: Boundary
of a town and boundaries in a town: spatial
divisions of chartered towns in thirteenthcentury Pomerania in the light of archaeological sources. Quaest. Medii Aevi Novae
2011 Vol. 16 s. 149-170
1801. RZECZULSKI Łukasz: Znaleziska
naczyń w grobach z wybranych wczesnośredniowiecznych cmentarzysk szkieletowych z terenu Kujaw, ziemi chełmińskiej i dobrzyńskiej
// In: Geniusz i obłąkanie: granice szaleństwa
i rozumu (Łódź 03.12.2010 r.). Ze śmiercią
nam do twarzy: rytuały pogrzebowe, symbolika sepulkralna, akt rozkładu w sztuce i kulturze
(Łódź 15.04.2011 r.): materiały z ogólnopolskich studencko-doktoranckich konferencji
naukowych [...]. - Łódź, 2011. - S. 221-233
1802. SCHMIEDEHELM Marta: Das
Gräberfeld am Jaskowska-See in Masuren:
Studien zur westmasurischen Kultur der römischen Eisenzeit / Uniwersytet Warszawski.
Instytut Archeologii. - Warszawa , 2011. - 292
s., [4] k. map skł.: il., faks., mapy, tab., portr.
Bibliogr. s. 167-174
1803. XVII [SIEDEMNASTA] Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 1: Od epoki kamienia
do wczesnego średniowiecza / red. Mirosław
Fudziński, Henryk Paner; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. - Gdańsk, 2011 . - 687 s.:
il., mapy, pl., tab., wykr. Streszcz. Zsfg.
Pomorze Wschodnie
Z treści: WIERZBICKI Jacek: Ślady pobytu ludności kultur wstęgowych na Pomorzu Środkowym: nowo
odkryte materiały z dawnych badań wykopaliskowych
s. 13-22. - SOBKOWIAK-TABAKA Iwona: Późnomezolityczne i wczesnoneolityczne osadnictwo na stanowisku
nr 9 w Dąbkach w świetle wytwórczości krzemieniarskiej
s. 23-48. - SZYDŁOWSKI Marcin: Badania zabytków
kamiennych z Pomorza w latach 2007-2009 s. 49-54.
- UCIECHOWSKA-GAWRON Anna, KAMIŃSKI Roman, SŁOWIŃSKI Sławomir: Osadnictwo neolityczne na
stanowisku nr 12 w Stobnie, gm. Kołbaskowo s. 55-78.
- GRÓB zbiorowy kultury ceramiki sznurowej ze stanowiska 23 w Czelinie, w województwie zachodniopomorskim / [aut.] Krzysztof Kowalski [et al.] s. 79-88. - REMBISZ Anna M.: Osadnictwo ludności kultury łużyckich
pól popielnicowych w Kotlinie Grudziądzkiej w świetle
badań ostatnich lat s. 115-148. - JANIAK Radosław:
Rezultaty badań wykopaliskowych przeprowadzonych
w 2009 roku na cmentarzysku kurhanowym w Mściszewicach, gm. Sulęczyno, stanowisko 3 s. 149-158. - KOT
Karolina, PIOTROWSKA Magdalena: Wyniki badań osady kultury łużyckiej z elementami jastorfskimi na stanowisku Ostromice 9, gm. Wolin, woj. zachodniopomorskie
s. 159-170. - KOŚCIŃSKI Bogdan, PAWLAK: Wstępne
wyniki badań wykopaliskowych w Gdańsku-Lipcach na
stanowisku nr 5 na trasie południowej obwodnicy Gdańska (badania 2008-2009) s. 191-201. - FUDZIŃSKI Piotr,
FUDZIŃSKI Mirosław: Osada z okresu halsztackiego
w Cieplewie, gm. Pruszcz Gdański, stanowisko 24 s. 203210. - OSTASZ Adam, STROBIN Anna, ŚLUSARSKA
Katarzyna: Wielokulturowe stanowisko w Widzinie, pow.
Słupsk, nr w miejscowości 8 (sic!), AZP: 10-28/153 s. 211246. - PIOTROWSKA Magdalena: Osadnictwo z okresu
wpływów rzymskich z rejonu gminy Kobylnica s. 247265. - MACHAJEWSKI Henryk, LECIEJEWSKA Anna,
WOLANIN Piotr: Osada ludności z okresu przedrzymskiego i wczesnorzymskiego w Świętym, gmina Stargard
Szczeciński, stanowisko 10 s. 267-296. - STROBIN Anna:
Cmentarzysko kultury oksywskiej w Wyczechowie, powiat kartuski: badania w roku 2008 s. 297-306. - GOŁĘBIOWSKA Joanna: Osadnictwo kultury oksywskiej na
stanowiskach 3 i 16 w Borkowie, gm. Pruszcz Gdański
s. 307-314. - FUDZIŃSKI Piotr, FUDZIŃSKI Mirosław:
Ratownicze badania wykopaliskowe na cmentarzysku
z młodszego okresu przedrzymskiego w Borkowie, gm.
Pruszcz Gdański, stan. 8 s. 315-322. - PAWLAK Tomasz,
FUDZIŃSKI Piotr: Badania ratownicze na osadzie w Koleczkowie, gm. Szemud, stan. 12 s. 323-328. - KURZYŃSKA Małgorzata: Cmentarzysko kultury wielbarskiej
w Linowie, gm. Świecie n. Osą, woj. kujawsko-pomorskie,
stan. 6, sezon 2007-2009 s. 329-334. - FUDZIŃSKA Ewa:
Osada z okresu wpływów rzymskich w Borkowie, stanowisko nr 14, gm. Pruszcz Gdański s. 335-342. - ADAMSKA Ewa, TUSZYŃSKA Małgorzata: Dalsze odkrycia na
cmentarzysku w Opaleniu, gmina Gniew, stanowisko 1
s. 367-374. - OLSZTA-BLOCH Magdalena: Kilkufazowy
pochówek z cmentarzyska kultury wielbarskiej na stanowisku 17 w Gostkowie Folsągu, gm. Łysomice, woj. kujawsko-pomorskie s. 375-384. - MĄCZYŃSKA Magdalena,
URBANIAK Agnieszka, JAKUBCZYK Ireneusz: Badania
cmentarzyska z okresu rzymskiego w Babim Dole-Borczu, powiat Kartuzy, stanowisko 2, w latach 2008-2009 s.
131
385-390. - KLEEMANN Jörg, MÜNSTER Joanna: Neue
Ausgrabungen in Malbork-Wielbark, Fundstelle 1 in den
Jahren 2008 und 2009 s. 391-408. - KASPRZAK Andrzej,
KRZYSIAK Agnieszka, MARCZEWSKI Maciej: Czarnówko, gm. Nowa Wieś Lęborska, stan. 5: badania w sezonach 2008 i 2009 s. 409-423. - SIKORA Jerzy, TRZCIŃSKI Łukasz: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko
szkieletowe w Ostrowitem, gm. Chojnice (2008-2009) s.
425-449. - SŁOWIŃSKI Sławomir, UCIECHOWSKAGAWRON Anna, KAMIŃSKI Roman: Sprawozdanie
z weryfikacyjnych badań wiertniczych i sondażowych
przeprowadzonych w Śliwinie Bałtyckim, gmina Rewal,
stanowisko 2 s. 451-462. - KAŹMIERCZAK Ryszard,
KOWALEWSKA Barbara, NIEGOWSKI Jacek: Wyniki
badań archeologicznych na stanowiskach w Bobięcinie
(st. 3) i Świerczewie (st. 1) w latach 2008-2009 s. 463-469.
- JANOWSKI Andrzej: Grodzisko wczesnośredniowieczne w Lubinie koło Gryfic: wyniki badań w 2007 roku s.
471-477. - JANOWSKI Andrzej: Wyniki badań sondażowych na osadzie wczesnośredniowiecznej w Wolinie
(stan. 2) w 2008 roku s. 479-488. - JANOWSKI Andrzej,
POLIŃSKI Dariusz: Wyniki badań wykopaliskowych
średniowiecznej warowni w Pniu, gm. Dąbrowa Chełmińska, woj. kujawsko-pomorskie (stanowisko 1), przeprowadzonych w latach 2007-2008 s. 489-497. - BOJARSKI Jacek, WEINKAUF Marcin: Wczesnośredniowieczna
osada w Kałdusie, woj. kujawsko-pomorskie, (stanowisko
2): wstępne wyniki badań prowadzonych w latach 20072009 s. 499-512. - DROZD Alicja, JANOWSKI Andrzej,
POLIŃSKI Dariusz: Badania ratownicze przeprowadzone w 2009 roku na średniowieczno-nowożytnym cmentarzysku w Pniu, gm. Dąbrowa Chełmińska, woj. kujawsko-pomorskie (stanowisko 9) s. 513-521. - WITCZAK
Katarzyna: Wstępne wyniki badań archeologicznych
przeprowadzonych na stanowisku Jankowo Gdańskie 14,
gm. Kolbudy s. 523-534. - FUDZIŃSKI Piotr, FUDZIŃSKA Ewa: Wczesnośredniowieczna osada w Juszkowie,
gm. Pruszcz Gdański, stanowisko nr 4 s. 535-540. - RATAJCZYK Zdzisława: Nowe odkrycia na cmentarzysku
z okresu wczesnego średniowiecza w Ciepłem, gm. Gniew,
stanowisko 6 s. 553-570. - PASZKIEWICZ Borys: Monety
z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Ciepłem s.
571-576. - PUDŁO Aleksandra: Wstępne opracowanie
antropologiczne materiału szkieletowego z cmentarzyska
wczesnośredniowiecznego (nr 6) w miejscowości Ciepłe,
gm. Gniew, sezon 2005-2008 s. 577-588. - WYNIKI badań
archeologicznych na nowoodkrytej osadzie w Dębinie,
gm. Stare Czarnowo / [aut.] Marek Dworaczyk [et al.] s.
589-602. - Z BADAŃ nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym w Żółtym w latach 2008-2009 (stan.
1 i stan. 33) / [aut.] Wojciech Chudziak [et al.] s. 627640. - BŁĘDOWSKI Piotr, CHUDZIAK Wojciech, KAŹMIERCZAK Ryszard: Wczesnośredniowieczne grodzisko
w Kałdusie (gm. Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie),
stanowisko 3 (badania w latach 2008-2009) s. 641-650. CHUDZIAK Wojciech, HILDEBRANDT Tomasz, KAŹMIERCZAK Ryszard: Wyniki badań archeologicznych na
stanowisku 2 w Radaczu w latach 2008-2009 s. 665-673
1804. SIEWIARYN Marta: Młodszy neolit naddunajski na ziemi chełmińskiej: obszar
132
Pomorze Wschodnie
peryferyjny czy integralna część niżowych
ugrupowań wstęgowych? // In: Na rubieży
kultur: badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu. - Białystok, 2011. - S. 121131: il., mapa. Sum.
1805. ŠIROUCHOV Roman A.: Kontakty prussov i kuršej X-XIII vv. po archeologičeskim istočnikam. Liet. Archeol. 2011
[T.] 37 s. 167-206, il., mapy. Streszcz. w jęz.
lit. 203-204
1806. ŠIROUCHOV Roman [A.]: Nauji
prūsų X-XIII a. kapinynų tyrimai vakarų baltų
kultūros kontekste. (New investigations of
Prussian cemeteries in the context of Western
Balts’ culture). Lituanistica 2011 T. 57 Nr. 3 s.
276-304, il., faks., mapa. Sum.
Jogučių kapinyno. (Über zwei extraordinäre
Funde der jüngeren römischen Kaiserzeit aus
dem Jogučiai-Gräberfeld). Archaeol. Lituana
2005 [T.] 6 s. 83-93, il. Zsfg.
1812. WENTA Jarosław: O relacjach
o założeniu zakonu krzyżackiego i jego pruskiej prowincji // In: In tempore belli et pacis: ludzie, miejsca, przedmioty. - Warszawa,
2011. - S. 499-508
1813. ZAL’CMAN Edvin: Severo-vostočnoe poberež’e Vislinskogo zaliva v epochu
neolita i rannego bronzovogo veka (voprosy
chronologii i kul’turnoj prinadležnosti) // In:
Na rubieży kultur: badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu. - Białystok, 2011.
- S. 55-66: il. tab. Sum.
1807. SKVORCOV K[onstantin] N.:
Mogil’nik Mitino V-XIV vv. (Kaliningradskaja oblast’): materialy issledovanij 2008 g.
Č. 1-2. - Moskva: Inst. Archeol. RAN, 2010.
- 302 s.; 806 s. - (Materialy Ochrannych
Archeologičeskich Issledovanij; 15)
1814. ZINOVIEV Andrei V.: Horse burials of Samland, Natangen and adjacent areas in context of antique and medieval symbolic culture. Archaeol. Lituana 2011 [T.] 12
s. 79-86, il., mapa. Streszcz. w jęz. lit.
Rec.: KULAKOV V[ladimir] I., LUCHTANAS
A[leksiejus], Archaeol. Lituana 2011 [T.] 12 s. 160-165
1815. ZONENBERG Sławomir: Jezioro
Rządzkie pod Grudziądzem czy bagno pod
Chełmnem miejscem klęski wojsk krzyżackich w 1243 roku? Zap. Hist. 2011 T. 76 z. 3 s.
99-113. Zsfg. Sum.
1808. STROBIN Anna: Ceramika naczyniowa kultury oksywskiej / Uniwersytet
Gdański. Instytut Archeologii. - Gdańsk,
2011. - 249, [3] s., LIX s. tabl., [12] s. map:
il. - (Gdańskie Studia Archeologiczne. Seria
Monografie; nr 2). Bibliogr. s. 86-99. Zsfg.
Dot. Pom. Wsch. i Zach.
1809. SUBAČIUS Kęstutis: Sūduva: baltų žemė. (Sudowia: ziemia Bałtów). Terra
Jatwezenorum 2011 [T.] 3 s. 22-43, il., mapa.
Streszcz. s. 465-466. Sum. s. 487-488
Dot. m.in. terenu Mazur i Litwy
1810. SZCZEPAŃSKI Seweryn: Arbor
custodie que vulgariter dicitur wartboum:
funkcje i występowanie tzw. drzew wartowniczych na obszarze Żuław Wiślanych i Pomezanii w XIII-XIV wieku. Zap. Hist. 2011 T.
76 z. 1 s. 7-22, tab. Zsfg. Sum.
1811. TAMULYNAS Linas: Apie du išskirtinius romėniškojo laikotarpio radinius iš
1816. ZVELEBIL Marek: Mobility, contact, and exchange in the Baltic Sea basin
6000-2000 BC. J. Anthropological Archaeol.
2006 Vol. 25 no. 2 s. 178-192, il.
Wersja elektron.: http://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S0278416505000668
2. Od XIV w. do poł. XV w.
Zob. też poz.: 161, 162, 168, 182, 186, 343, 347, 366, 369,
377, 389, 392, 511, 534, 537, 542, 543, 554, 622, 640, 682,
716, 768, 787, 789, 1021, 1062, 1088, 1102, 1107, 1109,
1158, 1179, 1180, 1316, 1338, 1340, 1418, 1440, 1505,
1764, 1765, 1807, 1810, 2621, 2739, 2770, 2786, 2833,
2837, 2848
1817. BATŪRA Romas: Lietuvos laisvės
kovų vietos: Nemuno, Vyslos, Dauguvos
erdvėje: 250 metų (1185-1435) Lietuvos gynybinio karo su Kryžiuočių ordinu pagrindinių
įvykių vietos / Generolo Jono Žemaičio Lie-
Pomorze Wschodnie
tuvos Karo Akademija. - Vilnius, 2010. - 16
s.: il., mapy
Dot. walk Litwinów z zakonem krzyżackim w latach
1185-1435
BIAŁUŃSKI G.: Ród herbu Kot Morski… = poz.
396
1818. BITWA pod Grunwaldem w historii i tradycji Polski i Litwy / red. Jerzy Rajman. - Kraków: Wydaw. Nauk. UP, 2011.
- 194, [4] s.: mapa. - (Annales Universitatis
Paedagogicae Cracoviensis; 99. Studia Historica; 11). Sum.
Treść: GRABARCZYK Tadeusz: Armia króla Władysława Jagiełły w drodze pod Grunwald s. 7-25. - RAJMAN
Jerzy: Czy duchowni kronikarze potrafili opisać „wielkie
starcie”?: uwagi o bitwie, liczebności i stratach obu armii
w świetle źródeł i nowszej historiografii polskiej s. 26-74. BARANAUSKAS Tomas: Bitwa pod Grunwaldem w pracach historyków litewskich s. 75-91. - SPERKA Jerzy:
Beneficjenci Wielkiej wojny wśród rycerstwa polskiego s.
92-112. - MAČIUKAS Žydrūnas: Książę Witold Wielki
w kampanii letniej 1410 r. w ocenie Jana Długosza s. 113125. - HAMPEL Józef: Uwarunkowania rozwoju tradycji
grunwaldzkiej w XIX i na początku XX wieku s. 126-134.
- KARVELIS Deimantas: Wizerunek bitwy pod Grunwaldem w podręcznikach szkolnych Litwy z lat 1906-2010
s. 135-146. - CHŁOSTA-SIKORSKA Agnieszka: Bitwa
pod Grunwaldem w polskich podręcznikach do historii
s. 147-169. - GORYCKI Leszek: Tradycja grunwaldzka
w Polsce po 1918 roku: między polityczną koniecznością
a społecznym oczekiwaniem s. 170-185. - SKOWRONEK
Bogusław: Film Krzyżacy Aleksandra Forda: w uścisku
rozmaitych ideologii s. 186-194
1819. BLOMBERGOWA Maria Magdalena: „Ku pokrzepieniu serc”: obchody 500lecia zwycięstwa pod Grunwaldem w świetle
publikacji. Kwart. Hist. Nauki i Techn. 2011
R. 56 nr 2 s. 347-376, il.
1820. BŁASZCZYK Grzegorz: Witold
a Polacy // In: Praeities pėdsakais: skiriama
profesoriaus daktaro Zigmanto Kiaupos 65mečiui. - Vilnius, 2007. - S. 49-82. Streszcz.
w jęz. lit.
1821. BORYSOWSKA Agnieszka: Grunwald w Lechiadzie Alberta Inesa [1619-1658]
// In: Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej. - Warszawa, 2011. - S. 46-54
1822. BRODA Michalina: Lekarze pochodzący spoza państwa zakonnego w Pru-
133
sach w otoczeniu wielkich mistrzów krzyżackich w XIV i pierwszej połowie XV wieku.
Zap. Hist. 2011 T. 76 z. 3 s. 7-36. Zsfg. Sum.
1823. BUMBLAUSKAS Alfredas, MARZALJUK Igor, ČERKAS Boris: Grjunval’ds’kaja
bitva: bitva narodiv. - Kiiv: Baltija-Druk, 2010.
- 271, [1] s.: il., mapy
Toż w jęz. lit. pt.: Žalgirio mūšis: tautų mųšis. - Vilnius: Mokslo ir Encikl. Leidybos Centr., 2011. - 271, [1]
s.: il., faks., mapy
1824. CHĘĆ Adam: Huntsmanship and
hunting weapons in Malbork commandry.
Fasc. Archaeol. Hist. 2009 Fasc. 22 s. 95-100,
il. Streszcz.
Na podstawie znalezisk z Zalewu Wiślanego
1825. CHOMICKI Grzegorz: Rycerze
spod Grunwaldu bohaterami lokalnej edukacji historycznej: Zyndram z Maszkowic - studium przypadku. Klio (Toruń) 2011 [nr] 16
s. 185-222
1826. CZAJA Roman: Die Krise der Landesherrschaft: der Deutsche Orden und die
Gesellschaft seines Staates in Preussen in der
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts // In: Die
Ritterorden in Umbruchs- und Krisenzeiten.
- Toruń, 2011. - S. 159-171
1827. CZAJA Roman: Pismo i przekaz
ustny w służbie władzy w Prusach w XV wieku // In: Historia społeczna późnego średniowiecza: nowe badania. - Warszawa, 2011. - S.
233-243: wykr.
1828. DZIEDZIC Stanisław: Uroczystości
grunwaldzkie w Krakowie (1910-2010). Niepodległość i Pamięć 2011 R. 18 nr 1 s. 131-143
1829. EKDAHL Sven: Bitva pad Tannenbergam i jae značenie ǔ gistoryi ordenskaj
dzjaržay. Belaruski Gistaryčny Agljad 2010
[Vyp.] 17 no. 1/2 s. 3-41
1830. EKDAHL Sven: Polnische Söldnerwerbungen von der Schlacht bei Tannenberg (Grunwald) // In: Non sensistis gladios:
studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70.
rocznicę urodzin. - Łódź, 2011. - S. 121-134
134
Pomorze Wschodnie
1831. EKDAHL Sven: Die Schlacht bei
Tannenberg. Ostd. Gedenktage 2010 s. 288298, il.
1832. EKDAHL Sven: The treatement of
prisoners of war during the fighting between
the Teutonic Order and Lithuania // In: The
military orders. [Vol. 1]: Fighting for the faith
and caring for the sick. - Farnham, 2011. - S.
263-269
Wyd. 1: Aldershot, 1994; zob. bibliogr. za 1994 r. poz.
1097
1833. GAGUA Ruslan B.: Listy Jagajly
i ananimnaja „Chronika kanfliktu” jak krynicy pa dasledavannju Grunvald’skaj bitvy.
Gistaryčny Al’manach 2007 T. 13 s. 119-139
1834. GŁOWACKA-SOBIECH Edyta:
Tradycje grunwaldzkie w harcerstwie: w 600setną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Biul.
Hist. Wychow. 2010 [T.] 26 (dr. 2011) s. 117120
1835. GRĄŻAWSKI Kazimierz: Importy z kręgu kultury zachodnioeuropejskiej
w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach
w świetle wybranych znalezisk archeologicznych (z badań miast i zamków) // In: Polska
i Europa w średniowieczu: przemiany strukturalne: podmioty i przedmioty w badaniach
historycznych. - Warszawa, 2011. - S. 107113: il. Sum.
1836. GRUNWALD: walka 600-lecia /
[aut.] Liliana Sonik [et al]. - [Warszawa]: Narod. Centr. Kult., [2010]. - 122, [1] s.: il.
Z treści: TRUPINDA Janusz: Czy warto odgrzebywać Krzyżaka? s. 51-59. - PATLEWICZ Sławomir: Bitwa
pod Grunwaldem na tle wielkich bitew średniowiecznych
s. 75-85. - SAMSONOWICZ Henryk: Bitwa pod Grunwaldem: znaczenie dla Polski, dla Kościoła, dla Europy s.
87-97. - DUDEK Antoni: Grunwald w PRL s. 99-109
1837. GRZEGORZ Maksymilian: Pogranicze kujawsko-wielkopolskie podczas najazdów krzyżackich w pierwszej połowie XIV w.
Stud. z Dziejów Pogr. Kuj.- Wielkop. 2011 T.
1 s. 17-23
1838. HECKMANN Dieter: Verwaltungsvereinfachung im Preussenland: der
Deutsche Orden und die öffentlichen Notare
im 14. und 15. Jahrhundert // In: Streifzug
durch Brandenburg-Preussen: archivarische
Beiträge zur kulturellen Bildungsarbeit im
Wissenschaftsjahr 2010. - Berlin, 2011. - S.
57-67: faks.
1839. ISELT Gerald: Tannenberg 1410:
die Niederlage des Deutschen Ritterordens:
die Belagerung der Marienburg 1410. - Berlin: Zeughaus-Verl., 2008. - 59 s.: il., mapy. (Heere & Waffen; 7)
1840. JÄHNIG Bernhart: Vorträge und
Forschungen zur Geschichte des Preussenlandes und des Deutschen Ordens im
Mittelalter: ausgewählte Beiträge zum 70.
Geburtstag / hrsg. v. Hans-Jürgen Kämpfert. Münster: Copernicus-Verl., 2011. - XXV, 490
s.: il., mapy. - (Quellen und Darstellungen zur
Geschichte Westpreussens; 34)
1841. JANA Matejki Bitwa pod Grunwaldem: nowe spojrzenia / red. Katarzyna
Murawska-Muthesius. - Warszawa: Muz.
Narod., 2010. - 93, [3] s., [8] s. tabl. skł.: il.
- (Nowe Spojrzenia na Sztukę)
Treść: EKDAHL Sven: Bitwa pod Grunwaldem/
Tannenbergiem w polsko-niemieckiej historii na przestrzeni dziejów s. 9-25. - PORZĘCKA Maria: Grunwald
i Grunwald s. 27-41, [4] s. tabl. skł. - MICKE-BRONIAREK Ewa: Bitwa pod Grunwaldem: historia i mit s. 43-65.
- CZEKALSKI Stanisław: Czego chce Grunwald? s. 67-77,
[4] s. tabl. skł. - TONIAK Ewa: Narodowa miazga: o największym płótnie Matejki z perspektywy gender s. 79-91
Toż w jęz. ang. pt.: Jan Matejko’s Battle of Grunwald:
new approaches. - Warsaw, 2010
1842. JANICKI Jan Józef: Treści religijne
i patriotyczne kazania o. Zygmunta Janickiego [1867-1929] OFM na 492 rocznicę bitwy
pod Grunwaldem (15 lipca 1902 roku). Pietas
et Studium 2010/2011 T. 3 s. 195-222. Zsfg.
1843. JANICKI Marek A.: Liczba chorągwi grunwaldzkich zawieszonych w katedrze wawelskiej: w związku z nową edycją
Banderia Prutenorum Jana Długosza i notą
Klemensa Drzewieckiego w „Kalendarzu Katedry Krakowskiej”. Rocz. Bibl. Narod. 2011
[T.] 42 s. 115-204, il. Sum.
Pomorze Wschodnie
1844. JÓŹWIAK Sławomir, SZWEDA
Adam: Dokument potwierdzający prawe
pochodzenie mieszczanina chełmińskiego
Mikołaja z 17 maja 1441 roku. Rocz. Grudz.
2011 T. 19 s. 273-276
Tekst źródłowy s. 275-276
1845. JÓŹWIAK Sławomir, TRUPINDA
Janusz: Uwagi na temat sposobu wznoszenia
murowanych zamków krzyżackich w państwie zakonnym w Prusach w końcu XIV
- pierwszej połowie XV wieku. Kom. Maz.Warm. 2011 nr 2 s. 201-229. Zsfg. Sum.
1846. KIAUPA Zigmntas: Žalgiris ir
Kaunas. (Grunewald and Kaunas). Kauno Ist.
Metraštis 2011 T. 11 s. 7-13. Sum.
1847. KLIMEK Robert: Próba ustalenia
lokalizacji zamku Rungenbrust (1360). Kom.
Maz.-Warm. 2011 nr 3 s. 539-546, il.
1848. KNYSPEL-KOPEĆ Renata: Wpływ
antypolskiej polityki Niemiec na ożywienie
tradycji grunwaldzkiej w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku // In: Spotkania polskoniemieckie. - Toruń, 2011. - S. 25-35
1849. KOSMAN Marceli: Bitwa pod
Grunwaldem: sześć wieków w narodowej pamięci. Prz. Zach. 2011 R. 67 nr 1 s. 105-130.
Sum.
1850. KOSMAN Marceli: Kaliskie echa
500-lecia grunwaldzkiej wiktorii. Rocz. Kaliski 2011 T. 37 s. 27-43
1851. KWIATKOWSKI Krzysztof: Pierwsze wrażenia w Prusach po porażce zakonu
niemieckiego w bitwie grunwaldzkiej. Zap.
Hist. 2010 T. 75 z. 2 s. 47-66
Rec.: KWIATKOWSKI Stefan: O ludziach na pobojowisku grunwaldzkim w związku z artykułem [...], Zap.
Hist. 2011 T. 76 z. 2 s. 87-93
1852. KWIATKOWSKI Stefan: Verlorene Schlachten und Gefallene in der geistigen
Tradition des Deutschen Ordens // In: Die
Ritterorden in Umbruchs- und Krisenzeiten.
- Toruń, 2011. - S. 141-157
135
1853. LENART Mirosław: Czy Jagiełło
płakał pod Grunwaldem? // In: Wojny, bitwy
i potyczki w kulturze staropolskiej. - Warszawa, 2011. - S. 34-45
1854. ŁAWRYNOWICZ Olgierd: De
armis carnabilus et spiritualibus w „Kronice
ziemi pruskiej” Piotra z Dusburga // In: In
tempore belli et pacis: ludzie, miejsca, przedmioty. - Warszawa, 2011. - S. 597-606
1855. MATUZOVA Vera I.: Rol’ knig
Makkavejskich v „Chronike zemli Prusskoj”
Petra iz Dusburga: formirovanie identičnosti
Tevtonskogo ordena // In: Visy družby: sbornik statej v čest’ Tat’jany Nikolaevny Džakson. - Moskva, 2011. - S. 240-245
1856. MAZOWSZE w wielkiej wojnie
z Zakonem Krzyżackim 1409-1411 / red.
Krzysztof Zwoliński; Wyższa Szkoła Rozwoju
Lokalnego w Żyrardowie [et al.]. - Żyrardów,
2011. - 188, [1] s.: il., mapy
Z treści: MAZUREK Jerzy: Międzynarodowe uwarunkowania wielkiej wojny z Zakonem Krzyżackim s.
11-22. - DYMEK Benon: Mazowsze a Grunwald s. 23-40.
- KOWALCZYK-HEYMAN Elżbieta: Problemy terytorialne Mazowsza w dobie wielkiej wojny z Zakonem s.
41-49. - BRAUN Krzysztof: Przygotowania i przemarsz
wojsk Jagiełły przez Mazowsze s. 51-58. - PASTUSZKA
Stefan Józef: Tradycja grunwaldzka na ziemiach polskich w XIX i XX wieku s. 59-85. - SKOCZEK Tadeusz:
Tradycje grunwaldzkie w sztuce i literaturze s. 87-111.
- KUCHARSKA Małgorzata: Problematyka Grunwaldu
w pisemkach dla dzieci i mlodzieży oraz jej funkcje dydaktyczno-wychowawcze s. 113-126. - GERLICH Marian
Grzegorz, BRAUN Krzysztof: Grunwaldzka wiktoria
w perspektywie śląskiego folkloru i agitacji patriotycznej:
twórczość Wawrzyńca Hajdy [1844-1923] jako przykład
działalności narodowej s. 127-154
1857. MIKULSKI Krzysztof: Strategie
rodzinne mieszczan i szlachty Prus Królewskich w XIV-XVIII wieku // In: Od genealogii do historii społecznej. - Warszawa, 2011.
- S. 45-62
1858. MILITZER Klaus: Die Übersiedlung Siegfrieds von Feuchtwangen in die Marienburg // In: Die Ritterorden in Umbruchsund Krisenzeiten. - Toruń, 2011. - S. 47-61
1859. MOL Hans: Crisis in Prussia, crisis
in the bailiwicks?: the case of Utrecht, 1443-
136
Pomorze Wschodnie
1469 // In: Die Ritterorden in Umbruchs- und
Krisenzeiten. - Toruń, 2011. - S. 173-189
1860. NOTRIMAITĖ Gitana: Kam reikalingas Žalgiris sovietmečiu? (Who needed
Žalgiris during the Soviet period?). Colloquia
2007 Nr. 18 s. 103-115. Sum.
Na Litwie.
Wersja elektron.: http://www.llti.lt/failai/Nr18_06_
Notrimaite.pdf
1861. PAPAJÍK David: Jan Čapek ze Sán:
jezdec na konec světa: vojevůdce, kondotiér
a zbohatlík 15. stoleti. - České Budějovice:
Veduta, 2011. - 361, [1] s., VIII s. tabl.: il. (Osobnosti Českých a Moravských Dějin; sv
10.). Zsfg.
Dowódca wojsk czeskich m.in. w czasie wojny polsko-krzyżackiej
1862. PAPAJÍK David: Polsko-sirotči vojenská výprava proti řádu německých rytířů
k Baltskému moři v roce 1433. Kultúrne Dejiny 2010 č. 2 s. 186-205
1863. POLAŃSKA Ewelina: Dwie propagandy: zakon krzyżacki contra państwo
polsko-litewskie w pamiętnikach z podróży
Gilberta de Lannoy (1386-1462). Vade Nobiscum 2011 Vol. 7 s. 315-319
1864. RADZIWIŁŁOWICZ
Dariusz:
The Grunwald tradition in the political activity of the World Power Legion. Echa Przeszłości 2011 [T.] 12 s. 157-164
1865. SAGANOVIČ Genadz’: Rocznice
grunwaldzkie na Białorusi radzieckiej i suwerennej // In: Wielkie rocznice w dyskursie
publicznym i pamięci społecznej. - Poznań,
2011. - S. 337-345
1866. SIERADZAN Wiesław: Misja
Benedykta Makraia w latach 1412-1413:
z dziejów pokojowych metod rozwiązywania
konfliktów międzypaństwowych w Europie
Środkowo-Wschodniej w późnym średniowieczu. - Malbork, 2009
Rec.: SZYBKOWSKI Sobiesław: Misja Benedykta
Makraia w nowym ujęciu, Zap. Hist. 2011 T. 76 z. 2 s.
95-110
1867. SUD’BY slavjanstva i echo
Grjunval’da: vybor puti russkimi zemljami i narodami Vostočnoj Evropy v srednie
veka i rannee vremja: (k 600-letiju bitvy pri
Grjunval’de/Tannenberge): materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii, 22-24
oktjabrja 2010 g. / otv. red. A[leksandr] I.
Filjuškin; Sankt-Peterburskij Gosudarstvennyj Universitet. Istoričeskij Fakultet. Kafedra
Istorii Slavjanskich i Balkanskich Stran. Sankt-Peterburg: Ljubavič, 2010. - 387, [1] s.
Z treści: AZBELEV S. N.: Litva i Novgorod v 1380
g. s. 12-16. - ARŽAKOV L. M.: K voprosu ob etničeskich
aspektach Grjunval’dskoj bitvy s. 16-20. - BESSUDNOVA
M[arina] B.: Privilegii Nemeckogo ordena, „svjaščennaja vojna” i eskalacija russko-livonskogo konflikta v
konce XV v. s. 36-40. - BONDARJUK B. M.: K voprosu ob učasti moldavskogo otrjada v bitve pri Grjunval’de
1410 g. s. 46-50. - VOZNYJ I. P.: Kulikovskaja (1380 g.)
i Grjunval’dskaja (1410 g.) bitvy: sravnitel’nyj analiz voennogo iskusstva s. 66-69. - VOJTOVIČ L. V.: Tevtonskij
orden v politike Galicko-Volynskogo knjažestva s. 69-72.
- GOLUBEV O. E.: Bizantija, Moskva, Litva v seredinie
XIV veka: treugol’nik vzaimootnošenij s. 80-84. - GREKOV V. D.: Kompleks vooruženija Jugo-Zapadnoj Rusi
nakanune bitvy pri Grjunval’de/Tannenberge s. 89-93. DZJARNOVIČ A. I.: Konec ekspansii ili protivostojanija?:
Grjunval’d: ot chronik do istoriografii s. 103-108. - KASOVIČ A. A.: Meždu dvumja jubilejami: Grjunval’dskaja
bitva v istoričeskoj pamjati narodov Vostočnoj Evropy
(1910-1960) s. 121-125. - KORPELA J[ukka]: Prisoners
of Finnic backwoods in late medival Swedish and Russian
sources s. 134-136. - KRIVOŠEEV Ju. V.: Grjunval’dskaja
bitva i tatary s. 143-145. - KUZMIN A. V.: Učastie litovsko-russkich knjazej v Grjunval’dskoj bitve s. 145-154.
- KJUNG E.: Russkaja torgovlja lesom v Narve v konce
XVII veka s. 161-166. - MICHAJLOVA I. B.: Pskovskaja
zemlja v period russko-pol’sko-litovskoj vojny 1512-1523
gg. s. 200-205. - MUNENKO V. V.: K voprosu o sudbe
goroda Alysta v švedsko-russkich otnošenijach načala
XVII veka s. 206-207. - NEKRASOV O. B.: K voprosu
o russko-švedskich pograničnych stolknovenijach 1550ch godov s. 211-214. - NEKRAŠEVIČ-KOROTKAJA Ž.
V.: Chudožestvennoe osmyslenie istoričeskogo značenija
Grjunval’dskoj bitvy w epopee „Prusskaja vojna” (1516)
Jana Vislickogo s. 215-219. - OSIPIAN A. L.: Long-live
echo of Grunewald battle: the use of the past by Armenian community of Lviv in its trial with the Catholic
townspeople in 1578-1631 s. 232-233. - POPOV V[adim]
E.: Opasnaja gramota Ivana Groznogo Pontusu Delagardi 1574 g. iz Revel’skogo archiva i sud’ba pirata Antona
Pflujga s. 252-256. - SULJAK S. G.: Grjunval’dskaja bitva
i rol’ Karpatskoj Rusi i Moldavii v obščestvenno-političeskoj žizni Central’noj i Vostočnoj Evropy v XIV-XVII vv.
s. 305-309. - FEDORUK A. V.: Ognestrel’naja artillerija
v Velikoj vojne gosudarstv Jagellonskoj unii s Nemeckom ordenom 1409-1411 gg. s. 333-336. - FILJUŠKIN
A[leksandr] I.: Razdel imperii kak postroenie buduščej
imperii, ili Livonskaja mogla by načat’sja v 1551 godu s.
337-344. - CHAJDAROV T. F.: Učastie Danciga v Velikoj
Pomorze Wschodnie
vojne (1409-1410) s. 344-348. - CHOROŠKEVIČ A. L.:
Istorija Tevtonskogo ordena v predstavlenii gdan’skogo
bjurgera i monacha-dominikanca konca XVI v. s. 352357. - ŠAPOŠNIK V. V.: K voprosu o narvskoj torgovle v
period Livonskoj vojny s. 364-368. - JAKUBOV V. V.: Rol’
soslovij VKL v sozdanii unii Reči Pospolitoj i Švedskogo
korolevstva 1587-1611 gg. s. 377-382
1868. SZANIAWSKI Józef: Jana Matejki
Bitwa pod Grunwaldem. - Warszawa: Exlibris - Galeria Pol. Książki, 2010. - 174 s., [2]
k. tabl. skł.: il.
1869. SZWEDA Adam: Organizacja
i technika dyplomacji polskiej w stosunkach
z zakonem krzyżackim w Prusach w latach
1386-1454. - Toruń, 2009
Rec.: SACH Maike, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2011
Jg. 60 H. 3 s. 446-447
1870. TOMKIEWICZ Ryszard: Rocznice
bitwy pod Grunwaldem w Polsce Ludowej.
- Olsztyn: OBN, 2011. - 308 s. - (Rozprawy
i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im.
Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie; nr
258). Bibliogr. s. 291-296
1871. VERCAMER Grischa: Zeit in
Peters von Dusburg Chronica terre Prussie
(1326): chronologische Ordnung oder Mittel
zum Zweck? Zap. Hist. 2011 T. 76 z. 4 s. 7-23.
Streszcz.
1872. VJALIKAE knjastva Litoǔskae
i jago susedzi ǔ XIV-XV stst.: sapernictva,
supracoǔnictva, uroki: da 600-goddzja
Grunval’dskaj bitvy: materyjaly Mižnarodnaj navukovaj kanferencyi, Grodna, 8-9 lipenja 2010 g. / uklad. A[ljaksandr] I. Gruša,
S[vjatlana] V. Marozava; Nacyjanal’naja
Akademija Navuk Belarusi. Instytut Gistoryi; Grodzenski Dzjaržaǔny Universitet imja
Janki Kupaly. Fakultet Gistoryi i Sacyjalogii.
- Minsk: Belarus. Navuka, 2011. - 224, [2] s.,
[6] s. tabl.: il.
Z treści: ZAJKOǓSKI E. M.: Etničnaja i kanfesijnaja situacyja ǔ gistaryčnaj Litve na rubjažy XIV-XV stst.
s. 11-25. - KUZ’MIN A. V.: Titulovannaja znat’ Velikogo
knjažestva Litovskogo v „Velikoj vojne” 1409-1411 gg.
protiv Tevtonskogo ordena s. 26-75. - ŠALANDA A. I.:
Charugvy vojska Vjalikaga knjastva Litoǔskaga ǔ bitve
pad Grunval’dam 1410 g.: sproba rekanstrukcyi simvoliki
137
s. 76-91. - MIKUL’SKI Ju. M.: Grunval’dskaja bitva 1410 g.
u starabelaruskaj tradycyi s. 92-120. - GAGUA R[uslan]
B.: „Zol’dbuch” Tevtonskogo ordena kak istočnik dla issledovanija grunval’dskoj bitvy s. 121-126. - ŽLUTKA
A. A.: Pytanne belaruskich palonnych paslja Grunval’da
ǔ dakumence 1413 g. (Ordensfoliant 7 „Prussie compositio”) s. 127-134. - DZJARNOVIČ A[leg] I.: Tanenberg
- Grunval’d - Dubroǔna: da pachodžannja nazvy adnoj
značnaj bitvy poznjaga sjarednjavečča s. 135-139. - KANANOVIČ U. I.: Vjalikaja Pruskaja vajna 1409-1411 gg.
u gistaryčnaj pamjaci rycarskaga sasloǔja Litvy i Rusi ǔ
epochu renesansu s. 140-150. - LITVINSKI A. U.: Mesca
grunval’dskaj bitvy u gistaryčnaj svjadomasci Belarusaǔ s.
151-156. - GRUŠA A[ljaksandr] I.: „Čalavek, narodžany ǔ
varvarskaj kraine”: Jagajla - jago typizavanyja pavodziny
s. 157-170. - FABRYKANT M. C.: Naratyǔny analiz kanstrujavannja indyvidual’naj gistoryi Vitauta ǔ „Pesni pra
zubra” s. 171-181. - JURGENSON V. A.: Monety Jagajlo
i Vitovta s. 182-185
1873. VYTAUTAS Didysis ir jo epocha.
(Vytautas the Great and his epoch) / sud.
Brigita Balčytienė. - Trakai: Trakų Ist. Muz.,
2010. - 116 s.: il. Sum.
Poz. poświęcona 600 rocznicy bitwy pod Grunwaldem
1874. WALKIEWICZ Lech Andrzej:
Innowacje techniczne artylerii krzyżackiej
w pierwszej dekadzie XV wieku. Stud. Artyleryjskie 2011 [T. 1] s. 14-56, il.
1875. WOJNA Polski i Litwy z zakonem
krzyżackim w latach 1409-1411 / [aut.] Sławomir Jóźwiak [et al.]. - Malbork, 2010
Rec.: PETRAUSKAS Rimvydas, Liet. Ist. Metraštis
2010 [nr] 1 (dr. 2011) s. 138-144
1876. ŽEMGULIS Vytautas: M. Jučo
istorinės monografijos „Žalgirio mūšis”
naratologinė analizė. (Narratological analysis of M. Jučas historical monograph Žalgirio
mūšis). Istorija (Vilnius) 2008 [nr] 71 s. 5664. Sum.
Dot. pracy: JUČAS Mečislovas: Žalgirio mūsis. - Vilnius, 1990. - zob. bibliogr. za 1990 r. poz. 570
1877. ŻABIŃSKI Grzegorz: Das Marienburger Ämterbuch as a source for the Teutonic Order’s arms and armour resources //
In: Non sensistis gladios: studia ofiarowane
Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin.
- Łódź, 2011. - S. 505-513
138
Pomorze Wschodnie
3. Od poł. XV w. do poł. XVII w.
Zob. też poz.: 549, 663, 730, 737, 1062, 1069, 1092, 1113,
1114, 1132, 1133, 1136, 1163, 1179, 1323, 1440, 1826,
1827, 1857, 1859, 2634, 2732, 2788, 2884
1878. BÖMELBURG Hans-Jürgen: Das
Preussenland als frühneuzeitliche Konfessionslandschaft von europäischer Bedeutung: Konfessionsbildung, Bekenntnisvielfalt, konfessioneller Fundamentalismus und
europäische Ausstrahlung (1523-1730). Zs. f.
d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2010 Bd. 54
(dr. 2011) s. 3-24. Streszcz. Sum.
1879. DŁUGOKĘCKI Wiesław: Ludność
Żuław wobec wojny trzynastoletniej 1454-1466.
Stud. Hist. Gedan. 2011 T. 2 s. 115-136. Sum.
1880. FRIEDRICH Karin: Szlachta,
mieszczaństwo i monarchia w Rzeczypospolitej Obojga Narodów: przypadek miast Prus
Królewskich w latach 1454-1772/93 // In:
Rozkwit i upadek I Rzeczypospolitej. - Warszawa, 2010. - S. 125-148
Toż w jęz. ang. zob. bibliogr. za 2001 r. poz. 1633
1881. JÓZEFCZYK Mieczysław: Pomezania: trudne czterdziestolecie (1637-1677).
Stud. Elbl. 2011 T. 12 s. 7-24. Zsfg.
1882. MAŁŁEK Janusz: Ludność staropruska a reformacja. Gdań. Rocz. Ewang.
2011 Vol. 5 s. 41-56. Zsfg.
Toż zob.: Pruthenia 2011 T. 6 s. 249-261. Zsfg. Sum.;
Wersja elektron.: http://pismo.pruthenia.pl/pruthenia_6/
Pruthenia_6_2011_int_full.pdf
1883. MAŁŁEK Janusz: Polen und Preussen vom 15. bis zum 18. Jahrhundert: Bestandsaufnahme und Perspektiven. - Toruń:
Wydaw. Nauk. UMK, 2011. - 575 s. - (Opera
Selecta; Vol. 1)
1884. MOŻEJKO Beata: Odległe pogranicze: stanowisko stanów Prus Królewskich
a zwłaszcza Gdańska, wobec zagrożenia tureckiego w latach 1485-1488. Średniowiecze Pol.
i Powsz. 2011 T. 3(7) s. 151-170. Sum. Zsfg.
1885. NIEMCZYK Roman: Wiktoria
pod Trzcianą. Prowincja (Sztum) 2011 nr 2 s.
140-146, il., mapa
27 VI 1629 r.
1886. SZYMCZAK Barbara: Fryderyk
Wilhelm Wielki Elektor. - Wrocław, 2006
Rec.: BOBIATYŃSKI Konrad, Stud. Hist.- Wojsk.
2007 T. 2 (dr. 2008) s. 303-307
1887. VERCAMER Grischa: Ein Hochmeister wird zum Herzog: Reaktionen und
Schicksal der letzten Ordensbrüdern in
Preussen um das Jahr 1525 // In: Die Ritterorden in Umbruchs- und Krisenzeiten. - Toruń,
2011. - S. 213-239
Dot. Albrechta Hohenzollerna ks. pruskiego
1888. WIJACZKA Jacek: Prusy Książęce
a Francja w okresie panowania księcia Albrechta pruskiego (1525-1568) // In: Polska
- Francja - Europa: studia z dziejów Polski
i stosunków międzynarodowych. - Poznań,
2011. - S. 67-79
4. Od poł. XVII w. do 1815 r.
Zob. też poz.: 219, 506, 545, 577, 583, 623, 634, 696, 720,
724, 731, 804, 1067, 1078, 1090, 1113, 1126, 1132, 1163,
1184, 1230, 1239, 1323, 1358, 1437, 1857, 1880, 1883,
2095
1889. AUGUSIEWICZ Sławomir: The
composition of the Brandenburg-Prussian military aid in campaigns against Turkey in 16721675. Echa Przeszłości 2011 [T.] 12 s. 47-55
1890. CHOCHLOV A. N., BUŽILOVA
A. P.: Bratskie mogily epochi Napoleonovskich vojn v Kaliningrade // In: Institut Archeologii: novye polevye issledovanija. - Moskva,
2010. - S. 106-109
1891. CIESIELSKI Tomasz: W obronie
Gdańska: działania wojsk polskich na Pomorzu i Kujawach 1733-1734. Stud. Hist.- Wojsk.
2007 T. 2 (dr. 2008) s. 177-195
1892. DYGDAŁA Jerzy: Jeszcze o nazwach dwóch części Prus w XVIII wieku. Czasy Nowożytne 2011 T. 24 s. 91-104. Sum.
1893. HAVER Charlotte E.: Salzburger
Protestanten in Ostpreussen seit dem 18.
Jahrhundert // In: Enzyklopädie Migration in
Europa: vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. - Paderborn, 2007 . - S. 938-941: il.
Pomorze Wschodnie
1894. KAMIEŃSKI Andrzej: Uznanie
królewskiego statusu Prus przez uczestników
pierwszej fazy wojny północnej (1700-1703).
Czasy Nowożytne 2011 T. 24 s. 163-182. Sum.
1895. KOLASA Krzysztof: Udział przedstawicieli Prus Królewskich w poselstwach
do Turcji i na Krym w drugiej połowie XVII
wieku. Grot 2011 R. 12 nr 34/35 s. 5-22
1896. STANNY Paweł: Potyczka pod Węgornią w 1806 roku: z dziejów wojen napoleońskich w Polsce. Rocz. Muz. Ziemi Dobrz.
w Rypinie 2011 T. 2 s. 217-223, il., portr.
139
1897. STRAKAUSKAITĖ Nijolė: Historical character in region’s identity transformations: Prussian Lithuania - Lithuania
Minor - Western Lithuania // In: Identity
politics: migration, communities and multilingualism. - Klaipėda, 2010. - S. 135-143.
Sum. Streszcz. w jęz. lit.
1898. WŁODARSKI Józef, KANTORSKA Kinga Maria: Między wojną a pokojem:
międzynarodowe implikacje i gwarancje pokoju oliwskiego 3 maja 1660 r. Stud. Gdań.
2011 T. 29 s. 183-203. Streszcz. Sum.
Dot. także ziemi michałowskiej
X. OKRES OD 1815 R. DO 1945 R.
1. Od 1815 r. do 1848 r.
Zob. też poz.: 506, 586, 623, 629, 634, 1083, 1163, 1358,
2052, 2095
1899. CZAPIEWSKA Natalia Zofia: Geneza ruchu i działalność tajnych kółek filomackich na ziemiach polskich. Chojn. Biul.
Inf. „Filomata” 2011 nr 7 s. 133-155
Częściowo dot. filomatów pomorskich
1900. DAUGIAREIKŠMĖS
tapatybės
tarpuerdvėse: Rytų Prūsijos atvejis XIX-XX
amžiais. (Ambiguous identities in the interspaces: the case of East Prussia in the 19th
and 20th centuries) / sud. Vasilijus Safronovas, Nijolė Strakauskaitė, Lina Motuzienė. Klaipėda: Klaip. Univ. l-kla, 2011. - 355, [1]
s.: il., faks. - (Acta Historica Universitatis
Klaipedensis; 23). Streszcz. w jęz. lit. Sum.
Zsfg.
1901. HARTMANN Stefan: Westpreussen und das Diktat von Versailles. Westpr.Jahrb. 2011 Bd. 61 s. 119-129
1902. WIERZCHOSŁAWSKI Szczepan:
Orzeł czarny i orzeł biały: problemy modernizacji społeczeństwa polskiego prowincji
Prusy Zachodnie w XIX i na początku XX
stulecia / Polska Akademia Nauk w Warszawie. Instytut Historii. - Olsztyn: Wydaw. Littera, 2011. - 227 s.
1903. ZAWADZKI Wojciech: Zgony powstańców listopadowych na Żuławach i Powiślu 1831-1832. Stud. Elbl. 2011 T. 12 s. 2548. Zsfg.
2. Od 1849 r. do 1918 r.
Zob. też poz.: 177, 506, 522, 559, 634, 798, 1043, 1045,
1142, 1194, 1358, 1468, 1519, 1635, 1828, 1900, 1902,
1913, 2052, 2514
1904. CHŁOSTA Jan: Rola i znaczenie
Banku Mazurskiego w działaniach Polaków
na Mazurach w pierwszej połowie XX wieku.
Rocz. Mazur. 2011 T. 15 s. 80-97
1905. CZEREP Stanisław: Wielka operacja zimowa pierwszej wojny światowej: działania na kierunku mazursko-augustowskim
od 7 do 21 lutego 1915 roku. - Białystok: Wydaw. Uniw. w Białymstoku, 2011. - 611 s.: il.,
mapy, portr., tab. Bibliogr. s. 477-493. Sum.
Rec.: DOBROŃSKI Adam Cz., Rocz. August.- Suwal.
2011 T. 11 s. 203-204. - WRZOSEK Mieczysław, Stud.
Podlaskie 2011 T. 19 s. 329-334
1906. DARGACZ Janusz: Nadzór policji
pruskiej nad polskimi letnikami w Sopocie
na przełomie wieków XIX i XX. Kron. Muz.
Sopotu 2011 nr 8 s. 25-32, il., tab.
1907. HOEGEN Jesko v.: Der Held von
Tannenberg: Genese und Funktion des Hin-
140
Pomorze Wschodnie
denburgs-Mythos. - Köln: Böhlau, 2007. - XII,
475 s., [24] s. tabl. - (Stuttgarter Historische
Forschungen; Bd. 4). Bibliogr. s. 436-465
1908. ŁACH Wiesław Bolesław: Miejsce
i rola fortyfikacji byłych Prus Wschodnich
w niemieckich koncepcjach prowadzenia
wojen w XIX i XX wieku // In: Historia wojskowości XX wieku: księga pamiątkowa [...].
- Siedlce, 2010. - S. 47-65
1909. MORSKIE skrzydła Kaizera, czyli
historia bazy lotnictwa morskiego w Pucku:
wypisy z „Gazety Powiatowej” powiatu Puck
w Prusach Zachodnich / [oprac.] Andrzej
Olejko. Zap. Puckie 2011 nr 10 s. 45-75, il.
politics: migration, communities and multilingualism. - Klaipėda, 2010. - S. 184-201: il.,
faks.
Zapis działań II batalionu armii litewskiej w okręgu
kłajpedzkim w 1923 r.
1915. ARCISZEWSKI Stanisław: Tradycje lotnicze Kociewia. - Tczew: Kociewski
Kantor Edytor., 2011. - 120 s.: il., portr., tab.
Praca popularna
1916. BAKUN Maciej: II Wszechpolski
Konkurs Szybowców na Oksywiu w 1925
roku. Rocz. Gdyński 2011 nr 23 s. 98-104, il.,
mapa, tab.
1910. PROCHOWSKI Dawid: Mord
chojnicki [w 1900 roku] i jego reperkusje
wydawnicze. Słowo Młodych 2010 R. 4 nr 3/4
(dr. 2011) s. 225-230
1917. ČERENIN Oleg V.: Špionskij Kenigsberg: organy i operacii specslužb Germanii, Pol’ši i SSSR v Vostočnoj Prussii, 19241942 gg. - Kaliningrad: Jantarnyj Skaz, 2010.
- 255, [1] s.: il., portr.
1911. RUDEL Klaus: Wahlen zum preussischen Abgeordnetenhaus von 1849 bis 1858
im Kreis Allenstein. Altpr. Geschl.- kde N.F.
2011 Bd. 41 s. 269-282
1918. DROZD Jarosław: Od Regat
Gdyńskich w 1921 roku do Mistrzostw Europy w Orłowie Morskim w 1939 roku. Rocz.
Gdyński 2011 nr 23 s. 89-97, il.
1912. TILSE Mark: Transnationalism in
the Prussian East: from national conflict to
synthesis. - Basingstoke: Palgrave Macmillan,
2011. - XIII, 276 s. - (The Palgrave Macmillan Transnational History Series). Bibliogr. s.
247-270
1919. DUDA Daniel, SKONKA Czesław:
Gdy wybrzeże Bałtyku powróciło do Polski...
- Gdańsk: Stow. Miłośn. Tradycji „Mazurka
Dąbrowskiego”, 2010. - 205 s.: il. Sum.
3. Od 1919 r. do 1939 r.
Zob. też poz.: 29, 177, 191, 506, 510, 522, 551, 589, 595,
634, 689, 700, 701, 711, 729, 803, 862, 1163, 1171, 1218,
1233, 1260, 1287, 1291, 1353, 1358, 1360, 1385, 1386,
1388, 1395, 1423, 1427, 1442, 1576, 1612, 1635, 1728,
1745, 1749, 1751, 1900, 1904, 1908, 1986, 2052, 2064,
2516, 2629, 2630, 2631
1913. AMBROZIAK Sławomir: Zwycięzcy i zwyciężeni: postawy wobec plebiscytu
1920 roku na przykładzie okręgu Jedwabna.
Rocz. Mazur. 2011 T. 15 s. 98-111, il., portr.
1914. ARCHEOLOGAS ir karininkas
Petras Tarasenka [1892-1962] Klaipėdoje.
[Kłajpedzki archeolog i oficer Petras Tarasenka] / [par.] Vygantas Vareikis // In: Identity
1920. FIGURA-OSEŁKOWSKA Emilia:
Podróże Polaków po Prusach Wschodnich
w okresie międzywojennym. Vade Nobiscum
2011 Vol. 7 s. 87-92
1921. GĄSIOROWSKI Andrzej: Działalność polskiego wywiadu w Wolnym Mieście
Gdańsku (1920-1939) // In: Wywiad wojskowy II Rzeczypospolitej. - Kraków, 2011. - S.
37-60
1922. GENIENĖ Zita, ŽUKAS Julius:
Kova dėl Klaipėdos: 1923-ieji: katalogas.
[Walka o Kłajpedę: rok 1923: katalog]. Klaipėda: S. Jokužio L-kla-spaustuvė, 2003.
- 167, [1] s.: il., faks.
1923. GIĘTKOWSKI Mirosław: Rozmieszczenie i działalność warsztatów, wy-
Pomorze Wschodnie
141
twórni oraz składów artyleryjskich na terenie
garnizonu Toruń w okresie 1920-1939 // In:
Militaria pomorskie: zbiór studiów. T. 1. Bydgoszcz, 2011. - S. 125-154: il., tab.
1931. KORDOWSKI Marek: Na pograniczu. Teki Kociewskie 2011 z. 5 s. 136-143,
il., portr.
1924. GRIGARAVIČIŪTĖ Sandra: Litovskoe konsul’stvo v Kjonigsberge v 1921-1940
godach // In: Sovremennaja strategija razvitija rossijskogo obrazovanija i ejo realizacija v
Kaliningradskoj oblasti: materialy VII meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, 18-19 aprelja 2007 goda. - Kaliningrad,
2007. - S. 92-96
1932. KOŚMIDER Tomasz: Pomorski
obszar operacyjny w koncepcjach i opracowaniach toruńskich inspektorów armii // In:
Historia wojskowości XX wieku: księga pamiątkowa [...]. - Siedlce, 2010 . - S. 153-166
1925. GROT Elżbieta: Sytuacja politycznospołeczna Polonii w Wolnym Mieście Gdańsku. Kron. Muz. Sopotu 2008 nr 7 s. 10-17
1926. HOFFMANN Mirosław Janusz:
Nazi ideology in the archaeology of East
Prussia. Echa Przeszłości 2011 [T.] 12 s. 165172
1927. JAKUBAVIČIENĖ Ingrida: Lietuvių tautinės bendruomenės padėtis Rytų
Prūsijoje XX a. 3-4 dešimtmečiuose. (The
status of the Lithuanian community in East
Prussia in the 3rd and 4th decades of the 20th
century). Istorija (Vilnius) 2011 [nr] 81 s. 1222. Sum.
1928. JAKUBAVIČIENĖ Ingrida: Valstybės saugumo policijos pastangos įsiskverbti
į Klaipėdos krašto nacistines organizacijas
1930-1939 metais. (The efforts of State Secret Police to infiltrate Nazi organizations in
Klaipėda region (1930-1939)). Istorija (Vilnius) 2008 [nr] 72 s. 40-52. Sum.
1929. JENDRZEJEWSKI Artur: Organizacja i działalność polskiego wywiadu wojskowego w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920-1930 // In: Wywiad wojskowy II
Rzeczypospolitej. - Kraków, 2011. - S. 23-35
1930. JUSZKIEWICZ Ryszard: Działania militarne na Mazowszu północnym
i w korytarzu pomorskim: 1920 rok. - Wyd. 2
uzup. i rozsz. - Mława: Stacja Nauk. im. prof.
S. Herbsta, 2011. - 550, [2] s.: il., mapy, portr.
+ [7] k. map skł.
Dot. regionu Opalenia w okresie międzywojennym
1933. KRASKA-LEWALSKI
Andrzej:
Zaostrzenie sporu między III Rzeszą a Polską
o Gdańsk i tzw. Korytarz w 1939 roku (styczeń - sierpień) w świetle konserwatywnego
dziennika „Czas” // In: Kampania polska ‘39:
militarne i polityczne aspekty z perspektywy
siedemdziesięciolecia. - Wrocław, 2011. - S.
111-123
1934. KUDRZYCKI Zbigniew: Echa
wojny 1920 roku w Prusach Wschodnich.
Zesz. Kolneńskie 2010 nr 5 s. 29-42
1935. KUDRZYCKI Zbigniew: Polska
wobec plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku. Rocz. Mazur. 2011 T. 15 s.
6-37, il., mapy, faks., tab.
1936. KUDRZYCKI Zbigniew: Wyniki
plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu 11
lipca 1920 roku w powiatach piskim, ełckim
i oleckim. Rocz. Mazur. 2011 T. 15 s. 117-139,
faks., tab.
1937. ŁACH Wiesław B[olesław]: Polska
północna w systemie obronnym kraju w latach 1918-1926. - Olsztyn, 2010
Rec.: DOBROŃSKI Adam Cz., Biul. Hist. Pogranicza
2011 nr 11 s. 174-176. - GIMŽAUSKAS Edmundas, Liet.
Ist. Metraštis 2010 [nr] 1 (dr. 2011) s. 152-159
1938. MALINOWSKI Józef: Działalność
Stefana Dąbrowskiego [1877-1947] w związku z plebiscytami na Powiślu, Warmii i Mazurach w 1920 roku. Kom. Maz.- Warm. 2011
nr 4 s. 703-714
1939. MATELSKI Dariusz: Spór o dobra kultury między Drugą Rzeczypospolitą
a Niemcami i Wolnym Miastem Gdańskiem
142
Pomorze Wschodnie
w latach 1919-1939. Prz. Polsko-Polonijny
2011 nr 2 s. 17-37. Streszcz. Sum.
1940. REKOWSKI Mirosław: Zajścia antyżydowskie w Czersku w roku 1924. Słowo
Młodych 2010 R. 4 nr 3/4 (dr. 2011) s. 148154, faks.
1941. ROGUCKI Krzysztof: Józef Piłsudski na Kujawach i Pomorzu. - Bydgoszcz:
[S.n.], 2011. - 119 s.: il.
1942. SCHMIDT Jürgen W.: Die Freie
Stadt Danzig und die Republik Polen in den
Jahren 1930 bis 1939: Streitigkeiten und
Grenzzwischenfälle verschlechterten kontinuierlich die politischen Beziehungen.
Westpr.- Jahrb. 2011 Bd. 61 s. 131-149, il.
1943. SKÓRA Wojciech: Działalność
gdańskiej ekspozytury polskiego wywiadu
wojskowego w latach 1920-1930: (Pomorze
Zachodnie, Prusy Wschodnie i Wolne Miasto Gdańsk). - Poznań: Wydaw. Rys, 2011. 368 s.: tab. Bibliogr. s. 339-348. Zsfg.
Wyd. 2 popr.: Poznań, 2011
1944. SKÓRA Wojciech: Placówki wywiadu polskiego w Chojnicach: przyczynek
do dziejów Pomorza Zachodniego i Nadwiślańskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. - Poznań: Wydaw. Rys, 2011. - 458 s.: il.,
tab., portr. Bibliogr. s. 429-441. Zsfg.
1945. SMOLIŃSKI Aleksander: Udział
sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
w operacji przejmowania ziem dawnych Prus
Królewskich i Prus Książęcych przyznanych
jej na mocy traktatu w Wersalu (styczeń - luty
1920 r.). Rocz. Grudz. 2011 T. 19 s. 57-127,
il. Sum.
1946. SMOLIŃSKI Aleksander: Wkroczenie Wojska Polskiego do Torunia w styczniu 1920 r. Stud. Artyleryjskie 2011 [T. 1] s.
167-204, il.
1947. SZCZEPAŃSKI Janusz: Separatystyczne tendencje Wielkopolski i Pomorza
w okresie najazdu bolszewickiego w 1920
roku // In: Archiwistyka oraz problemy historii Polski, Polonii i dyplomacji XX wieku:
księga jubileuszowa [...]. - Lublin, 2011. - S.
385-396
1948. SZYBOWICZ Anna: Tożsamość
w trybach wielkiej polityki na przykładzie
mniejszości niemieckiej na Pomorzu w latach
1920-1939 // In: Pejzaże tożsamości: teoria
i empiria w perspektywie interdycyplinarnej.
- Kraków, 2011. - S. 185-197
1949. SZYMANOWICZ Adam: Początki
działalności wywiadu wojskowego II Rzeczypospolitej w Prusach Wschodnich (19191920) // In: Wywiad wojskowy II Rzeczypospolitej. - Kraków, 2011. - S. 11-22
1950. SZYMANOWICZ Adam, JAKUBOSZCZAK Piotr: Współpraca Oddziału II
Sztabu Głównego Wojska Polskiego z formacjami ochrony granic i Policją Państwową
na kierunku Prus Wschodnich // In: Nauka
o bezpieczeństwie: istota, przedmiot badań
i kierunki rozwoju: studia i materiały. T. 2. Szczytno, 2011. - S. 128-145
1951. WAWRZYNKOWSKI Marek: Wykroczenia i przestępstwa z udziałem żołnierzy
i oficerów Wojska Polskiego na terenie Dowództwa Okręgu Korpusu nr VIII w okresie
międzywojennym. Stud. Hist. Gedan. 2011 T.
2 s. 341-359. Sum.
1952. WĘSIERSKI Adam: Obchody
Święta Niepodległości w powiecie chojnickim i tucholskim w okresie międzywojennym. Słowo Młodych 2010 R. 4 nr 3/4 (dr.
2011) s. 181-292, il.
1953. ŻUKOWSKA Lucyna: Młodzież
ewangelicka w obliczu hitleryzmu w Wolnym
Mieście Gdańsku. Rocz. Gdań. 2009/2010 T.
69/70 (dr. 2011) s. 81-86. Sum.
Pomorze Wschodnie
4. Od 1939 r. do 1945 r.
Zob. też poz.: 287, 506, 510, 587-589, 591, 600, 608, 610,
801, 1113, 1156, 1163, 1272, 1289, 1292, 1316, 1322,
1353, 1410, 1419, 1445, 1461, 1498, 1614, 1673, 1690,
1692, 1697, 1747, 1748, 1919, 1924, 1926, 1927, 2052,
2534, 2623, 2629, 2916
1954. ARBUŠAUSKAITĖ Arūnė Liucija: Anšliusas ir Klaipėdos krašto gyventojai
(1939-1944): monografija. - Klaipėda, 2010
Rec.: HERMANN Arthur, Annaberger Annalen 2011
Nr. 19 s. 326-328 [wersja elektron.] http://annaberger-annalen.de/jahrbuch/2011/AA19_19_Rezensionen.pdf
1955. BOBOWIK Alfons: Historia polskich dzieci ofiar drugiej wojny światowej
na Podlasiu i Mazurach. - Ełk: Ofic. Wydaw.
Maz. Tow. Nauk., 2011. - 212 s.: il., tab., portr.
- (Biblioteka Powiatu Ełckiego). Bibliogr. s.
201-211
1956. BORCHERS Roland: Zbrodnie
nazistowskie w powiecie kościerskim jesienią
1939 roku. Acta Cassubiana 2011 T. 13 s. 153178. Zsfg.
1957. BÖTTCHER Manfred: Das KZ
Stutthof und seine Aussenlager, das Massaker von Palmnicken und die Bewältigung der
Vergangenheit. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2011
Bd. 41 s. 333-380
1958. BUTTAR Prit: Pole walki Prusy:
szturm na niemiecki front wschodni 19441945. - Poznań: Dom Wydaw. Rebis, 2011.
- 679 s.: mapy. - (Historia / Rebis)
Dot. walk w Prusach Wsch.
Toż w jęz. ang. zob. bibliogr. za 2010 r. poz. 2213
1959. BYKOWSKA Sylwia: Niemiecka Lista Narodowościowa na Pomorzu 1939-1944
i jej konsekwencje. Rocz. Gdań. 2009/2010 T.
69/70 (dr. 2011) s. 87-112. Sum.
1960. CHINCIŃSKI Tomasz: Niemiecka
działalność dywersyjna w Wielkopolsce i na
Pomorzu // In: Koniec pokoju, początek wojny: niemieckie działania dywersyjne w kampanii polskiej 1939 r.: wybrane aspekty. - Katowice, 2011. - S. 32-50. Zsfg.
143
1961. CHRZANOWSKI Bogdan: Delegatura Rządu RP na Kraj na Pomorzu: nieznane karty z frontu walki cywilnej podczas
okupacji niemieckiej i po jej zakończeniu. Toruń: Fund. Gen. E. Zawackiej, 2011. - 412,
[1] s.: il., portr. - (Biblioteka Fundacji „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej” w Toruniu;
T. 58). Bibliogr. s. 341-369. Streszcz. Sum.
Zsfg.
Rec.: CHODUBSKI Andrzej, Cywilizacja i Polityka
2011 nr 9 s. 412-416
1962. CHWIETKIEWICZ Tomasz: Niemieckie koncepcje obrony Prus Wschodnich
i ich znaczenie dla walk na Pomorzu w styczniu 1945 roku // In: Militaria pomorskie:
zbiór studiów. T. 1. - Bydgoszcz, 2011. - S.
225-236
1963. DANILUK Jan: Obóz karny SS
i policji w Maćkowach pod Gdańskiem. Pamięć i Sprawiedliwość 2011 [nr] 2 s. 217-232.
Sum.
1964. DARGACZ Janusz: Konfiskata majątków polskich w Sopocie w latach drugiej
wojny światowej (komunikat). Kron. Muz.
Sopotu 2008 nr 7 s. 33-37, il., tab.
1965. DIECKERT Kurt, GROSSMANN
Horst: Bój o Prusy Wschodnie: kronika dramatu 1944-1945. - Gdańsk: Wydaw. Maszoperia Literacka, 2011. - 333 s., [24] s. tabl.:
mapy, pl.
1966. GĄSIOROWSKI Andrzej, STEYER Krzysztof: Tajna Organizacja Wojskowa
„Gryf Pomorski”. - Gdańsk, 2010
Rec.: CHODUBSKI Andrzej, Cywilizacja i Polityka
2011 nr 9 s. 473-477. - OLSTOWSKI Przemysław, Zap.
Hist. 2011 T. 76 z. 2 s. 140-146
1967. GROT Elżbieta: Eksterminacja
i represje wobec Polonii gdańskiej w latach
1939-1945 // In: Studia nad dziejami obozów
koncentracyjnych w okupowanej Polsce. Oświęcim, 2011. - S. 123-138
1968. JASTRZĘBSKI Włodzimierz: Budowa umocnień polowych przez Niemców
na Pomorzu Gdańskim w ostatnich miesiącach II wojny światowej // In: Militaria po-
144
Pomorze Wschodnie
morskie: zbiór studiów. T. 1. - Bydgoszcz,
2011. - S. 201-205
burga, Neidenburga i Ortelsburga. Znad Pisy
2010/2011 nr 19/20 s. 181-204, tab.
1969. JASTRZĘBSKI Włodzimierz: Wokół wydarzeń bydgoskich z 3 i 4 września
1939 roku // In: Polszczyzna bydgoszczan:
historia i współczesność. [T.] 5. - Bydgoszcz,
2009. - S. 25-30
1977. REZMER Waldemar: Bitwa o Grudziądz w 1945 roku // In: Militaria pomorskie: zbiór studiów. T. 1. - Bydgoszcz, 2011.
- S. 180-200
1970. KLAIPĖDOS krašto aneksija 1939
m.: politiniai, ideologiniai, socialiniai ir kariniai aspektai / sud. Silva Pocytė. - Klaipėda,
2010
Rec.: HERMANN Arthur, Annaberger Annalen 2011
Nr. 19 s. 328-332 [wersja elektron.] http://annaberger-annalen.de/jahrbuch/2011/AA19_19_Rezensionen.pdf
1971. KRWAWA Kociewska jesień 1939
na ziemi kociewskiej / red. Jan Ejankowski,
Alicja Samulewska. - Gniew: Pow. i Miejska
Bibl. Publ., 2011. - 128 s.: il., faks., portr. (Folia Terrum Gymevensis)
Wyd. 2 popr. i uzup.: Gniew, 2011
1972. LASIK Aleksander: Selbstschutz
na Pomorzu Gdańskim i w Wielkopolsce
w latach 1939-1940: przyczynek do badań
nad początkami okupacji niemieckiej Polski
w okresie II wojny światowej. Stud. z Dziejów
Pogr. Kuj.-Wielkop. 2011 T. 1 s. 101-121
1973. MAKOWSKI Andrzej: Obrona
morska wybrzeża we wrześniu 1939 roku:
próba oceny. Imponderabilia 2010 nr 1 s. 927
1974. NOWOTKA Marek: Sprawa Prus
Wschodnich w okresie II wojny światowej.
Znad Pisy 2010/2011 nr 19/20 s. 165-180
1975. ORSKI Marek: Wyżywienie w obozie koncentracyjnym Stutthof w latach 19391945 i jego wpływ na czas przeżycia więźniów // In: Medycyna na usługach systemu
eksterminacji ludności w Trzeciej Rzeszy i na
terenach okupowanej Polski. - Poznań, 2011.
- S. 107-132: tab. Sum.
1976. PAWLICKI Ryszard Wojciech:
„Wielka ucieczka” z pogranicza mazurskokurpiowskiego - czyli ostatnie dni Johannis-
1978. SEMKÓW Piotr: Casus profesora Spannera [1895-1960] // In: Medycyna
na usługach systemu eksterminacji ludności
w Trzeciej Rzeszy i na terenach okupowanej
Polski. - Poznań, 2011. - S. 133-149. Sum.
1979. SKOCZEK Łukasz: Uzbrojenie
wojsk niemieckich w rejonie Bydgoszczy
i Torunia w 1945 roku // In: Militaria pomorskie: zbiór studiów. T. 1. - Bydgoszcz, 2011.
- S. 209-224: il., tab.
1980. SMYKOWSKI Bartosz: 42. Eskadra Rozpoznawcza w 1939 roku // In: Militaria pomorskie: zbiór studiów. T. 1. - Bydgoszcz, 2011. - S. 7-27: tab.
M.in. na Pomorzu
1981. SMYKOWSKI Bartosz: Dywizjon
myśliwski Armii „Pomorze” w kampanii polskiej 1939 roku // In: Militaria pomorskie:
zbiór studiów. T. 2. - Bydgoszcz, 2011. - S. 844: il., tab.
1982. STEPKO Małgorzata: Wybrane
aspekty nazistowskiej polityki ludnościowej
w okupowanej Gdyni w latach 1939-1940 //
In: Przemoc i dzień powszedni w okupowanej Polsce. - Gdańsk, 2011. - S. 95-114
1983. TOMKIEWICZ Monika: Profesor
Rudolf Maria Spanner [1895-1960]: naukowiec czy eksperymentator? // In: Medycyna
na usługach systemu eksterminacji ludności
w Trzeciej Rzeszy i na terenach okupowanej
Polski. - Poznań, 2011. - S. 151-171: il. Sum.
1984. WYSIEDLENIA Polaków z Gdyni
w latach 1939-1945 przez okupanta niemieckiego: materiały z III sesji popularnonaukowej, 7 grudnia 2005 r. / Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych. - Gdynia, 2006. - 138 s.:
il., faks.
Pomorze Wschodnie
Z treści: SEMKÓW Piotr: Przygotowania na wypadek wojny prowadzone w Gdyni do 1939 r. s. 13-27.
- GĄSIOROWSKI Andrzej: Trudne tematy: członkowie
gdyńskiej konspiracji wpisani na niemiecką listę narodowościową s. 28-39. - CHRZANOWSKI Bogdan: Polska
Podziemna na Pomorzu 1939-1945: warunki działania
s. 40-58. - NIWIŃSKI Piotr: Działania komunistycznego
aparatu represji wobec Gdynian s. 59-68. - PACZOSKAHAUKE Alicja: Konspiracja niepodległościowa w Gdyni po 1945 r. s. 83-110. - PRZYKLANG Marian B.: W
1939 roku pierwsza była wysiedlana Gdynia s. 113-117.
- GRZYWACZ Anna: „Wstawajcie, wojna!” s. 118-135
1985. Z MORZA i Pomorza spojrzenie
na wrzesień 1939: pamięć i odpowiedzialność / red. nauk. Andrzej Drzewiecki, Bartłomiej Siek. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek,
2011. - 412 s.: il., tab.
Z treści: REZMER Waldemar: Rok 1939 na Wybrzeżu w historiografii niemieckiej s. 44-56. - KISIELEWICZ
Danuta: Wojna i niewola w opinii Jędrzeja Giertycha
[1903-1992] - uczestnika walk obrony Helu s. 92-110. KUDELA Sławomir: Problematyka II wojny światowej
w działalności Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
s. 185-193. - PALUCHOWSKI Piotr: Wartownia Nr 1
na Westerplatte: przeszłość i teraźniejszość s. 214-219. MAKOWSKI Andrzej: Kampania wrześniowa na morzu:
próba oceny s. 253-276. - MATUSZAK Zygmunt: Obrona
Wybrzeża w poglądach gen. Stefana Mossora [1896-1957]
po 1945 roku s. 306-322. - NAWROT Dariusz: Plan powojennego rozwoju Polskiej Marynarki Wojennej w koncepcjach wiceadmirała Jerzego Świrskiego [1882-1959]
s. 342-362. - TULISZKA Jarosław: Obrona Wybrzeża
i punktów oporu w Gdańsku: konieczność strategiczna
czy kwestia honoru? s. 363-388. - WOJCIECHOWSKI
Zbigniew: Tematyka września 1939 roku zbiorach Muzeum Marynarki Wojennej s. 404-412
1986. Z MORZA i Pomorza spojrzenie
na wrzesień 1939: polityka i wojna / red.
nauk. Andrzej Drzewiecki, Bartłomiej Siek. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2011. - 607
s.: il., mapy, tab.
Z treści: ŁACH Wiesław Bolesław: Pomorze w systemie obrony kraju w latach 1918-1926 s. 13-44. - BĘ-
145
DŹMIROWSKI Jerzy: Morze Bałtyckie: akwen niezrealizowanych sojuszy polityczno-militarnych w okresie
międzywojennym s. 45-82. - HAUSER Przemysław: Powrót Polski nad Bałtyk w 1920 roku s. 83-104. - MROCZKO Marian: Społeczeństwo polskie na Pomorzu wobec
zagrożenia niemieckiego przed wybuchem wojny w 1939
roku s. 218-240. - PIETRASZKIEWICZ Henryk: Kilka uwag na temat działań floty we wrześniu 1939 roku
s. 342-351. - NOWAKOWSKI Krzysztof: Rozbudowa
arytylerii na Helu w latach 1935-1939 s. 352-361. - AKSAMITOWSKI Andrzej: Przygotowania fortyfikacyjne
i forteczna obrona Wybrzeża we wrześniu 1939 roku s.
362-388. - OLEJKO Andrzej: Pierwszy dzień II wojny
światowej w Morskim Dywizjonie Lotniczym (MDLot)
w świetle relacji i dokumentów s. 389-409. - SAWICKI Jan
Kazimierz: Dyslokacja Polskiej Marynarki Handlowej do
portów państw sojuszniczych i neutralnych w 1939 roku
s. 458-470. - FRANZ Maciej: Stawiacz min ORP „Gryf ”
w kampanii wrześniowej 1939 roku: założenia i realizacja s. 471-486. - BIENIECKI Ireneusz: Formacje ochrony granic w obronie Wybrzeża we wrześniu 1939 roku
s. 509-526. - KARDAS Mariusz: Oddziały ochotnicze
w obronie Wybrzeża w 1939 roku: kilka uwag nad stanem
badań s. 527-557. - WESTPHAL Marcin: Okręt liniowy
„Schleswig-Holstein” na tle wydarzeń sierpnia i września
1939 roku: fakty i mity s. 558-580. - CIECHANOWSKI
Grzegorz, CIECHANOWSKI Jakub: Bombardowania
Gdańska, Gdyni i Szczecina w okresie 1939-1945 s. 581599. - KAUTZ Tomasz: Gdynia w wojnie obronnej 1939
roku s. 600-607
1987. ZARYS historii obrony Helu
w 1939 roku / zesp. aut. Roman Malinowski
[et al.]; Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.
- Hel, 2011. - 102 s.: il., faks.
Współywd.: Koła nr 3 ZŻ WP w Helu w latach 19812011.
Wyd. popularne
1988. ZIELIŃSKI Mateusz: Ponieśli najwyższą ofiarę: wspomnienie pomordowanych nauczycieli pelplińskich w 70. rocznicę
wybuchu II wojny światowej. Teki Kociewskie
2011 z. 5 s. 186-197, il., portr.
146
Pomorze Wschodnie
XI. POMORZE WSCHODNIE PO 1945 R.
Zob. też poz.: 150, 197, 198, 200, 393, 466, 506, 508, 522, 535, 537, 539, 546, 547, 548, 561, 565, 566, 568, 574, 578, 582,
584, 585, 586, 589, 592, 594, 596, 598, 599, 602, 605, 611, 612, 631, 638, 649, 652, 685, 687, 709, 715, 723, 725, 726, 743,
745, 766, 805, 813, 846, 852, 999, 1020, 1036, 1037, 1052, 1061, 1063, 1070, 1071, 1079, 1108, 1113, 1122, 1127, 1134,
1139, 1150, 1163, 1190, 1201, 1232, 1234, 1256, 1259, 1262-1264, 1268, 1270, 1275, 1333, 1351, 1360, 1368, 1390, 1397,
1410, 1414, 1415, 1427, 1431, 1434, 1441, 1486, 1578, 1602, 1646, 1828, 1870, 1915, 1919, 1955, 1985, 2514, 2539, 2546,
2562, 2568, 2629, 2636, 3099
1989. APARAT bezpieczeństwa w walce z Kościołem katolickim w województwie
pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-1956
/ wst. Alicja Paczoska-Hauke; wyb. i oprac.
Tomasz Chinciński, A. Paczoska-Hauke. Bydgoszcz, 2010
Rec.: KALISKI Bartosz, Dzieje Najn. 2011 R. 43 nr
2 s. 242-245
1990. BATÓG Włodzimierz: „Po dniu
dzisiejszym Polska nigdy nie będzie taka
sama”: strajk w Stoczni Gdańskiej w relacjach i komentarzach „New York Timesa” //
In: Strajki w Polsce w XX wieku. - Warszawa,
2011. - S. 239-249
1991. BIENIECKI Ireneusz: Przestępczość graniczna na Wybrzeżu w świetle dokumentów Wojsk Ochrony Pogranicza w latach
1945-1991. Biul. Hist. / Muz. Maryn. Wojen.
2011 nr 26 s. 204-222, tab.
1992. BRZEZIŃSKI Piotr: Agonia „przewodniej siły”: kryzys PZPR w latach osiemdziesiątych na przykładzie Gdańska i Gdyni.
Pamięć i Sprawiedliwość 2011 [nr] 2 s. 103127. Sum.
1993. BRZEZIŃSKI Piotr: Preludium
klęski: referendum z 29 XI 1987 r. w ocenie
kierownictwa gdańskiej PZPR. Teki Gdań.
2008/2009 T. 10/11 (dr. 2009) s. 53-68
1994. BURCZYK Dariusz: „Zapora”
przeciwko komunizmowi: dzieje młodzieżowej organizacji niepodległościowej z Tczewa
(1949-1952). Zesz. Hist. WiN-u 2011 R. 20 nr
34 s. 157-171, il., mapy, portr.
1995. CENCKIEWICZ Sławomir: Śladami bezpieki i partii: studia, źródła, publicystyka. - Łomianki: LTW, 2009. - [12], XXX,
833 s.: il., faks., portr. Bibliogr. s. 801-808
Zbiór art. z których znaczna część dot. Gdańska
1996. CHEŁMINIAK Marcin: Obwód
kaliningradzki FR w Europie: rosyjska enklawa w nowym międzynarodowym ładzie politycznym. - Toruń, 2009
Rec.: GOMÓŁKA Krystyna, Rozpr. Nauk. i Zawodowe Państw. Wyż. Szk. Zawod. w Elbl. 2011 z. 12 s. 199203
1997. CHRZANOWSKI Bogdan: Działania operacyjne Wojewódzkiego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w Bydgoszczy
wobec pracowników Bydgoskiej Ekspozytury
Wewnętrznej nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego (kryptonim „Targowica”), w świetle zachowanych dokumentów
// In: Wywiad wojskowy II Rzeczypospolitej.
- Kraków, 2011. - S. 399-409
1998. CHRZANOWSKI Robert: Sprawa
Antoniego Browarczyka [1961-1981]. Biul.
Inst. Pamięci Narod. 2011 nr 11/12 s. 21-37,
il., portr.
Dot. śmiertelnego postrzelenia w XII 1981 r.
w Gdańsku
1999. CZERWIŃSKI Daniel: Funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego w Kartuzach w 1945 r.: próba
portretu zbiorowego. Acta Cassubiana 2011
T. 13 s. 190-212, wykr. Zsfg.
2000. EISLER Jerzy, SASANKA Paweł:
Grudzień ‘70: pamiętamy. - Gdańsk: Fund.
Centr. Solidarności, 2007. - 109, [1] s.: il. +
1 CD-Rom
W Gdańsku, Gdyni i Szczecinie
2001. GAJOS Robert: Kadra pionu „W”
w aparacie bezpieczeństwa na Kujawach i Pomorzu w latach 1956-1990. Aparat Represji
w Pol. Lud. 1944-1989 2011 [nr] 1(8/9) s.
215-231, tab.
GALIJ-SKARBIŃSKA S.: Uniwersytet wobec inwigilacji… = poz. 842
Pomorze Wschodnie
2002. GÄNZLE Stefan, MÜNTEL Guido: Europeanization „beyond” Europe?: EU
impact on domestic policies in the Russian
enclave of Kaliningrad. J. Balt. Stud. 2011
Vol. 42 nr 2 s. 57-79, mapa
2003. GĄSIOR Małgorzata, NEUBAUER
Tomasz: Represje polityczne w Marynarce
Wojennej w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej. Nautologia 2011 R. 46
nr 148 s. 59-62. Sum.
2004. GĄSIOR Małgorzata, NEUBAUER
Tomasz, NOWAKOWSKI Krzysztof: Geneza
powstania 31 Dywizjonu Okrętów Rakietowych. Nautologia 2011 R. 46 nr 148 s. 146149, il.
2005. GIESZCZYŃSKA Renata: Strajk
w OZGraf 1981: o cześć drukarza, o prawdę
i wiarygodność słowa. - Olsztyn: IPN, 2011.
- 175, [1] s.: il., faks., portr.
Olsztyńskie Zakłady Graficzne
2006. GIESZCZYŃSKI Witold: Human
migration on the territory of the former East
Prussia after the Second World War. Echa
Przeszłości 2011 [T.] 12 s. 189-200
2007. GIESZCZYŃSKI Witold: Od narodzin „Solidarności” do Trzeciej Rzeczypospolitej: przemiany społeczno-polityczne
w województwie olsztyńskim (1980-1989).
- Olsztyn: Wydaw. Uniw. Warm.- Maz., 2011.
- 546, [1] s. Bibliogr. s. 511-526. Sum.
2008. GOCHNIEWSKI Albert: 60 lat
gdańskiego sportu: ludzie i zdarzenia /
współpr. Jacek Główczyński, Michał Kaczmarek. - Gdańsk: Agencja Reklam.-Wydaw.
SET, 2005. - 215 s.: il.
2009. GORYŃSKI Grzegorz: Funkcjonowanie Wojsk Ochrony Pogranicza nad Bałtykiem w latach 1945-1965. Nautologia 2011 R.
46 nr 148 s. 103-116, tab. Sum.
2010. GORYŃSKI Grzegorz: Z Kriegsmarine do Wojsk Ochrony Pogranicza: historia
okrętu pogranicza „Jamno”. Biul. Hist. / Muz.
Maryn. Wojen. 2011 nr 26 s. 186-203, tab.
147
2011. GROSS Radosław: Powszechna
organizacja „Służba Polsce” w województwie
olsztyńskim w latach 1948-1955. - Olsztyn:
Pol. Tow. Hist., Oddz., 2011. - 384, [1] s., [8]
k. tabl. skł.: portr., tab., wykr. - (Olsztyńska
Biblioteka Historyczna; nr 4). Bibliogr. s.
375-384
2012. HINC Michał: „Czas przekonywania”: propaganda kolektywizacji na terenie
powiatu morskiego w latach 1948-1956. Zap.
Puckie 2011 nr 10 s. 88-101, tab.
2013. HINC Michał: Kolektywizacja
w świetle plotek i pogłosek: analiza problemu
na przykładzie powiatu morskiego. Zap. Puckie 2011 nr 10 s. 102-109
2014. HINC Michał: Proces dekolektywizacji w powiecie puckim. Zap. Puckie 2011
nr 10 s. 110-122, tab.
2015. HOCHLEITNER Janusz: Elblążanie wobec udziału wojska w tłumieniu
wystąpień robotniczych w grudniu 1970 r.
// In: Społeczeństwo PRL: historia, kultura,
pamięć. - Poznań, 2011. - S. 299-310
2016. JANIK Janusz: Siły trałowo-minowe Polskiej Marynarki Wojennej w systemie
bezpieczeństwa morskiego państwa w latach 1945-1955. Zesz. Nauk. / Akad. Maryn.
Woj. 2011 R. 52 nr 4 s. 215-236, tab., wykr.
Streszcz. Sum.
2017. JASIŃSKI Grzegorz: Akcje władz
bezpieczeństwa przeciwko środowisku luterańskiemu na Mazurach i Warmii w latach
1947-1956. Gdań. Rocz. Ewang. 2011 Vol. 5
s. 179-199. Sum.
2018. KACZYŃSKI Andrzej: Zjazd walny. Wolność i Solidarność 2011 nr 2 s. 82-92, il.
I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”,
Gdańsk, 5-10 IX, 26 IX-7 X 1981 r.
2019. KALINOWSKA J[adwiga] A..: Jerzy Kawka (Barycki) i jego nielegalna organizacja „Konfederacja Obrony Wiary i Ojczyzny” w powiatach elbląskim i kwidzyńskim
w czasach PRL. Stud. Elbl. 2011 T. 12 s. 93108. Zsfg.
148
Pomorze Wschodnie
2020. KALISKI Bartosz: Awangarda czy
szajka?: ruch „księży patriotów” na terenie
Wielkopolski i Pomorza Nadwiślańskiego
w oczach jego uczestników, księży w nim
zrzeszonych oraz społeczeństwa // In: Społeczeństwo PRL: historia, kultura, pamięć.
- Poznań, 2011. - S. 181-201: tab.
2021. KARCZMARSKI Andrzej, SADKOWSKI Ryszard: Z historii lekkoatletyki na
Pomorzu Gdańskim. Cz. 1. - Pruszcz Gdański: Wydaw. Agni, 2011. - 463, [1] s., [8] s.
tabl.: il.
2022. KARDELA Piotr: Wyjazd za
mienie: esbecki proceder wydawania Warmiakom zezwoleń na stały wyjazd do RFN:
studium przypadku // In: Internacjonalizm
czy...?: działania organów bezpieczeństwa
państw komunistycznych wobec mniejszości
narodowych (1944-1989). - Warszawa, 2011.
- S. 237-248
2023. KAZAŃSKI Arkadiusz: Tajna Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Stoczni
Gdańskiej im. Lenina w latach 1982-1988
// In: O Polskę wolną! O Polskę Solidarną!:
NSZZ Solidarność w latach 1980-1989: zbiór
studiów. - Gdańsk, 2011. - S. 177-192
2024. KERSKI Basil: Zaczęło się w Gdańsku...: perspektywy rozwoju Europejskiego
Centrum Solidarności. Wolność i Solidarność
2011 nr 2 s. 232-235
2025. KLEIN Adam, PIWNICKI Grzegorz: Rozwój instytucjonalizacji życia kulturowego a współczesne położenie mniejszości narodowych i etnicznych na Wybrzeżu
Gdańskim. Stud. Gdań. 2011 T. 29 s. 239-258.
Bibliogr. s. 253-257. Streszcz. Sum.
2026. KŁODZIŃSKI Marcin: Działania
Kaszubskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza w okresie strajków 1980 r. w Trójmieście. Teki Gdań. 2008/2009 T. 10/11 (dr. 2009)
s. 31-45
2027. KŁODZIŃSKI Marcin: Kontrola
operacyjna rybołówstwa morskiego przez
Wydział II Bałtyckiej Brygady Wojsk Ochro-
ny Pogranicza (wybrane zagadnienia). Probl.
Ochr. Granic 2010 nr 45 s. 53-68
2028. KOREJWO Mariusz Tomasz:
PZPR na Warmii i Mazurach 1948-1990:
struktury, organizacja, ludzie: oddziaływanie
na zinstytucjonalizowane formy życia społecznego. - Olsztyn: PTH, 2011. - 404 s.: il.
- (Olsztyńska Biblioteka Historyczna; 5). Bibliogr. s. 313-317
2029. KOTOWICZ Wojciech: Kształtowanie się tożsamości regionalnej w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej //
In: Oblicze olsztyńskiej politologii. T. 5: Studia i szkice politologiczne: sprawy międzynarodowe. - Olsztyn, 2011. - S. 151-168
2030. KRUK Marzena: Ryszard Wincerowicz przed Sądem Marynarki Wojennej,
czyli historia listu do Adama [Kokczyńskiego]: perlustracja korespondencji w stanie
wojennym. Aparat Represji w Pol. Lud. 19441989 2011 [nr] 1(8/9) s. 463-467
2031. KUFEL Jakub: Geneza strajku solidarnościowego w Stoczni Gdańskiej // In:
O Polskę wolną! O Polskę Solidarną!: NSZZ
Solidarność w latach 1980-1989: zbiór studiów. - Gdańsk, 2011. - S. 9-16
2032. KUKOWSKI Tomasz: Oddziały
polityczno-obronne na Powiślu w okresie
stanu wojennego. Prowincja (Sztum) 2011 nr
4 s. 158-163
2033. LISOWSKA Kinga: Zarys historii
działalności ZHP Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej przeciwko wykluczeniu dzieci i młodzieży w okresie jej istnienia: od 1945 r. do
dnia dzisiejszego. Vade Nobiscum 2011 Vol. 7
s. 139-148, tab.
2034. ŁUBIŃSKA Anna: Między nowoczesnością a tradycją: tożsamość kaszubska
a ponowoczesna indywidualizacja w perspektywie badań nad Klubem Studenckim
„Pomorania”. Acta Cassubiana 2011 T. 13 s.
308-328. Zsfg.
Pomorze Wschodnie
2035. MAZUREK Monika: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie jako przykład organizacji lokalnej // In: Kultura solidarności: socjologiczno-antropologiczne analizy kulturowego dziedzictwa „Solidarności”. - Pszczółki,
2011. - S. 325-341: wykr.
2036. NAWROCKI Karol: Elbląskie inicjatywy antysystemowe w pierwszym roku
stanu wojennego (13 grudnia 1981 - 12 stycznia 1983 roku). Pamięć i Sprawiedliwość 2011
[nr] 1 s. 371-385. Sum.
2037. NAWROCKI Karol: W obronie
Solidarności: manifestacje patriotyczne w Elblągu w pierwszym roku stanu wojennego
// In: O Polskę wolną! O Polskę Solidarną!:
NSZZ Solidarność w latach 1980-1989: zbiór
studiów. - Gdańsk, 2011. - S. 208-221
2038. NAWROCKI Karol: W tle przełomowych wydarzeń historycznych: początki Maratonu „Solidarności”. Teki Gdań.
2008/2009 T. 10/11 (dr. 2009) s. 47-52
Dot. biegu rozgrywanego w Gdańsku od 1981 r.
2039. PAZIEWSKI Michał: Mity, stereotypy oraz intoksykacje dotyczące Grudnia
‘70 // In: Damnatio memoriae w europejskiej
kulturze politycznej. - Szczecin, 2011. - S.
259-273
2040. PIOTROWICZ Jan: 30-lecie Solidarności na Ziemi Puckiej. Zap. Puckie 2011
nr 10 s. 137-141, il.
2041. PŁOTEK Marcin: Trudne początki: Okręg Mazurski w latach 1945-1946. Dąbrówno: Ofic. Retman, 2011. - 309, [2] s.:
tab., mapa. - (Moja Biblioteka Mazurska; nr
19). Bibliogr. s. 287-294
2042. POLAK Wojciech: Bojkot wyborów do sejmu i rad narodowych w regionie
toruńskim w latach 1984-1988 // In: O Polskę wolną! O Polskę Solidarną!: NSZZ Solidarność w latach 1980-1989: zbiór studiów.
- Gdańsk, 2011. - S. 193-207
2043. POLAK Wojciech: Historia ciągle
żywa: studia i materiały. - Toruń: Oficyna
Wydaw. FINNA, 2011. - 260 s.: il.
149
Z treści: Działania aparatu bezpieczeństwa wobec
księdza Adama Majki w latach 1952-1960 s. 20-32. Materiały Służby Bezpieczeństwa związane z inwigilacją
uroczystości odpustowych w Sanktuarium Maryjnym
w Piasecznie s. 33-84. - Osoba ludzka - naród - niepodległość: deklaracja ideowa Ruchu Młodej Polski s. 85-103.
- Niezależne obchody Narodowego Święta Niepodległości w ostatnich dziesięcioleciach PRL s. 104-116. - Wydarzenia marca 1981 r. w Toruniu s. 117-151. - Toruńska SB
na tropie dywersji: sprawa operacyjnego rozpracowania
„Cysterna” s. 152-164. - Wątpliwości dotyczące okoliczności śmierci księdza Jerzego Popiełuszki s. 165-174.
- Solidarnościowe podziemie w Toruniu w latach 19811989 jako sposób kształtowania się elit społeczeństwa
obywatelskiego s. 175-189. - „Tylko umysłowo chory idzie
w czerwcu na wybory”: akcja bojkotu wyborów do rad
narodowych w dniu 17 czerwca 1984 r. s. 210-236. - Rekin ludojad i emisje „Radia Solidarność” s. 237-242
2044. POLAK Wojciech: Konfederacja Polski Niepodległej w Toruniu i w Bydgoszczy do końca 1989 r. // In: Konfederacja
Polski Niepodległej na drodze do wolności.
- Kraków, 2011. - S. 119-133
2045. POLSKA a Obwód Kaliningradzki
Federacji Rosyjskiej: teraźniejszość i wyzwania przyszłości / red. Arkadiusz Żukowski. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2008. - 325
s.: mapy, tab.
Z treści: ŻUKOWICZ Arkadiusz, KOTOWICZ Wojciech: Badania naukowe nad Obwodem Kaliningradzkim
Federacji Rosyjskiej w Polsce s. 11-45. - CHEŁMINIAK
Marcin, MODZELEWSKI Wojciech T.: Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej w polskich zasobach
internetowych s. 46-55. - WYKAZ publikacji na temat
Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej / oprac.
Marcin Chełminiak [et. al.] s. 56-104. - CHEŁMINIAK
Marcin: Polska a zmiana geopolitycznego statusu Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej na przełomie
lat 80. i 90. XX wieku s. 107-118. - CHEŁMINIAK Marcin: Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji
Rosyjskiej na forum organizacji i instytucji międzynarodowych s. 119-134. - KOTOWICZ Wojciech: Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej na tle bilateralnych stosunków polsko-rosyjskich s. 135-158. - MODZELEWSKI
Wojciech T.: Współpraca na pograniczu polsko-rosyjskim
s. 159-181. - BOJAROWICZ Tomasz: Polskie partie polityczne a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej s.
182-190. - SZURMIŃSKI Łukasz: Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej w świetle polskiej publicystyki s.
191-206. - MACIEJEWSKA Katarzyna: Problematyka
kontaktów Polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji
Rosyjskiej na łamach prasy olsztyńskiej i elbląskiej s. 207214. - ŻĘGOTA Krzysztof: Władze polskie wobec zbiorowości polonijnej w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji
Rosyjskiej s. 215-234. - TKACZ Andrzej: Współpraca
Polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej
w opinii mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego s. 235-246. - ŻUKOWSKI Arkadiusz, CHEŁMI-
150
Pomorze Wschodnie
NIAK Marcin: Polska polityka zagraniczna a perspektywy
rozwoju kontaktów Polski z Obwodem Kaliningradzkim
Federacji Rosyjskiej s. 247-265
2046. PONIEDZIAŁEK Jacek: Postmigracyjne tworzenie tożsamości regionalnej:
studium współczesnej warmińskomazurskości. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2011.
- 435 s. - (Przestrzenie Życia Społecznego).
Bibliogr. s. 399-432. Sum.
2047. POTYKANOWICZ-SUDA Lidia:
Państwo a Kościół katolicki w województwie
gdańskim w latach 1945-1970. - Warszawa:
Wydaw. DiG, 2011. - 387 s.: il., faks., tab. Bibliogr. s. 359-374. Sum.
2048. PRZYBYLSKI Paweł: Wybrane
aspekty funkcjonowania PPR i aparatu polityczno-wychowawczego w „ludowej” Marynarce Wojennej lat 1944-1947. Pamięć i Sprawiedliwość 2011 [nr] 2 s. 255-274, tab., wykr. Sum.
2049. RUCHLEWSKI
Przemysław:
Dziennikarze państw zachodnich w sierpniu
1980 r. w Stoczni Gdańskiej w optyce SB // In:
O Polskę wolną! O Polskę Solidarną!: NSZZ
Solidarność w latach 1980-1989: zbiór studiów. - Gdańsk, 2011. - S. 367-380
2050. RYBARCZYK Piotr: Działalność
aparatu bezpieczeństwa publicznego w zakresie operacyjnego zabezpieczenia placówek
pocztowych na terenie województwa pomorskiego (bydgoskiego) w latach 1945-1956.
Aparat Represji w Pol. Lud. 1944-1989 2011
[nr] 1(8/9) s. 319-386, tab., wykr.
2051. RYCHERT Izabela: Powstanie i działalność nielegalnej organizacji „Partyzantka
Leśna”. Zesz. Chojn. 2011 nr 26 s. 143-146
W Chojnicach w l. 1952-1953
2053. SAKSON Andrzej: Przełamywanie
granic?: współcześni mieszkańcy byłych Prus
Wschodnich: Warmia i Mazury, Okręg Kaliningradzki, Kraj Kłajpedzki // In: Z pogranicza na pogranicze: w świetle teorii i wyników
badań. - Wrocław, 2005. - S. 9-28: tab.
2054. SAKSON Andrzej: Przemiany
tożsamości mieszkańców Ziem Zachodnich
i Północnych. Rocz. Lubuski 2010 T. 36 cz. 2
s. 307-321, tab.
Dot. gł. Warmii i Mazur
2055. SARNOWSKI Leszek: Represje
wobec konspiracji niepodległościowej w powiecie sztumskim. Prowincja (Sztum) 2011
nr 3 s. 123-131, il.
2056. SIKORSKI Tomasz: Koncepcje
ustrojowe w publicystyce liberalnego nurtu
polskiej opozycji demokratycznej lat osiemdziesiątych: casus „gdańskich liberałów” // In:
Ustrój państwa w polskiej myśli politycznej
XX-XXI wieku. - Toruń, 2011. - S. 373-398
2057. SŁABIG Arkadiusz: Ukraińcy
w województwie gdańskim w latach 19561970 w świetle archiwaliów aparatu bezpieczeństwa PRL. Zap. Hist. 2011 T. 76 z. 3 s. 5797, tab. Zsfg. Sum.
2058. SŁAWIŃSKI Wojciech: Działania
komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
wobec kościołów mniejszości wyznaniowych
w Grudziądzu w świetle akt archiwum IPN
w Bydgoszczy. Rocz. Grudz. 2011 T. 19 s. 179224. Sum.
2059. STRZYŻEWSKI Sylwester, SZYMANOWICZ Adam: Demokratyczny Związek Walki o Niepodległość. Rocz. Mazur.
2011 T. 15 s. 325-341, tab.
Działał m.in. na terenie woj. olsztyńskiego
2052. SAKSON Andrzej: Od Kłajpedy
do Olsztyna: współcześni mieszkańcy byłych
Prus Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, Obwód
Kaliningradzki, Warmia i Mazury. - Poznań:
Inst. Zach., 2011. - 828 s., [64] s. tabl.: il., tab.,
wykr. - (Ziemie Zachodnie. Studia i Materiały; nr 25). Bibliogr. s. 774-804. Zsfg.
Rec.: ŻYTYNIEC Rafał, Borussia 2011 nr 50 s. 378380, il.
2060. SYRNYK Jarosław: Ukraińcy na
Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski
po II wojnie światowej // In: Ziemie Zachodnie: historia i perspektywy. - Wrocław, 2011.
- S. 145-156
2061. SZUBA Ludwik Stanisław: Komisja
Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodni-
Pomorze Wschodnie
ctwem Gospodarczym i jej delegatura bydgoska (1945-1954). - Toruń, 2009
Rec.: MAZUR Mariusz: Jak nie pisać...: nie tylko
o Komisji [...], Kwart. Hist. 2011 R. 118 nr 2 s. 302-314.
- SEKŚCIŃSKI Bogdan, Dzieje Najn. 2011 R. 43 nr 2 s.
228-241. - SEKŚCIŃSKI Bogdan, Stud. Prawn. KUL 2011
nr 2 s. 191-197. - SEKŚCIŃSKI Bogdan, Stud. Prawn.
KUL 2011 nr 3/4 s. 245-262 [wersja rozsz.]
2062. TOCZEK Ryszard: Puszczanie
w niepamięć. Rocz. Gdyński 2011 nr 23 s. 7788, faks.
Wspomnienia dot. procesu przed Sądem Marynarki
Wojennej w Gdyni w 1982 r.
2063. „TRZYNASTEGO grudnia roku
pamiętnego...”: internowani w stanie wojennym z powodów politycznych z województw
bydgoskiego, elbląskiego, gdańskiego, słupskiego, toruńskiego i włocławskiego / oprac.
Piotr Brzeziński [et al.]; red. Igor Hałagida;
Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Oddział w Gdańsku. Delegatura w Bydgoszczy. - Bydgoszcz, 2011. - 162, [1] s. - (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN; T. 17)
Z treści: OSIŃSKI Krzysztof: Województwo bydgoskie s. 11-21. - WYKAZ osób z województwa bydgoskiego
internowanych z powodów politycznych / oprac. Krzysztof Osiński s. 22-30. - NAWROCKI Karol: Województwo
elbląskie s. 31-36. - WYKAZ osób z województwa elbląskiego internowanych z powodów politycznych / oprac.
Karol Nawrocki s. 37-44. - KAZAŃSKI Arkadiusz: Województwo gdańskie s. 45-55. - WYKAZ osób z województwa gdańskiego internowanych z powodów politycznych
/ oprac. Arkadiusz Kazański, Piotr Brzeziński, Krzysztof
Filip s. 56-93. - HAŁAGIDA Igor: Województwo słupskie
s. 94-104. - WYKAZ osób z województwa słupskiego internowanych z powodów politycznych / oprac. Igor Hałagida s. 105-110. - WÓJTOWICZ Przemysław: Województwo toruńskie s. 111-118. - WYKAZ osób z województwa
toruńskiego internowanych z powodów politycznych /
oprac. Przemysław Wójtowicz s. 119-141
2064. URNIAŻ Jerzy: Uwagi o początkach
i podstawach polskiej działalności sportowej
na Warmii i Mazurach w okresie międzywojennym i po 1945 roku // In: Z najnowszych
dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce.
T. 1: Dzieje kultury fizycznej i turystyki w Polsce w końcu XIX i XX w. - Częstochowa, 2011.
- S. 165-177. Streszcz. Sum.
2065. WALDZIŃSKI Dariusz: Obwód
Kaliningradzki jako płaszczyzna kształtowania współpracy kulturowo-cywilizacyjnej
151
między Zachodem i Wschodem w Europie
Bałtyckiej. Prz. Wschodnioeurop. 2011 [T.] 2
s. 181-206. Sum.
2066. WĄSOWICZ Jarosław: Strajki
w Stoczni Gdańskiej w roku 1988 r., czyli jak
młodzież dokończyła rewolucję „Solidarności”. Templum Novum 2006 nr 3 s. 77-86
WEŁNIAK A.: Losy ludności niemieckiej powiatu
elbląskiego… = poz. 193
2067. WEŁNIAK Arkadiusz: Osadnictwo reemigrantów polskich z Niemiec w Elblągu w latach 1948-1950. Stud. Elbl. 2011 T.
12 s. 77-92. Zsfg.
2068. WICENTY Daniel: Pamięć zastraszona i ocalona: kontrola operacyjna
trójmiejskich „miejsc pamięci” przez SB po
Grudniu ‘70. Dzieje Najn. 2011 R. 43 nr 4 s.
77-92. Sum.
2069. WÓJCIK Zbigniew: Sport jeździecki na Warmii i Mazurach w latach 1945-1975.
- Olsztyn: [Stud. Rekl. Erzet Jolanta Czapla],
2010. - 419 s.: il., tab., faks. Bibliogr. s. 390-400
2070. ZAJĄCZKOWSKI Krzysztof: Zakłócona rocznica: wizyta niemieckich weteranów w Gdańsku w 1979 roku w świetle
dokumentów Służby Bezpieczeństwa. Pamięć
i Sprawiedliwość 2011 [nr] 2 s. 365-381. Sum.
2071. ZWOLSKI Marcin: Lokalnie, regionalnie, centralnie: różne wymiary Solidarności Regionu Pojezierze (1980-1981) // In:
O Polskę wolną! O Polskę Solidarną!: NSZZ
Solidarność w latach 1980-1989: zbiór studiów. - Gdańsk, 2011. - S. 32-41
2072. ZWOLSKI Marcin: Region Pojezierze a Region Białystok: dwie „Solidarności” w stanie wojennym // In: Początki „Solidarności” w północno-wschodniej Polsce
(1980-1981). - Białystok, 2005. - S. 75-87
2073. ŻUKOWSKI Arkadiusz: Federacja
Rosyjska czy...?: przypadek Obwodu Kaliningradzkiego (kilka refleksji). Cywilizacja i Polityka 2011 nr 9 s. 183-188
C. POMORZE ZACHODNIE
I. OPRACOWANIA I ZAGADNIENIA OGÓLNE
Zob. też poz.: 70, 74, 93, 100, 123, 135, 195, 382, 413, 516, 518, 524, 526, 2358
2074. A POMERANIA ad ultimas terras:
studia ofiarowane Barbarze Popielas-Szultce w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin
i czterdziestolecie pracy naukowej / red. Jarosław Sochacki, Agnieszka Teterycz-Puzio;
Akademia Pomorska w Słupsku. - Słupsk,
2011. - 593, [1] s.: il., mapy, tab., wykr.
Z treści: RYMAR Edward: Konflikt pomorsko-meklemburski i pomorsko-rugijski w Czrezpienii w warunkach likwidacji dominacji duńskiej na Pomorzu z lat
1223/27-1238/9 s. 25-43. - ŚLIWIŃSKI Błażej: Gdzie znajdowała się pierwsza dzielnica książęca Mściwoja II
wschodniopomorskiego? s. 44-55. - WYBRANOWSKI
Dariusz: Własność wiejska na obszarze lewobrzeżnej części
Szczecina i okolic w I połowie XIV wieku s. 56-74. - DŁUGOKĘCKI Wiesław: Pisarze i kapłani w służbie urzędników terytorialnych komturstwa malborskiego (koniec
XIV - pierwsza połowa XV wieku) s. 75-80. - MACHURA
Zdzisław: Z dziejów kościoła Mariackiego w Słupsku s.
81-96. - SZULIST Władysław: Materiały do badania przeszłości wybranych parafii obecnych obszarów archidiecezji
gdańskiej s. 97-110. - ŁĄCZYŃSKA Ewa: Szyprowie z regionu słupskiego na gdańskim rynku pracy w XVIII wieku s. 111-130. - SZEWCZYK Danuta: Ślady pobytu wojsk
napoleońskich w Koszalinie w świetle archiwaliów s. 131135. - TECHMAN Ryszard: Zwalczanie przemytnictwa
i przestępstw karno-skarbowych przez Straż Graniczną na
polskim wybrzeżu w latach 1928-1939 s. 136-152. - HEJGER Maciej: Ludność niemiecka w powiecie sławieńskim
w latach 1945-1949 s. 153-171. - SŁABIG Arkadiusz: Środowisko ukraińskie w Szczecinie w świetle dokumentów
Służby Bezpieczeństwa z lat 1975-1989 s. 172-187. - RYDZ
Eugeniusz, SZYMAŃSKA Wioletta: Zmiany w przestrzeni
sakralnej Kościoła rzymskokatolickiego powiatów nadmorskich Pomorza Środkowego w okresie powojennym
s. 188-207. - GUT Agnieszka: Autentyczność dokumentu
Świętopełka II, księcia wschodniopomorskiego, dla klasztoru cysterskiego w Oliwie z 25 listopada 1263 roku s. 230235. - KONTRYBUCJA, supliki, skargi i sprawy poruszane
w Malborku w 1531 r. (uzupełnienie recesu Sejmiku Generalnego Prus Królewskich z 8 maja) / [wyd.] Krzysztof
Kopiński, Janusz Tandecki s. 245-266. - TONDEL Janusz:
Dar książkowy bibliofila i malarza Eugeniusza Przybyła
[1884-1965] dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu s.
292-301. - REJESTR dochodów z posiadłości klasztoru cysterek w Wolinie z 1540 roku / [wyd.] Bogdan Wachowiak
s. 384-391. - KĘCIŃSKA-KACZMAREK Jowita: Zakony
średniowiecznego Pomorza w literackim ujęciu Lecha
Bądkowskiego [1920-1984] s. 392-398
2075. ALBRECHT Dietmar: Pommern
wie Pomorze: neun Kapitel Pommerland:
Orte, Texte, Zeichen. - München: Meidenbauer, 2011. - 276, [1] s.: mapa. - (Colloquia
Baltica; 22)
2076. CONTEMPORARY rural landscapes / ed. by Romana Cielątkowska, Joanna
Poczobut; University of Environmental Management in Tuchola. - Tuchola, 2011. - 216 s.:
il., mapy, tab. Sum. Streszcz.
Z treści: ARLET Piotr: Rural settlement and cultural
landscape of Western Pomerania in light of 20th-century
military topographic maps s. 6-9. - BORUCKA Justyna:
Public participation in the context of protection of cultural
landscape in Żuławy example arcaded houses s. 16-21. CYZMAN Wiesław, KUCZBORSKI Piotr, BORYSOWSKI
Bartosz: Valorisation and protection of natural landscape
in the linear range of impact of investment on the example
of the A1 motorway in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship s. 37-51. - DĄBROWSKA Marta: Cultural heritage
and landscape: identification, promotion and protection
s. 59-64. - SZAREJKO Krzysztof: Rural architecture and
the problem of continuity in the Kaszuby region: the contemporary rural house s. 171-175. - WOJTOWICZ-JANKOWSKA Dorota: Transformation of the countryside into
an open-air museum as a way to rescue its spatial layout
and to improve the quality of life s. 201-208
2077. II [DRUGI] Dzień Kaszubski
w Szczecinie: 7-8 maja 2010 AD / red. Kazimierz Kozłowski. - Szczecin: Zrzesz. Kasz.Pom. Oddz., 2011. - 113 s.: il., mapy, tab.
Z treści: KOZŁOWSKI Kazimierz: O potrzebie upowszechnienia wiedzy i prowadzenia badań o tradycji kaszubskiej na Pomorzu Zachodnim s. 11-14. - SZULTKA
Zygmunt: Przybycie Kaszubów nad Odrę w pierwszej
połowie VI wieku s. 15-17. - BORZYSZKOWSKI Józef:
Kaszubi gdańscy a Pomorze Zachodnie w XIX i XX wieku s. 18-31. - CICHARSKA Aleksandra, MORDAWSKI
Jan: Stosunki etniczne w zachodniej części województwa
pomorskiego s. 32-59. - KRASUCKI Eryk: Niemowa
odzyskuje głos: Kaszubi i sprawa kaszubska na łamach
szczecińskiego tygodnika „Ziemia i Morze” (1956-1957)
s. 60-79. - PAWLIK Radosław: Kaszuba Bernard Sculteti
(ok. 1455-1518) w służbie czterech papieży, prepozytem
kolegiaty Mariackiej w Szczecinie oraz proboszczem kościoła NMP w Gdańsku s. 80-104
Pomorze Zachodnie
2078. KAMIENIE milowe: materiały
opracowane z okazji obchodów Europejskich
Dni Dziedzictwa 2011 w województwie zachodniopomorskim / red. Anna Bartczak,
Maria Witek; Biuro Dokumentacji Zabytków
w Szczecinie. - Szczecin, 2011. - 183 s.: il.,
faks., mapa, portr., tab.
Z treści: KALITA-SKWIRZYŃSKA Kazimiera: Znaki drogowe wokół wsi Chełm Dolny oraz znak ze szlaku
„krzyżowców” na terenie dawnego powiatu Chojna s.
13-20. - MAKOWSKA Beata: Chodniki z kamienia: skarb
Szczecina s. 21-34. - KROCZYŃSKI Hieronim: Powstanie
i dzieje uzdrowiska w Kołobrzegu s. 47-60. - GWIAZDOWSKA Ewa: Milowy krok na drodze postępu cywilizacyjnego: szczecińska kolej żelazna w ikonografii s. 61-77.
- HOROSZKO Genowefa: Od płacideł do kart kredytowych s. 79-94. - KOSMAN Janina: Rachuba czasu: zegar,
kalendarz (wybrane przykłady kalendarzy ze zbiorów Archiwum Państwowego w Szczecinie) s. 95-102. - KOWALSKA Anna B[ogumiła]: Archeologia w historii badań nad
dziejami średniowiecznego Szczecina s. 103-112. - ZWIERZEWICZ Katarzyna: Powstanie Książnicy Pomorskiej
[w Szczecinie] kamieniem milowym dla nauki i kultury
pomorskiej s. 113-122. - KURKA Grzegorz: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość - budowanie lokalnej tożsamości:
powołanie Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej s. 123130. - KOREK Renata, KOREK Tadeusz: Ptasia chmura:
o podróżach Lyonela Feiningera [1871-1956] do Mrzeżyna i okolic w latach 1924-1935 s. 147-160. - MIECZKOWSKI Janusz: Kilka uwag o współczesnej sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych na Pomorzu Zachodnim s.
161-176. - KOWALSKA Ewa: Zabytki na rozdrożu: czyli
okiem konserwatorskim na kamienie milowe s. 177-183
NEKROPOLIE Pomorza… = poz. 523
2079. POMORZE militarne. Cz. 4: Z historyczną tradycją do Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie
/ red. Kazimierz Kozłowski, Andrzej Wojtaszak; Szczecińskie Towarzystwo „Pogranicze”.
- Szczecin, 2011. - 148 s.: il., portr., tab.
Z treści: WOJTASZAK Andrzej: Szczecińscy generałowie: generał brygady Mieczysław Boruta-Spiechowicz
(1894-1985) s. 7-16. - CIECHANOWSKI Grzegorz: „Zachodniopomorscy” generałowie i dowódcy kontyngentów w operacjach pokojowych i sojuszniczych s. 59-77. KOZŁOWSKI Kazimierz: Generał broni Zdzisław Goral:
szkic do biografii s. 79-84. - CHROBAK Piotr: Szczecińskie podziemne obiekty militarne z okresu drugiej wojny
światowej s. 117-146
Cz. 3 zob. bibliogr. za 2009 r. poz. 2607
2080. [SALINGER Gerhard]: Die einstigen
jüdischen Gemeinden Pommerns: zur Erinnerung und zum Gedenken: „...und wie ein Traum,
der verfliegt”. Teilbd. 1-4. - New York, 2006
Rec.: STĘPIŃSKI Włodzimierz, Stud. Hist. SlavoGerm. 2008/2010 T. 28 (dr. 2011) s. 286-290
153
2081. TRZEBIATÓW: spotkania pomorskie 2010 / red. Janina Kochanowska. - Trzebiatów: Trzeb. Ośr. Kult., 2011. - 253 s., [32]
s. tabl.: il., pl., tab. Zsfg.
Z treści: DWORACZYK Marek: Wybrane zagadnienia z badań archeologicznych nad okresem średniowiecznym na terenie powiatu gryfickiego s. 9-16. - JANOWSKI
Andrzej: Wyniki badań na grodziskach wczesnośredniowiecznych w Lubinie koło Gryfic i Dobrej koło Nowogardu s. 16-26. - BIENEK Dariusz: Dzieje wsi Roby do
1945 roku s. 27-38. - SUDAKIEWICZ Lidia B[ożena]:
Nazwiska mieszkańców Gryfic s. 39-47. - CHLUDZIŃSKI Andrzej: Nazwy miejscowe miasta i gminy Gryfice
(wybór) s. 48-59. - VOGLER Hans-Udo: Nowy ład społeczny po wojnie trzydziestoletniej: wyciągi z „Porządku
administracyjnego dla Trzebiatowa z 1683 r.” = Eine neue
Lebensordnung nach dem 30-jährigen Krieg: Auszüge
aus der „Amtsordnung für Treptow von 1683” s. 66-67.
- KWIATKOWSKI Grzegorz: Dzieje 2. Regimentu Dragonów (1725-1806) s. 68-71. - ŻAK Piotr: Przejęcie administracji w Gryficach i Trzebiatowie przez władze polskie:
sytuacja społeczno-gospodarcza i początki życia kulturalnego w miastach do końca 1945 r. Cz. 2 s. 72-82. - SZULC
Paweł: Antyniemieckie nastroje na Pomorzu Zachodnim
w pierwszych latach po II wojnie światowej s. 91-99. KOREK Renata T.: Cygan już tu nie mieszka: o procesach
społeczno-ekonomicznych, zachodzących wśród ludności
romskiej w powiecie gryfickim na przestrzeni ostatniego
półwiecza s. 100-111. - KULESZA-SZERNIEWICZ Olga
Ewa: Przedmieścia Trzebiatowa s. 112-120. - MAJEWSKI
Marcin: Prace ludwisarza trzebiatowskiego Jürgen Tetzlaffa i nieznany wyrób konwisarza trzebiatowskiego s. 121129. - JARZĄB Wojciech: Źródła ikonograficzne i pisane
do historii trzebiatowskiego słonia s. 130-139. - KOCHANOWSKA Janina: Franciszkańskie ślady?: ceramiczna
rzeźba średniowieczna w kościołach miejskich Pomorza
i Nowej Marchii s. 140-148. - SZYMCZAK Dorota: Geneza powstania książęcego ołtarza, zwanego darłowskim s.
149-155. - KALITA-SKWIRZYŃSKA Kazimiera: Kościół
i pałac w Rybokartach s. 156-163. - KUCZKOWSKI Jacek,
KUCZKOWSKI Andrzej: Kościół w Brojcach s. 164-174. WITEK Maria, WITEK Waldemar: Budownictwo folwarczne gminy Brojce s. 175-186. - SOBISZ Zbigniew: Parki
dworskie gminy Gryfice s. 187-196. - WAGNER Charlotte:
Rozwój projektu zachowania niemiecko-polskich tradycji
folklorystycznych w Euroregionie Pomerania = Projektentwicklung zur Pflege der Deutsch-Polnischen Traditionen der Volkskunst in der Region Pomerania s. 197-210. CYDZIK-BRZEZIŃSKA Janina: Twórczość pomorskiego
malarza - Ottona Priebego [1886-?] s. 246-253
2082. TRZEBIATÓW: spotkania pomorskie 2011 / red. Janina Kochanowska. - Trzebiatów: Trzeb. Ośr. Kult., 2011. - 272 s., [24]
s. tabl.: il., mapy, portr., tab. Zsfg.
Z treści: DWORACZYK Marek: Średniowieczne Płoty w świetle źródeł archeologicznych i pisanych s. 9-13. JANOWSKI Andrzej: Tajemnice „Diabelskiej Grobli” na
jeziorze Woświn s. 14-21. - PUŁAWSKI Andrzej: Umocnienia i fortyfikacje pogranicza Pomorza Zachodniego
154
Pomorze Zachodnie
z Nową Marchią na obszarze powiatu stargardzkiego i ich
znaczenie strategiczne w XIV i XV wieku s. 22-32. - KARPIŃSKI Tomasz: Działania wojenne w 1761 r. w okolicach Trzebiatowa s. 33-44. - KESSLER Wolfgang: Trzebiatów i Ziemia Gryficka w niemieckiej pamięci i dziejach
= Trzebiatów (Treptow a. d. Rega) und Land Gryfice
(Greifenberg in Pom.) in deutschen Erinnerungen und
Geschichte s. 45-60. - BIENEK Dariusz: Dzieje wsi Siemidarżno do 1945 r. s. 61-73. - STRECKER Elisabeth: Powstanie rzemiosła rolniczego na Pomorzu na przykładzie
przetwórstwa ziemniaków = Die Entstehung der landwirtschaftlichen Gewerbe in Pommern am Beispiel der Kartoffelverarbeitung s. 81-99. - CHLUDZIŃSKI Andrzej:
Nazwy miejscowe gminy Karnice (wybór) s. 100-111.
- SUDAKIEWICZ Lidia B[ożena]: Nazwiska mieszkańców Trzebiatowa w księgach parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Gryficach s. 112-121. - ŻAK Piotr: Życie
codzienne w powiecie gryfickim w pierwszych latach
powojennych w świetle wspomnień ówczesnych mieszkańców s. 122-132. - SIENKIEWICZ Ryszard: 26 Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej z Gryfic s. 133-146. SZULC Paweł: Tatarzy w północno-zachodniej Polsce po
1945 r. s. 147-156. - KOREK Renata Teresa: Trzebiatów
- Biały Bór: zagospodarowanie przestrzeni sacrum przez
osadników z Akcji Wisła na tle poniemieckiej spuścizny
i polityki państwa wobec Ziem Zachodnich s. 157-169.
- JARZĄB Wojciech: Trzebiatowski krzyż pokutny (?) s.
170-180. - KWIATKOWSKI Karol: Motywy azjatyckie na
ceramice nowożytnej ze Stargardu [Szczecińskiego]: zarys problematyki s. 189-197. - SOBISZ Zbigniew: Parki
folwarczane gminy Gryfice s. 198-209. - KOCHANOWSKA Janina: Cerkiew greckokatolicka w Białym Borze: artystyczny testament Jerzego Nowosielskiego [1923-2011]
s. 223-231. - JENETT Erwin: Malarz Günter Machemehl
[1911-1970]: kolejne etapy życia - pokazane w obrazach
= Der Maler Günter Machemehl: Stationen des Lebens
- aufgezeigt an seinen Bildern s. 246-258. - VOGLER
Hans-Udo: Baśnie, legendy i anegdoty z Pomorza = Märchen, Sagen und Anekdoten aus Pommern s. 259-272
2083. WIELKIE Pomorze: mit i literatura
/ red. Adela Kuik-Kalinowska. - Gdańsk, 2009
Rec.: TREDER Jerzy, Acta Cassubiana 2011 T. 13 s.
386-389
2084. WIELKIE Pomorze: tożsamość
i wielokulturowość / red. Adela Kuik-Kalinowska, Daniel Kalinowski; Akademia
Pomorska w Słupsku. - Gdańsk: Inst. Kasz.;
Słupsk, 2011. - 322, [12] s.: il., tab. Zsfg.
Streszcz.
Z treści: OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Pomorze w poszukiwaniu tożsamości: pytania o model wielokulturowości s. 21-40. - PERSZON Jan: Kultura religijna
jako element tożsamości Kaszubów s. 43-78. - HEJGER
Maciej: Niemcy na Pomorzu Zachodnim po zakończeniu
akcji łączenia rodzin s. 93-106. - KALINOWSKI Daniel:
Hymny pomorskie: polski, niemiecki i kaszubski głos
ideologiczny s. 119-141. - CHACIŃSKI Jarosław: Pommernlied w idiomatyce Landschattu, uczuć przywiązania
do Heimatu oraz w polityczno-narodowych resentymentach wypędzonych s. 142-154. - NOWAK Bronisław: Horyzonty kronikarskich powinności, czyli o kształcie „Pomeranii” i dylematach Tomasza Kantzowa [1505-1542] s.
157-180. - LINKNER Tadeusz: Promocja kaszubskiego
brzegu: ze wspomnień Bernarda Chrzanowskiego [18611944] W pętach Wybrzeża s. 181-199. - SELLHEIM Isabel: Die Geschichte der Stadt Stolp in Pommern von 1800
bis 1945: ein unveröffentliches Werk von Otto Laudan
[1884-1957] s. 200-209. - HAMMER Klaus: „Aber dickköpfe waren sie alle”: das Pommernbild des Kummerow
autors und „lebensphilosophen” Ehm Welk [1884-1966]
s. 210-228. - BORZYSZKOWSKI Józef: Wielkie Pomorze
w myśli Lecha Bądkowskiego (1920-1984) s. 241-253. FLINIK Joanna: O niemożliwej miłości, czyli tożsamość
i narodowe stereotypy w powieści Helene Blum-Gliewe
[1907-1992] Kaschubenbraut s. 254-265. - TURO Krystyna: Poetycki zapis zakorzenienia w „widzialnym” oraz
poszukiwanie „niewidzialnego”: o liryce Jana Piotra Grabowskiego s. 266-282. - DZIEKANOWSKI Piotr: Filmy
spod sterty węgla [dot. Bytowa] s. 285-289
II. ŹRÓDŁA
Zob. też poz.: 374, 553, 596, 2081, 2176, 2188, 2264, 2301, 2311, 2331, 2372, 2373, 2374, 2421
2085. CENTRALNE Dożynki w Koszalinie w 1975 r.: z materiałow bezpieki / [oprac.]
Edyta Wnuk. Rocz. Koszal. 2010 nr 38 (dr.
2011) s. 125-136
2086. DEBATA robotników z Gierkiem:
Szczecin 1971 / [wst. i oprac.] Michał Paziewski. - Warszawa, 2010
Rec.: KUBAJ Artur, Wolność i Solidarność 2011 nr 2
s. 216-219
2087. Die EIDE der pommerschen Müller 1738/39: eine Quelle zur Geschichte der
frühneuzeitlichen Steuerverwaltung und zur
personengeschichtlichen Müllerforschung /
[bearb. v.] Lutz Henning . Herold-Jahrb. N.F.
2010 Bd. 15 s. 23-46
2088. EKSMISJA księdza Tadeusza
Moskala [1930-2013] z plebanii w Łubnie /
[wyd.] Przemysław Bartosik. Stud. i Mat. do
Pomorze Zachodnie
Dziejów Ziemi Wałeckiej 2011 nr 2 s. 139-146,
faks.
2089. GENTZKOW Nicolaus: Das Tagebuch des Stralsunder Bürgermeisters Nicolaus Gentzkow (1558-1567): Übertragung,
Kommentar und Register / hrsg. v. Heidelore
Böcker. - Hamburg: Verl. Dr. Kovač, 2011.
- 529, [1] s., [4] k. tabl. - (Studien zur Geschichtsforschung der Neuzeit; Bd. 66). Bibliogr. s. 66-72
GRUDZIEŃ 1970 w dokumentach wojskowych… =
poz. 548
2090. Der IDEALE Gutsbetrieb in
Schwedisch-Pommern: eine Reformschrift
des Landrates Felix Dietrich von Behr [17001764] von 1752 / hrsg. v. Dirk Schleinert. Greifswald: [Univ.], 2011. - 165 s.: il., mapy. (Publikationen des Lehrstuhls für Nordische
Geschichte; 14)
2091. KRAWALL um Schivelbein: von
„Krähwinklern”, „schiefen und holzbeinigen Ansichten” sowie falschen „echt pommerschen Gänsebrüsten”: ungedruckte und
unbekannte Briefe aus dem revolutionären
Umfeld Pommerns von 1848 / [bearb. v.]
Christian Andree. Zesz. Kulickie 2011 nr 8 s.
149-164. Streszcz.
155
2094. ZWISCHEN Pulverfass und toter
Hose: die revolutionären Märzereignisse von
1848 in Berlin und Hinterpommern vor dem
Hintergrund der Virchowschen Familienpapiere / [bearb. v.] Christian Andree. Zesz. Kulickie 2011 nr 8 s. 134-148. Streszcz.
2095. ŹRÓDŁA do dziejów ziemi lęborsko-bytowskiej 1657-1815: od statusu lenna polskiego do inkorporacji do Królestwa
Pruskiego i integracji z Pomorzem pruskim /
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych;
Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Warszawa
T. 1: 1657-1740 / wyb. i oprac. Bogdan Wachowiak, Zygmunt Szultka. - 2011. - 522 s.
T. 2 Cz. 1: 1740-1772/1773. Cz. 2: 17731815 / wyb. i oprac. Zygmunt Szultka. - 2011.
- 520, [1] s.
2096. ŹRÓDŁA do historii Koszalina. Z.
5 / red. Joanna Chojecka; oprac. i tłum. Aneta
Melonek, Zofia Molesztak. - Koszalin: Koszal.
Bibl. Publ., 2011. - 56 s.: il., faks.
—————
2097. BIAŁECKI Tadeusz: Instruktor
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie. Bibl. Zach.- pom. 2011
R. 52 nr 3/4 s. 106-123
Wspomnienia
2092. NSZZ „Solidarność” Regionu
Słupskiego (1980-1990). T. 2: Dokumenty
Komitetu Wojewódzkiego PZPR i Służby
Bezpieczeństwa / [wyd.] Igor Hałagida; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Oddział w Gdańsku. - Gdańsk, 2011. - 291 s.,
[8] s. tabl. - (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN; T. 13). Bibliogr. s. 283-286
T. 1 zob. bibliogr. za 2010 r. poz. 2927
2093. PRZEKAZANIE mienia poniemieckiego władzom polskim przez Rosjan
na terenie powiatu wałeckiego w 1945 roku
/ [wyd.] Przemysław Bartosik. Stud. i Mat. do
Dziejów Ziemi Wałeckiej 2011 nr 2 s. 127-133,
faks.
2098. B O GUCKA-SKOWROŃSKA
Anna: Raport o stanie bezprawia czyli Pamiętnik czasów pogardy. - Słupsk: ARW LenART, 2005. - 160 s.: il.
Dot. stanu wojennego w Słupsku
2099. DULEWICZ Stanisław: Z pamiętnika pierwszego burmistrza Darłowa Stanisława Dulewicza [1893-1963] / [wyd.] Kazimiera Dulewicz. - Darłowo: [s.n.], 2003. - 110
s.: il., faks.
2100. DYAKOWSKA Julia: Wspomnienia. Szczecin. Zap. Hist. 2011 nr 5 s. 331-352,
il.
Dot. klasztoru Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP
w Szczecinku w l. 1955-1967
Pomorze Zachodnie
156
2101. DZIECHCIOWSKI Tadeusz: Dziennik z internowania: Goleniów - Wierzchowo
Pomorskie - Strzebielinek (1981-1982) / wst.
i oprac. Marta Marcinkiewicz. - Szczecin: IPN,
2011. - 358 s., [20] s. tabl.
2102. HILLBLAD Thorolf: Zmierzch bogów: wspomnienia szwedzkiego ochotnika
z 11 dywizji grenadierów pancernych Waffen-SS „Nordland”, 1944-1945. - Warszawa:
Bellona, 2011. - 190, [1] s.: il . - (Wspomnienia Frontowe)
Dot. m.in. walk na Łotwie i na Pomorzu Zach.
2103. KUREK Jan: Wycieczka 1985.
Szczecin. Zap. Hist. 2011 nr 5 s. 237-265, il.
Wspomnienia ze Szczecinka
2104. MALEC Stanisław: Mój Szczecin
- mój dom. - Szczecin: Przeds. Produk.-Handl.
„Zapol” Dmochowski, Sobczyk, 2011. - 140 s.: il.
Wspomnienia wojewody szczecińskiego w l. 19821990
2105. MALIŠAMSKAS Jurgis: In Pommern unter sowjetischer und polnischer
Verwaltung 1945-1946. Annaberger Annalen
2011 Nr. 19 s. 268-291
Wersja elektron.: http://annaberger-annalen.de/jahrbuch/2011/AA19_17_Malisauskas.pdf
2106. STOPYRA Jan: Jak Jan z Krystyną:
wspomnienia najdłużej urzędującego prezydenta Szczecina / [rozm.] Krystyna Pohl.
- Szczecin: Walkowska Wydaw., 2010. - 104
s., [20] s. tabl.: il.
2107. TYSZKIEWICZ Alicja: Wspomnienia. Szczecin. Zap. Hist. 2011 nr 5 s. 267330, il.
Dot. m.in. Szczecinka
III. ZAGADNIENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE
1. Geografia gospodarcza
Zob. też poz.: 302, 2252
2108. ZIARNEK Magdalena: Niemieckie
źródła danych sprzed 1945 roku o szacie roślinnej północno-zachodniej części współczesnej Polski. Wiad. Botaniczne 2011 Vol. 55
No. 1/2 s. 51-56. Sum.
2. Osadnictwo i demografia
Zob. też poz.: 202, 2060, 2077, 2078, 2080-2082, 2084,
2143, 2319, 2408, 2469, 2544, 2562, 2575
2109. GALIŃSKI Tadeusz: Organizacja
terytorialna osadnictwa łowców mezolitycznych: studia na przykładzie obszaru rynny
plejstoceńskiej dolnej Odry. Archeol. Pol. 2011
T. 56 z. 1/2 s. 89-133, il., mapy, tab. Sum.
2110. GRZELAK Jerzy: Żydzi naturalizowani w Stargardzie na podstawie edyktu
emancypacyjnego z 11 marca 1812 roku.
Stargardia 2011 T. 6 s. 251-264. Zsfg.
Aneks s. 265-342
2111. HIRSCH Helga: Gehen oder bleiben?: deutsche und polnische Juden in Schlesien und Pommern 1945-1957. - Göttingen:
Wallstein-Verl., 2011. - 237 s.: il. Bibliogr. s.
227-237
2112. JAŻEWICZ Iwona: Miejska sieć
osadnicza województwa zachodniopomorskiego w latach 1950-2004 // In: Wybrane
problemy przekształceń miast Polski północnej. - Gdynia, 2006. - S. 35-49: mapy, tab.,
wykr.
2113. KOZŁOWSKI Kazimierz: Od Rzeczypospolitej wielu narodów do współczesnej
Polski „jednonarodowej”: specyfika regionu
zachodniopomorskiego. Eduk. Human. 2009
nr 2 s. 7-16. Sum.
2114. MICHALSKI Tomasz: Wpływ
czynników rozwojowych na zmiany ludności wybranych miast nadmorskich Polski //
In: Wybrane problemy przekształceń miast
Polski północnej. - Gdynia, 2006. - S. 50-60:
il., wykr.
Pomorze Zachodnie
2115. NUTZUNGSAREALE in einer
spätslawischen Siedlung: das Beispiel Ziethen
in Vorpommern / [Aut.] Felix Biermann [et
al.] // In: Der Wandel um 1000: Beiträge der
Sektion zur slawischen Frühgeschichte der
18. Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung
[...]. - Langenweissbach, 2011. - S. 163-167
2116. PRZEMIANY
demograficznospołeczne na Pomorzu: ujęcie przestrzenne
/ red. Monika Stanny; Politechnika Koszalińska. - Koszalin, 2011. - 154 s.: mapy, tab.,
portr., wykr. - (Monografie / Politechnika
Koszalińska; nr 197)
2117. REIMANN Heike, RUCHHÖFT
Fred, WILLICH Cornelia: Rügen im Mittelalter: eine interdisziplinäre Studie zur mittelalterlichen Besiedlung auf Rügen. - Stuttgart:
Steiner, 2011. - 355 s.: il., mapy. - (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen
Mitteleuropa; Bd. 36)
3. Etnografia
Zob. też poz.: 263, 323, 496, 523, 524, 2076, 2082, 2083,
2140
2118. BONOWSKA Magdalena: Przemijając, pozostaję: zbiór prac wszystkich.
- Poznań: Wydaw. „Eco”, 2008. - 355 s.: il. Bibliogr. s. 339-345
Zbiór art. dot. gł. folkloru Pom. Zach.
2119. KUCZKOWSKI Andrzej: Podania
ludowe o Górze Chełmskiej (Krzyżance) koło
Koszalina. Nasze Pomorze 2010 nr 12 (dr.
2011) s. 161-167
157
ologicznych nad obrządkiem pogrzebowym
// In: Człowiek wobec śmierci na przestrzeni
dziejów: materiały z VII Ogólnopolskiej Sesji
Interdyscyplinarnej z cyklu „Historia - różne
perspektywy”. - Warszawa, 2011. - S. 31-39
4. Historia społeczno-gospodarcza
Zob. też poz.: 84, 87, 115, 117, 202, 553, 662, 679, 685,
694, 2076, 2082, 2087, 2090, 2143, 2207, 2233, 2335,
2378, 2399, 2400, 2413, 2416, 2435, 2439, 2479, 2481,
2487, 2521, 2527, 2558, 2560, 2562
2122. CHOJECKI Dariusz K.: Umieralność na gruźlicę na Pomorzu Zachodnim
w dobie Republiki Weimarskiej: fakty i fikcje
// In: Kondycja zdrowotna i demograficzna społeczeństwa polskiego na przestrzeni wieków. - Toruń, 2011. - S. 177-204: tab.
Streszcz.
2123. ENGEL-BRAUNSCHMIDT Annelore: „Sommerfrische” on the Baltic Sea
// In: The dacha kingdom: summer dwellers
and dwellings in the Baltic area. - Helsinki,
2009. - S. 279-298
Dot. kurortów na Pomorzu
2124. JOCHENS Birgit: Die Kaiserbäder
auf Usedom: ein Vorort Berlins / Heimatmuseum Charlottenburg-Wilmersdorf. - Berlin,
2006. - 84 s.: il.
2125. KOLBE Wiebke: „Capri von Pommern” und „nordisches Sorrent”: Konkurrenzen und Kooperationen deutscher Ostseebäder im Kaiserreich und in der Weimarer
Republik. Nordost-Arch. N.F. 2011 Jg. 20 s.
35-52. Sum.
Dot. Pom. Zach., Gdań. i dawnych Prus Wsch.
2120. MATŁAWSKI Bogdan: Kultura
ludowa i jej przemiany na Pomorzu Zachodnim w latach 1970-2009. - Szczecin: Wydaw.
Nauk. Uniw. Szczec., 2011. - 458 s.: il., tab.
- (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński). Bibliogr. s. 433-452. Sum.
2126. KONKOL Dariusz, PERKA Tomasz: Polskie porty morskie. - Łódź: Księży
Młyn Dom Wydaw., 2011. - 131 s.: il., tab. Bibliogr. s. 128-131
2121. PIKULSKA-STĘPIEŃ Anna: Między magią a religią: uwagi na temat kultury
duchowej społeczności Pomorza wczesnośredniowiecznego na podstawie badań arche-
2127. KONOPKA Wojciech: Pomorskie
miecze katowskie: charakterystyka wybranych okazów. Stargardia 2011 T. 6 s. 195-202,
il. Zsfg.
158
Pomorze Zachodnie
2128. KOZŁOWSKA Urszula, BULSA
Marek: Epidemiologia chorób zakaźnych na
Pomorzu Zachodnim w pierwszych latach
powojennych 1945-1946 // In: Kondycja
zdrowotna i demograficzna społeczeństwa
polskiego na przestrzeni wieków. - Toruń,
2011. - S. 86-97: tab. Streszcz.
2129. LOECK Gottfried: Das bunte Mosaik der Siegelmarken. Pommern 2011 Jg. 49
H. 2 s. 19-21, il.
2130. MACHAŁEK Małgorzata: Społeczne warunki funkcjonowania państwowych gospodarstw rolnych na Pomorzu Zachodnim w latach 50. i 60. XX w.: wybrane
problemy // In: Społeczeństwo PRL: historia,
kultura, pamięć. - Poznań, 2011. - S. 131-141
2131. MACHAŁEK Małgorzata: Życie codzienne robotników rolnych PGR na
Pomorzu Zachodnim w latach pięćdziesiątych XX wieku: wybrane problemy. Rocz.
Muz. Narod. Roln. i Przemys. Rolno-Spożyw.
w Szren. 2010 T. 27 s. 307-316
regionu środkowopomorskiego na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.
Rocz. Koszal. 2011 nr 39 s. 115-133, tab.
2136. TECHMAN Ryszard: Schiffahrt
über Haffs, auf Hafen- und Küstengewässern
Pommerns in den Jahren 1945-1956. Stud.
Marit. 2011 Vol. 24 s. 237-255, tab. Streszcz.
2137. WACHOWIAK Bogdan: Wybrane
problemy handlu warciańsko-odrzańskiego
w latach 1618-1750. Prz. Zach.- pom. 2011 R.
26 z. 2 s. 49-66. Zsfg.
2138. WŁODARCZYK Edward: The
evolution of the maritime function of the
19th century Pomeranian port towns. Stud.
Marit. 2011 Vol. 24 s. 147-159. Streszcz.
2139. WŁODARCZYK Edward: Ewolucja funkcji morskich zachodniopomorskich
miast portowych w XIX wieku // In: Gospodarczy wymiar turystyki. - Wrocław, 2011.
- S. 77-85. Sum.
—————
2132. MÜLLER und Mühlen in Pommern 1892/93: auf der Grundlage des Müller-Adressbuches 1892/93 unter Berücksichtigung der 1920 zu Pommern gekommenen
ehemaligen westpreussischen Gebiete der
Kreise Deutsch-Krone, Flatow und Schlochau
/ bearb. v. Rudolf Vandré; Pommerscher Greif
e.V. - Greifswald, 2011. - 102 s.: il. - (Materialien zur pommerschen Familien- und Ortsgeschichte. N.F.; H. 9)
2133. PAWŁOWSKA Agnieszka: Czy
nauka czyni mistrza?: edukacja w cechach
zachodniopomorskich w XVII-XVIII wieku
a konflikt interesów // In: My i obcy: wzajemne postrzeganie. - Toruń, 2011 . - S. 7-19
2134. SURMA Mariusz: Handel i usługi
na Pomorzu Środkowym w „nierealnych realiach” lat 1975-89. Rocz. Koszal. 2010 nr 38
(dr. 2011) s. 137-151, tab.
2135. SURMA Mariusz: Jaka gospodarka, taki transport: sprawność funkcjonalna
systemu
transportowo-komunikacyjnego
2140. KARGUL Michał: Bartnictwo na
ziemi b y t o w s k i e j w okresie nowożytnym.
In Gremium 2011 T. 5 s. 57-72, il. Sum.
2141. PŁACZEK Piotr: Własność ziemska drobnej szlachty kaszubskiej w ziemi bytowskiej od połowy XVIII do początków XIX
wieku. Nasze Pomorze 2010 nr 12 (dr. 2011)
s. 25-49, tab.
2142. BORKOWSKI Jacek, KUCZKOWSKI Andrzej: Relikty późnośredniowiecznych oraz nowożytnych urządzeń nabrzeżnych w D ź w i r z y n i e , gm. Kołobrzeg. Mat.
Zach.- pom. Nowa Seria 2009/2010 T. 6/7 z. 1
(dr. 2011) s. 403-416, il. Sum.
2143. GUZIKOWSKI Krzysztof: Procesy kolonizacyjne w posiadłościach cystersów
z K o ł b a c z a w XII-XIV wieku: przestrzeń
i ludzie. - Szczecin: Wydaw. Nauk. Uniw.
Szczec., 2011. - 267 s. - (Pomorze Zachodnie
- Historia i Współczesność). Bibliogr. s. 221256. Sum. Zsfg.
Pomorze Zachodnie
2144. DWORACZYK Marek, WYWROT-WYSZKOWSKA Beata: Water supply
and disposal of its surplus in medieval and
early modern K o ł o b r z e g . Fasc. Archaeol.
Hist. 2011 Fasc. 24 s. 19-32, il. Streszcz.
2145. GOŁUBICKI Bogdan, KASPROWIAK Robert: K o s z a l i ń s k a komunikacja
miejska i plażowa. - Łódź: Księży Młyn Dom
Wydaw., 2011. - 119 s.: il., tab.
2146. KASPRZAK Zenon: O pionierach
koszalińskiego rzemiosła. Rocz. Koszal. 2010
nr 38 (dr. 2011) s. 79-94
2147. ROMANOWICZ Paulina: Naczynia kamionkowe jako źródło do badania luksusu, handlu i socjotopografii w późnośredniowiecznym mieście: przykład S t a r g a r d u
[S z c z e c i ń s k i e g o ] // In: Archeologija
spadok vikiv: materiali mižnarodnoj naukovoj konferncii studentiv, aspirantiv ta molodych učenych, Kiiv, 7-8 kvitnja 2011. - Bila
Cerkva, 2011. - S. 273-286
2148. STANIELEWICZ Józef: Aspekty
gospodarcze pobytu polskich robotników sezonowych w powiecie stargardzkim w dwudziestoleciu międzywojennym. Stargardia
2011 T. 6 s. 383-390. Zsfg.
2149. KOMOROWSKI Antoni F., PIETKIEWICZ Iwona: Die Schiffahrtspolitik und
die Markierung des Schiffahrtsweges Stettin
[S z c z e c i n ] - Swinemünde in den Jahren
1820-1945. Stud. Marit. 2011 Vol. 24 s. 135146, il., tab. Streszcz.
2150. KOWALSKA Anna Bogumiła: The
contribution of fisheries to the economy of
medieval Szczecin from the perspective of
archaeology. Fasc. Archaeol. Hist. 2011 Fasc.
24 s. 39-47, il., wykr. Streszcz.
2151. OSTERSEHLTE Christian: Rudolph Haack und der Stettiner Vulcan 1856
bis 1887 // In: Rudolph Haack (1833-1909):
159
Industrie-Pionier unter drei Kaisern. - Bremen, 2009. - S. 47-61
Dot. dyr. stoczni w Szczecinie
2152. STANIELEWICZ Józef: Der Einfluss von Wirtschaftskrisen auf Güterumschlage des Stettiner Hafens in den Jahren
1873-1913. Stud. Marit. 2011 Vol. 24 s. 127133, tab. Streszcz.
2153. STANIELEWICZ Józef: Załamanie
obrotów tranzytowych krajów naddunajskich
przez port szczeciński po wybudowaniu Kanału Sueskiego // In: Przez Kresy i historię
po obrzeża polityki: profesorowi Marcelemu
Kosmanowi w półwiecze pracy naukowej. [T.
1]. - Toruń, 2011. - S. 451-458
WIŚNIEWSKA O.: Związki gospodarcze Norwegii
z Gdańskiem i Szczecinem… = poz. 3369
2154. WŁODARCZYK Edward: Powiązania gospodarcze II Rzeczypospolitej
z portem szczecińskim w ocenie polskich
konsulów w Szczecinie // In: Polska leży na
Zachodzie: studia z dziejów Polski i Europy
dedykowane pani profesor Teresie Kulak. Toruń, 2011. - S. 172-183
2155. ZAREMBA Agnieszka: Odbudowa
ośrodka „Wulkan” a rozszerzenie produkcji
Stoczni Szczecińskiej. Prz. Zach.- pom. 2011
R. 26 z. 2 s. 91-102. Zsfg.
2156. ZAREMBA Agnieszka: Uwarunkowania rozwoju Stoczni Szczecińskiej im.
Adolfa Warskiego w latach 1957-1972. Prz.
Zach.-pom. 2011 R. 26 z. 3 s. 63-90, tab. Zsfg.
2157. ZAREMBA Agnieszka: Zmiany
produkcyjne Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa
Warskiego w latach 1957-1970: wokół zamówień Związku Radzieckiego i państw zachodnich. Eduk. Human. 2011 nr 2 s. 73-82. Sum.
2158. WACHOWIAK Bogdan: Die ausgewählten probleme des Amtes Wollin [Wo l i n ] im 16. Jahrhundert. Stud. Marit. 2011
Vol. 24 s. 33-46. Streszcz.
Pomorze Zachodnie
160
IV. ZAGADNIENIA PRAWNOUSTROJOWE
Zob. też poz.: 202, 2362, 2407, 2493, 2514, 2544
2159. BRZUSTOWICZ Grzegorz Jacek:
Pomorsko-brandenburski spór sądowy dotyczący przynależności państwowej Granowa.
Cz. 1-2. Prz. Zach.- pom. 2011 R. 26 z. 3 s.
5-24; z. 4 s. 5-34. Zsfg.
2160. GREIFSWALD: Spiegel der deutschen Rechtswissenschaft 1815 bis 1945 /
hrsg. v. Joachim Lege. - Tübingen: Mohr Siebeck, 2009. - XIV, 554 s.
Rec.: NILSÉN Per, Balt. Stud. N.F. 2010 Bd. 96 (dr.
2011) s. 131-132
2161. MÜLLER Dirk H.: Adeliges Eigentumsrecht und Landesverfassung: die Auseinandersetzungen um die eigentumsrechtlichen Privilegien des Adels im 18. und 19.
Jahrhundert am Beispiel Brandenburgs und
Pommerns. - Berlin: Akad.-Verl., 2011. - 301
s. - (Elitenwandel in der Moderne; Bd. 11).
Bibliogr. s. 281-295. Zsfg.
2162. OTT Sascha: Die Rechtsprechung
des Greifswalder Oberappellationsgerichts
in Strafsachen (1815-1849): zur Entwicklung
des Strafrechts und des Strafverfahrensrechts
in Neu-Vorpommern. - Hamburg, 2009
Rec.: LÜCK Heiner, Balt. Stud. N.F. 2010 Bd. 96 (dr.
2011) s. 127-131
2163. 60 [SZEŚĆDZIESIĄT] lat Szczecińskiej Izby Adwokackiej 1951-2011 / red.
Marek Mikołajczyk, Jerzy Piosicki; Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie. - Szczecin, 2011. - 157, [1] s.: il., faks.
2164. WIENFORT Monika: Gerichte
und Gerichtsverfassung in Preussen und der
Provinz Pommern im Vormärz und in der
Revolution 1848/49. Zesz. Kulickie 2011 nr 8
s. 117-133. Streszcz.
2165. ŻUKOWSKI Marek: Sądownictwo
powszechne na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1950. Zesz. Nauk. / Wyż. Szk. Informatyki, Zarządz. i Administ. w Warszawie
2007 Z. 1 s. 200-227. Sum.
2166. ŻUKOWSKI Marek: Stosowanie
kary śmierci na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956. - Toruń: Wydaw. Nauk. Grado, 2011. - 646 s.: tab. Bibliogr. s. 619-646
V. ZAGADNIENIA KULTURY UMYSŁOWEJ I ARTYSTYCZNEJ
1. Ogólne
Zob. też poz.: 2078, 2081, 2084, 2203, 2376, 2399, 2553
2167. KUCZKOWSKI Andrzej: Góra
Chełmska: od miejsca kultu do parku rozrywki. - Pruszcz Gdański: Wydaw. Jasne,
2011. - 96, [1] s.: il., mapa. - (Etnografia dla
Każdego; nr 3)
2168. KUCZKOWSKI Andrzej: Space,
time and function: Góra Chełmska near Koszalin in the middle ages // In: Kultūras krustpunktu: dabas svātvietas dabā: identificēšana,
atklāšana un klasificēšana. - Rīga, 2011. - S.
89-100
2169. REGIONALIZM w kulturze Pomorza Zachodniego od XIX do XXI wieku:
rekonesans / red. Barbara OchendowskaGrzelak. - Szczecin: „Zapol”, 2008. - 103 s.,
[7] s. tabl.: il.
2170. WOKÓŁ zjazdu szczecińskiego
1949 r. / red. Paweł Knap. - Szczecin: IPN,
2011. - 156 s.: tab. - (Dziennikarze, Twórcy,
Naukowcy)
Z treści: SZULC Marzena: Kultura Szczecina
w latach 1948-1956 w świetle dokumentów KW PZPR
w Szczecinie s. 9-19. - ŁOZOWSKA Katarzyna R.: Szara
rzeczywistość zjazdu szczecińskiego 1949 r., czyli imprezy towarzyszące s. 21-26. - DĄBROWSKA Danuta: Zjazd
szczeciński 1949 r. w dokumentach osobistych pisarzy s.
27-36. - LUTOMIERSKA Aleksandra: Emigracja a zjazd
szczeciński 1949 r. (w świetle wypowiedzi autorów z kręgu „Wiadomości” i „Kultury”) s. 37-45. - RAFALSKA Do-
Pomorze Zachodnie
minika: Komunikaty do mas: prasa społeczna i literacka
wobec zjazdu szczecińskiego 1949 r. s. 47-53. - GURDAK
Liliana: Zjazd szczeciński 1949 r. w dziennikach wrocławskich („Słowo Polskie”, „Gazeta Robotnicza”) s. 55-61.
- CIEŚLAK Robert: Recepcja zjazdu szczecińskiego 1949
r. w lokalnej prasie codziennej s. 63-73. - KNAP Paweł:
Kontrola prewencyjna i wtórna: Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Szczecinie wobec
„Kuriera Szczecińskiego” w 1949 r. s. 75-82. - HERA-ASŁANOWICZ Janina: Losy aktorów szczecińskich
w latach 1945-1949 na tle rozgrywających się wydarzeń
i życia miasta s. 93-114. - SZULC Paweł: „Instrument wychowania człowieka socjalizmu”: Polskie Radio Szczecin
w latach 1949-1955 s. 115-136
2. Historia nauki i literatury
Zob. też poz.: 142, 145, 348, 368, 758, 765, 767, 771, 793,
2082-2084, 2185, 2471, 2478, 2562
161
im deutschsprachigen Raum / hrsg. v. Paul
Hauck; Institut für Geographie und Geologie
der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. - Greifswald, 2009. - 283 s. - (Greifswalder geographische Arbeiten; Bd. 44). Bibliogr. s. 258-283
2176. QUELLEN zur Verfassungsgeschichte der Universität Greifswald. Bd. 1:
Von der Universitätsgründung bis zum Westfälischen Frieden 1456-1648 / hrsg. v. Dirk
Alvermann, Karl-Heinz Spiess . - Stuttgart:
Steiner, 2011. - LXI, 554 s. - (Beiträge zur
Geschichte der Universität Greifswald; Bd.
10/1). Bibliogr. s. 512-532
2171. FURIER Andrzej: O potrzebie
prowadzenia badań wschodnich w Szczecinie. Prz. Zach.- pom. 2011 R. 26 z. 2 s. 173188. Sum.
2177. LINDMAJER Józef: Z dziejów dokształcania i szkolenia zawodowego w rejencji k o s z a l i ń s k i e j w drugiej połowie XIX
i na początku XX wieku: szkice problemowe.
Słup. Stud. Hist. 2011 nr 17 s. 117-142, tab.
Zsfg.
2172. ZDROJEWSKI Eugeniusz Z.:
Wstępny etap badań regionalnych w Koszalińskiem. Prz. Zach.- pom. 2011 R. 26 z. 4 s.
35-58, tab. Sum.
2178. SZULC Zbigniew: „Plastyk” przed
czterdziestką: wspomnienia dyrektora. Rocz.
Koszal. 2011 nr 39 s. 109-114
—————
2173. HARTMANN Horst: Geschichte
der Regionalliteratur Pommerns: von den
Anfängen bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. - Aachen: Shaker-Verl., 2010. - V, 120 s.
- (Berichte aus der Literaturwissenschaft)
2174. VAHLEFELD Elsbeth: Die Pfarrei
Marienfliess erinnert an Theodor Fontane
[1819-1898] und sein Fragment „Sidonie von
Borcke”. Pommern 2011 Jg. 49 H. 3 s. 18-21,
il.
Liceum Plastyczne w Koszalinie
2179. WIRSKI Adam: Edukacja przedszkolna w Koszalinie (1945-1989). Zesz.
Nauk. Koszal. Wyż. Szk. Nauk Human. 2011
nr 8 s. 91-114, tab. Streszcz. Sum.
2180. SKONIECZNY Tomasz: Z dziejów
szkolnictwa polskiego w M ś c i c a c h [pow.
koszal.] (1946-2006). - Mścice, 2006. - 72 s.,
[12] s. tabl.
2181. STRAMEK Bożena: Zarys dziejów
Zespołu Szkół nr 1 im. Mieszka I w S t a r g a r d z i e [ S z c z e c i ń s k i m ] . Stargardia
2011 T. 6 s. 463-470
3. Historia szkolnictwa wyższego i oświaty
Zob. też poz.: 817,818, 2240, 2276, 2399, 2443, 2470,
2567
2175. Die GESCHICHTE der Geographie an der Universität G r e i f s w a l d von
der Gründung der Hochschule 1456 bis zur
Befreiung vom Nationalsozialismus 1945 in
Beziehung zur Entwicklung der Geographie
2182. BARAN Bazyli: S z c z e c i ń s k a
droga do Akademii Sztuki: z perspektywy
przewodniczącego Rady Miasta Szczecin.
Kronika Szczec. 2010 Nr 29 (dr. 2011) s. 181189
2183. BLINDER Jadwiga, MĄDRY Izabela: Technikum Finansowe, Technikum
162
Pomorze Zachodnie
Ekonomiczne, Liceum Ekonomiczne im. st.
Staszica, Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2
im. St. Staszica, Zespół Szkół nr 8 im. St. Staszica 1951-2011. - Szczecin: Ole-Art Jakub
Pleskacz, [2011]. - 234 s.: il.
Zob. też poz.: 94, 166, 267, 268, 276, 293, 295, 311, 321323, 523, 863, 874, 881, 1009, 2078, 2081, 2082, 2263,
2297, 2316, 2355, 2360, 2381, 2390, 2394, 2399, 2413,
2424, 2427, 2430, 2431, 2437, 2440, 2447, 2450, 2451,
2455, 2461, 2464, 2466
2184. ERB Andreas: „Dem Gymnasio
mehr schädlich, als nützlich gewesen”?: die
„Redner- und Dichtergesellschaft zu Stettin”
(1751-1753). Balt. Stud. N.F. 2010 Bd. 96 (dr.
2011) s. 67-80, il.
2190. BILDENDE Kunst in Mecklenburg
und Pommern von 1880 bis 1950: Kunstprozesse zwischen Zentrum und Peripherie /
hrsg. v. Bernfried Lichtnau. - Berlin: Lukas,
2011. - 541 s.: il.
2185. MARKOWSKI Wojciech: Kronika
Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie za rok 2009. Rocz. Pom. Akad. Med.
w Szczecinie 2010 [T.] 56 [nr] 4 s. 5-46, tab.
Acc.: KLIMKO Renata: Bibliografia dorobku naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie za
rok 2008 s. 47-148.
Kronika [..] za rok 2010. Rocz. Pom. Akad. Med.
w Szczecinie 2011 [T.] 57 [nr] 4 s. 5-34, tab.
Bibliografia [...] za rok 2009. Rocz. Pom. Akad. Med.
w Szczecinie 2011 [T.] 57 [nr] 4 s. 35-130
2186. PIKOŃ Krzysztof, SOKOŁOWSKA Agnieszka, PIKOŃ Krystyna: Złota
Księga Jubileuszu 25-lecia Uniwersytetu
Szczecińskiego. - Gliwice, 2009
Rec.: BORZYSZKOWSKI Józef, Acta Cassubiana
2011 T. 13 s. 379-381
2187. 60 [SZEŚĆDZIESIĄT] lat Zespołu
Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja [w Szczecinie]
/ [aut.] Hanna Zaremba [et al.]. - Szczecin:
PPH Zapol Dmochowski, Sobczyk, 2011. 257 s.: il., portr.
2188. SZKOŁA wilków morskich wczoraj i dziś. Cz. 1-2. - Szczecin: Wydaw. Nauk.
Akad. Morskiej, 2011. - 302 s.: il., portr.
Cz. 1 red. Krystyna Pohl; Cz. 2 aut. Eugeniusz A.
Daszkowski.
W Szczecinie
2189. SKONIECZNY Tomasz: Z dziejów oświaty na terenie gminy Ś m i e c h ó w
(1945-1954). Nasze Pomorze 2010 nr 12 (dr.
2011) s. 91-114, il., mapa, tab.
4. Historia sztuki
Z treści: BUCHHOLZ Werner: Grossgrundbesitz
und preussische Provinz: Pommern 1871 bis 1945 s. 3654. - HAESE Klaus: Positionen vorpommerscher Künstler
zwischen 1880 und 1950 s. 55-66. - OCHENDOWSKA-GRZELAK Barbara: Hans Lutsch [1854-1922], Franz
Balke [1889-1972] und Gerhard Bronisch [1928-1945]
und ihr Beitrag zur Erforschung der pommerschen
Kunstgeschichte s. 67-82. - NEGENDANCK Ruth: Ahrenshoop, Hiddensee, Schwaan: ein facettenreiches Bild
von Kunstprozessen s. 142-152. - GWIAZDOWSKA Ewa:
Auf der Suche nach dem eigenen Naturbild: Alfred Meisters [1888-1914] Landschaften und Stillleben: ein Weg
vom Impressionismus zum Expressionismus s. 174-185. MAKAŁA Rafał: Die Stettiner Museumssammlung unter
Walter Riezler [1878-1965] s. 186-221. - KOZIŃSKA Bogdana: Die künstlerische Tätigkeit der Lehrer der Stettiner
Kunstgewerbeschule in den 1920er und 1930er Jahren s.
222-238. - MATERNA Dietmar: Kunst und Kriegsgefangenschaft: der belgische Künstler Albert Bockstael [18981989] im Kriegsjahr 1940 in Mecklenburg und Pommern
s. 365-377. - DAHLENBURG Birgit: Pommersche Fischerteppiche: traditionsreiches Kunsthandwerk oder Medium
ideologischer Vereinnahmung? s. 446-453. - KARGE Wolf:
„Das Schandmal muss weg!”: Denkmalabriss zwischen
1945 und 1950 in Mecklenburg und Vorpommern s. 468483. - DOBROCZEK Birthe: Wege aus der Tradition: zu
den frühen Arbeiten des Usedomer Malers Oskar Manigk
[1934-] s. 484-496, il.
FRANKOWSKA-MAKAŁA M., MAKAŁA R.: Złoty
wiek Pomorza… = poz. 315
2191. GRENZREGION zwischen Pommern und Mecklenburg: Vorträge 2010:
Architektur / hrsg. v. Henning Rischer. Schwerin: Helms, 2011. - 102 s.: il., mapy. (Schriften des Fördervereins Demminer Regionalmuseum e.V.; 7)
Treść: BOCK Sabine: Von anonymen Baumeistern
zu berühmten Architekten: ihr Wirken zwischen Malchin, Altentreptow und Demmin s. 9-74. - RUIKEN-FABICH Andrea: Schloss Schmarsow 1697-2010 s. 75-101
Pomorze Zachodnie
2192. GUTSCHE Edda: Insellandschaften des 20. Jahrhunderts. Pommern 2011 Jg.
49 H. 3 s. 13-17, il.
Dot. Uznam
163
2200. RUTYNA Halina: Sakralna architektura ryglowa na wsi zachodnio-pomorskiej. Przestrzeń i Forma 2011 nr 15 s. 441464, il., pl. Streszcz. Sum.
2193. JANISIO-PAWŁOWSKA Dorota:
Początki świątyni chrześcijańskiej na Pomorzu Zachodnim. Przestrzeń i Forma 2011 nr
15 s. 425-440, il., mapy. Streszcz. Sum.
2201. SCHATZ Helmut: Evangelische
Beichtstühle auf Rügen. Pommern 2011 Jg. 49
H. 1 s. 34-39, il.
2194. KUCZKOWSKI Andrzej, KUCZKOWSKI Jacek: Dawne cmentarze i miejsca
pamięci na terenie gminy Brojce, powiat gryficki. Nasze Pomorze 2010 nr 12 (dr. 2011) s.
115-157, il., mapy., pl.
2202. TUSZYŃSKI Michał: Śródmiejskie osiedle mieszkaniowe z drugiej połowy
XX w. w strukturze historycznego centrum
wybranych miast Pomorza Zachodniego.
Przestrzeń i Forma 2008 nr 10 s. 281-288.
Streszcz.
2195. LOECK Gottfried: Die „drei Pommern” im Schafstein-Verlag. Pommern 2011
Jg. 49 H. 1 s. 31-33, il.
2196. ŁUCZAK Marek: Policja w walce
o zabytki: zbiór zagadnień z przeciwdziałania
przestępczości przeciwko zabytkom: katalog
zabytków i dzieł sztuki utraconych z województwa zachodniopomorskiego. - Szczecin:
Zapol, 2011. - 368 s.: il.
2197. NAGEL Christine: Die Mitgift der
Herzogin Sophia von Sachsen [1587-1635]
bei ihrer Heirat mit Herzog Franz I. von
Pommern-Stettin [1577-1620] in Dresden.
Mat. Zach.- pom. Nowa Seria 2007/2008 T.
4/5 z. 2 (dr. 2011) s. 59-89, il. Sum.
OCHENDOWSKA-GRZELAK B.: Miejsce Mittelalterliche Backsteinbauten Mittelpommerns Hansa
Lutscha… = poz. 2456
2198. OMILANOWSKA
Małgorzata:
Die Holzarchitektur der Ostseebäder und die
Wolgaster Actien-Gesellschaft // In: Stadtfluchten. - Warszawa, 2011. - S. 129-145, [14]
s. tabl. Streszcz.
2199. REK-LIPCZYŃSKA Agnieszka:
Znaczenie empory muzycznej w kształtowaniu wnętrz wiejskich kościołów Pomorza
Zachodniego / Politechnika Śląska. Wydział
Architektury w Gliwicach. - Szczecin; Gliwice, 2011. - 268 s., [2] k. map skł.: il., tab.
Bibliogr. s. 263-268
—————
2203. MICHALAK Krzysztof, WAJDA
Jakub: Fortyfikacje Pozycji Pomorskiej jako
walor kulturowy D r a w i e ń s k i e g o Parku Narodowego. Nadwarciański Rocz. Hist.Arch. 2011 nr 18 s. 131-150, il.
2204. IGEL Karsten: Zwischen Bürgerhaus und Frauenhaus: Stadtgestalt, Grundbesitz und Sozialstruktur im spätmittelalterlichen G r e i f s w a l d . - Köln, 2010
Rec.: KARDASZ Cezary, Zap. Hist. 2011 T. 76 z. 3 s.
141-146. - KIEL Uwe, Pommern 2011 Jg. 49 H. 1 s. 43-44
2205. THÜMMEL Hans Georg: Zur
Baugeschichte der St. Nikolaikirche in Greifswald // In: Werk und Rezeption: Architektur
und ihre Ausstattung: Festschrift Ernst Badstübner zum 80. Geburtstag. - Berlin, 2011.
- S. 218-231: il.
2206. ANKLEWICZ Marian: G r y f i n o : organy Barnima Grüneberga [1828-1907]
w kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny. - Gryfino: Gm. Gryfino, 2008. - 71 s.: il.
2207. KRUG Annette: Die Forstsamendarre in J a t z n i c k : ein lebendiges Industriedenkmal // In: X Polsko-Niemiecka
Konferencja Architektura ryglowa - wspólne
dziedzictwo: materiały konferencyjne [...]. Szczecin, 2009. - S. 345-349
Toż w jęz. pol. pt.: Suszarnia ziaren w Jatznitz: żywy
zabytek techniki s. 351-355
164
Pomorze Zachodnie
2208. KULESZA-SZERNIEWICZ Ewa:
Promenada w K a m i e n i u P o m o r s k i m :
zagospodarowanie terenów nadwodnych
w sąsiedztwie zespołu staromiejskiego w kontekście ekspozycji historycznych dominant,
w tym osiedla katedralnego ustanowionego
Pomnikiem Historii. Kurier Konserw. 2010
nr 9 s. 16-21, il.
2216. MAJEWSKI Marcin: Pierwowzór
graficzny dekoracji kafli piecowych z ok.
1620 r. z badań archeologicznych na Starym Mieście w Stargardzie: komunikat // In:
Ogień - żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony:
VI Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne [...]. - Zielona Góra, 2011. - S. 465474: il. Zsfg.
2209. GARNICKA Jolanta: Prace konserwatorskie przy zabytkowych obiektach sakralnych architektury gotyckiej w województwie k o s z a l i ń s k i m w latach 1975-1989 //
In: Historia ecclesiae in Pomerania. - Szczecin, 2008. - S. 303-316. Zsfg.
2217. RUTYNA Halina: Neogotycki kościół Ducha Świętego w Stargardzie Szczecińskim. Cz. 1: Architektura. Przestrzeń i Forma
2011 nr 16 s. 589-608, il. Streszcz. Sum.
2210. BARAŃSKI Andrzej: Rewitalizacja murów miejskich L ę b o r k a . Biul. Hist. /
Muz. w Lęborku 2011 nr 34 s. 4-19, il.
2211. ZWOLIŃSKI Adam: W poszukiwaniu utraconych przestrzeni publicznych
małych miast: możliwości urbanistycznej
transformacji obszaru centrum N o w o g a r d u . Przestrzeń i Forma 2011 nr 16 s. 487-504,
il., pl. Streszcz. Sum.
2212. DAUNICHT Hans-Jürgen: Das
Geheimnis der Pyritzer [P y r z y c e ] Hammey. Pommern 2011 Jg. 49 H. 2 s. 8-9, il.
2213. MAŁECKI Arkadiusz: Stosunek
lokalnych władz do średniowiecznej substancji zabytkowej w Pyrzycach w latach 19451972. Prz. Zach.- pom. 2011 R. 26 z. 4 s. 103126. Zsfg.
2214. KATALOG zabytków powiatu
s t a r g a r d z k i e g o . T. 1-2 / oprac. aut. Andrzej Bierca [et al.]; red. Marcin Majewski.
- Stargard, 2010
Rec.: KIZIK Edmund, Kwart. Hist. Kult. Mat. 2011 R.
59 nr 3/4 s. 434-438
2215. KRAWCZYK Katarzyna Magdalena: Detal architektoniczny jako nośnik
informacji: wkład badań nad detalem architektonicznym w poznanie założenia augustianów-eremitów w Stargardzie [Szczecińskim].
Stargardia 2011 T. 6 s. 147-159, il. Zsfg.
2218. HEINRICH Aneta: Kielich ze
S t a r e g o P r z y b y s ł a w i a [pow. świdw.]
z 1637 roku. Nasze Pomorze 2010 nr 12 (dr.
2011) s. 171-192, il.
2219. BĄDKOWSKA Justyna: Ochrona
i odbudowa zabytków nieruchomych na terenie Starego Miasta w S z c z e c i n i e . Mat.
Zach.- pom. Nowa Seria 2007/2008 T. 4/5 z. 2
(dr. 2011) s. 117-170, il. Sum.
2220. BIZIO Krzysztof: Ceglane detale
elewacyjne w międzywojennej wielorodzinnej szczecińskiej architekturze mieszkaniowej. Przestrzeń i Forma 2011 nr 16 s. 567-576,
il. Streszcz. Sum.
2221. CZERNIK Lechosław: Kształtowanie obiektów sakralnych kultury protestanckiej na przykładzie realizacji w Poznaniu
i w Szczecinie. Przestrzeń i Forma 2011 nr 15
s. 203-214, il. Streszcz. Sum.
2222. FRIEDRICH der Grosse, Johann
Gottfried Schadow aus der Sammlung des
Muzeum Narodowe w Szczecinie (Nationalmuseum Stettin) / hrsg. v. Klaus Gehrmann,
Dariusz Kacprzak, Jürgen Klebs. - Berlin:
Schadow Ges., 2011. - 102, [2] s.: il., faks.
- (Schriftenreihe der Schadow-Gesellschaft
Berlin; Bd. 14)
Z treści: KACPRZAK Dariusz: Friedrich II. von
Hohenzollern Johann Gottfried Schadows in Stettin =
Fryderyk II Hohenzollern Johanna Gottfrieda Schadowa w Szczecinie s. 22-29. - CZOK Claudia: Friedrich
der Grosse reist per Schiff nach Stettin: eine Nachlese in
Schadows persönlichen Papieren = Fryderyk Wielki płynie statkiem do Szczecina: pokłosie lektury dokumentów
Pomorze Zachodnie
i osobistych notatek Schadowa s. 31-40. - KOZIŃSKA
Bogdana: Die Stettiner Geschichte des Denkmals Friedrichs des Grossen = Szczecińskie losy pomnika Fryderyka Wielkiego s. 41-54. - GWIAZDOWSKA Ewa: Die
doppelte Verewigung: zur Ikonographie des Stettiner
Denkmals Friedrichs des Grossen = Podwójne upamiętnienie: o ikonografii szczecińskiego pomnika Fryderyka
Wielkiego s. 63-75. - PIOTROWSKA-CZEŚNIK Lidia:
Konservierung und Restaurierung des Marmorstandbilds
Friedrich II. der Grosse von Johann Gottfried Schadow
von 1793 = Konserwacja i rekonstrukcja marmurowej
rzeźby Johanna Gottfrieda Schadowa z 1793 roku przedstawiającej postać Fryderyka II Wielkiego s. 77-92
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
2223. GIERLASIŃSKI Janusz: Odbudowa zespołu staromiejskiego w Szczecinie po
II wojnie światowej: ocena zastosowanych
rozwiązań. Acta Univ. N. Copern., Zabytkozn.
i Konserw. 2011 [z.] 42 s. 565-600, il. Sum.
2224. GRZELAK Jerzy: Der Stettiner
Archivbau: aus der Baugeschichte des Provinzialarchivs in Stettin im 19. und 20. Jahrhundert // In: Ein Haus für die Ewigkeit: der
Schweriner Archivbau und seine Familie.
- Schwerin, 2011. - S. 89-114: il.
2225. GWIAZDOWSKA
Małgorzata:
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego prowadzi przez Szczecin: renowacja średniowiecznych świątyń ze środków unijnych. Renowacje i Zabyt. 2011 no 4 s. 68-77
2226. GWIAZDOWSKA Małgorzata: Kamienice XIX-wiecznego Szczecina: szczeciński mit o secesji. Renowacje i Zabyt. 2011 no
4 s. 52-61
2227. GWIAZDOWSKA
Małgorzata:
Die St. Johanneskirche in Stettin/Szczecin:
Geschichte und Konservierungsarbeiten vom
19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Jahrb.
d. Bundesinstit. f. Kultur u. Gesch. d. Dt. im
östlichen Europa 2011 Bd. 19 s. 111-123, il.
2228. GWIAZDOWSKA
Małgorzata:
Średniowieczne motywy w neogotyckiej architekturze miasta [Szczecina]. Renowacje
i Zabyt. 2011 no 4 s. 87-92
2229. KALITA-SKWIRZYŃSKA Kazimiera, GWIAZDOWSKA Małgorzata: Koś-
165
ciół pw. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie =
St. John the Evangelist Church in Szczecin.
- Gdańsk: Agencja Wydaw. MEUM Milena
Demczuk, 2011. - 94 s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol., ang. i niem.
2230. MAKAŁA Rafał: Między prowincją a metropolią: architektura Szczecina
w latach 1891-1918 / Muzeum Narodowe
w Szczecinie. - Szczecin, 2011. - 512 s.: il. +
[1] k. map skł. - (Biblioteka Naukowa Muzeum Narodowego w Szczecinie. Historia Sztuki). Bibliogr. s. 349-378. Zsfg.
2231. MAKOWSKA Beata: Granitowe nawierzchnie zabytkowych chodników
w śródmieściu Szczecina. Renowacje i Zabyt.
2011 no 4 s. 64-67
2232. MAKOWSKA Beata: Najstarsze
drewniane domy Szczecina. Renowacje i Zabyt. 2011 no 4 s. 131-137
2233. PASZKOWSKI Zbigniew Władysław: Czy ochrona krajobrazu portowego
w Szczecinie ma sens? Przestrzeń i Forma
2011 nr 15 s. 367-374, il. Streszcz. Sum.
2234. PETRYSZYN Halina, WOJTASIK
Milena: Skarpa Nadodrzańska: niewykorzystany potencjał w krajobrazie Szczecina. Architektura Krajobrazu 2010 nr 2 s. 12-18, il.
RADACKI Z.: Poszukiwanie kryteriów działalności
twórczej Henryka Brunsberga… = poz. 2428
2235. SŁOMIŃSKI Maciej: Na Westendzie i gdzie indziej: o szczecińskich willach.
Renowacje i Zabyt. 2011 no 4 s. 116-130
2236. SŁOMIŃSKI Maciej: Ogromny
park pochował umarłych...: Cmentarz Centralny [w Szczecinie]. Renowacje i Zabyt.
2011 no 4 s. 78-86
2237. WALENDOWSKA
Magdalena:
Stulecie Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego. Renowacje i Zabyt. 2011 no
4 s. 93-101
Pomorze Zachodnie
166
2238. WOJTKUN Grzegorz: Osiedla
Kaliny i Przyjaźni w Szczecinie: „uniwersalna” wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa.
Przestrzeń i Forma 2011 nr 16 s. 609-622, il.
Streszcz. Sum.
2239. WOLENDER Elwira: Zespół zabudowań stacji wodociągowej w Szczecinie
Plichowie. Renowacje i Zabyt. 2011 no 4 s.
138-143
2240. WOŁOSZYN Marek: Lokalizacja
funkcji akademickich w Szczecinie: rozproszyć czy skupić? Przestrzeń i Forma 2011 nr
16 s. 155-160, pl., tab. Streszcz. Sum.
Toż w jęz. ang. pt.: Spatial arrangement of academic
functions in Szczecin: to disperse or to concentrate? s.
160-164
2241. KOWALCZYK-KONTOWSKA
Jadwiga: Zabytkowe kościoły wiejskie gminy
S z c z e c i n e k . Szczecin. Zap. Hist. 2011 nr 5
s. 93-158, il.
2242. BIRANOWSKA-KURTZ Alicja:
Przekształcenia przestrzenne ujścia rzeki
Świny w Ś w i n o u j ś c i u . Architektura Krajobrazu 2010 nr 1 s. 42-49, il.
2243. HANNES Hellmut: Der erste
Swinemünder Leuchtturm: ein SchinkelBau?: mit einem Nachwort zum Leuchtturm
am Kap Arkona. Pommern 2011 Jg. 49 H. 2
s. 2-7, il.
2244. BAUER Hans-Ulrich: Holzhäuser
aus Wo l g a s t , der Wiege des Fertighausbaus in Deutschland. Pommern 2011 Jg. 49
H. 4 s. 30-35, il.
2245. FREY Katrin: Slawisch-deutscher
Landesausbau in Vorpommern am Beispiel
der Wüstung Z w i n r o w e bei Gützkow //
In: Der Wandel um 1000: Beiträge der Sektion zur slawischen Frühgeschichte der 18.
Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen
Verbandes für Altertumsforschung [...]. Langenweissbach, 2011. - S. 471-481
—————
2246. DUBOJSKI Mariusz: Sław imię
Pana: historia Chóru Bazyliki Archikatedralnej „Lutnia” w Szczecinie. - Szczecin: Fund.
„Szczecińska”, 2011. - 67 s.: il.
2247. FUNCK Markus T.: Die Orgeln
der Hansestadt Greifswald: ein Beitrag zur
pommerschen Orgelbaugeschichte. - Schwerin, 2009
Rec.: TRINKEWITZ Jürgen, Balt. Stud. N.F. 2010
Bd. 96 (dr. 2011) s. 126-127
2248. KNAP Paweł: Big-beat i co dalej?:
Festiwal Młodych Talentów w Szczecinie
(1962-1963) na łamach popularnych czasopism // In: Letnia Szkoła Historii Najnowszej
2010: referaty. - Warszawa, 2011. - S. 38-43
2249. RAPA Wojciech: Szczeciński Big
Beat: Czerwono Czarni i ja. - Szczecin: In
Plus Ofic., 2011. - 76, [2] s.: il.
2250. SCHRÖDER Uwe: Veit Harlans
[1899-1964] „Kolberg”: der letzte „Grossfilm”
der UFA // In: Konstelacja Szczecin: aktorzy
szczecińscy i kino okresu międzywojennego.
- Szczecin, 2011. - S. 109-115
5. Historia książki i prasy
Zob. też poz.: 24, 80, 202, 228, 240, 249, 252, 2077, 2084,
2170, 2276, 2278, 2343, 2372, 2373, 2377, 2390, 2519,
2563
2251. ORGAS Steffen: Die „Topographische und Chronologische Beschreibung
der Pommerschen Kauf- und Handels-Stadt
Anklam” des Jahres 1773 von Carl Friedrich
Stavenhagen: das Buch und dessen Subskription. Pommern 2011 Jg. 49 H. 1 s. 2-6, il.
2252. ZIARNEK Magdalena: Setna rocznica ostatniego wydania Flora von Pommern
Wilhelma Müllera. Wiad. Botaniczne 2011
Vol. 55 No. 3/4 s. 29-34, mapa, il. Sum.
2253. BADER Harald: Stettins Presse
1848/49. Zesz. Kulickie 2011 nr 8 s. 165-184.
Streszcz.
Pomorze Zachodnie
167
2254. KRASUCKI Eryk: Syjonista przez
samo „ż”: propaganda antyżydowska w szczecińskiej prasie 1967/1968 r. // In: Prasa regionalna jako źródło do badań historycznych
okresu XIX i XX wieku . - Wrocław, 2011. - S.
265-293
2261. WĄSOWICZ Jarosław: Wydawnictwa związkowe w Zakładach Sprzętu
Oświetleniowego „Polam” w Pile w latach
1981-1989 // In: Prasa zakładowa NSZZ Solidarność w latach 1980-19897. - Warszawa ,
2010. - S. 20-24
2255. MAKOWSKI Adam: Lokalna prasa centralna?: rola dzienników regionalnych
w opisywaniu powojennej rzeczywistości
politycznej w latach czterdziestych na przykładzie Pomorza Zachodniego // In: Prasa regionalna jako źródło do badań historycznych
okresu XIX i XX wieku. - Wrocław, 2011. - S.
165-182: wykr.
2262. ZYGA Sławomir: Wymiar religijny
prasy lokalnej jako element tożsamości społeczności lokalnej na przykładzie Nowogardu
// In: Kultura słowa drukowanego. - Szczecin,
2011. - S. 76-87: wykr.
2256. MASALSKI Robert: Prasa diecezjalna Kościoła szczecińsko-kamieńskiego //
In: Kultura słowa drukowanego. - Szczecin,
2011. - S. 60-69
2257. PTASZYŃSKI Radosław: Zgodny
zespół andersowców, ss-manów i przemytników...: prasa lokalna wobec oskarżonych
przed Wojskowym Sądem Rejonowym
w Szczecinie 1946-1956 // In: Prasa regionalna jako źródło do badań historycznych
okresu XIX i XX wieku. - Wrocław, 2011. - S.
183-220
2258. REMBACKA Katarzyna: Weryfikacja członków Polskiej Partii Socjalistycznej
na podstawie szczecińskiej prasy w latach
1947-1948 // In: Prasa regionalna jako źródło do badań historycznych okresu XIX i XX
wieku. - Wrocław, 2011. - S. 221-233
2259. SIEDZIAKO Michał: „Wolność
słowa to sprawa obchodząca nas wszystkich”:
prasa niezależna w Szczecinie 1976-1989 //
In: Papierem w system: prasa drugoobiegowa
w PRL. - Szczecin, 2010 . - S. 116-124
2260. ŚLEPOWROŃSKI Tomasz: „Swój”
czy „obcy”, obraz NRD na łamach prasy
szczecińskiej w drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX w. // In: Prasa regionalna jako
źródło do badań historycznych okresu XIX
i XX wieku. - Wrocław, 2011. - S. 303-320
—————
2263. URBANOWICZ
Adam
Andrzej: Oblicze ideowe czasopisma „ D a s
B o l l w e r k ” 1934-1943. Dziedzictwo Kulturowe Regionu Pogranicza 2011 T. 4 s. 207-217.
Sum.
Wydawane w Szczecinie
2264. BANASIAK Zofia: Moja - całkiem
osobista - historia gazety w Koszalinie. Rocz.
Koszal. 2011 nr 39 s. 73-82
Wspomnienia dziennikarki G ł o s u K o s z a l i ń skiego
2265. PŁACZEK Piotr: „Swoi” i „obcy”
w kryzysie kubańskim według „G ł o s u
S z c z e c i ń s k i e g o” // In: Prasa regionalna
jako źródło do badań historycznych okresu
XIX i XX wieku. - Wrocław, 2011. - S. 255264
2266. RADOMSKA Małgorzata: Otwarcie granicy między PRL a NRD w świetle
„Głosu Szczecińskiego” // In: Prasa regionalna jako źródło do badań historycznych
okresu XIX i XX wieku. - Wrocław, 2011. - S.
295-301
2267. MILLER Wiesław: „ M i a s t o”,
czyli Koszalin pełen wiedzy. Rocz. Koszal.
2010 nr 38 (dr. 2011) s. 179-196
2268. ANISZEWSKA Jolanta: „ N i e z a l e ż n o ś ć ” : tygodnik NSSS Solidarność
w Stargardzie [Szczecińskim]: na tle wybranej prasy lokalnej. Stargardia 2011 T. 6 s. 439456. Zsfg.
168
Pomorze Zachodnie
2269. STĘPIŃSKI Włodzimierz: Obcy
wśród „swoich”: antysemityzm konserwatystów prowincji Pomorze w Republice Weimarskiej w świetle kampanii wyborczej do
Reichstagu w maju 1924 r. na łamach „ P o m -
m e r s c h e Ta g e s p o s t ” // In: Prasa regionalna jako źródło do badań historycznych
okresu XIX i XX wieku. - Wrocław, 2011. - S.
69-100
VI. KOŚCIOŁY I WYZNANIA
Zob. też poz.: 48, 71, 207, 323, 362, 383, 399, 863, 1065, 1106, 1762, 2100, 2143, 2193, 2199, 2200, 2205, 2217, 2227,
2229, 2241, 2256, 2354, 2425, 2442, 2458, 2474, 2485, 2493, 2565, 2566, 2571
2270. BOŃCZA-BYSTRZYCKI Lech:
Zarys dziejów diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (1972-2011). - Koszalin: Wydaw. Lech
Bończa-Bystrzycki, 2011. - 140 s. Bibliogr. s.
109-115
2271. BUSKE Norbert: Das evangelische
Pommern - Bekenntnis im Wandel: Herausbildung der pommerschen Landeskirche, ihr
Weg zur Provinzialkirche der altpreussischen
Union, ihre Einbindung in den Bereich deutscher Landeskirchen und weltweiter Kirchenbündnisse. - Schwerin, 2009
Rec.: RIEDEL Johann, Balt. Stud. N.F. 2010 Bd. 96
(dr. 2011) s. 135-136
2272. DEKANATY i parafie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej: stan z dnia 3 stycznia 2011 / oprac. Kazimierz Klawczyński.
- [Koszalin: Kuria Biskupia Koszal.- Kołob.],
2011. - 87 s. - (Koszalińsko-Kołobrzeskie
Wiadomości Diecezjalne; wyd. specj.)
2273. DUDRA Stefan: Cerkiew w diasporze: z dziejów prawosławnej Diecezji wrocławsko-szczecińskiej. - Poznań, 2009
Rec.: NITSCHKE Bernadetta, Rocz. Prawosł. Diec.
Wrocł.- Szczec. 2009 s. 189-190
2274. EBERT Martin, GRUNDNER Thomas: Klöster. - Rostock: Hinstorff Verl., 2009.
- 118 s.: il., mapy. - (Edition Kulturlandschaft
Mecklenburg-Vorpommern; Bd. 4)
- (Medieval Texts and Cultures of Northern
Europe; 24)
2276. KOŚCIÓŁ katolicki w realiach
władzy komunistycznej na Pomorzu Środkowym w latach 1945-1989 / red. Tadeusz
Ceynowa, Paweł Knap. - Szczecin: IPN, 2011.
- 231 s.: tab., wykr.
Z treści: HEJGER Maciej: Formowanie się władz
polskich na Pomorzu Środkowym w latach 1945-1948 s.
9-14. - WEJMAN Grzegorz: Organizowanie struktur kościelnych na Pomorzu Środkowym w latach 1945-1972 s.
23-50. - SŁABIG Arkadiusz: Kościół prawosławny i greckokatolicki na Pomorzu Środkowym w polityce władz
lokalnych w latach 1945-1989 s. 51-70. - BASTOWSKA
Krystyna: Polityka władz wobec zabytkowych obiektów
sakralnych Pomorza Środkowego w latach 1945-1966:
mity, niedomówienia, półprawdy s. 71-102. - PĄCZEK
Tomasz: Akcja usunięcia krzyży w szkołach w województwie koszalińskim w 1958 r.: geneza, przebieg, represje s.
103-115. - MAJEWICZ Paweł: Laicyzacja oświaty w latach
1960-1962 w świetle Komitetu Wojewódzkiego Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej w Koszalinie s. 117-137.
- LASKOWSKI Leszek: „Na nasz chłopski rozum”: „Głos
Koszaliński” w służbie propagandy antykościelnej w latach 1965-1966 s. 139-145. - BŁASZAK Tomasz: Wydział
IV KW MO/WUSW w Koszalinie w latach 1962-1989 s.
147-163. - CEYNOWA Tadeusz: Aparat bezpieczeństwa
wobec biskupa Ignacego Jeża [1914-2007] w początkach
jego działalnośći w Koszalinie s. 165-178. - KENAR Tomasz: Koszaliński PAX w świetle dokumentów bezpieki
s. 179-186. - STĘPIEŃ Edward: Opozycja w cieniu kościołów na przykładzie Białogardu, Kołobrzegu, Koszalina
i Słupska s. 187-209
Dot. Pomorza Przedniego
Rec.: HILLEBRAND Katja, Balt. Stud. N.F. 2010 Bd.
96 (dr. 2011) s. 117-118
2277. KOZŁOWSKI Kazimierz: Arcybiskup Kazimierz Majdański [1916-2007]: budowniczy pomostów. Acta Cassubiana 2011
T. 13 s. 230-242. Zsfg.
2275. JAMROZIAK Emilia: Survival
and success on medieval borders: Cistercian
houses in medieval Scotland and Pomerania from the twelfth to late fourteenth century. - Turnhout: Brepols, 2011. - XVI, 251 s.
2278. KOŹMIAN Danuta: Arcybiskup
Kazimierz Majdański jako wydawca i redaktor // In: Arcybiskup prof. dr hab. Kazimierz Majdański: obrońca życia i mąż stanu.
- Szczecin, 2011. - S. 86-94
Pomorze Zachodnie
2279. ŁYSIAK Wojciech: Pobożność ludowa a kult maryjny w dawnym Księstwie
Pomorskim // In: Veritatem in caritate: księga
jubileuszowa z okazji 70. urodzin księdza biskupa profesora Jana Śrutwy. - Lublin, 2011.
- S. 953-964
2280. ŁYSIAK Wojciech: Święta przestrzeń: o pielgrzymkach, pielgrzymowaniu,
miejscach pielgrzymkowych i pobożności
ludowej w dawnym Księstwie Pomorskim. Poznań: Wydaw. „Eco”, 2010. - 256, [2] s.: il.,
faks. Bibliogr. s. 235-242
2281. MASALSKI Robert: Organizacja
Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim za bp. Kazimierza Majdańskiego [19162007] // In: Arcybiskup prof. dr hab. Kazimierz Majdański: obrońca życia i mąż stanu.
- Szczecin, 2011. - S. 120-134
2282. PTASZYŃSKI Maciej: Friedrich
Runge [1559-1604] und sein Verzeichnis der
ordinierten Geistlichen. Balt. Stud. N.F. 2010
Bd. 96 (dr. 2011) s. 43-66
Acc.: Verzeichnis der ordinierten Geistlichen [15981604] s. 60-66.
Dot. Pomorza Zachodniego
2283. PTASZYŃSKI Maciej: Narodziny
zawodu: duchowni luterańscy i proces budowania konfesji w Księstwach Pomorskich
XVI/XVII w. - Warszawa: Semper, 2011. - 506
s.: tab., wykr. Bibliogr. s. 462-486. Zsfg.
Rec.: MAŁŁEK Janusz, Gdań. Rocz. Ewang. 2011
Vol. 5 s. 331-333. - SZULTKA Zygmunt: Inne spojrzenie
na luterańskie duchowieństwo Pomorza Zachodniego
w drugiej połowie XVI i na początku XVII wieku (na
marginesie pracy Macieja Ptaszyńskiego [...], Odrodz.
i Reform. w Pol. 2011 T. 55 s. 245-283. - Polem.: PTASZYŃSKI Maciej: „Na wschód od Góry Chełmskiej”: odpowiedź na recenzję Zygmunta Szultki, Odrodz. i Reform.
w Pol. 2011 T. 55 s. 285-297
2284. RAKOWSKI Dariusz: Zabytkowe
sanktuaria maryjne na Pomorzu Zachodnim
jako atrakcje turystyczne // In: Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej. - Szczecin, 2011. - S. 297-313: il. Sum.
169
mapy. - (Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie; Bd. 197). Bibliogr.
Toż w jez. pol. zob. bibliogr. za 2007 r. poz. 2203
2286. ROSIK Stanisław: Chrystianizacja
a kształtowanie religijnej tożsamości wspólnot plemiennych: postulaty w sprawie badań
nad wprowadzeniem chrześcijaństwa w społecznościach Barbaricum (w kręgu źródeł do
dziejów Słowiańszczyzny zachodniej w X-XII
w.). Śląski Kwart. Hist. Sobótka 2011 R. 66 nr
4 s. 3-11. Sum. Zsfg.
2287. WEJMAN Grzegorz: Arcybiskup
Kazimierz Majdański: zarys biograficzny
[1916-2007] // In: Arcybiskup prof. dr hab.
Kazimierz Majdański: obrońca życia i mąż
stanu. - Szczecin, 2011. - S. 31-50
2288. WEJMAN Grzegorz: Franciszkanie na Pomorzu: zarys problemu. Stud. Franciszkańskie 2010 [T.] 20 s. 395-418. Sum.
2289. WEJMAN Grzegorz: Organizacja
kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1972.
- Szczecin, 2007
Rec.: PREJS Roland, Kościół w Polsce 2011 [T.] 10 s.
259-264
2290. WEJMAN Grzegorz: Szczecin,
Koszalin, Gorzów Wlkp. i Zielona Góra: co
nas łączy?: historia metropolii szczecińskokamieńskiej. Stud. Paradyskie 2011 T. 21 s.
137-164. Sum.
WILD J.: Jan Bugenhagen… = poz. 2429
2291. WŁODKOWSKI Robert: Śp. bp
Jerzy Stroba (1919-1999): pierwszy biskup
szczecińsko-kamieński. Prezbiterium 2011 R.
39 nr 10 s. 685-688
2292. WŁODKOWSKI Robert: Z dziejów rozbiórek kościołów terenu archidiecezji
szczecińsko-kamieńskiej. Prezbiterium 2011
R. 39 nr 7/8 s. 456-461
—————
2285. RĘBKOWSKI Marian: Die Christianisierung Pommerns: eine archäologische Studie. - Bonn: Habelt, 2011. - 197 s.: il.,
2293. STEUSLOFF Wolfgang: Mittelalterliche Kalkritzungen in der Kirche von
170
Pomorze Zachodnie
B o b b i n /Rügen. Dt. Schiffahrtsarchiv 2010
Bd. 33 (dr. 2011) s. 35-50, il.
2294. GUSS Jan: C z e r n i c e [pow.
złotow.]: kościół, który zmartwychwstał. Pelplin: „Bernardinum”, 2008. - 157, [3] s.: il.,
faks., portr.
2295. KAUTE Peter: Bemerkenswerte Bestattungen vom Kirchhof des Klosters
E l d e n a , Hansestadt Greifswald. Archäol.
Berichte aus Mecklen.-Vorpomm. 2011 Bd. 18
s. 149-161
2296. DUDA Tomasz: Średniowieczne
kościoły w G a r d n i e [pow. gryfiń.] i Binowie: znaczące punkty stacyjne nadodrzańskiego odcinka pielgrzymiego szlaku Świętego Jakuba // In: Turystyka religijna: atrakcje
turystyki religijnej. - Szczecin, 2011. - S. 101110: il., mapa. Sum.
2297. KOŚCIOŁY z okolic G r y f i n a .
Cz. 2. Gryfiński Kwart. Hist. 2009 nr 23 s. 555, il. + dodatek [12] s.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 2238
2298. BIERMANN Felix: Zisterzienser
auf H i d d e n s e e 1296-1536: Geschichte
und Archäologie eines verschwundenen Klosters. - Vitte: Insel Informtion Hiddensee,
2009. - 126 s.: il., mapy. - (Hiddensee-Reihe;
Bd. 2). Bibliogr. s. 118-125
Rec.: FASSBINDER Stefan, Balt. Stud. N.F. 2010 Bd.
96 (dr. 2011) s. 115-117
2299. MAZIKIEWICZ Małgorzta: Przedtrydenckie mszały diecezji k a m i e ń s k i e j
jako element tożsamości terytorialnej // In:
Kultura słowa drukowanego. - Szczecin,
2011. - S. 23-29
2300. WEJMAN Grzegorz: Dominikanie
w Kamieniu Pomorskim (1228-1539) // In:
Historia ecclesiae in Pomerania. - Szczecin,
2008. - S. 219-245. Zsfg.
2301. TRAUREGISTER Kolberg [K o ł o b r z e g ]. Bd. 2: Die Garnisongemeinden:
evangelisch, katholisch / bearb. v. Stefan
Sienell, unter Mitarb. Joachim Radmer. - Fal-
kenberg: Pommerscher Greif, 2011. - 552 s.
- (Pommersche Kirchenbücher und Personenstandsregister; 2)
Bd. 1 zob. bibliogr. za 2005 r. poz. 2084
2302. JAŻEWICZ Iwona: Przestrzeń sakralna K o s z a l i n a po II wojnie światowej
i tendencje zmian. Peregrinus Cracoviensis
2011 Z. 22 s. 251-265, il., tab. Sum.
2303. LASKOWSKI Leszek: Wizyta Ojca
Świętego Jana Pawła II w Polsce w 1979 r.
w świetle materiałów operacji kryptonim
„Lato - 79” w województwie koszalińskim.
Rocz. Koszal. 2011 nr 39 s. 153-161
2304. POPIELAS-SZULTKA Barbara:
Zwierzchnictwo feudalne (in temporalibus)
biskupów kamieńskich nad cysterkami koszalińskimi w XV do połowy XVI wieku // In:
Zbigniew Zielonka: pisarz, naukowiec i przyjaciel. - Słupsk, 2011. - S. 273-287
2305. WNUK Edyta: „Stosunki traktowane przetargowo”: powstanie diecezji
i ingres bp. Ignacego Jeża w materiałach koszalińskiej SB. Rocz. Koszal. 2010 nr 38 (dr.
2011) s. 119-123
2306. LEWKO Natalia: Nowe uwagi
o kościele w N o w y m Wa r p n i e [pow. polic.]. Stargardia 2011 T. 6 s. 25-32, il. Zsfg.
2307. WĄSOWICZ Jarosław: Troska
o dziedzictwo historyczne w salezjańskiej Inspektorii św. Wojciecha w P i l e // In: Historia ecclesiae in Pomerania. - Szczecin, 2008.
- S. 271-301. Zsfg.
2308. SYNAK Mariusz: Losy s ł u p s k i e j
cerkwi prawosławnej na przestrzeni wieków.
Cz. 1. Rocz. Prawosł. Diec. Wrocł.- Szczec.
2010 (dr. 2011) s. 128-136
2309. WIĄZOWSKI Eugeniusz Grzegorz: Bł. papież Jan Paweł II a region słupski.
Saeculum Christianum 2011 R. 18 nr 1 s. 121141. Zsfg.
2310. RYMAR Edward: Duchowni i kościoły S t a r g a r d u [ S z c z e c i ń s k i e g o ]
Pomorze Zachodnie
w Repertorium Germanicum za lata 13781471. Stargardia 2011 T. 6 s. 33-51. Zsfg.
2311. BILICKI Edmund: Moje wspomnienia z wizyty Ojca Świętego Jana Pawła
II w S z c z e c i n i e (11 czerwca 1987 r.) //
In: Solidarność z błoń: wokół nauczania społecznego Jana Pawła II. - Szczecin, 2011. - S.
151-155
2312. FENRYCH Przemysław: Umocnieni nadzieją: wpływ idei Jana Pawła II na
działalność niezależnych środowisk katolików świeckich w Szczecinie w latach osiemdziesiątych XX w. // In: Solidarność z błoń:
wokół nauczania społecznego Jana Pawła II.
- Szczecin, 2011. - S. 157-173
2313. FENRYCH Zofia: Osoba i nauczanie Jana Pawła II w duszpasterstwach
akademickich w Polsce (na przykładzie DA
w Szczecinie) w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych // In: Solidarność z błoń:
wokół nauczania społecznego Jana Pawła II.
- Szczecin, 2011. - S. 45-58
2314. HABICHT Arnold, KIRCHNER
Detlef: Das Ende der Jakobikirche und der
171
deutschen evangelischen Kirche in Stettin /
Historischen Arbeitskreis Stettin. - Lübeck,
2009. - 60 s.: il. - (Stettiner Heft; 15)
2315. WEJMAN Grzegorz: Szczecińskie
obchody 65-lecia obecności Kościoła katolickiego na ziemiach zachodnich. Kronika
Szczec. 2010 Nr 29 (dr. 2011) s. 103-112, il.
2316. HANNES Hellmut: Aus der Geschichte der Christuskirche in Swinemünde
[Ś w i n o u j ś c i e ]. Pommern 2011 Jg. 49 H.
4 s. 24-29, il.
2317. CIECHANOWICZ Jarosław: Tu c z n o : miejsce utworzenia administracji kościelnej Pogranicza. Stud. i Mat. do Dziejów
Ziemi Wałeckiej 2011 nr 2 s. 27-39, il.
Dot. także Pomorza
2318. PARAFIA pw. św. Mikołaja ośrodkiem życia religijnego i kulturalnego Wa ł c z a w latach 1945-2008 / red. Elżbieta Jasińska-Łukaszewicz. - Piła: Stow. Rodzin
Katolickich, 2009. - 103 s.: il.
Rec.: GAŁKA Bogusław, Stud. i Mat. do Dziejów Ziemi Wałeckiej 2011 nr 2 s. 149-151
VII. REGIONY I MIEJSCOWOŚCI
Zob. też poz.: 202, 530, 1009, 1175, 1178, 2081, 2082, 2084, 2096, 2481
2319. SZYMAŃSKA Wioletta: Społeczna przestrzeń w średnich miastach na Pomorzu (przykład Lęborka, Szczecinka i Wałcza)
/ Akademia Pomorska w Słupsku. - Słupsk,
2011. - 164, [1] s.: il., mapy, tab., wykr. Bibliogr. s. 150-163
—————
2320. KOWALSKI Krzysztof, KOZŁOWSKA-SKOCZKA Dorota: Przyczynek do
badań nad początkami epoki brązu w strefie dolnej Odry: B a r n i s ł a w [pow. polic.]
stanowisko 32, gm. Kołbaskowo. Mat. Zach.pom. Nowa Seria 2009/2010 T. 6/7 z. 1 (dr.
2011) s. 43-85, il., tab. Sum.
2321. STARSKI Michał: C z ł u c h ó w
(zamek), woj. pomorskie: badania w latach
2009-2010. Światowit. Nowa Seria. Fasc. B:
Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol. Pol.
2009/2010 T. 49 (dr. 2011) s. 187-190, tabl. s.
96-99, mapa. Sum.
2322. CZEKAJ-ZASTAWNY Agnieszka,
KABACIŃSKI Jacek, TERBERGER Thomas:
Cultural relations between the Great Hungarian Plain and the southern Baltic Coast:
imports from the Bodrogkeresztúr culture on
the site D ą b k i 9 [pow. sław.] (Middle Pomerania). Spraw. Archeol. 2011 [T.] 63 s. 5578, [1] k. tabl. skł., [2] s. tabl., il., tab. Sum.
Toż w jęz. pol. pt.: Relacje kulturowe między terenami Wielkiej Niziny Węgierskiej a południowym wybrzeżem Bałtyku: importy kultury Bodrogkeresztúr na stanowisku Dąbki 9 (Pomorze Środkowe) s. 78-87
172
Pomorze Zachodnie
2323. CZEKAJ-ZASTAWNY Agnieszka,
KABACIŃSKI Jacek, TERBERGER Thomas:
Relacje łowiecko-zbierackich społeczności
z Dąbek z kulturami neolitycznymi Europy
środkowej // In: Na rubieży kultur: badania
nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu. Białystok, 2011. - S. 161-174: il., mapa. Sum.
2324. KABACIŃSKI Jacek, HEINRICH
Dietrich, TERBERGER Thomas: Dąbki revisited: new evidence on the question of earliest cattle use in Pomerania // In: Mesolithic
horizons. [Vol.] 2. - Oxford, 2009. - S. 548555
2325. KABACIŃSKI Jacek, TERBERGER Thomas: From late hunter-fishers to early
farmers on the Pomeranian coast: new research at Dąbki 9, Koszalin district // In: Understanding the past: papers offered to Stefan
K. Kozłowski. - Warsaw, 2009. - S. 165-184
2326. KABACIŃSKI Jacek, TERBERGER Thomas: Pots and pikes at Dąbki 9, Koszalin district (Poland): the early pottery on
the Pomeranian coast. Bericht d. RömischGerman. Kommission 2008 Bd. 89 (dr. 2011)
s. 361-392
2330. IGEL Karsten: Phasen der Stadtwerdung von G r e i f s w a l d und Stralsund
im archäologischen Kontext // In: Stadtgründung und Stadtwerdung: Beiträge von
Archäologie und Stadtgeschichtsforschung.
- Linz, 2011. - S. 127-160
2331. Die INSCHRIFTEN der Stadt
Greifswald / ges. u. bearb. v. Jürgen Herold,
Christine Magin. - Wiesbaden, 2009
Rec.: FASSBINDER Stefan, Balt. Stud. N.F. 2010 Bd.
96 (dr. 2011) s. 123-124
2332. MÜLLER Ulrich: Markt und Strasse
in den Seestädten Lübeck und Greifswald // In:
Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego i wczesnonowożytnego
miasta Europy Środkowej. - Wrocław, 2011.
- S. 9-21: il. Zsfg.
2333. THÜMMEL Hans Georg: Greifswald: Geschichte und Geschichten: die Stadt,
ihre Kirchen und ihre Universität. - Padernborn: Schöningh, 2011. - 306 s.: il.
2334. BORKOWSKI Mieczysław, BORKOWSKI Dariusz, BORKOWSKI Krzysztof:
Z dziejów J a s t r o w i a i innych miejscowości dzisiejszej gminy Jastrowie. Zesz. Wałeckie
2011 nr 7 s. 111-173, il., mapy, tab.
2327. KOTULA Andreas: GIS-gestützte
Analyse des steinzeitlichen Moorfundsplatzes Dąbki 9: erste Ergebnisse zu Stratigraphie
und Fundverteilung // In: Na rubieży kultur: badania nad okresem neolitu i wczesną
epoką brązu. - Białystok, 2011. - S. 175-180:
il. Sum.
2335. HIMMELE Christa, HIMMELE-DOLL Dorothee, KOWALCZYK-KONTOWSKA Jadwiga: J u c h o w o [pow. szczecinecki]: dzieje majątku i rodziny Dennig.
Szczecin. Zap. Hist. 2011 nr 5 s. 183-225, il.,
portr.
2328. JANK Stanisław: Kościoły w gminie D ę b n i c a K a s z u b s k a [pow. słup.].
[Cz.] 1-2. Pomerania 2011 nr 1 s. 38-40, il.,
portr.; nr 2 s. 29-30, il., portr.
2336. TYBULEWICZ Rozalia: A hoard
from the migration period from K a r l i n o
(North-Western Poland). Wiad. Archeol.
2011 T. 62 s. 209-225, il., mapy, tab. Streszcz.
Cz. 1 pt.: Na liście zabytków. - Cz. 2 pt.: Parafie w Budowie i Dobieszewie.
Toż w jęz. kasz. pt.: Kòscołë w gminie Kaszëbskô
Dãbnica. [Cz.] 1-2. Pomerania 2011 nr 1 s. 41-43. il.,
portr.; nr 2 s. 31-32, il., portr.
2329. SYMBOLE G o l e n i o w a / oprac.
Józef Kazaniecki. - Goleniów: Urząd Gminy
i Miasta, 2010. - 17 s.: il. - (Biblioteka Wiedzy
o Goleniowie; nr 9)
SKRYCKI R.: K o ł o b r z e g w wojnie siedmioletniej… = poz. 418
2337. BORKOWSKI Jacek, KUCZKOWSKI Andrzej: Cussalyn - Cösslin - K o s z a l i n : źródła archeologiczne do dziejów Koszalina / Muzeum w Koszalinie. - Koszalin,
2011. - 315 s.: il., pl. - (Koszalińskie Zeszyty
Muzealne. Seria B-VIII: Archeologia; T. 1)
Pomorze Zachodnie
173
(Źródła Archeologiczne do Dziejów Miast
Pomorza Środkowego; T. 1). Bibliogr. s. 305312
ny kompleks osadniczy z VIII-XII wieku n.e.
Mat. Zach.- pom. Nowa Seria 2009/2010 T.
6/7 z. 1 (dr. 2011) s. 123-166, il. Sum.
2338. GROBELSKI Wojciech: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im.
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie // In: Straż Graniczna w dwudziestoleciu 1991-2011: materiały poseminaryjne,
[...]. T. 2. - Koszalin, 2011. - S. 195-232: il.
2346. SCHUSTER Jan: Lübsow: älterkaiserzeitliche Fürstengräber im nördlichen
Mitteleuropa. - Bonn: Vor- u. Frühgesch.
Archäol., Rheinische Friedrich-WolhelmsUniv., 2010. - 497, [3] s., 65 s. tabl.: il., mapy,
tab. + [1] k. tab. skł. - (Bonner Beiträge zur
Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie;
Bd. 12). Bibliogr. s. 439-488. Streszcz.
Wyd. 2 popr. i uzup.: Koszalin, 2012
2339. GROBELSKI Wojciech, KRUPA
Dariusz: Bałtycki Oddział Straży Granicznej
i Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie // In: Straż Graniczna w dwudziestoleciu 1991-2011: materiały poseminaryjne,
[...]. T. 2. - Koszalin, 2011. - S. 121-144: il.
Wyd. 2 popr. i uzup.: Koszalin, 2012
2340. ILKIEWICZ Jolanta: Narzędzia
z poroża jeleniowatych z Pobrzeża Koszalińskiego. Mat. Zach.- pom. Nowa Seria
2009/2010 T. 6/7 z. 1 (dr. 2011) s. 15-42, il.,
mapa, tab. Sum.
2341. KASPRZAK Zenon: Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina w latach 1994-2012.
Rocz. Koszal. 2011 nr 39 s. 163-176
2342. KOTLICKI Stanisław: Koszalin:
zarys dziejów do drugiej wojny światowej.
Prz. Human. / Szczec. Szk. Wyż. Collegium
Balticum 2011 nr 5 s. 277-293. Sum.
KOWAL A.: Bibliografia regionu koszalińskiego…
= poz. 7
2343. POLECHOŃSKI Piotr: Mój sen
o Koszalinie. - Koszalin: Media Region.
Oddz., 2011. - [2], 163, [2] s.: il.
ROCZNIK Koszaliński… = poz. 80
2344. WALASEK Grzegorz: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Koszalinie: sprawozdanie z działalności w roku
2010. Koszal. Zesz. Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo 2011 T. 31 s. 143-152
2345. PORZEZIŃSKI Antoni: L u b i e s z e w o , gm. Gryfice: wczesnośredniowiecz-
Zawiera również: ŁAJTAR Anna: Die Gladiatorennamen auf einem Glasbecher von Lübsow, Tunnehult 2
s. 339-342. - GREIFF Susanne: Von allem einfach nur
das Beste: Materialauswahl und Herstellungstechnik der
mit Emailmalerei Verzierten Glasfragmente aus Lübsow
s. 343-378. - SIKORSKI Andrzej: Die Textilfunde von
Lübsow s. 379-382. - UNGER Wibke: Zur Anatomisch
Bestimmung von Holzproben aus den „Fürstengräbern”
von Lübsow s. 383-385
2347. LIBICH Bogdan: Życie polityczne
Ł e b y w latach 1945-1950. Biul. Hist. / Muz.
w Lęborku 2011 nr 34 s. 33-38
2348. SCHODZIŃSKA Joanna: Codzienność mieszkańców Łeby w pierwszym
roku po zakończeniu II wojny światowej. Biul.
Hist. / Muz. w Lęborku 2011 nr 34 s. 26-32
2349. WIERZBICKI Jacek: Kurhany kultury ceramiki sznurowej na Pomorzu Środkowym (Ł u p a w a stan. 2, gm. Potęgowo,
pow. Słupsk) // In: Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e. - Kraków,
2011. - S. 425-434: il., mapa. Sum.
2350. CIEŚLIŃSKI Adam, KASPRZAK
Andrzej, STASIAK Zbigniew: N o w y Ł o w i c z [pow. draw.], st. 2, woj. zachodniopomorskie: badania w latach 2009-2010.
Światowit. Nowa Seria. Fasc. B: Archeol. Pradziejowa i Średniow., Archeol. Pol. 2009/2010
T. 49 (dr. 2011) s. 229-233, tabl. s. 125-126,
mapa. Zsfg.
2351. SZYMCZYK Magdalena: Wstępna
interpretacja funkcji palenisk z osady wielokulturowej w P a r n i c y [pow. gryfiń.], stan.
8, woj. zachodniopomorskie // In: Ogień - żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony: VI Polsko-
174
Pomorze Zachodnie
Niemieckie Spotkania Archeologiczne [...].
- Zielona Góra, 2011. - S. 311-327: il. Zsfg.
2352. FORLER Dominik: Reiter und
Bogenschütze: zwei neue Körpergräber der
späten Kaiserzeit aus P a s e w a l k , Lkr. Uekker-Randow. Archäol. Berichte aus Mecklen.Vorpomm. 2011 Bd. 18 s. 91-99
2353. MANGELSDORF Günter: Der
Halsring von Peterfitz [P i o t r o w i c e ], Hinterpommern: ein Beitrag zu zeitlichen und
kulturellen Stellung der Goldringe mit verdickten und übergreifenden Enden des 6.
Jahrhunderts in Skandinavien und südlich
der Ostsee. Offa 2006/2007 Bd. 63/64 (dr.
2011) s. 79-108
2354. P O L I C E na przestrzeni dziejów
/ red. Waldemar Potkański; Urząd Miejski
w Policach. - Police: Bibl., 2011. - 295 s.: il.,
faks., mapy. Zsfg. Sum.
Treść: KRAJEWSKI Przemysław: Pradzieje Ziemi
Polickiej s. 15-32. - DWORACZYK Marek: Od osady do
miasta: wczesnośredniowieczne początki Polic s. 33-49. KOŚCIELNA Alicja: Dokument lokacyjny nadania praw
miejskich dla Polic s. 50-65. - GUZIKOWSKI Krzysztof:
Police pod rządami rodzin rycerskich 1249-1321 s. 66-83.
- GUT Paweł: Ramy prawne i organizacja władz miejskich
Polic w średniowieczu i czasach nowożytnych (do 1808
roku) s. 84-106. - KNAP Paweł: Wicki [1911-1943], Szymichowska [1901-1991], Sulewscy...: uczestnicy polskich
akcji wywiadowczych poprzedzających operację „Synteza” i ich losy s. 115-128. - CIECHANOWSKI Grzegorz,
CIECHANOWSKI Jakub, POTTER Earl: Bombardowania wytwórni paliw syntetycznych w Policach w latach
II wojny światowej: Pölitz - małe miasteczko z wielkim
zakładem s. 130-173. - PTASZYŃSKI Radosław: „Zbrodnicza szarańcza”: proces „sabotażystów” polickich s. 174203. - SŁABIG Arkadiusz: Uchodźcy polityczni z Grecji
w Policach świetle materiałów SB s. 204-241. - WŁODKOWSKI Piotr: Typowa parafia: problematyka życia religijnego i stosunków państwo - Kościół na przykładzie
parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Policach s. 242277
2355. WIKTOROWSKI Krzysztof: Uwarunkowania ekonomiczno-społeczne rewitalizacji miast uzdrowiskowych na przykładzie
P o ł c z y n a Z d r o j u . Probl. Rozwoju Miast
2010 R. 7 z. 3 s. 79-90. Streszcz. Sum.
2356. THIEL Uwe, NEUMANN Harry:
Priebkow [P r z y b k o w o , pow. szczecinecki]: ein Rittergut in Hinterpommern: aus der
Geschichte der Bauern- und Gutsdörfer Alt
und Neu Priebkow sowie der dazu gehörigen
Hassel- und Jungfermühle im Kreis Neustettin. - [Dargun]: U. Thiel, 2011. - 599 s.: il.,
mapy
2357. KAŁAGATE Sławomir, UCIECHOWSKA-GAWRON Anna: Badania na
cmentarzysku ludności kultury łużyckiej
w S k a l i n i e [pow. starg.] stan. 38 (AZP
33-10/129). Mat. Zach.- pom. Nowa Seria
2009/2010 T. 6/7 z. 1 (dr. 2011) s. 417-430,
il., pl.
Acc.: WRZESIŃSKA Anna: Aneks: ekspertyza antropologiczna i opracowanie ciałopalnych szczątków
ludzkich ze stanowiska Skalin 38 (AZP 33-10/129) s.
431-433
KONIAS A., STRZELECKI K.: Dawne plany miasta
Sł u p s k a … = poz. 416
2358. MACHURA Warcisław: Dawne
miejsca pamięci o żołnierzach na terenie
powiatu słupskiego. - Słupsk: Starost. Pow.,
2011. - 248, [1] s.: il.
2359. SEILS Hermann: Beiträge zur Geschichte der Stadt Stolp. - Negast: Selbstverl.
T. 1: Die Bauern in den Eigentumsdörfern der Stadt Stolp in Hinterpommern im
16. Jahrhundert (ab 1548) bis zum Beginn
des 30jährigen Krieges (1618). - 2011. - 205
s.: il.
Tl. 2: Die Bauern in den Eigentumsdörfern der Stadt Stolp in Hinterpommern im
17. Jahrhundert (ab 1618) bis zum Ende des
„Grossen Nordischen Krieges” (1720/1721).
- 2008. - 350 s.: il.
Tl. 3: Landwirtschaftliche Produktion auf
den „Ackerwerken” der Kämmereidörfer der
Stadt Stolp (Słupsk) in Hinterpommern (Pomorza Tylnego) vor, während und kurz nach
dem 30jährigen Krieg (1600-1655). - 2011.
- 411 s.: il.
Miejsce wyd. Tl. 3: Richtenberg
2360. SŁUPSK na dawnej pocztówce.
[Cz.] 2 / teksty, opisy i wyb. Beata Zgodzińska; red. Bogdan Lenart. - Słupsk: „LenART”,
2006. - 111, [1] s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol., niem. i ang.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2002 poz. 2344
Pomorze Zachodnie
2361. BIERCA Andrzej: S t a r g a r d z k i
garnizon w latach I wojny światowej. Stargardia 2011 T. 6 s. 363-382, il., faks., portr. Zsfg.
GRZELAK J.: Żydzi naturalizowani w Stargardzie…
= poz. 2110
2362. KONOPKA Wojciech: Lokalizacja
wybranych obiektów związanych z prawem
karnym w Stargardzie [Szczecińskim] od
XIII do XVIII wieku. Stargardia 2011 T. 6 s.
161-170, il., pl. Zsfg.
2363. KWIATKOWSKI Karol: Jednorodne fajki gliniane z badań kwartału staromiejskiego w Stargardzie. Mat. Zach.- pom.
Nowa Seria 2009/2010 T. 6/7 z. 1 (dr. 2011) s.
357-383, il., mapa. Sum.
2364. KWIATKOWSKI Karol: Niderlandzkie talerze fajansowe z motywami biblijnymi z badań archeologicznych kwartału
IX w Stargardzie [Szczecińskim]. Stargardia
2011 T. 6 s. 223-250, il. Zsfg.
2365. ROMANOWICZ Paulina: Naczynia kamionkowe z Siegburga i Waldenburga
w późnośredniowiecznym Stargardzie. Stargardia 2011 T. 6 s. 111-123, il., mapa, wykr.
Zsfg.
2366. SKOWROŃSKA Ewa: Ceramika
budowlana z kompleksu klasztornego augustianów-eremitów w Stargardzie [Szczecińskim]: wprowadzenie do badań nad detalem.
Stargardia 2011 T. 6 s. 133-145, il., tab., wykr.
Zsfg.
2367. STAŃ Karolina: Przedmioty skórzane pozyskane w trakcie interwencyjnych
badań archeologicznych przy przeniesieniu
nitki ciepłociągu i instalacji gazowej w ul.
Grodzkiej w Stargardzie [Szczecińskim]. Stargardia 2011 T. 6 s. 125-132, il., tab. Zsfg.
175
przyczynek do historii sportu na ziemi stargardzkiej do 1945 r. Stargardia 2011 T. 6 s.
411-417. Zsfg.
2370. ZYŚKO Andrzej: Ceramika siwa
z badań parcel przy przedłużeniu ulicy Władysława Łokietka (Targ Drzewny) w obrębie
kwartału IX w Stargardzie [Szczecińskim].
Stargardia 2011 T. 6 s. 89-109, il. Zsfg.
2371. HACKER Hans-Joachim: Schill
und S t r a l s u n d // In: Für die Freiheit, gegen Napoleon: Ferdinand von Schill, Preussen und die deutsche Nation. - Köln, 2009.
- S. 391-399
2372. THIEL Uwe: Chronika von Zülkenhagen [S u l i k o w o , pow. szczecinecki]:
die älteste erhaltene Dorfchronik Hinterpommerns? Pommern 2011 Jg. 49 H. 2 s. 3637, il., faks.
2373. BORYSOWSKA Agnieszka: Descriptio urbis Stetinensis Paula Friedeborna
[1572-1637] jako przykład XVII-wiecznego
wydawnictwa promującego miasto // In: Bibliologia polityczna. - Warszawa , 2011. - S. 75-81
Szczecin
2374. CIECHANOWSKI Grzegorz, CIECHANOWSKI Jakub: Szczecin we wspomnieniach alianckich lotników. Eduk. Human. 2010 nr 2 s. 153-162. Sum.
2375. CIECHANOWSKI Jakub: Szczecin
pod bombami w okresie drugiej wojny światowej // In: My i obcy: wzajemne postrzeganie. - Toruń, 2011. - S. 93-105: tab.
2376. DĄBROWSKA Danuta: Joanna Kulmowa: Honorowa Obywatelka Szczecina. Kronika Szczec. 2010 Nr 29 (dr. 2011) s. 138-141
Poetka, pisarka i reżyserka
2368. SZAUMAN Monika: Stargardzki
męski hufiec Związku Harcerstwa Polskiego
w latach 1945-1950. Stargardia 2011 T. 6 s.
419-437, il., portr. Zsfg.
2369. TARNAWSKI Piotr: Kluby sportowe na ziemi stargardzkiej przed 1945 r.:
2377. FIKCJA czy rzeczywistość?: wybór
audycji Polskiego Radia Szczecin z lat 19461989 / wyb., wst. i oprac. Paweł Szulc. - Szczecin, 2009
Rec.: SONCZYK Wiesław, Stud. Medioznawcze 2011
nr 2 s. 170-173
176
Pomorze Zachodnie
2378. GAZIŃSKI Radosław: Seefahrtschule auf der Lastadie in Stettin in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Stud. Marit.
2011 Vol. 24 s. 115-126. Streszcz.
vskoj zemli: seminar imieni akademika V. V.
Sedova: materialy 56-zasedanija, posvjaščennogo 130-letiju Pskovskogo archeologičeskogo obščestva. - Moskva, 2011. - S. 219-227
2379. GŁOSEK Marian, UCIECHOWSKA-GAWRON Anna: Wczesnośredniowieczna tarcza z podgrodzia w Szczecinie.
Mat. Zach.- pom. Nowa Seria 2009/2010 T.
6/7 z. 1 (dr. 2011) s. 269-284, il. Sum.
2386. KOWALSKA Anna B[ogumiła]:
Scandinavian elements in the culture of the
early medieval Szczecin (8th-12 th century)
// In: Der Wandel um 1000: Beiträge der Sektion zur slawischen Frühgeschichte der 18.
Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen
Verbandes für Altertumsforschung in Greifswald, 23. bis 27. März 2009. - Langenweissbach, 2011. - S. 97-110
2380. GWIAZDOWSKA Ewa: Von Feldspaziergängen zu Salongesprächen: Darstellungen von Stettinern in der Natur aus
100 Jahren (1790-1890) // In: Stadtfluchten.
- Warszawa, 2011. - S. 231-246, [8] s. tabl.
Streszcz.
2381. GWIAZDOWSKA
Małgorzata:
Sedina: ożywianie mitów czy problem z tożsamością. Kronika Szczec. 2010 Nr 29 (dr.
2011) s. 73-79, il.
Dot. kompozycji zdobiącej fontannę w Szczecinie
2382. JAGIELSKA Irena: Badania i konserwacja drewnianej tarczy ze szczecińskiego
Podzamcza. Mat. Zach.- pom. Nowa Seria
2009/2010 T. 6/7 z. 1 (dr. 2011) s. 285-298,
il., wykr. Sum.
2387. KOWALSKA Anna B[ogumiła],
DWORACZYK Marek: Szczecin wczesnośredniowieczny: nadodrzańskie centrum /
z udziałem Ryszarda K. Borówki i Bolesława
Wolnego. - Warszawa: Fund. na Rzecz Nauki
Pol., 2011. - 593 s., [8] s. tabl.: il., tab, wykr.
- (Origines Polonorum; T. 5). Bibliogr. s. 372394. Sum.
KRONIKA Szczecina… = poz. 51
2388. KUREK Artur, LESZKIEWICZ
Natalia: Miejsca pamięci zbiorowej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Eduk. Human. 2010 nr 2 s. 85-92. Sum.
2383. KARBOVSKIJ Andrej S.: „Po linii
Oder - Nejse...”: russkie, poljaki i nemcy v
Ščecine (Štettine) v 1945-1956 gg. - Moskva,
2007
2389. ŁOPUCH Maria: Śródmiejska
Dzielnica Mieszkaniowa w Szczecinie. Prz.
Zach.-pom. 2011 R. 26 z. 1 s. 89-107, il. Zsfg.
Rec.: ORZECHOWSKA Maria, ORZECHOWSKI
Marcin, Prz. Zach.- pom. 2011 R. 26 z. 4 s. 221-228
2390. MEDIA lokalne w Szczecinie: raport z badań mediów lokalnych w Szczecinie
w 2010 roku / red. Jan Kania, Robert Cieślak.
- Szczecin: Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec.,
2011. - 316 s.: il., mapy, tab., wykr.
2384. KLEBEKO Andrzej: Archiwum
Straży Granicznej w Szczecinie // In: Straż
Graniczna w dwudziestoleciu 1991-2011:
materiały poseminaryjne, Koszalin, 1920.05.2011 r. T. 2. - Koszalin, 2011. - S. 263294: il., tab.
Wyd. 2 popr. i uzup.: Koszalin, 2012
KOŚCIELNA B.: Gorące lato i złota polska jesień
w Szczecinie…= poz. 2549
2385. KOWALSKA Anna Bogumiła: On
the studies on the development of the early
medieval Baltic town: the example of Szczecin // In: Archeologija i istorija Pskova i Psko-
2391. MUSEKAMP Jan: Zwischen Stettin und Szczecin: Metamorphosen einer Stadt
von 1945 bis 2005. - Wiesbaden, 2010
Rec.: HACKMANN Jörg, Nordost-Arch. N.F. 2011 Jg.
20 s. 347-351. - MIGDALSKI Paweł, Pogranicza 2011 nr
4 s. 114-117
2392. PAWŁOWSKI Mieszko: Skarb
miedzianych szelągów Jana Kazimierza
w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie. Mat. Zach.- pom. Nowa Seria 2009/2010
T. 6/7 z. 1 (dr. 2011) s. 385-401, il. Sum.
Pomorze Zachodnie
2393. PIERWSZE dwadzieścia lat demokratycznego samorządu w Szczecinie (19902010) / red. Kazimierz Kozłowski. - Szczecin:
Ofic. Wydaw. Arch. Państw. w Szczecinie
„Dokument”, 2011. - 335, [3] s.: il., portr.,
tab., wykr. - (Kronika Szczecina; 29, Supl.)
SKRYCKI R.: Rękopiśmienne plany Szczecina…=
poz. 319
2394. SŁOMIŃSKI Maciej: Powrót
„Matki Ziemi” do Szczecina. Kronika Szczec.
2010 Nr 29 (dr. 2011) s. 191-193
Rzeźba nagrobna na Cmentarzu Centralnym
2395. STEFANIK Ryszard: Powstanie
i rozwój organizacyjny sportu akademickiego w Szczecinie w latach 1946-2007 // In:
Kultura fizyczna w środowisku akademickim
w czasie zmiany społecznej: 60-lecie sportu akademickiego w Szczecinie. - Szczecin,
2011. - S. 145-163: il., tab. Sum.
177
„francuskie” miejsca w Szczecinie z XVIII i XIX wieku s.
93-106. - GWIAZDOWSKA Ewa: Najstarsze szczecińskie
szkoły w ikonografii od czasów nowożytnych do czasów
współczesnych s. 109-133. - WŁODARCZYK Edward:
Zapomniane miasto w Szczecinie - Grabowo s. 135144. - SZUKAŁA Maciej: Rola Archiwum Państwowego
w Szczecinie w badaniach nad dziejami regionu w XIX
i pierwszej połowie XX wieku s. 147-162. - GAŁAJ-DEMPNIAK Renata: Motywy ornitologiczne na elewacjach
szczecińskich kamienic i instytucji z okresu XIX i początku XX wieku s. 165-181. - FENRYCH Zofia: Wieże Baresela, Quistorpa, Bismarcka: ich rola i znaczenie w pierwszej połowie XX wieku oraz współczesne losy s. 183-212.
- ŚLEPOWROŃSKI Tomasz: Polskie ślady w Szczecinie
do 1945 roku: projekt wycieczki edukacyjnej s. 215-246.
- SEMCZYSZYN Magdalena: Szczecin - „najmłodsze żydowskie osiedle w powojennej Polsce”: miejsca związane
z działalnością Żydów w mieście w latach 1945-1950 s.
249-267. - KRASUCKI Eryk: Świetlica w „Warskim”:
miejsce jak najbardziej polityczne (na przykładzie strajków z lat 1970/71 i 1980) s. 269-287. - FIUK Piotr: Historia miejsca: szczecińskie Podzamcze: przywracanie
tożsamości staromiejskiej dzielnicy s. 289-300
2400. TECHMAN Ryszard: Kalendarium morskie Szczecina: rok 1958. Prz. Zach.pom. 2011 R. 26 z. 1 s. 149-185
2396. STĘPIŃSKI Miłosz: Święto Niemieckiego Turnerstwa prowincji Pomorze
w Szczecinie w 1924 roku: między kultem
sprawności cielesnej i kontestacją „dyktatu
Wersalu”. Prz. Zach.- pom. 2011 R. 26 z. 2 s.
67-89. Zsfg.
Rok 1959 zob.: Prz. Zach.- pom. 2011 R. 26 z. 3 s.
179-219
2397. SZAFKOWSKI Zbigniew: Kronika
sportowa Szczecina. Cz. 15: 2010. Prz. Zach.pom. 2011 R. 26 z. 4 s. 183-219
2402. TECHMAN Ryszard: Pomorski
Oddział Straży Granicznej w Szczecinie //
In: Straż Graniczna w dwudziestoleciu 19912011: materiały poseminaryjne, Koszalin,
19-20.05.2011 r. T. 2. - Koszalin, 2011. - S.
75-120: il., tab.
2398. SZAFKOWSKI Zbigniew: Szczeciński sport w latach 2008-2010: fakty i wydarzenia / Lubuska Rada Olimpijska. - Gorzów Wielkopolski; Szczecin, 2011. - 223, [1]
s.: il., portr., tab.
2399. SZCZECIN i jego miejsca: Trzecia
Konferencja Edukacyjna, 10 XII 2010 r. / red.
Katarzyna Rembacka. - Szczecin: IPN, 2011.
- 315 s.: il., tab.
Treść: MIGDALSKI Paweł: Zapomniane zakątki:
dawne średniowieczne wsie wchłonięte przez miasto
Szczecin w szkolnej edukacji historycznej s. 13-38. - SIMIŃSKI Rafał: Kościół św. Jakuba: świadek średniowiecznej przeszłości Szczecina s. 41-56. - KOCHANOWSKA Janina: Zamek Książęcy w Szczecinie i jego walory
edukacyjne s. 59-74. - GAZIŃSKI Radosław: Serce gospodarcze miasta: port szczeciński do końca XVIII wieku
s. 77-90. - SKRYCKI Radosław: Z okresu wojny i pokoju:
2401. TECHMAN Ryszard: Kalendarium morskie Szczecina 1950-1955. Nautologia 2011 R. 46 nr 148 s. 150-176
Wyd. 2 popr. i uzup.: Koszalin, 2012
2403. UMIASTOWSKA Danuta: Kultura fizyczna studentów szczecińskich w latach
1946-2010 // In: Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce. T. 1: Dzieje
kultury fizycznej i turystyki w Polsce w końcu XIX i XX w. - Częstochowa, 2011. - S. 181191. Streszcz. Sum.
2404. WACHOWIAK Anna, SKÓRZYŃSKA Izabela: Przemiany w założeniach i kierunkach polityki regionalnej i lokalnej a pluralizacja pamięci przeszłości na przykładzie
Cmentarza Centralnego w Szczecinie. Eduk.
Human. 2011 nr 2 s. 53-71. Sum.
178
Pomorze Zachodnie
WESOŁOWSKA S.: Bibliografia Szczecina… = poz. 10
2405. BORKOWSKI Jacek, KUCZKOWSKI Andrzej: Ciałopalny pochówek „alienata” z cmentarzyska przy kościele św. Mikołaja
w S z c z e c i n k u . Mat. Zach.-pom. Nowa Seria
2009/2010 T. 6/7 z. 1 (dr. 2011) s. 449-452, il.
CIESZYŃSKA H.: Trudne początki polskiego Pomorza na przykładzie Szczecinka… = poz. 2535
2406. DUDŹ Jerzy: Ślady pobytu wojsk
napoleońskich w Szczecinku. Szczecin. Zap.
Hist. 2011 nr 5 s. 159-182, il., portr.
2407. GAZIŃSKI Radosław: Rzecz o lokacjach miast pomorskich i prawach miejskich Szczecinka // In: Spotkania z nauką
w Szczecinku i Bornem Sulinowie: XI Zachodniopomorski Festiwal Nauki. - Szczecin,
2011. - S. 70-75
2408. MIŚKIEWICZ Aleksander: Tatarzy polscy w Szczecinku po drugiej wojnie
światowej. Szczecin. Zap. Hist. 2011 nr 5 s.
227-236, il.
2409. SŁOWIŃSKI Sławomir: Wyniki
archeologicznych badań sondażowych przeprowadzonych na stanowisku nr 1 w Szczecinku - zamek. Mat. Zach.- pom. Nowa Seria
2009/2010 T. 6/7 z. 1 (dr. 2011) s. 453-461,
il., pl.
2410. SCHULZ Petra Karin Ursula:
Tribsow [Tr z e b i e s z e w o , pow. kamień.]:
ein Dorf in Hinterpommern: Geschichte und
Geschichten. - Husum: Husum, 2010. - 231
s.: il., mapy
2411. REMBISZ Anna: Dar wotywny
złożony z ozdób, narzędzi i broni odkryty w jeziorze Kamienica, w miejscowości
Tr z y n i k , pow. Kołobrzeg (stanowisko 12).
Acta Univ. N. Copern., Archeol. 2011 [z.] 31 s.
11-24, il. Sum.
2412. DWORACZYK Marek: Nowe odkrycia na osadzie w U s t o w i e [pow. polic.].
Mat. Zach.-pom. Nowa Seria 2009/2010 T.
6/7 z. 1 (dr. 2011) s. 435-441, il.
2413. JÓŹWIK Leszek: Przebieg dróg,
budownictwo i rozwój przestrzenny Wa ł c z a , źródłem historycznym do dziejów
miasta. Zesz. Wałeckie 2011 nr 7 s. 5-110, il.,
mapy
2414. ROGALSKI Bartłomiej: Wyniki
badań archeologicznych na stanowisku 30
w Wa r s z k o w i e , pow. Sławno, woj. zachodniopomorskie. Mat. Zach.- pom. Nowa
Seria 2009/2010 T. 6/7 z. 1 (dr. 2011) s. 87121, il., mapa. Sum.
2415. STANISŁAWSKI Błażej: Budownictwo wczesnośredniowiecznego Wo l i n a :
próba reinterpretacji. Mat. Zach.- pom. Nowa
Seria 2009/2010 T. 6/7 z. 1 (dr. 2011) s. 223268, il. Sum.
2416. STANISŁAWSKI Błażej: Obce wyroby garncarskie we wczesnośredniowiecznym Wolinie. Mat. Zach.- pom. Nowa Seria
2009/2010 T. 6/7 z. 1 (dr. 2011) s. 203-221,
il. Sum.
2417. BIRANOWSKA-KURTZ
Alicja: Z ł o t ó w : historia budowy miasta. Prz.
Zach.- pom. 2011 R. 26 z. 2 s. 5-48, il., pl.
Zsfg.
2418. HOFFMANN Erich: Kronika Złotowa i okolic / odczytał, przetł. i przygot. do
dr. Joachim Zdrenka. - Złotów: Muz. Ziemi
Złotow. - (Biblioteka Muzeum Ziemi Złotowskiej; T. 4-6)
Cz. 1: Lata 1800-1900. - 2009. - 432 s.: il.
Cz. 2: Lata 1901-1920. - 2010. - 265 s.: il.
Cz. 3: Lata 1921-1952. - 2011. - 396 s.: il.
Pomorze Zachodnie
179
VIII. OSOBY
Zob. też poz.: 74, 176, 1502, 1564, 1620-1629, 1631-1633, 1669, 1726, 1737, 2077-2079, 2104, 2132, 2151, 2170, 2184,
2186, 2190, 2194, 2197, 2277, 2278, 2282, 2287, 2291, 2310, 2376, 2515, 2528, 2529, 2571, 2576
2419. KOSMAN Janina, PAWLIK Radosław: Nekrologia 2010. Kronika Szczec. 2010
Nr 29 (dr. 2011) s. 233-254
2426. DROZDOWSKI Marian: Zygmunt
B o r a s 1927-2008 // In: Wybitni historycy
wielkopolscy. - Poznań, 2010. - S. 801-811
Badacz m.in. historii Pom. Zach.
2420. KRÜGER Egon: Jüdisches Leben
in Pasewalk: Familiengeschichten, Familienschicksale, Stolpersteine. - Berlin: SchibriVerl., 2009. - 202 s.: il.
Rec.: STĘPIŃSKI Włodzimierz, Prz. Zach.- pom.
2011 R. 26 z. 1 s. 201-209
2421. LIEBLING Gert: Auch ich war
ein Rüganer: Bekanntes und Unbekanntes
aus dem Leben auf Rügen geborener Persönlichkeiten des 18. und 19. Jahrhunderts.
- Putbus: Wiss.-Verl., 2009. - 287 s. Bibliogr.
s. 279-285
2422. 555 [PIĘĆSET pięćdziesiąt pięć]
twarzy Koszalina / teksty Marcin Burzyński
[et al.]. - Koszalin: PerMedia, 2011. - 331 s.:
portr.
Rec.: SADOWSKI Paweł, Rocz. Koszal. 2010 nr 38
(dr. 2011) s. 211-214
—————
2423. FIRCKS Klaus-Dieter v.: Die
Sammlung von Volkserzählgut auf Rügen
durch Rudolf B a i e r (1818-1907). Balt. Stud.
N.F. 2010 Bd. 96 (dr. 2011) s. 81-92
2424. ARSZYŃSKI Marian: B l a n k e n s t e i n Albert Herman Wilhelm (18291910), architekt, inwentaryzator i restaurator
zabytków architektury // In: Polski słownik
biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 4.
- Warszawa, 2011. - S. 14-15
Pracownik Wydz. Architektury Prowincji Pomorze,
prowadził również inwentaryzację pomiarowo-rysunkową Zamku Wysokiego w Malborku
2427. PŁOSZCZYŃSKA
Małgorzata:
Z dziejów szczecińskiej sceny teatralnej: Johann Christian B r a n d e s (1735-1799). Kronika Szczec. 2010 Nr 29 (dr. 2011) s. 65-72,
il., portr.
KALLAUR Kazimierz: Ludwig Wilhelm B r ü g g e m a n n … = poz. 362
2428. RADACKI Zbigniew: Poszukiwanie kryteriów działalności twórczej Henryka
B r u n s b e r g a [1350-1428?] ze Szczecina.
Mat. Zach.- pom. Nowa Seria 2007/2008 T.
4/5 z. 2 (dr. 2011) s. 5-57, il. Sum.
2429. WILD Jan: Jan B u g e n h a g e n :
organizator kościoła ewangelickiego // In:
Dziedzictwo myśli Lutra: zbiór studiów. Słupsk, 2011. - S. 65-94. Zsfg.
Dot. m.in. Pom. Zach. i Danii
2430. PTASZYŃSKA Danuta: D ą b r o w s k i Marian (1927-1995), zabytkoznawca, art. plastyk, wojewódzki konserwator
zabytków w Koszalinie // In: Polski słownik
biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 4.
- Warszawa, 2011. - S. 30
HIMMELE C., HIMMELE-DOLL D., KOWALCZYK-KONTOWSKA J.: Juchowo: […] rodziny D e n n i g … = poz. 2335
2431. PTASZYŃSKA Danuta: D r y w a
Zbigniew Antoni (1933-1997), konserwator
zabytków, działacz społeczny, pedagog // In:
Polski słownik biograficzny konserwatorów
zabytków. Z. 4. - Warszawa, 2011. - S. 30-32
Na Pom. Zach.
2425. LEC Zdzisław: Działalność dydaktyczna i naukowa ks. prof. zw. dr. hab. Lecha
B o ń c z y - B y s t r z y c k i e g o // In: Historia
ecclesiae in Pomerania. - Szczecin, 2008. - S.
19-49
2432. ZDRENKA Joachim: Genealogii
D z i a ł y ń s k i c h na Złotowie ciąg dalszy //
In: In tempore belli et pacis: ludzie, miejsca,
przedmioty. - Warszawa, 2011. - S. 371-380
180
Pomorze Zachodnie
2433. FILIPOWIAK Władysław: Władysław G a r c z y ń s k i (11.01.1925-06.01.2010).
Mat. Zach.- pom. Nowa Seria 2009/2010 T.
6/7 z. 1 (dr. 2011) s. 481-484, portr.
Archeolog, pracownik Muz. Narod. w Szczecinie
2434. OD ŻERANIA do Świnoujścia:
droga życiowa i aktywność społeczna Lechosława G o ź d z i k a (1931-2008) / red. Kazimierz Kozłowski. - Szczecin: „Dokument”,
2011. - 132, [28] s.: il.
2435. NEUMANN
Zbigniew,
DĄBROWSKI Bartosz, NEUMANN Maciej:
Docent, mgr inż. budowy okrętów Lesław
G ó r n i e w i c z [1919-1991]: twórca szczecińskiego ośrodka projektowania statków. Szczecin: Ośr. Rzeczoznawstwa SIMP, 2011.
- 160 s.: il., faks., portr., tab.
2436. HERMANN
Grassmann
[1809-1877]: roots and traces, autographs
and unknown documents / eds. Hans-Joachim Petsche [et al.]. - Basel: Bierkhäuser, 2009.
- XI, 256 s.: il.
Dot. szczecińskiego matematyka.
Tekst równol. w jęz. ang. i niem.
Dok. elektron.: http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=book&isbn=978-3-0346-0154-2
2437. WILFERT Michael, WENDT
Eckhard: Philipp G r e t s c h e r (1859-1937):
Komponist, Chordirigent, Sänger, Gesanglehrer und Musikkritiker. Pommern 2011 Jg.
49 H. 1 s. 12-16, il.
Dot. szczecińskiego kompozytora
2438. GUTSCHE Edda: Er prägte das
Stadtbild Stettins: Hermann H a k e n [18281916]. Pommern 2011 Jg. 49 H. 3 s. 37-38, il.
2439. FRĄCKOWIAK Maurycy: Paweł
H a s u k a (1919-1999). Biul. Hist. / Muz.
w Lęborku 2011 nr 34 s. 54-58, il., faks.
Pionier energetyki w Lęborku
2440. LOECK Gottfried: Der Schweizer
Johannes H a u s h e e r [1813-1841] macht
sich in Pommern bemerkbar. Pommern 2011
Jg. 49 H. 4 s. 18-23, il.
2441. BRZUSTOWICZ Grzegorz Jacek:
Pomorski krewny władców Anglii i Szkocji:
cesarski pułkownik Daniel von H e b r o n vel
Hepburn (16.10.1584 Stargard - 8.07.1628
Stargard). Stargardia 2011 T. 6 s. 171-194, il.,
faks. Zsfg.
2442. CYRULIK Józef: Wspomnienie ks.
Romana J a g o d z i ń s k i e g o , (1952-2011).
Prezbiterium 2011 R. 39 nr 12 s. 818-820
2443. TOMASZEWSKA Maria, SOROKA Jacek A.: K a ł u c k i Kazimierz (19352055), inż. chemik, prof. zw. PSzczec[ińskiej]
// In: Słownik biograficzny techników polskich. T. 22. - Warszawa, 2011 . - S. 59-62:
portr.
2444. RYMAR Edward: Początki podkoszalińskiego klanu rycerskiego K a m y k ó w
i Boninów. Rocz. Koszal. 2010 nr 38 (dr. 2011)
s. 65-78
2445. SKRZYPEK Ignacy: Fryderyk Wilhelm K a s i s k i [1805-1881], XIX-wieczny
archeolog - amator ze Szczecinka. Szczecin.
Zap. Hist. 2011 nr 5 s. 61-92, il., faks., mapy
2446. HAUZIŃSKI Jerzy: In memoriam:
Zenon K o p a ń s k i 1937-2011. Słup. Stud.
Hist. 2011 nr 17 s. 326-327, portr.
Historyk w Słupsku
2447. MAKOWSKA Beata: K o s t y n o w i c z Roman (1921-2008), ksiądz infułat,
konserwator malarstwa i rzeźby polichromowanej, diecezjalny konserwator zabytków
w Szczecinie // In: Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 4. - Warszawa, 2011. - S. 56-58
2448. FRANKEL Maria, MACHOLAK
Jan: Kazimierz K o z ł o w s k i : dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie (19752007). Archeion 2011 T. 112 s. 13-28. Sum.
Rés. Sod.
2449. WŁODARCZYK Edward: Laudacja ku czci profesora Kazimierza Kozłowskiego. Archeion 2011 T. 112 s. 29-36. Sum. Rés.
Sod.
Pomorze Zachodnie
2450. MAKOWSKA Beata: K u s z t e l s k i Leopold (1901-1966), historyk sztuki,
wojewódzki konserwator zabytków w Szczecinie // In: Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 4. - Warszawa, 2011.
- S. 71-72
2451. MAKOWSKA Beata: L a t o u r
Stanisław (1927-2007), architekt, profesor
Politechniki Szczecińskiej // In: Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z.
4. - Warszawa, 2011. - S. 74-76
2452. LOECK Gottfried: Otto L a u d a n
[1878-1957]: ein Wanderer zwischen den Regionen. Pommern 2011 Jg. 49 H. 3 s. 35-36, il.
Związany Pom. Zach.
2453. KURNATOWSKA Zofia: Lech L e c i e j e w i c z (26 I 1931 - 23 III 2011). Rocz.
Pol. Akad. Umiejętn. 2010/2011 (dr. 2011) s.
266-271
Prof., historyk, archeolog, badacz dziejów Pom.
Zach.
2454. BIEWER Ludwig: L e m c k e ,
Hugo [1835-1925]: Historiker. Ostd. Gedenktage 2010 s. 179-184, portr.
W Szczecinie
2455. GRAJEWSKI Grzegorz: Lutsch
H a n s (1854-1922), architekt, konserwator
zabytków prowincji śląskiej, później państwa
pruskiego // In: Polski słownik biograficzny
konserwatorów zabytków. Z. 4. - Warszawa,
2011. - S. 79-81
W l. 1880-1884 na Pom. Zach.
2456. OCHENDOWSKA-GRZELAK
Barbara: Miejsce Mittelalterliche Backsteinbauten Mittelpommerns Hansa Lutscha
w refleksji niemieckiej XIX-wiecznej historii
sztuki nad średniowieczną architekturą ceglaną. Stargardia 2011 T. 6 s. 345-362. Zsfg.
2457. BOGUSZEWSKA Irena: Koszaliński dziennikarz, żeglarz, podróżnik [Władysław Ł u c z a k ]. Rocz. Koszal. 2011 nr 39 s.
83-88
2458. KROCZYŃSKI Hieronim: Gottlieb M a a s s [1791-1861]: pastor, który wy-
181
przedził swoją epokę // In: Pomorzanie znani
i nieznani. [T.] 1. - Pruszcz Gdański, 2011.
- S. 56-65: il.
2459. MAKOWSKA Beata: M a d e j s k a
Lubomira (1917-2004), historyk sztuki, dokumentalista, p.o. wojewódzkiego konserwatora zabytków w Szczecinie // In: Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z.
4. - Warszawa, 2011. - S. 82-83
2460. RYMAR Edward: Początki rodu
rycerskiego von R a h m e l i losy wsi Ramlewo (Ramelow) na ziemi kołobrzeskiej (do
1945 r.). Rocz. Koszal. 2011 nr 39 s. 15-27
2461. PTASZYŃSKA Danuta: S i k o r a
Marian (1932-2005), archeolog, muzeolog,
organizator społecznej opieki nad zabytkami
w województwie koszalińskim // In: Polski
słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 4. - Warszawa, 2011. - S. 114-115
2462. KOJDER Ireneusz: Profesor Tadeusz S ł o w i k (1916-2010). Kronika Szczec.
2010 Nr 29 (dr. 2011) s. 173-175, il.
Lekarz w Szczecinie
2463. JUDEK Cecylia: Z żałobnej karty:
Urszula Barbara S z a j k o (1929-2011). Bibl.
Zach.- pom. 2011 R. 52 nr 3/4 s. 70-76
Kierownik Oddz. Starych Druków i Rękopisów
Książnicy Pom. w Szczecinie
2464. TWARDOCHLEB Bogdan: O Mikołaju S z c z ę s n y m (28 lipca 1945 - 14 maja
2010). Kronika Szczec. 2010 Nr 29 (dr. 2011)
s. 177-178, portr.
Muzyk w Szczecinie
2465. WŁODKOWSKI Robert: Ks. Zygmunt S z e l ą ż e k (1905-1982) drugi rządca
ze Lwowa. Prezbiterium 2011 R. 39 nr 5 s.
296-299
Proboszcz parafii św. Rodziny w Szczecinie w l.
1957-1980
2466. PTASZYŃSKA Danuta: S z w e j
Jerzy (1931-2002), etnograf, historyk sztuki, wojewódzki konserwator zabytków
w Koszalinie, dyrektor Muzeum Okręgowego
w Koszalinie // In: Polski słownik biograficz-
182
Pomorze Zachodnie
ny konserwatorów zabytków. Z. 4. - Warszawa, 2011. - S. 133-134
2467. BIAŁECKI Tadeusz: Wy s z a k .
Kronika Szczec. 2010 Nr 29 (dr. 2011) s. 61-64
Kupiec, żeglarz w XII-wiecznym Szczecinie
2468. TECHMAN Ryszard: Ludzie morskiego Szczecina. Cz. 20: [Zdzisław Z a ł a c h o w s k i (1904-1991)]. Kronika Szczec.
2010 Nr 29 (dr. 2011) s. 155-162, portr.
2469. KOZŁOWSKI Kazimierz: Piotr
Z a r e m b a [1910-1993]: lider polskiego
osadnictwa w Szczecinie: w 65. rocznicę przejęcia Szczecina przez Polskę. Kronika Szczec.
2010 Nr 29 (dr. 2011) s. 127-138, il.
2470. BORZYSZKOWSKI Józef: Kaszubska strona profesora Zbigniewa Z i e l o n k i
// In: Zbigniew Zielonka: pisarz, naukowiec
i przyjaciel. - Słupsk, 2011. - S. 11-20: il.
2471. KĘCIŃSKA-KACZMAREK Jowita: Sprawozdanie z promocji książki Zbigniew
Zielonka. Pisarz, naukowiec i przyjaciel, pod
red. Daniela Kalinowskiego. Acta Cassubiana
2011 T. 13 s. 484-487
2472. SOBIECKA Anna: Na marginesie
koncepcji regionalizmu słupskiego Zbigniewa Zielonki // In: Zbigniew Zielonka: pisarz,
naukowiec i przyjaciel. - Słupsk, 2011. - S.
263-272: il.
IX. OKRES DO 1815 R.
Zob. też poz.: 315, 320, 362, 407, 418, 518, 1175, 1762, 1765, 1792, 1803, 1808, 2074, 2077, 2081, 2082, 2090, 2095, 2110,
2117, 2121, 2127, 2150, 2158, 2283, 2285, 2286, 2320, 2322-2324, 2337, 2340, 2345, 2349, 2378, 2385-2387, 2399, 2406,
2414, 3345
2473. AUGE Oliver: Handlungsspielräume fürstlicher Politik im Mittelalter: der
südliche Ostseeraum von der Mitte des 12.
Jahrhunderts bis in die frühe Reformationszeit. - Ostfildern, 2009
Rec.: SCHLEINERT Dirk, Balt. Stud. N.F. 2010 Bd.
96 (dr. 2011) s. 109-110. - VERCAMER Grischa, Zs. f.
Ostmitteleur.- Forsch. 2011 Jg. 60 H. 3 s. 431-433
2474. AUGE Oliver: Zwischen Innovation und Tradition: epigraphische Zeugnisse
fürstlicher Selbstdarstellung in Mecklenburg
und Pommern im 16. Jahrhundert nebst einem Exkurs zu Alter und Entstehungshintergrund des sogenannten Ratiborsteins in der
Usedomer Marienkirche // In: Traditionen,
Zäsuren, Umbrüche: Inschriften des späten
Mittelalters und der frühen Neuzeit im historischen Kontext: Beiträge zur 11. Internationalen Fachtagung für Epigraphik [...]. - Wiesbaden, 2008. - S. 55-76
2475. BIERMANN Felix: Bootsgrab Brandgrab - Kammergrab: die slawischen
Gräberfelder von Usedom im Kontext der
früh- und hochmittelalterlichen Bestattungssitten in Mecklenburg und Pommern. - Rahden/Westf., 2009
Rec.: LAMPE Willi, Balt. Stud. N.F. 2010 Bd. 96 (dr.
2011) s. 114-115
2476. BIERMANN Felix: Functions of
the large Feldberg type strongholds from the
8th/9th century in Mecklenburg and Pomerania. Spraw. Archeol. 2011 [T.] 63 s. 149-173,
[4] s. tabl., il., mapa. Sum.
2477. BIERMANN Felix: Medieval elite
burials in eastern Mecklenburg and Pomerania. Antiquity 2008 Vol. 82 No. 315 s. 87-98
2478. CHUDZIAK Wojciech, KAŹMIERCZAK Ryszard, NIEGOWSKI Jacek:
Niektóre problemy badawcze wczesnośredniowiecznych miejsc kultu przy śródlądowych akwenach jeziornych na Pomorzu
Środkowym // In: Materiały z konferencji
konserwatorstwa archeologicznego zorganizowanych przez Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego [...]. - Warszawa,
2007. - S. 257-270: il.
2479. DZIĘCIELSKI Marek: Aktywność
społeczno-polityczna szlachty pogranicza lęborskiego. - Gdańsk, 2009
Rec.: SZULTKA Zygmunt: Wokół losów szlachty lęborsko-bytowskiej w XVI-XX wieku, Zap. Hist. 2011 T.
76 z. 3 s. 137-166
Pomorze Zachodnie
2480. DZIĘCIELSKI Marek: Kultura polityczna i drogi awansu szlachty kaszubskiej:
studium nad elitami ziemi lęborskiej w XVIXVIII wieku. - Gdańsk, 2010
Rec.: KACZOROWSKI Włodzimierz, Opol. Stud.
Administrac.- Prawne 2011 [T.] 8 s. 165-167
2481. EKSKLUZYWNE życie - dostojny
pochówek: w kręgu kultury elitarnej wieków
średnich: Wolińskie Spotkania Mediewistyczne I / red. Marian Rębkowski. - Wolin: [S.n.],
2011. - 312 s.: il. Sum. Streszcz.
Z treści: DWORACZYK Marek, PIOTROWSKI
Andrzej: Próba lokalizacji wczesnośredniowiecznych
grodzisk u ujścia Świny w świetle analizy morfostratygraficznej wałów wydmowo-mierzejowych s. 13-20. - FILIPOWIAK Wojciech: Statek z Kamienia Pomorskiego
jako źródło do badań wczesnośredniowiecznej żeglugi u
ujścia Odry s. 21-42. - SZYDŁOWSKI Marcin: Wstępna
analiza kamiennych osełek z wczesnośredniowiecznego
Wolina s. 45-50. - BALCERZAK Tatiana, GIBCZYŃSKI
Maciej, SŁOWIŃSKI Sławomir: Woliński zamek: odkrycie zapoznanej siedziby ksiażąt pomorskich s. 53-64.
- KOWALSKA Anna Bogumiła: Archeologia o dzieciach
w średniowiecznym Szczecinie s. 66-83. – MORAWIEC
Jakub: Ekskluzywni wojownicy: elitarny wymiar legendy
o Jomswikingach s. 87-110. - ROSIK Stanisław: Zjazd
w Usedom (1128): zachodniopomorska elita w obliczu
końca świata barbarzyńców s. 111-115. - BOROŃ Piotr:
Rex Pomeranorum: o próbie awansu w hierachii władców
pomorskich w XII wieku s. 117-131. - KLEINGÄRTNER Sunhild: Menzlin’s elite: some considerations as to
the elite against the background of structural changes in
Slavonic times on the Southern Baltic coast s. 177-190. URBAŃCZYK Przemysław: Do „grobowej deski” i dalej:
społeczna funkcja elitarnych pochówków w świecie nordyckim s. 193-204. – MICHAJLOV Kirill A.: Chambergraves as interregional phenomenon of the Viking age:
from Denmark to Rus’ s. 205-221. – HOLMQUIST Lena:
Birka’s Garrison and its warriors: professionalism and
the elite in Scandinavian Viking age socjety s. 223-232.
– NAWROLSKA Grażyna: Dzbany z Saintonge w trzynastowiecznym Elblągu s. 261-272. - ROMANOWICZ Paulina: Standardy luksusu: naczynia kamionkowe w późnośredniowiecznym Stargardzie s. 273-286
2482. GROSSNICK Heide: Ein bronzezeitliches Hügelgrab mit slawischen Nachbestattungen von Lubkow, Lkr. Rügen / mit
einem Beitrag Antja Bartel. Archäol. Berichte
aus Mecklen.-Vorpomm. 2011 Bd. 18 s. 39-61
2483. GROSSNICK Heide: Ein Urdolmen und zwei erweiterte Dolmen der neolithischen Nekropole im Forst Prora, Lkr.
Rügen. Archäol. Berichte aus Mecklen.-Vorpomm. 2011 Bd. 18 s. 7-16
183
2484. HEINRICH Aneta: Fryderyk Wilhelm I i jego znaczenie dla brandenburskopruskich starań o zagospodarowanie pomorskiej tożsamości. Nasze Pomorze 2010 nr
12 (dr. 2011) s. 11-23
2485. INSEL im pommrischen Meer:
Beiträge zur Geschichte Rügens / hrsg. v.
Irmfried Garbe, Nils Jörn; Gesellschaft für
Pommersche Geschichte, Alterumskunde
und Kunst e.V. - Greifswald, 2011. - 352 s.:
il., mapy
Treść: JÖRN Nils, GARBE Irmfried: Insel im pommrischen Meer s. 9-14. - WISNIEWSKI Roswitha: Wizlav III. [ok. 1265-1325]: Rügenfürst und Minnesänger
s. 15-22. - BÖCKER Heidelore: Städtepolitik im Fürstentum Rügen in vergleichender Betrachtung s. 23-66.
- BÜTTNER Bengt: Rügen und Dänemark: die kirchlichen Verbindungen bis zur Reformation s. 67-84. - JÖRN
Nils: Wann sie bey der Stadt schlafen, so wache ich: Moritz Ulrich Graf zu Putbus: ein Rüganer als Präsident am
Wismarer Tribunal s. 85-134. - PETRICK Fritz: Vom Rügianischen Distrikt zum Kreis Rügen: die Verwaltung auf
Rügen im 18. und 19. Jahrhundert s. 135-156. - FARIN
André: Eine Residenz für den Fürsten: Wilhelm Malte
[1783-1854] Fürst und Herr zu Putbus gründet den ersten
Seebadeort der Insel Rügen s. 157-186. - ALVERMANN
Dirk: Kosegarten [Ludwig Gotthard (1758-1818)], Rügen
und die Liebe s. 187-216. - GARBE Irmfried: Märchen als
Lebensmittel: zur Märchendichtung Ernst Moritz Arndts
[1769-1860] s. 217-256. - ROSENOW Gundula: Könnte
ich Ihnen nur recht sagen, nie ich mich auf Rügen freue:
Schleiermacher auf Rügen s. 257-308. - HOLZ Martin:
Evakuierte, Flüchtlinge und Vertriebene in MecklenburgVorpommern 1945-1961 am Beispiel der Insel Rügen s.
309-336
2486. JANOWSKI Andrzej: Early medieval chamber graves on the south coast of
the Baltic Sea // In: Der Wandel um 1000:
Beiträge der Sektion zur slawischen Frühgeschichte der 18. Jahrestagung des Mittel- und
Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung [...]. - Langenweissbach, 2011. - S.
257-267
2487. KAJKOWSKI Kamil, KUCZKOWSKI Andrzej: Pokarm duszy - pokarm
dla ciała: szczątki zwierzęce we wczesnośredniowiecznej przestrzeni grzebalnej Pomorza.
Mat. Zach.- pom. Nowa Seria 2009/2010 T.
6/7 z. 1 (dr. 2011) s. 327-356, il, mapy. Sum.
2488. KLATT Stefan, RUCHHÖFT
Fred: Die spätmittelalterliche Burgstelle von
184
Pomorze Zachodnie
Wackerow, Lkr. Ostvorpommern. Archäol.
Berichte aus Mecklen.-Vorpomm. 2011 Bd. 18
s. 129-133
2489. KOKOWSKI Andrzej: Przygoda
z archeologią czyli najstarsze dzieje Krajny
Złotowskiej (do czasów lokacji miasta Złotowa). - Warszawa: Wydaw. Trio, 2011. - 487
s., [8] s. tabl.: il., faks., portr., tab. Bibliogr. s.
437-457. Zsfg.
2490. KUCZKOWSKI Andrzej: Wczesnośredniowieczny topór z Jeziora Bobięcińskiego gm. Miastko, pow. Bytów. Mat. Zach.pom. Nowa Seria 2009/2010 T. 6/7 z. 1 (dr.
2011) s. 443-437, il.
2491. KUHLMANN Norbert: Von der
Steinzeit bis ins Mittelalter: die Ausgrabungen in Steinfurth, Lkr. Ostvorpommern. Archäol. Berichte aus Mecklen.-Vorpomm. 2011
Bd. 18 s. 22-32
2492. LEUBE Achim: Die „Gustower
Gruppe” der frühen römischen Kaiserzeit:
Forschungsgeschichte und Forschungsstand
// In: Nadodrze w starożytności: konferencja,
Grabice, 23-30 czerwca 2004 roku. - Zielona
Góra, 2011. - S. 91-115: il., mapy. Zsfg.
Na Pom. Zach.
2493. MAIER Elke: „... die Hexe muss
brennen!”: über Hexen und Hexenprozesse
in Pommern. Pommern 2011 Jg. 49 H. 2 s.
29-35, il., faks.
2494. MATUSZEWSKA Agnieszka: Groby podkurhanowe dolnoodrzańskiej grupy
kultury ceramiki sznurowej // In: Kurhany
i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu
p.n.e. - Kraków, 2011. - S. 417-424: il., mapa.
Sum.
2495. MĄCZYŃSKA Magdalena: Der
frühvölkerwanderungszeitliche
Hortfund
aus Łubiana, Kreis Kościerzyna (Pommern) /
mit Beitr. Jacek Andrzejowski. Bericht d. Römisch-German. Kommission 2009 Bd. 90 (dr.
2011) s. 7-481
2496. MĄCZYŃSKA Magdalena: Pommern in der Völkerwanderungszeit: 20 Jahre
nach dem Aufsatz von Kazimierz Godłowski
// In: Barbaren im Wandel: Beiträge zur Kultur- und Identitätsumbildung in der Völkerwanderungszeit. - Brno, 2007. - S. 147-171
2497. MEIER Martin: Vorpommern
nördlich der Peene unter dänischer Verwaltung 1715 bis 1721: Aufbau einer Verwaltung
und Herrschaftssicherung in einem eroberten Gebiet. - München, 2008
Rec.: JÖRN Nils, Pommern 2011 Jg. 49 H. 1 s. 42-43
2498. MÜLLER-WILLE Michael: Zwischen Starigart/Oldenburg und Novgorod:
Beiträge zur Archäologie west- und ostslawischer Gebiete im frühen Mittelalter. - Neumünster: Wachholtz, 2011. - 312 s.: il., mapy.
- (Studien zur Siedlungsgeschichte und Archäologie der Ostseegebiete; Bd. 10). Bibliogr. s. 294-310
Rec.: WOŁOSZYN Marcin, Acta Archaeol. Carpathica 2011 Vol. 46 s. 214-218
2499. NORTH Michael: Die Auswirkungen der Kontinentalsperre auf das nördliche
Deutschland und den Ostseeraum // In: Das
Jahr 1806 im europäischen Kontext: Balance,
Hegemonie und politische Kulturen. - Köln,
2008. - S. 135-148: il., tab.
Dot. m.in. Pom. Zach.
2500. PETRICK Fritz: Rügens Geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart: in
fünf Teilen. Tl. 3: Rügens Schwedenzeit 16481815. - Putbus, 2009
Rec.: JÖRN Nils, Balt. Stud. N.F. 2010 Bd. 96 (dr.
2011) s. 120-121
2501. POSSELT Normen, RUCHHÖFT
Fred: Burgwall Rubenow, Lkr. Ostvorpommern: Herrschaftsmittelpunkt in der terra
Wusterhusen? Archäol. Berichte aus Mecklen.Vorpomm. 2011 Bd. 18 s. 22-32
2502. ROGALSKI Bartłomiej: Stan badań nad młodszym okresem przedrzymskim
na Pomorzu Zachodnim i Pomorzu Przednim
// In: Nadodrze w starożytności: konferencja,
Grabice, 23-30 czerwca 2004 roku. - Zielona
Góra, 2011. - S. 75-90, mapa. Zsfg.
Pomorze Zachodnie
2503. ROSIK Stanisław: W sprawie polskich misji do krajów pogańskich w wiekach
średnich (wokół konwersji Pomorzan w dobie Bolesława Krzywoustego) // In: Dynamika przemian społecznych i religijnych w średniowieczu. - Warszawa, 2011. - S. 223-229.
Zsfg.
2504. RUCHHÖFT Fred: Die Burg am
Kap Arkona: Götter, Macht und Mythos. Schwerin: Landesamt f. Kultur u. Denkmalpflege, 2010. - 96 s.: il., mapy. - (Archäologie
in Mecklenburg-Vorpommern ; 7). Bibliogr.
s. 91-94
2505. RYMAR Edward: Czy Zitarigroda
z 1124 roku to Stargard nad Iną? Stargardia
2011 T. 6 s. 13-23. Zsfg.
2506. RYMAR Edward: Stefan Czarniecki i jego podkomendni w Nowej Marchii
i Księstwie Pomorskim w latach 1656-1659.
Stargardia 2011 T. 6 s. 203-221, il., mapy.
Zsfg.
185
2507. SCHLEINERT Dirk: Holländer
an der Uecker: ein Kolonisationsvorhaben
in Vorpommern unter Herzog Philipp Julius
[1584-1625] zu Beginn des 17. Jahrhunderts.
Pommern 2011 Jg. 49 H. 3 s. 22-26, il.
Die SCHWEDISCHE Landesaufnahme von Pommern… = poz. 412
2508. SMOLIŃSKI Marek: Między dwoma organizacjami państwowymi: biskup kamieński Herman von Gleichen i jego stosunki z książętami Pomorza Zachodniego oraz
margrabiami brandenburskimi. Średniowiecze Pol. i Powsz. 2011 T. 3(7) s. 25-44. Sum.
Zsfg.
2509. WILKE Gerard: Wczesnośredniowieczne mosty w północno-zachodniej części Polski w świetle źródeł archeologicznych:
możliwości i ograniczenia rekonstrukcji mostów // In: Non sensistis gladios: studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę
urodzin. - Łódź, 2011. - S. 449-461: il., mapa
Częściowo dot. Pom. Zach.
X. OKRES OD 1815 R. DO 1945 R.
1. Od 1815 r. do 1918 r.
Zob. też poz.: 2077, 2091, 2094, 2177
2510. FISCHER Hubertus: Konservative
Vereine und Wahlen 1848/49 in Pommern.
Zesz. Kulickie 2011 nr 8 s. 88-116. Streszcz.
2511. FLEMMING Jens: „Der Pommer hat viel Sinn für Gesetz und Ordnung”:
Landarbeiter in Vormärz und Revolution
1847-1849. Zesz. Kulickie 2011 nr 8 s. 63-87.
Streszcz.
2512. MELLIES Dirk: „Exzesse gegen
Personen und Eigenthum”: sozialer Protest
in Pommern 1847-1849. Zesz. Kulickie 2011
nr 8 s. 40-62, tab. Streszcz.
2513. RUMIŃSKI Krzysztof: Revolution, wo bleibst du?: die Auswirkungen des
Völkerfrühlings auf das politische Leben in
Hinterpommern um die Mitte des 19. Jahrhundert. Zesz. Kulickie 2011 nr 8 s. 185-215,
tab. Streszcz.
2514. W POSZUKIWANIU tożsamości:
od idei samorządności do samorządzenia:
aktywność obywatelska na Pomorzu Zachodnim od XIX do XXI wieku / red. Adam
Makowski; Uniwersytet Szczeciński. Instytut
Historii i Stosunków Międzynarodowych. Szczecin, 2011. - 424 s.: mapy, tab., wykr.
Z treści: WŁODARCZYK Edward: Samorząd miejski w Gdańsku i Szczecinie na przełomie XIX i XX wieku s. 17-34. - CHLEBOWSKA Agnieszka, CHOJECKI
Dariusz K.: Dzieci, ubodzy i chorzy jako wspólny obszar
aktywności władz samorządowych i organizacji pożytku
publicznego w Szczecinie na początku XX wieku s. 35-62.
- STĘPIŃSKI Miłosz: Szybkość, elegancja, przeżycie piękna: sportowo-turystyczne zamiłowania elit społecznych
Szczecina w końcu XIX i na początku XX wieku s. 63-88.
- KOZŁOWSKI Kazimierz: Wokół postaw społeczności
lokalnej Pomorza Zachodniego w okresie kształtowania ustroju i jego przemian w Polsce Ludowej s. 89-106.
- PTASZYŃSKI Radosław: Między przystosowaniem
a oporem społecznym na Pomorzu Zachodnim w latach
1945-1948 s. 129-151. - MAKOWSKI Adam: Wyłom
w systemie: doraźne i trwałe skutki aktywizacji społecznej
w okresie października 1956 roku [na Pom. Zach.] s. 153167. - MATŁAWSKI Bogdan: Kultura ludowa jako forma
niekoncesjonowanej aktywności publicznej na Pomorzu
Zachodnim po drugiej wojnie światowej na przykładzie
186
Pomorze Zachodnie
wybranych form pobożności ludowej s. 239-258. - WOJTASZAK Andrzej: Aktywność polityczna społeczeństwa
na Pomorzu Zachodnim w latach 1989-2009 na tle kraju:
studium politologiczne s. 259-281. - MAKOWSKA Małgorzata: Oświata niepubliczna jako forma aktywności
obywatelskiej na Pomorzu Zachodnim po 1989 roku s.
335-358. - CZAPIEWSKI Tomasz: Organizacje pozarządowe na Pomorzu Zachodnim po 1989 roku s. 359384. - TERELAK Albert, KLEPAJCZUK Bolesław, KOŁODZIEJCZAK Sebastian: Imno: wspólnota działania:
rozwój podmiotowości obywatelskiej w społecznościach
lokalnych Pomorza Zachodniego s. 385-408
2515. ZDRENKA Joachim: Mieszkańcy
Ziemi Złotowskiej polegli w I wojnie światowej 1914-1918 = Die Gefallenen des Flatower
Landes im 1. Weltkrieg 1914-1918. - Złotów:
Wydaw. Eterneum, 2011. - 343 s.: il. - (Biblioteka Muzeum Ziemi Złotowskiej; T. 7).
Bibliogr. s. 299-311
Tekst w jęz. niem.; wstęp w jęz. pol. i niem.
2. Od 1919 r. do 1939 r.
Zob. też poz.: 191, 1943, 1944, 2148, 2269, 2514, 2527
2516. RYŚ Małgorzata: Vademecum walki o polskość Ziemi Bytowskiej. - Bytów: na
zlec. I Liceum Ogólnokszt., 2011. - 98 s.: il.,
portr., tab.
2517. SCHAUBS Martin: Märzstürme
in Pommern: der Kapp-Putsch in Preussens
Provinz Pommern. - Marburg, 2008
Rec.: MELLIES Dirk, Balt. Stud. N.F. 2010 Bd. 96 (dr.
2011) s. 137-139
2518. SKÓRA Wojciech: Działalność
polskiego wywiadu wojskowego w międzywojennym Szczecinie (1919-1939). Prz.
Zach.- pom. 2011 R. 26 z. 1 s. 7-41. Zsfg.
2519. STĘPIŃSKI Włodzimierz: Preussische Nationalkonservative über die Zweite
Polnische Republik: Polen im DNVP-Vereinsblatt „Pommersche Tagespost” in der ersten Hälfte des Jahres 1923. Stud. Marit. 2011
Vol. 24 s. 175-196. Streszcz.
3. Od 1939 r. do 1945 r.
Zob. też poz.: 1986, 2079, 2099, 2102, 2354, 2374, 2375,
2383, 2534
2520. ANISZEWSKA Jolanta: W obowiązku pamięci...: Stalag II D i formy upamiętniania jeńców wojennych w Stargardzie
Szczecińskim. Łambin. Rocz. Muz. 2011 T. 34
s. 9-26. Sum. Zsfg.
2521. ANISZEWSKA Jolanta, BIERCA
Andrzej, CLEMENS Petra: Miejsca pracy
przymusowej Polaków w Stralsundzie i Stargardzie (1939-1945) / Prora-Zentrum e.V.
- [Bergen], [2011]. - 113 s.: il., faks., portr. (Prora-Zentrum; T. 3)
2522. BARTNIK Piotr: Opracowanie
wstępne dotyczące zespołu obozów jenieckich w rejonie Gross Born - Hammerstein
(Borne Sulinowo - Czarne). Przeszłość i Pamięć 2011 nr 38 s. 259-266, il., mapy, tab.
2523. BIEGUN Iwona: Obozy Gross
Born w zasobie archiwalnym Centralnego
Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Łambin. Rocz. Muz. 2011 T. 34
s. 145-157. Sum. Zsfg.
2524. HARDER Günther, KLASIK Marian: Dziwnowski front 5.3.1945 - 4.5.1945.
- Goleniów: Drukarnia Arkusz, 2011. - 166
s., [21] k. tabl., [4] k. tabl. skł.: il.
2525. LEMAŃSKI Jarosław: Jednostki
pancerne 1 Armii Wojska Polskiego w walkach na ziemi wałeckiej w 1945 r. Stud. i Mat.
do Dziejów Ziemi Wałeckiej 2011 nr 2 s. 4061, il., tab.
2526. LINDENBLATT Helmut: Pommern 1945: eines der letzten Kapitel in der
Geschichte vom Untergang des Dritten Reiches. - Würzburg, 2008
Rec.: STĘPIŃSKI Włodzimierz, Zap. Hist. 2011 T. 76
z. 1 s. 153-157
Pomorze Zachodnie
2527. POMORZE militarne. Cz. 5:
Z dziejów militarnych Pomorza Zachodniego: studia i materiały / red. Krzysztof Rosiak,
Henryk Walczak, Andrzej Wojtaszak; Szczecińskie Towarzystwo „Pogranicze”. - Szczecin,
2011. - 239 s.: il., mapy, portr., tab.
Z treści: AKSAMITOWSKI Andrzej: Kołobrzeg
w planach militarnych Niemiec w 1945 s. 9-24. - CIECHANOWSKI Jakub: Operacja Pomorska 1945: polski
wkład s. 25-42. - BRZEZIŃSKI Piotr: Ocena szans operacji zaczepnej o kryptonimie „Sonnenwende” na podstawie analizy możliwości niemieckich wojsk pancernych
w końcowym etapie II wojny światowej: luty 1945 rok s.
43-62. - SKUZA Cezariusz: Lotnictwo i broń pancerna
Północnej Grupy Wojsk: Armia Czerwona na Pomorzu
Zachodnim s. 63-86. - SADOWSKI Sławomir: Uzbrojenie
pancerne i lotnicze w pomorskich jednostkach wojskowych w latach 1945-1989 s. 87-110. - KOZAK Zygmunt:
Geneza, organizacja oraz działalność Samodzielnej Eskadry Lotnictwa Rozpoznawczego Wojsk Ochrony Pogranicza w latach 1958-1970 s. 111-132. - ZIOMEK Ewelina:
Uwarunkowania rozbudowy portu szczecińskiego w polskiej polityce morskiej po II wojnie światowej s. 215-219
Cz. 4 zob. bibliogr. za 2011 r. poz. 2079
2528. ZDRENKA Joachim: Mieszkańcy
Ziemi Złotowskiej polegli w II wojnie światowej 1939-1945 = Die Gefallenen des Landkreises Flatow im 2. Weltkrieg 1939-1945. Złotów: Wydaw. Eterneum, 2011. - 350 s.: il.,
faks., portr., tab. - (Biblioteka Muzeum Ziemi
Złotowskiej; T. 8)
Tekst w jęz. niem.; wstęp w jęz. pol. i niem.
187
2529. ZWYKŁY żołnierski los: jeńcy wojenni na Pomorzu Zachodnim (1939-1945)
/ red. Jolanta Aniszewska, Renata KobylarzBuła, Piotr Stanek; Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu;
Gmina Borne Sulinowo; Muzeum w Stargardzie. - Opole, 2011. - 259, [5] s.: il., faks., tab.
Sum. Rés. Zsfg.
Z treści: SENFT Stanisław: Obozy jenieckie w II
Okręgu Wojskowym Wehrmachtu w świetle materiałów
z Archiwum Międzynarodowego Komitetu Czerwonego
Krzyża w Genewie s. 9-50. - KOBYLARZ-BUŁA Renata,
STANEK Piotr: Jeńcy wojenni w obozach Hammerstein
(1939-1945): stan badań s. 51-68. - GOMET Doriane:
Sport i kultura fizyczna jako formy aktywności zbawienne
dla francuskich oficerów - jeńców II Okręgu Wojskowego
Wermachtu s. 93-106. - TARNAWSKI Piotr: Z Dieppe do
niemieckiej niewoli: Kanadyjczycy w Stalagu II D Stargard s. 107-119. - MACZULIS Robert: Doktor porucznik
Edmund Mroczkiewicz [1902-1964]: lekarz i konspirator
w Stalagu II B Hammerstein s. 151-161. - SZUTOWICZ
Andrzej: Janusz Szaybo [1904-1944]: aspirant ze Stalagu II B Hammerstein s. 163-177. - SKOWRONEK Tomasz: Wbrew regulaminowi: współpraca Maksymiliana
Kreutzingera [1904-1969] z Ernestem Heimem [?-1944]
w Oflagu II D Gross Born s. 179-194. - KOLA Andrzej:
Cmentarze obozów jenieckich Wehrmachtu z okresu II
wojny światowej w rejonie Gross Born-Rederitz w świetle
badań archeologicznych s. 195-210. - KLASICKA Małgorzata, REZLER-WASIELEWSKA Violetta: Powstańcy warszawscy w Oflagu II D Gross Born s. 212-235. - SZAYBO
Janusz: „By myśli moje i słowa były z Wami...”: listy Janusza
Szaybo [1904-1944] z niewoli / oprac. Jolanta Aniszewska
s. 243-249. - OŚWIADCZENIA komendantów Stalagu II
B Hammerstein i Stalagu II D Stargard złożone podczas
procesu Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu w Norymberdze / oprac. Jolanta Aniszewska s. 251-259
XI. POMORZE ZACHODNIE PO 1945 R.
Zob. też poz.: 202, 333, 337, 537, 548, 596, 685, 1991, 2000, 2009, 2027, 2039, 2060, 2063, 2079, 2081, 2082, 2085, 2086,
2088, 2092, 2093, 2098-2101, 2103-2107, 2111, 2112, 2128, 2130, 2134, 2136, 2163, 2165, 2170, 2237, 2254, 2255, 2257,
2258, 2260, 2264, 2266, 2268, 2276, 2289, 2294, 2303, 2305, 2311, 2312, 2319, 2347, 2348, 2354, 2369, 2383, 2388, 2393,
2395, 2397, 2399, 2400, 2401, 2404, 2434, 2469, 2472, 2525-2527, 2636
2530. BORUCKI Robert: Społeczeństwo
województwa koszalińskiego wobec śmierci
Stalina w świetle zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie. Rocz. Koszal. 2010 nr 38
(dr. 2011) s. 109-117
2531. BUKOWSKI Krzysztof: Funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Wałczu w latach
1945-1956: (zarys problemu). Stud. i Mat. do
Dziejów Ziemi Wałeckiej 2011 nr 2 s. 62-79,
il., faks.
2532. BUKOWSKI Krzysztof: Ośrodek
Odosobnienia w Głębokiem (1981-1982)
w dokumentach Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Szczecinie. Rocz. Koszal. 2010 nr 38 (dr.
2011) s. 153-177
2533. BUKOWSKI Krzysztof: Polityczni
w kamaszach: ćwiczenia żołnierzy rezerwy
w 68 Pułku Czołgów Średnich w Budowie
1982-1983 w dokumentach Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
188
Pomorze Zachodnie
Polskiemu w Szczecinie. Rocz. Koszal. 2011
nr 39 s. 135-151
2542. KACHNICZ Zenon: Młodzież
w konspiracji antykomunistycznej na Pomorzu Zachodnim 1945-1956. - Koszalin, 2010
2534. CIECHANOWSKI Grzegorz, CIECHANOWSKI Jakub: Ostatni pułk artylerii
na Pomorzu. Stud. Artyleryjskie 2011 [T. 1] s.
10-22, il.
Rec.: CHRZANOWSKI Bogdan, Prz. Zach. 2011 R.
67 nr 4 s. 248-250
2535. CIESZYŃSKA Hanna: Trudne
początki polskiego Pomorza na przykładzie
Szczecinka w latach 1945-1948 // In: Pamiętnik XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów w Szczecinie. - Szczecin,
2011. - S. 269-276
2536. CZAIŃSKI Jacek: Obrady XVII
Powiatowej Konferencji SprawozdawczoWyborczej Komitetu Powiatowego Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wałczu
w 1970 roku. Stud. i Mat. do Dziejów Ziemi
Wałeckiej 2011 nr 2 s. 105-118, il., faks.
2543. KACHNICZ Zenon: Młodzieżowe organizacje antykomunistyczne na ziemi
koszalińskiej w pierwszych powojennych latach, odwołujące się do tradycji Armii Krajowej. [Cz. 1]-2. Rocz. Koszal. 2010 nr 38 (dr.
2011) s. 95-108; 2011 nr 39 s. 35-51
2544. KACHNICZ Zenon: Osadnictwo
i tworzenie polskiej administracji na ziemi
zachodniopomorskiej w 1945 roku. Symbolae
Europaeae 2011 nr 4 s. 127-141
2545. KACHNICZ Zenon: Polskie
Stronnictwo Ludowe w walce o władzę na
Pomorzu Zachodnim 1945-1947. Symbolae
Europaeae 2011 nr 4 s. 113-125
2537. CZAPIEWSKA Gabriela: Pauperyzacja i marginalizacja środowisk popegeerowskich Pomorza Środkowego // In: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej:
geografia człowieka. - Warszawa, 2008. - S.
170-176: mapy. Sum.
2546. KACPRZAK Paweł: Die Zwangsaussiedlung der Deutschen aus Polen 19451948: Organisation und Durführung. - Łódź:
Wydaw. Akad. Hum.- Ekonom., 2011. - 383,
[1] s.: il., tab. Bibliogr. s. 353-376
2538. CZYSZKIEWICZ Ryszard: Wyborczy klimat regionu szczecińskiego. Europa Regionum 2010 T. 13 (dr. 2011) s. 223-240,
tab. Sum.
2547. KENAR Tomasz, KUBAJ Artur:
Konfederacja Polski Niepodległej na Pomorzu Zachodnim // In: Konfederacja Polski
Niepodległej na drodze do wolności. - Kraków, 2011. - S. 101-118
2539. DOMKE Radosław: Ziemie Zachodnie i Północne w propagandzie lat 19451948. - Zielona Góra: Ofic. Wydaw. Uniw.
Zielongórskiego, 2010. - 310 s. Bibliogr. s.
295-304
Rec.: STRAUCHOLD Grzegorz, Śląski Kwart. Hist.
Sobótka 2011 R. 66 nr 3 s. 138-142
2540. DUDEK Marianna, DUDEK Zbigniew: Grudzień ‘70 w Szczecinie: historia
jednej śmierci / rozm. Hubert Simiński. Rocz.
Chojeński 2011 T. 3 s. 223-226
2541. KACHNICZ Zenon: Harcerze
w konspiracji antykomunistycznej na Pomorzu Zachodnim 1945-1956. Grot 2011 R. 12
nr 34/35 s. 87-109
Toż w jęz. pol. zob. bibliogr. za 2010 r poz. 2939
2548. KNAP Paweł: Szczecin - de(kon)strukcja: subiektywny przewodnik po miejscach skazanych na zapomnienie // In:
Damnatio memoriae w europejskiej kulturze
politycznej. - Szczecin, 2011. - S. 285-288
2549. KOŚCIELNA Beata: Gorące lato
i złota polska jesień w Szczecinie w 1980 r.
Glaukopis 2011 nr 21/22 s. 204-239. Sum.
2550. KOŚCIELNA Beata: Naznaczeni,
potępieni i sprzedani: z dziejów „ekskluzji”
w PRL na przykładzie osób wyrzuconych
z pracy po protestach robotników z Czerwca
‘76 w Szczecinie. Glaukopis 2009 nr 15/16 s.
238-250
Pomorze Zachodnie
2551. KOZŁOWSKA Urszula: Malaria
na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1949
w dokumentach Państwowego Urzędu Repatriacyjnego i Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskiego. Prz. Zach.- pom. 2011 R. 26 z. 4 s.
91-102, tab., wykr. Sum.
189
2559. NAMIOTKO Joanna, NAMIOTKO Aleksandra: Polski Skauting Podziemny:
raz jeszcze. Biul. Hist. / Muz. w Lęborku 2011
nr 34 s. 20-25
Dot. organizacji konspiracyjnej w Lęborku w l. 19491950
2552. KOZŁOWSKI Kazimierz: Pomorze Zachodnie w Polsce: o periodyzacji historii po 1945 r. i polonizacji regionu // In:
Spotkania z nauką w Szczecinku i Bornem
Sulinowie: XI Zachodniopomorski Festiwal
Nauki. - Szczecin, 2011. - S. 76-84
2560. PAZIEWSKI Michał: Komisja Robotnicza w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa
Warskiego // In: Wolne Związki Zawodowe
z perspektywy trzydziestu lat: materiały pokonferencyjne [...]. - Katowice, 2008. - S. 1745
2553. KOZŁOWSKI Kazimierz: Problemy niemieckiego dziedzictwa i polskiej
tożsamości na przykładzie Pomorza Zachodniego po 1989 roku // In: Europa regionów:
tradycje i perspektywy. - Zielona Góra, 2002.
- S. 133-140
2561. PAZIEWSKI Michał: Strajk generalny 22-25 stycznia 1971 roku w aglomeracji szczecińskiej: analiza politologiczna // In:
Strajki w Polsce w XX wieku. - Warszawa,
2011. - S. 175-187
2554. KSIĘŻAK Alina: „Solidarność”
w województwie koszalińskim w pierwszych
dniach stanu wojennego. Zesz. Nauk. Koszal.
Wyż. Szk. Nauk Human. 2011 nr 7 s. 93-99.
Streszcz. Sum.
2562. POLSKIE Ziemie Zachodnie: studia socjologiczne / red. Andrzej Michalak,
Andrzej Sakson, Żaneta Stasieniuk. - Poznań:
Inst. Zach., 2011. - 288 s.: il., tab. - (Ziemie
Zachodnie. Studia i Materiały; nr 26)
2557. LEWANDOWSKI Roman: Urząd
Zatrudnienia w Szczecinie i jego funkcjonowanie na terenie województwa szczecińskiego w latach 1945-1950: raport z badań. Prz.
Zach.-pom. 2011 R. 26 z. 4 s. 59-89, tab. Zsfg.
Z treści: WOŹNIAK Robert B.: Pięćdziesiąt lat socjologii na Pomorzu Zachodnim s. 13-30. - DURKA Włodzimierz: Orientacje teoretyczne w badaniach socjologicznych Ziem Zachodnich i Północnych Polski (w latach
1945-1990) s. 53-64. - JACHER Władysław: Problemy
adaptacji społeczno-kulturowej ludności polskiej na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 roku s. 67-78.
- SAKSON Andrzej: Przemiany tożsamości lokalnej i regionalnej mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych
s. 79-100. - GOŁDYKA Leszek: Przeobrażenia demograficzne regionu zachodniopomorskiego u schyłku XX i na
początku XXI wieku s. 119-128. - KAMOLA-CIEŚLIK
Małgorzata: Wpływ uwarunkowań politycznych na rozwój przemysłu stoczniowego na Pomorzu Zachodnim
w latach 1948-1970 s. 129-146. - STASIENIUK Żaneta:
Wybrane społeczno-kulturowe uwarunkowania integracji zbiorowości Ziem Zachodnich i Północnych Polski s.
147-155. - CZYSZKIEWICZ Ryszard: Decyzje wyborcze
w okręgu szczecińskim s. 205-224. - KOWALEWSKI Maciej: Mit miasta portowego jako atrakcja turystyczna s.
225-235. - LEMAŃCZYK Magdalena: Instytucje mniejszości niemieckiej na Ziemiach Północnych po 1989 r. ze
szczególnym uwzględnieniem byłych terenów Westpreussen: aktualna sytuacja społeczno-kulturowa s. 263-279
2558. MAKOWSKI Adam: Społeczny wymiar polityki ekonomicznej państwa na przykładzie Pomorza Zachodniego po II wojnie
światowej // In: Społeczeństwo PRL: historia,
kultura, pamięć. - Poznań , 2011. - S. 83-98
2563. POTKAŃSKI Waldemar: Redakcja „Robotnika” Pomorza Zachodniego PPS
w okresie transformacji ustrojowej (na przełomie lat 80. i 90.) // In: Epigoństwo czy twórcza ciągłość?: ideowe dziedzictwo głównych
2555. KUBAJ Artur: Nie wyrośli z marzeń: szczecińska podziemna Solidarność.
- Warszawa: Uniw. Kard. S. Wyszyńskiego,
2011. - 444, [1] s., [64] s. tabl.: il. - (W Służbie
Niepodległej). Bibliogr. s. 401-417
2556. KUBAJ Artur: „Wiosna nasza!”:
demonstracje uliczne w województwie szczecińskim. Biul. Inst. Pamięci Narod. 2011 nr
11/12 s. 72-79, il.
W l. 80-tych
190
Pomorze Zachodnie
nurtów politycznych Drugiej Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II
wojny światowej. - Toruń, 2011. - S. 373-388
2564. RUCZYŃSKI Michał, SIEDZIAKO Michał: Kryptonim „Związek”: SB wobec NSZZ Solidarność Regionu Pobrzeże
w latach 1980-1981: zarys problematyki // In:
O Polskę wolną! O Polskę Solidarną!: NSZZ
Solidarność w latach 1980-1989: zbiór studiów. - Gdańsk, 2011. - S. 354-366
2565. SEMCZYSZYN Magdalena: „Ogólnie jest klimat dość pozytywny”: działalność
Służby Bezpieczeństwa wobec wizyty Jana
Pawła II w Szczecinie w 1987 r. // In: Solidarność z błoń: wokół nauczania społecznego
Jana Pawła II. - Szczecin, 2011. - S. 103-117
2566. SIEDZIAKO Michał: Kościół katolicki a Sierpień ‘80 w Szczecinie // In: Solidarność z błoń: wokół nauczania społecznego
Jana Pawła II. - Szczecin, 2011. - S. 73-89
2567. SIEDZIAKO Michał: Strajki studenckie w Szczecinie w okresie szesnastu
miesięcy Solidarności // In: Strajki w Polsce
w XX wieku. - Warszawa, 2011. - S. 323-347
2568. SKÓRZYŃSKA Izabela, WACHOWIAK Anna: Region otwarty w kontekście
sporu o pamięć polskich ziem zachodnich
i północnych. Sensus Historiae 2011 Vol. 5 s.
47-82, il. Sum.
2569. SŁABIG Arkadiusz: Kontrwywiad
Polski Ludowej a problem niemiecki w świetle danych z województwa koszalińskiego z lat
pięćdziesiątych XX wieku. Słup. Stud. Hist.
2011 nr 17 s. 261-295, tab. Zsfg.
2570. SŁABIG Arkadiusz: Sprawa kryptonim „Działacz”: inwigilacja środowiska
białoruskiego w Szczecinie na przełomie lat
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego
stulecia. Pamięć i Sprawiedliwość 2011 [nr] 1
s. 297-332. Sum.
2571. STEFANIAK Marcin: „Wyraźcie
zgodę na jego przeniesienie”: działalność lokalnych struktur aparatu represji w Szczecinie wobec o. Huberta Czumy w latach 19731979 // In: „Oaza wolności”: duszpasterstwa
akademickie w latach siedemdziesiątych XX
w.: materiały pokonferencyjne. - Szczecin,
2011. - S. 79-92
2572. STEFANIK Ryszard: Kultura fizyczna w środowisku wiejskim na Pomorzu
Zachodnim w latach 1945-1950 // In: Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce. T. 1: Dzieje kultury fizycznej
i turystyki w Polsce w końcu XIX i XX w. Częstochowa, 2011. - S. 211-224: tab. Streszcz. Sum.
2573. SYMONIDES Janusz: Die Abgrenzung der Seegebiete in der Pommerschen Bucht: eine völkerrechtliche Regelung
und ihre Implementierung in der Praxis der
deutsch-polnischen Beziehungen // In: Historischer Umbruch und Herausforderung für
die Zukunft: der deutsch-polnische Vertrag
über gute Nachbarschaft und Freundschaftliche Zusammenarbeit vom 17. Juni 1991 ein
Rückblick nach zwei Jahrzehnten. - Warszawa, 2011. - S. 189-210: mapa
2574. SZULC Paweł: Szczeciński Grudzień ‘70 i Styczeń ‘71 w optyce Radia Wolna
Europa. Dzieje Najn. 2011 R. 43 nr 1 s. 107122. Sum.
2575. SZYDŁOWSKI Zygmunt: Społeczność grecka na Pomorzu Zachodnim. Eduk.
Human. 2010 nr 2 s. 163-168. Sum.
2576. TECHMAN Ryszard: Joseph Walters [1911-1969], pierwszy konsul brytyjski
w powojennym Szczecinie i jego raporty dotyczące miasta (1946-1949). Kronika Szczec.
2010 Nr 29 (dr. 2011) s. 81-97, portr.
ŻUKOWSKI M.: Stosowanie kary śmierci na Pomorzu Zachodnim… = poz. 2166
D. I N N E K R A J E BA ŁT YC K I E
I. OPRACOWANIA I ZAGADNIENIA OGÓLNE
Zob. też poz.: 42,123,185, 2065
2577. BOLTON Timothy: The empire of
Cnut the Great: conquest and the consolidation of power in Northern Europe in the early
eleventh century. - Leiden, 2009
2581. VILLES baltiques: une mémoire
partagée / dir. Michel Espagne. - Paris: CNRS
Éd., 2010. - 245 s. - (Revue Germanique Internationale; 11)
Rec.: LUND Niels, Hist. Tidsskr. (N) 2011 Bd. 90 nr
1 s. 110-112
Z treści: BATTAIL Jean-François: Quand la Suède
dominait la Baltique orientale s. 25-40. - MAČIULIS
Dangiras, NIKŽENTAITIS Alvydas, SAFRONOVAS Vasilijus: L’appropriation symbolique d’une ville multiculturelle: les cas de Kaunas, Klaipeda et Vilnius s. 41-60.
- SOMMERLAT Anne: L’ élément national dans les descriptions de Mitau autour de 1800 s. 103-124. - HIRSCHHAUSEN Ulrike v.: Les frontières de la communauté: la
culture associative à Riga au XIXe-début XXe siècle s.
125-142. - PLASSERAUD Yves: Riga: la cohabitation de
sociétés revales s. 143-160. - ESPAGNE Michel: De Lotman à Parrot: pour une historie régressive de Tartu-Dorpat s. 161-174. - TRAUTMANN-WALLER Céline: Écrire
l’histoire de l’université de Tartu: entre revendication
d’appartenance et transnationalité s. 175-190. - SERRIER
Thomas: Nier ou intégrer l’héritage allemand?: à propos
de l’appropriation culturelle de Danzig, Königsberg et
Reval à Gdańsk, Kaliningrad et Tallinn s. 223-234
Rec.: BARIC Daniel, Nordost-Arch. N.F. 2011 Jg. 20
s. 304-309
2578. MIERZWA Edward A.: Francuski
handel z regionem bałtyckim w I połowie
XVII wieku // In: Polska - Francja - Europa:
studia z dziejów Polski i stosunków międzynarodowych. - Poznań, 2011. - S. 705-723: tab.
2579. SELCH JENSEN Carsten: Gods
war: war and christianisation on the Baltic
frontier in the early 13th century. Quaest.
Medii Aevi Novae 2011 Vol. 16 s. 123-147
2580. TUCHTENHAGEN Ralph: Zentralstaat und Provinz im frühneuzeitlichen
Nordosteuropa. - Wiesbaden, 2008
Rec.: HARTMANN Stefan, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2011 Jg. 60 H. 1 s. 121-122
II. BAŁTYK SŁOWIAŃSKI
Zob. też poz.: 66, 394, 2591, 3218, 3226
2582. BLIUJIENĖ Audronė: Trade,
warfare, looting and hoarding: attributes of
Viking age contacts across the Baltic Sea //
In: Pētījumi kuršu senatnē: rakstu krājums.
- Rīga , 2003. - S. 167-179
2583. GIMON Timofej V.: Voennaja
istorija Baltijskogo regiona v XII-XIII vv.
i novogorodskaja letopis’ // In: Visy družby:
sbornik statej v čest’ Tat’jany Nikolaevny
Džakson. - Moskva, 2011. - S. 74-82
2584. ILVES Kristin: About the German
ships on the Baltic sea at the turn of the 12th
and 13th centuries: data from the chronicle of
Henry of Livonia. Offa 2001 Bd. 58 (dr. 2003)
s. 81-86
2585. RUTECKI Paweł: Wrak W-25:
podwodne badania archeologiczne w Zatoce
Gdańskiej. Acta Univ. N. Copern., Archeol.
2011 [z.] 31 s. 127-148, il. Sum.
2586. SINDBÆK Søren M[ichael]: Open
access, nodal points, and central places: maritime communication and locational principles for coastal sites in south Scandinavia, c.
AD 400-1200. Eston. J. Archaeol. 2009 Vol. 13
no. 2 s. 96-109, mapy. Streszcz. w jęz. est.
Toż w wersji elektron.: http://www.kirj.ee/public/Archaeology/2009/issue_2/arch-2009-2-96-109.pdf
Inne kraje bałtyckie
192
2587. TAMM Marek: Les signes d’altérité:
la représentation de la Baltique orientale dans
le De proprietatibus rerum de Barthélelemy
l’Anglais (vers 1245) // In: Frontiers in the
middle ages: proceedings of the Third European Congress of Medieval Studies (Jyväskylä, 10-14 June 2003). - Louvain-La-Neuve,
2006. - S. 147-172
2588. ZILMER Kristel: Some notes on
the depiction of islands in the Baltic sea ac-
cording to old Norse saga literature // In:
Visy družby: sbornik statej v čest’ Tat’jany
Nikolaevny Džakson. - Moskva, 2011. - S.
436-448
2589. ŽULKUS Vladas: Settlements and
piracy on the eastern shore of the Baltic sea:
the middle ages to modern times. Archaeol.
Baltica 2011 [T.] 16 s. 58-71, mapa. Streszcz.
w jęz. lit.
Dot. piratów kurońskich
III. HANZA
Zob. też poz.: 39, 134, 167, 684, 1009, 1176, 2089, 2473, 2578, 2583, 3239, 3296, 3435
2590. LUKIN Pavel V.: „300 zolotych pojasov” i veče: nemeckij dokument 1331 goda
o političeskom stroe Velikogo Novgoroda.
Srednie Veka 2010 Vyp. 71 [nr] 3-4 s. 266-291
Dot. m.in. Hanzy
—————
2591. ADAMCZYK Dariusz: Wikinger, Hansen, Holländer: Migrationen und
Handelswelten in polnischer Geschichte, ca.
950-1250-1600 // In: Migrationsprozese und
gesellschaftlicher Wandel in der Geschichte.
- Poznań, 2011. - S. 97-120
2592. BARTHOLD F[riedrich] W[ilhelm]: Die Geschichte der deutschen Hanse.
Bd. 1-2. - Paderborn: Salzwasser Verl., 2011.
- 432 s.; [6], 499 s., [18] k. tabl.: il.
Reprint wyd.: Magdeburg, 1909
2593. BÖCKER Heidelore: Reichs- und
Landesstädte in ihrem Verhältnis zur Hanse. Hans. Gesch.- blr 2011 Jg. 129 s. 91-136.
Zsfg.
2594. BOESZOERMENYI R[ulemann]
P.: Danzings Theilnahme an dem Krieg der
Hanse gegen Christian II. von Dänemark.
- Paderborn: Europ. Geschichtsverl., 2011. [2], 48 s.
Reprint wyd.: Danzig, 1860
2595. BRZOZOWSKA Zofia: Torgovye
i kult’turnye otnošenija Velikogo Novgoroda
s Kenigsbergom i drugimi prusskimi gorodami v XIV-XV vekach, v svete novgorodskich
gramot na bereste. Vade Nobiscum 2009 Vol.
2 s. 19-23. Streszcz.
2596. BURKHARDT Mike: The German
Hanse and Bergen: new perspectives on an
old subject. Scand. Econ. Hist. Rev. 2010 Vol.
58 no 1 s. 60-79, tab., wykr.
Wersja elektron.: http://www.tandfonline.com/doi/
pdf/10.1080/03585520903561201
2597. DAENELL Ernst: Die Blütezeit der
deutschen Hanse: hansische Geschichte von
der zweiten Hälfe des XIV. bis zum letzen
Viertel des XV. Jahrhunderts. Bd. 1-2. - Bremen: Verlagsges., 2011. - [4], XVII, [1], 474
s.; [4], XV, [1], 561 s.
Reprint wyd.: Berlin, 1905-1906
2598. EIHMANE Eva: Skatiens uz krīzi
caur vēstures prizmu: 14. gadsimts - 15.
gadsimta pirmā puse Rietumu kristīgajā
sabiedrībā. (Crisis in a historical perspective:
the 14th century - first half of the 15th century in Western Christendom). Latv. Vēstures
Inst. Žurn. 2011 [nr] 4 s. 5-36. Sum.
Dot. gł. Łotwy
2599. FLORJA Boris N.: O položenii
„ivanovskogo kupečestva” v Novgorode
domongol’skogo vremeni. Novgorodskij Ist.
Sbornik 2011 Vyp. 12 s. 34-36
Inne kraje bałtyckie
2600. FÖRSTER Thomas: Schiffe der
Hanse. - Rostock, 2009
Rec.: PEPLOW Christian, Balt. Stud. N.F. 2010 Bd.
96 (dr. 2011) s. 118-119
2601. FRANDSEN Karl-Erik: Neue Entwicklungen mit altem Material: die ÖresundZollisten und die Möglichkeiten moderner
Technik: das STR-online-Projekt. Hans.
Gesch.- blr 2011 Jg. 129 s. 247-254
2602. GRAICHEN Gisela, HAMMELKIESOW Rolf: Die deutsche Hanse: eine
heimliche Supermacht / unter Mitarb. Alexander Hesse. - Reinbek: Rowohlt, 2011. - 410
s.: il., mapy. Bibliogr. s. 379-396
2603. HAMMEL-KIESOW Rolf: Der
Januskopf der dudenschen hense: zwischen
„Globalisierung” und Abschottung // In:
Globalisierung in der Geschichte: Erträge
der 23. Arbeitstagung der Gesellschaft für
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte vom 18.
bis 21. März 2009 in Kiel. - Stuttgart, 2011.
- S. 53-70
2604. HANSEKAUFLEUTE in Brügge
/ hrsg. v. Werner Paravicini. - Frankfurt/M.:
Lang. - (Kieler Werkstücke. Reihe D: Beiträge
zur europäischen Geschichte des späten Mittelalters; Bd. 16)
Tl. 6: GREVE Anke: Hansische Kaufleute,
Hosteliers und Herbergen im Brügge des 14.
und 15. Jahrhunderts. - 2011. - 354, [5] s. Bibliogr. s. 323-352
193
2607. JAHNKE Carsten: „Homines imprerii” und „Osterlinge”: Selbst- und Fremdbezeichnungen hansischer Kaufleute im Ausland am Beispiel Englands, Flanders und des
Ostseeraumes im 12. und 13. Jahrhundert.
Hans. Gesch.- blr 2011 Jg. 129 s. 1-57, il.
2608. PAJUNG Stefan: „Cervisia etenim
Danica et medo precipue habebantur...”: über
die Verbreitung hansischen Kulturguts im
Dänischen Raum am Beispiel des Hopfenbieres // In: Essen und Trinken: zur Ernährungsgeschichte Schleswig-Holsteins. - Neumünster, 2010. - S. 39-55: mapy
2609. PAJUNG Stefan, POULSEN Bjørn:
Handel und Kaufmannsnetzwerke in Norddeutschland und Dänemark der Flensburger
Kaufmann Namen Jansen und sein Kaufmannsbuch 1528-1549. Hans. Gesch.- blr
2011 Jg. 129 s. 59-89, il., mapy, wykr.
2610. POSTEL Rainer: Späte Hanse und
Altes Reich. Hans. Gesch.- blr 2011 Jg. 129 s.
153-169
2611. PUHLE Matthias: Hanse und
Reich: Rezeptionsgeschichte im 19. und 20.
Jahrhundert. Hans. Gesch.- blr 2011 Jg. 129
s. 171-191, il.
2612. ROPP Goswin v.d.: Kaufmannsleben zur Zeit der Hanse. - Bremen: Outlook
Ges., 2011. - 6, 51 s.
Reprint wyd.: Leipzig, 1907
T. 5 zob. bibliogr. za 2001 r. poz. 2328
2605. HANSISCHE Umschau / in Verb.
mit Norbert Angermann [et al.]; bearb. v.
Volker Henn. Hans. Gesch.- blr 2011 Jg. 129
s. 255-335
2606. HARTMEYER Hans: Der Weinhandel im Gebiete der Hanse im Mittelalter.
- Bremen: Outlook Verlagsges., 2011. - [8],
119 s.
Reprint wyd.: Jena, 1905
HUANG A., KYPTA U.: Ein neues Haus auf altem
Fundament neue Trends in der Hanseforschung… = poz.
357
2613. SCHMIDT Ingrid: Die Dynastie
der Rügenfürsten (1168-1325). - Rostock,
2009
Rec.: AUGE Oliver, Balt. Stud. N.F. 2010 Bd. 96 (dr.
2011) s. 119-120
SCHOLZ T. M.: Reichsschulden, Privilegien, Handelsverträge… = poz. 3441
2614. SICKING Louis: Amphibious warfare in the Baltic: the Hansa, Holland and the
Habsburgs (fourteenth-sixteenth centuries)
// In: Amphibious warfare 1000-1700: commerce, state formation and European expansion. - Leiden, 2006. - S. 69-101
194
Inne kraje bałtyckie
2615. TOLKAČEV M. V.: Vzaimootnošenia Rossii s Ganzoj v period pravlenia
Fedora Ioannoviča i Borisa Godunova (15841605 gg.). Izvestia Samarskogo Centra RAN
2010 T. 12 No. 2 s. 7-13. Sum.
2616. VOGEL Walther: Kurze Geschichte der deutschen Hanse. - Paderborn: Europ.
Geschichtsverl., 2011. - [2], 99 s.
Reprint wyd.: München, 1915
2617. WACHOWSKI Krzysztof: Blisko
i daleko od morza: kultura materialna miast
hanzeatyckich // In: Polska i Europa w średniowieczu: przemiany strukturalne: podmioty i przedmioty w badaniach historycznych.
- Warszawa, 2011. - S. 125-159: il. Sum.
2618. WELZEL Barbara: Die Kisten der
Kaufleute: einige Überlegungen zum Kulturtransfer im Hanseraum // In: Städte, Höfe
und Kulturtransfer: Studien zur Renaissance
am Rhein. - Regensburg , 2010. - S. 136-150
2619. WESTSTRATE Job A.: De Hanze,
historisch fenomeen en city marketing tool.
Madoc 2008 Vol. 22 nr 4 s. 254-263
2620. WITTHÖFT Harald: Die Lüneburger Saline: Salz in Nordeuropa und der
Hanse vom 12.-19. Jahrhundert: eine Wirtschafts- und Kulturgeschichte langer Dauer.
- Rahden: Leidorf, 2010. - X, 492, 16 s.: il.,
mapy. - (De Sulte; 22)
2621. ŽARYN Dmitrij: „Nëmanski gandlëvy šliach” i jago značenne dlia gandliu
Ordena i Ganzy na uschodze Eǔropy ǔ kancy
XIV - peršaj palove XVI stst. Stud. Hist. Europ. Orientalis 2011 Vyp. 4 s. 89-107
2622. ŽARYN Dmitrij: Ganza i Vostočnaja Evropa: torgovoe i kulturnoe vzaimodejstvie v XIII-XV v. Stud. Hist. Europ.
Orientalis 2010 Vyp. 3 s. 102-123
IV. BAŁTYK W XV–XX W.
Zob. też poz.: 66, 290, 614, 695, 696, 698, 823, 1502, 1558, 1580, 1646, 1664, 1673, 1734, 1737, 1919, 1973, 2010, 2016,
2027, 2048, 2136, 2138, 2149, 2243, 2578, 2589, 3226, 3296
2623. ADAMIAK Marcin: Projekt wysłania polskiej marynarki wojennej do Petsamo
podczas wojny sowiecko-fińskiej. Stud. Hist.
Gedan. 2011 T. 2 s. 13-27. Sum.
2624. BEDNARZ Tomasz, KACZOR Dariusz: Próba identyfikacji osiemnastowiecznego wraka W-27 na podstawie analizy porównawczej badań archeologicznych i źródeł
archiwalnych. Acta Univ. N. Copern., Archeol.
2011 [z.] 31 s. 149-170, il. Sum.
Na Zatoce Gdańskiej
2625. KADRY morskie Rzeczypospolitej. T. 5: Polska Marynarka Wojenna: dokumentacja organizacyjna i kadrowa oficerów,
podoficerów i marynarzy (1918-1947) / red.
Jan Kazimierz Sawicki. - Gdynia: Pol. Tow.
Nautologiczne, 2011. - 691, [3] s.: il., faks.,
portr., tab.
T. 4 zob. bibliogr. za 2007 r. poz. 2531
2626. MATTHÄUS Wolfgang: Germany
and the investigation of the Baltic Sea hydrography during the 19th and early 20th century.
- Warnemünde: IOW, 2010. - 105 s.: il., mapy.
- (Meereswissenschaftliche Berichte; No. 83)
Dot. m.in. badań Bałtyku u wybrzeży Pomorza
2627. MAZUREK Wojciech: 2. Brygada Okrętów Desantowych w latach 70. Biul.
Hist. / Muz. Maryn. Wojen. 2011 nr 26 s. 125145, il., tab.
2628. MIELCAREK Andrzej: On the development of merchant navies in the Baltic
countries: the years 1918-1939. Stud. Marit.
2011 Vol. 24 s. 161-174, tab. Streszcz.
2629. MORZE nasze i nie nasze: zbiór
studiów / red. Piotr Kurpiewski, Tadeusz
Stegner. - Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań.,
2011. - 663, [1] s.: il., faks., mapy, pl., portr.,
tab.
Inne kraje bałtyckie
Z treści: DARGACZ Janusz: Z dziejów Zakładu Balneologicznego w Sopocie s. 61-72. - JANICKI Arkadiusz:
Znaczenie Połągi - miasteczka i kąpieliska nadbałtyckiego
- dla społeczeństwa polskiego w okresie porozbiorowym
s. 73-88. - MUSIAŁ Jolanta: Z nadmorskich wspomnień:
pierwsze spotkania Polaków z morzem w okresie międzywojennym s. 131-140. - DROZD Jarosław: Obraz
morza i Gdyni w relacjach jej żydowskich mieszkańców
w dwudziestoleciu międzywojennym s. 141-149. - SZERLE Marcin: Rozwój infrastruktury emigracyjnej w Gdyni
w okresie II Rzeczypospolitej s. 151-163. - SAWICKI Jan
Kazimierz: Jubileusze Akademii Morskiej w Gdyni (19202010) s. 165-183. - MYSZOR Oskar: Port gdyński w 1945
roku: stan zniszczeń, uruchomienie i początek odbudowy
s. 185-207. - LIBICH Bogdan: Działalność Eugeniusza
Kwiatkowskiego [1888-1974] przy odbudowie polskiego
Wybrzeża s. 209-216. - PARTEKA Witold: Związek Gospodarczy Miast Morskich s. 217-228. - KOCHANOWSKI Jerzy: „Ziemia żywi, morze bogaci”: strategie czarnorynkowe w polskich miastach portowych s. 229-240.
- KŁONCZYŃSKI Arnold: „Bałtyk bramą do wolności”:
ucieczki Polaków do Szwecji w latach 1945-1980 s. 241253. - KOS-DĄBROWSKA Barbara: Zagospodarowanie
turystyczne Półwyspu Helskiego: baza noclegowa w latach
1945-1989 s. 255-269. - DRZEWIECKI Andrzej: Dominium maris baltici: głos w dyskusji o polskiej obecności
na morzu s. 273-290. - FRANZ Maciej: Polska Marynarka Wojenna w dwudziestoleciu międzywojennym: próba
oceny s. 291-303. - PRZYBYLSKI Jerzy: Dyskurs o potrzebie posiadania dostępu do morza i floty wojennej w Polsce
s. 305-329. - ZALEWSKI Bogdan: Miejsce i rola Gdyni
w planach obrony wybrzeża w latach 1920-1956 s. 331351. - REZMER Waldemar: Estońska Marynarka Wojenna 1920-2010 s. 353-376. - MARKOWSKI Wawrzyniec:
Obrona Libawy w czerwcu 1941 r. s. 405-418. - BIENIECKI Ireneusz: Współpraca Wojsk Ochrony Pogranicza
PRL z formacjami ochrony granic ZSRR i NRD na południowym Bałtyku w latach 1960-1991 s. 419-441. - MAĆKIEWICZ Jolanta: Jezykowy obraz morza, czyli: czy (w
świetle danych językowych) jesteśmy narodem morskim
s. 445-452. - BORZYSZKOWSKI Józef: Morze w kolędzie kaszubskiej s. 453-460. - KARDAS Mariusz: Marian
Mokwa [1889-1987]: morze i historia Polski w akwareli s.
461-481. - SEMKÓW Piotr: Maryniści polscy i ich wkład
w rozwój myśli morskiej po 1918 r. (próba analizy problemu) s. 483-496. - KURPIEWSKI Piotr: Propaganda morza w polskim filmie fabularnym okresu dwudziestolecia
międzywojennego s. 497-507. - KORNACKI Krzysztof:
Filmowe ikony Wybrzeża (w powojennym kinie fabularnym okresu PRL) s. 509-521. - MAŁECKI Piotr: Tematyka morza w polskiej muzyce rozrywkowej z lat 1944-1980
s. 523-536. - PALMOWSKI Tadeusz: Europa Bałtycka: od
idei do rzeczywistości s. 563-571
2630. MROCZKO Marian: For obtaining and solidifying Poland’s access to the
sea. Stud. Marit. 2011 Vol. 24 s. 223-236.
Streszcz.
195
2631. NAWROT Dariusz: Historia korpusu oficerskiego Marynarki Wojennej II
Rzeczypospolitej: post scriptum. Zesz. Nauk.
/ Akad. Maryn. Woj. 2011 R. 52 nr 1 s. 167192, il., tab. Streszcz. Sum.
2632. NEUBAUER Tomasz: Kutry torpedowe typu „664” w Polskiej Marynarce
Wojennej. Znad Kamiennej 2011 T. 4 s. 7986, il., tab.
2633. NOACK Christian: „You have
probably heard about all this ...”: Baltic seaside
resorts as Soviet tourist destinations. NordostArch. N.F. 2011 Jg. 20 s. 199-221. Zsfg.
2634. PIWNICKI Grzegorz: Zmagania
o polskie „Dominium Maris Baltici” // In:
Przez Kresy i historię po obrzeża polityki:
profesorowi Marcelemu Kosmanowi w półwiecze pracy naukowej. [T. 1]. - Toruń, 2011.
- S. 396-415
2635. RÖNNBÄCK Klas: Balancing the
Baltic trade: colonial commodities in the
trade on the Baltic, 1773-1856. Scand. Econ.
Hist. Rev. 2010 Vol. 58 no 3 s. 188-202, wykr.
Wersja elektron.: http://www.tandfonline.com/doi/
pdf/10.1080/03585522.2010.504054
2636. SIWEK Ludwik: Wspomnienia ze
służby wojskowej pod biało-czerwoną banderą z zielonym otokiem. Biul. Hist. / Muz.
Maryn. Wojen. 2011 nr 26 s. 75-97
2637. WIELEBSKI Stanisław: Okręty
Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej. Biul. Hist. / Muz. Maryn. Wojen. 2011
nr 26 s. 98-124
2638. WÓJCIK Karol: Helskie wraki. Hel: Wydaw. „MS”, 2011. - 60 s.: il. - (Zeszyt
Helski; 12)
2639. ZAWADZKI Józef: Zmiany geopolityczne w regionie Morza Bałtyckiego
w latach 1989-2004. - Warszawa: Bel Studio,
2011. - 346 s.: il., mapy, tab., wykr. Bibliogr.
s. 329-346
196
Inne kraje bałtyckie
V. DZIEJE INFLANT ORAZ LITWY, ŁOTWY I ESTONII
1. Opracowania i zagadnienia ogólne
Zob. też poz.: 19, 40, 43, 54, 58, 59, 107, 111, 158, 209,
259, 345, 346, 363, 390, 397, 398, 436, 492, 754, 1009,
1846, 2628
2640. ANTAS Alicja: Łotwa // In: Spotkania ryskie: wymiana doświadczeń naukowych polsko-łotewskich. - Siedlce, 2011. - S.
11-31: il.
2641. BERGHOLDE Agnese: Rīgas
Doma ziemeļu portāls. (The northern portal
of Riga dome cathedral). Mākslas Vēst. un
Teorija 2008 Nr. 11 s. 5-14. Sum.
2642. BIELIAUSKAITĖ Asta: Kauno
arkivyskupijos bažnyčios. [Kościoły arcybiskupstwa kowieńskiego]. - Kaunas: Terra
Publica, 2010. - 227 s.: il., mapy. Bibliogr. s.
220-226
Rec.: KAMUNTAVIČIENĖ Vaida, Kauno Ist. Metraštis 2011 T. 11 s. 251-255
2643. BLAŽYTĖ-BAUŽIENĖ Danutė,
TAMOŠAITIS Mindaugas, TRUSKA Liudas:
Lietuvos Seimo istorija XX-XXI a. pradžia. Vilnius, 2009
Rec.: VEILENTIENĖ Audronė, Istorija (Vilnius)
2010 [nr] 77 s. 82-85
2644. BRODACKA Adamowicz: Akcent
polski na Łotwie // In: Spotkania ryskie: wymiana doświadczeń naukowych polsko-łotewskich. - Siedlce, 2011. - S. 33-69
2645. BRÜGGEMANN Karsten, TUCHTENHAGEN Ralph: Tallinn: kleine Geschichte der Stadt. - Köln: Böhlau, 2011. - 361
s., [16] s. tabl.: il., tab. Bibliogr. s. 327-337
Rec.: MERTELSMANN Olaf, Nordost-Arch. N.F.
2011 Jg. 20 s. 329-331
2646. BUCHOWSKI Krzysztof: Polacy
i Litwini: wzajemne stereotypy. Darbai ir Dienos 2011 [nr] 56 s. 181-192. Streszcz. w jęz.
lit.
2647. CHRISPINSSON John: Den glömda historien: om svenska öden och äventyr
i öster under tusen år . - Stockholm: Nor-
stedts, 2011. - 441 s.: il., mapy
Dot. m.in. Finlandii, Łotwy i Estonii
2648. CIV’JAN Tat’jana: Spīguļojošā
mitoloģija baltu-slāvu pasaulē // In: Baltu un
slāvu kultūrkontakti: rakstu krājums. - Rīga,
2009. - S. 11-19
Toż w jęz. ros.: Mercajuščaja mifologija v balto-slavjanskom universume s. 296-304
2649. CONTESTED and shared places of
memory: history and politics in North Eastern
Europe / ed. by Jörg Hackmann, Marko Lehti.
- London: Routledge, 2010. - VII, 158 s.: il.
Dot. gł. państw bałtyckich
2650. DUBARRY Dominique: France
- pays baltes: la force d’une relation trop lointaine. - Paris: Torres, 2010. - VIII, 275 s.: il.,
mapy. - (Essais & documents). Bibliogr. s.
265-271
Toż w jęz. lit. pt.: Prancūzų karininko pašnekesiai su
Lietuvos istorija. - Klaipėda, 2011 . - 247, [1] s.: il., faks.,
mapy
2651. FORGOTTEN pages in Baltic history: diversity and inclusion / ed. by Martyn Housden, David J. Smith. - Amsterdam:
Rodopi, 2011. - 332 s. - (On the Boundary of
Two Worlds; Vol. 30)
Z treści: NESEMANN Frank: A special Baltic German understanding about Finland’s autonomy in the
Russian Empire?: count Fabian Steinheil [1762-1831]
as the governor-general of the Grand Duchy of Finland
(1810-1823) s. 9-34. - MIKNYS Rimantas, STALIŪNAS
Darius: The „old” and „new” Lithuanians: collective
identity types in Lithuania at the turn of the nineteenth
and twentieth centuries s. 35-48. - PLAKANS Andrejs:
Regional identity in Latvia: the case of Latgale s. 49-70.
- LEHTI Marko: The dancing conference of Bulduri:
a clash of alternative regional futures s. 71-94. - HOUSDEN Martyn: Securing the lives of ordinary people: Baltic perspectives on the work of the League of Nations s.
95-116. - GARLEFF Michael: The historiography of Paul
Schiemann [1876-1944] s. 117-146. - HACKMANN Jörg:
Werner Hasselblatt [1890-1958] on cultural autonomy:
a forgotten manuscript s. 147-160. - HOUSDEN Martyn,
SMITH David J.: A matter of uniqueness?: Paul Schiemann [1876-1944], Ewald Ammende [1892-1936] and
Michail Kurčinskij [1876-1939] compared s. 161-186.
- ŠČERBINSKIS Valters: Leaders, divided society and crisis: the coup d’etat of 1934 in Latvia, its causes and consequences s. 187-210. - TAUBER Joachim: The view from
the top: German soldiers and Lithuania in the two world
Inne kraje bałtyckie
wars s. 211-238. - OBERLÄNDER Erwin: Soviet genocide
in Latvia?: conflicting cultures of remembrance of Stalin’s
policy, 1940-1953 s. 239-262. - PETTAI Eva-Clarita: The
convergence of two worlds: historians and emerging histories in the Baltic states s. 263-280
2652. GARLEFF Michael: Baltikum: Estland, Lettland und Litauen // In: Enzyklopädie Migration in Europa: vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. - Paderborn, 2007.
- S. 243-257: tab.
2653. HISTORIAE scientiarum Baltica
2010: abstracts of the XXIV International
Baltic Conference on the History of Science:
Tallinn, october 8-9, 2010 / ed. Mait Talts,
Kersti L. Linask. - Tallinn: Univ. of Technology, 2010. - 143 s.
2654. JANKEVIČIENĖ Algė: Kauno
gotikinės bažnyčios. [Kościoły gotyckie
w Kownie] // In: Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės gotika: sakralinė architektūra
ir dailė . - Vilnius, 2002. - S. 98-149. Sum.
2655. KALNIŅŠ Jānis: Latvijas Pareizticīgā Baznīca: vēstures komentārs. [Kościół
prawosławny na Łotwie: komentarz historyczny]. - Rīga: San Estera, 2007. - 175 s.: il.,
mapy
2656. KAMINSKA Rūta, BISTERE Anita: Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Rēzeknes pilsētā un rajonā. (The
heritage of religious architecture and art in
Rezekne town and district). - Rīga: Neputns,
2011. - 336 s.: il., mapy. Sum. Sod.
2657. KARAŚ Halina: Uwagi o polskich
inskrypcjach nagrobnych na Litwie // In: Nekropolie jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. - Lublin, 2011.
- S. 93-105. Streszcz. w jęz. ukr. Sum.
2658. KASEKAMP Andres: Balti riikide
ajalugu. - Tallinn: Varrak, 2011. - 319, [1] s.,
[20] s. tabl.: il., mapy
Rec.: RAUN Toivo, J. Balt. Stud. 2011 Vol. 42 nr 3 s.
429-431 [rec. dot. wyd. w jęz. ang.]
2659. KAUNO savasties ženklai = The
signs of Kaunas identity / sud. Rimantė
197
Tamoliūnienė. - Kaunas: Kauno Apskrities
Viešoji Bibl., 2009. - 169 s.: il.
Tekst równol. w jęz. lit. i ang.
2660. KOZŁOWSKA Maria: Żył na Żmudzi: ród Billewiczów. - Warszawa: Warsz. Firma Wydaw., 2011. - 229 s.: il., faks. Bibliogr.
s. 208-214
2661. KURSĪTE Janīna: Kuršskaja kosa
kak dačnyj lokus // In: The dacha kingdom:
summer dwellers and dwellings in the Baltic
area. - Helsinki, 2009. - S. 349-363
2662. LAURINAVIČIUS Česlovas, SIRUTAVIČIUS Vladas: Lietuvos istorija. T. 12 d.
1: Sąjūdis: nuo „Persitvarkimo” iki kovo 11osios. - Vilnius, 2008
Rec.: GUMULIAUSKAS Arūnas, Istorija (Vilnius)
2010 [nr] 79 s. 76-79
2663. LEIMUS Ivar: Tallinna Suurgild
ja gildimaja. (The Great Guild of Tallinn and
the Guild Hall) / Eesti Ajaloomuuseum. Tallinn, 2011. - 526 s.: il. Sum.
2664. LIEKIS Algimantas: Juodieji Lietuvos istorijos puslapiai. T. 1-2. (Lithuanian
black pages of history). - Kaunas: Aušra, 2011.
- 502, [1] s.: il., faks., mapy; 455, [1] s.: il., faks.,
mapy. - (Lietuvių Tauta; kn. 14-15). Sum.
2665. LIEKIS Algimantas: Lenkų skriaudų lietuviams istorijos apžvalga: „Juodieji
Lietuvos istorijos puslapiai” [t.] 1-2 (iki 1939
m.). [Polska niesprawiedliwość historii Litwinów: „Czarne karty historii Litwy” [t.] 12 (do 1939 r.)]. - Vilnius: Mokslotyros Inst.,
2011. - 71, [1] s.: il., mapy. - (Lietuvių Tauta;
kn. 16)
Zob. też poz.: 2664
2666. LIETUVOS Evangelikų reformatų
Sinodui 450 metų: mokslinų straipsnių rinkinys. (450 years for the Synod of the Reformed
Church in Lithuania) / red. kol. Ingė Luškaitė,
Aldona Prašmantaitė, Mykolas Mikalajūnas. Vilnius: Apyaušris, 2008. - 176 s., [8] k. tabl.: il.
Z treści: LUŠKAITĖ Ingė: Reformacija Lietuvoje =
Reformation in Lithuania s. 7-44. - BAUBLYS Arūnas:
Lietuvos Evangelikų reformatų Bažnyčios Unitas Lithuaniae Sinodo kultūrinė politika XIX a. = Cultural policy
of the Synod of Lithuanian Evangelical Reformed Church
198
Inne kraje bałtyckie
Unitas Lithuaniae (Entity of Lithuania) in the 19th
century s. 45-93. - KARVELIS Deimantas: Evangelikų
reformatų dvasininkijos religinė kasdienybė XVI a. pab.
- XVII a. viduryje Radvilų Biržų kunigaikštystėje = Religious life of evangelical reformed clergy in the Radvilas’
Duchy of Biržai from the end of XVI to the middle of
XVII century s. 94-135
Tekst częściowo w jęz. lit. i ang.
2667. LIETUVOS istorija: enciklopedinis iliustruotas leidinys. - Vilnius: Mokslo ir
Enciklop. Leidybos Centr., 2010. - 111 s.: il.,
mapy
2668. LIETUVOS istorija: enciklopedinis
žinynas. T. 1: A-K / sud. Eugenijus Manelis,
Antanas Račis. - Vilnius: Mokslo ir Enciklop.
Leidybos Centr., 2011. - 983, [1] s.
2669. LIETUVOS valdovai. [Władcy litewscy] / sud. Nelė Asadauskienė. - Kaunas:
Šviesa, 2010. - 199, [1] s.: il., faks. Bibliogr.
s. 193-199
2670. LITERATURBEZIEHUNGEN
zwischen Deutschbalten, Esten und Letten:
zwölf Beiträge zum 7. Baltischen Seminar
1995 / hrsg. v. Michael Garleff. - Lüneburg:
Carl-Schirren-Ges., 2007. - 236 s. - (Schriftenreihe Baltische Seminare; Bd. 5)
2671. LIVIN Liis: „Ethical principles of
an archaeologist”: a code of ethnics for Estonian archaeologists. Archaeol. Fieldwork in
Estonia 2010 (dr. 2011) s. 243-247
2672. MASLAUSKAITĖ Sigita: Królewicz Kazimierz, patron Polski i Litwy: święty
władca? Politeja 2011 nr 2 s. 95-128. Sum.
2673. MIKNYS Rimantas: Litwa a Polska
na przestrzeni wieków. Krak. Pismo Kresowe
2011 R. 3 s. 29-36. Streszcz. w jęz. lit. Sum.
2674. NIKONOV Vladimir V.: Staroverie Latgalii: očerki po istorii staroverčeskich
obščestv Režickogo i Ljucinskogo uezdov
(2-ja polovina XVII - 1-ja polovina XX vv.).
- Rezekne: Rezekenskaj Kladbiščenskaj Staroobrijadčeskoj Obščiny, 2008. - 429 s.: il.,
mapy. Sum. Streszcz w jęz. łot.
2675. NORTH Michael: Geschichte der
Ostsee: Handel und Kulturen. - München:
Beck, 2011. - 448 s.: il., mapy, tab. - (Beck’sche
Reihe; 6005). Bibliogr. s. 400-429
2676. OMILANOWSKA
Małgorzata:
Między ostentacją a dewocją: pomnik Najświętszego Serca Jezusowego przed pałacem
Tyszkiewiczów w Połądze // In: Fides imaginem quaerens: studia ofiarowane księdzu
profesorowi Ryszardowi Knapińskiemu
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. - Lublin,
2011. - S. 259-272: il. Sum.
2677. OMILANOWSKA
Małgorzata:
Nadbałtyckie Zakopane: Połąga w czasach
Tyszkiewiczów / Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. - Warszawa, 2011. - 405 s.: il.
Bibliogr. s. 372-387. Sum.
Rec.: STÖRTKUHL Beate, Nordost-Arch. N.F. 2011
Jg. 20 s. 309-311
2678. PLAKANS Andrejs: A concise history of Baltic states. - Cambridge: Cambridge
Univ. Press, 2011. - XVI, 472 s.: il., mapy, portr. - (Cambridge Concise Histories). Bibliogr.
s. 449-457
2679. RAZAUSKAS Dainius: Plikpauris
mēness baltu-slāvu tradīcijā // In: Baltu un
slāvu kultūrkontakti: rakstu krājums. - Rīga,
2009. - S. 20-31
Toż w jęz. ros.: „Lysaja luna” v balto-slavjanskoj tradicii s. 305-317
2680. ROČKO Iosif: Evrei v Latgalii: istoričeskie očerki. Kn. 1. - Daugavpils: Muzej
Evrei v Daugavpilse i Latgalii, 2010. - 482 s.
2681. SAAREMAA. - Tallinn: Eesti
Entsüklopeediakirjastus
[K.] 1: Loodus, aeg, inimene. [Natura,
czas, ludzie] / toim. Heino Kään. - 2002. - 623
s.: il., mapy
[K.] 2: Ajalugu, majandus, kultuur. [Historia, gospodarka, kultura] / toim. Kärt JänesKapp. - 2007. - 1136 s.: il., mapy, tab., wykr.
Wydaw. T. 2: Koolibri
2682. SAKRĀLĀ arhitektūra un māksla:
mantojums un interpretācijas. (Sacred architecture and art) / sast. Kristīne Ogle. - Rīgā:
Neputns, 2008. - 223 s.: il. - (Materiāli Latvijas Mākslas Vēsturei). Sum.
Dot. Łotwy
Inne kraje bałtyckie
199
2683. SAKRALE Kunst im Baltikum:
zehn Beiträge zum 8. Baltischen Seminar
1996 / hrsg. v. Claudia A. Meier. - Lüneburg:
Carl-Schirren-Ges., 2008. - 256 s.: il. - (Schriftenreihe Baltische Seminare; Bd. 6)
2689. SZULSKA Inesa: Litwa Józefa Ignacego Kraszewskiego. - Warszawa: Wyd.
nakł. Wydz. Polon. Uniw. Warszawskiego,
2011. - 513 s.
Treść: ALTTOA Kaur: Basilika und Hallenkirche
im Backsteingebiet Alt-Livlands s. 15-40. - PRIEDOLA-LACE Daina: Taufanlagen in den Kirchen Lettlands
s. 41-60. - PETERMANN Kerstin: Zwei Aufträge der
Werkstatt Bernt Notkes [1435-1509] für Reval/Tallinn:
das Retabel von 1483 in der Heilig-Geist-Kirche und der
Totentanz in der Nikolai-Kirche s. 61-84. - RISTHEIN
Helena: Der Passionsaltar der Nikolai-Kirche und die
auf ihm dargestellten Revaler s. 85-108. - RASCHE Anja:
Lübeck in Reval: die Stadtansicht auf Hermen Rodes
Retabel in der Revaler Nikolaikirche s. 109-124. - SILINA Māra: Epitaphien und Grabdenkmäler des 16. und
17. Jahrhunderts in den Kirchen Lettlands s. 125-150.
- SPĀRĪTIS Ojārs: Rezeption niederländischer und deutscher grafischer Vorbilder des XVI. - XVIII. Jahrhunderts
in der lutherischen Sakralkunst Lettlands s. 151-200.
- LEISTIKOW Annelore: Kirchensilber aus baltischen
Werkstätten s. 201-220. - ALLIKVEE Anu: Christliche
Motive in der estnischen nationalen Kunst im 20. Jahrhundert s. 221-236
2690. TARKIAINEN Ülle: Maavalduste
piirid ja piiritähised 13.-19. sajandil. (Boundaries and boundary markers of landholdings
in the 13th-19th centuries). Tuna 2011 nr 3 s.
17-33, il., faks. Sum. s. 156
2684. SEMENOWICZ Ewa: Wokół genealogii Litwinów: u źródeł mitu i sporu
historyczno-kulturowego. Stud. z Dziej. Ros.
i Europy Środ.-Wsch. 2011 T. 46 s. 13-41.
Sum. Sod.
2685. SMOCZYŃSKI Wojciech: Język litewski w perspektywie porównawczej. - Kraków, 2001
Rec.: SCHMALSTIEG William R., Archivum Lithuanicum 2002 [nr] 6 s. 235-244
2686. STRADIŅŠ Jānis: Zinātnes un
augstskolu sākotne Latvijā. - Rīga, 2009
Rec.: WILHELMI Anja, Nordost-Arch. N.F. 2011 Jg.
20 s. 390-392
2687. ŠVARPLYS Andrius: Konstruowanie litewskiej tożsamości zbiorowej: tendencje. Politeja 2011 nr 2 s. 229-250. Sum.
2688. SZTUKA Bałtów: przewodnik po
wystawie / red. Adomas Butrimas, Anna Bitner-Wróblewska. - Wilno: Viln. Dailės Akad.
Leid., 2009. - 118, [2] s.: il., mapy
Katalog wystaw w Wilnie, 6 VII 2009-10 V 2010 r.,
Warszawie, V-VIII 2010 r. oraz Rydze, Berlinie, Helsinkach, Sztokholmie, Kopenhadze, Tallinie i Gdańsku
2010-2011
Dot. Estonii.
Wersja elektron.: http://rahvusarhiiv.ra.ee/public/
TUNA/Artiklid/2011/Tuna_2011_3.pdf
2691. VAIČENONIS Jonas: Lietuvos karyba: nuo baltų iki XXI amžiaus: kariuomenė,
fortifikacija, mūšiai ir karvedžiai. [Wojska
litewskie: od Bałtów do XXI wieku: wojsko,
fortyfikacje, bitwy i generałowie]. - Kaunas:
Šviesa, 2011. - 183 s.: il., mapy. Bibliogr. s.
176-182. Sum.
Rec.: ELERTAS Dainius // In: 1260 metų Durbės
mūšis: šaltiniai ir istoriniai tyrimai - Klaipėda, 2011. - S.
159-163
2692. VILNIUS: Geschichte und Gedächtnis einer Stadt zwischen den Kulturen
/ hrsg. v. Martin Schulze Wessel [et al.]. Frankfurt/M.: Campus-Verl., 2010. - 248 s.:
il.
Rec.: FÜLBERTH Andreas, Nordost-Arch. N.F. 2011
Jg. 20 s. 379-384
2693. VYŠNIAUSKAITĖ Angelė: Swaty
i wesele na Litwie. Mat. Muz. Etnogr. w Tor.
2011 nr 2 s. 159-181
2694. WILDNER-NUREK Iwona: Historyczne parki i ogrody Łotwy. Borussia 2010
(dr. 2011) [nr] 48 s. 187-198, il.
2695. WILEŃSKI słownik biograficzny
/ red. Henryk Dubowik, Leszek Jan Malinowski. - Wyd. 2 poszerz. - Bydgoszcz: Tow.
Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 2008.
- 604 s. - (Encyklopedia Ziemi Wileńskiej;
T. 1) (Biblioteka Wileńskich Rozmaitości. Seria B; nr 64)
2696. ZAVJALOVA
Marija:
Kādas
apofātiskas formulas refleksi baltu-slāvu telpā
// In: Baltu un slāvu kultūrkontakti: rakstu
200
Inne kraje bałtyckie
krājums. - Rīga, 2009. - S. 32-44
Toż w jęz. ros.: Refleksy odnoj apofatičeskoj formuly
v balto-slavjanskom prostranstve s. 318-330
2697. ZETTERBERG Seppo: Eesti ajalugu. [Historia Estonii]. - [Tallinn]: Tänapäev,
2011. - 671 s.: il., mapy
2703. Die KANZLEIORDNUNG des
Regaer Rats von 1598: historischer Kommentar und Edition / [hrsg. v.] Madlena Mahling.
Archiv f. Diplomatik 2011 Bd. 57 s. 181-204
504
2704. KAUNO pavieto bajorų įvardijimas
1567 m. dokumente. (The designation of
Kaunas district noblemen in a 1567 document) / [par.] Jūratė Čirūnaitė. Kauno Ist.
Metraštis 2011 T. 11 s. 209-218. Sum.
2698. ZUBIŃSKI Tadeusz: Mitologia
estońska i liwska. - Sandomierz: Armoryka,
2011. - 130, [2] s. - (Biblioteka Tradycji Europejskiej; Nr 32)
2705. LAIDLA Janet: Christian Kelchi
[1657-1710] „Liivimaa ajaloo” allikad. (The
sources of Christian Kelch’s Livonian history). Tuna 2007 nr 4 s. 29-37. Sum. 154-155
Toż w jęz. fiń. zob. bibliogr. za 2008 poz. 2605
ZINKEVIČIUS Z.: Rinktiniai straipsniai… = poz.
Wersja elektron.: http://rahvusarhiiv.ra.ee/public/
TUNA/Artiklid/2007/2007-4_sisu.pdf
2. Dzieje do 1815 r.
Zob. też poz.: 57, 151, 157, 163, 164, 174, 194, 264, 349,
350, 360, 373, 391, 408, 420, 482, 483, 505, 541, 577, 634,
863, 1307, 1316, 1668, 1754, 1763, 1784, 1791, 1809,
1811, 1820, 1832, 1860, 1867, 1873, 2579, 2580, 2587,
2598, 2653, 3034, 3057, 3180, 3188
2699. AKTA synodów prowincjonalnych
Jednoty Litewskiej 1626-1637 / wst. i oprac.
Marzena Liedke, Piotr Guzowski. - Warszawa: Wydaw. Nauk. Semper, 2011. - XXXIX,
[1], 201 s.: faks. + [1] k. tabl. skł. Bibliogr. s.
XXX-XXXIV
2700. BALTŲ religijos ir mitologijos šaltiniai. [T.] 4: XVIII amžius. (Sources of Baltic
religion and mythology. [Vol.] 4: 18th century / sud. Norbertas Vėlius. - Vilnius: Mokslo
ir Enciklop. Leidybos Inst., 2005. - 281, [1] s.
Bibliogr. s. 247-254
T. 3 zob. bibliogr. za 2003 r. poz. 2375
Rec.: SHMALSTIEG William R., Arch. Lithuanicum
2003 [nr] 5 s. 363-372
2701. HENRICUS LETTUS: Henrikin
Liivinmaan kronikka. [Kronika Henryka
Łotysza] / suom. Maijastina Kahlos, Raija Sarasti-Wilenius. - Helsinki: Suoma. Kirjallisuuden Seura, 2003. - 264 s.: il. - (Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran Toimituksia; 934)
2702. HENRICUS LETTUS: Henriku Liivimaa kroonika. [Kronika Henryka
Łotysza] / Indrįkis Latviešu; tõlk. Richard
Kleis; teadus. toimet. ja kommen. Enn Tarvel.
- Tallinn: Tänapäev, 2005. - 192 s.
2706. LIETUVOS Metrika = Lithuanian
Metrica = Litovskaja Metrika / Vilniaus Universitetas. - Vilnius: Liet. Ist. Inst. L-kla
12-oji Teismų bylų knyga: (XVI a. pabaigos kopija) / par. Irena Valikonytė [et al.]. 2007. - XLIII, 392, [3] s.: il. Sod. Sum.
Kn. Nr. 6: (1494-1506): užrašymų knyga
6 / par. Algirdas Baliulis. - 2007. - 515, [3] s.:
tab. Sum.
Kn. Nr. 14: (1524-1529): užrasymų knyga
16 / par. Laimontas Karalius, Darius Antanavičius. - 2008. - 645, [2] s.: tab. Sod. Sum.
Kn. Nr. 593: (1585-1604): diplomatinių
reikalų knyga / par. Algirdas Baliulis. - 2009.
- 293, [2] s.: tab.
Tyt. równol. nr 6, 14: Metryka Litewska
2707. „MÖÖDAPÄÄSMATUST hädast
sunnituna otsustanud ja nõustunud meid
Poola Kuninglikule Majesteedile truualamlikuks teha”: Liivimaa seisuste alistumine Poola
võimule 1561. aasta sügisel. (The submission
of the estates of Livonia to Polish authority in
1561) / [tulk.] Enn Tarvel. Tuna 2011 nr 4 s.
102-110. Sum. s. 156-157
Wersja elektron.: http://rahvusarhiiv.ra.ee/public/
TUNA/Artiklid/2011/Tuna_2011_4.pdf
2708. MURRAY Alan V.: Eesti keel Henriku kroonikas: suulisus ja suhtlus XIII sajandi Liivimaa misjonis. (The Estonian language
in the chronicle of Henry of Livonia: orality
and communication in the thirteenth-century Livonian mission). Keel ja Kirjandus 2009
Nr. 8/9 s. 559-572, tab., wykr. Sum.
Inne kraje bałtyckie
2709. PRANCŪZMETIS Kaune / [par.]
Virgilijus Pugačiauskas. Kauno Ist. Metraštis
2011 T. 11 s. 219-250
Dot. pobytu wojsk francuskich w Kownie w 1812 r.
2710. ŽEMAIČIŲ vyskupijos vizitacijų
aktai (1611-1651 m.). [Akta wizytacji biskupstwa żmudzkiego (1611-1651)] / par. Liudas
Jovaiša; Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija. - Vilnius, 2011. - XLI, [1], 477, [1] s.: faks.
- (Lietuvos Istorijos Šaltiniai; T. 11)
2711. ŽEMAIČIŲ vyskupo Kazimiero
Paco 1675-1677 m. sudaryti vizitacijų aktai.
[Akta wizytacji biskupstwa żmudzkiego przez
biskupa Kazimierza Paca w latach 1675-1677]
/ par. Mindaugas Paknys; Lietuvių Katalikų
Mokslo Akademija. - Vilnius, 2011. - XIII,
[3], 981, [1] s.: mapa. - (Lietuvos Istorijos Šaltiniai; T. 10)
—————
2712. ADAMSON Andres: Prelude to the
birth of the „Kingdom of Livonia”. Acta Hist.
Tallinnensia 2009 [nr] 14 s. 31-61. Streszcz.
w jęz. łot.
Wersja elektron.: http://www.kirj.ee/public/Acta_
hist/2009/issue_1/acta-2009-14-31-61.pdf
2713. AKMENS amžius ir ankstyvasis
metalų laikotarpis. [Epoka kamienna, wczesna epoka brązu i żelaza] / red. Algirdas Girininkas. - Vilnius: Viln. Spauda, 2005. - 357
s.: il., mapy. - (Lietuvos Istorija; 1). Bibliogr.
s. 325-340
Dot. Litwy
2714. ALEXANDROWICZ Stanisław:
Studia z dziejów miasteczek Wielkiego Księstwa Litewskiego. - Toruń: Wydaw. Nauk.
UMK, 2011. - 442 s.: faks., tab. + [1] k. map
skł.
2715. ALMONAITIS Vytenis: Kaltinėnų
kraštas XIV a. pabaigoje - XV a. pradžioje:
istorinės geografijos bruožai. (Kaltinėnai region at the end of 14th - the beginning of the
15th centuries: features of historical geography). Istorija (Vilnius) 2009 [nr] 75 s. 3-16,
il., mapa. Sum.
201
2716. ALMONAITIS Vytenis: Kaltinėnų
krašto bajorai XIV a. pabaigoje - XV a.
pradžioje. (Boiars (nobles) of Kaltinėnai region in late fourteenth - early fifteenth centuries). Liet. Ist. Metraštis 2010 [nr] 1 (dr. 2011)
s. 85-92. Sum.
2717. ANCĀNE Anna: Pārdomas par
Rīgas būvvēsturi 16.-17. gadsimtā: Rutgera
Nīderhofa sarakste ar karala tiesu Stokholmā.
(Reflections on Riga construction history in
the 16th - 17th Century: Rutger Niederhoff ’s
correspondence with the royal court in Stockholm). Mākslas Vēst. un Teorija 2008 Nr. 11 s.
62-74. Sum.
2718. ANDERSEN Tyge, RAUDKIVI
Priit: Võimumängud Põhja-Eestis aastail
1219-1238: ajaloolis-sotsioloogilisi aspekte.
(Games of power in Northern Estonia 12191238: aspects of historical sociology). Acta
Hist. Tallinnensia 2008 [nr] 13 s. 3-24. Sum.
Wersja elektron.: http://www.kirj.ee/public/Acta_
hist/2008/issue_2/Acta-2008-13-3-24.pdf
2719. ARCHAEOLOGICAL investigations at Linnakse: stone graves and a late Viking age silver hoard / [aut.] Ülle Tamla [et
al.]. Archaeol. Fieldwork in Estonia 2010 (dr.
2011) s. 73-88, il. Streszcz. w jęz. est.
2720. ASCHE Matthias, HIRSCHHEYDT Magnus v., MAGER Mathis: Legitimationsdefizite, Bedrohungspotenziale und
Bewältigungsstrategien der europäischen
Ritterorden in der Krisenzeit der 1520er Jahre: Fallbeispiele und allgemeine Reflexionen
// In: Die Ritterorden in Umbruchs- und Krisenzeiten. - Toruń, 2011. - S. 259-302
Dot. m.in. zakonu krzyżackiego w Inflantach
2721. AUGUSIEWICZ Sławomir: Garnizon Birż w latach 1659-1687 i jego komendant Karol Karlick von Nezetitz // In: Ustrój polityka - kultura: studia ofiarowane profesor
Stefanii Ochmann-Staniszewskiej. - Wrocław,
2011. - S. 261-295: tab.
2722. BAIRAŠAUSKAITĖ Tamara: Mykolas Juozapas Römeris (1778-1853): bajoro
viešoji ir privati erdvės XIX a. pirmojoje pusėje.
202
Inne kraje bałtyckie
- Vilnius: Liet. Ist. Inst. l-kla, 2011. - 410, [1] s.:
il. Bibliogr. s. 363-371. Streszcz. Sum.
2723. BALCEREK Mariusz: Siły zbrojne
księstwa Kurlandii i Semigalii na przełomie
XVI i XVII wieku // In: Organizacja armii
w nowożytnej Europie: struktura - urzędy prawo - finanse. - Zabrze, 2011. - S. 123-140
2724. BALTIJA v kontekste Severnogo
prostranstva: ot Srednevekov’ja do 40-ch godov XX veka / red. E[vgenija] L. Nazarova;
Rossijskaja Akademija Nauk. Institut Vseobščej Istorii. - Moskva, 2009. - 243, [1] s.: il.
Sum.
Z treści: SPIRĢIS R[oberts]: Oval’nye fibuly Livov s.
11-54. - IVANOV A[leksandr] S.: Aktovye istočniki ob
otnošenijach Smolenskogo Knjažestva s Gotlandom v
pervoj polovine XIII v.: k voprosu o sootnošenii redakcij dogovora 1229 g. s. 55-83. - SELART A[nti]: Načalo
gorodskoj žizni v srednevekovoj Livonii i Rusi s. 84-102.
- BIBIKOV M[ichail] V.: Načalo tartuskogo universiteta v evropejskom kontekste s. 103-112. - NAZAROVA
E[vgenija] L.: „Finljandskaja gazeta” o rusifikacii Pribaltiki i Finljandii (1900-1904) s. 113-146. - ILMJARV
M[agnus]: Estonija i Švecija v mežvojennyj period (19191940) s. 147-176. - PETRENKO A[ndrej] I.: Vlijanie perevorota K. Ulmanisa 15 maja 1934 g. na švedsko-latvijskie otnošenija s. 177-199
Opis bez podanej treści ukazał się w bibliogr. za 2010 r.
2725. BALTISCHE Literaturen in der
Goethezeit / hrsg. v. Heinrich Bosse, OttoHeinrich Elias, Thomas Taterka. - Würzburg:
Könighausen & Neumann, 2011. - 508 s.: il.
Z treści: VON der Schrift der Gemeine zur Stimme
der Nation: zur Konstruktion lettischer Identität um 1800
in J. Pilans Stahftś tahś Lattweeschu Tautaś / [aut.] Julija
Boguna [et al.] s. 15-64. - GRAUBNER Hans: Zwischen
Adel und Patriziat: Beobachtungen des jungen Hamann
in Livland und Kurland (1752-1759) s. 83-100. - TATERKA Thomas: Der lettische Bauer betritt das literarische
Feld: von der Begründung einer lettischen Nationalliteratur aus dem Geist der Kunstperiode s. 101-129. - BOSSE
Heinrich: Gedichte von einem pohlnischen Juden (1772):
Isaschar Falkensohn Behr [1746-1817] und sein Verleger
Jakob Friedrich Hinz s. 187-229. - PAŠKEVICA Beata:
Schillers Drama Die Räuber in der Übersetzung eines
lettischen Leibeigenen: eine eigenartige Rezeptions- und
Inspirationsgeschichte s. 291-302. - GRUDULE Māra:
Holbergs Jeppe vom Berge in der lettischen Theatergeschichte s. 303-322. - JÜRJO Indrek: Die Bildungsreformen und -diskussionen in Reval im letzten Drittel des 18.
Jahrhunderts s. 381-410
Rec.: BODEN Ragna, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch.
2011 Jg. 60 H. 3 s. 455-456. - SCHWIDTAL Michael,
Nordost-Arch. N.F. 2011 Jd. 20 s. 372-376
2726. Die BALTISCHEN Lande im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung: Livland, Estland, Ösel, Ingermanland,
Kurland und Lettgallen: Stadt, Land und
Konfession 1500-1721. Tl. 3 / hrsg. v. Matthias Asche, Werner Buchholz, Anton Schindling. - Münster: Aschendorff, 2011. - 184 s.:
il., faks. - (Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung;
71)
Treść: KODRES Krista: Der Revaler Totentanz: (zur
Abbildung auf der vorderen Buchklappe und der Frontispizseite) / unter Mitarb. v. Markus Gerstmeier s. 9-12. SPĀRĪTIS Ojārs: Die älteste Ansicht der Stadt Riga (1546)
s. 13-16. - TARVEL Enn: Kirche und Bürgerschaft in den
baltischen Städten im 16. und 17. Jahrhundert s. 17-99.
- KLÖKER Martin, KODRES Krista, RAAG Raimo: Legende zur Karte „Dorpat/Tartu im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung” s. 100-102. - SPĀRĪTIS
Ojārs: Legende zum Vogelschauplan „Mitau/Jelgava im
Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung”
s. 104-105. - KLÖKER Martin, KODRES Krista, RAAG
Raimo: Legende zur Karte „Narva in der Schwedenzeit
(1649)” s. 106-108. - SPĀRĪTIS Ojārs: Legende zur Karte
„Riga im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung” s. 110-116. - KLÖKER Martin, KODRES Krista,
RAAG Raimo: Legende zur Karte „Reval/Tallinn im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung” s. 118120. - SPĀRĪTIS Ojārs: Legende zur Karte „Wenden/Cēsis
im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung s.
122-125. - KLÖKER Martin: Geistliche und humanistische Literatur in deutscher und lateinischer Sprache im
Zeichen von Reformation und Konfessionalisierung s.
127-183
Rec.: OLDEN-JØRGENSEN Sebastian, Hist. Tidsskr.
(D) 2011 Bd. 111 H. 2 s. 577-579 [rec. dot. cz. 1-3]. WITTRAM Heinrich, Nordost-Arch. N.F. 2011 Jg. 20 s.
331-334 [rec. dot. cz. 2]
2727. BARONAS Darius, DUBONIS
Artūras, PETRAUSKAS Rimvydas: Lietuvos istorija. T. 3: XIII a. - 1385 m.: valstybes
iškilimas tarp Rytu ir Vakaru. [Historia Litwy.
T. 3: XIII wiek - 1385 r.: wzrost na Wschodzie i Zachodzie]. - Kaunas: Spindulio, 2011.
- 615, [1] s.: il. Bibliogr. s. 565-583
2728. BATŪRA Romas: Lietuvos pergalė
Šiaulių (Saulės) mūšyje 1236 m.: mūšio
tarptautinė reikšmė, atminties tradicija, mūšio
laukas ir memorialas / Lietuvos kultūros fondas; Lietuvos kultūros ministerija; Šiaulių
apskritis; Šiaulių miesto savivaldybė; Joniškio
rajono savivaldybė. - Šauliai, 2005. - 138, [2]
s.: il., faks. Bibliogr. s. 96-110
Dot. upamiętnienia bitwy pod Szawlami
Inne kraje bałtyckie
203
2729. BERGA Tatjana: Nachodki raznovesov na gorodiščach i poselenijach Latvii //
In: Archeologija i istorija Pskova i Pskovskoj
zemli: seminar imieni akademika V. V. Sedova: materialy 56-go zasedanija [...]. - Moskva,
2011. - S. 166-171
2737. BOBIATYŃSKI Konrad: Michał
Kazimierz Pac [1624-1682]: wojewoda wileński, hetman wielki litewski: działalność
polityczno-wojskowa. - Warszawa, 2008
2730. BERNOTAS Rivo: Medieval town
wall of Tartu in the light of recent research.
Estonian J. Archaeol. 2011 [Vol.] 15 [nr] 1 s.
56-72
2738. BOBIATYŃSKI Konrad: Między
Rzeczpospolitą a Moskwą: Dyneburg i Inflanty Polskie w latach 1665-1667. Zap. Hist.
2011 T. 76 z. 3 s. 37-55. Zsfg. Sum.
2731. BESSUDNOVA Marina B.: Priroda
pskovsko-livonskich pograničnych konfliktov
v XV v. // In: Archeologija i istorija Pskova
i Pskovskoj zemli: seminar imieni akademika
V. V. Sedova: materialy 56-go zasedanija [...].
- Moskva, 2011. - S. 40-47
2739. BOCHAN Juryj M.: Vajskovaja
sprava ǔ Vjalikim knjastve Litoǔskim ǔ drugoj
palove XIV - kancy XVI st. / Nacyjanal’naja
Akademija Navuk Belarusi. Instytut Gistory.
- Minsk: „Belaruskaja Navuka”, 2008. - 448,
[3] s., [8] s. tabl.: il.
2732. BESSUDNOVA Marina B.: Pskovskie sobytija 1509 - načala 1510 g. v kontekste livonskoj ordenskoj politiki // In: Pskov,
russkie zemli i Vostočnaja Evropa v XV-XVII
vv.: k 500-letiju vchoždenija Pskova v sostav
edinogo Russkogo Gosudarstva [...]. - Pskov,
2011. - S. 129-139
2740. BOMBI Barbara: Novella plantatio
fidei: missione e crociata nel Nord Europa tra
la fine del XII e i primi decenni del XIII secolo. - Roma: Ist. Storico Italiano per il Medio
Evo, 2007. - 332 s. - (Nuovi Studi Storici; 74).
Bibliogr. s. 283-314
2733. BESSUDNOVA Marina B.: „Staraja Livonija” v kontekste gosudarstvennogo
protivostojanija. Vechi Minuvšego 2009 Vyp.
5 s. 270-298
2741. BRŪZIS Rūdolfs: The luxury lifestyle in the Nurmuiža manor. Archaeol. Baltica
2011 [T.] 16 s. 143-149, il. Streszcz. w jęz. lit.
2734. BESSUDNOVA Marina B.: Velikij Novgorod vo vnešnej politike livonskogo
magistra Ioganna Val’dchauza fon Cherse
(1470-1471). Novgorodskij Ist. Sbornik 2011
Vyp. 12 s. 110-125
Rec.: DYBAŚ Bogusław, Zap. Hist. 2011 T. 76 z. 2 s.
129-133
Dot. chrystianizacji m.in. Estonii i Łotwy
2742. BRZOZECKI Sławomir: Misje ludowe dominikanów prowincji litewskiej w latach 1751-1826. - Lublin, 2009
Rec.: WIECZOREK Agnieszka, Klio (Toruń) 2011
[nr] 16 s. 241-245
2735. BLIUJIENĖ Audronė: Iš baltų amatininkystės istorijos: baltiški Berlock kabučiai.
(From the history of Baltic handicraft tradition
or bronze Baltic berlocks). Archaeol. Lituana
2005 [T.] 6 s. 112-130, il., mapa, tab. Sum.
2743. BUMBLAUSKAS Alfredas: Konstytucja 3 maja a amnezja historyczna Litwy
i Polski // In: Lex est Rex in Polonia et in
Lithuania...: tradycje prawnoustrojowe Rzeczypospolitej - doświadczenie i dziedzictwo.
- Warszawa, 2011. - S. 219-230
2736. BOBIATYŃSKI Konrad: Daugavpils un Poļu Inflantija (Latgale) Polijas-Lietuvos (Žečaspospoļitas) valsts kara laikā ar
Maskaviju 1654.-1655. gadā. [Dyneburg i Inflanty Polskie podczas wojny Rzeczypospolitej z Moskwą 1654-1656]. Latv. Kara Muzeja
Gadagrāmata 2005 [T.] 6 s. 82-95
2744. BUMBLAUSKAS Mangirdas: Jeronimo Prahiškio pasakojimas apie lietuvių
religiją ir christianizaciją. (John-Jerome’s of
Prague narration about Lithuanian religion
and christianization). Liet. Ist. Stud. 2011 T.
28 s. 24-43. Sum.
Toż w jęz. pol. zob. bibliogr. za 2005 r. poz. 2471
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/dokumentai/
LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo28.pdf
204
Inne kraje bałtyckie
2745. BYTAUTAS Saulius: Zakon Rochitów na Litwie w latach 1705-1886. Stud. Franciszkańskie 2010 [T.] 20 s. 175-192. Streszcz.
Sum.
Praeities pėdsakais: skiriama profesoriaus
daktaro Zigmanto Kiaupos 65-mečiui. - Vilnius, 2007. - S. 25-48. Sum.
Acc.: KRONIKI klasztoru Rochitów w Kęstajciach
na Litwie 1854-1861 roku s. 193-197, tab.
2753. DYBAŚ Bogusław: Die alt-livländischen Gebiete im Rahmen der polnisch-litauischen Republik. Zap. Hist. 2011 T. 76 z. 4
s. 25-42. Streszcz.
2746. CARPINI Claudio: La Crociata
senza Terrasanta: nota preliminare per una
ricerca sulla Crociata nel Baltico. Res Balticae
2004 Vol. 9 s. 179-193
Dot. krucjat w krajach bałtyckich
2747. CAUNE Andris: Archeologičeskie
svidetel’stva v rekonstrukcijach planirovok
goroda Rigi XII-XIII vekov // In: Vostočnaja
Evropa v Srednevekov’e: k 80-letiju Valentina
Vasil’eviča Sedova. - Moskva, 2004. - S. 342349
2748. ČEPAITIENĖ Auksolė: Etnologijos (etnografijos) ištakos ir valstiečio atradimas Lietuvoje XVIII s. pabaigoje - XIX
a. pradžioje. (The beginnings of ethnology
(ethnography) and a discovery of a peasant
in Lithuania of the late 18th and early 19th
c.). Liet. Etnolog. 2011 [nr] 11 s. 69-91. Sum.
2749. CIGLIS Jānis: Ancient temple ornaments in Latvia. Archaeol. Lituana 2011
[T.] 12 s. 48-56, il., mapy. Streszcz. w jęz. lit.
CZAJA R.: Das mittelalterliche Livland… poz. 351
2750. DONECKER Stefan: Alt-Livland
zwischen römischen Kolonisten und jüdischen Exilanten: genealogische Fiktionen in
der Historiografie des 17. Jahrhunderts. Zs. f.
Ostmitteleur.- Forsch. 2011 Jg. 60 H. 2 s. 210231. Zsfg. Sum.
2751. DREJ Szymon: Bohater dwóch
narodów = Dviejų tautų didvyris. Marijampolė: Marijampolės Regiono Plėtros
Agent., 2011. - 206, [1] s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol., lit. i ang.
Dot. w. ks. lit. Witolda
2752. DUBONIS Artūras: Jotvingiai lietuvių antikryžiuotiškos orientacijos genezėje.
(The Yotvingians at the genesis of the Lithuanian anti-teutonic order orientation) // In:
2754. FEDOSOVA E[l’mira] P.: Prisoedinenie k Rossii pribaltijskich, litovskich,
zapadnobelorusskich i pol’skich zemel’ //
In: Rossijskaja imperija: ot istokov do načala
XIX veka: očerki social’no-političeskoj
i ekonomičeskoj istorii. - Moskva, 2011. - S.
258-275
2755. FILJUŠKIN Aleksandr I.: „De
Moscorum Bellis” Ioanna Levenklavija
[1541-1594] // In: Russkie drevnosti: sbornik
naučnych trudov: k 75-letiju professora I. Ja.
Frojanova . - Sankt-Peterburg, 2011. - S. 270278
Dot. Inflant
2756. FILJUŠKIN Aleksandr I.: „Historia belli Livonici” Til’manna Bredenbacha
[1544-1587]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo
Univ. Ser. 2: Ist. 2011 Vyp. 3 s. 71-76
2757. GĄSSOWSKA Maja: Dzień powszedni a oficjalna wizja misji chrystianizacyjnej w Inflantach XII/XIII w. // In: Antyk,
prawda i fałsz w średniowieczu: materiały
Seminariów Mediewistycznych im. Alicji
Karłowskiej-Kamzowej. - Poznań, 2011. - S.
115-124
2758. GELEŽIES amžius. [Epoka żelaza] / red. Gintautas Zabiela. - Vilnius: Baltų
Lankų Leid., 2007. - 517, [1] s.: il., mapy. (Lietuvos Istorija; 2). Bibliogr. s. 471-489
Dot. Litwy
2759. GELUMBECKAITĖ Jolanta: Pirmas lietuviškas pamokslų rinkinys - Wolfenbüttelio postilė (1573): rankraščio kritinio komentuoto leidimo principai ir tyrimo
strategija. (Edition und Kommentierung der
ersten litauischen handschriftlichen Predigtsammlung, der sog. Wolfenbütteler Postille
(1573): Editionsprinzipien und Forschungs-
Inne kraje bałtyckie
strategien). Arch. Lithuanicum 2003 [nr] 5 s.
51-96, faks. Zsfg.
2760. GERBER Simon: Heinrich von
Lettland: ein Theologe des Friedens: „Nichts
Bessers wiess ich mir an Sonn- und Feiertagen, als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei”. Zs f. Kirchenges. 2004 Bd. 115 H.
1/2 s. 1-18
2761. GERHARDS Guntis: Epidēmijas
viduslaiku un jauno laiku Rīgā. (Epidemic
in Riga during the middle ages and early modern times). Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2011
[nr] 4 s. 37-65. Sum.
GESCHICHTSSCHREIBUNG im mittelalterlichen
Livland… poz. 356
2762. GODEK Sławomir: Prawo na Litwie na przełomie XVIII i XIX wieku. Zesz.
Prawn. / Uniw. Kardynała S. Wyszyńskiego
2011 [Z.] 11 [cz.] 2 s. 31-44. Sum.
2763. GRĀVERE Rita: Latvijas ziemeļaustrumpierobežas iedzīvotāji antropoloģiskā
skatījumā // In: Baltu un slāvu kultūrkontakti:
rakstu krājums. - Rīga, 2009. - S. 233-247
Toż w jęz. ros.: Naselenie severno-vostočnogo prigranič’ja Latvii s antropologičeskoj točki zrenija s. 542-559
2764. GRONOWSKI Tomasz: Szczygielski Stanisław (ok. 1616 - ok. 1687), benedyktyn, opat klasztoru w Starych Trokach,
historiograf // In: Pol. słownik biogr. T. 47.
- Warszawa, 2011. - S. 516-518
2765. GRZEBIEŃ Ludwik: Szkoły jezuickie w Inflantach polskich od XVI do XVIII
wieku // In: Przez Kresy i historię po obrzeża
polityki: profesorowi Marcelemu Kosmanowi
w półwiecze pracy naukowej. [T. 1]. - Toruń,
2011. - S. 329-345
2766. GUDAVIČIUS Edvardas: Titmaro
Merzenburgiečio kronikos Brunono Kverfurtiečio žinutė. (Die Nachricht über Bruno von
Querfurt der Chronik Thietmars von Merseburg). Liet. Ist. Stud. 2011 T. 28 s. 9-23, tab.
Zsfg.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/dokumentai/
LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo28.pdf
205
2767. HIRSCHHEYDT Magnus v.: Der
Krieg, der nie stattgefunden hatte: Markgraf
Wilhelm von Brandenburg-Ansbach, Reinhold Buxhöveden, die Öselsche Bischofsfehde
und das Problem der fehlenden Kriegslegitimation // In: Geistliche im Krieg. - Münster,
2009. - S. 345-371
2768. HORMUTH Dennis: Die Christianisierung als politisches Argument in der
livländischen Publizistik der frühen Neuzeit.
Zap. Hist. 2011 T. 76 z. 4 s. 43-61. Streszcz.
2769. INVESTIGATIONS of the medieval and early post-medieval Karja gate and
the suburb in front of it in Tallinn / [aut.]
Ragnar Nurk [et al.]. Archaeol. Fieldwork in
Estonia 2010 (dr. 2011) s. 115-126, il. Streszcz. w jęz. est.
2770. JÄHNIG Bernhart: Verfassung
und Verwaltung des Deutschen Ordens und
seiner Herrschaft in Livland. - Berlin: Lit,
2011. - 333 s.: il., mapy. - (Schriften der Baltischen Historischen Kommission; Bd. 16).
Bibliogr. s. 266-311
2771. JANICKI Arkadiusz: Kurlandia
w latach 1795-1915: z dziejów guberni i jej
polskiej mniejszości. - Gdańsk: Wydaw. Uniw.
Gdań., 2011. - 1027 s.: il., mapy, tab. Bibliogr.
s. 903-937. Sum. Zsfg. Streszcz. w jęz. łot.
2772. JANICKI Arkadiusz: Prawa i obowiązki studentów uniwersytetu w Dorpacie
(Tartu) w świetle przepisów z 1803 roku: teoria i praktyka. Historia Academica 2010 z. 2
s. 7-33. Sum.
Acc.: NAJWYŻEJ zatwierdzone przepisy dla studentów Cesarskiego Uniwersytetu Dorpackiego s. 35-71.
Tekst regulaminu równol. w jęz. pol. i ros.
2773. JANKUS Jurgis: Jonas Puzinas apie
save ir apie kitus: Juostelėn įkalbėtas žodis.
Archaeol. Lituana 2005 [T.] 6 s. 39-48
Acc.: PEMKUS Arūnas, TAUTAVIČIUS Adolfas:
Prof. dr. Jono Puzino bibliografija 1926-2004 s. 9-38
2774. JEZIORSKI Paweł A.: Das Projekt
des historisch-geographischen Lexikons von
polnisch Livland bis 1772. Zap. Hist. 2011 T.
76 z. 4 s. 115-127. Streszcz.
206
Inne kraje bałtyckie
2775. JURKIEWICZ Jan: Legenda o Giedyminie koniuszym w dawnym dziejopisarstwie polskim (do końca XVI w.) // In: Przez
Kresy i historię po obrzeża polityki: profesorowi Marcelemu Kosmanowi w półwiecze
pracy naukowej. [T. 1]. - Toruń, 2011. - S.
134-155
2776. JUŠKAITIS Vytautas: Žirgų kapai
Rytų Lietuvos pilkapynuose vėlyvajame geležies amžiuje (IX-XII a.). (Horse burials in
east Lithuanian barrows of the late iron age).
Archaeol. Lituana 2005 [T.] 6 s. 139-163, il.,
mapy. Sum.
2777. KALA Tiina: Languages in a medieval North European city: an example from
medieval Tallinn // In: Frontiers in the middle ages: proceedings of the Third European
Congress of Medieval Studies (Jyväskylä, 1014 June 2003). - Louvain-La-Neuve, 2006. - S.
585-604
2778. KAMINSKA Rūta: The late baroque church interiors of Livonia within prepartition Poland. Biul. Hist. Sztuki 2011 R. 73
nr 3/4 s. 453-478, il.
2779. KAMUNTAVIČIENĖ Vaida: Simno dekanato parapijų padėtis XVII a. antrojoje pusėje. (Make-up of the Simnas deanery in
the second half of the seventeenth century).
Liet. Ist. Metraštis 2010 [nr] 1 (dr. 2011) s. 3956. Sum.
2780. KARP Sławomir: Starostwo wobolnickie (1707-1709) w świetle listów Jana
Karpia, cześnika żmudzkiego: wpływ wojny
północnej na gospodarkę ziem Wielkiego
Księstwa Litewskiego. Stud. Podlaskie 2011 T.
19 s. 127-138. Sum. Sod.
2781. KARVELIS Deimantas, RAGAUSKIENĖ Raimonda: Iš Radvilų giminės istorijos: Dubingių kunigaikštystė 1547-1808 m.:
mokslinė monografija. - Vilnius, 2009
Rec.: ŠMIGELSKYTĖ-STUKIENĖ Ramunė, Istorija
(Vilnius) 2010 [nr] 79 s. 73-75
2782. KETURI Gotfrydo Ostermejerio
rankraščiai: skiriama Gotfrydo Ostermejerio
285-osioms gimimo ir 200-osioms mirties
metinėms / par. Vilija Gerulaitienė. - Vilnius,
2002
Rec.: BENSE Gertrud, Arch. Lithuanicum 2003 [nr]
5 s. 349-354
2783. KIAUPIENĖ Jūratė, ZAKRZEWSKI Andrzej [B.]: Unie polsko-litewskie:
spojrzenie z dwóch stron // In: Lex est Rex
in Polonia et in Lithuania...: tradycje prawnoustrojowe Rzeczypospolitej - doświadczenie
i dziedzictwo. - Warszawa, 2011. - S. 61-84
2784. KIRCHLICHES Leben und Theologie in den baltischen Gebieten vom 16.
bis 20. Jahrhundert: zwölf Beiträge zum 21.
Baltischen Seminar 2009 / hrsg. v. Heinrich
Wittram. - Lüneburg: Carl-Schirren-Ges.,
2011. - 404 s.: il. - (Schriftenreihe Baltische
Seminare; 19)
Z treści: KUHLES Joachim: Das Eindringen der
Reformation im Ostbaltikum am Beispiel Rigas und die
Entstehung der Evangelischen Kirche s. 11-67. - ANGERMANN Norbert: Die Reformation in Litauen s. 69-93. KRĒSLIŅŠ Jānis: DEIN Wort ist die Wahrheit: über die
Entstehung und die Auswirkungen der Lettischen Bibel
im 17. und 18. Jahrhundert s. 95-108. - PETTI Urmas:
Theologen des Luthertums im 19. Jahrhundert in Dorpat/
Tartu s. 109-120. - WITTRAM Heinrich: Friedrich Hollmann (1833-1900): Pastor und Generalsuperintendent in
Livland in den ethnischen Spannungen und Konflikten
des 19. Jahrhunderts s. 121-146. - ZEIFERTS Mārcis: Diakonie in Lettland in den sozialen Umbrüchen des 19./20.
Jahrhunderts s. 147-190. - TALONEN Jouko: Die Theologie und Evangelisch-lutherische Kirche in Lettland
1920-1934 s. 271-292. - ANTILA Jaakko Olavi: Religiöses
Leben und Christentum in Litauen in der Sicht finnischer Publikationen 1918-1940 s. 293-326. - ALTNURME
Riho: Die evangelisch-lutherische Kirche Estlands nach
dem II. Weltkrieg s. 327-338. - OHFF-MANCUSA Zanda: Erzbischof Jānis Matulis [1911-1985]: ein Leben für
die Kirche und die Ökumene im sowjetischen Lettland
s. 339-376. - STREIKUS Arūnas: Die katholische Kirche
in Litauen und der Vatikan in der Zeit der sowjetischen
Besetzung s. 377-390
2785. KIUDSOO Mauri, RUSSOW Erki:
Hoards dicovered in 2010. Archaeol. Fieldwork in Estonia 2010 (dr. 2011) s. 225-232, il.
Streszcz. w jęz. est.
W Estonii
2786. KORCZAK Lidia: Listy wielkich
książąt litewskich do wielkich mistrzów
jako źródło do stosunków Litwy z zakonem
krzyżackim w późnym średniowieczu (14301454) // In: Epistolografia w dawnej Rzeczy-
Inne kraje bałtyckie
pospolitej. T. 1: (stulecia XV-XVII). - Kraków,
2011. - S. 29-39
2787. KORCZAK Lidia: Szedybor (Maciej) Wolimuntowicz h. Zadora (zm. w lub
po 1432), starosta kowieński i wiłkomierski
// In: Pol. słownik biogr. T. 47. - Warszawa,
2011. - S. 591-592
2788. KREEM Juhan: Der Deutsche Orden in Livland unter Hermann von Brüggenei [1475-1549]: Bemerkungen zu Regierungspraxis und Religionspolitik // In: Die
Ritterorden in Umbruchs- und Krisenzeiten.
- Toruń, 2011. - S. 303-315
2789. KREEM Juhan: Liivimaa ja Augsburgi Interim 1548: lisandusi teadmistele
reformatsiooni levikust Baltikumi. (Livonia
and the Augsburg Interim 1548: additions to
knowledge of the spread of the reformation
in the Baltic region). Tuna 2011 nr 4 s. 6-16,
il. Sum. s. 153
Wersja elektron.: http://rahvusarhiiv.ra.ee/public/
TUNA/Artiklid/2011/Tuna_2011_4.pdf
2790. KRYŃSKI Andrzej: Tumulty religijne w Wilnie w latach 1639-1682. Teka Historyka 2011 z. 42 s. 8-46
2791. KULAKOV Vladimir [I.]: Antropomorfie veidojumi uz „nezvērsaktām”
Baltijā // In: Baltu un slāvu kultūrkontakti:
rakstu krājums. - Rīga, 2009. - S. 135-143
Toż w jęz. ros.: Antropomorfnye izobraženija na „čydoviščnych” fibulach v Baltii s. 432-441
2792. KULAKOV Vladimir I.: Naselenie
Baltijskogo regiona v epochu Merovingov =
Die Bevölkerung des Baltikums in der Merowingerzeit // In: Epocha Merovingov: Evropa
bez granic: archeologija i istorija V-VIII vv.
- Wolfratshausen, 2007. - S. 138-144
Tekst równol w jęz. ros., niem. i ang.
2793. KÜNG Enn: Postal relations between Riga and Moscow in the second half
of the 17th century. Tuna 2009 spec. issue s.
59-81
Wersja elektron.: http://rahvusarhiiv.ra.ee/public/
TUNA/Artiklid/2009/Past_2009_sisu.pdf
207
2794. KUZ’MIN A. V.: Iz istorii pravoslavnoj cerkvi vo imja svjatitelja Nikolaja Čudotvorca v srednevekovoj Rige v konce XIII
- seredine XV v. // In: Svjatitel’ Nikolaj Mirlikijskij v pamjatnikach pis’mennosti i ikonografii. - Moskva, 2006. - S. 115-125
2795. KUZNECOV A[natolij]. M.: K voprosu o datirovke spiskov A i E torgovogo dogovora Smolenska s Rigoj i Gotskim beregom
1229 g. Drevnjaja Rus’ 2005 No 3 s. 44-46
2796. KYMMEL Richard v.: Die Academia Petrina. Jahrb. d. Balt. Deutscht. 2011 Bd.
58 s. 42-50
Pierwsza szkoła wyższa na Łotwie, w Mitawie
2797. LÄÄNEMERE provintside arenguperspektiivid Rootsi suurriigis 16./17. sajandil. [K.] 3. [Perspektywy rozwoju prowincji
bałtyckich w okresie mocarstwowości Szwecji
w XVI/XVII wieku] / koost. Enn Küng. - Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2009. - 534 s.: il. - (Eesti
Ajalooarhiivi Toimetised; 17). Sum.
Z treści: LOIT Aleksander: Eestimaa ja Liivimaa:
kaks Läänemere provintsi Rootsi suurriigis 17. sajandil. (Estonia and Livonia: two Baltic provinces within
the Swedish empire in the 17th century) s. 7-40. - ANDRESEN Andres: Luterlik territoriaalkirik ja poliitiline
võim: kirikukorralduse struktuurimuutused Eestimaal
1561-1766. (Lutheran territorial church and political
power: structural changes of the church constitution in
Estland, 1561-1766) s. 54-79. - BEYER Jürgen: Vagaduse
edendamise strateegiad Eesti- ja Liivimaal (1621-1710):
konfessionaliseerimine ja pietism. (Strategies for raising
piety in Estonia and Livonia, 1621-1710: confessionalisation and pietism) s. 80-95. - LAIDLA Janet: Ajalookirjutuse antikvaarsest suunast ja selle ilmingutest 17. sajandi
Balti ajalookirjutuses. (Antiquarianism and its signs in
early modern Baltic historiography) s. 96-117. - PÕLDVEE Aivar: Rektor ja pastor Johannes Forselius [ok.
1607-1684]: märkmeid eluloost, argielust ja pedagoogikast. (Rector and pastor Johannes Forselius: notes on
his biography, everyday life and pedagogy) s. 231-279. TERING Arvo: Baltimaade õpetatud arste koolitanud ülikoolid 17. sajandil ja 18. sajandi algul. (Universities that
trained medical doctors for the Baltic countries in the
17th century and early 18th century) s. 280-314. - TARKIAINEN Ülle: Maamõõtjad Läänemere provintsides suure
reduktsiooni ajal. (Surveyors in the Baltic provinces at the
time of the great reduktion) s. 315-360. - SEPPEL Marten:
Liivi- ja Eestimaa talupoegade kaebereisid Stockholmi
1681-1700. (Complaint visits of the peasants of Livland
and Estland to Stockholm in 1681-1700) s. 361-400. PARTS Triin: Eesti ala käsitlevad varauusaegsed reisikirjad. (Early modern travelogues about Estonia) s. 401-433.
- KÜNG Enn: Meresōit ja laevaehitus Narvas 17. sajandi
208
Inne kraje bałtyckie
teisel poolel. (Seafaring and shipbuilding in Narva in the
second half of the 17th century) s. 434-534
Opis bez treści ukazał się w bibliogr. za 2010 r.
Cz. 2 zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 3009
2798. LEIMUS Ivar: Iura christianorum:
Läti Henriku sõnakõlks või nõks paganate
alistamiseks? (Hollow words from Latvian
Henrik or a trick for subjugating pagans?).
Tuna 2011 nr 1 s. 9-19, il. Sum. s. 157
Wersja elektron.: http://rahvusarhiiv.ra.ee/public/
TUNA/Artiklid/2011/Tuna_2011_1.pdf
2799. LEPPIK Lea: Tartu Ülikooli teenistujate sotsiaalne mobiilsus, 1802-1918.
(Social mobility of the employees of the Tartu
University). - Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus,
2006. - 309 s. - (Dissertationes Historiae Universitatis Tartuensis; 11). Sum.
2800. LEWANDOWSKI Jan: Polacy i Polonia w krajach bałtyckich w dobie porozbiorowej // In: Archiwistyka oraz problemy historii Polski, Polonii i dyplomacji XX wieku:
księga jubileuszowa [...]. - Lublin, 2011. - S.
489-500
2801. LITWINOWICZ-DROŹDZIEL
Małgorzata: O starożytnościach litewskich:
mitologizacja historii w XIX-wiecznym piśmiennictwie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. - Kraków, 2008
Rec.: GRIŠKAITĖ Reda, Darbai ir Dienos 2011 [nr]
55 s. 235-255
2802. LIUBAYA Aliona: Tradycja antyczna w systemie wyobrażeń historycznych
i ideologicznych Wielkiego Księstwa Litewskiego (na przykładzie tradycji latopisarskiej)
// In: Antyk, prawda i fałsz w średniowieczu:
materiały Seminariów Mediewistycznych
im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej. - Poznań,
2011. - S. 301-303
2803. LIUBY Andrei: Pierścień konsularny w ceremoniale koronacyjnym Wielkiego Księstwa Litewskiego: przypadek czy
prawidłowość // In: Antyk, prawda i fałsz
w średniowieczu: materiały Seminariów Mediewistycznych im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej. - Poznań, 2011. - S. 297-199
2804. LÕHMUS Mari, OTS Mirja: Landscape surveys and monuments discovered in
2010. Archaeol. Fieldwork in Estonia 2010
(dr. 2011) s. 233-242, il., mapa, tab. Streszcz.
w jęz. est.
W Estonii
2805. ŁABĘDŹ Piotr: Działalność wojskowa Krzysztofa Radziwiłła „Pioruna” w latach 1572-1579. Zap. Hist. 2011 T. 76 z. 1 s.
23-40. Zsfg. Sum.
W Inflantach
2806. „MACH dich auf und werde licht
- Celies nu, topi gaišs”: zu Leben und Werk
Ernst Glücks (1654-1705): Akten der Tagung
anlässlich seines 300. Todestages vom 10.-13.
Mai 2005 in Halle (Saale) / hrsg. v. Christiane
Schiller, Māra Grudule. - Wiesbaden: Harrassowitz, 2010. - 281 s. - (Fremdsprachen in
Geschichte und Gegenwart; Bd. 4)
Z treści: PISTOHLKORS Gert v.: Livland um 1700
s. 13-28. - KRĒSLIŅŠ Jānis: Suche nach Identität und die
frühneuzeitliche schwedische Kirchen- und Bildungspolitik s. 29-40. - GLÜCK Helmut: Ernst Glück: Leben
und Werk s. 41-52. - SCHILLER Christiane: Glücks
Vorname(n): biographische Miszellen s. 53-56. - ALBRECHT-BIRKNER Veronika: Glücks Verhältnis zu Philipp Jakob Spener und August Hermann Francke, oder:
war Glück Pietist? s. 57-78. - LIIVI Aarma: Ernst Glück
und Johann Fischer: ihre Rolle bei der lettischen und estnischen Bibelübersetzung s. 79-110. - GRĪNBERGS Atis:
Die Rolle von Glücks lettischer Bibelübersetzung in der
Lettischen Evangelisch-Lutherischen Kirche s. 153-158.
- VANAGS Pēteris: Der Einfluss der Glückschen Bibelübersetzung auf die Entwicklung der lettischen Schriftsprache s. 159-178. - GRUDULE Māra: Ernst Glück als
literarische Figur in der lettischen Literatur s. 179-194
Rec.: KESSLER Stephan, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch.
2011 Jg. 60 H. 3 s. 458-460
2807. MÄESALU Mihkel: Päpstliche Gewalt im Kreuzzugsgebiet: gründete Wilhelm
von Modena in Estland einen „Pufferstaat”?
Forsch. zur Baltischen Gesch. 2011 Bd. 6 s. 1130
2808. MÄND Anu: Church art, commemoration of the dead and the saints’ cult:
constructing individual and corporate memoria in late medieval Tallinn. Acta Hist.
Tallinnensia 2011 [nr] 16 s. 3-30, il. Streszcz.
w jęz. łot.
Wersja elektron.: http://www.kirj.ee/public/Acta_
hist/2011/issue_1/acta-2011-16-3-30.pdf
Inne kraje bałtyckie
2809. MARKUS Kersti: Misjonär või
mõisnik?: tsistertslaste roll 13. sajandi Eestis.
(Missionaries or manorial lords?: the role of
Cistercians in thirteenth-century Estonia).
Acta Hist. Tallinnensia 2009 [nr] 14 s. 3-30.
Sum.
Wersja elektron.: http://www.kirj.ee/public/Acta_
hist/2009/issue_1/acta-2009-14-3-30.pdf
2810. MARKUS Kersti, TOOMING
Kaire: Hiliskeskaegsest Niguliste kirikust
hingepalvete ja eneseeksponeerimise peeglis. (Building history of St. Nicholas’ church:
chapels and chantries as self-presentation in
late medieval Tallinn). Acta Hist. Tallinnensia
2011 [nr] 16 s. 31-66, il. Sum.
Wersja elektron.: http://www.kirj.ee/public/Acta_
hist/2011/issue_1/acta-2011-16-31-66.pdf
2811. MAŽEIKA Rasa: Granting power
to enemy gods in the chronicles of the Baltic
crusades // In: Medieval frontiers: concepts
and practices. - Aldershot, 2002. - S. 153-171
2812. MEILUS Elmantas: Vilniaus ir
Kauno upeivių brolijų (cechų?) privilegijos
XVII a. (The privileges of the Vilnius and
Kaunas river workers’s fraternities (guilds?)
in the seventeenth century) // In: Praeities
pėdsakais: skiriama profesoriaus daktarto
Zigmanto Kiaupos 65-mečiui. - Vilnius,
2007. - S. 359-380. Sum.
2813. MELANI Silvio: Crudeltà rituale,
crudeltà strumentale e violenza nelle guerre
di inizio secolo XIII per la conquista della
Livonia e dell’Estonia. [Rola rytualnego okrucieństwa i przemocy w trzynastowiecznych
wojnach podczas podboju Inflant i Estonii].
Settentrione 2005 Vol. 17 s. 121-137
2814. MELANI Silvio: Guerra navale e
anfibia sul Baltico nella cronaca duecentesca
di Enrico di Lettonia. [Flota wojenna i wojska
desantowe na Bałtyku w XIII-wiecznej kronice Henryka z Liwonii]. Itineraria 2003 Vol. 2
s. 107-135
2815. MEL’NIKOVA Elena: The Baltic
policy of Jaroslav the Wise // In: Cultural interaction between east and west: archaeology,
209
artefacts and human contacts in northern
Europe. - Stockholm, 2007. - S. 73-75
2816. MICHNO Agnieszka: Wielkoksiążęcy zarządcy litewskiego Merecza od schyłku XV do początku XVII wieku. Kom. Maz.Warm. 2011 nr 2 s. 295-315, tab.
2817. MICKŪNAITĖ Giedrė: Wielki
książę Witold: wizerunek władcy. Krak. Pismo Kresowe 2011 R. 3 s. 37-58, [4] s. tabl.
Streszcz. w jęz. lit. Sum.
2818. MILITZER Klaus: The recruitment
of brethren for the Teutonic Order in Livonia
// In: The military orders. [Vol. 1]: Fighting
for the faith and caring for the sick. - Farnham, 2011. - S. 270-277
Wyd. 1: Aldershot, 1994; zob. bibliogr. za 1994 r. poz.
1540
2819. MUGURĒVIČS Ēvalds: Livonijas
hronikas un arheoloģijas dati par Baltijas
tautām 12.-14. gadsintā. [Kronika inflancka
i dane archeologiczne w krajach bałtyckich
od XII do XIV wieku]. Latv. Zinātņu Akad.
Vēstis. A Dala 2006 Sēj. 60 Nr. 5 s. 50-66
2820. NARBUTAS Sigitas: Praga-Wilno:
rola jezuitów w rozwoju kultury litewskiej //
In: Tradycja - metody przekazywania i formy
upamiętnienia w państwie polsko-litewskim,
XV - pierwsza połowa XIX wieku [...]. - Warszawa, 2011. - S. 117-134. Sum.
2821. NIENDORF Mathias: Lietuvos
Didžioji Kunigaikštystė: studija apie nacijos
formavimąsi ankstyvaisiais naujaisiais amžiais, 1569-1795. - Vilnius: Mintis, 2010. - 373,
[1] s.: mapy. Bibliogr. s. 283-362. Streszcz.
Sod. Sum. Streszcz. w jęz. białorus.
Toż w jęz. niem. zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 2639
2822. NIKODEM Jarosław: Wiarygodność Latopisu wielkich książąt litewskich //
In: Antyk, prawda i fałsz w średniowieczu:
materiały Seminariów Mediewistycznych
im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej. - Poznań,
2011. - S. 151-166
210
Inne kraje bałtyckie
2823. NIKŽENTAITIS Alvydas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinė tautos specifika ir santykis su moderniąja tauta.
(Nation of the Grand Duchy of Lithuania and
its relationship with the modern nation) //
In: Praeities pėdsakais: skiriama profesoriaus
daktaro Zigmanto Kiaupos 65-mečiui. - Vilnius, 2007. - S. 135-154. Sum.
2830. „PALUDES kristlikku päästmist ja
kaitset”: Eestimaa seisute alistumine Rootsi
võimule 1561. aasta suvel. (The surrender of
Estonia’s estates to Swedish rule in the summer of 1561) / [wyd.] Enn Küng. Tuna 2011
nr 3 s. 88-98, il. Sum. s. 159-160
2824. NORKUS Zenonas: Imperium litewskie w międzyjednostkowych społecznościach i systemach politycznych: studium przypadku. Politeja 2011 nr 2 s. 129-153. Sum.
2831. PÄRN Anton: Die Städtegründungen in Estland: eine Analyse der Einflüsse
auf die Siedlungsentwicklung // In: The European frontier: clashes and compromises in
the middle ages: international symposium
of the Culture Clash or Compromise (CCC)
Project and the Department of Archaeology
[...]. - Lund, 2004. - S. 259-282
Zob. też bibliogr. za 2010 r. poz. 3312
2825. NURK Ragnar, KADAKAS Villu,
TOOS Guido: Investigations of the northern
part of the rampart fortifications of Tallinn.
Archaeol. Fieldwork in Estonia 2010 (dr. 2011)
s. 127-136, il. Streszcz. w jęz. est.
2826. OBERLÄNDER Erwin: Estland,
Livland und Kurland unter polnisch-litauischer, schwedischer und russischer Herrschaft 1561-1795 // In: Politik und Sprache
im frühneuzeitlichen Europa. - Mainz, 2007.
- S. 153-168
2827. OBERLÄNDER Erwin: Loyalität
und Standesinteresse: die Ritterschaften in Livland und Kurland unter polnisch-litauischer,
schwedischer und russischer Herrschaft (15611795) // In: Zwischen Schande und Ehre: Erinnerungsbrüche und die Kontinuität des Hauses:
Legitimationsmuster und Traditionsverständnis des frühneuzeitlichen Adels in Umbruch
und Krise. - Mainz, 2007. - S. 315-333
2828. PALIUŠYTĖ Aistė: Zbiory obrazów mieszczan kowieńskich w XVII-XVIII
wieku: tematyka i funkcje // In: Tradycja
- metody przekazywania i formy upamiętnienia w państwie polsko-litewskim, XV pierwsza połowa XIX wieku [...]. - Warszawa,
2011. - S. 173-183. Sum.
2829. PALMAITIS Letas: Įmintos tūkstantmečio mįslės: Šventasis Brunonas Bonifacas, senovės baltai ir Lietuvos pasienis.
- Kaunas, 2009
Rec.: KUZBORSKA Alina, Pruthenia 2011 T. 6 s.
323-327
Wersja elektron.: http://rahvusarhiiv.ra.ee/public/
TUNA/Artiklid/2011/Tuna_2011_3.pdf
2832. PAŠUTO Vladimir T.: Rus’, Pribaltika, Papstvo: izbrannye stat’i / otv. red.
Elena A. Mel’nikova [et al.]. - Moskva: Univ.
D. Požarskogo, 2011. - 686 s.: il. - (Drevnejšie
Gosudarstva Vostočnoj Evropy / Rossijskaja
Akademija Nauk)
2833. PASVALIO krašto istorija XVXVIII a. / red. Vytautas Didžpetris. - Kaunas,
2009
Rec.: GAIGALAITĖ Aldona, Istorija (Vilnius) 2011
[nr] 82 s. 76-78
2834. PAUL Fleming [1609-1640] und
das literarische Feld der Stadt Tallinn in der
frühen Neuzeit: Studien zum Sprach-, Literatur- und Kulturkontakt einer Region / hrsg. v.
Mari Tarvas; unter Mitw. v. Heiko F. Marten
[et al.]. - Würzburg: Königshausen u. Neumann, 2011. - 250 s.
Z treści: KLÖKER Martin: Entfaltung und Verortung
literarischer Kultur Reval in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts s. 11-26. - LUDSCHEIDT Michael: Paul Flemings Revaler Gelegenheitssonette s. 27-44. - GRUDULE
Māra: Paul Fleming auf Lettisch s. 55-59. - OREHOVS
Ivars: Schriftlich bewiesen: Reiseschilderungen des 17.
Jahrhunderts als Quellen historischer Erkenntnisse zum
Baltikum: die Werke von A. Olearius (1647, 1656...) und
J. A. v. Brand (1702) s. 105-115. - AUTERI Laura: „Der
wilde Osten”, oder: von Litauen, Lettland und Estland in
Martin Zeillers [1589-1661] Itinerarien (1632-1640) s.
117-125. - GRUDULE Māra: Die Gelegenheitsdichtung
in lettischer Sprache im 17. Jahrhundert s. 127-142. - REIMO Tiiu: Die Buchkultur in Tallinn im 17. Jahrhundert
s. 143-157. - PÕLDVEE Aivar: Sigismund Evenius [15851639] in Tallinn s. 159-170. - SAAGPAKK Maris: Der Andere in den Texten evangelischer Geistlicher in der ersten
Inne kraje bałtyckie
Hälfte des 17. Jahrhunderts s. 171-190. - TARVAS Mari:
Die Bibliothek von Justus Johannes Riesenkampf [16901755] s. 213-225
2835. PAWLIKOWSKA Wioletta: Testamenty duchowieństwa diecezji wileńskiej
w drugiej połowie XVI w.: prawo i praktyka.
Kwart. Hist. Kult. Mat. 2011 R. 59 nr 3/4 s.
395-407. Sum.
2836. PEČELIŪNAITĖ-BAZIENĖ Elvyra: 2/2 sustiprinto ruoželinio pynimo audiniai I-XII a. Lietuvos pajūrio laidojimo
paminkluose. (Archaeological textiles of 2/2
diagonal twill found in the coastal cemeteries
of the 1st-12th centuries in Lithuania). Archaeol. Lituana 2004 [T.] 5 s. 66-77, il. Sum.
2837. PĒTĪJUMI un avoti par Livonijas
ordeņpilīm. [Studia i źródła o zamkach zakonu krzyżackiego w Inflantach] / sast. Ieva
Ose. - Rīga: Latv. Vēst. Inst. Apgads, 2011. 542 s.: il., mapy. - (Latvijas Viduslaiku Pilis;
7). Zsfg.
Treść: BENNINGHOFENS Frīdrihs: Pilis kā galvenie atbalsta punkti vēlo viduslaiku aizsardzības sistēmā
Vācu ordeņa valstī Prūsijā un Livonijā s. 9-51. - CAUNE Andris: Livonijas robežpilis 13.-16. gadsimtā. [Zamki pograniczne w Inflantach od 13 do 16 w.] s. 52-94.
- OSE Ieva: Kapelas un baznīcas Latvijas viduslaiku
pilis. [Kaplice i kościoły średniowiecznych zamków łotewskich] s. 95-146. - APALA Zigrīda: Cēsu ordeņpils
kapelas menzas s. 147-159. - BERGA Tatjana: Valmieras
pils austrumu daļas apbūve s. 160-178. - CIGLIS Jānis,
TOMSONS Artūrs: Rīgas pilsētas 13. gs. - 14. gs. sākuma
būvkonstrukciju fragmenti zem Rīgas pils. [Fragmenty
wczesnej miejskiej konstrukcji budowlanej z 13-14 w.
pod zamkiem w Rydze] s. 179-193. - DAIGA Jolanta:
Arheoloģiskie pētījumi Ludzas pils pagalmā 1976. gadā.
[Badania archeologiczne dziedzińca zamku Ludza w 1976
r.] s. 194-215. - MĀLKALNIETE Ilze: Rīgas pils 17. un
18. gadsimta virtuve. [Kuchnia na zamku w Rydze w 17
i 18 w.] s. 216-237. - MUGURĒVIČS Ēvalds: Rēzeknes
pils un novada vēsture 9.-17. gs. pēc rakstītiem avotiem
un arheoloģisko izrakumu datiem. [Zamek w Rzeżycy
i historia regionu od 9 do 17 w. według źródeł pisanych
i danych archeologicznych] s. 238-276. - CAUNE Andris: Rēzeknes pilsdrupu skati 20. gadsimta pirmās puses
pastkartēs. [Widoki zamku Rzeżyca na pocztówkach w I
poł. 20 w.] s. 277-290. - DZENIS Agris: Vestures zinas par
Kandavas pili un Pulvertorni. [Wiadomości historyczne o zamku i wieży prochowej w Kandavie] s. 291-322.
- JAKOVĻEVA Mārīte: Jelgava kā militārs nocietinājums
poļu-zviedru karu laikā (1600-1661). [Mitawa jako miejsce obrony w czasie wojen polsko-szwedzkich (16001661)] s. 323-353. - OSE Ieva: Ieskats Ludzas ordeņpils
vēsturē un nocietinājumu attīstībā. [Poglądy na historię
zamku i rozwój fortyfikacji Lucyna] s. 354-382. - DIRVE-
211
IKS Ilmārs: Jaunī atklājumi par Cēsu ordeņpils rietumu
torņa Mestra istabu s. 383-413. - JANSONS Gunārs: Bauskas pils grafiskā rekonstrukcija. [Graficzna rekonstrukcja zamku Bowsk] s. 414-426. - CĒSU pils 16. gs. beigu
revīziju protokoli. [Protokoły rewizji zamku Kieś z końca
16 w.] / tulk. Jānis T. Zemzaris s. 427-447. - BAUMANE
Gunita: Latvijas viduslaiku piļu uzņēmumi no Pieminekļu
valdes 1932.-1940. gada fotonegatīvu krājuma. [Stan
zasobu negatywów zdjęć łotewskich zamków średniowiecznych w Urzędzie Zabytków w latach 1932-1940] s.
448-477. - OSE Ieva: Vidzemes un Latgales piļu 17. gs.
plāni un zīmējumi no Stokholmas arhīviem. [Plany i rysunki zamków w Vidzeme i Łatgalii z 18 w. w archiwum
w Sztokholmie] s. 478-492. - ZACHARIAS Rainer: Vācu
pieminekļu aizsargātāja Bernharda Šmida pētījumi abu
pasaules karu laikā Kurzemē, Lietuvā, Kujāvijā, Mazovijā
un Jaunajā Austrumprūsijā = Bernhard Schmid: Abhandlungen eines deutschen Konservators zur Denkmalpflege in Kurland, Litauen, Kujawien, Masowien und NeuOstpreussen während beider Weltkriege s. 493-541
2838. PETRAUSKAS Rimvydas: Korona
Witolda: niedoszła koronacja i jej późniejsza
legenda historyczna // In: Tradycja - metody przekazywania i formy upamiętnienia
w państwie polsko-litewskim, XV - pierwsza
połowa XIX wieku [...]. - Warszawa, 2011. - S.
13-23. Sum.
2839. PETRAUSKAS Rimvydas: Kształtowanie się instytucji dworu wielkoksiążęcego w Wielkim Księstwie Litewskim (koniec
XIV - połowa XV wieku). Politeja 2011 nr 2
s. 155-185. Sum.
Toż w jęz. lit. zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 2646
2840. PETRAUSKAS Rimvydas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Seimo ištakos: Didžiojo kunigaikščio taryba ir bajorų
suvažiavimai XIV-XV a. Parlamento Stud.
2005 nr 3 s. 9-32
Dot. początków sejmu na Litwie
2841. PIPES Richard: Iurii Samarin’s
[1819-1876] Baltic escapade. J. Balt. Stud.
2011 Vol. 42 nr 3 s. 315-327
2842. PLATH Ulrike: Esten und Deutsche in den baltischen Provinzen Russlands:
Fremdheitskonstruktionen, Lebenswelten,
Kolonialphantasien 1750-1850. - Wiesbaden:
Harrasowitz, 2011. - 360 s . - (Veröffentlichungen des Nordost-Instituts; Bd. 11). Bibliogr. s. 287-354
212
Inne kraje bałtyckie
2843. PLATH Ulrike: Stille im „Haus”:
Hausvater, Verwalter und transnationale Gesellung auf dem baltischen Gutshof zwischen
1750 und 1850 // In: Ehe - Haus - Familie:
soziale Institutionen im Wandel 1750-1850.
- Köln, 2010. - S. 179-210
2844. PÕLTSAM-JÜRJO Inna: Sissevaateid Liivimaa külaühiskonda 15.-16. sajandil.
(Insights into Livonian village society in the
15th - 16th centuries). Tuna 2011 nr 1 s. 2040, il. Sum. s. 157
Wersja elektron.: http://rahvusarhiiv.ra.ee/public/
TUNA/Artiklid/2011/Tuna_2011_1.pdf
2845. POPOV Vadim E., FILJUŠKIN
Aleksandr I.: Kak načinalas’ Livonskaja vojna? Edinorog 2011 Vyp. 2 s. 192-201
2846. PULLAT Raimo: History of Old
Tallinn. - [Tallinn]: Estopol, [2009]. - 173, [2]
s.: il., mapa. Bibliogr. s. 167-171
2847. RADIŅŠ Arnis: The Balts. Archaeol. Lituana 2011 [T.] 12 s. 154-159. Streszcz.
w jęz. lit.
2848. RADOCH Marek: Walki Zakonu
Krzyżackiego o Żmudź od połowy XIII wieku do 1411 roku. - Olsztyn: Wydaw. Uniw.
Warm.- Maz., 2011. - 376, [1] s.: mapy. Bibliogr. s. 343-356
Rec.: KLIMEK Robert, Kom. Maz.- Warm. 2011 nr
4 s. 759-765
2849. RAUDKIVI Priit: Maa - meie ema,
ilm - meie isa: märkmeid looduse rollist Liivimaa 14. sajandi ajaloos. (Our mother is the
earth, our father is the weather: observations
of the role of nature in Livonian 14th century
history). Acta Hist. Tallinnensia 2010 [nr] 15
s. 3-23. Sum.
Wersja elektron.: http://www.kirj.ee/public/Acta_
hist/2010/acta-2010-15-3-23.pdf
2850. RAUDKIVI Priit: Saksa migratsioonist Liivimaale keskajal kriitilisi
märkmeid. (The German migration to Livonia in the middle ages: some critical remarks). Acta Hist. Tallinnensia 2011 [nr] 17
s. 16-36. Sum.
Wersja elektron.: http://www.kirj.ee/public/Acta_
hist/2011/issue_2/acta-2011-17-16-36.pdf
2851. RUSECKI Innocenty Marek: Bernardyńskie szkolnictwo średnie w Prowincji
Litewskiej w latach niewoli narodowej. Łódz.
Stud. Teolog. 2001 [T.] 20 s. 281-301. Sum.
2852. RUSSOW Erki, ORAS Ester: Archaeological fieldwork in 2010. Archaeol.
Fieldwork in Estonia 2010 (dr. 2011) s. 7-28,
il., mapa, tab., wykr. Streszcz. w jęz. est.
W Estonii
2853. SARV Krista: Archaeological investigations at the property of the Great
Guild in Tallinn. Archaeol. Fieldwork in Estonia 2010 (dr. 2011) s. 187-194, il. Streszcz.
w jęz. est.
2854. ŠATAVIČIUS Egidijus: Lietuvos
vėlyvojo paleolito kultūrų periodizacija. (The
final pelaeolithic cultures in Lithuania). Archaeol. Lituana 2005 [T.] 6 s. 49-82, il. Sum.
2855. ŠČAVINSKAS Marius: Kai kurie
paprotinės teisės niuansai remiantis hagiografiniais šaltiniais: interpretacijos bandymas. (Some customary law nuance on that
hagiography: attempt of interpretations).
Liet. Ist. Stud. 2004 T. 13 s. 9-22. Sum.
Dot. misji św. Brunona z Kwerfurtu i św. Wojciecha
2856. SEIBUTIS Algirdas: 1009 metų?
Lietuvos pasienio geografinė apybraiža: šv.
Bonifaco Brunono žūties vietos paieškos.
[Zarys geograficzny pogranicza Litwy w 1009
roku: poszukiwania miejsca śmierci św. Bonifacego Brunona]. - Vilnius: Didakta, 2009.
- 94 s.: mapy
Rec.: KUZBORSKA Alina, Pruthenia 2011 T. 6 s.
329-332
2857. SELART Anti: The ortodox monastery in Tartu during the Livonian war. Tuna
2009 spec. issue s. 46-58
Wersja elektron.: http://rahvusarhiiv.ra.ee/public/
TUNA/Artiklid/2009/Past_2009_sisu.pdf
2858. SEPPEL Marten: The assistance of
manors to peasants in cases of subsistence
crisis in seventeenth-century Livonia. Acta
Hist. Tallinnensia 2004 [nr] 8 s. 3-19. Sum.
Inne kraje bałtyckie
2859. SEPPEL Marten: Kroonutalupoegade seisund Liivimaal 17. sajandi lõpus.
(The status of the crown peasantry in Livonia
at the end of the seventeenth century). Tuna
2005 nr 2 s. 23-34. Sum. s. 156-157
Wersja elektron.: http://rahvusarhiiv.ra.ee/public/
TUNA/Artiklid/2005/2/Tuna27_sisu.pdf
2860. SEPPEL Marten: The landlords’
obligation to maintain their serfs in the Baltic provinces. Social History 2009 Vol. 34 s.
284-300
2861. SIIMETS-GROSS Hesi: Das „liv-,
est- und curlaendische Privatrecht” (1864/65)
und das römische Recht im Baltikum. - Tartu:
Tartu Univ. Press, 2011. - 277 s. - (Dissertationes Iuridicae Universitatis Tartuensis; 33)
2862. SKODLARSKI Janusz: Reformy
ekonomiczne Bony Sforzy na Litwie. Respectus Philologicus 2007 Nr. 12 s. 28-33. Sum.
Streszcz. w jęz. lit.
2863. ŠMIGELSKY TĖ-STUKIENĖ
Ramunė: Kauno pavieto bajorija valstybės
permainų laikotarpiu. (The local Kaunas nobility during a period of changes in the state)
// In: Praeities pėdsakais: skiriama profesoriaus daktaro Zigmanto Kiaupos 65-mečiui.
- Vilnius, 2007. - S. 293-312. Sum.
2864. SOMMERLAT Anne: La Courlande et les Lumières. - Paris: Belin, 2010. - 303
s.: il., mapy, tab. Bibliogr. s. 283-296
2865. SOMS Henrihs: Entstehung der
Regionalen Identität Lettgallens (Latgale) //
In: Regionale Geschichtskultur: Phänomene Projekte - Probleme aus Niedersachsen, Westfalen, Tschechien, Lettland, Ungarn, Rumänien und Polen. - Berlin, 2010. - S. 161-172
2866. SPĀRĪITIS Ojārs: Epigraphik in
Lettland aus der Sicht eines Kunsthistorikers // In: Traditionen, Zäsuren, Umbrüche:
Inschriften des späten Mittelalters und der
frühen Neuzeit im historischen Kontext:
Beiträge zur 11. Internationalen Fachtagung
für Epigraphik [...]. - Wiesbaden, 2008. - S.
393-412
213
2867. SPIRĢIS Roberts: Bruņrupuču
saktas ar krūšu važiņrotām un lībiešu kultūras
attīstība Daugavas lejtecē 10. - 13. gadsimtā.
(Tortoise brooches with pectoral chain ornaments and the development of Liv culture in
the Lower Daugava area in the 10th - 13th
century). - Rīga: Latv. Vēst. Inst. Apgāds,
2008. - 511 s.: il., mapy. Sum.
2868. STEGNER Tadeusz: Uniwersytet
w Dorpacie a protestantyzm w Polsce. Historia Academica 2009 z. 1 s. 33-57
Acc.: CZŁONKOWIE Konwentu Polonia: studenci
Wydziału Teologii Uniwersytetu w Dorpacie (wg Album
Polonorum) / oprac. Jan Trynkowski s. 57-67
2869. STRYCZYŃSKA-HODYL Ewa:
Popularność motywu „O żonie węża” w folklorze i literaturze Bałtów // In: Perspectives of
Baltic philology. [Vol.] 2. - Poznań, 2011. - S.
223-237. Sum.
2870. SZULSKA Inesa: Biruta: szkic do
portretu Litwinki w polskiej literaturze XIX
wieku // In: Perspectives of Baltic philology.
[Vol.] 2. - Poznań, 2011. - S. 239-251. Sum.
2871. ŚW. JADWIGA Królowa a chrystianizacja Litwy / red. Helena Byrska, Jan
Dziasek. - Kraków: Parafia pw. św. Jadwigi
Królowej, 2010. - 133, [3] s., [47] s. tabl.: il.
2872. TAMM Marek: „Oma” ja „võõras”
keskaja kultuuris: Ida-Baltikumi kirjeldus
Bartholomaeus Anglicuse [przed 1203-1272]
entsüklopeedias De proprietatibus rerum
(u 1245). [„Swój” i „obcy” w średniowiecznej
kulturze: opis wschodniego Bałtyku w encyklopedii Bartholomaeusa Anglicusa De proprietatibus rerum (ok. 1245 r.)]. Keel ja Kirjandus 2003 Nr. 9 s. 648-673
2873. TAMM Marek: Inventing Livonia:
the name and fame of a new christian colony
on the medieval Baltic frontier. Zs. f. Ostmitteleur.-Forsch. 2011 Jg. 60 H. 2 s. 186-209. Zsfg.
2874. TAMM Marek: When did the dominicans arrive in Tallinn? Tuna 2009 spec.
issue s. 35-45. Sum.
Wersja elektron.: http://rahvusarhiiv.ra.ee/public/
TUNA/Artiklid/2009/Past_2009_sisu.pdf
214
Inne kraje bałtyckie
2875. TAMULYNAS Linas: Strazdų, Ječiškių kapinynas: nauji duomenys apie laidoseną Nemuno žemupyje I tūkst. pr. Kr. ir
romėniškajame laikotarpyje. (Das Gräberfeld
von Strazdai, Ječiškės: neue Angaben zum
Bestattungsritus am Unterlauf des Nemunas (Memel) im 1. Jahrtausend v. Chr. und
der römischen Kaiserzeit). Archaeol. Lituana
2004 [T.] 5 s. 16-32, il. Zsfg.
2876. TARVEL Enn: Saarlaste Jaaguilaupäeva ülestõus 1343. aastal. (Uprising on
St Jacob’s Eve 1343 by the inhabitants of Saaremaa). Tuna 2005 nr 2 s. 10-13. Sum. s. 156
Wersja elektron.: http://rahvusarhiiv.ra.ee/public/
TUNA/Artiklid/2005/2/Tuna27_sisu.pdf
2877. TĘGOWSKI Jan: Piastowie i Giedyminowiczowie: dzieje wzajemnych stosunków w średniowieczu. Średniowiecze Pol.
i Powsz. 2011 T. 3(7) s. 77-86. Sum. Zsfg.
2878. THUMSER Matthias: Das Baltikum im Mittelalter: Strukturen einer europäischen Geschichtsregion. Jahrb. d. Balt.
Deutscht. 2011 Bd. 58 s. 17-30
2879. TUCHTENHAGEN Ralph: Russische Elite in den baltischen Staaten seit der
Frühen Neuzeit // In: Enzyklopädie Migration in Europa: vom 17. Jahrhundert bis zur
Gegenwart. - Paderborn, 2007. - S. 900-902
2880. 1260 [TŪKSTANTIS du šimtai
šešiasdešimt] metų Durbės mūšis: šaltiniai
ir istoriniai tyrimai. (The battle of Durbe,
1260: sources and historical research) / sud.
Vacys Vaivada. - Klaipėda: Klaip. Univ. Balt.
Regiono Ist. ir Archeol. Inst., 2011. - 195, [1]
s.: il., pl. - (Acta Historica Universitatis Klaipedensis; 22)
Z treści: GIRININKAS Algirdas: Žemaičių ir Kuršių
ginkluotė bei kovos būdai XIII a. viduryje: Durbės mūšio
laikotarpiu. (Samogitians and Curonians weaponry and
fighting methods in the middle of the 13th century: Durbė
battle time) s. 9-19. - ZEMĪTIS Guntis: Couronian military tactics during the Viking age and early middle ages
(10th-13th century) s. 20-25. - ZABIELA Gintautas: Žemaitijos piliakalniai XIII amžiuje. (The Samogitian (Žemaitija) mounds of the 13th century) s. 26-38. - ELERTAS
Dainius: Du Prūsai ir Šwedas: žinios apie Durbės mūšio
dalyvius. (Two Prussians and a Swede: on the participants
of the battle of Durbe) s. 39-57. - VAIVADA Vacys: Dėl
Žemaitijos visuomenės transformacijų XIII amžiuje. (Social transformations in Žemaitija during the thirteenth
century) s. 58-68. - ŠČAVINSKAS Marius: Durbės mūšis
ir atgarsiai Šventojo karo Baltijos regiono retorikoje: christianizacijos aspektas. (Durbe battle and its impact on the
rhetoric of holy war in the Baltic region: the aspect of christianization) s. 69-84. - MILTAKIS Egidijus: Durbės mūšio
interpretavimo tradicija Livonijos ir Prūsijos istoriniuose
šaltiniuose (XIII a. - XVI a pr.). (The tradition of interpretations of the battle of Durbė in Livonian and Prussian
historical sources (thirteenth - early sixteenth centuries))
s. 85-101. - GIEDA Aurelijus: Viduramžių kautynės Lietuviškosios visuomenės fokuse. (Medieval battles in the focus
of Lithuanian society) s. 102-128. - SVARBIAUSI Durbės
mūšio šaltiniai. [Najważniejsze źródła do bitwy pod Dorbianami] / [wyd.] Elertas Dainius, Egidijus Miltakis s.
129-154. - ELERTAS Dainius: Tarptautinė Latvijos ir Lietuvos istorikų konferencija, skirta Durbės mūšiui („Durbes kaujai - 750: Baltijas krusta karu militārie un politiskie
aspekti”) s. 178-179
2881. [TŪKSTANTIS penki šimtai
keturiasdešimt penktujų] 1545 metų Livonijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
sienos patikrinimas: (Livonijos pareigūnų
ataskaita). (Document publication: survey of 1545 Livonia and the Great Duchy
of Lithuania borderline audit (Livonian officers report)) / [par.] Tomas Čelkis, Darius
Antanavičius. Liet. Ist. Stud. 2011 T. 27 s. 164178. Sum.
Wersja electron.: http://www.if.vu.lt/dokumentai/
LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo27.pdf
2882. TVAURI Andres: Archaeological investigations at the courtyard of Jakobi
Street 2 / Lossi Street 3, Tartu. Archaeol. Fieldwork in Estonia 2010 (dr. 2011) s. 179-186, il.
Streszcz. w jęz. est.
2883. TYLA Antanas: Dr. Adolfo
Šapokos [1906-1961] tyrimai apie Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės XVII a. vidurio
politines alternatyvas. (The significance of
dr. Adolfas Šapoka’s research on the political
alternatives of the Grand Duchy of Lithuania
in the mid-seventeenth century) // In: Praeities pėdsakais: skiriama profesoriaus daktaro Zigmanto Kiaupos 65-mečiui. - Vilnius,
2007. - S. 219-228. Sum.
2884. UNIA lubelska z 1569 roku: z tradycji unifikacyjnych I Rzeczypospolitej / red.
Tomasz Kempa, Krzysztof Mikulski. - Toruń:
Pol. Tow. Hist., 2011. - 238 s.
Inne kraje bałtyckie
Z treści: MARKIEWICZ Mariusz: Unia polsko-litewska na tle innych unii europejskich s. 13-19. - MAŁŁEK Janusz: Prusy Polskie w XV-XVIII wieku: dążenia
unifikacyjne a partykularyzm pruski s. 21-32. - WIJACZKA Jacek: Prusy Książęce (1525-1657): lenno niepotrzebnie utracone s. 33-44. - JANUŠKEVIČ Andrej [M.]: Unia
lubelska a wojna inflancka: wzajemna współzależność
na tle polityki wewnętrznej Litwy s. 45-54. - RACHUBA
Andrzej: W obronie tożsamości: Litwini wobec intergracji we wspólnej Rzeczypospolitej s. 63-77. - KAMIEŃSKI Andrzej: Próby unifikacji ziemi lęborsko-bytowskiej
z Koroną s. 89-100. - DYBAŚ Bogusław: Inflanty: unijny
„poligon” Rzeczypospolitej s. 101-110. - BUES Almut:
Księstwo Kurlandii i Semigalii a unia lubelska s. 111-119.
- DUBAS-URWANOWICZ Ewa: Wkład Zygmunta Augusta w dzieło unii polsko-litewskiej s. 121-129. - URWANOWICZ Jerzy: Unia polsko-litewska w obliczu próby:
wojny północne s. 131-137. - ZAKRZEWSKI Andrzej B.:
Od Krewa (14 sierpnia 1385) po Warszawę (20 października 1791): kilka wątpliwości wobec związku Obojga Narodów s. 139-149. - MICHALUK Dorota: Unia lubelska
w polskiej historiografii XIX i XX wieku s. 151-184
2885. VAITKEVIČIUS Vykintas: Studies
into the Balt’s sacred places. - Oxford: Tempus Reparatum, 2004. - II, 124 s.: il., mapy.
- (British Archaeological Reports. International Series; 1228)
2886. VANAMÖLDER Kaarel: Gümnaasiumi trükkal ja keskvõimu korralduste
publitseerimine 17. sajandi lõpu Tallinnas.
(The gymnasium printer and publication of
the dispositions of the central authority in
Tallinn at the end of the 17th century). Tuna
2011 nr 2 s. 26-42, faks., tab. Sum. s. 157-158
Wersja elektron.: http://rahvusarhiiv.ra.ee/public/
TUNA/Artiklid/2011/Tuna_2011_2.pdf
2887. VARSACKYTĖ Rasa: Liuteronai
XVII-XVIII a. Kaune: savas tarp svetimų ir/ar
svetimas tarp savų. (The Lutherans in Kaunas
in 17th-18th centuries: an insider among
strangers and/or stranger among insiders) //
In: Praeities pėdsakais: skiriama profesoriaus
daktaro Zigmanto Kiaupos 65-mečiui. - Vilnius, 2007. - S. 243-266
2888. VASILIAUSKAS Ernestas: The
development of towns of the Šiauliai Crown
Estate from the 16th to the 18th century. Archaeol. Baltica 2011 [T.] 16 s. 72-100, il., pl.,
tab., wykr. Streszcz. w jęz. lit.
2889. VASILIAUSKAS Ernestas: Žiemgalių antkaklės XII-XIII amžiuje. (Semigal-
215
lian neck-rings in the 12-13th). Archaeol.
Lituana 2005 [T.] 6 s. 131-138, il., mapa, tab.
Sum.
2890. VASILIAUSKAS Ernestas: Žiemgalos apgyvendinimo raida XIV a. - XVI a.
pradžioje. (The settlement of Semigallia in
the 14th - the early 16th centuries). Istorija
(Vilnius) 2009 [nr] 74 s. 4-12, il., mapa. Sum.
2891. VASKS Andrejs: New data on
hill-forts of north-western Latvia. Archaeol.
Lituana 2011 [T.] 12 s. 64-78, il., mapy, tab.
Streszcz. w jęz. lit.
2892. VENCLAUSKAS Linas: Kaunas
et Vilnius vues par les soldats de Napoléon.
Darbai ir Dienos 2011 [nr] 55 s. 183-190.
Streszcz. w jęz. lit.
2893. VERNUNFT - Freiheit - Humanität: über Johann Gottfried Herder [17441803] und einige seiner Zeitgenossen: Festgabe für Günter Arnold zum 65. Geburtstag
/ hrsg. v. Claudia Taszus. - Eutin: Lumpeter &
Lasel, 2008. - 548 s.: il.
Z treści: PROSS Wolfgang: Die Ordnung der Zeiten
und Räume: Herder zwischen Aufklärung und Historismus s. 9-73. - TASZUS Claudia: Herder bei Hartknoch
d[em]. J[üngeren].: Anfang und Ende einer lebenslangen
Autor-Verleger-Beziehung s. 279-316. - KRASTIŅA Elina, TATERKA Thomas: Der lettische Bauer betritt das
literarische Feld: von der Begründung einer lettischen
Nationalliteratur aus dem Geist der Kunstperiode s. 317346. - PAŠKEVICA Beata: Herders Volksliedkonzept als
Modell für die Bildung lettischer Nationalliteratur: Übersetzungen populärer Kunstliteratur und mündlich überlieferte Volkspoesie: zwei Aspekte eines Volksliedbegriffs
s. 347-356
2894. VILIMAS Darius: LDK pavieto žemės teismų funkcija: tarp notariato ir
teismo (iki 1588 m.): (lietuviškų pavietų atvejis). (Function of district land courts in the
Grand Duchy of Lithuania: between notary
and court (before 1588): (case study of Lithuanian districts)). Lituanistica 2011 T. 57 Nr. 4
s. 355-364, tab. Sum.
2895. VILIMAS Darius: XVII a. pradžios
kunigaikščių Giedraičių sąrašas. (A list of
the ducal Giedraitis family members in the
early seventeenth century) // In: Praeities
pėdsakais: skiriama profesoriaus daktaro Zig-
216
Inne kraje bałtyckie
manto Kiaupos 65-mečiui. - Vilnius, 2007. S. 349-358. Sum.
Apgāds, 2006. - 463 s.: il. Bibliogr. s. 401-406.
Sum.
2896. VISSAK Rünno: Archaeological
investigations in the zone of earthen fortifications of Pärnu. Archaeol. Fieldwork in Estonia 2010 (dr. 2011) s. 137-150, il. Streszcz.
w jęz. est.
2904. ZEMĪTIS Guntis: 10th-12th century Daugmale: the earliest urban settlment
along the Lower Daugava and forerunne of
Riga // In: Cultural interaction between east
and west: archaeology, artefacts and human
contacts in northern Europe. - Stockholm,
2007. - S. 279-284
2897. VITKŪNAS Manvydas: Kada lietuviai pradėjo kautis raiti? (When did the
Lithuanians start to fight on horseback?). Lituanistica 2011 T. 57 Nr. 1 s. 54-65. Sum.
2898. VITKŪNAS Manvydas: Medžioklė
XIII-XIV a. (tyrinėjimų Pietryčių Lietuvoje
duomenimis). (Hunting in the 13th-14th centuries (on the research data in Southeastern
Lithuania)). Istorija (Vilnius) 2009 [nr] 76 s.
3-17, il. Sum.
VJALIKAE knjastva Litoǔskae i jago susedzi… =
poz. 1872
2899. WAGNER Marek: Kreutz Ludwik
herbu Kreutzen (ok. 1710-1773), geometra,
komornik graniczny województwa wileńskiego i generalny mierniczy ekonomii litewskich // In: Słownik biograficzny techników
polskich. T. 22. - Warszawa, 2011. - S. 81
2900. WIECZOREK Agnieszka: Misjonarze krasławscy: historia Zgromadzenia
Misji w Krasławiu (1755-1842) // In: Obraz,
dźwięk i smak w edukacji historycznej: zbiór
studiów. - Toruń, 2010. - S. 120-127: il., tab.
2901. WISNER Henryk: Szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec unii: schyłek wieku XVI - lata dwudzieste XVII. Kwart.
Hist. 2011 R. 118 nr 1 s. 33-45. Sum.
2905. ŽIEMELIS Darius: XVI-XVIII a.
Abiejų Tautų Respublikos užsienio prekybos
struktūra bei mastas: LDK atvejis (II). (Structure and scope of foreign trade in the PolishLithuanian Commonwealth in the 16th to
18th centuries: the case of the Grand Duchy
of Lithuania (II)). Lituanistica 2011 T. 57 Nr.
4 s. 365-385, tab. Sum.
Dot. gł. Rygi.
Cz. 1 nie dotyczy
2906. ZOBEL Rein: Tallinn (Reval):
keskaegsed kindlustused. [Tallinn: średniowieczne fortyfikacje]. - Tallinn: Eesti Kunstiakad., 2011. - 287 s.: il., mapy. Bibliogr. s.
282-285
2907. ŻUKOWSKA Elżbieta: Starożytna
Litwa w powieści gotyckiej: Astolda Anny
Mostowskiej // In: Znane zapomniane: z literatury polskiej XIX i XX wieku. - Gdańsk,
2011. - S. 11-35. Sum.
3. Dzieje po 1815 r.
Zob. też poz.: 189, 358, 385, 386, 530, 634, 757, 767,
1033, 1313, 1316, 1317, 1392, 1914, 1922, 1924, 1927,
1954, 2102, 2581, 2629, 2633, 2653, 2662, 2722, 2724,
2745, 2748, 2762, 2771, 2784, 2799, 2800, 2837, 2842,
2843, 2851, 2868, 2900, 3457, 3460, 3464, 3508, 3514
2902. WÓJCIUK Michał Tomasz: Przemoc, przymus i perswazja na sejmikach litewskich i inflanckich w dobie saskiej w świetle
korepondencji. Barok 2011 [R.] 18 [nr] 1 s.
251-282. Sum.
2908. AGENTURMELDUNGEN
der
litauischen politischen Polizei über den Kulturverband der Deutschen Litauens. [Tl.] 2:
(11.12.1936 - 14.12.1938) / vorb. u. übers.
v. Klaus Fuchs. - Remchingen: Landsmannschaft d. Dt. aus Litauen, 2011. - 221 s.
2903. ZARIŅA Anna: Salaspils Laukskolas kapulauks, 10.-13. gadsimts. (Salaspils
Laukskola cemetery). - Rīga: Latv. Vēst. Inst.
2909. AKT zatwierdzający oraz Powszechne Comment Studentów Politechniki w Rydze = Bestätigungsacte und Allgemeine Po-
Inne kraje bałtyckie
lytechniker Comment / tłum. i oprac. Adam
Wiejak; do dr. podał Michał Laszczkowski.
Historia Academica 2009 z. 1 s. 233-303
2910. „AUSZROS” archyvas: Martyno
Jankaus [1858-1946] rinkinys. (The „Auszra”
archiv: Martynas Jankus’ collection) / sud.
Domas Kaunas, Audronė Matijošienė; Vilniaus Universitet. - Vilnius, 2011. - 490, [1]
s., [34] s. tabl.: il., faks. Sum.
Dot. czasop. lit. wyd. w Prusach Wsch.
2911. BALIUKEVIČIUS Lionginas: Partizano Dzūko dienoraštis: 1948 m. birželio
23 d. - 1949 m. birželio 6 d. [Dziennik partyzanta Dzūkasa: 23 czerwca 1948 - 6 czerwca 1949] / par. Algis Kašėta. - Vilnius: Liet.
Gyventojų Genocido ir Rezistencijos Tyrimo
Centr., 2002. - 185, [3] s.: il. Zsfg. Sum.
Toż w jęz. ang. pt.: The diary of a partisan: a year in the
life of the postwar Lithuanian resistance fighter Dzūkas /
ed. by Joseph Everatt. - Vilnius, 2008. - 181, [3] s.: il.
2912. ERINNERUNGSMETROPOLE
Riga: deutschsprachige Literatur- und Kulturvielfalt im Vergleich / hrsg. v. Michael Jaumann, Klaus Schenk. - Würzburg: Königshausen & Neumann, 2010. - 311 s.: il., nuty
2913. HANDS bringing life and bread:
to commemoration of Sofija Binkienė [19021984], Righteous Among the Nations and
editor of the first Lithuanian book about
the rescuers of Jews in Lithuania „Unarmed
fighters” (Ir be ginklo kariai) / comp. a. ed.
by Danutė Selčinskaja. - Vilnius: Vilna Gaon
State Jewish Museum, 2009. - 278, [1] s.: il.,
faks. Bibliogr. s. 249-254
2914. KASZYC Konstanty: Dorpackie
wspomnienia (1837-1842). Historia Academica 2009 z. 1 s. 213-232
Wst.: TRYNKOWSKI Jan: Konstanty Kaszyc i jego
„Dorpackie wspomnienia (1837-1842)”. Historia Academica 2009 z. 1 s. 205-212
2915. LIETUVA ir Šventasis Sostas (19221938): slaptojo Vatikano archyvo dokumentai.
[Litwa i Stolica Apostolska (1922-1938): tajne
watykańskie dokumenty archiwalne] / [sud.]
Arūnas Streikus. - Vilnius: Liet. Katolikų Mokslo Akad., 2010. - 646 s.: faks.
217
2916. LITHUANIAN Holocaust atlas
/ compil. by Milda Jakulytė-Vasil. - Vilnius:
Valstybinis Vilniaus Gaono Žydų Muz., 2011.
- 317, [1] s.: il., pl. + [1] k. map skł. Bibliogr.
s. 307-315
2917. MEMORIAŁ wileńskiego generała-gubernatora z 9/21 grudnia 1879 roku
w sprawie zniesienia kontrybucji (podatku
procentowego) nałożonej na ziemiaństwo
polskie / [wyd.] Stanisław Wiech. Respectus
Philologicus 2007 Nr. 12 s. 186-199. Sum.
Streszcz. w jęz. lit.
Dot. generała-gubernatora Piotra P. Albiedynskiego
2918. POLITIKA Moskvy v respublikach
Baltii v poslevoennye gody (1944-1956): issledovanija i dokumenty / [izd.] Tõnu Tannberg.
- Moskva: ROSSPÈN, 2010. - 430, [2] s. (Istorija Stalinizma). Bibliogr. s. 419-431
2919. RAPORT kościelny o likwidacji
klasztoru oo. dominikanów w Poporciach
na Litwie w 1864 roku: (przyczynek do niszczących Kościół działań gen. Murawiewa
„Wieszatiela”) / [wyd.] Eugeniusz Niebelski
// In: Narrata de fontibus hausta: studia nad
problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. - Lublin,
2010. - S. 507-515
2920. SANTA Sede e Lituania: la rinascita dello Stato lituano nei documenti dell’archivio della Nunziatura Apostolica di Monaco di Baviera (1915-1919) / [wyd.] Ronaldas
Makrickas. - Roma: Ed. Liturgiche, 2006.
- 833, [1] s.: faks. - (Chiesa e Storia). Bibliogr.
s. 801-808
2921. STAFECKA Anna: Aizguvumi no
slāvu valodām senajos latgaliešu rakstu avotos // In: Baltu un slāvu kultūrkontakti: rakstu krājums. - Rīga, 2009. - S. 86-90
Toż w jęz. ros.: Zaimstvovanija iz slavjanskich jazykov v starych latgal’skich pis’mennych pamjatnikach s.
377-382
2922. TAUTININKŲ ir krikščionių
demokratų pasitarimų protokolai (1927 m.
balandis, spalis-lapkritis). (The records of
Inne kraje bałtyckie
218
conferences between the National Union and
Christian Democrats (1927, april, octobernovember)) / [wyd.] Mindaugas Tamošaitis.
Istorija (Vilnius) 2008 [nr] 71 s. 40-48. Sum.
2930. AŠMENSKAS Viktoras: Didžiosios
tautos aukos. - Vilnius: [V. Ašmenskas], 2007.
- 328, [1] s.: il.
Dot. antysowieckiego powstania na Litwie w 1941 r.
Dot. Litwy
2923. VIRŽONIS Juozas: Už laisvę kovotojams - tokia lemtis: (savanoriai ir likimai).
- Vilnius: KAM LIAT, 2003. - 217, [1] s.: il.,
faks.
Wspomnienia partyzantów na Litwie z okresu drugiej wojny.
Wyd. 2 uzup.: Panevėžys, 2011
2931. BAIRAŠAUSKAITĖ Tamara, MEDIŠAUSKIENĖ Zita, MIKNYS Rimantas:
Devynioliktas amžius: visuomenė ir valdžia.
[Dziewiętnasty wiek: społeczeństwo i rząd] /
Lietuvos Istorijos Institutas. - Vilnius: Baltos
Lankos, 2011. - 510, [1] s.: il. - (Lietuvos Istorija; 8/1). Bibliogr. s. 470-490
—————
Na Litwie
Rec.: PIVORAS Saulius, Darbai ir Dienos 2011 [nr]
56 s. 320-325
2924. ADOMAVIČIUS Romualdas: Lietuvos Respublikos prekybinio laivyno raida
1921-1936 metais. (Features of development
of the Lithuanian merchant fleet in 19211936). Istorija (Vilnius) 2011 [nr] 84 s. 3-14.
Sum.
2932. BALBUS Tomasz: „Jurandowcy”:
powstańcy wileńscy 1944: historia i życie codzienne 1. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej. - Wrocław, 2008
Dot. głównie Kłajpedy
2925. ALKSNINY TĖ-KARALIENĖ
Gabrielė: Kalniškės mūšio partizanai. [Bitwa
z partyzantami pod Kalniszkami]. Laisvės
Kovų Arch. 2008 Nr. 41 s. 5-110, il.
2926. ANDERS Edward: Amidst Latvians during the Holocaust. - Riga: Occupation Mus. Assoc. Latv., 2010. - VII, 204 s.: il.
Toż w jęz. łot. pt.: Latviešu vidū Holokausta laikā. Riga: Jumava, 2011. - 238 s.: il.
2927. ANDREEVA Natal’ja S.: Pribaltijsko-nemeckoe dvorjanstvo i politika rossijskogo pravitel’stva v načale XX v. Voprosy Istorii
2008 [Vyp.] 1 s. 103-111
2928. ANIČAS Jonas: Jonas ir Martynas
Yčai: gyvenimas ir darbai Lietuvai. [Jonas
i Martynas Yčas: życie i praca na Litwie].
- Vilnius: Vaga, 2007. - 501, [1] s.: il., faks.
Sum.
Działacze społeczni i polityczni
2929. ANUŠAUSKAS Arvydas, SVIDERSKYTĖ Gražina: XX amžiaus slaptieji
archyvai: dvylika istorijos detektyvų. (Secret
archives of the 20th century). - Vilnius: Versus Aureus, 2008. - 379, [1] s.: il., faks. Bibliogr. s. 366-375. Sum.
Dot. Litwy
Rec.: BRENDA Waldemar, Biul. Hist. Pogranicza
2011 nr 11 s. 177-180
2933. BALKELIS Tomas: In search of the
people: the Lithuanian intelligentsia and the
emergence of mass politics in the 1905 revolution // In: Revolution in Nordosteuropa. Wiesbaden, 2011. - S. 105-125
2934. BALKELIS Tomas: The making
of modern Lithuania. - London: Routledge,
2009. - XXVII, 176 s. - (Basees/Routledge Series on Russian and East European Studies;
56). Bibliogr. s. 153-168
Rec.: BAIRAŠAUSKAITĖ Tamara, J. Balt. Stud. 2011
Vol. 42 nr 3 s. 432-434
2935. BALSYTĖ Dalia: Die Rückkehr
von Eduardas Balsys [1919-1984]. Jahrestagung / Litauisches Kulturinst. 2010 (dr. 2011)
s. 77-95, il.
Kompozytor litewski.
Toż w jęz. lit. pt.: E. Balsys: sugrįžimas Eduardo Balsio kūryba sovietmečio ir nepriklausomybės sandūroje s.
97-110, il.
2936. BAMBALS Ainārs: Läti elanikud
NSVL SARK filterlaagrites 1944-1948. (Archival documents of USSR NKVD filtration
control cases as sources of Latvian history).
Tuna 2011 nr 1 s. 60-70. Sum. s. 158
Wersja elektron.: http://rahvusarhiiv.ra.ee/public/
TUNA/Artiklid/2011/Tuna_2011_1.pdf
Inne kraje bałtyckie
219
2937. BARONAS Darius, MAČIULIS
Dangiras: Pilėnai ir Margiris: istorija ir legenda. - Vilnius, 2010
1920). Terra Jatwezenorum 2011 [T.] 3 s. 191217, il. Streszcz. s. 473. Sum. s. 494-495
Rec.: HERMANN Arthur, Annaberger Annalen 2011
Nr. 19 s. 301-303 [wersja elektron.] http://annaberger-annalen.de/jahrbuch/2011/AA19_19_Rezensionen.pdf
2942. BRAZAUSKAS Algirdas: Apsisprendimas 1988-1991. [Samostanowienie
1988-1991]. - Vilnius: Vaga, 2004. - 262, [2]
s.: il., faks. Sum. Sod.
2938. BAXTER Ian: Battle in the Baltics,
1944-45: the fighting for Latvia, Lithuania
and Estonia: a photographic history. - Solihull: Helion, 2009. - VII, 110 s.: il., mapy
Toż w jęz. niem. pt.: Die Schlacht im Baltikum:
Kämpfe in Lettland, Litauen und Estland 1944-1945. Wolfenbüttel: Melchior Verl., 2011. - 160 s.: il.
2939. BILDUNGSKONZEPTE und Bildungsinitiativen in Nordosteuropa (19. Jahrhundert) / hrsg. v. Anja Wilhelmi. - Wiesbaden: Harrasowitz, 2011. - 409 s.: il., tab., wykr.
- (Veröffentlichungen des Nordost-Instituts;
Bd. 13)
Z treści: DAUKŠTE Vija: „Was ein motivierter Bauer
wissen sollte?”: die Diskussion über die Volksschulbildung in Estland und Lettland in den 30er und 60er Jahren des 19. Jahrhunderts: eine Quellenanalyse von „Das
Inland” und „Latviešu Avīzes” s. 110-119. - STRAUBE
Gvido: Die kirchlichen Institutionen und die Frage der
„Bauernbildung” s. 120-127. - GARLEFF Michael: Höhere Bildung in den Ostseeprovinzen: Aspekte der deutschbaltischen Bildungsdiskussion im 19. Jahrhundert s.
128-146. - STALIŪNAS Darius: Die Russifizierung der
Grundschulbildung in Litauen und Belarus nach 1863 s.
160-170. - BENDIKAITĖ Eglė: Jüdisches Erziehungswesen in Litauen und zionistische Bewegung: der steinige
Weg zur nationalen Schule s. 236-256. - WILHELMI
Anja: Mädchenbildung: Bildungspraktiken und -diskurse in der deutschbaltischen Bevölkerungsgruppe (18501900) s. 309-322. - LEPPIK Lea: Über Bildungsmöglichkeiten von Frauen im Russischen Reich: das Beispiel der
Universität Dorpat bis 1905 s. 323-338. - TAMUL Sirje:
Die ersten Handarbeits- und Haushaltungsschulen im
estnischen Mädchenschulwesen (19. Jahrhundert bis
1917) s. 339-364. - MÜLLER Ralf: Aspekte der Frauenund Mädchenbildung im Finnland des 19. Jahrhunderts
s. 365-377
2940. BLAŽEVIČIUS Povilas: Žydų
lošimo vilkeliai Lietuvos archeologinėje
medžiagoje. (Jewish spinning tops in the archaeological material of Lithuania). Archaeol.
Lituana 2005 [T.] 6 s. 164-170, il., tab. Sum.
2941. BOBINAITĖ Asta: Lietuvos ir
Lenkijos konfliktas dėl Suvalkijos 1919-1920
m. (Konflikt polsko-litewski o przynależność
państwową Suwalszczyzny w latach 1919-
Dot. Litwy
2943. BRÜGGEMANN Karsten: Einleitende Überlegungen zu einer Geschichte des
Tourismus im Ostseeraum am Beispiel der
russischen Revalreise in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts. Nordost-Arch. N.F. 2011 Jg.
20 s. 9-33
2944. BRŪMANE-GROMULA Ginta:
Violence as political agitation: the example
of political posters in Latvia, 1920-1934. Zs. f.
Ostmitteleur.- Forsch. 2011 Jg. 60 H. 4 s. 539570, il. Zsfg.
2945. BUCHOWSKI Krzysztof: Mit Litwy w polskiej kulturze. Krak. Pismo Kresowe
2011 R. 3 s. 103-122. Streszcz. w jęz. lit. Sum.
2946. BUCHOWSKI Krzysztof: Polacy
w oczach Litwinów w pierwszej połowie XX
w. // In: Przez Kresy i historię po obrzeża polityki: profesorowi Marcelemu Kosmanowi
w półwiecze pracy naukowej. [T. 1]. - Toruń,
2011. - S. 95-104
2947. BUKAITĖ Vilma: Lietuvos politinių ir diplomatinių santykių su Prancūzija
bužmezgimas (1918-1920): nepasitikėjimo
mainai. (Establishment of political and diplomatic relations between Lithuania and France in 1918-1920: exchange of mistrust). Liet.
Ist. Stud. 2011 T. 27 s. 61-80. Sum.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/dokumentai/
LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo27.pdf
2948. BUKAITĖ Vilma: Veikti, nedera
ignoruoti: Prancūzijos reakcija į 1938-1939
m. Lietuvai įteiktus ultimatumus. (To act not
recommended to ignore: French reaction to
the ultimatums presented to Lithuania in
1938-1939). Lituanistica 2011 T. 57 Nr. 2 s.
115-128. Sum.
220
Inne kraje bałtyckie
2949. BUTKUS Zenonas: Lietuvos ginčas
su Latvija dėl Šventosios ir Palangos. [Spory
litewsko-łotewskie o Świętą i Połągę (19181921)] // In: Ēlija, Sventāja, Šventoji: paribio
ženklai. - Klaipėda, 2007. - S. 8-20
2957. DAUCHERT Helge: „Anwalt der
Balten” oder Anwalt in eigener Sache?: die
deutsche Baltikumpolitik 1991-2004. - Berlin: BWV, Berliner Wiss.-Verl., 2008. - 371 s.
- (The Baltic Sea Region; Bd. 11)
2950. CABAN Wiesław: Bronisław Zaleski [1819-1880] wobec tajnych spisków lat
trzydziestych i czterdziestych XIX wieku na
Litwie i Białorusi. Respectus Philologicus 2004
Nr. 5 s. 137-148. Sum. Streszcz. w jęz. lit.
2958. DEUTSCHSPRACHIGE Literatur
im Baltikum und in Sankt Petersburg / hrsg.
v. Carola L. Gottzmann. - Berlin: Duncker
& Humblot, 2010. - 259 s.: il. - (Literarische
Landschaften; 11)
2951. CABAN Wiesław: Helena z Kordzikowskich Romańska (1845-1924): w poszukiwaniu pamięci powstania styczniowego
na Litwie. Palanistyka 2010 (dr. 2011) s. 419430
2952. ČAPENKO A. A.: Istorija stran
Baltii (Estonija, Latvija, Litva) v pervyj period nezavisimosti i gody vtoroj mirovoj
vojny: očerki / Federal’noe Agentstvo po
Obrazovaniju; Murmanskij Gosudarstvennyj Pedagogičeskij Universitet. - Murmansk,
2008. - 205 s.
2953. CAUNE Andris: Rīgas Ziemelu
priekšpilsēta pirms 100 gadiem: priekšpilsētas
celtnes un iedzivotāji 20. gadsimta sākuma
atklātnēs. (Die nördliche Vorstadt Rigas vor
100 Jahren). - Rīga: Latv. Vēst. Inst. Apgāds,
2009. - 277 s.: il., mapy. Zsfg.
2954. ČERNOV Viktor E., ŠLJACHTUNOV Andrej G.: Pribaltijskie Waffen-SS:
geroi ili palači...? - Moskva: Lin-Inter, 2004.
- 181 s., [8] s. tabl.: il.
2955. DAJNOWICZ Małgorzata: Sprawa
Litwy Środkowej w opinii polskiej i międzynarodowej na łamach „Gazety Wileńskiej”
w 1920 roku. Biul. Hist. Pogranicza 2011 nr
11 s. 31-40. Sum. Streszcz. w jęz. białorus.
Streszcz. w jęz. lit.
2956. DATEN zur kulturellen und wirtschaftlichen Lage der Deutschen in Litauen
1938 / vorb. v. Klaus Fuchs; Landsmannschaft
der Deutschen aus Litauen im Bundesgebiet.
- Remchingen, 2009. - 165 s.
Z treści: GOTTZMANN Carola L.: Deutschsprachige Literatur im Baltikum und in Sankt Petersburg s. 11-26.
- GARLEFF Michael: Historische und sozialgeschichtliche Voraussetzungen für die literarische Kultur des Baltikums vor 1900 s. 27-52. - PREUSS Werner H.: Baltische
Gutsherrschaft im Zeichen der Aufklärung: Oberpahlen/
Põltsamaa im 18. Jahrhundert s. 53-76. - ELIAS OttoHeinrich: August von Kotzebue [1761-1819], baltischer
Beamter und Dichter: seine Revaler Theaterstücke als
Texte der politischen Aufklärung s. 77-106. - GRUDULE
Māra: „... sie empfinden nur, dass die leben...”: der Lette
in deutschbaltischer Prosa um die Wende vom 19. zum
20. Jahrhundert s. 107-126. - SCHEUNCHEN Helmut:
„Doppelte Feder, ja dreifache gar”: Komponistenschriftsteller - Doppelbegabungen in der deutschbaltischen Geistesgeschichte: ein Überblick s. 127-146. - SAAGPAKK
Maris: Verlust und Rückgewinnung im Wort: deutschbaltische Autobiographien nach 1945 s. 147-158
Rec.: ENGEL-BRAUNSCHMIDT Annelore, Nordost-Arch. N.F. 2011 Jg. 20 s. 369-372
2959. DIECKMANN Christoph: Deutsche Besatzungspolitik in Litauen 1941-1944.
Bd. 1-2. - Göttingen: Wallstein, 2011. - 1568 s.
Rec.: HERMANN Arthur, Annaberger Annalen 2011
Nr. 19 s. 305-307 [wersja elektron.]: http://annabergerannalen.de/jahrbuch/2011/AA19_19_Rezensionen.pdf
2960. DZIEDZIC Stanisław: Eksterminacja i trudne trwanie: Kościół katolicki
w nadbałtyckich republikach sowieckich.
Niepodległość i Pamięć 2011 R. 18 nr 3/4 s.
131-146
2961. EBREJU iznīcināšana Latvijā,
1941.-1945: lekciju cikls. [Eksterminacja Żydów łotewskich 1941-1945: cykl wykładów]
/ red. Menachem Barkhan. - Rīga: Biedrība
„Šamir”, 2008. - 290, [1] s., [40] s. tabl.: mapy.
Bibliogr.
2962. EGLITIS Daina Stukuls: Imagining
the nation: history, modernity, and revolution
in Latvia. - University Park, Pa.: Pennsylvania
Inne kraje bałtyckie
State Univ. Press, 2002. - XII, 265 s.: il. - (PostCommunist Cultural Studies Series)
2963. EGLITIS Daina Stukuls: Theorizing the evolution of revolution: the case of
Latvia in the 1980s and 1990s // In: Revolution in Nordosteuropa. - Wiesbaden, 2011.
- S. 196-206
2964. ESTONIA since 1944: reports of
the Estonian International Commission for
the Investigation of Crimes Against Humanity / ed. Toomas Hiio, Meelis Maripuu, Indrek
Paavle. - Tallinn: Estonian Found. Investiga.
Crimes Against Humanity, 2009. - XXXII,
718 s.: il. Bibliogr. s. 659-691
2965. EVREI v Daugavpilse: istoričeskie
očerki. Kn. 5 / red. Boris Volkovič; Daugavpilsskaja Evrejskaja Obščina. - Daugavpils,
2011. - 220 s.: il. Streszcz. w jęz. łot. Sum.
T. 4 zob. bibliogr. za 2010 r. poz. 3468
2966. FEEST David: Estland 1940: Konstruktionen einer Revolution // In: Revolution in Nordosteuropa. - Wiesbaden, 2011.
- S. 147-165: il.
2967. FEEST David: Histories of violence: national identity and public memory
of occupation and terror in Estonia // In:
Representations on the margins of Europe:
politics and identities in the Baltic and South
Caucasian States. - Frankfurt/M., 2007. - S.
242-266
2968. FIRSOVS Jaroslavs: Krievu folklora Latvijā: „Pierobeža” - mentālā un fiziskā
// In: Baltu un slāvu kultūrkontakti: rakstu
krājums. - Rīga, 2009. - S. 248-255
Toż w jęz. ros.: Russkij fol’klor Latvii: „Porubež’e”:
mental’noe i fizičeskoe s. 560-568
2969. FÜLBERTH Andreas: Die Behandlung sowjetzeitlicher Bauten in BaltikumReisebüchern seit 1991 // In: Der genormte
Blick aufs Fremde: Reiseführer in und über
Ostmitteleuropa. - Wiesbaden, 2011. - S. 151161
221
2970. GAIGALAITĖ Aldona: Dėl 1926
m. gruodžio 17 d. valstybės perversmo vertinimo lietuvių sovietinėje istoriografijoje. (The
evaluation of the coup d’état of december 17,
1926 in Lithuanian Soviet historiography). Istorija (Vilnius) 2008 [nr] 71 s. 22-29. Sum.
2971. GAIGALAITĖ Aldona: Mokslinė
istorinė periodika nepriklausomoje Lietuvoje
(1921-1940). (History science periodic press
in independent Lithuania in 1921-1940). Istorija (Vilnius) 2009 [nr] 75 s. 40-51. Sum.
2972. GAILIUS Barnardas: Status polityczny i prawny dowództwa litewskiej partyzantki w latach 1944-1953. Politeja 2011 nr 2
s. 207-228. Sum.
2973. GAJOWNIK Tomasz: Meldunki prasowe Ekspozytury Oddziału II Sztabu
Głównego nr 1 w Wilnie - źródłem informacji
o państwie litewskim w latach trzydziestych
XX wieku // In: Wywiad wojskowy II Rzeczypospolitej. - Kraków, 2011. - S. 261-277
2974. GAŁĘDEK Michał: Przebudowa
struktur administracyjnych na Wileńszczyźnie w związku z jej inkorporacją do Rzeczypospolitej w 1922 roku // In: Dzieje biurokracji. T. 4 cz. 2. - Lublin, 2011. - S. 637-657.
Sum.
2975. GEISTESWISSENSCHAFTEN
und Publizistik im Baltikum des 19. und
frühen 20. Jahrhunderts / hrsg. v. Norbert
Angermann, Wilhelm Lenz, Konrad Maier.
- Berlin: Lit, 2011. - 555 s. - (Schriften der
Baltischen Historischen Kommission; Bd.
17) (Baltische Biographische Forschungen;
Bd. 1)
Treść: JÜRJO Indrek: Johann Wilhelm Ludwig von
Luce (1756-1842): ein Aufklärer auf der Insel Oesel s. 1541. - LEIMUS Ivar: Zu den Anfängen der Numismatik
in Estland: Eduard Philipp Körber (1770-1850) s. 43-63.
- RAND Mare: Karl Morgenstern (1770-1852) im Spiegel
seiner Privatkorrespondenz s. 65-99. - LEPPIK Lea: Zwei
Vertreter des aufgeklärten Absolutismus: Generalgouverneur Philippo Paulucci (1779-1849) und Rektor Gustav
Ewers (1779-1830) s. 101-120. - KRONAUER Ulrich:
Erziehung bei Carl Gustav Jochmann (1789-1830) s. 121136. - THADEN Edward C.: Iurii Fedorovich Samarin
(1819-1876) as a Baltic historian s. 137-155. - BRÜGGEMANN Karsten: Ein Russe in Riga: Evgraf Vasil’evič Češi-
222
Inne kraje bałtyckie
chin (1824-1888) als Journalist und Historiker im Dienst
des Imperiums s. 157-191. - LUST Kersti: Johann Köler
(1826-1899), ein Vorkämpfer der estnischen Nationalbewegung im 19. Jahrhundert s. 193-216. - LENZ Wilhelm:
Carl Schirren (1826-1910) und seine „Lebensaufgabe” s.
217-237. - WITTRAM Heinrich: Alexander von Oettingen (1827-1905): Theologe und Sozialethiker in Dorpat
s. 239-264. - TAAL Kersti: Leo Meyer (1830-1899): ein
deutscher Gelehrter als Förderer der estnischen Kultur s.
265-289. - ZAJAS Krzysztof: Gustaw Manteuffel (18321916): ein vergessener polnisch-livländischer Historiker
s. 291-311. - GARLEFF Michael: Julius Eckardt (18361908) als baltischer Historiker und politischer Publizist
in Riga s. 313-335. - NEITMANN Klaus: Hermann von
Bruiningk (1849-1927): livländischer Landesarchivar
und Landeshistoriker s. 337-356. - OSE Ieva: Karl von
Löwis of Menar (1855-1930) als Erforscher der Dankmäler Alt-Livlands s. 357-371. - LÕUNA Anneli: Jüri
Truusmann (1856-1930), Zensor und aktiver Teilnehmer
am gesellschaftlichen Leben in der Zeit der Russifizierung
s. 373-396. - KLEIN Manfred: Jonas Basanavičius (18571927) und sein Beitrag zur europäischen Folkloristik s.
397-423. - KESSLER Stephan: Jonas Jablonskis (18601930) und die Genese der litauischen Nationalsprache s.
425-454. - ISAKOV Sergej: Michail Lisicyn (1862-1913):
ein russischer Journalist und Vertreter des öffentlichen
Lebens in Estland am Ende des 19. Jahrhunderts s. 455481. - BITTER Stephan: Oswald Külpe (1862-1915) und
die Dorpater religionspsychologische Schule s. 483-511.
- DUB’EVA Ljudmila: Ivan Ivanovič Lappo (1869-1944):
„Ich möchte die Staatsordnung von Litauen untersuchen”
s. 513-539
2976. GENZELIS Bronislovas: Kelias į
1918 metų Vasario 16-ąją. - Vilnius: Liet. Nacionalinis Muz., 2005. - 91, [2] s.: il.
Toż w jęz. ang. pt.: The restitution of Lithuania’s statehood. - Vilnius, 2007. - 110, [2] s.: il.
2977. GIEROWSKA-KAŁŁAUR Joanna:
Stosunek państwa łotewskiego do miejscowych Polaków i Białorusinów w początkach
niepodległości łotewskiej. Stud. z Dziej. Ros.
i Europy Środ.- Wsch. 2011 T. 46 s. 181-216,
tab.
2978. GINTNERE Uļa, GINTNERE
Jānis: Liepāja Latvijas sākotnē: 1918. gada
novembris - 1919. gada julijs. [Lipawa - początki Łotwy: listopad 1918 r. - lipiec 1919 r.].
- Liepāja: Liepājas Muz., 2008. - 111, [36] s.:
il. - (Liepājas Muzeja Raksti)
2979. GOL’DIN Semen: Deportacii russkoj armiej Evreev iz kovenskoj i kurljandskoj
gubernij (aprel’-maj 1915 g.) // In: Evrei v
menjajuščemsja mire: materialy 5-j meždu-
narodnoj konferencii Riga, 16 - 17 sentjabrja
2003 g. - Riga, 2005. - S. 260-265
2980. GRÄFE Karl-Heinz: Vom Donnerkreuz zum Hakenkreuz: die baltischen
Staaten zwischen Diktatur und Okkupation.
- Berlin: Ed. Organon, 2010. - XVII, 511 s.:
mapy. - (Bulletin für Faschismus- und Weltkriegsforschung. Beihefte; Bd. 6)
Rec.: FELDER Björn M., Nordost-Arch. N.F. 2011 Jg.
20 s. 364-367
2981. GRIGARAVIČIŪTĖ Sandra: Konsulat Generalny Litwy w Wilnie w roku 1939 //
In: Wrocław na litewskie millenium: materiały z uroczystej konferencji z okazji 1000-lecia
udokumentowania nazwy Litwa. - Wrocław,
2010. - S. 121-130
2982. GRILL Tobias: Abraham Neumann
als Beamter für besondere Aufgaben in jüdischen Angelegenheiten beim General-Gouverneur Liv-, Est- und Kurlands. Aschkenas
2005 Jg. 15 H. 1 s. 76-109
2983. GRODIS Andrius: Lietuvos politinių partijų užsienio politikos nuostatos
1918-1919 metais: orientacija į Didžiąją Britaniją. (Provisions of foreign policy of Lithuanian political parties in the years 1918-1919:
orientation towards Great Britain). Liet. Ist.
Stud. 2011 T. 28 s. 60-76. Sum.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/dokumentai/
LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo28.pdf
2984. GRZEBIEŃ Ludwik: Szczucki
Wiktor (1711-1772), jezuita, rektor kolegiów
w Żodziszkach i Dyneburgu // In: Pol. słownik
biogr. T. 47. - Warszawa, 2011. - S. 451-452
2985. GRZYBICKI Andrzej: Stosunek
ziemiaństwa polskiego Kresów PółnocnoWschodnich do litewskiego ruchu narodowego i aspiracji państwowotwórczych Litwinów na przełomie XIX i XX wieku // In:
Pamiętnik XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu
Historyków Studentów w Szczecinie. - Szczecin, 2011. - S. 187-194
2986. HACKMANN Jörg: Gesellschaftlicher Wandel in Nordosteuropa im Prisma
Inne kraje bałtyckie
der Vereinskultur: Beobachtungen zur Vereinstopographie Dorpats // In: Zivilgesellschaft im östlichen und südöstlichen Europa
in Geschichte und Gegenwart. - München,
2011. - S. 113-139
2987. HALICKI Krzysztof: Organizacja
i funkcjonowanie Policji Państwowej w Okręgu Wileńskim w okresie międzywojennym:
zarys problematyki. Hist. i Polit. 2008 T. 7 s.
104-123, tab. Sum.
2988. HANDKE Paulia: Odzyskanie niepodległości przez Łotwę (1989-1991). Pozn.
Zesz. Human. 2011 T. 17 s. 117-123. Sum.
2989. HENNING Detlef: Revolution: in
Nordosteuropa und im Baltikum // In: Revolution in Nordosteuropa. - Wiesbaden, 2011.
- S. 9-24
2990. HENRIKSSON Anders: Vassals
and citizens: the Baltic Germans in constitutional Russia, 1905-1914. - Marburg, 2009
Rec.: PISTOHLKORS Gert v., Nordost-Arch. N.F.
2011 Jg. 20 s. 337-343. - TOPIJ Andrzej, Zap. Hist. 2011
T. 76 z. 1 s. 147-153
2991. HOLOKAUSTAS Lietuvoje 19411944 m. (Holocaust in Lithuania 19411944) / sud. Arūnas Bubnys. - Vilnius: Liet.
Gyventojų Genocido ir Rezistencijos Tyrimo
Centr., 2011. - 604, [4] s.: il. Sum.
2992. ILGŪNAS Gediminas: Algirdas
Brazauskas [1932-2010]. - Vilnius: Versus
Aureus, 2009. - 542, [2] s.: il. Bibliogr. s. 509517. Sum. Zsfg. Sod.
2993. ILGŪNAS Gediminas: Antanas
Mackevičius [1828-1863]: sukilimo žygiai
ir kovos. - Vilnius: Versus Aureus, 2007. 303, [1] s.: il. Bibliogr. s. 276-281. Sum. Sod.
Streszcz.
2994. ILMJÄRV Magnus: Hääletu alistumine: Eesti, Läti ja Leedu välispoliitilise
orientatsiooni kujunemine ja iseseisvuse kaotus: 1920. aastate keskpaigast anneksioonini. - Tallinn: Argo, 2010. - 927 s., [24] s. tabl.
Bibliogr. s. 881-911
Dot. polityki zagranicznej krajów bałtyckich wobec
Rosji w okresie międzywojennym
223
2995. ILMJÄRV Magnus: Nõukogude
faktorist Eesti 12. märtsi 1934. aasta riigipöördes. (The Soviet factor in the 12 march 1934
coup d’état in Estonia). Acta Hist. Tallinnensia 2010 [nr] 15 s. 73-104. Sum.
Wersja elektron.: http://www.kirj.ee/public/Acta_
hist/2010/acta-2010-15-73-104.pdf
2996. ILMJÄRV Magnus: Veel Konstantin Pätsist [1874-1956] ja tema suhetest
Nõukogude Liidu Tallinna saatkonnaga: kas
ainnult Nõukogude diplomaatide silmade
läbi? (Once more about Konstantin Päts and
his relationship with the Soviet Legation in
Tallinn: was this really only in the eyes of the
Soviet diplomats?). Acta Hist. Tallinnensia
2009 [nr] 14 s. 62-101. Sum.
Wersja elektron.: http://www.kirj.ee/public/Acta_
hist/2009/issue_1/acta-2009-14-62-101.pdf
2997. ISAKOV Sergej G., ŠOR Tat’jana
K.: Vlastiteli Rossijskoj Imperii na estonskoj
zemle. - Tallinn: Aleksandra, 2009. - 244 s.: il.
Sum. Streszcz. w jęz. est.
2998. IVANOVAS Bernaras: Lietuvių
krikščionių demokratų požiūris į demokratiją
XX a. ketvirtajame dešimtmetyje. (The attitude of Christian Democrats towards democracy in the 4th decade of the 20th century).
Istorija (Vilnius) 2010 [nr] 78 s. 63-68. Sum.
2999. IWASZKIEWICZ Michał: Kościół
katolicki w Estonii na tle innych wyznań:
historia i współczesność // In: Przez Kresy
i historię po obrzeża polityki: profesorowi
Marcelemu Kosmanowi w półwiecze pracy
naukowej. [T. 1]. - Toruń, 2011. - S. 465-486
3000. JABŁOŃSKA Aleksandra: Kilka
słów o litewskiej sieci archiwalnej i działalności Stowarzyszenia Archiwistów Litewskich.
Archiwista Pol. 2011 R. 16 nr 2 s. 97-103
3001. JAKUBAVIČIENĖ Ingrida: Ar pagrįstai Lietuvoje vokiečių Kulturverbandas
buvo Valstybės saugumo institucijų akiratyje
1933-1940 metais? (The reasons for keeping
Kulturverband under surveillance by the Lithuanian Secret Service in 1933-1940). Istorija (Vilnius) 2010 [nr] 78 s. 34-46. Sum.
224
Inne kraje bałtyckie
3002. JAKUBAVIČIENĖ Ingrida: Iš kur
ta lietuvių pagarba nacizmui? (Where from
does the respect for the Nazi ideology come?).
Istorija (Vilnius) 2011 [nr] 82 s. 65-75. Sum.
Dot. Litwy
3003. JAKUBAVIČIENĖ Ingrida: Vokiečiai Lietuvos ūkuje XX a. 3-4 dešimtmečiais.
(Germans in the Lithuanian economy of the
3rd and 4th decades of the 20th century). Lituanistica 2011 T. 57 Nr. 4 s. 405-424. Sum.
Toż w jęz. niem. pt.: Die Deutschen in der litauischen
Wirtschaft 1918-1940: (im Vergleich zum Memelgebiet).
Annaberger Annalen 2011 Nr. 19 s. 68-99, tab., wersja
elektron.: http://annaberger-annalen.de/jahrbuch/2011/
AA19_6_Jakubaviciene.pdf
3004. JANAUSKAS Giedrius: Antismetoninio judėjimo Ašis bandymai įgyvendinti
politinius siekius 1938-1939 m. (The efforts
of the anti-Smetona Ašis coalition to realize
political goals in 1938-39). Darbai ir Dienos
2011 [nr] 55 s. 9-28. Sum.
3005. JANICKA Iwona: Organizacja
służb medycznych w czasie epidemii cholery
w XIX wieku na przykładzie guberni kowieńskiej i wileńskiej // In: Kondycja zdrowotna
i demograficzna społeczeństwa polskiego na
przestrzeni wieków. - Toruń, 2011. - S. 39-53:
tab. Streszcz.
3006. JANICKI Arkadiusz: Okres ryski
w życiu Ignacego Mościckiego (lata 18851892). Historia Academica 2009 z. 1 s. 69105
3007. JANICKI Arkadiusz, LASZCZKOWSKI Michał: Polskie korporacje bałtyckie przed 1918 r. - Warszawa: Tow. Tradycji
Akad., 2011. - 117, [1] s., [3] k. tabl.
Toż w jęz. ang.: Polish Baltic fraternities before 1918.
- Warszawa, 2011; jęz. niem.: Polnische Studentenverbindungen im Baltikum vor 1918. - Warszawa, 2011; jęz. łot.:
Polu studentu korporacijas Baltija lidz 1918. g. - Warszawa, 2011; jęz. est.: Poola korporatsioonid Baltikumis enne
1918. aastat. - Warszawa, 2011
3008. JANISZEWSKA-JAKUBIAK Dorota: Grób Gustawa Manteuffla [1832-1916]
na cmentarzu w Drycanach. Historia Academica 2010 z. 2 s. 365-372, il.
3009. JANKAUSKAS Juozas: 1941 m.
Birželio sukilimas Lietuvoje: pagrindiniai sukilimo organizatoriai, vadovai, ryšininkai ir
pasiuntiniai. [Powstanie na Litwie w czerwcu
1941 r.: główni organizatorzy rewolty, liderzy, łącznicy i ambasadorzy]. - Vilnius: Liet.
Gyventojų Genocido ir Rezistencijos Tyrimo
Centr., 2010. - 539, [1] s.: il. Bibliogr. s. 509513. Sum.
3010. JANKAUSKIENĖ Jovita: Lietuvos žemės ūkio ir pramonės parodos Kaune
Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu. (Lithuanian agricultural and industrial
exhibitions in Kaunas during the period of
the First Republic of Lithuania). Kauno Ist.
Metraštis 2011 T. 11 s. 83-94. Sum.
3011. JANSSON Torkel: Estland: Schwedens erstes Mallorca in den 1930er Jahren.
Nordost-Arch. N.F. 2011 Jg. 20 s. 111-145, il.
3012. JAŠINAUSKAS Linas: Lietuvos
švietimas nacių okupacijos metais (19411944): monografija. - Vilnius, 2007
Rec.: TAMOŠAITIS Mindaugas, Istorija (Vilnius)
2008 [nr] 72 s. 99-100
3013. JAWORSKI Jacek: Litewski kontekst wojny polsko-rosyjskiej 1831 roku. Oświęcim: Wydaw. Napoleon V, 2011. - 118
s.: il., portr. Bibliogr. s. 113-118
3014. JEWS of Latvia in the world war
II. [Vol.] 1-5 / comp. by Olga Aleksejeva; aut.
Grigory Smirin. - Riga: Shamir, 2011. - 2710
s.: il. - (Latvian Jewish Encyclopedia)
3015. JOKUBAUSKAS Vytautas: Tuščias
šūvis: galimybės atremti Vokietijos karinę
grėsmę 1939 metais. (Faint possibilities to
resist Germany’s military threat in 1939).
Istorija (Vilnius) 2009 [nr] 73 s. 25-36, tab.,
wykr. Sum.
Dot. Litwy
3016. JÓZEFIAK Sławomir: Zagrożeni
wykluczeniem: polska mniejszość w Litewskiej SRR w latach 1947-1950. Vade Nobiscum 2011 Vol. 7 s. 129-138
Inne kraje bałtyckie
3017. JÜNGERKES Sven: Deutsche Besatzungsverwaltung in Lettland 1941-1945:
eine Kommunikations- und Kulturgeschichte
nationalsozialistischer Organisation. - Konstanz: UVK Verl.-Ges., 2010 . - 575 s. - (Historische Kulturwissenschaft; 15)
Rec.: BRÜGGEMANN Karsten, Zs. f. Ostmitteleur.Forsch. 2011 Jg. 60 H. 2 s. 296-298. - KOTT Matthew,
Nordost-Arch. N.F. 2011 Jg. 20 s. 362-364
3018. JUZEFOVIČIUS Romualdas: Akademinė Ernesto Galvanausko [1882-1967]
veikla Klaipėdoje (1934-1939 m.). (Ernestas
Galvanauskas’ academic activity in Klaipėda
(1934-1939)). Istorija (Vilnius) 2010 [nr] 77 s.
52-59, il. Sum.
3019. KAIRIES Burkhard: Zum russischen Spracheinfluss in Bildung und Literatur
in Livland im 19. Jahrhundert. - Hamburg:
Kovač, 2011. - XII, 323 s.: il., mapy. - (Schriftenreihe Studien zur Slawistik; 26)
3020. KANTOR Julija: Pribaltika: vojna
bez pravil (1939-1945) / Rossijskaja Akademija Nauk; Sankt-Petersburskij Institut Istorii. - Sankt-Peterburg: Žurnal „Zvezda”, 2011.
- 333, [3] s., [40] s. tabl. Bibliogr. s. 322-334
3021. KARDIS Kamil: Prześladowanie
Kościoła na Litwie w latach 1945-1949 // In:
Represje wobec Kościoła w krajach bloku
wschodniego: komuniści przeciw religii po
1944 roku. - Kraków, 2011 . - S. 73-82
3022. KARJAHÄRM Toomas: Terminology pertaining to ethnic relations as used in
late imperial Russia. Acta Hist. Tallinnensia
2010 [nr] 15 s. 24-50. Streszcz. w jęz. łot.
Dot. Estonii.
Wersja elektron.: http://www.kirj.ee/public/Acta_
hist/2010/acta-2010-15-24-50.pdf
3023. KASATKINA Natalija, MARCINKEVIČIUS Andrius: Rusai Lietuvos Respublikos visuomenėje, 1918-1940 m.: istorines
retrospektivos konstravimas. (Russians in
Lithuanian society in 1918-1940: the construction of historical retrospective). - Vilnius: Eugrimas, 2009. - 359 s.: il. Bibliogr. s.
340-351. Sum.
Rec.: SIRUTAVIČIUS Vladas, Istorija (Vilnius) 2011
[nr] 81 s. 68-69
225
3024. KASK Tiit: Der Kurort Pärnu
(Pernau) Ende des 19. und Anfang des 20.
Jahrhunderts: die „kollektive Strandschwärmerei” oder die Entdeckung der Meeresstrände an der Ostküste der Ostsee. Nordost-Arch.
N.F. 2011 Jg. 20 s. 53-84, il., pl. Zsfg. Sum
3025. KASPARAVIČIUS
Algimantas:
Lietuva 1938-1939 m.: neutraliteto iliuzijos.
- Vilnius, 2010
Rec.: GAIGALAITĖ Aldona, Istorija (Vilnius) 2011
[nr] 81 s. 66-67
3026. KASPARAVIČIUS
Algimantas:
Tarp politikos ir diplomatijos: Šventasis Sostas ir Lietuvos respublika. - Vilnius, 2008
Rec.: GUMULIAUSKAS Arūnas, Istorija (Vilnius)
2008 [nr] 72 s. 101-103. - AKMENYTĖ Vilma, Istorija
(Vilnius) 2009 [nr] 73 s. 79-81
3027. KASTANAUSKAITĖ Laima: Lietuvos inteligentija masonų ir paramasoniškose
organizacijose (1918-1940): monografija. [Litewska inteligencja masońska i organizacje
paramasońskie (1918-1940): monografia].
- Vilnius: Vaga, 2008. - 423, [1] s.: il. Bibliogr.
s. 404-421
3028. KIEROŃCZYK Przemysław: Antanas Smetona [1874-1944] i jego czasy. Disputatio 2009 T. 8 s. 103-120
3029. KIEROŃCZYK Przemysław: Bez
dobrego wyjścia: kilka uwag o relacjach litewsko-polskich w czasach Józefa Piłsudskiego. Imponderabilia 2010 nr 1 s. 28-48
KLAIPĖDOS krašto aneksija 1939 m. … = poz.
1970
3030. KŁOSIŃSKI Zygmunt: Armia Krajowa na Wileńszczyźnie / Światowy Związek
Żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd Okręgu
Białostockiego. - Białystok, 2011. - 176 s.: il.,
tab.
3031. KNIŪRAITĖ Vida, SKIRIUS Juozas: Regina Žepkaitė: (1925 07 28 - 2010 04
28). Istorija (Vilnius) 2010 [nr] 80 s. 80-81,
portr.
3032. Die KORPORATIONEN als prägende gesellschaftliche Organisationen im
Baltikum: dreizehn Beiträge zum 19. Balti-
226
Inne kraje bałtyckie
schen Seminar 2007 / hrsg. v. Hans-Dieter
Handrack. - Lüneburg: Carl-Schirren-Ges.,
2010. - 384 s.: il. - (Schriftenreihe Baltische
Seminare; Bd. 17)
3033. KOSAKOVSKAJA Jekaterina: Knygų leidyba Lietuvoje nacių okupacijos metais
(1941-1944). (Book publishing in Lithuania
during nazi occupation (1941-1944)). Knygotyra T. 57 s. 100-123. Sum.
3034. KOSMAN Marceli: Unia Polski
z Litwą i jej echa w XIX-XX wieku // In: Per
saecula ad tempora nostra: sborník prací k
šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka. S. 1. - Praha, 2007. - S. 247-251
3035. KOZŁOWSKA Joanna: Spór o Wilno w litewskiej prasie konspiracyjnej w 1943
roku. Stud. Interkulturowe 2001 T. 6 s. 3-13.
Sum.
3036. KRIŠČIŪNAS Edvardas: Č. Laurinavičius ir A. Nikžentaitis siūlo: „1940 m.
rugpjūčio 3 d. datą laikyti sąlygine Lietuvos ir Baltijos šalių okupacijos pabaiga”. (Č.
Laurinavičius and A. Nikžentaitis claim:
„August 3, 1940, could be considered the date
of the conditional termination of Lithuania’s
and other Baltic states’ occupation”). Istorija
(Vilnius) 2008 [nr] 72 s. 71-78. Sum.
3037. KÜNSTLER und Kunstausstellungen im Baltikum im 19. Jahrhundert: zwölf
Beiträge zum 11. Baltischen Seminar 1999
/ hrsg. v. Gisela Reineking v. Bock. - Lüneburg: Carl-Schirren-Ges., 2007. - 248 s.: il. (Schriftenreihe Baltische Seminare; Bd. 9)
3038. KUODYS Modestas: Lietuvos
visuomenės reakcija į karo padėties atšaukimą
šalyje 1938 m. lapkričio 1 d. (Public reaction
to the lifting of martial law in Lithuania on
november 1, 1938). Istorija (Vilnius) 2011
[nr] 83 s. 37-45. Sum.
3040. LAMBERGA Dace: Klasiskais modernisms: Latvijas glezniecība 20. gs. sākumā.
- Rīga: Neputns, 2004. - 271 s.: il.
Toż w jęz. franc. pt.: Le modernisme classique: la
peinture lettone au début du XXème siècle. - Rīga: Neputns, 2005. - 271 s.: il.; toż w jęz. est. pt.: Klassikaline
modernism: Läti maalikunst 20. sajandil. - [S.l.]: Eesti
Kunstimuuseum, 2009. - 326 s.
3041. LAUKAITYTĖ Regina: The interest of Lithuania’s Church in the apostolic activity in Russia and among Russians //
In: Bažnyčios istorija nuo Romos iki Vilniaus: iššūkiai krikščionnybei nuo ankstyvųjų
naujųjų laikų iki šių dienų. - Vilnius, 2011.
- S. 103-120. Streszcz. w jęz. lit. s. 213
3042. LAUKAITYTĖ Regina: Lietuvos
bažnyčios vokiečių okupacijos metais (19411944). - Vilnius, 2010
Rec.: GAIGALAITĖ Aldona, Istorija (Vilnius) 2011
[nr] 84 s. 89-91
3043. LAUKAITYTĖ Regina: Lietuvos
dvasininkų slapstymasis pokariu. (Lithuanian clergy in hiding during the postwar
years). Lituanistica 2011 T. 57 Nr. 2 s. 129140. Sum.
3044. LAUKAITYTĖ Regina: Rusai
Lietuvoje vokiečių okupacijos metais (19411944). (Russians in the period of occupation
of Lithuania by Germans (1941-1944)). Liet.
Ist. Metraštis 2010 [nr] 1 (dr. 2011) s. 57-69.
Sum.
3045. LAURINAVIČIUS Česlovas: Litewska polityka narodowościowa na Wileńszczyźnie w latach 1939-1940 // In: Stosunki
etniczne podczas wojny i okupacji: Białystok
i Wilno 1939-1941-1944/45. - Białystok,
2011. - S. 33-64
3039. LAAR Mart: Eesti Leegion sõnas
ja pildis. (The Estonian legion in words and
pictures). - Tallinn: Grenader, 2008. - 475, [4]
s.: il., mapy + 1 CD-Rom
3046. LAUSKA Liene: Pēteris Ērmanis
[1893-1969] und Jānis Jaunsudrabiņš [18771962]: die soziale und kulturelle Integration
lettischer Schriftsteller in Lettland und im
deutschen Exil. - Frankfurt/M.: Lang, 2011.
- 345 s.: il.
Rec.: FERBERG Nils, Jahrb. d. Balt. Deutscht. 2010
Bd. 58 s. 219-222
Rec.: HUELMANN Magdalene, Nordost-Arch. N.F.
2011 Jg. 20 s. 385-388
Inne kraje bałtyckie
3047. LEHTI Marko: Eastern or western,
new or false: classifying the Balts in the postCold War era // In: Wider Europe: Nordic
and Baltic lessons to post-enlargement Europe. - København, 2006. - S. 69-88
3048. LETKO Paweł: Problem granicy
w stosunkach Federacji Rosyjskiej z Republiką Łotewską w 2005 roku: stracona szansa?
Prz. Wschodnioeurop. 2011 [T.] 2 s. 151-161.
Sum.
3049. LEW Anna: Problemy polskiej
mniejszości na Litwie w myśli politycznej
Unii Demokratycznej. Prz. Polsko-Polonijny
2011 nr 1 s. 129-148. Streszcz. Sum.
3050. LIEKIS Šarūnas: 1939: the year
that changed everything in Lithuania’s history. - Amsterdam, 2010
Rec.: DIECKMANN Christoph, J. Balt. Stud. 2011
Vol. 42 nr 2 s. 300-302. - LAURINAVIČIUS Česlovas,
Liet. Ist. Metraštis 2010 [nr] 1 (dr. 2011) s. 144-151
3051. LIEKIS Šarūnas, SUŽIEDĖLIS
Saulius: Wojna, Holokaust i polityka na Litwie: skonfliktowane narracje. Politeja 2011
nr 2 s. 187-205. Sum.
3052. LIETUVIŠKOS spaudos keliai
Šiaurės Lietuvoje 1864-1904-2004: teminis straipsnių rinkinys / sud. ir par. Bronius
Maskuliūnas, Džiuljeta Maskuliūnienė. Šiauliai: „Saulės Delta”, 2004. - 342, [2] s.: il.,
faks. Sum.
Dot. historii prasy litewskiej
3053. LOIT Aleksander: Attitudes and
activities of the Baltic German knighthoods
during Estonia’s move toward independence
1918-1920. Tuna 2009 spec. issue s. 131-157
Wersja elektron.: http://rahvusarhiiv.ra.ee/public/
TUNA/Artiklid/2009/Past_2009_sisu.pdf
3054. ŁACH Wiesław Bolesław: Rozbieżności w stosunkach polsko-łotewskich po I
wojnie światowej i ich wojskowo-polityczne
następstwa. Prz. Wschodnioeurop. 2011 [T.] 2
s. 135-150. Sum.
3055. ŁANIEC Stanisław: Walki partyzanckie na Grodzieńszczyźnie i wyprawa
227
Zygmunta Sierakowskiego na Żmudź / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Katedra Literatury Współczesnej i Dziennikarstwa. - Olsztyn, 2004. - 53 s.
3056. MAKAUSKAS Bronius: Juozas
Albinas Herbačiauskas [1876-1944] lietuvių
ir lenkų santykių klystkeliuose: 1927-1928
m. epizodas. (Juozas Albinas Herbačiauskas:
na bezdrożach stosunków polsko-litewskich:
epizod z lat 1927-1928). Terra Jatwezenorum
2011 [T.] 3 s. 239-248, il. Streszcz. s. 475-476.
Sum. s. 496-497
3057. MANTEUFFEL SZOEGE Leon v.,
MANTEUFFEL-SZOEGE Alexandra v.: Im
Gottesländchen Kurland: adliges Landleben
im Baltikum: nach Korrespondenzen und
Aufzeichnungen aus den Jahren 1804-1863 /
hrsg. v. Adina v. Bernewitz; bearb. und mit einem neuen Nachw. vers. v. Gotthard v. Manteuffel-Szoege. - Limburg/Lahn: Starke, 2002.
- 213 s.: il.
3058. MASOJĆ Irena: Polonistyka na Litwie po drugiej wojnie światowej. Acta Balt.Slav. 2011 [T.] 35 s. 189-202. Sum. Sod.
3059. MATELSKI Dariusz: Ksiądz prałat
Józef Obrembski (1906-2011). Prz. PolskoPolonijny 2011 nr 2 s. 347-356, il.
Działacz polonijny na Wileńszczyźnie
3060. MERKYS Vytautas: Ignotas Šopara
[1864-1931]: kunigytės ir lietuvybės pareiga.
(Ignotas Šopara: duties as a priest and Lithuanian). Liet. Katalikų Mokslo Akad. Metraštis
2011 T. 34 s. 89-106, il., portr. Sum.
3061. MERTELSMANN Olaf: Führer
im Ausverkauf: Estland 1939-1945 // In: Der
Führer im Europa des 20. Jahrhunderts. Marburg, 2010. - S. 234-252
3062. MICHEEV Grigorij: Pamjatniki
knižnoj kul’tury staroverov Daugavpilskogo
r-na. Slavistica Vilnensis 2011 [T.] 56 [nr] 2 s.
127-138, il., faks. Sum.
3063. MIĘDZYBRODZKI Bartłomiej:
Z Polski do Polski: nieprawidłowości w procedurach repatriacji Polaków z Litewskiej
228
Inne kraje bałtyckie
SRR w okresie 1944-1946. Niepodległość
i Pamięć 2011 R. 18 nr 3/4 s. 105-130
3064. MIKAILIENĖ Živilė: The hippie
movement in Soviet Lithuania: aspects of
cultural and political opposition to the Soviet
regime. Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2011 Jg.
60 H. 4 s. 607-630, il. Zsfg.
3065. MINAKOWSKI Marek Jerzy: Elita
wileńska: dawne województwo wileńskie. Kraków: Dr Minakowski, 2011. - 978 s., [1] k.
tabl. skł. - (Elita Rzeczypospolitej; T. 2)
3066. MIŅINS Aldis: Latvijas pilsoņu
karš. (Civil war of Latvia). Latv. Vēsture 2009
[nr] 2/3 s. 28-48. Sum.
3067. MOTUZAS Remigijus: Lietuvos
diplomatinis atstovavimas Švedijoje. [Litewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne
w Szwecji]. - Vilnius: Versus Aureus, 2011.
- XXIV, 670, [1] s.: il., faks. Streszcz. w jęz.
szw.
Rec.: RADZEVIČIENĖ Sigutė, Istorija (Vilnius) 2011
[nr] 83 s. 64-66
3068. MOTYKA Grzegorz: Piekielna alternatywa: ukraińskie i litewskie podziemie
pomiędzy nazizmem a komunizmem // In:
Przemoc i dzień powszedni w okupowanej
Polsce. - Gdańsk, 2011. - S. 263-278
3069. NÕUKOGUDE okupatsioonivõimu kuriteod Eestis: küüditatud, arreteeritud,
tapetud 1940-1990: nimede koondregister
R1-R6 = Crimes of Soviet occupation in Estonia: deported, arrested, murdered 19401990: converged name register R1-R6 / koost.
Leo Õispuu. - Tallinn: Eesti Represseeritute
Registri Büroo, 2007. - 720 s.: il. - (Represseeritud Isikute Registrid; 7)
Tekst równol. w jęz. est. i ang.
3070. ODZIEMKOWSKI Janusz: Polskie
formacje etapowe na Litwie i Białorusi 19191920 / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Instytut Nauk Historycznych. - Kraków, 2011. - 129 s.: il., tab.
3071. ORGANISTY Adam: O malarstwie
łotewskim przełomu XIX i XX stulecia. Borussia 2010 (dr. 2011) [nr] 48 s. 174-186, il.
3072. ORLOV Vladimir: Kauno tvirtovės
istorija, 1882-1915. [Historia twierdzy Kowno 1882-1915]. - Kaunas: Arx Baltica, 2007.
- 160 s., [8] s. tabl.: il. Sum. Zsfg. Sod.
3073. ÖSTERREICHISCHE Juden in
Lettland: Flucht - Asyl - Internierung / hrsg.
v. Stefan Karner, Philipp Lesiak, Heinrihs
Strods. - Innsbruck: Studien-Verl., 2010. - 286
s.: il. - (Veröffentlichungen des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgen-Forschung,
Graz-Wien; 16). Bibliogr. s. 251-272
Z treści: STRODS Heinrihs: Die Flucht von Juden
nach Lettland 1938 bis 1940 s. 21-48. - LESIAK Philipp,
RUKKE Evita: Die Flucht österreichischer Juden nach Lettland 1938 bis 1941: die „Konjunktur” der Vertreibung s.
73-100. - JANSONS Ritvars: Die Repressionen sowjetischer Sicherheitsdienste gegen Juden in Lettland 1940 bis
1941 s. 101-112. - STRANGA Aivars: Der Holocaust im
Baltikum s. 113-148. - VESTERMANIS Marģers: Die Konzentrationslager für Juden während der nationalsozialistischen Besatzungszeit in Lettland 1943 bis 1944 s. 149-164.
- LESIAK Philipp: Dem Holocaust entronnen?: Erinnerungen österreichischer Juden an die Flucht nach Lettland und
ihr weiteres Schicksal s. 165-198. - IVANOVS Aleksandrs:
Historiografie des Holocaust in Lettland s. 199-222
3074. PAKŠTALIS Arvydas: XIX a.
antros pusės Kaunas užsieniečių akimis.
(Kaunas through the eyes of foreigners in the
second half of the 19th century). Kauno Ist.
Metraštis 2011 T. 11 s. 15-23. Sum.
3075. PARTIZANŲ teroro aukų atminimo knyga. (Victims of the unbrotherly, „Forest brothers”) / sud. Povilas Masilionis. - Vilnius: Politika, 2011. - 610 s.: il. Sum. Sod.
3076. PAULAUSKAS Henrikas: Lietuvos
kariuomenės brigados generolas ministras
pirmininkas Jonas Černius [1898-1977]. Vilnius: Rosma, 2006. - 256, [2] s.: il., faks.
Biografia gen. i premiera Litwy w 1939 r.
3077. PETKŪNAS Darius: Earliest ecumenical activities in Lithuania involving the
Roman Catholic, Russian Orthodox, and
Lutheran Churches and Soviet reactions // In:
Bažnyčios istorija nuo Romos iki Vilniaus:
Inne kraje bałtyckie
iššūkiai krikščionnybei nuo ankstyvųjų
naujųjų laikų iki šių dienų. - Vilnius, 2011. S. 121-137. Streszcz. w jęz. lit. s. 214-215
3078. PICHEL Charles Louis Thourot:
Žemaitija: nežinoma istorijoje. [Żmudź: nieznana historia]. - 2-asis leid. - Klaipėda: Samogitia Media, 2007. - 319, [1] s. Bibliogr. s.
311-316
3079. PIETŲ Lietuvos partizanų sritis:
atlasas. [Atlas bitew partyzanckich Litwy Południowej] / par. Edita Jankauskienė [et al.].
- Vilnius: Liet. Gyventojų Genocido ir Rezistencijos Tyrimo Centras, 2008. - 210 s.: il.,
mapy
3080. POCIUS Mindaugas: Podstawowe
kierunki polityki narodowościowej reżimu
komunistycznego na Litwie w latach 19441953 // In: Stosunki etniczne podczas wojny i okupacji: Białystok i Wilno 1939-19411944/45. - Białystok, 2011. - S. 179-216
3081. PODMAZOV Arnol’d A.: Rižskie
starověry = Rīgas vecticībnieki / Latvijas
Vecticībnieku Biedrība. - Rīga, 2010. - 1 CDRom
Tekst równol. w jęz. ros., łot. i niem.
3082. POLSKA i kraje bałtyckie: wybrane
problemy z dziejów Polski i krajów bałtyckich
w XX w. / red. Arkadiusz Adamczyk, Dariusz
Rogut. - Piotrków Trybunalski: Nauk. Wydaw. Piotrk., 2011. - 342 s.
Treść: PALUSZYŃSKI Tomasz: Walka o niepodległość Estoni, Łotwy i Polski: porównanie s. 21-54. - LEWANDOWSKI Jan: Józef Piłsudski i Konstantin Päts:
dwa autorytaryzmy - podobieństwa i różnice s. 55-72.
- BIAŁOKUR Marek: Im bliżej poznawałem Polaków, tym
lepiej ich rozumiałem i lepiej się wśród nich czułem...: Carl
Gustaw Emil Mannerheim o Polsce i Polakach s. 73-93.
- KAŹMIERCZAK Katarzyna: Stosunki polsko-litewskie
w 1938 r. w świetle korespondencji dyplomatycznej Foreign Office s. 95-138. - CIGANOVS Juris: Opór przeciw
reżimowi sowieckiemu na Łotwie w latach 1940-1941 s.
139-155. - JĒKABSONS Ēriks: Polacy na Łotwie podczas
okupacji niemieckiej (1941-1945) s. 157-199. - NEIBURGS Uldis: Ruch oporu na Łotwie w czasie okupacji
nazistowskiej (1941-1945): główne tendencje i problemy
badawcze s. 201-211. - WNUK Rafał: Polskie, łotewskie
i estońskie podziemie antykomunistyczne: próba porównania s. 213-236. - MERTELSMANN Olaf: Estońskie
Bataliony Policyjne podczas drugiej wojny światowej:
kolaboranci, przestępcy wojenni czy obrońcy Ojczyzny?
229
s. 237-252. - ROGUT Dariusz: Łotysze w sowieckich
obozach kontrolno-filtracyjnych po II wojnie światowej
s. 253-279. - ADAMCZYK Arkadiusz: Państwa bałtyckie
po Jałcie: miejsce Litwy, Łotwy i Estonii w geopolitycznych koncepcjach środowisk piłsudczykowskich po 1944
r. s. 281-297. - TARKA Krzysztof: Kontakty rządu RP na
uchodźstwie z emigrantami estońskimi i łotewskimi po II
wojnie światowej s. 299-307. - LEGUCKA Agnieszka: Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Rosji wobec państw
bałtyckich s. 309-329
3083. A PRAGMATIC alliance: Jewish-Lithuanian political cooperation at the
beginning of the 20th century / ed by Vladas
Sirutavičius, Darius Staliūnas. - Budapest:
Centr. Europ. Univ. Press, 2011. - 274 s.
Z treści: ZALKIN Mordechai: Lithuanian Jewry and
the Lithuanian national movement s. 21-44. - STALIŪNAS
Darius: Collaboration of Lithuanians and Jews during the
elections to the First and the Second Dumas s. 45-76. LEVIN Vladimir: Lithuanians in Jewish politics of the late
imperial period s. 77-118. - SILBER Marcos: Lithuania?:
but which?: the changing political attitude of the Jewish
political elite in east central Europe towards emerging
Lithuania, 1915-1919 s. 119-158. - BENDIKAITĖ Eglė:
The Zionist priorities in the struggle for lite, 1916-1918
s. 159-180. - SIRUTAVIČIUS Vladas: Lithuanian administration and the participation of Jews in the elections
to the Constituent Seimas s. 181-206. - WEEKS Theodore
R.: Between Poland and Lithuania: Jews and the Vilnius
question, 1918-1925 s. 207-230. - STALIŪNAS Darius:
The Lithuanian-Jewish political dialogue in Petrograd in
1917 s. 231-244. - DOCUMENTS on the Lithuanian council of 1918 in the Central Zionist Archive in Jerusalem
/ [wyd.] Šarūnas Liekis s. 245-256. - The LITHUANIAN
Zionist Conference, Vilnius, 5-8 December 1918 / [wyd.]
Eglė Bendikaitė s. 257-270
3084. PRIBALTIKA i geopolitika: 19351945 gg.: rassekrečennye dokumenty služby
vnešnej razvedki Rossijskoj Federacii / sost.
Lev F. Sockov. - Moskva, 2009
Rec.: MERTELSMANN Olaf, J. Balt. Stud. 2011 Vol.
42 nr 4 s. 563-564
3085. PRZEPERSKI Michał: „Wodzu
prowadź na Kowno!”: kryzys polsko-litewski z marca 1938 r. na łamach polskiej prasy.
Vade Nobiscum 2009 Vol. 2 s. 61-70
3086. PUIDOKIENĖ Inga: Die deutsche
Minderheit in Litauen 1918-1940: (ohne das
Memelgebiet). Annaberger Annalen 2011 Nr.
19 s. 29-67
Wersja elektron.: http://annaberger-annalen.de/jahrbuch/2011/AA19_5_Puidokiene.pdf
230
Inne kraje bałtyckie
3087. PUTINAITĖ Nerija: Überbleibsel
der Sowjetzeit im Selbstverständnis des heuitigen Litauen. Jahrestagung / Litauisches Kulturinst. 2010 (dr. 2011) s. 43-61, il.
Toż w jęz. lit. pt.: Sovietmečio atspindžiai dabartinės
Lietuvos savivokoje s. 63-76, il.
3088. RADZIWONOWICZ
Tadeusz:
Suvalkų sutarties pasirašymo genezė ir
aplinkybės. (Geneza i okoliczności zawarcia umowy suwalskiej). Terra Jatwezenorum
2011 [T.] 3 s. 218-238, il. Streszcz. s. 474-475.
Sum. s. 495-496
Dot. Litwy
3089. RAUDONYTĖ Diana: Kauno muzikos draugija XIX a. antroje pusėje. (Kaunas
musical society in the second half of the 20th
century). Kauno Ist. Metraštis 2011 T. 11 s.
73-82. Sum.
3090. RAUN Toivo: The Estonian engagement with modernity: the role of Young Estonia in the diversification of political and social
thought. Tuna 2009 spec. issue s. 114-126
Wersja elektron: http://rahvusarhiiv.ra.ee/public/
TUNA/Artiklid/2009/Past_2009_sisu.pdf
3091. REICHELT Katrin: Lettland unter
deutscher Besatzung 1941-1944: der lettische
Anteil am Holocaust. - Berlin: Metropol,
2010. - 428 s. - (Dokumente, Texte, Materialien; 78). Bibliogr. s. 405-428
3092. REIS [nõukogude] läände: kuurortlinn Pärnu 1940-88: artiklite kogumik.
(Journey to the [Soviet] West: resort town of
Pärnu during 1940-88: collection of articles) /
koost. Tiit Kask, Aldur Vunk. - Pärnu: Pärnu
Linnavalitsus, 2009. - 121 s.: il. Sum.
Rec.: FÜLBERTH Andreas, Nordost-Arch. N.F. 2011
Jg. 20 s. 320-325
3093. RELIGIJA ir visuomene nepriklausomoje Lietuvoje (1918-1940 m.) / [sud.]
Arūnas Streikus. - Vilnius: Liet. Katalikų
Mokslo Akad., 2010. - 318 s.: il. - (Bažnyčios
Istorijos Studijos; T. 3) (Lietuvių Katalikų
Mokslo Akademijos Metraštis). Sum.
Z treści: STREIKUS Arūnas: Lietuva Sventojo Sosto
akimis (1922-1939 m.) naujų saltinių atodangos. [Litwa
oczami Stolicy Apostolskiej (1922-1939) w nowoodkrytym źródle] s. 9-36. - MAČIULIS Dangiras: Moksleiviai
ateitininkai Nepriklausomoje Lietuvoje (1918-1940) veiki
mo laisve ir politinis rezimas s. 37-134. - SVARAUSKAS
Artūras: Studentai ateitininkai ir politika 1926-1940
metais. („Ateitis” (Future) University Students’ Association and political events in 1926-1940) s. 135-172. - LABANAUSKAS Ramūnas: Jaunųjų katalikų sąjūdžio santykis su komunizmo doktrina ir praktika (1936-1940).
(Relations of the movement of young Catholics with Communist doctrine and policies (in 1936-1940)) s. 173-243. LAUKAITYTĖ Regina: Lietuvos religines mazumos 19181940 m. valstybes globoje. [Mniejszości religijne na Litwie
w latach 1918-1940 pod opieką państwa] s. 243-270
3094. RICHTER Klaus: Der Kult um Antanas Smetona [1874-1944] in Litauen (19261940): Funktionsweise und Entwicklungen //
In: Der Führer im Europa des 20. Jahrhunderts. - Marburg, 2010. - S. 111-136
3095. ROHTMETS Helen: The repatriation of Estonians from Soviet Russia in 19201923: a test of Estonian citizenship and immigration policy. J. Balt. Stud. 2011 Vol. 42
nr 2 s. 169-187
3096. RÖMER Michał: Lietuvos sovietizacija 1940 metais: istorinė Lietuvos
sovietizacijos apžvalga ir konstitucinis jos
įvertinimas. - Vilnius: Mykolo Romerio
Univ., 2011. - 82 s.
3097. RUNIEWICZ-JASIŃSKA Renata:
Modele współpracy państw bałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii) XX i XXI wieku // In:
Państwa bałtyckie w zintegrowanej Europie.
- Warszawa, 2011. - S. 86-105
3098. RUNIEWICZ-JASIŃSKA Renata,
DUDZIŃSKA Kinga: Przemiany systemu
politycznego na Litwie // In: W kręgu idei:
państwo, edukacja, religia: księga pamiątkowa ofiarowana dr Katarzynie Kalinowskiej.
- Toruń, 2011. - S. 29-54: tab.
3099. SAFRONOVAS Vasilijus: Tapatybės ideologijų konkurencija Pietryčių Baltijos
jūros regiono mieste: XX amžiaus Klaipėdos
atvejo tyrimas. (Competition of identity ideologies in a city of south-eastern Baltic sea
region: the case-study of Klaipėda in the 20th
century) / Klaipėdos Universitetas; Lietuvos
Istorijos Institutas. - Klaipėda, 2010. - 48,
[1] s.
Inne kraje bałtyckie
3100. SAJAUSKAS Justinas: Trys pasakojimai apie knygnešius. (Trzy opowiadania
o nielegalnych kolporterach książek). Terra
Jatwezenorum 2011 [T.] 3 s. 166-180, portr.
Streszcz. s. 472. Sum. s. 493-494
Z Prus Wsch. na Litwę
3101. SCHEUNCHEN Helmut: Grindel, Georg [1810-1845]: Komponist, Dichter,
Arzt. Ostd. Gedenktage 2010 s. 44-47, faks.
Kompozytor i lekarz, absolwent Uniw. Dorpackiego
3102. SCHNEPPEN Heinz: Ghettokommandant in Riga Eduard Roschmann: Fakten
und Fiktionen. - Berlin, 2009
Rec.: KRZEMIŃSKI Tomasz, Zap. Hist. 2011 T. 76
z. 3 s. 153-155
3103. SELISZKA Edward: Rola polskiej szlachty w gospodarce Inflant Polskich
w drugiej połowie XIX - początkach XX wieku. Zap. Hist. 2011 T. 76 z. 1 s. 41-66. Zsfg.
Sum.
3104. ŠENAVIČIENĖ Ieva: Antano Mackevičiaus [1828-1863] įvaizdis dviejų šaltinių
kontekstuose. (Antanas Mackevičius’ image in
the context of two sources). Liet. Ist. Metraštis
2010 [nr] 2 (dr. 2011) s. 29-50. Sum.
Inicjator powstania styczniowego na Litwie
3105. ŠENAVIČIENĖ Ieva: Lietuvos katalikų dvasininkija 1863 metų sukilimo išvakarėse. [Litewskie duchowieństwo katolickie
w przededniu 1863 r.] / Lietuvos Istorijos
Institutas. - Vilnius: Eugrimas, 2010. - 350,
[1] s.: il., faks. Bibliogr. s. 283-294. Sum.
Streszcz.
Rec.: WÓJCIK Zbigniew J., Wrocł. Stud. Wsch. 2011
[T.] 15 s. 197-200
3106. ŠEPETYS Nerijus: Litwa między
dwiema totalitarnymi potęgami: doświadczenie (dialektyczne) i pamięć (selektywna).
Politeja 2011 nr 2 s. 265-279. Sum.
3107. SIDOR Marek: Apie lietuvių iškeldinimą iš Suvalkų krašto 1941-1949 metais.
(O wysiedleniach Litwinów z Suwalszczyzny
w latach 1941-1949). Terra Jatwezenorum
2011 [T.] 3 s. 284-293, portr. Streszcz. s. 478.
Sum. s. 499
231
3108. SIDORKIEWICZ Krzysztof: Między demokracją a buntem: działalność polityczna i samorządowa Polaków w Republice
Litewskiej (1988-2011). - Elbląg: Wydaw.
Państw. Wyż. Szk. Zawod., 2011. - 179 s.: tab.,
wykr. Bibliogr. s. 150-179
3109. SIDORKIEWICZ Krzysztof: Uczestnictwo mniejszości polskiej w samorządzie
terytorialnym w odrodzonym państwie litewskim // In: Samorząd terytorialny w Polsce po
15 latach transformacji gospodarczej. - Piła,
2005. - S. 155-171, tab.
3110. ŠILIŅŠ Jānis: Rīgas cietumi un
lielinieku terors, 1919. gada janvāris-maijs.
(Prisons in Riga and the terror of the Bolsheviks, january-may 1919). Latv. Vēstures Inst.
Žurn. 2009 [nr] 3 s. 119-137. Sum.
3111. SIMINDEJ V. V.: „Antisovetskij
flirt” avtoritarnoj Latvii (1934-1940): meždu
Londonom, Parižem, Rimom i Berlinom //
In: Partitura Vtoroj mirovoj: kto i kogda načal
vojnu? - Moskva , 2009. - S. 241-268
3112. SIMONAVIČIŪTĖ Vaiva, KAMUNTAVIČIUS Rūstis: Les Samogitiens
de la fin du XIXe siécle vus par un voyageur
Français. Darbai ir Dienos 2011 [nr] 55 s.
141-156. Streszcz. w jęz. lit.
3113. SIREIKA Jonas: Istorinė medžiaga
„Šiaulių metraštyje”: autoriai, turinys,
pobūdis. („The chronicle of Šiauliai”: authors,
contents and historical material). Istorija
(Vilnius) 2009 [nr] 74 s. 33-39, il., faks. Sum.
3114. SIRUTAVIČIUS Vladas: „Kova
už Lietuvių kalbos teises”, arba dar kartą
apie „murzintojų” bylą (antisemitizmas ir jo
raiška Lietuvos viešajame gyvenime 19221924 m.). („Fight for the rights of the Lithuanian language” or once again about the case
of „smearers”: (anti-semitism and its manifestations in the public life of Lithuania in
1922-1924)). Liet. Ist. Metraštis 2010 [nr] 2
(dr. 2011) s. 51-76. Sum.
3115. SIRUTAVIČIUS Vladas: Litewski
Ruch na rzecz Przebudowy „Sąjūdis” i Zwią-
232
Inne kraje bałtyckie
zek Polaków na Litwie: między konfliktem
a poszukiwaniem porozumienia (rok 1989
- początek 1990). Politeja 2011 nr 2 s. 337352. Sum.
3116. SKIRIUS Juozas: JAV lietuvių ir
Lietuvos valdžios santykiai po 1926 metų
gruodžio 17-osios. (Relationships between
Lithuanian émigrés in the USA and Lithuanian Government after december 17, 1926).
Istorija (Vilnius) 2009 [nr] 75 s. 17-24. Sum.
3117. SMILINGYTĖ-ŽEIMIENĖ Skirmantė: Lietuvos bažnyčių dailė: XX amžiaus I
pusė. - Vilnius, 2009
Rec.: LAUKAITYTĖ Regina, Istorija (Vilnius) 2010
[nr] 77 s. 83-84
3118. SÕJA ja rahu vahel. K. 2: Esimene
punane aasta: okupeeritud Eesti julgeolekupoliitiline olukord sõja alguseni. (Between
war and peace. Vol. 2: The first red year: the
situation concerning security policy in occupied Estonia until the beginning of the war) /
toimet. Meelis Maripuu. - Tallinn: S-Keskus,
2010. - 798 s.: il., mapy. Sum.
T. 1 zob. bibliogr. za 2004 r. poz. 2657
3119. STALIŪNAS Darius: Rusinimas:
Lietuva ir Baltarusija po 1863 metų. - Vilnius,
2009
Rec.: KULAKAUSKAS Antanas, Darbai ir Dienos
2011 [nr] 56 s. 305-319
3120. STEIGIAMAJAM Seimui - 90:
pranešimų ir straipsnių rinkinys / sud. Saulius Kaubrys, Arūnas Vyšniauskas; Vilniaus
Universitetas. - Vilniaus, 2011. - 249, [2] s.:
il., faks. Sum.
Z treści: SIRUTAVIČIUS Vladas: Dar kartą rinkimų
į Steigiamąjį Seimą klausimu. (Once more about elections to the Constituent Seimas) s. 39-49. - TAMOŠAITIS
Mindaugas: Steigiamojo Seimo narių sveikinimai Lietuvai. (Greetings to Lithuania by members of the Constituent Seimas) s. 51-70. - BLAŽYTĖ-BAUŽIENĖ Danutė:
Pakeitę pasitraukusiuosius: 38 Steigiamojo Seimo narių
kolektyvinės biografijos kontūrai. (Replacing those who
were gone: profile of the collective biography of 38 members of the Constituent Assembly (Seimas)) s. 71-87. BENDIKAITĖ Eglė: „Įstatymas teisių dar negarantuoja”:
Žydų frakcijos veikla Steigiamajame Seime. („The Law
does not guarantee the Rights”: activities of the Jewish faction in the Constituent Assembly of Lithuania) s.
89-107. - KAUBRYS Saulius: Vieno lauke kario istorija
arba vokiečiai parlamentarai Steigiamajame Seime. (The
history of a single warrior in the battle-field, or German
parliamentaries in the Constituent Seimas) s. 109-117. SVARAUSKAS Artūras: Lietuvių krikščionių demokratų
prioritetai Steigiamojo Seimo vidaus politikoje. (Political priorities of Lithuanian Christian Democrats in
the Constituent Seimas) s. 119-132. - JUREVIČIŪTĖ
Aušra: Vyriausiasis Lietuvos gynimo komitetas 19201922 metais. (The Supreme Lithuanian Defence Committee in 1920-1922) s. 133-158. - KASPARAVIČIUS
Algimantas: Belaukiant Godo: Lietuvos užsienio politika
Steigiamojo Seimo metais. (Waiting for Godot: the foreign policy of Lithuania in the years of the Constituent
Seimas) s. 159-180. - VEILENTIENĖ Audronė: Lietuvos
Steigiamojo Seimo delegacijų veikla. (Activities of the
Lithuanian Constituent Seimas delegations) s. 181-199.
- ULYTĖ-GRIGELEVIČIENĖ Vita: Lietuvos Steigiamojo
Seimo susirinkimo diena kaip Tautos šventė. (The meeting day of the Lithuanian Constituent Assembly (Seimas)
as the National Festival) s. 201-215. - VYŠNIAUSKAS
Arūnas: Steigiamasis Seimas transnacionalinės istorijos
požiūriu. (Constituent Assembly (Steigiamasis Seimas)
from the transnational history point of view) s. 217-249
Dot. litewskiego sejmu konstytucyjnego
Rec.: VYŠNIAUSKAS Arūnas, Liet. Ist. Stud. 2011 T.
28 s. 164-166
3121. STRAVINSKIENĖ Vitalija: Lenkų
švietimas Rytų ir Pietryčių Lietuvoje: 1944 m.
antra pusė-1947 m. (Education of the Poles
in Eastern and Southeastern Lithuania: 1944
(the second half) - 1947). Istorija (Vilnius)
2011 [nr] 82 s. 14-23, tab. Sum.
3122. STRAVINSKIENĖ Vitalija: Polska
ludność Litwy Wschodniej i PołudniowoWschodniej w polu widzenia sowieckich
służb bezpieczeństwa w latach 1944-1953.
Biul. Hist. Pogranicza 2011 nr 11 s. 57-72.
Streszcz. w jęz. białorus. Streszcz. w jęz. lit.
3123. STRAVINSKIENĖ Vitalija: Tarpetniniai lenkų ir lietuvių santykiai Rytų ir
Pietryčių Lietuvoje 1953-1959 m. (Ethnic relations between the Poles and the Lithuanians
in the Eastern and Southeastern Lithuania in
1953-1959). Istorija (Vilnius) 2010 [nr] 77 s.
42-51. Sum.
3124. STREIKUS Arūnas: Antykościelna
polityka władzy sowieckiej na Litwie (19441990). - Kraków, 2010
Rec.: WOŁCZAŃSKI Józef, Krak. Pismo Kresowe
2011 R. 3 s. 177-184
3125. STREIKUS Arūnas: Kierunki polityki pamięci na Litwie sowieckiej. Politeja
2011 nr 2 s. 281-307. Sum.
Inne kraje bałtyckie
233
3126. STREIKUS Arūnas: Litauens Weg
zum Sąjūdis: Kirche und Kulturelite zwischen Anpassung und Widerstand. Jahrestagung / Litauisches Kulturinst. 2010 (dr. 2011)
s. 13-29, il.
3134. TAAGEPERA Rein: Albert, Martin, and Peter too: their roles in creating the
Estonian and Latvian nations. J. Balt. Stud.
2011 Vol. 42 nr 2 s. 125-141
Toż w jęz. lit. pt.: Lietuvos kelias į Sąjūdį: bažnyčia
ir kultūros elitas tarp prisitaikymo ir pasipriešinimo s.
31-42
3135. TAMOŠAITIS Mindaugas: Lietuvių politinių partijų ir ideologinių srovių (iki
1940 m.) istoriografija. (Historiography of
Lithuanian political parties and ideological
movements (before 1940)). Istorija (Vilnius)
2011 [nr] 84 s. 49-65. Sum.
3127. STRELCOVAS Simonas: Antrojo
pasaulinio karo pabėgėliai Lietuvoje 19391940 metais. (World War II refugees in Lithuania, (1939-1940)). - Šiauliai: Šiaulių Univ.
L-kla, 2010. - 191, [1] s.: il. - (Bibliotheca Actorum Humanitaricorum Universitatis Saulensis; 6). Bibliogr. s. 156-158. Sum.
Rec.: ARBUŠAUSKAITĖ Arūnė Liucija // In: 1260
metų Durbės mūšis: šaltiniai ir istoriniai tyrimai Klaipėda, 2011. - S. 164-167
3128. STUTZER Harald: Konversion als
Mittel zur Integration ethnischer Minderheiten. Jahrb. d. Balt. Deutscht. 2011 Bd. 58 s.
148-154
Dot. Łotwy i Estonii w XIX w.
3136. TAMOŠAITIS Mindaugas: Valstiečiai liaudininkai jungtiniame antismetoninės
opozicijos sąjūdyje „Ašis” (1938-1939 m. pradžia). (Peasant Populists and the joint opposition movement „Axis” in 1938-1939). Lituanistica 2011 T. 57 Nr. 4 s. 386-404, faks. Sum.
Dot. Litwy
3137. TANNBERG Tõnu: Moscow’s institutional and nomenclatural control mechanism in the Estonian SSR during the post-war
years. Tuna 2009 spec. issue s. 197-229
Wersja elektron.: http://rahvusarhiiv.ra.ee/public/
TUNA/Artiklid/2009/Past_2009_sisu.pdf
3129. SVARAUSKAS Artūras: Krikščioniškosios demokratijos idėjinė ir struktūrinė
raida Lietuvos Respublikoje 1918-1940 m.
(Ideological and structural development of
christian democracy in the Republic of Lithuania in 1918-1940) / Klaipėdos Universitetas; Lietuvos Istorijos Institutas. - Klaipėda,
2011. - 46 s.
3138. TANNBERG Tõnu: Politika Moskvy v respublikach Baltii v poslevoennye
gody (1944-1956): issledovanija i dokumenty. - Tartu: Tartu Univ. Press, 2008. - 374 s.
Bibliogr. s. 351-362. Sum.
3130. SZCZERSKI Andrzej: Nowe kraje nadbałtyckie // In: Modernizacje: sztuka
i architektura w nowych państwach Europy Środkowo-Wschodniej 1918-1939 / A.
Szczerski. - Łódź, 2010. - S. 267-295
3139. TAPARAUSKAITĖ Iveta: XIX a.
plačiųjų geležinkelių trasos paveldo ištekliai
Kaune. (Kaunas’ railway heritage from 19th
century tsarist Russia). Kauno Ist. Metraštis
2011 T. 11 s. 199-208. Sum.
3131. SZCZUROWSKI Maciej: Symbole
w przestrzeni politycznej Litwy. Nowa Polityka Wsch. 2011 nr 1 s. 268-286
3140. TARPUKARIO Lietuva / [aut.]
Indrė Adomavičiūtė [et al.]. - Kaunas: Šviesa,
2007. - 167, [1] s.: il., faks. - (Pažinkime
Lietuvą)
3132. SZURA-OLESIŃSKA Olga: Stosunki polsko-litewskie // In: Stosunki Polski
z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku.
- Katowice, 2011. - S. 197-211
3133. ŚMIERZ Marcin: Stosunki polskołotewskie w latach 1918-1939. Vade Nobiscum 2009 Vol. 2 s. 53-60
Dot. Litwy w okresie międzywojennym
3141. TATARŪNAS Linas: Žydai Lietuvoje pirmosios sovietinės okupacijos metais
(1940-1941 m.). (The situation of Lithuanian
Jews during the first Soviet occupation in
1940-1941). Istorija (Vilnius) 2009 [nr] 73 s.
37-50. Sum.
234
Inne kraje bałtyckie
3142. TOPIJ Andrzej: The role of the
Deutschbalten in the cultural and economic
development of Russia’s Baltic Provinces in
the 19th century. Zap. Hist. 2011 T. 76 z. 4 s.
63-94, tab. Streszcz.
3143. TRIAL excavations in a suburb
around the Pärnu road in Tallinn / [aut.]
Krista Karro [et al.]. Archaeol. Fieldwork in
Estonia 2010 (dr. 2011) s. 151-160, il. Streszcz.
w jęz. est.
3144. TRYNKOWSKI Jan: Dorpatczycy
w powstaniu styczniowym. Historia Academica 2010 z. 2 s. 73-122. Sum.
3145. TRYNKOWSKI Jan: Towarzystwo
Byłych Wychowańców Uniwersytetu Dorpackiego (początki organizacji filisterskiej Konwentu Polonia). Historia Academica 2009 z.
1 s. 107-145
3146. 1949. [TŪKSTOŠ deviņsimt četrdesmit devītā] gada 25. martā izvesto balsis: dažu Daugavpils un Ilūkstes apriņķa
deportēto ģimeņu likteņi mutvārdu vēstures
avotos un arhīva dokumentos. (Complex approach to the research of the 1949 deportation (the case of Latvia): collection of oral
history and documentary records „The voices
of the deported, 25 march 1949”) / sast.
Irēna Salaniece; Daugavpils Universitāte. Daugavpils, 2008. - 399 s.: il. Sum. Sod.
Rec.: IVANOVS Aleksandrs, Lituanistica 2009 T. 57
Nr. 1 s. 106-111
3147. TURČINSKIS Zigmārs: Ziemeļvidzemes mežabrāļi: Latvijas nacionālo partizānu ciņas Valkas apriņķi un Alūksnes apriņķa rietumu daļa: 1944.-1953. gads. (Forest
brethren of north Vidzeme: battles of Latvian
national partisans in Valka district and in the
western part of Alūksne district, 1944-1953).
- Rīga: Latv. Vēst. Inst. Apgāds, 2011. - 399 s.:
il., mapy. Bibliogr. s. 385-390. Sum.
Dot. Łotwy
3148. URDZE Andrejs: Die baltischen
Staaten: eine Erfolgsgeschichte? Jahrestagung
/ Litauisches Kulturinst. 2010 (dr. 2011) s.
161-198, il., tab.
Toż w jęz. lit. pt.: Baltijos valstybės: sėkmingos raidos pavyzdys? s. 199-228, il., tab.
3149. URTĀNS Juris: Ancient cult sites
of Semigallia. - Riga, 2008
Rec.: KAJKOWSKI Kamil, Mat. Zach.- pom. Nowa
Seria 2009/2010 T. 6/7 z. 1 (dr. 2011) s. 463-473
3150. VAIČENONIS Jonas: Lietuvos
karo istorijos tyrimų organizavimas 19182008 metais. (Research in Lithuania military
history from 1918 to 2008). Istorija (Vilnius)
2009 [nr] 73 s. 59-67. Sum.
3151. VAKARŲ Lietuvos partizanų sritis: atlasas. [Atlas bitew partyzanckich Litwy
Zachodniej] / par. Edita Jankauskienė [et al.].
- Vilnius: Liet. Gyventojų Genocido ir Rezistencijos Tyrimo Centras, 2010. - 311 s.: il.,
mapy
3152. VALGE Jaak: Konstantin Päts’s relations with the Tallinn Soviet embassy and
trade representation in the late 1920s and
early 1930s. Tuna 2009 spec. issue s. 158-189
Wersja elektron.: http://rahvusarhiiv.ra.ee/public/
TUNA/Artiklid/2009/Past_2009_sisu.pdf
3153. VAZNELIENĖ Onutė: Lietuvių
prievartinis iškeldinimas iš Suvalkijos pagal
TSRS ir Vokietijos 1941 m. sausio 10 d. susitarimą. (Przymusowe wysiedlenia Litwinów
z Suwalszczyzny na podstawie porozumienia
między Trzecią Rzeszą a Związkiem Sowieckim z dn. 10 stycznia 1941 r.). Terra Jatwezenorum 2011 [T.] 3 s. 278-283, portr. Streszcz.
s. 477-478. Sum. s. 498-499
3154. VEILENTIENĖ Audronė: Lietuvos geopolitinės orientacijos pakeitimas ir
Vilniaus susigrąžinimo planas. (Changes in
Lithuania’s geopolitical situation and strategies to regain Vilnius). Istorija (Vilnius) 2011
[nr] 81 s. 3-11. Sum.
3155. VEILENTIENĖ Audronė: Nepriklausomybė ar unija?: Steigiamojo Seimo požiūris į santykius su Lenkija. (Independence
or commonwealth: the relationship between
the Constituent Assembly and Poland). Istorija (Vilnius) 2009 [nr] 76 s. 30-38. Sum.
Dot. Litwy
3156. VOREN Robert v.: Undigested
past: the Holocaust in Lithuania. - Amster-
Inne kraje bałtyckie
dam: Rodopi, 2011. - XI, 195 s. - (On the
Boundary of Two Worlds; 31). Bibliogr. s.
183-190
Toż w jęz. lit. pt.: Neisisavinta praeitis: holokaustas
Lietuvoje. - Kaunas, 2011. - 194, [2] s.
3157. VTORAJA mirovaja vojna i strany
Baltii, 1939-1945: materialy meždunarodnoj
naučnoj konferencii, Riga 14-15 dekabrja
2006 goda / Departament Meždunarodnych
Svjazej Pravitel’stva Moskvy [et al.]. - Riga:
Retorika, 2008. - 160 s.: il., tab. Sod.
3158. VYTAUTO Didžiojo universitetas:
mokslas ir visuomene, 1922-2002 / red. kol.
Egidijus Aleksandravičius [et. al.]. - Kaunas:
VDU l-kla, 2002. - 407, [1] s.
235
hand von Autobiografien. - Wiesbaden, 2008
Rec.: KIVIMÄE Sirje, J. Balt. Stud. 2011 Vol. 42 nr
2 s. 291-294
3164. WITTE Maic: Deutsch-litauische
Beziehungen der letzten 20 Jahre. Jahrestagung / Litauisches Kulturinst. 2010 (dr. 2011)
s. 111-138, il., wykr.
Toż w jęz. lit. pt.: Vokietijos ir Lietuvos ryšiai per pastaruosius 20 metų s. 139-160, il.
3165. WOHLFART Kristine: Rīgas Latviešu biedrība un latviešu nacionālā kustība
no 1868. līdz 1905. gadam. - Riga: LU Akad.
Apgāds, 2009. - 293 s.
Toż w jęz. niem. zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 2878
Rec.: PLAKANS Andrejs, J. Balt. Stud. 2011 Vol. 42
nr 2 s. 297-299
W Kownie
3159. W KRĘGU sporów polsko-litewskich na przełomie XIX i XX wieku: wybór
materiałów. T. 3 / wyb. i oprac. Marian Zaczyński, Beata Kalęba. - Kraków: Wydaw.
Uniw. Jagiell., 2011. - 190, [1] s. - (Z Prac
Katedry Kultury Literackiej Pogranicza) (Biblioteka Literatury Pogranicza; T. 9/3)
T. 2 zob. bibliogr. za 2009 r. poz. 3146
Rec.: KROGULSKA-KRYSIAK Monika, Echa Przeszłości 2011 [T.] 12 s. 203-207 [rec. dot. T. 1-2]
3160. WEISS-WENDT Anton: Murder
without hatred: Estonians and the Holocaust.
- Syracuse, N.Y., 2009
Rec.: FERBERG Nils, Jahrb. d. Balt. Deutscht. 2010
Bd. 58 s. 222-228
3161. WETTE Wolfram: Karl Jäger
[1888-1959]: Mörder der litauischen Juden.
- Frankfurt/M.: Fischer, 2011. - 284 s.: il.
3162. WIECH Stanisław: „Dyktatura
serca”: na zachodnich rubieżach Cesarstwa
Rosyjskiego: dzieje kariery wojskowo-urzędniczej Piotra Albiedynskiego (1826-1883). Kielce: Wydaw. Uniw. Hum.- Przyrod., 2010.
- 314 s.: il., portr., tab. Bibliogr. s. 283-296
M.in. generał-gubernator wileński oraz gubernator
Inflant, Estonii i Kurlandii
3163. WILHELMI Anja: Lebenswelten
von Frauen der deutschen Oberschicht im
Baltikum (1800-1939): eine Untersuchung an-
3166. WOODWORTH Bradley D.:
Multi-ethnicity and Estonian tsarist state officials in Estland province, 1881-1914 // In:
Russian bureaucracy and the state: officialdom from Alexander III to Vladimir Putin.
- Basingstoke, 2009. - S. 72-88
3167. ŽEMAITYTĖ-NARKEVIČIENĖ
Ona: Vyskupas Motiejus Valančius [18011875]: knygnešystes pradininkas. - Kaunas:
Pasaulio Liet. Centr., 2011. - 75, [5] s.: il.
Dot. bpa żumdz. Macieja Wołonczewskiego i przemytu książek na Litwę
3168. ZIZAS Romas: Antynazistowski
ruch oporu na Wileńszczyźnie w latach 19411944 // In: Stosunki etniczne podczas wojny
i okupacji: Białystok i Wilno 1939-19411944/45. - Białystok, 2011. - S. 179-216
3169. ZOLOV Aleksander V.: Inkorporacija Litvy v Sovetskij Sojuz 1939-1940 gg.
Stud. Hist. Gedan. 2011 T. 2 s. 361-377. Sum.
3170. ZUBKOVA Elena: Pabaltijys ir
Kremlius, 1940-1953. - Vilnius: Mintis, 2010.
- 414, [1] s.
Wyd. w jęz. ros. zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 2954
3171. ZWISCHEN Glaube und Nation?:
Beiträge zur Religionsgeschichte Ostmitteleuropas im langen 19. Jahrhundert / hrsg. v. Markus Krzoska. - München: Martin Meindenbauer, 2011. - 171 s. - (Polono-Germanica; 6)
Inne kraje bałtyckie
236
Z treści: BÖMELBURG Hans-Jürgen: „Church-building”: ein komplementärer Ansatz zur Beschreibung von
Vergemeinschaftung im östlichen Europa: die „Volkskirchen” in Polen und den baltischen Ländern s. 11-34.
- WILHELMI Anja: Religiöse Praktiken im Alltag deutschbaltischer Familien: Schilderungen weiblicher Familienmitglieder (19. Jahrhundert) s. 35-55. - BODEN
Ragna: Konflikte der Moderne: Religion als Argument
in den Familiendiskursen der Deutschbalten s. 57-70. RIMESTAD Sebastian: Die Russische Orthodoxe Kirche
in den Ostseeprovinzen und den Nordwestprovinzen im
Vergleich (1830-1917) s. 71-85. - KLATT Marlene: Die
Haskala in Städten der nordosteuropäischen Grenzregion
s. 105-124. - SOKOŁOWSKA Ewelina: Gesellschaftliche
und katholische Organisationen im Ermland in den Jahren 1848-1914 unter besonderer Berücksichtigung des
ermländischen Bauernvereins s. 125-138
3172. ŻURAWSKI Jacek A.: Prasa konspiracyjna w Wilnie i Okręgu Wileńskim
w latach 1939-1945: okres wrzesień 1939 czerwiec 1941. Niepodległość i Pamięć 2011
R. 18 nr 2 s. 55-80, il., faks., tab.
VI. DZIEJE KRAJÓW SKANDYNAWSKICH
1. Opracowania i zagadnienia ogólne
Zob. też poz.: 5, 33, 91, 110, 172, 359, 1009, 1752, 2353,
2386, 2582, 2586, 2588, 2589, 2591, 2628, 3276, 3345,
3497
3178. ANDERSSON Theodore M.:
„Kings” sagas (Konungasögur) // In: Old
Norse-Icelandic literature: a critical guide. Toronto, 2005. - S. 197-238
3173. SAXO GRAMMATICUS: Gesta
Danorum: Mythen und Legenden des berühmten mittelalterlichen Geschichtsschreibers Saxo Grammaticus / übers., nacherzählt
u. komment. v. Hans-Jürgen Hube. - Wiesbaden: Marixverl., 2004. - 637 s.
3179. ANDRÉN Anders: Det medeltida Gotland: en arkeologisk guidebok.
[Średniowieczna Gotlandia: przewodnik
archeologiczny]. - Lund: Historiska Media,
2011. - 247 s.: il.
3174. SNORRASON Oddur: The Saga
of Olaf Tryggvason / transl. with introd. and
notes by Theodore Andersson. - Ithaca: Cornell
Univ. Press, 2003. - IX, 189 s. - (Islandica; 52)
3180. ARCHAEOLOGY, religion, and
folklore in the Baltic Sea region / ed. by Daiva
Vaitkevičienė, Vykintas Vaitkevičius; Klaipėda
University. - Klaipėda, 2011. - 161, [1] s., VIII
s. tabl.: il., pl., tab., wykr. - (Archaeolgia Baltica; 15). Sum. Streszcz. w jęz. lit.
3175. STRAUCH Dieter: Mittelalterliches nordisches Recht bis 1500: eine Quellenkunde. - Berlin: De Gruyter, 2011. - XXXVI,
886 s.: mapa. - (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde;
Bd. 73). Bibliogr. s. 687-824
—————
3176. Á AUSTRVEGA: saga and east
Scandinavia: preprint papers of the 14th International Saga Conference Uppsala, 9th
- 15th August 2009. Vol. 1-2 / ed. by Agneta
Ney [et al.]. - Gävle: Gävle Univ. Press, 2009.
- 550 s.; S. 551-1081
3177. ANDERSSON Theodore M.:
The growth of the Medieval Icelandic Sagas
(1180-1280). - Ithaca: Cornell Univ. Press,
2006. - X, 237 s. Bibliogr. s. 211-225
Z treści: ÄIKÄS Tiina: From fell tops to standing stones: sacred landscapes in northern Finland s. 16-21. - JONUKS Tõnno: Hiis-sites in northern Estonia: distinctive
hills and plain fields s. 22-30. - URTĀNS Juris: The mythical flight paths of lake Sauka s. 31-34. - CEPĪTIS Jania,
JAKUBENOKA Lilija: Mythical creatures, the making
of wearing apparel, and the landscape s. 35-44. - VAITKEVIČIUS Vykintas: Ancient sacred places in Lithuania:
crossroads of geography, archaeology and folklore s. 4555. - LAURINKIENĖ Nijolė: Stones-goddesses in granaries s. 56-60. - WALTER Philippe: The ditty of Sovijus
(1261): the nine spleens of the marvellous boar s. 72-77.
- FROG: Circum-Balticum mythology?: the strangle case
of the theft of the thunder-instrument (ATU 1148b) s. 7898. - VAITKEVIČIENĖ Daiva: Libation in Baltic religious
practices s. 105-119
3181. BAGGE Sverre: A hero between
paganism and Christianity: Håkon the Good
in memory and history // In: Poetik und
Gedächtnis: Festschrift für Heiko Ücker zum
65. Geburtstag. - Frankfurt/M., 2004. - S.
185-210
Inne kraje bałtyckie
3182. BARTON H. Arnold: Essays on
Scandinavian history. - Carbondale, Ill.,
2009
Rec.: ÅKERMAN Sune, Hist. Tidskr. (S) 2011 [Bd.]
131 [nr] 1 s. 132-134
237
National Coat of Arms: the material’s agency for the honour and protection of seventeenth - century post - carriers s. 175-195. - STADIN Kekke: News, trust and Paris
fashion s. 197-210
Rec.: LANDGRÉN Lars-Folke, Hist. Tidskr. f. Finl.
2011 Årg. 96 [nr] 2 s. 175-179
3183. BOGACKI Michał, KUCYPERA
Paweł, PUDŁO Piotr: Uwagi na temat problemu obecności Skandynawów w wojskowości wczesnopiastowkiej // In: Kim jesteś człowieku: Funeralia Lednickie - spotkanie 13.
- Poznań, 2011. - S. 105-116
3189. DUCZKO Władysław: Wikingowie i wczesnośredniowieczna Polska // In:
Swoi i obcy w kulturze średniowiecza: wykłady popularno-naukowe [..]. - Poznań, 2011.
- S. 61-69: il.
3184. BOYER Régis: Les Vikings: histoire, mythes, dictionnaire. - Paris: Laffont,
2008. - 912 s.: il., mapy. Bibliogr. s. 893-910
3190. FUGLESANG Signe Horn: Written sources to pre-Christian sanctuaries in
Northern Europe // In: Visy družby: sbornik
statej v čest’ Tat’jany Nikolaevny Džakson. Moskva, 2011. - S. 412-428
Wyd. w jęz. niem. zob. bibliogr. za 1994 r. poz. 1703
3185. CAPELLE Torsten: Heidenchristen im Norden / Landesmuseum für Natur
und Mensch. - Mainz am Rhein: von Zabern,
2005. - 87 s.: il., mapy. - (Schriftenreihe des
Landesmuseums für Natur und Mensch; H.
38). Bibliogr. s. 82-86
3186. CARNAP-BORNHEIM
Claus
v., RAU Andreas: Zwischen religiöser Zeremonie und politischer Demonstration:
Überlegungen zu den südskandinavischen
Kriegsbeuteopfern // In: Glaube, Kult und
Herrschaft: Phänomene des Religiösen im 1.
Jahrtausend n. Chr. in Mittel- und Nordeuropa [...]. - Bonn, 2009. - S. 25-36
3187. CLUNIES ROSS Margaret: A history of old Norse poetry and poetics. - Cambridge: D.S. Brewer, 2005. - X, 283 s.
3188. CONNECTING the Baltic area: the
Swedish postal system in the seventeenth century / ed. Heiko Droste. - Huddinge: Södertörns Högskola, 2011. - 227 s.: il., mapy. (Södertörn Academic Studies; 42) (Södertörn
Studies in History; 9). Bibliogr. s. 211-222
Treść: LINNARSSON Magnus: The development of
the Swedish Post Office, c. 1600-1721 s. 25-47. - SIMONSON Örjan: The Swedish Empire and postal communications: speed and time in the Swedish Post Office, c. 16801720 s. 49-97. - KÜNG Enn: Johan Lange’s [1650-1731]
inspection of the Estonian and Livonian postal systems,
1687-88 s. 99-122. - DROSTE Heiko: The terms of Royal Service: post servants’ finances, c. 1700 s. 123-174. LARSSON Marianne: Livery coat, postal horn, and the
3191. GAVER, ritualer, konflikter: et
rettsantropologisk perspektiv pa nordisk
middelalderhistorie. [Dary, obrzędy, konflikty: antropologiczna perspektywa historii
średniowiecznej krajów skandynawskich] /
red. Hans J. Orning, Kim Esmark, Lars Hermanson. - Oslo: Unipub, 2010. - 378 s.: il.,
mapa. Bibliogr. s. 317-369
Rec.: VOGT Helle, Hist. Tidsskr. (N) 2011 Bd. 90 nr
1 s. 120-128
3192. GOERES Erin Michelle: The many
conversions of Hallfređr Vandræđaskáld. Viking a. Medieval Scandinavia 2011 [Vol.] 7 s.
45-62
3193. GRIFFITHS Anthony R. G.: Skandynawia: wojna z trollami. - Warszawa: AMF
Plus, 2011. - 374 s. Bibliogr. s. 353-362
Praca popularnonaukowa
3194. GUDMUNDSSON Óskar: Snorri
Sturluson: Homer des Nordens: eine Biographie. - Köln: Böhlau, 2011. - 447 s.: il.
3195. GYLLENHAAL Lars, GEBHARDT
James F.: Europa Północna 1939-1945. - Warszawa: Bellona, 2011. - 175, [1] s., [36] s. tabl.:
il. - (Wojny i Kampanie)
Dot. Skandynawii
3196. HANSSON Martin: Medeltida
borgar: maktens hus i Norden. - Lund: Historiska Media, 2011. - 223 s.: il., mapy
238
Inne kraje bałtyckie
3197. HARLITZ Erika: Urbana system
och riksbildning i Skandinavien: en studie
av Lödöses uppgång och fall ca 1050-1646.
- Göteborg, 2010
und Herrschaft: Phänomene des Religiösen
im 1. Jahrtausend n. Chr. in Mittel- und Nordeuropa [...]. - Bonn, 2009. - S. 329-354
Rec.: ERSLAND Geir Atle, Hist. Tidskr. (S) 2011
[Bd.] 131 [nr] 2 s. 327-332
3205. KJELDSTADLI Knut: Dänemark,
Norwegen, Schweden und Finnland // In:
Enzyklopädie Migration in Europa: vom 17.
Jahrhundert bis zur Gegenwart. - Paderborn,
2007. - S. 54-67: tab.
3198. HECKER-STAMPEHL Jan: Vereinigte Staaten des Nordens: Integrationsideen
in Nordeuropa im Zweiten Weltkrieg. - München: Oldenbourg, 2011. - 471 s. - (Studien
zur Internationalen Geschichte; 26). Bibliogr.
s. 435-458
3199. HEIDE Eldar: Loki, the Vätte, and
the Ash Lad: a study combining old Scandinavian and late material. Viking a. Medieval
Scandinavia 2011 [Vol.] 7 s. 63-106
3200. HOLMILA Antero, KVIST GEVERTS Karin: On forgetting and rediscovering the Holocaust in Scandinavia: introduction to the special issue on the histories and
memories of the Holocaust in Scandinavia.
Scand. J. Hist. 2011 Vol. 36 No. 5 s. 520-535
3201. IDEOLOGY and power in the Viking and middle ages: Scandinavia, Iceland,
Ireland, Orkney, and the Faeroes / ed. by Gro
Steinsland [et al.]. - Leiden: Brill, 2011. - VI,
[6], 405 s. - (The Northern World; Vol. 52)
3202. ITINÉRAIRES du savoir de l’Italie
à la Scandinavie (Xe - XVIe siècle): études offertes à Élisabeth Mornet / sous la direction
de Corinne Péneau. - Paris, 2009
Rec.: HAUG Eldbjørg, Hist. Tidskr. (S) 2011 [Bd.]
131 [nr] 1 s. 138-141
3203. JENSEN Xenia Pauli: From fertility rituals to weapon sacrifices: the case
of the south Scandinavian bog finds // In:
Glaube, Kult und Herrschaft: Phänomene
des Religiösen im 1. Jahrtausend n. Chr. in
Mittel- und Nordeuropa [...]. - Bonn, 2009.
- S. 53-66
3204. JØRGENSEN Lars: Pre-Christian
cult at aristocratic residences and settlement
complexes in southern Scandinavia in the
3rd-10th centuries AD // In: Glaube, Kult
3206. LAHTI Sofia: Documents from
Gustav Vasa’s administration as sources for
art and cult history: confiscation lists // In:
Frontiers in the middle ages: proceedings of
the Third European Congress of Medieval
Studies (Jyväskylä, 10-14 June 2003). - Louvain-La-Neuve, 2006. - S. 173-184
3207. LARSON James L.: Reforming the
North: the kingdoms and churches of Scandinavia 1520-1545. - Cambridge, 2010
Rec.: FRANDSEN Karl-Erik, Hist. Tidsskr. (D) 2011
Bd. 111 H. 1 s. 279-285
3208. MALINOWSKI Łukasz: Berserkir
i úlfheđnar w historii, mitach i legendach. Kraków, 2009
Rec.: MORAWIEC Jakub: O szalonych wojownikach
i współczesnych historykach, Prz. Hist. 2010 T. 101 z. 1
s. 107-114. - Polem.: MALINOWSKI Łukasz: Odpowiedź
na recenzję [...], Prz. Hist. 2011 T. 102 z. 2 s. 295-305
3209. MALINOWSKI Łukasz: Zasada
zdrowego rozsądku w życiu codziennym
Wikingów // In: Homo sum: humani nil a me
alienum puto: życie codzienne wczoraj i dziś.
- Poznań, 2011. - S. 203-214
3210. MALMROS Rikke: Vikingernes
syn på militær og samfund: belyst gennem
skjaldenes fyrstedigtning. - Aarhus, 2010
Rec.: KRAG Claus, Hist. Tidsskr. (N) 2011 Bd. 90 nr
1 s. 105-110. - MUNDAL Else, Hist. Tidsskr. (D) 2011 Bd.
111 H. 1 s. 267-273
3211. MEYLAN Nicolas: Magic and discourses of magic in the Old Norse sagas of
the apostles. Viking a. Medieval Scandinavia
2011 [Vol.] 7 s. 106-124
3212. MITCHELL Stephen: Witchcraft
and magic in the Nordic middle ages. - Philadelphia, Pa.: Univ. of Pennsylvania Press,
Inne kraje bałtyckie
2011. - XIII, 368 s.: il. - (The Middle Ages Series). Bibliogr. s. 297-352
3213. MORAWIEC Jakub: Jarl Sigvaldi
and the battle of Svoldr in saga tradition. Fol.
Scand. Posnan. 2009 Vol. 10 s. 69-89
Bitwa między królem Norwegii a koalicją królów
Szwecji, Danii i opozycji norweskiej
3214. MORTENSEN Lars B.: Sanctified
beginnings and mythopoietic moments: the
first wave of writing on the past in Norway,
Denmark, and Hungary, c. 1000-1230 // In:
The making of christian myths in the periphery of Latin Christendom. - Copenhagen,
2006. - S. 247-273
3215. The NORDIC countries: from war
to Cold War, 1944-1951 / eds. Tony Insall,
Patrick Salmon. - London: Routledge, 2011.
- LVIII, 380 s.: mapa. - (Whitehall Histories.
Documents on British Policy Overseas. Ser.
1; 9)
3216. NORDIC narratives of the Second
World War: national historiographies revisited / eds. Henrik Stenius, Mirja Österberg,
Johan Östling. - Lund: Nordic Acad. Press,
2011. - 173 s.
Z treści: ØSTERGÅRD Uffe: Swords, shields or collaborators?: Danish historians and the debate over the
German occupation of Denmark s. 31-54. - MEINANDER Henrik: A separate story?: interpretations of Finland
in the Second World War s. 55-78. - CORELL Synne: The
solidity of a national narrative the German occupation in
Norwegian history culture s. 101-126. - ÖSTLING Johan:
The rise and fall of small-state realism: Sweden and the
Second World War s. 127-148
3217. NORRBY Göran: Ordnade eliter: organiseringen av Nordens statsbärande
skikt 1660-1920. - Stockholm: Atlantis, 2011.
- 319 s.: il.
Dot. wyższych warstw społecznych w krajach skandynawskich
3218. PALM Rune: Vikingarnas språk
750-1100. - Stockholm, 2004
Rec.: FRITZ Birgitta, Hist. Tidskr. (S) 2011 [Bd.] 131
[nr] 2 s. 273-285
3219. PEDERSEN Anne: Amulette and
Amulettsitte der jüngeren Eisen- und Wikingerzeit in Südskandinavien // In: Glaube,
239
Kult und Herrschaft: Phänomene des Religiösen im 1. Jahrtausend n. Chr. in Mittel- und
Nordeuropa [...]. - Bonn, 2009. - S. 287-304
3220. PHELPSTEAD Carl: Holy Vikings:
saints’ lives in the Old Icelandic kings’ sagas. Tempe: Arizona Center f. Medieval a. Renaissance Stud., 2007. - X, 274 s. - (Medieval and
Renaissance Texts and Studies; 340)
3221. POLSK-skandinaviska
möten.
(Spotkania polsko-skandynawskie) / red.
Barbara Törnquist-Plewa. - Lund, 2011. [10], 260, [3] s.: il. - (Slavica Lundensia; 26).
Streszcz. w jęz. pol. i szw.
Z treści: SCHAB Sylwia: Północ/Norden: rozważania o nordyckim dyskursie wspólnotowym s. 1-19. - CIESIELSKI Zenon: Gdańsk i Szwecja na przestrzeni dziejów:
krótka dygresja historyczna s. 21-27. - LATER-CHODYŁOWA Elżbieta: Obecność Katarzyny Jagiellonki [15261583] w Finlandii i Szwecji: życie, dzieła i tradycje z nią
związane s. 29-37. - MAJEWSKA Gabriela: Szwedzkie
elity w XVII i XVIII wieku o Polsce i jej mieszkańcach s.
39-60. - BOGATIC Wirginia: Polska medborgares repatriering och kontakterna mellan de polska regeringarna
och den svenska regeringen 1944-1947. (Repatriacja polskich obywateli i kontakty między rządami Polski i Szwecji w latach 1944-1947) s. 147-176. - HAJDUK Bolesław:
Polskie uchodźstwo niepodległościowe w Norwegii i jego
wsparcie dla opozycji demokratycznej w PRL w latach
1945-1989 s. 177-202
3222. RAUNIO Anu: Scandinavian converts to Catholicism in Rome, 1673-1706.
Scand. J. Hist. 2011 Vol. 36 No. 3 s. 279-297
3223. REFLECTIONS on Old Norse
myths / ed. by Pernille Hermann, Jens Peter
Schjødt, Rasmus Tranum Kristensen. - Turnhout: Brepols, 2007. - XII, 176 s. - (Studies in
Viking and Medieval Scandinavia; 1)
3224. RUNY / [aut.] Paulina Horbowicz
[et al.]; red. Witold Maciejewski; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Katedra Skandynawistyki. - Warszawa: Wydaw. Trio, 2011. 200 s.: il. - (Acta Sueco-Polonica. Monografie;
2). Bibliogr. s. 191-197
3225. SCANDINAVIA in the age of revolution: Nordic political cultures, 1740-1820 /
ed. by Pasi Ihalainen [et al.]. - Farnham: Ashgate, 2011. - XXII, 381 s.: il., mapa. Bibliogr.
s. 343-370
240
Inne kraje bałtyckie
Z treści: BREGNSBO Michael: The crisis and reneval
of the monarchy: introduction s. 17-28. - NORDIN Jonas:
The monarchy in the Swedish age of liberty (1719-1772)
s. 29-40. - TANDEFELT Henrika: The image of kingship
in Sweden, 1772-1809 s. 41-53. - BREGNSBO Michael:
Struensee [1737-1772] and the political culture of absolutism s. 55-65. - LANGEN Ulrik: The great, the pages
and the end of eighteenth-century Danish court culture
s. 67-77. - PEDERSEN Sune Christian: Postal censorship and the control of public sentiment in late absolutist
Denmark s. 79-91. - IHALAINEN Pasi: The transformation of political debate: introduction s. 95-106. - BREGNSBO Michael, IHALAINEN Pasi: Gradual reconsiderations of lutheran conceptions of politics s. 107-119.
- WOLFF Charlotta: Aristocratic notions of liberty and
patriotism in the age of liberty s. 121-132. - SKUNCKE
Marie-Christine: Freedom of the press and social equality in Sweden, 1766-1772 s. 133-143. - HORSTBØLL
Henrik: The politics of publishing: freedom of the press
in Denmark, 1770-1773 s. 145-156. - NEVERS Jeppe:
The transformation of Danish monarchism in the age of
enlightenment s. 157-167. - IHALAINEN Pasi, SUNDIN
Anders: Continuity and change in the language of politics at the Swedish diet, 1769-1810 s. 169-192. - HASSAN
JANSSON Karin: Marriage, family and gender in Swedish
political language, 1750-1820 s. 193-204. - WINTON Patrik: Commercial interests and politics in Scandinavia,
1730-1815: introduction s. 207-216. - WINTON Patrik:
The politics of commerce in Sweden, 1730-1770 s. 217228. - KARONEN Petri: The Swedish diet as a forum for
gathering commercial and political information s. 229239. - FRYDENLUND Bård: Political practices among
merchants in Denmark and Norway in the period of
absolutism s. 241-253. - SENNEFELT Karin: The shifting boundaries of political participation: introduction
s. 269-278. - DØRUM Knut: Popular resistance in peasant communities in Norway, c. 1700-1850 s. 279-289.
- LØGSTRUP Birgit: Danish peasants making politics
in the eighteenth century s. 291-302. - RINGVEJ Mona
Renate: Communicative power and the absolutist state:
Denmark-Norway, c. 1750-1800 s. 303-315. - SENNEFELT Karin: Masculinity, sociability and citizenship in
Stockholm in the age of liberty s. 317-327. - SANDVIK
Hilde: Gender and politics before and after the Norwegian constitution of 1814 s. 329-341
3226. SETTLEMENT and lordship in
Viking and early medieval Scandinavia / ed.
by Søren Michael Sindbæk, Bjørn Poulsen.
- Turnhout: Abingdon, 2011. - XI, 337 s.: il.
- (The Medieval Countryside; Vol. 9)
3227. SIBIŃSKA Maria: Skandynawski
wiek świateł: doświadczenia teatralne Ludviga Holberga [1684-1754]. - Gdańsk: Wydaw.
Uniw. Gdań., 2011. - 220 s.: il. Bibliogr. s.
205-212. Streszcz. w jęz. szwedz.
3228. SILVER economies, monetisation
and society in Scandinavia, AD 800-1100 /
ed. by James Graham-Campbell, Søren Michael Sindbæk, Gareth Wiliams. - Aarhus:
Aarhus Univ. Press, 2011. - 380 s.: il.
3229. SIMEK Rudolf: Álfablót: was there
a sacrifice to the álfar? // In: Visy družby:
sbornik statej v čest’ Tat’jany Nikolaevny
Džakson. - Moskva, 2011. - S. 125-134
Dot. pogańskich miejsc kultu w krajach skandynawskich
3230. SIMEK Rudolf: Bruderschaften,
Totengedenken und literarische Öffentlichkeitsarbeit auf Runensteinen: nochmals zur
Memoria im frühmittelalterlichen Skandinavien // In: Poetik und Gedächtnis: Festschrift für Heiko Ücker zum 65. Geburtstag.
- Frankfurt/M., 2004. - S. 171-184
3231. SKALDIC poetry of the Scandinavian middle ages: Poetry from the kings’ sagas
Vol. 1-2 / ed. by Kari Ellen Gade. - Turnhout:
Brepols, 2009. - CVII, 460 s.; S. 464-914
3232. STALSBERG Anne: Vlfberth problems: identification, documentation, variants
of inlays, dating problems // In: Non sensistis gladios: studia ofiarowane Marianowi
Głoskowi w 70. rocznicę urodzin. - Łódź,
2011. - S. 389-403: il.
Dot. mieczy skandynawskich
3233. STEMPIN Agnieszka: Czy pogańscy Skandynawowie próbowali przechytrzyć
śmierć?: kilka uwag o tym, co o człowieku
z przeszłości mówią uprawiane przez niego
gry // In: Kim jesteś człowieku: Funeralia
Lednickie - spotkanie 13. - Poznań, 2011. - S.
345-350: il., mapa, tab.
3234. SZELĄGOWSKA Grażyna: Od
wikingów do państwa dobrobytu: refleksje
wokół kultury kulinarnej krajów nordyckich.
Prz. Hist. 201 T. 102 z. 4 s. 805-817
3235. SZREJTER Artur: Demonologia
germańska: duchy, demony i czarownice. Gdańsk: Wydaw. Maszoperia Literacka, 2011.
- 271 s.: il. Bibliogr. s. 237-252
Dot. częściowo Skandynawii
Inne kraje bałtyckie
3236. TAXES, tributes and tributary
lands in the making of Scandinavian kingdoms in the Middle Ages / ed. Steinar Imsen.
- Trondheim: Tapir Acad. Press, 2011. - 357
s.: il., mapy. - (Norgesveldet; 2) (Trondheim
Studies in History)
3237. TOLLEY Clive: Shamanism in
norse myth and magic. Vol. 1-2. - Helsinki:
Acad. Scientiarum Fennica, 2009. - XXV, 589
s.; 286 s., [9] k. tabl. - (FF Communications;
297)
3238. UNDORF Wolfgang: Cultural contacts in economic terms: research on book
trade with Scandinavia in the fifteenth and
early sixteenth centuries // In: Frontiers in
the middle ages: proceedings of the Third European Congress of Medieval Studies (Jyväskylä, 10-14 June 2003). - Louvain-La-Neuve,
2006. - S. 467-476
3239. Den URBANE underskog: strandsteder, utvekslingssteder og smabyer i vikingtid, middelalder og tidlig nytid / red. Jan
Brendalsmo, Finn-Einar Eliassen, Terje Gansum. - Oslo, 2009
Rec.: NORSENG Per G., Hist. Tidsskr. (N) 2011 Bd.
90 nr 2 s. 294-302
3240. The VIKING age: a reader / ed. by
Angus A. Somerville, Andrew R. McDonald.
- Toronto: Univ. of. Toronto Press, 2010. XVII, 503 s.: il., mapy. - (Readings in Medieval Civilizations and Cultures; 14)
3241. The VIKING world / ed. by Stefan
Brink; in collab. with Neil Price. - London:
Routledge, 2008. - XXII, [2], 717 s.: il., mapy.
- (The Routledge Worlds)
241
i społeczeństwie / red. nauk. Hieronim Chojnacki [et al.]. - Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań.,
2011. - 210 s. - (Studia Północnoeuropejskie;
T. 1). Sum.
Z treści: SOKÓŁ Lech: Tożsamość skandynawska i czym by być miała? s. 9-13. - CZARNY Ryszard
M.: Współczesne społeczeństwa Skandynawii s. 15-18.
- KUBKA Andrzej: Północna Norwegia jako peryferia
peryferii s. 129-140. - CHACIŃSKA Maja: Priorytety
polityki zagranicznej Szwecji we współpracy bliźniaczej
samorządów szwedzkich z samorządami województw
pomorskiego i warmińsko-mazurskiego w latach 19982004 s. 141-156. - SZELUGA Julia: Wpływ kultury skandynawskiej na kulturę korporacyjną: casus firm duńskich
w województwie pomorskim s. 183-201
3244. WANNER Kevin J.: Snorri Sturluson and the Edda: the conversion of cultural
capital in medieval Scandinavia. - Toronto:
Univ. Toronto Press, 2008. - X, 257 s. - (Toronto Old Norse and Icelandic Studies; 4).
Bibliogr. s. 227-242
3245. WAR and society in Scandinavia
1914-1950 / red. Henrik Lundtofte, Mona
Jensen, Flemming Just. - Odense: Univ. Press
of Southern Denmark, 2009. - 297 s.: il. (University of Southern Denmark Studies in
History and Social Sciences; 373)
3246. WASSENHOVEN Dominik: Skandinavier unterwegs in Europa (1000-1255):
Untersuchungen zu Mobilität und Kulturtransfer auf prosopographischer Grundlage.
- Berlin: Akad.-Verl., 2006. - 460 s.: il., mapy.
- (Europa im Mittelalter; Bd. 8). Bibliogr. s.
371-414
2. Dania
a. Opracowania i zagadnienia ogólne
Zob. też poz.: 378, 1154
Wyd. 2: London, 2012
3242. VILLADS JENSEN Kurt: Bilder og
belejringsmaskiner i Norden omkring 1200.
[Ilustracje machin oblężniczych w krajach
skandynawskich około 1200 r.] // In: Krig fra
først til sidst: festskrift til Knud J.V. Jespersen.
- Odense, 2006. - S. 59-74
3243. W POSZUKIWANIU tożsamości
skandynawskiej i polskiej: studia o literaturze
3247. JAROSZ Józef: Z dziejów paremiografii duńskiej. Cz. 1: Wiek XVI. Orbis Linguarum 2011 Vol. 37 s. 463-478. Sum.
3248. QUELLEN zur dänischen Rechtsund Verfassungsgeschichte (12.-20. Jahrhundert) / hrsg. v. Ditlev Tamm, Werner
Schubert, Jens Ulf Jørgensen. - Frankfurt/M.:
Lang, 2008. - 201 s. - (Rechtshistorische Reihe; Bd. 363)
242
Inne kraje bałtyckie
3249. SØNDERJYLLANDS
historie.
[Bd.] 1-2. [Historia południowej Jutlandii] /
red. Hans Schultz Hansen, Lars N. Henningsen, Carsten Porskrog Rasmussen. - Aabenraa:
Hist. Samfund for Sønderjylland, 2008-2009.
- 518 s.; 520 s.
tiven: mit einem Exkurs über das frühe neulateinische Epitaph in Dänemark // In: Traditionen, Zäsuren, Umbrüche: Inschriften des
späten Mittelalters und der frühen Neuzeit
im historischen Kontext: Beiträge zur 11.
Internationalen Fachtagung für Epigraphik
[...]. - Wiesbaden, 2008. - S. 349-368
b. Dzieje do 1815 r.
Zob. też poz.: 2485, 2497, 2577, 2594, 2608, 2609, 3202,
3207, 3225, 3226, 3344, 3347, 3443, 3453
3250. AKTUELLE Forschungen zu
Kriegsbeuteopfern und Fürstengräbern im
Barbaricum: Internationales Kolloquium unterstützt durch Carlsbergfondet: Schleswig
15.-18. Juni 2006 / hrsg. v. Angelika AbeggWigg; Archologisches Landesmuseum in der
Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen. - Neumünster, 2008. - 369 s.: il., mapy.
- (Schriften des Archäologischen Landesmuseums. Ergänzungsreihe; 4)
Dot. m.in. znalezisk archeologicznych z terenu Danii
3251. ANDERSEN Per: Rex imperator in regno suo: dansk kongemakt og rigslovgivning i 1200-tallets Europa. - Odense:
Syddansk Univ.-Forl., 2005. - 206 s.: il., mapy.
Bibliogr. s. 189-202. Sum.
3252. ANDERSEN Per: Studier i dansk
proceshistorie: tiden indtill Danske lov 1683.
- København, 2010
Rec.: JACOBSEN Grethe, Hist. Tidsskr. (D) 2011 Bd.
111 H. 1 s. 273-278. - LANDRO Torgeir, Hist. Tidsskr. (N)
2011 Bd. 90 nr 3 s. 461-465
3256. CLAUSEN Svend: Fængselskrøniken: den hellige Jens Grands [ok. 1260-1327]
lidelser. (The Prison Chronicle and the sufferings of the holy Jens Grand). Hist. Tidsskr.
(D) 2011 Bd. 111 H. 2 s. 416-453. Sum.
3257. CZONSTKE Karolina: Biżuteria
słowiańska z wczesnośredniowiecznych skarbów bornholmskich. Mat. Zach.- pom. Nowa
Seria 2009/2010 T. 6/7 z. 1 (dr. 2011) s. 167202, il., tab., wykr. Sum.
3258. DAMGAARD Peter: Kriegsdeutungen der dänischen Geistlichkeit 16111660: ein Überblick // In: Geistliche im Krieg.
- Münster, 2009. - S. 101-116
3259. Der DÄNISCHE Gesamtstaat: ein
unterschätztes Weltreich? / hrsg. v. Eva Heinzelmann, Stefanie Robl, Thomas Riis. - Kiel:
Ludwig, 2006. - 332 s.: il., mapy
3260. DANISH towns during absolutism:
urbanisation and urban culture in Denmark
1660-1848 / red. Søren Bitsch Christensen,
Jørgen Mikkelsen. - Århus, 2008
Rec.: FRANDSEN Karl-Erik, Hist. Tidsskr. (D) 2011
Bd. 111 H. 1 s. 293-295
3253. 1807 [ATTEN hundre syvende]
og Danmark-Norge: på vei mot atskillelsen.
[1807 r. i Dania-Norwegia: na drodze do rozdzielenia] / red. Bård Frydenlund, Rasmus
Glenthøj. - Oslo: Unipub, 2009. - 201 s.: il.
3261. DANSKE korstog: krig og mission
i Østersøen. [Duńskie krucjaty: wojna i misje na Bałtyku] / [aut.] John H. Lind [et al.].
- København: Høst, 2004. - 404 s.: il., mapy
3254. AUGE Oliver: Mord, Gefangennahme, Erpressung: andere Spielregeln der
Politik im schleswig-holsteinischen Mittelalter? Zs. d. Gesell. f. Schleswig-Holsteinische
Gesch. 2011 Bd. 136 s. 7-38
3262. ENGELHARDT Juliane: Borgerskab og fællesskab: de patriotiske selskaber
i den danske helstat 1769-1814. - Köbenhavn: Museum Tusculanum, 2010. - 499 s.: il. (Tidlig Moderne; Bd. 8). Bibliogr. s. 437-482
Dot. towarzystw patriotycznych w Danii
3255. BØGGILD JOHANNSEN Birgitte:
Epigraphik im dänischen Inventar Danmarks
Kirker: Paradigmen, Potentiale und Perspek-
3263. ENGELHARDT Juliane: Patriotism, nationalism and modernity: the pa-
Inne kraje bałtyckie
triotic societies in the Danish conglomerate
state 1769-1814. Nations and Nationalism
2007 Vol. 13 nr 2 s. 205-223. Sum.
3264. ETTING Vivian: The royal castles
of Denmark during the 14th century: an
analysis of the major royal castles with special regard to their functions and strategic
importance. - Copenhagen, 2010
Rec.: NORDEIDE Sæbjørg Walaker, Scand. J. Hist.
2011 Vol. 36 No. 3 s. 373-376
3265. EVJU Håkon: Frihet som politisk
problem i dansk-norske tidsskrifter, 17841799. [Wolność jako problem polityczny
w czasopismach duńsko-norweskich, 17841799] // In: Demokratisk teori og historisk
praksis. - Oslo, 2010. - S. 161-196
3266. FRANDSEN Karl-Erik: „Det kunne nytte”: krig, pest, sult og død i Helsingør
1711. [„To może być korzystne”: wojna, zaraza, głód i śmierć w Helsingør w 1711 r.] // In:
Krig fra først til sidst: festskrift til Knud J.V.
Jespersen. - Odense, 2006. - S. 207-222
3267. FRANDSEN Steen Bo: Das Herzogtum Holstein im dänischen Gesamtstaat.
Zs. d. Gesell. f. Schleswig-Holsteinische Gesch.
2011 Bd. 136 s. 163-178
3268. GAZZOLI Paul: Denemearc, Tanmaurk Ala, and Confinia Nordmannorum:
the Annales regni Francorum and the origins
of Denmark. Viking a. Medieval Scandinavia
2011 [Vol.] 7 s. 29-43
3269. GUSTAFSSON Harald: Skåne
i Danmark: en dansk historia till 1658. [Skania w Danii: duńska historia do 1658 r.]. Stockholm: Makadam förl., 2008. - 125 s.: il.
- (Centrum för Danmarksstudier; 16)
3270. HENNINGSEN Peter, LANGEN
Ulrik: Hundemordet i Vimmelskaftet: og andre fortællinger fra 1700-tallets København. København: Jyllandsposten, 2010. - 285 s.: il.
Rec.: FRANDSEN Karl-Erik, Hist. Tidsskr. (D) 2011
Bd. 111 H. 1 s. 302-305
243
3271. HORSTBØLL Henrik: Defending
monarchism in Denmark-Norway in the
eighteenth century // In: Monarchisms in the
age of enlightenment: liberty, patriotism, and
the common good. - Toronto, 2007. - S. 175193
3272. JENSEN Jørgen: Danmarks oldtid.
[Prehistoria Danii]. - København: Gyldendal
Bd 1: Stenalder 13000-2000 f. Kr. - 2001.
- 619 s.: il., mapy
[Bd 2]: Bronzealder 2000-500 f. Kr. 2002. - 611 s.: il., mapy
[Bd 3]: Ældre Jernalder 500 f. Kr. - 400 e.
Kr. - 2003. - 685 s.: il., mapy
[Bd 4]: Yngre Jernalder og Vikingetid
400-1050 e. Kr. - 2004. - 640 s.: il., mapy
3273. JESPERSEN Mikkel L.: Administration og statsdannelse i Danmark 14001660. [Administracja i państwo duńskie
1400-1660]. Den Jyske Historiker 2007 No.
116 s. 63-87
3274. KALLESTRUP Louise Nyholm: I
pagt med Djævelen: trolddomsforestillinger
og trolddomsforfølgelser i Italien og Danmark efter Reformationen. - København,
2009
Rec.: JOHANSEN Jens Chr. V., Hist. Tidsskr. (D)
2011 Bd. 111 H. 1 s. 286-289
3275. KALLESTRUP Louise Nyholm:
Lay and inquisitorial witchcraft prosecutions
in early modern Italy and Denmark. Scand. J.
Hist. 2011 Vol. 36 No. 3 s. 265-278
3276. KALMRING Sven: Der Hafen von
Haithabu. - Neumünster: Wachholtz Verl.,
2010. - 668 s.: il. - (Die Ausgrabungen in
Haithabu; Bd. 14). Bibliogr. s. 462-493. Zsfg.
Sum.
3277. KARP Paweł: Misja dyplomatyczna księcia Henryka X Rumpolda w czasie
wojny duńsko-holsztyńskiej w latach 14221423. Stud. Zach. 2011 [T.] 13 s. 7-15. Sum.
3278. LAUSTEN Martin Schwarz: Die
Reformation in Dänemark. - Gutersloh:
Gutersloher Verlagshaus, 2008. - 200 s.: il.
244
Inne kraje bałtyckie
- (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte; 208). Bibliogr. s. 189-195
Toż w jęz. duń. zob. bibliogr. za 2002 r. poz. 3127
3279. LIND Gunner: Officer! - men
gentleman?: jævne mænd som officerer
i enevældens Danmark-Norge. [Oficer! - ale
dżentelmen?: mężczyźni z ogładą jako oficerowie w duńsko-norweskiej monarchii absolutnej] // In: Krig fra først til sidst: festskrift
til Knud J.V. Jespersen. - Odense, 2006. - S.
163-184
3280. LOHMEIER Dieter: Christian
Detlev Reventlows [1748-1827] Inspektionreise durch die Herzogtümer 1796. Zs. d.
Gesell. f. Schleswig-Holsteinische Gesch. 2011
Bd. 136 s. 99-119
3281. LYNGBY Thomas, MENTZ Søren,
OLDEN-JØRGENSEN Sebastian: Magt og
pragt: enevælde 1660-1848. - København,
2010
Rec.: FRANDSEN Karl-Erik, Hist. Tidsskr. (D) 2011
Bd. 111 H. 1 s. 295-301. - ISAKSEN Trond Norén, Hist.
Tidsskr. (N) 2011 Bd. 90 nr 2 s. 303-308
3282. NAZARENKO A V.: Knut Lavard
[1096-1131], Lotar’ III i Mstislav Velikij //
In: Visy družby: sbornik statej v čest’ Tat’jany
Nikolaevny Džakson. - Moskva, 2011. - S.
284-303
Dot. m.in. Danii
3283. NØRGÅRD JØRGENSEN Anne:
Weapon-offering types in Denmark, 350 BC
to 1200 AD: definitions, chronology and previous interpretations // In: Glaube, Kult und
Herrschaft: Phänomene des Religiösen im 1.
Jahrtausend n. Chr. in Mittel- und Nordeuropa [...]. - Bonn, 2009. - S. 37-52
3284. NYGAARD Bertel: Rousseau and
revolution in the making of a modern political
culture: Denmark 1750-1850 // In: Rousseau
and revolution. - New York, 2011. - S. 114-132
3285. OLDEN-JØRGENSEN Sebastian:
Freiheit im dänischen Frühabsolutismus //
In: Kollektive Freiheitsvorstellungen im frühneuzeitlichen Europa (1400-1850). - Frankfurt/M., 2006. - S. 285-294
3286. OLDEN-JØRGENSEN Sebastian:
Sprache der Verwaltung, Sprache der Politik:
die politischen Sprachen in den Ländern des
dänischen Königs 1536-1730 // In: Politik
und Sprache im frühneuzeitlichen Europa.
- Mainz, 2007. - S. 129-136
3287. OLDEN-JØRGENSEN Sebastian:
Stormen på København 1659: et kobenhavnsk og nationalt erindringssted gennem
350 år. - København: Museum Tusculanum
Forl., 2011. - 172 s.: il. - (Danish Humanist
Texts and Studies; 39). Sum.
Dot. 350 rocznicy ataku na Kopenhagę
Rec.: FRANDSEN Karl-Erik, Hist. Tidsskr. (D) 2011
Bd. 111 H. 1 s. 290-292
3288. PORSKROG RASMUSSEN Carsten: Direkte krigsomkostninger og skattebyrder på slesvigske bønder 1625-1700.
[Bezpośrednie koszty wojenne i obciążenia
podatkowe chłopów w Szlezwiku, 1625-1700]
// In: Krig fra først til sidst: festskrift til Knud
J.V. Jespersen. - Odense, 2006. - S. 123-144
Dot. Danii
3289. REFRAMING the Danish Renaissance: problems and prospects in a European
perspective: papers from a conference in Copenhagen, 28 september - 1 october 2006 /
ed. by Michael Andersen, Brigitte Bøggild
Johannsen, Hugo Johannsen; Nationalmuseet.
- Copenhagen, 2011. - 407 s.: il. - (Publications
from the National Museum. Studies in Archaeology & History; 16). Bibliogr. s. 367-398
3290. REUMANN Klauspeter: Gerichtsbarkeit im Streit zwischen Ständen und Landesherren im königlichen Amt Flensburg
1580-1594. Zs. d. Gesell. f. Schleswig-Holsteinische Gesch. 2011 Bd. 136 s. 67-87, mapa
3291. RIAN Øystein: Sensuren i Danmark-Norge 1536-1814. [Cenzura w DaniiNorwegii 1536-1814] // In: Demokratisk
teori og historisk praksis. - Oslo, 2010. - S.
123-160
3292. SØRENSEN Anne Birgitte: Østergård: vikingetid and middelalder. - Haderslev:
Museum Sønderjylland, 2011. - 644 s.: il., mapy.
- (Skrifter fra Museum Sønderjylland; 5)
Inne kraje bałtyckie
3293. SZELĄGOWSKA Grażyna: Duńskie „imperium kolonialne” i kult monarchii
absolutnej za panowania Fryderyka V // In:
Europejczycy, Afrykanie i inni: studia ofiarowane profesorowi Michaławi Tymowskiemu.
- Warszawa, 2011. - S. 133-146: il.
3294. SZELĄGOWSKA Krystyna: O
tym, jak pani Lykke z chłopami i królem
wojowała, czyli o kobiecie interesu w XVIwiecznej Danii-Norwegii. Stud. Podlaskie
2011 T. 19 s. 101-114. Sum. Sod.
3295. THOMASSEN Jesper: Borg, slot
og købstad i Nordslesvig i 1500-og 1600-tallet. [Twierdza, zamek i miasto w północnym
Szlezwiku w XVI i XVII w.] // In: Krig fra
først til sidst: festskrift til Knud J.V. Jespersen.
- Odense, 2006. - S. 287-302
Dot. Danii
3296. TOLDEN i Sundet: toldopkrævning, politik og skibsfart i Øresund 14291857 / red. af Ole Degn. - København: Toldog Skattehistorisk Selskab, 2010. - 671 s.
Z treści: OLESEN Jens E.: „Den rette, sædvanlige
Strøm”: Øresundstolden i 1400-tallet s. 27-40. - VENGE
Mikael: Øresundstoldens grundlov. [Podstawy prawne
ceł sundzkich] s. 41-66. - RAFNER Claus: Administrationen af Sundtolden. [Administrowanie cłami sundzkimi]
s. 67-84. - BJØRN MADSEN Lars: Øresunds Toldkammer i Helsingør. [Sundzka kamera celna w Helsingør] s.
85-124. - DEGN Ole: Øresundstoldens toldsater, indtægter og regnskabsformer 1497-1857. [Należności, dochody i formy rachunkowości ceł sundzkich w latach 14971857] s. 125-174. - BRAND Hanno: Den diplomatiske
løsning af konflikterne i Sundet mellem de habsburgske
Nederlande, Danmark og den tyske Hansa 1510-1532.
[Dyplomatyczne rozwiązywanie konfliktów w Sundzie
między habsburskimi Niderlandami, Danią i niemiecką
Hanzą w latach 1510-1532] s. 175-208. - VENGE Mikael: Moder Sigbrit og Øresundstolden s. 209-226. - ENEMARK Poul: „Tolden er nobel og nobels værd”: toldhistoriske aspekter omkring en retssag i 1548 s. 227-252.
- FUDGE John D.: Sundpassagen: 1500-tals toldregnskaber som kilde til nordeuropæisk skibsfart. [Przejścia
Sundu w 16-wiecznych rachunkach celnych jako źródło
do dziejów północnoeuropejskiej żeglugi] s. 253-270.
- DEGN Ole: Svigefulde Øresundstoldbøger: Lensregnskaber og Øresundstoldbøger 1635-43 s. 271-278. - DEGN
Ole: Europæiske handelsflåder passerende Sundet i 1640.
[Europejskie floty handlowe przechodzące przez Sund
w 1640 r.] s. 279-294. - JESPERSEN Leon: „Hvorfor den
blev betalt siden, da vi ikke mere herskede i Sundet, må
Vorherre vide”: Øresundstolden og Roskildefreden 1658
s. 295-328. - BOON Piet: Sundtoldtabellerne og Sundtoldbøgerne: diskussionen om hjemstedet i et vestfrisisk
perspektiv. [Sundzkie tabele celne i księgi celne: dys-
245
kusja z perspektywy zachodniofryzyjskiej] s. 329-346.
- OJALA Jari: Øresund som informationsbørs: finske
købmænd og danske skibsklarererfirmaer i Helsingør og
København ca. 1750-1900. [Sund jako miejsce wymiany
informacji: fińscy kupcy i firmy duńskie zgłaszające statek w Helsingør i Kopenhadze ok. 1750-1900] s. 347-370.
- KANSTRUP Jan: Svigagtig angivelse: Øresundstolden
i 1700-tallet s. 371-454. - MONRAD MØLLER Anders:
Sundtoldtariffen af 1842. [Sundzkie taryfy celne z 1842
r.] s. 483-496. - KANSTRUP Jan: Toldkasserer C. F. Holm
og hans skrifter. [Skarbnik celny C. F. Holm i jego pisma]
s. 497-512. - JAKOBSEN Gunnar: C. F. Holms Bidrag
til Sundtoldens historie. [Wkład C. F. Holma w historię
ceł sundzkich] s. 513-526. - AHONEN Kalevi: Den
dansk-amerikanske strid om Øresundstolden. [Duńskoamerykański spór o cła sundzkie] s. 527-556. - KELSALL
Philip: De nederlandske Sundtoldregistre. [Niderlandzkie rejestry celne w Sundzie] s. 557-568. - GØBEL Erik:
Øresundstoldens arkivalier 1497-1858. [Archiwalia dotyczące ceł sundzkich z lat 1497-1858] s. 569-588. - DEGN
Ole: Litteratur verrørende Øresundstolden. [Literatura na
temat ceł sundzkich] s. 589-618
Opis bez treści ukazał się w bibliogr. za 2010 r.
3297. VILLADS JENSEN Kurt: The blue
Baltic border of Denmark in the high middle
ages: Danes, Wends and Saxo Grammaticus
// In: Medieval frontiers: concepts and practices. - Aldershot, 2002. - S. 173-193
3298. WANGSGAARD JÜRGENSEN
Martin: Changing interiors: Danish village
churches c. 1450 to 1600. - Copenhagen:
Univ. of Copenhagen, 2011. - 601 s. - (Publikationer fra Det Teologiske Fakultet; 27).
Streszcz. w jęz. duń.
3299. ZANGEL Frederic: Landesherr
und Ritterschaft während des Konfliktes um
das Herzogtum Schleswig (1410-1435). Zs. d.
Gesell. f. Schleswig-Holsteinische Gesch. 2011
Bd. 136 s. 39-66
c. Dzieje po 1815 r.
Zob. też poz.: 1460, 3216, 3284, 3296
3300. ANDERSEN Palle: Dansk viden
1941-1945 om Holocaust: belyst ved den illegale presse. [Duńska wiedza o Holokauście w l.
1941-1945: na podstawie nielegalnej prasy].
- Odense: Syddansk Univ.-Forl., 2010. - 195 s.:
il. - (University of Southern Denmark Studies
in History and Social Sciences; Vol. 395)
Rec.: DAHL Hans Fredrik, Hist. Tidsskr. (N) 2011
Bd. 90 nr 1 s. 480-486
246
Inne kraje bałtyckie
3301. BATH Matthias: Danebrog gegen
Hakenkreuz: der Wiederstand in Dänemark
1940-1945. - Neumünster: Wachholtz Verl.,
2011. - 368 s.: il., mapy. Bibliogr. s. 347-351
the League of Nations, and Danish neutrality
// In: Caught in the middle: neutrals, neutrality, and the First World War. - Amsterdam,
2011. - S. 155-172
3302. BIRKELUND Peter: Holger Danske: sabotage og likvidering 1943-45. [Bd.] 12. - Odense: Syddansk Univ.-Forl., 2008. - 465
s.: il.; S. 472-863: il.
3309. KOST og spisevaner i 1800-tallet /
red. Ole Hyldtoft. - København, 2009
Duński ruch oporu w czasie II w. św.
3303. BUK-SWIENTY Tom: Dommedag
Als: 29 juni 1864: kampen for Danmarks eksistens. [Koniec świata na Als: 29 czerwca 1864
r.: walki o przetrwanie Danii]. - København:
Gyldendal, 2010. - 473 s.: il., mapy
Rec.: FABRICIUS MØLLER Jes, Hist. Tidsskr. (D)
2011 Bd. 111 H. 1 s. 240-246
3304. BUK-SWIENTY Tom: Slagtebænk
Dybbøl: 18. april 1864: historien om et slag.
[Bitwa o szańce Dybbøl: 18 kwietnia 1864
r.: historia bitwy]. - København: Gyldendal,
2008. - 396 s.: il., mapy. Bibliogr. s. 384-390
Rec.: FABRICIUS MØLLER Jes, Hist. Tidsskr. (D)
2011 Bd. 111 H. 1 s. 240-246
3305. CLEMMENSEN Niels: Konflikt og
konsensus i kommunen: det landkommunale selvstyre i Danmark i det 19. århundrede.
(Municipal conflict and consensus: local government in 19th-century rural Denmark).
- København: Museum Tusculanums Forl.,
2011. - 321 s.: il., mapy. Sum.
Rec.: LIND Gunner, Hist. Tidsskr. (D) 2011 Bd. 111
H. 1 s. 224-239
3306. DANSKE tilstande - norske tilstande: forskelle og ligheder under tysk besættelse 1940-45 / red. af Hans Fredrik Dahl [et al.].
- København, 2010
Rec.: SOLEIM Marianne Neerland, Scand. J. Hist.
2011 Vol. 36 No. 2 s. 258-260
3307. FØRSTE verdenskrig ved Tunestillingen: forsvarsvilje og hverdagsliv / red. af
Henriette Buus. - Greve: Greve Mus., 2010.
- 251 s.: il.
Rec.: CONINCK-SMITH Ning de, Hist. Tidsskr. (D)
2011 Bd. 111 H. 2 s. 607-609
3308. GRAM-SKJOLDAGER Karen: The
other end of neutrality: the First World War,
Rec.: MARTIIN Carin, Scand. Econ. Hist. Rev. 2011
Vol. 59 [nr] 1 s. 89-91 [wersja elektron.] http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03585522.2011.541135#.
UpYtRCfCcgs
3310. LAMMERS Karl Christian: The
Holocaust and collective memory in Scandinavia: the Danish case. Scand. J. Hist. 2011
Vol. 36 No. 5 s. 570-586
3311. LATER-CHODYŁOWA Elżbieta:
Rola „przodowników” w polskiej emigracji
zarobkowej do Danii w latach 1895-1918.
Prz. Polsko-Polonijny 2011 nr 2 s. 253-257.
Streszcz. Sum.
3312. MØLLER HANSEN Peter: Forført
til landsforræderi: hvervning og skoling af
danske frivillige i Waffen SS, sommeren 1940.
(Seduced to treason: recruitment and schooling of Danish SS volunteers in the summer of
1940). Hist. Tidsskr. (D) 2011 Bd. 111 H. 2 s.
454-478. Sum.
3313. NYGAARD Bertel: Anti-politics:
modern politics and its critics in Denmark,
1830-1848. Scand. J. Hist. 2011 Vol. 36 No. 4
s. 419-442
3314. NYGAARD Bertel: Demokratibegrebets gennembrud i Danmark i 1848. (The
breakthrough of the concept of democracy in
Denmark in 1848). Hist. Tidsskr. (D) 2011 Bd.
111 H. 1 s. 37-73. Sum.
3315. OVER stregen: under besættelsen
/ red. af. John T. Lauridsen. - København:
Gyldendal, 2007. - 878 s.: il.
Dot. Danii pod okupacją hitlerowską
3316. PEDERSEN Jan: Danmarks økonomiske historie, 1910-1960. - Kobenhavn:
Multivers, 2010. - 496 s.
Rec.: STORLI Espen, Hist. Tidsskr. (N) 2011 Bd. 90
nr 4 s. 606-608
Inne kraje bałtyckie
3317. VAMMEN Hans: Den tomme stat:
angst og ansvar i dansk politik 1848-1864.
[Ogołocone państwo: lęk i odpowiedzialność w polityce Danii w latach 1848-1864].
- København: Mus. Tusculanums Forl., 2011.
- 388 s.: il.
Rec.: FRIISBERG Claus, Hist. Tidsskr. (D) 2011 Bd.
111 H. 2 s. 587-597
3. Norwegia
a. Opracowania i zagadnienia ogólne
Zob. też poz.: 381
3318. GHOSH Shami: Kings’ sagas and
Norwegian history: problems and perspectives. - Leiden: Brill, 2011. - XV, [1], 253 s.
- (The Northern World; Vol. 54). Bibliogr. s.
209-237
3319. NEDKVITNE Arnved: Ære, lov
og religion i Norge gjennom tusen år. - Oslo:
Spartacus, 2011. - 444 s.: tab.
Dot. wierzeń, obyczajów i życia religijnego w Norwegii
3320. NORSK presses historie / hovedred. Hans Fredrik Dahl. - Oslo: Universitetsforl.
Bd. 1: En samfunnsmakt blir til 16601880 / red. Martin Eide. - 2010. - 479 s.: il.
Bd. 2: Parti, presse og publikum 18801945 / red. Rune Ottosen. - 2010. - 462 s.:il.
Bd. 3: Imperiet vakler 1945-2010 / red.
Guri Hjeltnes. - 2010. - 552 s.: il.
Bd. 4: Norske aviser fra a til å / red. Idar
Flo. - 2010. - 431 s.: il.
3321. NORVEGR Norges historie. - Oslo:
Aschehoug
[Bd. 1]: ORNING Hans Jacob: Frem til
1400. - 2011. - 272 s.: il.
[Bd. 2]: NJÅSTAD Magne: 1400-1840. 2011. - 246 s.: il.
[Bd. 3]: NIELSEN May-Brith Ohman:
1840-1914. - 2011. - 247 s.: il.
[Bd. 4]: NIELSEN May-Brith Ohman:
Eetter 1914. - 2011. - 304 s.: il.
3322. OFRESTAD Bernt T., RASMUSSEN Tarald, SCHUMACHER Jan: Norsk
247
kirkehistorie. - 3. utg. - Oslo: Univ.-Forl.,
2005. - 325 s.: il. Bibliogr. s. 315-321
Wyd. 1: Oslo, 1991
b. Dzieje do 1815 r.
Zob. też poz.: 2577, 2596, 3191, 3202, 3225, 3253, 3265,
3271, 3279, 3291, 3294, 3432, 3445
3323. DANIELSSON Tommy: Sagorna om Norges kungar: från Magnú góđi till
Magnús Erlingsson [1156-1184]. [Sagi norweskich królów: od Magnúsa góđi do Magnúsa Erlingssona]. - Hedemore: Gidlunds
Förl., 2002. - 422 s.: il., mapy. Sum.
3324. DIPLOMATARIUM Norvegicum.
Bd. 23 / utg. af Tor Ulset; Riksarkivet. - Oslo,
2011. - 27, 1041 s.
3325. PANKRATOVA M. V.: Otryvok iz
„Sagi o konunge Magnuse Hakonarsone” //
In: Visy družby: sbornik statej v čest’ Tat’jany
Nikolaevny Džakson. - Moskva, 2011. - S.
321-338
3326. REGESTA norvegica. [Bd.] 9:
1405-1419 / utg. av Gunnar I. Pettersen. Oslo, 2010
T. 8 zob. bibliogr. za 2007 r. poz. 3112
Rec.: HEDSTRÖM Ingela, Hist. Tidsskr. (N) 2011 Bd.
90 nr 4 s. 623-627
3327. TORFÆUS Tormod: Norges historie. Bd. 5 / red. Torgrim Titlestad. - Bergen:
Vigmostad & Bjørke, 2011. - 476 s.: mapy
T. 1-4 zob. bibliogr. za 2010 r. poz. 3801
—————
3328. ÁGRIP af Nóregskonungasögum:
a twelfth-century synoptic history of the kings
of Norway / ed. a. transl. with an introd. and
notes by Matthew James Driscoll. - London:
Viking Society f. Northern Research, 2008. XXV, 126 s.: il., mapy. - (Text Series / Viking
Society for Northern Research; 10). Bibliogr.
s. 109-115
3329. BAGGE Sverre: From Viking
stronghold to Christian kingdom: state formation in Norway, c. 900-1350. - Copenhagen, 2010
248
Inne kraje bałtyckie
Rec.: HYBEL Nils, Hist. Tidsskr. (D) 2011 Bd. 111
H. 2 s. 572-577. - TAHKOKALLIO Jaakko, Hist. Tidskr. f.
Finl. 2011 Årg. 96 [nr] 3 s. 295-298
3330. BJØRSHOL WÆRDAHL Randi:
The incorporation and integration of the
king’s tributary lands into the Norwegian
realm c. 1195-1397. - Leiden: Brill, 2011. XVIII, 335 s.: mapy. - (The Northern World;
Vol. 53). Bibliogr. s. 303-315
3331. BOYESEN Hjalmar H., KEARY
Charles F.: A history of Norway: from the
earliest times. - S.l.: Nabu Press, 2011. - [4],
XXIII, [2], 556 s.: il. - (Nabu Public Domain
Reprints)
Reprint wyd.: London, 1886
3332. BUSYGIN A. V.: Kto pervym
propovedal norvežcam i islandcam „Belogo
Christa”? // In: Visy družby: sbornik statej v
čest’ Tat’jany Nikolaevny Džakson. - Moskva,
2011. - S. 59-65
3333. CHRZANOWSKI Witold: Harald Pięknowłosy (ok. 850-933): król wikingów: postać władcy norweskiego na kartach
„Heimskringli” Snorriego Sturlussona. - Kraków: Avalon, 2011. - 188 s.: mapy. Bibliogr.
s. 173-177
3334. DAHL Gina: Books in early modern Norway. - Leiden: Brill, 2011. - VIII, [4],
242 s., [8] s. tabl. - (Library of the Written
Word; Vol. 17) (The Handpress World; Vol.
11). Bibliogr. s. 221-231
3335. DØRUM Knut: Opprør eller legitim politisk praksis?: kommunalisme og
folkelige aksjoner i Norge ca. 1700-1850 //
In: Demokratisk teori og historisk praksis. Oslo, 2010. - S. 71-104
3336. ELIASSEN Finn-Einar: Postal statistics as evidence of urban networks: Norway c. 1800 // In: Towns and communication. Vol. 2: Communication between towns:
proceedings of the meetings of the International Commission for the History of Towns
(ICHT), London 2007 - Lecce 2008. - Galatina, 2011. - S. 67-74
3337. GULLBEKK Svein Harald: Myntenes omløpshastighet i norsk middelalder:
middelalderens økonomiske system. (The
velocity of circulation of Norwegian coins c.
1050 to c. 1320). Hist. Tidsskr. (N) 2011 Bd.
90 nr 4 s. 511-529, il., tab. Sum. s. 631
3338. HAGLAND Jan Ragnar: Early
christianization in Norway and state formation: the problem of possible eastern influences // In: Visy družby: sbornik statej v
čest’ Tat’jany Nikolaevny Džakson. - Moskva,
2011. - S. 429-435
3339. HOLM Olof: Digerdödens följder
för jordägandet: exemplet Jämtland. (Consequences of the black death for the ownership
of land: the Jämtland case). Hist. Tidsskr. (N)
2011 Bd. 90 nr 1 s. 7-32, tab. Sum. s. 147
3340. INNTJORE Hilde: Domkapitlets
medvirkning ved bispesedet i Stavanger. Heimen 2011 Bd. 48 s. 129-143
Dot. podziału władzy między biskupem Stavanger
i kapitułą katedralną
3341. IRLENBUSCH-REYNARD Liliane: Translations at the court of Hákon
Hákonarson: a well planned and highly selective programme. Scand. J. Hist. 2011 Vol. 36
No. 4 s. 387-405
3342. IVERSEN Tore: Knechtschaft im
mittelalterlichen Norwegen. - Ebelsbach: Aktiv-Dr. und Verl., 2004. - XVI, 520 s.: mapy. (Abhandlungen zur rechtswissenschaftlichen
Grundlagenforschung; Bd. 94). Bibliogr. s.
493-516
Toż w jęz. norw. zob bibliogr. za 1998 poz. 2433
3343. KAUPANG in Skiringssal / ed. by
Dagfinn Skre. - Århus, 2007
Badania osady Wikingów w Kaupang
Rec.: OLSEN Olaf, Hist. Tidsskr. (D) 2011 Bd. 111 H.
1 s. 260-267
3344. LIND Gunner: Commissaries, officers, and politics in an early modern army:
Denmark-Norway (1614-1660) // In: Organizing history: studies in honour of Jan Glete.
- Lund, 2011. - S. 69-96
Inne kraje bałtyckie
3345. MORAWIEC Jakub: Vikings
among the Slavs: Jomsborg and the Jomsvikings in Old Norse tradition. - Wien: Fassbaender, 2009. - 424 s.: il. - (Studia Medievalia Septentrionalia; Bd. 17)
Dot. Wolina
3346. NORDEIDE Sæbjørg Walaker: The
Viking age as a period of religious transformation: the christianization of Norway from
AD 560 to 1150/1200. - Turnhout: Brepols,
2011. - XIX, 396 s.: il., mapy. - (Studies in Viking and Medieval Scandinavia; 2). Bibliogr.
s. 367-386
3347. The NORWEGIAN domination
and the Norse world c. 1100 - c. 1400: Workshop Norgesveldet og den norrøne verden
1100-1400, October 2nd to 5th 2008 in Røros
/ ed. Steinar Imsen. - Trondheim, 2010
Rec.: ALBRECTSEN Esben, Scand. J. Hist. 2011 Vol.
36 No. 3 s. 382-383
3348. SIGURĐSSON Jón Viđar: Den
vennlige vikingen: vennskapets makt i Norge
og på Island ca. 900-1300. - Oslo, 2010
Rec.: McGUIRE Brian Patrick, Scand. J. Hist. 2011
Vol. 36 No. 3 s. 371-373
249
stand i noreg 1807-1814. (Subservient resistance: written public resistance in Norway
1807-1814). Hist. Tidsskr. (N) 2011 Bd. 90 nr
3 s. 337-364. Sum. s. 499
3354. WIESKE Nicolas: Kommerzielle
Revolution in Norwegen und Island?: intraregionaler Handel im Spiegel altwestnordischer Quellen. - München: Herbert Utz Verl.,
2011. - 150, [1] s. - (Münchner Nordistische
Studien; Bd. 6). Bibliogr. s. 141-150
c. Dzieje po 1815 r.
Zob. też poz.: 3216, 3221, 3306, 3395, 3400, 3406, 3440,
3444, 3459, 3467
3355. CHRISTEN Heinrich: Maktens
rus og forfengelighetens banalitet Okkupantens dagbok: Heinrich Christens dagbok fra
Bergen og Trondheim 1941-1943. - Oslo:
Spartacus, 2009. - 256 s.
Dziennik z l. 1941-1943 w Bergen i Trondheim
Rec.: SEM FURE Jorunn, Hist. Tidsskr. (N) 2011 Bd.
90 nr 4 s. 601-606
3356. NASJONAL samling: møteprotokoll 1934-1945 / red. Mette Gismerøy Ekker,
Ole Kolsrud, Åse A. Lange. - Oslo: Riksarkivet, 2011. - 171 s.: il.
3349. SPØRCK Bjørg Dale: Kong Magnus Lagabøters kristenretter: innhold, språk
og overlevering. - Oslo: Univ., 2006. - XXIII,
307, 64 s. - (Acta Humaniora; 260)
Protokoły posiedzeń nazistowskiej partii Norwegii
Rec.: LANDGRÉN Lars-Folke, Hist. Tidskr. f. Finl.
2011 Årg. 96 [nr] 4 s. 476-481
3350. STALSBERG Anne, FARBREGD
Oddmunn: Why so many Viking age swords
in Norway? // In: Cum arma per aeva: uzbrojenie indywidualne na przestrzeni dziejów.
- Toruń, 2011. - S. 33-41. Streszcz.
3357. ÅMARK Klas: The wage-earners’
paradise?: a century of the Norwegian and
Swedish welfare states // In: Organizing history: studies in honour of Jan Glete. - Lund,
2011. - S. 339-356
3351. STORSVEEN Odd Arvid: Ytringers frihet og ufrihet: et streiftog i norsk historisk praksis // In: Demokratisk teori og
historisk praksis. - Oslo, 2010. - S. 223-242
3358. BJÖRK Ragnar: The overlapping
histories of Sweden and Norway: the Union
from 1814 to 1905 // In: Disputed territories
and shared pasts: overlapping national histories in modern Europe. - Basingstoke, 2011.
- S. 17-34
3352. SZELĄGOWSKA Krystyna: My
Norwegowie: tożsamość narodowa norweskich
elit w czasach nowożytnych. - Kraków: Avalon,
2011. - 398, [1] s. Bibliogr. s. 359-387. Sum.
3353. VIKEN Øystein Lydik Idsø: Underdanig opposisjon: offentleg skriftleg mot-
—————
3359. BRULAND Bjarte, TANGESTUEN Mats: The Norwegian Holocaust: changing views and representations. Scand. J. Hist.
2011 Vol. 36 No. 5 s. 587-604
250
Inne kraje bałtyckie
3360. LUNDE Henrik O.: Bitwa o Norwegię 1940: wyprzedzające uderzenie Hitlera.
- Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie, 2011. - 590
s., [16] s. tabl.: mapy. Bibliogr. s. 584-589
Toż w jęz. ang. zob. bibliogr. za 2009 r. poz. 3307
3368. TERJESEN Bjørn, KRISTIANSEN
Tom, GJELSTEN Roald: Sjøforsvaret i krig og
fred: langs kysten og på havet gjennom 200
år. - Bergen: Fagbokforl., 2010. - 581 s.: il.
Hist. norweskiej marynarki wojennej
3361. OLSZEWSKI Edward: Polacy
w Norwegii (1940-2010). - Toruń: Wydaw.
Adam Marszałek, 2011. - 752 s.: il., faks.,
portr., tab. Bibliogr. s. 696-702
3369. WIŚNIEWSKA Olga: Związki gospodarcze Norwegii z Gdańskiem i Szczecinem w II połowie XIX wieku. - Gdańsk,
2010
Rec.: WALEWANDER Edward, Prz. Polsko-Polonijny 2011 nr 2 s. 337-338
Rec.: JAWORSKI Paweł, Śląski Kwart. Hist. Sobótka
2011 R. 66 nr 4 s. 129-132. - STACHURSKA-KOUNTA
Marta, Hist. Tidsskr. (N) 2011 Bd. 90 nr 2 s. 308-311
3362. POLSKA emigracja polityczna stanu wojennego 1981 do Norwegii / red. Monika Jurgo-Puszcz. - Milanówek: Arch. Państ.
Dokument. Osob. i Płac., 2011. - 192, [5] s.;
174, [2] s.: il.
Współwyd. z wersją norw. pt.: Polske politiske flyktinger til Norge på 1980 talle
Rec.: JAWORSKI Paweł, Śląski Kwart. Hist. Sobótka
2011 R. 66 nr 4 s. 141-143
3363. PRYSER Tore: Svik og gråsoner:
norske spioner under 2. verdenskrig. - Oslo:
Spartacus, 2010. - 255 s.
3364. SANDVIK Pål Thonstad, STORLI
Espen: Confronting market power: Norway
and international cartels and trusts, 1919-39.
Scand. Econ. Hist. Rev. 2011 Vol. 59 no 3 s.
232-249
Wersja elektron.: http://www.tandfonline.com/doi/
pdf/10.1080/03585522.2011.617574
3365. SIEMIANOWSKI Jordan: Behind
the scenes of Norway’s role in the second
world war: the Norwegian-British tonnage
agreement from 11th november 1939. Fol.
Scand. Posnan. 2010 Vol. 11 s. 45-58 [dok.
elektron.] http://hdl.handle.net/10593/816
4. Szwecja
a. Opracowania i zagadnienia ogólne
Zob. też poz.: 187, 224, 1009, 2647
3370. ERICSON WOLKE Lars, HÅRDSTEDT Martin: Svenska sjöslag. [Szwedzkie
bitwy morskie]. - Stockholm: Medström,
2009. - 368 s.: il. - (Forum Navales Skriftserie;
36)
3371. ERIKSSON Bo: Svenska adelns historia. [Historia szlachty szwedzkiej]. - Stockholm: Norstedts, 2011. - 450 s., [16] s. tabl.:
il.
3372. GUSTAFSSON Karl Erik, RYDÉN
Per: A history of the press in Sweden. - Göteborg: Nordicom-Sverige, 2010. - 369 s.: il. (Sylwan; 20)
3373. KŁONCZYŃSKI Arnold: Polak
szwedzkiego pochodzenia i Szwed w jednej
czwartej Andrzej Nils Uggla (1940-2011).
Arch. Emigracji 2011 z. 1/2 s. 391-393
3366. SIEMIANOWSKI Jordan: Problem
norweskiej floty handlowej w okresie niemieckiej inwazji na Norwegię. Zap. Hist. 2011 T.
76 z. 2 s. 51-75. Zsfg. Sum.
3374. POLONIKA ze zbiorów zamku
Skokloster: katalog / oprac. Maciej Eder;
współpr. Elisabeth Westin Berg; red. nauk.
Dariusz Chemperek. - Warszawa, 2008
3367. SIEMIANOWSKI Jordan: Rozwój
norweskiej floty handlowej w latach 19051939. Nautologia 2011 R. 46 nr 148 s. 30-40,
tab. Sum.
Rec.: BUCHWALD-PELCOWA Paulina, Rocz. Bibl.
Narod. 2011 [T.] 42 s. 350-354. - LICHAŃSKI Jakub Z.,
Stud. Źródłoznawcze 2011 [T.] 49 s. 187-190. - RÓŻYCKI Edward, Rocz. Bibl. Narod. 2011 [T.] 42 s. 346-349.
- ZNAJOMSKI Artur, Kwart. Hist. 2011 R. 118 nr 2 s.
343-349
Inne kraje bałtyckie
3375. SVENSKA etnologer och folklorister / red. Mats Hellspong, Fredrik Skott.
- Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akad. f.
Svensk Folkkultur, 2010. - 296 s.: il. - (Acta
Academiae Regiae Gustavi Adolphi; 109)
3376. SVENSKA historiker: från medeltid till våra dagar / red. Ragnar Björk, Alf W.
Johansson. - Stockholm, 2009
Rec.: ÅGREN Henrik, Hist. Tidskr. (S) 2011 [Bd.]
131 [nr] 2 s. 258-261. - ARONSSON Peter, Hist. Tidskr.
(S) 2011 [Bd.] 131 [nr] 2 s. 266-272. - MYHRE Jan Eivind,
Hist. Tidsskr. (N) 2011 Bd. 90 nr 2 s. 311-313
3377. SVERIGES historia. - Stockholm:
Norstedt
[Bd. 4]: VILLSTRAND Nils Erik: 16001721. - 2011. - 592 s., il., mapy
[Bd. 5]: MANSÉN Elisabeth: 1721-1830.
- 2011. - 687 s., il., mapy
T. 1-3 zob. bibliogr. za 2010 r. poz. 3850
Rec.: KRÖTZL Christian, Hist. Tidskr. (S) 2011 [Bd.]
131 [nr] 2 s. 288-294 [rec. dot. T. 3]
3378. TEGENBORG FALKDALEN Karin: Vasadöttrarna. - Lund: Historiska Media,
2010. - 316 s.: il.
Dot. szwedzkiej dynastii Wazów
Rec.: THYLIN-KLAUS Jennica, Hist. Tidskr. f. Finl.
2011 Årg. 96 [nr] 3 s. 299-303
3379. The AGRARIAN history of Sweden:
4000 BC to AD 2000 / ed. by Janken Myrdal,
Mats Morell. - Lund: Nordic Acad. Press, 2011.
- 336 s.: il., mapy. Bibliogr. s. 302-329
b. Dzieje do 1815 r.
Zob. też poz.: 219, 370, 535, 1867, 2580, 2581, 2806,
2830, 3188, 3202, 3225, 3269, 3347, 3474, 3482, 3490
3380. OXENSTIERNA Axel: Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och
brevväxling. Avd. 2 Bd. 13: Brev från Jacob
Spens och Jan Rutgers / utg. av Arne Jönsson.
- Stockholm, 2007
Rec.: KORYTKO Andrzej, Echa Przeszłości 2011 [T.]
12 s. 207-209
—————
3381. AGRARKRIS och ödegårdar
i Jämtland / [aut.] Anders Hanson [et al.]. Östersund: Jamtli, 2005. - 177 s.: il. Sum.
Dot. kryzysu rolnictwa w środkowej Szwecji w średniowieczu
251
3382. ÅGREN Henrik: Kejsarens nya
kläder: historiebruk och kulturarv under tidigmodern reformation och modern revolution. - Uppsala: Swedish Science Press, 2011.
- 135 s.: il. - (Opuscula Historica Upsaliensia;
46)
3383. ÅGREN Maria: Domestic secrets:
women and property in Sweden, 1600-1857.
- Chapel Hill, 2009
Rec.: KJELLAND Arnfinn, Hist. Tidsskr. (N) 2011
Bd. 90 nr 2 s. 289-294
3384. ALDRIN Viktor: The prayer life of
peasant communities in late medieval Sweden: a contrast of ideals and practices. - Lewiston, N.Y.: Edwin Mellen Press, 2011. - III, 211
s., 12 s. tabl.: il. Sum.
3385. ANDERSSON RAEDER Johanna:
Hellre hustru än änka: äktenskapets ekonomiska betydelse för frälsekvinnor i senmedeltidens Sverige. [Ekonomiczne znaczenie
małżeństwa dla kobiet z warstwy szlacheckiej
w średniowiecznej Szwecji]. - Stockholm:
Stockholms Univ., 2011. - 166 s.: il. - (Acta
Universitatis Stockholmiensis. Stockholm
Studies in Economic History; 59). Sum.
3386. ANTONSON Hans: Landskap och
ödesbölen: Jämtland före, under och efter
den medeltida agrarkrisen. (Landscape and
ödesbölen: the province of Jämtland, Sweden,
before, during and after the medieval agrarian crisis). - Stockholm: Univ., 2004. - 251 s.:
il. - (Meddelande / Kulturgeografiska Institutionen, Stockholms Universitet; 129). Sum.
3387. ANUSIK Zbigniew: Gustaw II
Adolf i reformy wojskowe w Szwecji // In:
Organizacja armii w nowożytnej Europie:
struktura - urzędy - prawo - finanse. - Zabrze,
2011. - S. 277-292
3388. ANUSIK Zbigniew: Od liberała
do despoty: ewolucja postawy Gustawa III
w latach 1771-1792 // In: Władza i polityka
w czasach nowożytnych. - Łódź, 2011. - S.
153-194
252
Inne kraje bałtyckie
3389. ARTÉUS Gunnar: Gustav II. Adolf
och Karl XII. som fältherrar: en jämförande
essä. [Gustaw II Adolf i Karol XII jako dowódcy: studium porównawcze] // In: Krig fra
først til sidst: festskrift til Knud J.V. Jespersen.
- Odense, 2006. - S. 185-198
3390. ÅSELIUS Gunnar: Command and
control during Sweden’s last war: the introduction of divisions and army-corps to the
Swedish Army, 1813-1814 // In: Organizing history: studies in honour of Jan Glete.
- Lund, 2011. - S. 314-338
3391. ASKER Björn: I konungens stad
och ställe: länsstyrelser i arbete 1635-1735.
- Uppsala: Stiftelsen för utgivande av Arkivvetenskapliga Stud., 2004. - 468 s.: il., tab. (Arkivvetenskapliga Studier; 7)
3397. BOHMAN Magnus: Bonden, bygden och bördigheten: produktionsmönster
och utvecklingsvägar under jordbruksomvandlingen i Skåne ca 1700-1870. (Peasants,
production patterns and paths of development during the agricultural transformation
in Southern Sweden (Scania) ca 1700-1870).
- Lund: Lund univ., 2010. - X, 215 s.: il., mapy.
- (Lund Studies in Economic History; 52)
3398. BRUNIUS Jan, ASKER Björn:
Änkedrottning Hedvig Eleonoras livgeding,
1660-1719. - Stockholm: Kungl. Vitterhets
Historie och Antikvitets Akad., 2011. - 97
s.: il. - (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar. Historiska
Serien; 26)
Dot. żony Karola X Gustawa, kr. szw.
3392. ASKER Björn: Karl X Gustav: en
biografi. - Lund, 2009
3399. CZAIKA Otfried Bernhard: Elisabet Vasa: en kvinna på 1500-talet och hennes
böcker. - Stockholm, 2009
Rec.: CHRISTENSEN Lars, Hist. Tidsskr. (D) 2011
Bd. 111 H. 2 s. 579-584
Rec.: LAINE Tuija, Hist. Tidskr. f. Finl. 2011 Årg. 96
[nr] 2 s. 172-174
3393. BERG Anne: Kampen om bevolkningen: den svenska nationsformeringens
utveckling och sociopolitiska förutsättningar,
ca 1780-1860. (A population into battle: the
nation formation process in Sweden during
the age of revolution, 1780-1860). - Uppsala:
Univ., 2011. - 336 s.: il., tab. - (Studia Historica Upsaliensia; 241). Sum.
3400. En DYNASTI blir till: medier, myter och makt kring Karl XIV Johan [17631844] och familjen Bernadotte / red. Nils
Ekedahl. - Stockholm, 2010
3394. BERGSTRÖM Carin: Sophia Albertina, 1753-1829: självständig prinsessa.
- Stockholm: Atlantis, 2011. - 230 s.: il.
3395. BERNADOTTE: det började
i Örebro / red. Yvonne Torstensson. - Örebro:
Örebro Läns Mus., 2009. - 155 s.: il. - (Årsbok
för Örebro Läns Hembygdsförbund och Stiftelsen Örebro Läns Museum; 59)
Dot. Karola XIV Jana (1763-1844) króla szw. i norw.
3396. BJARNE LARSSON Gabriela:
Laga fång för medeltidens kvinnor och män:
skriftbruk, jordmarknader och monetarisering i Finnveden och Jämtland 1300-1500.
- Stockholm, 2010
Rec.: VAINIO Charlotte, Hist. Tidskr. f. Finl. 2011
Årg. 96 [nr] 2 s. 168-172
Rec.: ISAKSEN Trond Norén, Hist. Tidsskr. (N) 2011
Bd. 90 nr 3 s. 474-480
3401. EDVINSSON Rodney: Inflation
before paper money: debasement cycles in
Sweden-Finland 1350-1594. Scand. Econ.
Hist. Rev. 2011 Vol. 59 no 2 s. 166-183, tab.,
wykr.
Wersja elektron.: http://www.tandfonline.com/doi/
pdf/10.1080/03585522.2011.572586
3402. ERICSON WOLKE Lars: Jan III
Waza: władca renesansowy. - Gdańsk: Ofic.
Wydaw. Finna, 2011. - 371 s., XVI s. tabl.:
mapy, tab. - (Złota Seria - Finna)
Toż w jęz. szw. zob. bibliogr. za 2005 r. poz. 2846
3403. ERICSON WOLKE Lars: Svensk
militärmakt: strategi och operationer i svensk
militärhistoria under 1500 år. - Stockholm:
Försvarshögskolan. - 288 s.: il., mapy, portr.
- (Forum Navales Skriftserie; 36)
Inne kraje bałtyckie
3404. ERIKSSON Bo: I skuggan av tronen: en biografi över Per Brahe d.ä. - Stockholm, 2009
Rec.: SAMUELSON Jan, Hist. Tidskr. (S) 2011 [Bd.]
131 [nr] 2 s. 393-395
3405. EVERTSSON Jakob: Bishops and
professionalization in Sweden, c. 1780-1880.
Scand. J. Hist. 2011 Vol. 36 No. 1 s. 23-43,
tab.
3406. FAMILJEN Bernadotte: kungligheter och människor / red. Ingvar v. Malmborg.
- Växjö, 2010
Rec.: ISAKSEN Trond Norén, Hist. Tidsskr. (N) 2011
Bd. 90 nr 3 s. 474-480
3407. FERM Olle: Olaus Petri och Heliga
Birgitta: synpunkter på ett nytt sätt att skriva
historia i 1500-talets Sverige. - Stockholm,
2007
253
3412. HALLENBERG Mats: Statsmakt
till salu: arrendesystemet och privatiseringen
av skatteuppbörden i det svenska riket 16181635. - Lund, 2008
Rec.: LINDBERG Erik, Scand. Econ. Hist. Rev. 2011
Vol. 59 no 1 s. 87-89 [wersja elektron.] http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03585522.2011.541132
3413. HOLM Johan: King Gustav Adolf ’s
death: the birth of early modern nationalism
in Sweden // In: Statehood before and beyond
ethnicity: minor states in Northern and Eastern Europe, 1600-2000. - Bruxelles, 2005. - S.
109-130
3414. ILMAKUNNAS Johanna: Kartanot, kapiot, rykmentit: erään aatelissuvun
elämäntapa 1700-luvun Ruotsissa. - Helsinki:
Suoma Kirjallisuuden Seura, 2011. - 524 s.: il.
- (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia; 1277)
Rec.: FRÖJMARK Anders, Hist. Tidskr. (S) 2011
[Bd.] 131 [nr] 2 s. 391-393
Dot. życia codziennego szlachty szwedzkiej
Rec.: LITONIUS Sophie, Hist. Tidskr. f. Finl. 2011
Årg. 96 [nr] 4 s. 448-452
3408. FLOREK Piotr: Stan przygotowania armii Wielkiego Księstwa Litewskiego do
wojny ze Szwecją (1600-1601) // In: Organizacja armii w nowożytnej Europie: struktura
- urzędy - prawo - finanse. - Zabrze, 2011. - S.
141-152
3415. JÄMTLAND och den jämtländska
världen 1000-1645 / red. Olof Holm. - Stockholm: Kungl. Vitterhets Hist. och Antikvitets
Akad., 2011. - 298 s. - (Konferenser / Kungl.
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien; 75)
3409. FORSSBERG Anna Maria: Nationalist arguments as instruments of war propaganda in Sweden, 1655-80 // In: Statehood
before and beyond ethnicity: minor states in
Northern and Eastern Europe, 1600-2000. Bruxelles, 2005. - S. 131-150
3416. KÄLLSTRÖM Hanna: Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden: Linköping och Lund. (The cathedral as
devotional milieu in the late middle ages:
Linköping and Lund). - Skellefteå: Artos,
2011. - 367 s.: il. - (Bibliotheca Theologiae
Practicae; 89). Bibliogr. s. 337-356. Sum.
3410. FRANZÉN Bo: Emancipation och
urbanisering i medeltidens Sverige: trender
mot ett mer fritt och rörligt feodalt samhälle
cirka 1200-1527. - Stockholm, 2009
Polem.: FRANZÉN Bo, Hist. Tidskr. (S) 2011 [Bd.]
131 [nr] 3 s. 621-630 [rec. zob. bibliogr. za 2010 r. poz.
3877]
3411. HALLBERG Peter: The politics of
description: egalitarianism and radical rhetoric in pre-revolutionary Europe, Sweden
1769-1772. History of Political Thought 2006
Vol. 27 nr 2 s. 291-329
3417. KJELLGREN Martin: Taming the
prophets: astrology, orthodoxy and the word
of God in early modern Sweden. - Lund:
Sekel, 2011. - 332 s.: il. Streszcz. w jęz. szw.
3418. KRAWCZUK Wojciech: Eryk
Dahlberg i Samuel Pufendorf: postulaty badawcze. Miscellanea Hist.-Arch. 2011 T. 17 s.
35-39. Sum.
3419. KRAWCZUK Wojciech: Wódz czy
wojownik: Karol X Gustaw na polu bitwy //
254
Inne kraje bałtyckie
In: Organizacja armii w nowożytnej Europie:
struktura - urzędy - prawo - finanse. - Zabrze,
2011. - S. 293-298
3427. LINNARSSON Magnus: Postgång
på växlande villkor: det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden. Lund, 2010
3420. KROLL Stefan: Schwedische Truppen an der Nord- und Ostseeküste in der
Frühen Neuzeit // In: Enzyklopädie Migration in Europa: vom 17. Jahrhundert bis zur
Gegenwart. - Paderborn, 2007. - S. 967-969
Rec.: ÅGREN Henrik, Hist. Tidskr. (S) 2011 [Bd.]
131 [nr] 2 s. 340-347. - LANDGRÉN Lars-Folke, Hist.
Tidskr. f. Finl. 2011 Årg. 96 [nr] 2 s. 175-179
3421. LAMBERG Marko: Finns as aliens
and compatriots in the late medieval kingdom of Sweden // In: Frontiers in the middle ages: proceedings of the Third European
Congress of Medieval Studies (Jyväskylä, 1014 June 2003). - Louvain-La-Neuve, 2006. - S.
121-132
3422. LARSSON Inger: Pragmatic literacy and the medieval use of the vernacular:
the Swedish example. - Turnhout: Brepols,
2009. - XIV, 250 s.: il, faks., mapa. - (Utrecht
Studies in Medieval Literacy; 16). Bibliogr. s.
219-226
3423. LARSSON Olle: Stormaktens sista
krig: Sverige och stora nordiska kriget 17001721. - Lund, 2009
Rec.: SJÖSTRÖM Oskar, Hist. Tidskr. (S) 2011 [Bd.]
131 [nr] 2 s. 399-401
3424. LINDE Martin: I fädrens spar?:
bönder och överhet i Dalarna under 1700talet. [Śladem ojca?: chłopi i ich prawa w Dalarna w Szwecji w XVIII w.]. - Hedemora:
Gidlund, 2010. - 349 s.: il., mapy
Rec.: KEPSU Kasper, Hist. Tidskr. f. Finl. 2011 Årg.
96 [nr] 3 s. 309-314
3425. LINDQVIST Barbro: Stölden av
Birgittas skalle och andra katolska äventyr
i 1600-talets Sverige. - Ängelholm: Catholica,
2011. - 96 s.: il. - (Skriftserie / Katolsk Historisk Förening i Sverige; 9)
3426. LINDSTRÖM Jonas: Distribution
and differences: stratification and the system
of reproduction in a Swedish peasant community 1620-1820. - Uppsala, 2008
Rec.: CRUYNINGEN Piet v., Scand. Econ. Hist. Rev.
2010 Vol. 58 no 1 s. 83-85 [wersja elektron.] http://www.
tandfonline.com/doi/full/10.1080/03585520903516403#.
UpYqjifCcgs
3428. LÖFSTRAND Elisabeth: Sverige
och Novgorod under den stora oredans tid:
en introduktion till käll- och forskningsläget.
[Szwecja i Nowogród Wielki podczas Wielkiej Smuty: wprowadzenie do źródeł i stan
badań]. Hist. Tidskr. (S) 2011 [Bd.] 131 [nr]
2 s. 295-306
3429. LOVÉN Christian, BENGTSSON Herman: De heliga hertigarna Erik och
Valdemar. (The holy dukes Erik and Valdemar). Hist. Tidskr. (S) 2011 [Bd.] 131 [nr] 2 s.
227-249. Sum.
Dot. książąt szw. Erika [ok. 1282-1318] i Valdemara
[lata 80-te XIII w. - 1318] Magnussonów
3430. MAJEWSKA Gabriela: The late
18th century Swedish press on Poland. Stud.
Marit. 2011 Vol. 24 s. 101-114. Streszcz.
3431. MÜLLER Leos: The Swedish Convoy Office and shipping protection costs //
In: Organizing history: studies in honour of
Jan Glete. - Lund, 2011. - S. 255-275
3432. NIEMI Einar: „Waldfinnen” in
Schweden und Norwegen seit dem späten 16.
Jahrhundert // In: Enzyklopädie Migration in
Europa: vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. - Paderborn, 2007. - S. 1090-1092
3433. NORDIN Jonas: Von „fremder
Unterdrückung” zur „Freiheitszeit”: die Vorstellung von „frihet” im Frühneuzeitlichen
Schweden // In: Kollektive Freiheitsvorstellungen im frühneuzeitlichen Europa (14001850). - Frankfurt/M., 2006. - S. 145-158
3434. NORRHEEM Svante: Christina
[1673-1752] och Carl Piper [1647-1716]: en
biografi. - Lund: Historiska Media, 2010. 288 s., [8] s. tabl.: il.
Biografia polityka i dyplomaty szwedzkiego oraz
jego żony
Inne kraje bałtyckie
3435. ÖHBERG-ROSSI Helga: Lübeck
und Schweden in der ersten Hälfte des 16.
Jahrhunderts: das Lübecker Holmevarer-Kolleg zwischen 1520 und 1540 / bearb. v. HansJürgen Vogtherr. - Lübeck: Schmidt-Römhild, 2011. - XXI, 255 s. - (Veröffentlichungen
zur Geschichte der Hansestadt Lübeck. Reihe
B; 49)
3436. PERLESTAM Magnus: Lydnad
i karolinernas tid. - Lund: Nordic Acad. Press,
2008. - 207 s.: il.
255
Verl. Dr. Kovač, 2011. - [4], 333 s. - (Studien zur Geschichtsforschung der Neuzeit; Bd.
64). Bibliogr. s. 321-333
Die SCHWEDISCHE Landesaufnahme von Pommern… = poz. 412
3442. SENNEFELT Karin: Politikens
hjärta: medborgarskap, manlighet och plats
i frihetstidens Stockholm. - Stockholm:
Stockholmia Förl., 2011. - 333 s.: il., mapy. (Stockholms Stads Monografiserie; 216)
Wojska szwedzkie za panowania Karola XII
3437. RADOMSKI Michał: Utrzymanie
wojsk w pierwszej połowie XVII wieku na
przykładzie armii szwedzkiej z okresu wojny
trzydziestoletniej (1618-1648) // In: Ekonomia a wojna: studia i szkice. - Toruń, 2011.
- S. 152-191
3443. SERESSE Volker: Mittel- und
westeuropäische Berg- und Hüttenleute in
Schweden und Dänemark-Norwegen von 16.
bis zum 18. Jahrhundert // In: Enzyklopädie
Migration in Europa: vom 17. Jahrhundert
bis zur Gegenwart. - Paderborn, 2007. - S.
792-797: il.
3438. RUNEFELT Leif: En idyll försvarad: ortsbeskrivningar, herrgårdskultur och
den gamla samhällsordningen 1800-1860. Lund: Sekel, 2011. - 311 s.: il.
3444. SJÖSTRÖM Olof: Karl XIV Johan:
det moderna Sveriges grundare. [Karol XIV
Jan: założyciel nowoczesnej Szwecji]. - Göteborg: Beijbom Books, 2010. - 191 s.: il.
Dot. kultury dworskiej i starego porządku społecznego w Szwecji
Rec.: TANDEFELT Henrika, Hist. Tidskr. f. Finl.
2011 Årg. 96 [nr] 4 s. 457-460
3439. SAAR-KOZŁOWSKA Alicja: Minerwa Północy i Szwedzki Herkules: wizerunek królowej Krystyny w grafice propagandowej z 1649 roku. Acta Univ. N. Copern.,
Zabytkozn. i Konserw. 2011 [z.] 41 s. 39-73,
il. Sum.
3440. SANDIN Per: Ett kungahus i tiden:
den Bernadotteska dynastins möte med medborgarsamhället c:a 1810-1860. (A monarchy
with the times: the Bernadotte dynasty and
civic society ca. 1810-1860). - Uppsala: Univ.,
2011. - 325 s. - (Studia Historica Upsaliensia;
242). Bibliogr. s. 303-325. Sum.
3441. SCHOLZ Thomas M.: Reichsschulden, Privilegien, Handelsverträge und deren
Implikationen auf einen Staatsbildungsprozess: eine Analyse der Interaktion zwischen
Schweden und Lübeck zum Ende der Nordischen/Kalmarer Union in der Perspektive
der politischen Kommunikation. - Hamburg:
3445. SMÅBERG Thomas: Bland drottningar och hertigar: utblickar kring riddarromaner och deras användning i svensk medeltidsforskning. (In the comapny of Queens
and Dukes: reflections on medieval romances
and their use in Swedish medieval research).
Hist. Tidskr. (S) 2011 [Bd.] 131 [nr] 2 s. 197226. Sum.
3446. SÖDERBERG Johan: Productivity
in Swedish merchant shipping, 1470-1820 //
In: Organizing history: studies in honour of
Jan Glete. - Lund, 2011. - S. 231-254
3447. STAECKER Jörn: Komposition
in Stein: der epigraphisch-ikonographische
Kontext auf schwedischen Runensteinen // In:
Traditionen, Zäsuren, Umbrüche: Inschriften
des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit im historischen Kontext: Beiträge zur 11.
Internationalen Fachtagung für Epigraphik
[...]. - Wiesbaden, 2008. - S. 369-382
3448. TÅNGEBERG Peter: Wahrheit
und Mythos - Bernt Notke [1435-1509] und
256
Inne kraje bałtyckie
die Stockholmer St.-Georges-Gruppe: Studien zu einem Hauptwerk niederländischer
Bildschnitzerei. - Ostfildern, 2009
Rec.: WITT Detlef, Balt. Stud. N.F. 2010 Bd. 96 (dr.
2011) s. 142-145
ricultural revolution in Halland 1700-1900).
- Göteborg: Göteb. Univ., 2009. - 475 s.: il.
Rec.: ISACSON Maths, Hist. Tidskr. (S) 2011 [Bd.]
131 [nr] 1 s. 102-109
c. Dzieje po 1815 r.
3449. TARKIAINEN Kari: Sveriges
österland: från forntiden till Gustav Vasa. Helsingfors, 2008
Zob. też poz.: 3067, 3216, 3221, 3357, 3358, 3395, 3397,
3400, 3405, 3406, 3438, 3440, 3444, 3475, 3490, 3513
Rec.: ERIKSSON Bo, Hist. Tidskr. f. Finl. 2011 Årg.
96 [nr] 2 s. 162-164
3455. ÅMARK Klas: Att bo granne med
ondskan: Sveriges förhallande till nazismen,
Nazityskland och Förintelsen. [Życie tuż
obok zła: szwedzkie związki z nazizmem,
nazistowskimi Niemcami i Holokaustem]. Stockholm: Bonnier, 2011. - 710 s.: il.
3450. VÄLIMÄKI Reima: „Hereticum
iudicamus”: kättardomen över Botulf vid
rättegången i Uppsala ärkestift 1310-1311.
[„Hereticum iudicamus”: wyrok inkwizycji
na Botulfa podczas rozprawy w archidiecezji
uppsalskiej w latach 1310-11]. Hist. Tidskr. f.
Finl. 2011 Årg. 96 [nr] 2 s. 110-130, il.
3451. VILLSTRAND Nils Erik: Riksdelen: stormakt och rikssprängning 1560-1812.
- Helsingfors, 2009
Rec.: ERICSON WOLKE Lars, Hist. Tidskr. f. Finl.
2011 Årg. 96 [nr] 2 s. 165-167
3452. VÖLKERRECHT und Aussenpolitik Schwedens und des Heiligen Römischen
Reiches Deutscher Nation im 17. und 18.
Jahrhundert / hrsg. v. Christoph Schmelz.
- Hamburg: Verl. Dr. Kovač, 2011. - 131 s.
- (Schriftenreihe der David-Mevius-Gesellschaft; Bd. 6)
Z treści: JÖRN Nils: Vizepräsidenten und Assessoren des Wismarer Tribunals im diplomatischen Dienst
für die schwedische Krone s. 89-104. - BACKHAUS Helmut: Johan Adler Salvius [1590-1657]: ein Diplomat im
Dienst der schwedischen Krone s. 105-118. - NILSÉN
Per: Natur- und Völkerrecht als Lehrfach an den schwedischen Universitäten des ausgehenden 17. Jahrhunderts
s. 119-129
3456. BRING Ove: Neutralitetens uppgång och fall: eller den gemensame säkerhetens historia. - Stockholm, 2008
Rec.: HOBSON Rolf, Hist. Tidsskr. (N) 2011 Bd. 90
nr 4 s. 597-601
3457. ERIKSSON Fredrik, WAWRZENIUK Piotr, EELLEND Johan: Döden i militära minnen och myter i Östersjöområdet,
efter det stora kriget fram till 1939. (Death
in the military memory and mythology in
the Baltic Sea area after the great war). Hist.
Tidskr. (S) 2011 [Bd.] 131 [nr] 3 s. 560-589.
Sum.
Dot. Szwecji i Estonii w okresie międzywojennym
3458. GYLLENHAAL Lars: Tyskar och
allierade i Sverige: svensk krigshistoria i nytt
ljus. [Niemcy i alianci w Szwecji: szwedzka
historia wojskowości w nowym świetle]. Stockholm: Fischer & Co, 2011. - 216 s.: il.
3453. WAHLÖÖ Claes, LARSSON
Göran: Bitwa pod Lundem 4 XII 1676: bitwa,
która była zbrodnią. - Zabrze: Inforteditions,
2008. - 95, [1] s.: il. - (Pola Bitew; 8)
3459. HANNEMANN Matthias: Die
Freunde im Norden: Norwegen und Schweden im Kalkül der deutschen Revisionspolitik 1918 - 1939. - Münster: LIT, 2011. - 636
s.: il. - (Nordische Geschichte; 11). Bibliogr.
s. 571-628
3454. WIKING-FARIA Pablo: Freden,
friköpen och järnplogarna, drivkrafter och
förändringsprocesser under den agrara revolutionen i Halland 1700-1900. (Peace,
freeholding and iron ploughs: motivating
forces and processes of change during the ag-
3460. KOTT Matthew, RUNBLOM Harald: Estnische und lettische Flüchtlinge in
Schweden seit dem Zweiten Weltkrieg // In:
Enzyklopädie Migration in Europa: vom 17.
Jahrhundert bis zur Gegenwart. - Paderborn,
2007. - S. 553-555
Inne kraje bałtyckie
3461. MYHRE Jan Eivind: Schwedische
Arbeitswanderer in Dänemark und Norwegen im 19. und frühen 20. Jahrhundert // In:
Enzyklopädie Migration in Europa: vom 17.
Jahrhundert bis zur Gegenwart. - Paderborn,
2007. - S. 957-962
3462. NILZÉN Göran: Carl Gustaf
Malmström [1822-1912]: historiker, statsråd
och riksarkivarie. [Carl Gustaf Malmström:
historyk, minister i dyrektor szwedzkiego archiwum państwowego]. - Stockholm: Kungl.
Vitterhets Hist. och Antikvitets Akad., 2010.
- 195 s.: il.
3463. OLSSON Sven-Olof: Sverige i det
handelspolitiska maktspelet 1919-1939. Stockholm: Carlsson, 2011. - 159 s.: il.
3464. PIVORAS Saulius: Juozas Gabrys,
Karlas Lindhagenas ir lietuvių-švedų ryšiai
XX a. pradžioje. (Juozas Gabrys’ and Carl
Lindhagen’s contribution to the LithuanianSwedish connections at the beginning of the
20th century). Istorija (Vilnius) 2009 [nr] 74
s. 23-32. Sum.
3465. PLEVAKO N[atalija] S., ČERNYŠJOVA O[l’ga] V.: Možno li stat’ švedom?:
politika adaptacii immigrantov v Švecii posle
vtoroj mirovoj vojny. - Moskva: Krasand,
2011. - 316 s.
3466. RUDBERG Pontus: „A record of
infamy”: the use and abuse of the image of the
Swedish Jewish response to the Holocaust.
Scand. J. Hist. 2011 Vol. 36 No. 5 s. 536-554
3467. SANDVIK Hilde: Frihet og likhet
også for kvinner?: debatten om ny sivillov og
kvinnenes stilling i Sverige og Norge 18151845. [Wolność i równość także dla kobiet?:
debata na temat nowego kodeksu cywilnego
i pozycji kobiet w Szwecji i Norwegii 18151845] // In: Demokratisk teori og historisk
praksis. - Oslo, 2010. - S. 243-274
257
5. Finlandia
a. Opracowania i zagadnienia ogólne
Zob. też poz.: 2647
3469. CABOURET Michel: La Finlande.
- Paris: Karthala, 2005. - 490 s., [16] s. tabl.:
il., mapy. - (Hommes et Sociétés)
3470. MEINANDER Henrik: A history
of Finland. - London: Hurst & Company,
2011. - XIV, 227 s.: il. Bibliogr. s. 209-213
3471. The ROAD to prosperity: an economic history of Finland / ed. by Jari Ojala,
Jari Eloranta, Jukka Jalava. - Helsinki: Suom.
Kirjallisuuden Seura, 2006. - 343 s.: il., wykr.
- (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 1076)
3472. SZORDYKOWSKA Barbara: Historia Finlandii. - Warszawa: Wydaw. Trio,
2011. - 387, [1] s., [24] s. tabl.: il., mapy, tab.,
portr. Bibliogr. s. 374-379
3473. WIJKMARK Christina: De nyvälborna: en berättelse om släkterna Gyldenstolpe och Ehrensteen. - Stockholm: Atlantis,
2010. - 279 s.: il.
Dot. fińskich rodzin Gyldenstolpe i Ehrensteen
Rec.: THYLIN-KLAUS Jennica, Hist. Tidskr. f. Finl.
2011 Årg. 96 [nr] 3 s. 304-308
b. Dzieje do 1815 r.
Zob. też poz.: 1867, 2580, 3180, 3202, 3401, 3421, 3451,
3470, 3472
3474. FEM källor fran den svenska reformationstiden i Finland = Viisi Ruotsin reformaatioajan lähdettä Suomessa / litterering,
översättning, inledning och förklaringar av
Terhi Kiiskinen. - [Helsinki]: Suoma. Kirjallisuuden Seura, 2010. - 399 s. - (Suomen Historian Lähteitä; 9)
Dot. reformacji w Finlandii w XVI w.
Tekst równol. w jęz. szwedz. i fiń.
—————
3468. ULLGREN Peter: Hemligheternas
brödraskap: om de svenska frimurarnas historia. - Stockholm, 2010
3475. ENGMAN Max: Pitkät jäähyväiset: Suomi Ruotsin ja Venäjän välissä vuoden
1809 jälkeen. - Helsinki, 2009
Rec.: ANDERBERG Göran, Hist. Tidskr. f. Finl. 2011
Årg. 96 [nr] 2 s. 180-189
Rec.: WOODWORTH Bradley D., J. Balt. Stud. 2011
Vol. 42 nr 4 s. 557-560
258
Inne kraje bałtyckie
3476. FEDOSOVA E[l’mira] P.: Prisoedinenie Finljandii // In: Rossijskaja imperija: ot istokov do načala XIX veka: očerki
social’no-političeskoj i ekonomičeskoj istorii.
- Moskva, 2011. - S. 276-283
3482. KJELLIN Gösta: Sissi-Jaakko: en
klassresa i svenskt 1700-tal. - Helsingfors:
Schildts, 2011. - 175 s.: il., mapy
3477. FINLAND mellan öst och väst.
[Finlandia między Wschodem i Zachodem]
/ red. av Paul Fogelberg. - Helsingfors: Finska
Vetenskaps-Societeten och Författarna, 2011.
- 123 s.: il., mapy, tab. - (Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk; 187) (Acta
Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum
Gothoburgensis. Interdisciplinaria; 11)
3483. KUJALA Antti: Kruunu, aateli ja
talonpojat 1630-1713: verot, vuokrat ja valtasuhteet. [Korona, szlachta i chłopi 16301713: podatki, czynsze, a układ sił]. - Helsinki: Helsingin Yliopiston Julkaisuarkisto,
2010. - 138 s.
3478. HUHTAMIES Mikko: Maan mitta: maanmittauksen historia Suomessa 16332008. (Land survey in Finland: for nearly four
hundred years 1633-2008). - Helsinki: Edita,
2008. - 549 s.: il., mapy. Sum.
Rec.: PAASKOSKI Jyrki, Hist. Tidskr. f. Finl. 2011
Årg. 96 [nr] 1 s. 57-62
3479. IHALAINEN Pasi: La Finlande de
1809: une autre Suède: le langage politique à
la Diète de Porvoo à la lumière de l’èducation
d’Alexandre Ier et du gouvernement reprèsentatif à la suèdoise // In: Frédéric-César de La
Harpe, 1754-1838. - Lausanne, 2011. - S. 6478
3480. JÄÄSKELÄINEN Jussi: Paikallisyhteisö resurssina ja tuhojen kohteena:
venäjän armeijan logististen ratkaisujen
seuraukset Suomen sodassa 1808-1809. Åbo: Åbo Akad., 2011. - [6], 287 s.: mapy, tab.
Sum. Streszcz. w jęz. szw.
Dot. szkód wyrządzonych przez wojska rosyjskie
w Finlandii podczas wojny 1808-1809
Rec.: KARONEN Petri, Hist. Tidskr. f. Finl. 2011 Årg.
96 [nr] 4 s. 461-466
3481. JÄRVINEN Anna: „Old Finland”
on the path of integration: a „buffer zone”
of the Russian Empire becomes an incorporated region of the Grand Duchy of Finland
// In: Zweihundert Jahre deutsche Finnlandbegeisterung: zur Entwicklung des deutschen
Finnlandbildes seit August Thiemes „Finnland”-Poem von 1808 [...]. - Berlin, 2010. - S.
35-54
Dot. Jakoba Forsella [1696-1768], burm. i legislatora
działającego w Finlandii
Dot. Finlandii.
Toż w jęz. ang. zob. bibliogr. za 2003 r. poz. 2889
Rec.: KARONEN Petri, Hist. Tidskr. f. Finl. 2011 Årg.
96 [nr] 1 s. 54-57
3484. LAHTINEN Anu: Frontier and
borderland: the use of natural resources in
medieval Finland from an environmental
history point of view // In: Frontiers in the
middle ages: proceedings of the Third European Congress of Medieval Studies (Jyväskylä, 10-14 June 2003). - Louvain-La-Neuve,
2006. - S. 185-196
3485. LAINE Tuija: Literacy and the
reading of catechism in early modern Finland // In: Czytanie, czytelnictwo, czytelnik.
- Wrocław, 2011. - S. 233-240. Streszcz.
3486. LITONIUS Sophie: Hedersbetygelser inför samtid och eftervärld: namngivningen av fästningsverken i Finland under
Augustin Ehrensvärds tid. Hist. Tidskr. f. Finl.
2011 Årg. 96 [nr] 4 s. 329-360, pl., tab.
Nazewnictwo osiemnastowicznych fińskich fortyfikacji Augustina Ehrensvärda (1710-1772)
3487. NESEMANN Frank: „Ein grosses
Werk und für die Menschheit kein geringer
Gewinn”: politische Motive und ideengeschichtliche Hintergründe für die Vereinigung des Wiborger Gouvernements mit dem
Grossfürstentum Finnland (1811/1812) //
In: Zweihundert Jahre deutsche Finnlandbegeisterung: zur Entwicklung des deutschen
Finnlandbildes seit August Thiemes „Finnland”-Poem von 1808 [...]. - Berlin, 2010. - S.
55-72
Inne kraje bałtyckie
3488. PITKÄRANTA Reijo: Die lateinischen Inschriften in den Kirchen Finnlands
vom 14. bis ins 18. Jahrhundert // In: Traditionen, Zäsuren, Umbrüche: Inschriften des
späten Mittelalters und der frühen Neuzeit
im historischen Kontext: Beiträge zur 11.
Internationalen Fachtagung für Epigraphik
[...]. - Wiesbaden, 2008. - S. 383-392
3489. SALONEN Kirsi: Synti ja sovitus,
rikos ja rangaistus: suomalaisten rikkomuksista keskiajlla. - Helsinki, 2009
Rec.: PIHLAJAMÄKI Heikki, Hist. Tidskr. f. Finl.
2011 Årg. 96 [nr] 1 s. 50-53
3490. SVENSKFINSKA relationer: språk,
identitet och nationalitet efter 1809. [Stosunki szwedzko-fińskie: język, tożsamość
i narodowość po 1809 r.] / red. Maria Sjöberg, Birgitta Svensson. - Stockholm: Nordiska Museets Förl., 2011. - 181 s.: il.
3491. VAINIO-KORHONEN Kirsi: Sophie Creutz [1752-1824] och hennes tid:
adelsliv i 1700-talets Finland. [Sophie Creutz
i jej czasy: życie szlachty w 18 w. Finlandii].
- Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet
i Finland; Stockholm: Atlantis, 2011. - 271
s.: il. - (Skrifter / utg. av Svenska Litteratursällskapet i Finland; 752). Bibliogr. s. 258264
259
3494. ARUMÄE Heino: Ühist ja erinevat Eesti ja Soome välispoliitikas iseseisvuse
algusaastatel. [Os.] 1-2. (Common traits and
differences in Estonian and Finnish policy
during the early years of independence. [P.]
1-2). Tuna 2011 nr 3 s. 34-50, il. Sum. S. 157158; nr 4 s. 17-32, il. Sum. s. 153
Wersja elektron.: http://rahvusarhiiv.ra.ee/public/
TUNA/Artiklid/2011/Tuna_2011_3.pdf.
http://rahvusarhiiv.ra.ee/public/TUNA/Artiklid/2011/Tuna_2011_4.pdf
3495. CLEMENTS Jonathan: Mannerheim: prezydent, żołnierz, szpieg. - Zakrzewo: Replika, 2011. - 315 s., XVIII s. tabl.:
mapa
Toż w jęz. fiń. i ang. zob. bibliogr. za 2009 r. poz.
3461
3496. CLERC Louis: La Finlande et
l’Europe du Nord dans la diplomatie française: relations bilatérales et intérêt national
dans les considérations finlandaises et nordiques des diplomates et militaires français, 1917-1940. - Bruxelles: P.I.E. Peter Lang,
2011. - 381, [5] s.: mapa. - (Enjeux Internationaux; no. 18). Bibliogr. s. 347-374
3497. CLERC Louis: The hottest places in
hell?: Finnish and Nordic neutrality from the
perspective of French foreign policy, 19001940 // In: Caught in the middle: neutrals,
neutrality, and the First World War. - Amsterdam, 2011. - S. 139-154
c. Dzieje po 1815 r.
Zob. też poz.: 2623, 2651, 2724, 3470, 3472, 3475, 3477,
3478, 3481, 3490
3498. CZECHOWSKI Janusz: Polska
i Finlandia: stosunki dwustronne w latach
1918-1939. - Toruń, 2009
3492. 1809 [ACHTZEHNHUNDERTNEUNTE] und die Folgen: Finnland zwischen Schweden, Russland und Deutschland
/ hrsg. Jan Hecker-Stampehl. - Berlin: Berliner Wiss.-Verl., 2011. - 310 s.: il. - (Schriftenreihe des Finnland-Instituts in Deutschland;
Bd. 12)
Rec.: SZORDYKOWSKA Barbara, Zap. Hist. 2011 T.
76 z. 2 s. 133-136
3499. EVANS Helena P.: Diplomatic deceptions: Anglo-Soviet relations and the fate
of Finland 1944-1948. - Helsinki: Finnish
Literature Society, 2011. - 308 s. - (Studia
Historica; 82)
3493. ALAPURO Risto: The revolution
of 1918 in Finland in a comparative perspective: causes and processes // In: Revolution in
Nordosteuropa. - Wiesbaden, 2011. - S. 140146
3500. GRZYBOWSKI Marian: Urodzeni
w 1867 r.: Mannerheim i Piłsudski // In: Myśl
i polityka: księga pamiątkowa dedykowana
profesorowi Jackowi Marii Majchrowskiemu.
[T.] 3. - Kraków, 2011. - S. 65-75
260
Inne kraje bałtyckie
3501. HOLMILA Antero, SILVENNOINEN Oula: The Holocaust historiography in Finland. Scand. J. Hist. 2011 Vol. 36
No. 5 s. 605-619
3502. LATER-CHODYŁOWA Elżbieta:
Działacz Polonii fińskiej Władysław Wnuk
(1901-1990). Prz. Polsko-Polonijny 2011 nr 1
s. 281-288, il. Streszcz. Sum.
3503. LEHTINEN Lasse: Sodankäyntiä
sanoin ja kuvin: suomalainen sotapropaganda 1939-1944. [Działania wojenne w słowach
i obrazach: fińska propaganda wojenna 19391944]. - Helsinki: WSOY, 2006. - 271 s.: il.
3504. LIIKANEN Ikka: The origins of
the eastern border as the grand controversy
of Finnish national history writing // In: Disputed territories and shared pasts: overlapping national histories in modern Europe.
- Basingstoke, 2011. - S. 177-199
3505. LITKE Ewa: Polityka finlandyzacji:
relacje fińsko-sowieckie w czasie prezydentury Urho Kekkonena. Zesz. Nauk. / Wyż. Szk.
Handl. (Piotrków Trybunalski) 2011 nr 7 s.
151-160
3506. LUNDE Henrik O.: Finland’s war
of choice: the troubled German-Finnish coalition in W[orld] W[ar] II. - Philadelphia:
Casemate, 2011. - 409 s., [8] k. tabl.: il., mapy
3507. MELLBERG Margaretha: Historien om Finlands fortsättningskrig. [Historia
fińskiej wojny kontynuacyjnej 1941-1944].
Hist. Tidskr. (S) 2011 [Bd.] 131 [nr] 2 s. 307318
3508. ÖLLER Ragnar: Suomen ja Liettuan väliset suhteet ennen ja nyt. (Beziehungen
zwischen Finnland und Litauen in Vergangenheit und Gegenwart). - Helsinki: SuomiLiettua Kulttuurisäätiö, 2004. - 210, [1] s.,
[16] s. tabl.: il. - (Suomi-Liettua Kulttuurisäätiön Julkaisuja; no. 1)
3509. PILKE Helena: Julkaiseminen kielletty: rintamakirjeenvaihtajat ja päämajan
sensuuri 1941-1944. (Publikacje zabronione: korespondenci wojenni i główna kwatera
cenzury w latach 1941-1944). - Helsinki: Suoma. Kirjallisuuden Seura, 2011. - 304 s.: il.
- (Historiallisia Tutkimuksia; 257). Bibliogr.
s. 299-301
Dot. Finlandii
3510. RÖNNQVIST Ronny: En kejserlig
flottas död: den ryska Östersjöflottan i Helsingfors 1917-1918. Hist. Tidskr. f. Finl. 2011
Årg. 96 [nr] 3 s. 277-294, il.
Dot. rosyjskiej floty bałtyckiej w Helsinkach w latach
1917-1918
3511. SOLONIN Mark S.: 25 czerwca:
głupota czy agresja? - Poznań: Dom Wydaw.
Rebis, 2011. - 605, [1] s., [24] s. tabl.: il. - (Historia / Rebis)
Dot. wojny radziecko-fińskiej.
Toż w jęz. ros. zob. bibliogr. za 2010 r. poz. 4011
3512. SOMMER Łukasz: Mowa ojców
potrzebna od zaraz: fińskie spory o język
narodowy w pierwszej połowie XIX wieku.
- Warszawa, 2009
Rec.: SZELĄGOWSKA Krystyna, Kwart. Hist. 2011
R. 118 nr 1 s. 166-173
3513. WAHLBÄCK Krister: Jättens andedräkt: Finlandsfrågan i svensk politik 1809
- 2009. [Oddech olbrzyma: sprawa Finlandii
w szwedzkiej polityce w latach 1809-2009]. Stockholm: Atlantis, 2011. - 445 s.
3514. WAWRZENIUK Piotr: Potentiella alliansbröder i norr?: Finland och Estland
i polska säkerhetsbedömningar 1918-1939.
[Potencjalne sojusze braterskie na północy?:
Finlandia i Estonia w polskiej ocenie bezpieczeństwa w latach 1918-1939]. Hist. Tidskr. f.
Finl. 2011 Årg. 96 [nr] 3 s. 225-256, il., faks.
SKOROWIDZ
Skorowidz obejmuje wszystkie nazwiska, tytuły prac anonimowych i zbiorowych oraz tytuły czasopism.
Tytuły czasopism wyróżnione są kursywą, nazwy geograficzne spacją. Cyfry kursywne wskazują, że nazwisko
występuje w tytule lub adnotacji.
Á austrvega 3176
A Pomerania ad ultimas terras 2074
Abegg-Wigg Angelika, red. 3250
Abramowicz Mieczysław 332, 1227
A b s c h w a n g e n , Tišino (Rosja) 569
Achremczyk Stanisław 506 (Hist. Warmii
i Mazur), 507 (Warmia), 508 (Kamienie
milowe [...] Warmii), 706 ([...] hist. olszt.
wodociągów), 746 (Kuchnia Warmii i
Mazur), red. 1099
1809 [Achtzehnhundertneunte] und die Folgen 3492
Acta Baltico-Slavica 13
Acta Cassubiana 14
Acta Historica Tallinnensia 15
Adamczak-Stojak Maria 1483
Adamczyk Arkadiusz 3082, red. 3082
Adamczyk Dariusz 2591
Adamczyk Józef, ks. 1484
Adamczyk Piotr 277
Adamiak Marcin 2623
Adamiec Zuzanna, red. 296
Adamkowicz Marek 1217
Adamowicz E. zob. Brodacka-Adamowicz E.
Adamowicz Paweł 1227
Adamska Ewa 1803
Adamson Andres 2712
Adomavičius Romualdas 2924
Adomavičiūtė Indrė 3140
Adrich Stefan 1162
Agejczyk Tomasz 1336
Agenturmeldungen der litauischen politischen Polizei... 2908
Agnes Miegel: ihr Leben, Denken und Dichten... 1644
The agrarian history of Sweden 3379
Agrarkris och ödegårdar i Jämtland 3381
Ågren Henrik 3382, rec. 3376, 3427
Ågren Maria 3383
Ágrip af Nóregskonungasögum 3328
Ahnenliste der Familien Gessner ... 1553
Ahonen Kalevi 3296
A h r e n s h o o p (Niemcy) 2190
Äikäs Tiina 3180
Åkerman Sune, rec. 3182
Akmens amžius ir ankstyvasis metalų laikotarpis 2713
Akmenytė Vilma, rec. 3026
Aksamitowski Andrzej 1986, 2527, wyd.
551
Akt zatwierdzający [...] Studentów Politechniki w Rydze 2909
Akta synodów prowincjonalnych Jednoty
Litewskiej 2699
Aktuelle Forschungen zu Kriegsbeuteopfern und Fürstengräbern im Barbaricum
3250
Alabrudzińska Elżbieta 1163
Alapuro Risto 3493
Al’bedinskij Petr P. 2917, 3162
Albert I, bp 3134
Albiedynski P. zob. Al’bedinskij P. P.
Albrecht Dietmar 2075
Albrecht Gerd, oprac. 331
Albrecht von Hohenzollern-Ansbach, ks. pr.
243, 1316, 1887, 1888, 2767
Albrecht-Birkner Veronika 2806
Albrectsen Esben, rec. 3347
Aldrin Viktor 3384
Aleknavičenė Ona 420
Aleksander I, car ros. 3479
Aleksandravičius Egidijus, red. 3158
Aleksejeva Olga, red. 3014
Alexandrowicz H. zob. Muzalewska-Alexandrowicz H.
Alexandrowicz Stanisław 2714
Alksninytė-Karalienė Gabrielė 2925
Allikvee Anu 2683
Alltag in Königsberg (Pr.) im Spiegel seiner
Lokalzeitung 1049
A l m e n h a u s e n , Kasztanovo (Rosja) 569
Almonaitis Vytenis 2715, 2716
Als die Heimat zur Fremde wurde... 586
A l s , wys. 3303
262
Skorowidz
A l t H a d e r s l e b e n (Dania) 1460
A l t e n t r e p t o w (Niemcy) 2191
Altnurme Riho 2784
Altpreussische Geschlechterkunde. Familienarchiv 16
Altpreussische Geschlechterkunde. NF 17
Alttoa Kaur 2683
A l ū k s n e (Łotwa) 1867, okr. 3147
Alvermann Dirk 2485, rec. 240, red. 20,
wyd. 2176
A l y s t ’ zob. Alūksne
Åmark Klas 3357, 3455
Ambroziak Sławomir 1913
Amirell Stefan 172
Ammende Ewald 2651
Amort 1485
Ancāne Anna 2717
Anderberg Göran, rec. 3468
Anders Edward 2926
Andersen Michael, red. 3289
Andersen Palle 3300
Andersen Per 3251, 3252
Andersen Tyge 2718
Andersson Raeder Johanna 3385
Andersson Theodore M. 3177, 3178, wyd.
3174
Andree Christian, oprac. 2091, 2094
Andreeva Natal‘ja S. 2927
Andrén Anders 3179
Andresen Andres 2797
Andrzejewska-Zając Alicja 282
Andrzejewski Marek 813, repl. 352
Andrzejowski Jacek 2495
Angermann Norbert 2784, oprac. 2605, red.
2975
Anglicus Bartholomaeus 2872
Aničas Jonas 2928
Aniszewska Jolanta 2268, 2520, 2521, oprac.
2529, red. 2529
A n k l a m (Niemcy) 2251
Anklewicz Marian 2206
Ankudowicz-Bieńkowska Maria 995
Anna Maria von Hohenzollern-Ansbach, ks.
pr. 243
Annaberger Annalen 18
Antanavičius Darius, wyd. 2706, 2881
Antas Alicja 2640
Antila Jaakko Olavi 2784
Antolak Mariusz 954
Anton Karl Gottlob v. 496
Antonson Hans 3386
Antosik Łukasz 1196
Antrasis Lietuvos istorikų suvažiavimas
Klaipėdoje 158
Anušauskas Arvydas 2929
Anusik Zbigniew 3387, 3388
Apala Zigrīda 2837
Aparat bezpieczeństwa w walce z Kościołem
katolickim.... 1989
Arbušauskaitė Arūnė Liucija 1954, rec.
3127
Archaeologia Baltica 19
Archaeological investigations at Linnakse
2719
Archaeology, religion, and folklore in the
Baltic Sea region 19, 3180
Archeologas ir karininkas Petras Tarasenka
Klaipėdoje 1914
Archeologia epok brązu i żelaza 1752
Archeologičeskie issledovanija v Kaliningradskoj oblasti 1753
Archeologiczne dziedzictwo Prus Wschodnich 346
Archiwa i społeczeństwo 202
Arciszewski Stanisław 1915
A r k o n a , przyl. 2243, 2504
Arlet Piotr 2076
Arndt Ernst Moritz 2485
Arnold Günter 2893
Arnold Udo 509, 1308, 1548, rec. 576
Aronsson Peter, rec. 3376
Arszyński Marian 327 (Ze wspomnień),
1496 (Bergau F.), 1527 (Conrades B.),
1528 (Conwentz H.), 1540 (Eichendorff
B.), 1543 (Fendrich B.), 1616 (Kwiatkowski E.F.), 1683 (Schön H.), 1684
(Schultz J.C.), 2424 (Blankenstein A.)
Art-guide: Koenigsberg / Kaliningrad now
941
Artéus Gunnar 3389
Arumäe Heino 3494
Aržakov L. M. 1867
Asadauskienė Nelė 2669
Asche Matthias 2720, red. 2726
Åselius Gunnar 3390
Askedal John Ole, red. 463
Asker Björn 3391, 3392, 3398
Asłanowicz J. zob. Hera-Asłanowicz J.
Ašmenskas Viktoras 2930
Asmus Ivo 412
Astramowicz-Leyk Teresa, rec. 1612
Skorowidz
1807 [Atten hundre syvende] og DanmarkNorge 3253
Auge Oliver 2473, 2474, 3254, rec. 2613
A u g s b u r g (Niemcy) 904, 2789
Augusiewicz Sławomir 1889, 2721, wyd.
577
A u g u s t ó w, okr. 1905
Auksztol Jerzy, red. 85, 115
„Auszros” archyvas 2910
Auteri Laura 2834
Awianowicz Bartosz 814
Axer Jerzy, red. 540
Azbelev S. N. 1867
B a b i D ó ł , pow. kart. 1803
Babicz Karolina 839, 1385a, 1386, red. 50
Babiński Jarosław 1152
Babiński Marian 1486
Babnis Maria 231, red. 53
Backhaus Helmut 3452
Baczewski Stefan 1487, 1488
Baczyński Jan 988
Bader Harald 2253
Badowska Anna 1387
Badura Monika 1219
Bagge Sverre 3181, 3329
B a g r a t i o n o v s k zob. Iława Pruska
Baier Rudolf 2423
Bairašauskaitė Tamara 2722, 2931, rec.
2934
Baklanova L. A. 1795
Bakun Maciej 1916
Balbus Tomasz 2932
Balcerek Mariusz 163, 2723
Balcerzak Tatiana 2481
Balčytienė Brigita, oprac. 1873
Baliński Aleksander 1220, 1609
Baliukevičius Lionginas 2911
Baliulis Algirdas, wyd. 2706
Balke Franz 2190
Balkelis Tomas 2933, 2934
Balsys Eduardas 2935
Balsytė Dalia 2935
Baltija v kontekste Severnogo prostranstva
2724
B a l t i j s k zob. Piława
Baltische Literaturen in der Goethezeit
2725
Baltische Studien 20
Die baltischen Lande... 2726
Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai 2700
263
Bambals Ainārs 2936
Banasiak Zofia 2264
Banaszek Łukasz 1410, red. 1410
Banytė-Rowell Rasa 1754
Bańkowska Barbara J. 1258
Baran Bazyli 2182
Baran Maja M. 283
Baranauskas Tomas 347, 1818
Baraniak Anna 704
Baraniak Michał 704, 704
Baranowski Henryk 1489–1491
Barański Andrzej 2210
Barański Marek 949
Barański Marek Leszek, 1492
B a r c z e w o , pow. olszt. 1657
Barczewska Mirosława, red. 997
Barganowski Antoni 643, 704, red. 127,
1479
Bargielska Anna 824
Baric Daniel, rec. 2581
Barkhan Menachem, red. 2961
Barniškienė Sigita 754
B a r n i s ł a w, pow. polic. 2320
Baronas Darius 2727, 2937
Bartczak Anna, red. 2078
Bartel Antja 2482
Bartelik Piotr 421, 422
B a r t h (Niemcy) 331
Barthold Friedrich Wilhelm 2592
Bartholomaeus Anglicus 2587
Bartholomaeus Hoeneke 356
Bartnik Piotr 2522
Barton H. Arnold 3182
Barton-Piórkowska Jolanta 994
Bartosik Krzysztof, oprac. 574
Bartosik Przemysław, red. 99, wyd. 2088,
2093
Bartoszewicz Agnieszka, rec. 571
B a r t o s z y c e 1063
Barycki J. zob. Kawka J.
Barylewska-Szymańska Ewa 152, 1221,
1252, 1696, rec. 1001, wyd. 563
Baryła Tadeusz, oprac. 602
Basanavičius Jonas 2975
Basner Emma 1493
Basner Friedrich Gustav 1493
Bastemeyer Gabriele, oprac. 1448
Bastowska Krystyna 2276
Baszta 21
Bath Matthias 3301
Batóg Włodzimierz 1990
264
Skorowidz
Battail Jean-François 2581
Batūra Romas 1817, 2728
Batyk Iwona M. 853
Baublys Arūnas 1316, 2666
Bauer Hans-Ulrich 2244
Baumane Gunita 2837
B a u s k a zob. Bowsk
Baužienė D. zob. Blažytė-Baužienė D.
Baxter Ian 2938
B a y r e u t h (Niemcy) 193
Bazienė E. zob. Pečeliūnaitė-Bazienė E.
Bąbolewski Lucjan, red. 24
Bączkowski Antoni, red. 102
Bądkowska Justyna 2219
Bądkowski Lech 1494, 2074, 2084
Bąkała Krzysztof, rec. 542
Beba Bożena 644
Bednarczyk Józef, red. 1299
Bednarek Renata 1752
Bednarz Tomasz 2624
Beger Roman 1715
Behr Felix Dietrich v. 2090
Behr Isaschar Falkensohn 2725
B e j n u n y, Beyhnen, Ul‘janovskoe (Rosja)
884
B e k a 1183
Belina Karolina 1222
Belinceva Irina V. 522, 854
Bellegarde Podgurski Franciszek Krzysztof
de 722
Bełkot Z. zob. Chyła-Bełkot Z.
Bendikaitė Eglė 2939, 3083, 3120, wyd.
3083
Benesz Hanna 895
Bengtsson Herman 3429
Benninghofens Frīdrihs 2837
Bense Gertrud 996, rec. 2782
Berestnev Gennadij 827
B e r e z a K a r t u s k a , Biaroza (Białoruś)
241
B e r ë z o v k a zob. Gross Ottenhagen
Bereżecki Mateusz 1495
Berg Anne 3393
Berg E. zob. Westin Berg E.
Berga Tatjana 2729, 2837
Bergau Friedrich Julius Rudolf 1496
B e r g e n (Norwegia) 2596, 3355
Bergholde Agnese 2641
Bergström Carin 3394
B e r l i n 194, 577, 676, 1031, 2094, 2124,
2688, 3111
Bernadotte: det började... 3395
Bernadotte 3395, 3400, 3406, 3440
Bernewitz Adina, wyd. 3057
Bernhardt Katja 815, rec. 1232
Bernotas Rivo 2730
Bernt Notke 2683
Bespalova O. S., oprac. 204
Bessudnova Marina B. 194 (Dokumenty
po istorii), 1867 (Privilegii [...] ordena),
2731 (Priroda pskovsko-livonskich),
2732 (Pskovskie sobytija), 2733 (Staraja
Livonija), 2734 (Velikij Novgorod)
Beszta B. zob. Borowska-Beszta B.
Betiuk Marek 305
Beyer Jürgen 2797
B e y h n e n zob. Bejnuny
B e z ł a w k i , pow. kętrz. 1777
B ę d o m i n , pow. kośc. 604
Będźmirowski Jerzy 1986
B i a ł a P i s k a , pow. piski 1117
Białecka Sylwia 755, 1492, 1700
Białecki Aleksander 687
Białecki Tadeusz 411, 2097, 2467, red. 74
B i a ł k a , rz. 637
B i a ł k i , pow. kwidz. 1602
Białkowska Lidia 271, 645, red. 21
Białkowski Jan, ks. 1497
Białkowski Michał 1417
B i a ł o g a r d 2276, pow. 428, 430, 2336
Białokur Marek 3082
Białowarczuk Marcin 1755
Białuński Grzegorz 396 (Ród [...] Kot Morski), 622 (Bevölkerung u. Siedlung),
1277 ([...] Giżycka o przywilej lokacyjny), 1365 ([...] przywilej dla Pisza), 1756
(Kazimiero Teisingojo), red. 73, wyd.
572
B i a ł u t y, pow. działd. 1118
B i a ł y B ó r , pow. szczecinecki 2082
Biały Leszek 1498
B i a ł y s t o k 585, okr. 2072
B i a r o z a zob. Bereza Kartuska
Bibik Justyna 327
Bibikov Michail V. 2724
Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 22
Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski 23
Bibliotekarz Zachodniopomorski 24
Bieber-Böhm Hanna Elmire 1499
Bieczyński Mateusz Maria 990
Biedrawina E. zob. Sukertowa-Biedrawina E.
Biedrzycka Agnieszka 1703
Skorowidz
Biedrzycki Adam 11, 12
Biegun Iwona 2523
Biela Joanna, oprac. 326
Bielak Jacek 523
Bielak Jan 1757
B i e l a w k i , pow. tczew. 1797
Bielawny Krzysztof 1060, 1118, 1161, 1591
Bielec-Maciejewska Beata 1440
Bielecki Wacław 971, rec. 1409
Bielefeldt Adolf 962, 965, 968
Bieliauskaitė Asta 2642
Bielinowicz Adam 1061
Bielińscy 1500
Bielińska-Majewska Beata 324, 1284
Bieliński Bogdan K. 1500
Bienek Dariusz 2081, 2082
Bieniaszewska Anna 623, 1429
Bieniecki Ireneusz 818, 1986, 1991, 2629
Bieniek A. zob. Mueller-Bieniek A.
Bieniek Maria, rec. 803
Bieńkowska Barbara, rec. 226
Bieńkowska M. zob. Ankudowicz-Bieńkowska M.
Bierca Andrzej 2214, 2361, 2521
Biermann Felix 2115 ([...] spätslawischen
Siedlung), 2298 (Zisterzienser auf Hiddensee), 2475 (Bootsgrab), 2476 (Functions of the large Feldberg), 2477 (Medieval elite)
Biernacki Krzysztof 1032
B i e r z g ł o w o , pow. tor. 885
Bieszk Stefan 770
Biewer Ludwig 131, 2454
Bildende Kunst in Mecklenburg und Pommern... 2190
Bildungskonzepte und Bildungsinitiativen in
Nordosteuropa... 2939
Bilicki Edmund 2311
Billewicz 2660
Biłozór-Salwa Małgorzata 1223
Binaszewska Beata, red. 574
Binerowski Teodor 704
Binkienė Sofija 2913
Binkowska Dagmara 816
B i n o w o , pow. gryfiń. 2296
Biolik Maria 423
Biranowska-Kurtz Alicja 2242, 2417
Birch-Hirschfeld Anneliese 1125
Birecki Piotr 747, 973, 1163
Birgelis Sigitas, red. 107
B i r k a 2481
265
Birkelund Peter 3302
Birkenmajer Aleksander 226
Birkner V. zob. Albrecht-Birkner V.
B i r ž a i zob. Birże
B i r ż e , Biržai (Litwa) 2666, 2721
Bischoff Eva-Maria 1501
Biskup Marian, wyd. 571
Biskup Radosław 843
B i s k u p i e c , pow. nowom. 1177
Biskupowa I. zob. Janosz-Biskupowa I.
Bistere Anita 2656
B i s z t y n e k , pow. bart. 1119, 1184
Bitner-Wróblewska Anna 346, red. 2688
Bitsch Christensen Søren, red. 3260
Bitter Stephan 2975
Bittrich J., fot. 943
Bitwa pod Grunwaldem w historii i tradycji... 1818
Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 28
Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej 25
Biuletyn Historyczny / Muz. w Lęborku 26
Biuletyn Koła Miłośników Dziejów Grudziądza 27
Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego 28
Bizio Krzysztof 2220
Bjarne Larsson Gabriela 3396
Björk Ragnar 3358, red. 3376
Bjørn Madsen Lars 3296
Bjørshol Wærdahl Randi 3330
Blacharska Agata 745
Blacharska Wiktoria 745
Blakiewicz K. zob. Parzych-Blakiewicz K.
Blankenstein Albert Herman Wilhelm 2424
Blaszczyk Erika 587
Blazejewski Hans 1044
Blaževičius Povilas 2940
Blažienė Grasilda 424, 425, oprac. 1789
Blažytė-Baužienė Danutė 2643, 3120
Blinder Jadwiga 2183
Bliujienė Audronė 2582, 2735
Bloch M. zob. Olszta-Bloch M.
Blombergowa Maria Magdalena 1819
Blum-Gliewe Helene 2084
Błaszak Tomasz 2276
Błaszczyk Grzegorz 1820
Bławat Romuald Tadeusz 855
Błażejowski Jerzy 748, oprac. 820
Błażewicz Paweł 946
Błażyński Andrzej, red. 90
Błędowski Piotr 1803
266
Skorowidz
Błyskosz Tomasz 856
B o b b i n (Niemcy) 2293
Bobertz Bernd 412
Bobiatyński Konrad 1886, 2736, 2737, 2738
B o b i ę c i n o , pow. byt. 1803
Bobinaitė Asta 2941
B o b o l i c e , pow. koszal. 267
Bobowik Alfons 1955, red. 76
B o b o w o , pow. starog. 1666
Bobrowicz Andrzej 668
Bobrowski Johannes 426
Bochan Juryj M. 2739
Bochnak Tomasz 1792
Bock G. v. zob. Reineking v. Bock G.
Bock Sabine 2191
Böcker Heidelore 2485, 2593, wyd. 2089
Bockstael Albert, 2190
Bodeck Nikolaus v. 894
Bodeck Valentin v. 894
Boden Ragna 3171, rec. 2725
Bodniak Stanisław 1502
Boeszoermenyi Rulemann P. 2594
Bogacki Michał 185, 3183
Bogatic Wirginia 3221
Bogdan Danuta 722, 746, wyd. 581
Bogdanowicz Stanisław 1130
Bøggild Johannsen Birgitte 3255, red. 3289
Bogucka-Skowrońska Anna 2098
Bogucki Janusz 988
Bogucki Mateusz 1758
Bogucki Ryszard 1294
Boguna Julija 2725
B o g u s z e w o , pow. grudz. 1752
Boguszewska Irena 2457
Böhm H. zob. Bieber-Böhm H.
Bohman Magnus 3397
Bojarowicz Tomasz 2045
Bojarski Jacek 1803
Bojarska-Waszczuk Małgorzata 660
Bolduan Tadeusz 582
Boleman Jan 1503
Bolesław III Krzywousty, ks. pol. 2503
Bolla Sara 146
B o l s z e w o , pow. wejh. 229
Bolton Timothy 2577
Bombi Barbara 2740
Bömelburg Hans-Jürgen 1878, 3171
Bona Sforza d’Aragona, kr. pol. 2862
Bonczkowska Żaneta 400, 537, 1418
Bonczkowski Janusz, wyd. 573
Bondarjuk B. M. 1867
Bonifacio Jan Bernard d’Orii 1504
Bonin 2444
Bonowska Magdalena 2118
Bończa-Bystrzycki Lech 2270, 2425
Boon Piet 3296
Boras Zygmunt 1502, 2426
Borawska Teresa, rec. 203
Borchers Roland 1956, rec. 1322
Borchert Hans Joachim 1337
Borchmann Janina 229, red. 794
Borcke Sidonia v. 2174
B o r c z , pow. kart. 1803
B o r e c z n o , pow. iław. 592, 598, 611,
1120, 1185
Boreschow Bartłomiej 1505
B o r e s z e w o , pow. starog. 1505
B o r g å zob. Porvoo
Bork Jan Gotfryd, ks. 567
Borkowicz Jakub 711
B o r k o w o , pow. gdań. 1803
Borkowski Dariusz 2334
Borkowski Jacek 2142, 2337, 2405
Borkowski Krzysztof 2334
Borkowski Mieczysław 2334
B o r n e S u l i n o w o , pow. szczecinecki
2522, 2523, 2529, okr. 2529
Bornheim C. zob. Carnap-Bornheim C.
B o r n h o l m , wys. 3257
Borodij Eugeniusz, red. 1333
Boroń Piotr 2481
Borowska-Beszta Beata 1722
Borówka Ryszard K. 2387
Borucka Justyna 745, 2076
Borucki Robert 202, 2530
Borussia 29
Boruta-Spiechowicz Mieczysław 2079
Borysowska Agnieszka 1821, 2373
Borysowski Bartosz 2076
Borysowski Stanisław 988
Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława 348,
523, red. 533
Borzyszkowski Józef 510 (Antropologia
Kasz.), 516 (A history of the Kash.), 523
(Ks. S. Keller), 723 (Nieco o [...] samorządności), 756 ([...] literatury kasz.), 817
(Uniw. Gdań.), 1054 (Problematyka hist.
w „Zaborach”), 1234 (Kasz. w Gdań.),
1305 (Kronikarze [...] gm. Karsin), 1544
(S. Fikus), 1585 (R. Klebba), 1586 (A.
Klejna), 1588 (J. Knyba), 1620 ([...]
G. Labuda), 2077 (Kasz. gdań.), 2084
Skorowidz
(Wielkie Pomorze), 2470 ([...] Z. Zielonki), 2629 (Morze w kolędzie), oprac.
1621, 1679, rec. 476, 2186, red. 14, 523,
524, 1305, wst. 1621, 1679, wyd. 582
B o r z y s z k o w y, pow. byt. 196
Bosko Janina 857
Bosse Heinrich 2725, red. 2725
Böttcher Hans Viktor 1393
Böttcher Manfred 1957
Bötticher Eberhard 364
Botulf 3450
B o w s k , Bauska (Łotwa) 2837
Boyen Hermann v. 1506
Boyer Régis 3184
Boyesen Hjalmar H. 3331
Brūzis Rūdolfs 2741
Bračiulienė Ramunė 703
Brahe Per st. 3404
Brand Hanno 3296
Brand Johann Arnold v. 2834
Brandenburg-Ansbach W. zob. Wilhelm v.
Brandenburg-Ansbach
Brandes Johann Christian 2427
B r a n i e w o 230, 806, 807, 1186
Brauer Michael 1062, rec. 570
Braun Krzysztof 1856
Braun U. zob. Küppers-Braun U.
Braunschmidt A. zob. Engel-Braunschmidt A.
Brazaitis Kristina 757, red. 426
Brazauskas Algirdas 2942, 2992
Bredenbach Tilmann 2756
Bregnsbo Michael 3225
Brenda Waldemar 1, 1678, rec. 1161, 1367,
2932, red. 130, wyd. 555, 585
Brendalsmo Jan, red. 3239
Breuning Gustav 1507
Breza Bogusław 794, 1717
Breza Edward 427, rec. 1059, red. 28
Bręczewska-Kulesza Daria, red. 60
B r i j a n s k o e zob. Preussendorf
Bring Ove 3456
Brink Stefan, red. 3241
Brizgytė-Pričenienė Anyta 597
Broda Michalina 1505, 1822
Brodacka Adamowicz 2644
B r o d n i c a 997, 1180, 1187
Brodnicki Mariusz 749
Brodnickie chóry 997
Brodowski Jerzy 1554
B r o j c e , pow. gryfic. 2081, gm. 2081, 2194
Bröllmann 1508
267
Broniarek E. zob. Micke-Broniarek E.
Bronisch Gerhard 2190
Bronisław Jamontt (1886-1957) 1570
Broszko Monika 1759
Browarczyk Antoni 1998
Brück Thomas 356
Brüggemann Karsten 2645, 2943, 2975, rec.
3017, red. 67
Brüggemann Ludwig Wilhelm 362
B r u g g i a (Belgia) 2604
Bruiningk Hermann v. 2975
Bruland Bjarte 3359
Bruliński Zbigniew, oprac. 541
Brūmane-Gromula Ginta 2944
Brunath Rainer 1509
Brunatti Franz Christian 1509
Brundage James A. 350
Brunius Jan 3398
Brunka Mariusz 1483, rec. 1447
Brunon z Kwerfurtu, św. 1087, 1106, 2766,
2829, 2855
Bruns Steffan, oprac. 569
Brunsberg Hinrik 2428
B r u s y, pow. chojn. 808, 1689
Bruszewska-Głombiowska Monika 1160,
1273
Brydak Wojsław, oprac. 1563, red. 83
Brygida, św. 3407
Brzeska Elżbieta 1305
Brzezińska Anna Weronika 313, 646, 745,
888, red. 745
Brzezińska J. zob. Cydzik-Brzezińska J.
Brzeziński Piotr (Bydgoszcz) 858
Brzeziński Piotr (Gdańsk) 200, 1259, 1992,
1993, oprac. 2063
Brzeziński Piotr (Szczecin) 2527
Brzeziński Tadeusz, red. 64
B r z e ź n o W i e l k i e , pow. starog. 1767
B r z e ź n o , dz. Gdańska 607, 1228, 1229
Brzozecki Sławomir 2742
Brzozowska R. zob. Janca-Brzozowska R.
Brzozowska Zofia 2595
Brzozowski Kazimierz 1141
Brzóska Artur 1298
Brzuskiewicz Jerzy, red. 988
Brzustowicz Grzegorz Jacek 2159, 2441
Bubnys Arūnas, oprac. 2991
Buchholz Werner 2190, red. 2726
Buchholz-Todoroska Małgorzata 962 (Sopoccy zleceniodawcy), 963 (Willa E.
Claaszena), 1388 (Zapiski ze spotkań),
268
Skorowidz
1389 (Zoppot [...] als Sommerfrische),
1393 (Hist. sopockiej willi), 1493 (rodziny [...] Basnerów)
Buchowski Krzysztof 2646, 2945, 2946
Buchwald-Pelcowa Paulina, rec. 3374
Buciński Marian, ks. 1510
B u d o w o , pow. słup. 2328
B u d ó w, dz. Złocieńca 2533
Budsławski Józef 1511
Budzyński Józef 1592
Bues Almut 2884
Bugajna Elżbieta 758
Bugajska Karolina 1760
Bugenhagen Johannes 2429
Bujko Anna 661
Buk-Swienty Tom 3303, 3304
Bukaitė Vilma 2947, 2948
Bukevičiūtė Elvira-Julia 157
Bukowski Andrzej 582, 1512
Bukowski Krzysztof 2531-2533
Bulderberg Irena 974
Bulitta Michael, oprac. 1276
Bulsa Marek 2128
Buła R. zob. Kobylarz-Buła R.
Buława Zbigniew 1193
Bułka Anna 202
Bumblauskas Alfredas 1823, 2743
Bumblauskas Mangirdas 2744
Bunkowska Paulina 217
Burbaitė Eglė 180
Burczyk Dariusz 1994
Burdyło Dorian Piotr 668, 1309
Burdziej Bogdan 1671
Bürger Klaus 1499, 1642, 1674, 1513
Das Bürgerbuch der Stadt Tilsit in Ostpreussen 1448
Burkard Dominik 806
Burkhardt Mike 2596
Burlinga Bogdan 1765
Burzyńska-Wentland Lidia 798
Burzyński Marcin 2422
Busch Michael 412, red. 412
Buske Norbert 2271
Busygin A. V. 3332
Butkiewicz Witold 1273
Butkus Zenonas 2949
Butrimas Adomas, red. 2688
Buttar Prit 1958
Büttner Bengt 2485
Buus Henriette, red. 3307
Buxakowski Jerzy 1514, 1680
Buxhoeveden R. zob. Reinhold v. Buxhoeveden
Bužilova A. P. 1890
B y d g o s z c z 56, 60, 150, 197, 1969, 1979,
1997, 2044, 2058, 2061, okr. 60, 616,
618, 620, woj. 114, 680, 747, 1989, 2050,
2063
Bykowska Sylwia 1959
Byrska Helena, red. 2871
Bystrzycki L. zob. Bończa-Bystrzycki L.
Bytautas Saulius 2745
B y t o m 916
B y t ó w 65, 268, 269, 2084, okr. 2095, 2140,
2141, 2479, 2516, 2884, pow. 2490
Caban Wiesław 2950, 2951
Cabouret Michel 3469
Campbell J. zob. Graham-Campbell J.
Čapek ze Sán Jan 1861
Capelle Torsten 3185
Čapenko A. A. 2952
Carnap-Bornheim Claus v. 3186
Carpenter Inta Gale, red. 42
Carpini Claudio 2746
Carstensen Heike 1743
Cartographica Poloniae 187
Casper Birgit 1460
Caune Andris 2747, 2837, 2953
Čečot Ivan, red. 941
Čelebi Ewliyā 1220
Čelkis Tomas, wyd. 2881
Cembrzyński Paweł 662
Cenckiewicz Sławomir 1995, wyd. 546
Centralne Dożynki w Koszalinie w 1975 r.
2085
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej 818
Centrum Szkolenia Straży Granicznej... 1310
Čepaitienė Auksolė 2748
Cepītis Jania 3180
Ceran Tomasz Sylwiusz 1419
Čerenin Oleg V. 1917
Čerkas Boris 1823
Černius Jonas 3076
Černov Viktor E. 2954
Černyšjova Ol’ga V. 3465
Češichin Evgraf V. 2975
C ē s i s zob. Kieś
Cēsu pils 16. gs. beigu revīziju protokoli
2837
Ceynowa Beata 401
Ceynowa Florian Stanisław 772, 1515-1520
Skorowidz
Ceynowa Tadeusz 207, 2276, red. 2276
Chacińska Maja 3243
Chaciński Jarosław 2084
Chajdarov T. F. 1867
Chalimoniuk Krzysztof 1260
Chechłowska Karolina 1433
C h e ł m D o l n y, pow. gryfiń. 2078
Chełminiak Marcin 1996, 2045, oprac. 2045
C h e ł m n o 642, 1180, 1539, 1702, 1844,
diec. 1066-1068, 1075, 1077, 1082,
1089, 1109, 1121, 1122, 1162, gm. 1803,
okr. 617, 619, 647, 747, 885, 1019, 1105,
1158, 1459, 1752, 1768, 1796, 1801,
1804, 1815
C h e ł m ż a , pow. tor. 747, 1166, 1188
Chemperek Dariusz 216, red. 3374
Chęć Adam 1440, 1824
Chętnik Lech 1406
Chinciński Tomasz 1960, oprac. 1989
Chlasta Magdalena 964
Chlebowska Agnieszka 2514
Chlebowski Stanisław 1521
Chlistowski Waldemar 202
Chludziński Andrzej 428 ([...] toponimii
pow. białog.), 429 (Nazwiska mieszkańców miast), 430 (Toponimy [...] pow.
białog.), 2081 (Nazwy miejscowe [...]
Gryfice), 2082 (Nazwy miejscowe gm.
Karnice)
Chłopocka Helena 1522
Chłosta Jan 169 (Odsłonięcie tablicy), 707
([...] Bank Ludowy), 759 (H. Sienkiewicz na Warmii), 803 (Śladami polskich
szkół), 859 (Kom. Ratowania Dawnych
Cment.), 1416 (Tomaszkowo), 1668 (Recepcja [...] twórczości W. Pola), 1695
(O T. Stępowskim), 1904 (Rola [...] Banku Maz.)
Chłosta-Sikorska Agnieszka 1818
Chmieleccy 1523
Chmielecki Franciszek 1523
Chmielińska Marta 1486
Chochlov A. N. 1761, 1890
Chochuł Krzysztof 202
Chodkowska Wiesława 306, 340, 860, red.
296
Chodosowski Z. zob. Czerkas-Chodosowski
Z.
Chodubski Andrzej 535, 1224, 1273, rec.
510, 1253, 1961, 1966, red. 535
Chodyłowa E. zob. Later-Chodyłowa E.
269
Chodyński Antoni Romuald 299, 938
Chojecka Joanna 202, red. 202, 2096
Chojecki Dariusz K. 2122, 2514
C h o j n a , pow. gryfiń. 213, okr. 211, 2078
Chojnacki Hieronim, red. 3243
C h o j n i c e 30, 124, 270-274, 809-811, 886,
887, 1040, 1042, 1056, 1123, 1189, 1190,
1192-1197, 1483, 1679, 1752, 1910,
1944, 2051, dekanat 1191, gm. 1803,
2076, okr. 1056, pow. 523, 1952
Chojnicki Biuletyn Informacyjny „Filomata” 30
Chojnicki Zygmunt 1524
C h o j n i c z k i , pow. chojn. 553
Chojnowski Zbigniew 760 ([...] maz. bajka),
761 (Od biografii), 762 (O. Gerss), 763
([...] piśmiennictwem maz.), 1033 ([...]
czasop. maz.), oprac. 1047
Cholcha Sławomir 1512 (A. Bukowski),
1515 ([...] prac F. Ceynowy), 1516 (F.
Ceynowa), 1517 (F. Ceynowa), 1618 (A.
Labuda), rec. 1519
Chomicki Grzegorz 1825
Chorążyczewski Waldemar, oprac. 850
Choroškevič A. L. 1867
Chowaniec Roksana 1327
Chrabin M. zob. Szumowska-Chrabin M.
Chrispinsson John 2647
Christen Heinrich 3355, 3355
Christensen Lars, rec. 3392
Christensen S. zob. Bitsch Christensen S.
Chrobak Piotr 2079
Chrystian II, kr. duń.,norw.,szw. 2594
Chrzanowski Bernard 2084
Chrzanowski Bogdan 1961, 1984, 1997, rec.
2542
Chrzanowski Robert 1578, 1998
Chrzanowski Tomasz 746, 799, 800, 812,
rec. 1425, red. 746
Chrzanowski Witold 3333
Chudecki Mariusz 1412
Chudziak Wojciech 639 (Hist. osadn. [...]
Gronowo), 1175 ([...] dziedzictwo archeol.), 1303 (Hist. roślinności [...] Kałdusie), 1762 (Miejsca kultu pogańskiego),
1803 ([...] osadniczym w Żółtym), 1803
([...] grodzisko w Kałdusie), 1803 (Wyniki badań [...] w Radaczu), 2478 ([...]
wczesnośredniow. miejsc kultu)
Chudziakowa Jadwiga, red. 1440
Chwietkiewicz Tomasz 1962
270
Skorowidz
Chwin Stefan 1227
Chylewska-Tölle Aleksandra 764
Chyła Adam, red. 1162
Chyła-Bełkot Zofia, red. 851
Cicha Anna 975, 1420
Cicharska Aleksandra 624 (Przemiany demograficzne w Gdyni), 625 (Przemiany demograficzne w Trójmieście), 626
(Przemiany ludnościowe [...] Gdyni), 627
(Sytuacja demograficzna), 628 (Przemiany demograficzne w Gdyni), 1273 (Przemiany demograficzne w Gdyni), 2077
(Stosunki etniczne [...] woj. pom.)
Ciechanowicz Jarosław 2317
Ciechanowicz-McLean Janina 614
Ciechanowski Grzegorz 1986 (Bombardowania Gdań.), 2079 („Zachodniopomorscy” generałowie), 2354 (Bombardowania [...] Polic), 2374 (Szczec. [...]
alianckich lotników), 2534 (Ostatni pułk
artylerii)
Ciechanowski Jakub 1986 (Bombardowania Gdań.), 2354 (Bombardowania [...]
Polic), 2374 (Szczec. [...] alianckich lotników), 2375 (Szczecin pod bombami),
2527 (Operacja Pomorska 1945), 2534
(Ostatni pułk artylerii)
Cielątkowska Romana 1225, red. 2076
Ciemińska Anna, red. 289
Cieniewicz Stanisław, ks. 1162
C i e p l e w o , pow. gdań. 1803
C i e p ł e , pow. tczew. 1803
C i e r z p i ę t y, pow. piski 1198
Ciesielski Czesław, red. 45
Ciesielski Tomasz 1891
Ciesielski Zenon 3221
C i e s z y n 473, 1557
Cieszyńska Hanna 2535
Cieszyński Roman Jan, ks. 1525
Cieślak Robert 2170, red. 2390
Cieślik M. zob. Kamola-Cieślik M.
Cieśliński Adam 2350
Ciganovs Juris 3082
Ciglis Jānis 346, 2749, 2837
Cimochowski Henryk, ks. 1526
Ciołek Renata 402, 403
Čirūnaitė Jūrate, wyd. 2704
Ciszewska Wanda A. 1020, 1524, 1709
Citaviciūtė Liucija, wyd. 828
Civ’jan Tat’jana 2648
Claaszen Ernst August 963, 966, 1393
Clark Terry, red. 42
Clausen Svend 3256
Clemens Petra 2521
Clements Jonathan 3495
Clemmensen Niels 3305
Clerc Louis 3496, 3497
Clunies Ross Margaret 3187
C o a d j u t h e n zob. Koadyuty
Coja Sergejs 349
Coninck-Smith Ning de, rec. 3307
Connecting the Baltic area 3188
Conrades Berthold 1527
Contemporary rural landscapes 2076
Contested and shared places of memory
2649
Conwentz Hugo 1528
Coradello Aldo 588
Corell Synne 3216
Corpus epistularum Ioannis Dantisci. Pt. 4
540
Cosban-Woytycha Stefan 1461
C r a n z zob. Kranz
Creutz Sophie 3491
Crusading and chronicle writing on the medieval Baltic frontier 350
Cruyningen Piet v., rec. 3426
Cvetaeva Elena, red. 941
Čvilytė Agnė 1763
Cybulska E. zob. Rogowska-Cybulska E.
Cybulski Henryk 1456
Cybulski Marek 431 (Kasz. w Trójmieście),
432 (Normalizacja jęz. kasz.), 433 (Obraz
księdza w Słowniku), 434 (Powtórzenia
słowotwórcze [...] Ewangelii), 488 (Powtórzenia słowotwórcze [...] felietonach),
774 (Język dramatów J. Karnowskiego),
oprac. 774, rec. 1028, 1029
Cydzik-Brzezińska Janina 2081
C y g a n e k , pow. nowodw. 523, 888, 1124,
1457
Cygański Janusz 265, red. 946
Cymek Lidia 1282, 1383
Cyrulik Józef 2442
Cyzman Wiesław 2076
Czachowski Hubert 327, 1441, red. 61, 342
Czaika Otfried Bernhard 3399
Czaiński Jacek 2536
Czaja Roman 351 (D. mittelalterliche Livland), 511 ([...] d. Deutschordensstaates),
522 (D. preussischen Städte), 663 (D.
preussische Handel), 664 ([...] commu-
Skorowidz
nication of Prussian), 843 (Zakł. Hist.
Średn.), 1176 (D. Anfänge preussischer
Hansestädte), 1656 (Z. H. Nowak), 1764
(Städte u. Bürgertum), 1826 (D. Krise d.
Landesherrschaft), 1827 (Pismo [...] w
Prusach)
Czajewski Romuald, ks. 1529
Czapczyk Anna 270, 523, 1055
Czapelski Marek 926
Czapiewska Gabriela 2537
Czapiewska Natalia Zofia 1312, 1899
Czapiewski Tomasz 2514
Czapp Wiktor 290
Czarciński Ireneusz 2
C z a r n e , pow. czł. 2522, 2529
Czarnecki Aleksander 146
Czarnecki Krzysztof 861
Czarniecki Stefan 2506
C z a r n o c i n , pow. starog. 1765
C z a r n ó w k o , pow. lęb. 1792, 1803
Czarny Ryszard M. 3243
Czartoryski Adam Kazimierz 1230
C z a s z k o w o , pow. mrąg. 1199
Czechowski Janusz 3498
Czekaj-Zastawny Agnieszka 2322, 2323
Czekalski Stanisław 1841
Czelebi E. zob. Čelebi E.
C z e l i n , pow. gryfiń. 1803
Czepek Ryszard, ks. 1530
Czerep Stanisław 1905
Czerkas-Chodosowski Zygmunt, ks. 1531
C z e r n i c e , pow. złotow. 2294
C z e r n i e w o , pow. gdań. 731
Czernik Lechosław 2221
C z e r s k , pow. chojn. 1940
Czerwińska Roksana, oprac. 632
Czerwiński Daniel 1999
C z e r w o n y D w ó r , pow. olecki 1200
Cześnik L. zob. Piotrowska-Cześnik L.
Członkowie Konwentu Polonia 2868
Członkowie Rady Muzeum Okręgowego w
Toruniu... 327
C z ł u c h ó w 275, 2321, okr. 523, 553, pow.
2132
Czok Claudia 2222
Czonstke Karolina 3257
45 [Czterdzieści pięć] lat Rocznika Koszalińskiego 80
Czuma Hubert, ks. 2571
Czuryło Koźma 535
Czuwaj Gdynio 589
271
Czwołek Arkadiusz 1063
Czyszkiewicz Ryszard 2538, 2562
Czyżniewski Marcin, oprac. 849
Ćwikałowska Anna 1226
Daenell Ernst 2597
Dahl Gina 3334
Dahl Hans Fredrik, rec. 3300, red. 3306,
3320
Dahlbergh Erik 3418
Dahlenburg Birgit 2190
Daiga Jolanta 2837
Dainius Elertas, wyd. 2880
Dajnowicz Małgorzata 2955
Damgaard Peter 3258
Damme Carl Friedrich 871
Damrot Konstanty, ks. 1532
Daniel Józef 647
Danielewicz Stanisław 998, 999
Danielsson Tommy 3323
Danilewska Katarzyna 648
Daniluk Jan 1963, rec. 1692
Der dänische Gesamtstaat 3259
Danish towns during absolutism 3260
Dannenberg Hans-Dieter 410
Danske korstog 3261
Danske tilstande – norske tilstande 3306
Dantyszek Jan, bp 384, 540, 786
Danziger Identitäten 1227
Dargacz Janusz 200 (Artefakty [...] po KW
PZPR), 965 (Sopockie inwestycje), 1228
(Początki kąpieliska [...] Brzeźnie), 1229
(Zakład kąpielowy w Brzeźnie), 1906
(Nadzór policji pruskiej), 1964 (Konfiskata majątków pol. w Sopocie), 2629
([...] Zakł. Balneologicznego w Sopocie),
red. 50
Dargel Justyna 1533
D a r k e h m e n zob. Darkiejmy
D a r k i e j m y, Darkehmen, Ozersk (Rosja),
okr. 1477
D a r ł o w o , pow. sław. 276, 2081, 2099,
okr. 429
Daszkowski Eugeniusz A. 2188
Daten zur kulturellen und wirtschaftlichen
Lage der Deutschen... 2956
Dauchert Helge 2957
D a u g a v p i l s zob. Dyneburg
Daugiareikšmės tapatybės tarpuerdvėse 1900
D a u g m a l e (Łotwa) 2904
272
Skorowidz
Daukšte Vija 2939
Daunicht Hans-Jürgen 2212
Dawidowicz Marcin 976
D ą b k i , pow. sław. 1803, 2322-2327
D ą b r o w a C h e ł m i ń s k a , pow. bydg.,
gm. 1803
Dąbrowska B. zob. Kos-Dąbrowska B.
Dąbrowska Danuta 2170, 2376
Dąbrowska Marta 2076
Dąbrowski Bartosz 2435
Dąbrowski Henryk P. 1196
Dąbrowski Marian 2430
Dąbrowski Stefan 1938
D ą b r ó w n o , pow. ostr. 1177, 1201, 1202
De La Gardie P. zob. Gardie P.
Debata robotników z Gierkiem 2086
D e b r z n o , pow. czł. 553
Deecke Klara 629
Degen Robert 1676
Degn Ole 3296, red. 3296
Deisch Matthäus, 914, 1223
D e j m a , rz. 668
Dekanaty i parafie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 48, 2272
Dekański Dariusz Aleksander 352, polem.
352
Delińska A. zob. Galińska-Delińska A.
Demczuk Mirosława 535
Demel Bernhard 512
Demereckas Kęstutis 1313
D e m m i n (Niemcy) 135, 2191
Dempniak R. zob. Gałaj-Dempniak R.
Denkiewicz-Szczepaniak Emilia 843
Dennig 2335
Depta Z. zob. Lewicka-Depta Z.
Derdowski Hieronim 1534
Derlatka Tomasz 765
Dettlaff Danuta 958, 1064
Dettlaff Jan P. 1064
Deutschsprachige Literatur im Baltikum...
2958
D ę b i n a , pow. gryfiń. 1803
D ę b n i c a K a s z u b s k a , pow. słup., gm.
2328
D ę b o w a Ł ą k a , pow. wąbrz. 566, 1752
Diariusze wyprawy hetmana litewskiego
Lwa Sapiehy... 541
Didžpetris Vytautas, red. 2833
Dieckert Kurt 1965
Dieckmann Christoph 2959, rec. 3050
D i e p p e (Francja) 2529
Diethmar v. Merseburg 2766
Dini Pietro Umberto 435, 436
Diplomatarium Norvegicum. Bd. 23 3324
Dirveiks Ilmārs 2837
Długokęcki Wiesław 896, 1252, 1879, 2074,
rec. 730, 1372
Długońska Barbara 236
Długosz Jan 542, 543, 1757, 1818, 1843
Długosz Kazimierz 437
D o b e r a n (Niemcy) 1154
D o b i e s z e w o , pow. słup. 2328
Dobiszewska Magdalena 718
D o b r a , pow. łob. 2081
D o b r e M i a s t o , pow. olszt. 75, 580, 889,
1017, 1125, 1204-1206, 1475, 1662, gm.
1203
Dobroczek Birthe 2190
Dobroński Adam Cz., rec. 1905, 1937
Dobrosielska Alicja 170, 732
D o b r o v o l ’ s k zob. Pilkały
Dobrowolska-Kierył Marta 862
Dobry Artur 300
Documents on the Lithuanian council...
3083
Döhler Rüdiger, red. 830
Dokumentacja procesu informacyjnego Wacława Leszczyńskiego... 544
Dokumenty 200
Dolatowski Dariusz 1343
Doll D. zob. Himmele-Doll D.
D o l l k e i m zob. Kowrowo
Dołowy-Rybińska Nicole 438
Dom Plastyka 988
Domańska Hanna 1535
Domański Grzegorz 1792
Domaradzka Sylwia 1366, 1772
Domasłowski Jerzy 946
Dominik Konstantyn, bp 1081, 1082
Domino Jerzy 523, 615, 1177, 1457
Domino W. zob. Rynkiewicz-Domino W.
Domke Radosław 2539
Donecker Stefan 350, 2750
Dönhoff Marion 1536, 1537
Donimirska Maria 590
Dorawa Marian 977
Dorbach Kinga 353
D o r b i a n y, Durbe (Łotwa) 2880
Dorna Maciej 1582
Dorobek naukowy i dydakt. tor. ośrodka archiwistyki 750
Skorowidz
D o r p a t , Tartu (Estonia) 151, 2581, 2724,
2726, 2730, 2772, 2784, 2799, 2857,
2868, 2882, 2914, 2939, 2975, 2986,
3101, 3144, 3145
Dorszewski Przemysław 1462
Dørum Knut 3225, 3335
Douzette Louis 331
Dowgiałło Bogna 1234
D r a g a c z , pow. świec., gm. 705
D r a w s k o P o m o r s k i e , okr. 2203
Drączkowski Andrzej 327, 988
Drechsler Ute S., red. 16
Drej Szymon 2751
Dreyer-Eimbcke Oswald 413
D r e z n o (Niemcy) 2197
D r i c ā n i zob. Drycany
Driscoll Matthew James, wst. 3328, wyd.
3328
Droste Heiko 3188, red. 3188
Drozd Alicja 1803
Drozd Jarosław 1261, 1918, 2629
Drozd Roman, rec. 1071
Drozd-Lipińska Alicja 325
Drozdowski Krzysztof 1498
Drozdowski Marian 2426
Droździel M. zob. Litwinowicz-Droździel
M.
Drożdż Anna 665, 666, 745
II [Drugi] Dzień Kaszubski w Szczecinie
2077
Družinina Ol’ga A. 630
D r w ę c a , rz. 619
D r y c a n y, Dricāni (Łotwa) 3008
Drygas Aleksander 714, 1688
Drywa Danuta, oprac. 588
Drywa Zbigniew Antoni 2431
D r z e w i c z , pow. tuch. 1573
Drzewiecki Andrzej 2629, red. 1985, 1986
Drzewiecki Klemens 1843
Drzeżdżon Roman 489
Dubanowicz Wanda 1538
Dubarry Dominique 2650
Dubas-Urwanowicz Ewa 2884
Duber Paweł, rec. 1576
Dub’eva Ljudmila 2975
D u b i n g i a i zob. Dubinki
D u b i n k i , Dubingiai (Litwa) 2781
Dubojski Mariusz 2246
Dubonis Artūras 2727, 2752
Dubowik Henryk, red. 2695
273
Duchlińska A. zob. Naruszewicz-Duchlińska
A.
Duchnowski Tomasz Marcin 897
Duczko Władysław 3189
Duda Daniel 823 (Wydz. Nawigacji), 1487
([...] S. Baczewski), 1488 (S. Baczewski), 1495 (M. Bereżecki), 1549 ([...] A.
W. Garnuszewski), 1558 ([...] D. Gonera), 1580 ([...] A. Karweta), 1664 ([...] R.
Pietraszek), 1737 ([...] L. Wikotorowicz),
1919 (Gdy wybrzeże Bałtyku)
Duda Tomasz 2296
Duda Wojciech 1227
Dudek Antoni 1836
Dudek Marianna 2540
Dudek Zbigniew 2540
D u d k a , pow. giż. 1207, 1208
Dudra Stefan 1065, 2273
Dudzik Sebastian 990
Dudzińska Kinga 3098
Dudź Jerzy 321, 2406, red. 104
Duksa Piotr, rec. 1061
Dulewicz Kazimiera, wyd. 2099
Dulewicz Stanisław 2099, 2099
Duličenko Aleksandr D. 439
Dumanowski Jarosław 843
Dunin-Wąsowicz Krzysztof 591
D u r b e zob. Dorbiany
Durka Włodzimierz 2562
Dutkowski Jarosław 404
XX [Dwadzieścia] lat Kasz. LO w Brusach
808
25 [Dwadzieścia pięć] lat działalności Koła
Miłośn. Dziejów Grudziądza 1285
Dworaczyk Marek 1803 ([...] osadzie w Dębinie), 2081 ([...] badań archeol. [...] pow.
gryfic.), 2082 (Średniow. Płoty), 2144
(Water [...] Kołobrzeg), 2354 ([...] początki Polic), 2387 (Szczecin wczesnośredniowieczny), 2412 ([...] osadzie w Ustowie),
2481 (Próba lokalizacji [...] grodzisk)
Dworakowski Jacek 697, red. 78
Dyakowska Julia 2100
Dybaś Bogusław 843, 2753, 2884, rec. 2737,
red. 118
D y b b ø l (Dania) 3304
Dygdała Bogusław 1066, 1067
Dygdała Jerzy 354 (Z doświadczeń edytora), 1067 ([...] fundacje sakralne), 1230
(Z życia towarzyskiego [...] w Gdań.),
1561 (Danziger Einkäufe), 1892 (Jeszcze
274
Skorowidz
o nazwach [...] Prus), wyd. 562
Dymek Benon 1856
En dynasti blir till 3400
D y n e b u r g , Daugavpils (Łotwa) 2736,
2738, 2965, 2984), okr. 3062
Dyrbye Martin, red. 221
Dyrektorzy Inst. Hist. i Archiw. 843
Dyskusja z konferencji „Wojna o akta” 200
Dyszak Andrzej S., red. 56
Dzenis Agris 2837
Działalność edukacyjna 270
Działalność Muzeum Okręgowego w Toruniu... 326
D z i a ł d o w o 890, 891, 1209, okr. 1210
Działowscy 395
Działyńscy 2432
Dziasek Jan, red. 2871
Dziechciowski Tadeusz 2101
Dziedzic Stanisław 1828, 2960
Dziedziul Alfred Rudolf Jan 1539
Dziekanowski Piotr 2084
Dzienis Helena 1562, 1566, 1567
D z i e r z g o ń , pow. sztum. 686
Dzierżawcy, literaci, posłowie 1765
90 [Dziewięćdziesiąt] lat szkół muzycznych
w Toruniu 841
Dzięcielski Marek 2479, 2480
Dzięgielewski Roman 1504, wyd. 567
Dzisko-Wadas Grażyna 1601, 1637
D z i w n ó w e k , pow. kamień. 2524
Dzjarnovič Aleg I. 1867, 1872
D ź w i e r z u t y, pow. szczyc. 1474
Dźwigał Magdalena 211
D ź w i n a , rz. 2867, 2904
D ź w i r z y n o , pow. kołob. 2142
Ebert Martin 2274
Ebreju iznīcināšana Latvijā 2961
Ecclesiae ornatae 863
Echa Przeszłości 31
Eckardt Julius 2975
Eckert Rainer 181
Eder Maciej, oprac. 3374
Edvinsson Rodney 3401
Edwarczyk Joanna 1034
Eellend Johan 3457
Eggert Johann Ephraim 199
Eglitis Daina Stukuls 2962, 2963
Egremont Max 513
Ehrensteen 3473
Ehrensvärd Augustin 3486
Ehrensvärd Ulla, oprac. 187
Ehrich Susanne 1021
Eichendorff Benedikt Karl Joseph 776,
1540
Die Eide der pommerschen Müller 2087
Eide Martin, red. 3320
Eihmane Eva 2598
Eiken H.-J. zob. Pölking-Eiken H.-J.
Eimbcke O. zob. Dreyer-Eimbcke O.
Eimer Gerhard, red. 863
Eintragungen von Frau Amtsrat Pauline
Wundsch... 1744
Eisele Mieczysław 1541
Eisler Jerzy 2000
Ejankowski Jan, red. 1971
Ekdahl Sven 355 ([...] Cronica conflictus),
1829 (Bitva pad Tannenbergam), 1830
([...] d. Schlacht bei Tannenberg), 1831
(D. Schlacht bei Tannenberg), 1832 (The
treatement of prisoners), 1841 (Bitwa
pod Grunwaldem), oprac. 576
Ekedahl Nils, red. 3400
Ekker Mette Gismerøy, wyd. 3356
Ekskluzywne życie - dostojny pochówek
2481
Eksmisja księdza Tadeusza Moskala z plebanii w Łubnie 2088
E l b l ą g 32, 95, 136, 277-281, 394, 535,
537, 584, 605, 662, 745, 892-894, 904,
925, 992, 1003, 1088, 1126-1128, 1176,
1211-1216, 1438, 1750, 2036, 2037,
2045, 2067, 2481, gm. 1296, okr. 523,
pow. 193, 2019, woj. 2063
Elbląskie Studia Muzealne 32
E l d e n a (Niemcy) 2295
Elertas Dainius 2880, rec. 2691
Elias Otto-Heinrich 2958, red. 2725
Eliassen Finn-Einar 3336, red. 3239
Elisabet, ks. szw. 3399
Eloranta Jari, red. 3471
Elsner Irena, oprac. 1468
Elsner Józef 1006
Elsner Karolina 1006
E ł k 76, 96, 797, 812, 995, diec. 52, pow.
440, 1936
Enemark Poul 3296
Engel-Braunschmidt Annelore 2123, rec.
2958
Engelhardt Juliane 3262, 3263
Engemann Iris 1231
E n g i (Szwajcaria) 1470
Skorowidz
Engman Max 3475
Erb Andreas 2184
Erben Karel Jaromír 1520
Ericson Wolke Lars 3370, 3402, 3403, rec.
3451
Eriksson Bo 3371, 3404, rec. 3449
Eriksson Fredrik 3457
Erinnerungsmetropole Riga 2912
Ērmanis Pēteris 3046
Ersland Geir Atle, rec. 3197
Eryk Magnusson, ks. szw. 3429
Esmark Kim, red. 3191
Espagne Michel 2581, red. 2581
E s s e n (Niemcy) 1167
Estonia since 1944 2964
Etting Vivian 3264
Eugeniusz III, papież 1765
Evans Helena P. 3499
Evenius Sigismund 2834
Everatt Joseph, wyd. 2911
Evertsson Jakob 3405
Evju Håkon 3265
Evrei v Daugavpilse 2965
Ewangelicy w Toruniu... 1163
Ewers Gustav 2975
Ewertowski Stefan, red. 95
F a b i c h A . zob. Ruiken-Fabich A.
Fabricius Dionysius 391
Fabricius Møller Jes, rec. 3303, 3304
Fabrykant M. C. 1872
Faensen Bertram 864, 884, 942
Fahrenheit Daniel Gabriel 1542
Falck Florian, ks. 1133
Falk Alfred 167
Falkdalen K. zob. Tegenborg Falkdalen K.
Falke Otto v. 1215
Falkowska K. zob. Pękacka-Falkowska K.
Famielec Monika 440
Familjen Bernadotte 3406
Fankidejski Jakub 1068, 1121
Farbregd Oddmunn 3350
Farenheid Fritz v. 884
Farin André 2485
Fassbinder Stefan, rec. 2298, 2331
Fecker Carsten, red. 17
Fedoruk A. V. 1867
Fedosova El‘mira P. 2754, 3476
Feest David 2966, 2967
Feininger Lyonel 2078
Felder Björn M., rec. 2980
275
Fem källor fran den svenska reformationstiden i Finland 3474
Fendrich Bruno 1543
Fennell Trevor G., rec. 426
Fenrych Przemysław 2312
Fenrych Zofia 2313, 2399
Ferberg Nils, rec. 3039, 3160
Ferm Olle 3407
F e r r a r a (Włochy) 845
Fethke Jutta 303
Figura-Osełkowska Emilia 1920
Fijałkowska Izabela 936, 937
Fijałkowski Jan 668
Fikcja czy rzeczywistość? 2377
Fikus Stefan 1544
Filip Juliusz, ks. wołog. 2507
Filip Krzysztof 1390, 2063
Filipkowska A. zob. Wojewnik-Filipkowska
A.
Filipkowski Janusz 1662, red. 75, wyd. 580
Filipowiak Władysław 2433
Filipowiak Wojciech 2481
Filjuškin Aleksandr I. 1867, 2755, 2756,
2845, red. 1867
Finckenstein Ottfried v. 788
Finland mellan öst och väst 3477
Fiodor I Rurykowicz, car ros. 2615
Fircks Klaus-Dieter v. 2423
Firsovs Jaroslavs 2968
Fischer Hubertus 2510
Fischer Johann 2806
Fischer Mary, tłum. 564
Fišman Olga 345
Fiuk Piotr 2399
Fleming Paul 2834
Flemming Jens 2511
F l e n s b u r g (Niemcy) 2609, 3290
Fleszarowa-Muskat Stanisława 1545
Flik Józef 327
Flinik Joanna 2084
Flis Stanisław 200, 523, red. 200
Flisikowska Anna 766
Flo Idar, red. 3320
Florek Piotr 3408
Florja Boris N. 2599
Florkowski Constanty 1546
Fogelberg Paul, red. 3477
Folia Scandinavica Posnaniensia 33
Folia Toruniensia 34
F o l s ą g zob. Folząg
Foltyn Rafał 311
276
Skorowidz
Foltyn-Gubrynowicz Halina 1547
Folwarniak Marek 405
F o l z ą g , pow. tor. 1803
Fonferek Joanna 278, 1300
Fonnesberg-Schmidt Iben 350
Fontane Theodor 2174
Ford Aleksander 1818
Forgotten pages in Baltic history 2651
Forler Dominik 2352
Forselius Johannes Haquini 2797
Forssberg Anna Maria 3409
Første verdenskrig ved Tunestillingen 3307
Forstenau Christoph 356
Förster Kaspar 1007
Förster Thomas 2600
Franciszek, ks. pom. 2197
Francke August Hermann 2806
Frandsen Karl-Erik 2601, 3266, rec. 3207,
3260, 3270, 3281, 3287
Frandsen Steen Bo 3267
Frankel Maria 2448
F r a n k f u r t / O . (Niemcy) 522
Frankowska-Makała Monika 315
Franz Maciej 1986, 2629
Franzén Bo 3410, polem. 3410
Frącek Zachariasz 523
Frąckowiak Anna 1746
Frąckowiak Maksymilian 1410
Frąckowiak Maurycy 2439, oprac. 1564
Frąckowska Anna 1508
Frączek Adriana 535
Frelichowski S.W. zob. Stefan Wincenty
Frelichowski, bł.
Frevert Walter 1382
Frey Jan Antoni 876
Frey Katrin 2245
Freylinghausen Johann Anastasius 996
Friedeborn Paul 2373
Friedrich der Grosse, Johann Gottfried Schadow... 2222
Friedrich Jacek 898, 1232, 1583
Friedrich Karin 1880
Friedrich v. Sachsen, w.m.krz. 1548
Friisberg Claus, rec. 3317
Fritz Birgitta, rec. 3218
Froehlich Edward 592
Frog 3180
Fröjmark Anders, rec. 3407
F r o m b o r k , pow. bran. 205, 1129
Frömel Johann 1634
Frühling Julius Wilhelm 1007
Fryda Marian 523, wyd. 553
Frydenlund Bård 3225, red. 3253
Fryderyk II Wielki, kr. pr. 944, 2222
Fryderyk V, kr. duń., norw. 3293
Fryderyk Wilhelm I, el.brand. 1886
Fryderyk Wilhelm I, kr. pr. 2484
F r y d r y c h o w o , pow. byt. 1725
Fuchs Klaus, oprac. 2908, tłum. 2908, wyd.
2956
Fudge John D. 3296
Fudzińska Ewa 1803
Fudziński Mirosław 1767, 1792, 1803, red.
1792, 1803
Fudziński Piotr 667 ([...] gosp. ludn. kult.
pom.), 1766 (Kult. pom.), 1767 ([...] badania [...] w Brzeźnie Wielkim), 1792
(Przemiany [...] kult. pom. [...] Pojez.
Starog.), 1792 (Przemiany [...] kult. pom.
[...] Pojez. Kasz.), 1803 (Osada [...] w
Cieplewie), 1803 (Badan. [...] w Koleczkowie), 1803 ([...] badan. [...] w Borkowie), 1803 ([...] osada w Juszkowie)
Fuglesang Signe Horn 3190
Fülberth Andreas 2969, rec. 2692, 3092
Funck Markus T. 2247
Fure J. zob. Sem Fure J.
Furier Andrzej 2171
Furmańska Katarzyna 2
Gabrys Juozas 3464
Gackowski Jacek 1752, 1768, red. 1752
Gade Kari Ellen, red. 3231
Gadomska Wiesława 865
Gagua Ruslan B. 1833, 1872
Gaigalaitė Aldona 2970, 2971, rec. 2833,
3025, 3042
Gailius Barnardas 2972
Gajewska A. zob. Kroplewska-Gajewska A.
Gajos Robert 2001
Gajowniczek Tomasz 832, 1203
Gajownik Tomasz 2973
Gal’cov Valerij I. 522
Galij-Skarbińska Sylwia 842
Galińska-Delińska Anna 1547
Galiński Tadeusz 2109
Galvanauskas Ernestas 3018
Gałaj-Dempniak Renata 2399
Gałczyński Konstanty Ildefons 761
Gałędek Michał 2974
Gałka Bogusław, rec. 2318
Gancewski Jan 170
Skorowidz
Ganowiak Henryk 1273
Gansum Terje, red. 3239
Gänzle Stefan 2002
Gapiński Tadeusz 1441
Garbe Irmfried 2485, red. 2485
Garczyński Władysław 2433
Gardie Pontus de La 1867
G a r d n o , pow. gryfiń. 2296
Garleff Michael 2651 (The historiography
of P. Schiemann), 2652 (Baltikum), 2939
(Höhere Bildung in den Ostseeprovinzen), 2958 ([...] Kultur d. Baltikums),
2975 (J. Eckardt), red. 40, 2670
Garliauskas Vidas 441
Garnicka Jolanta 2209
Garnuszewski Antoni Walerian 1549
Garstkowiak Krzysztof 1550
Gaver, ritualer, konflikter 3191
Gawęcka Barbara Maria 978
Gawron A. zob. Uciechowska-Gawron A.
Gawron Mirosław 1273, red. 125, 1273
Gawrońska Emilia, red. 48
Gawrońska Joanna 1755
G a y l e zob. Białka, rz.
Gaziński Radosław 2378, 2399, 2407
Gazzoli Paul 3268
G ą b i n , Gumbinnen, Gusev (Rosja), okr.
1370, 1477
Gąsior Małgorzata 2003, 2004
Gąsiorowski Andrzej (1935- ) 1233
Gąsiorowski Andrzej (1950-) 1658, 1921,
1966, 1984, red. 1322
Gąsiorowski Eugeniusz 1440
Gąssowska Maja 2757
G d a ń s k 35, 36, 37, 53, 77, 97, 98, 109,
137, 152-156, 190, 191, 198-200, 210,
219, 231-238, 282-290, 332, 361, 364,
401, 404, 405, 431, 501, 522, 523, 535,
537, 546, 547, 549, 550, 557, 558, 561,
563, 567, 593, 596, 603, 604, 606, 607,
625, 662, 678, 687-696, 727-730, 737,
745, 748, 749, 751, 766, 775, 781, 782,
786, 813-817, 819-822, 839, 866, 871,
895-925, 968, 999, 1001, 1003, 1006,
1007, 1011, 1013, 1023, 1037, 1041,
1130-1136, 1138, 1139, 1176, 1217,
1219-1257, 1273, 1389, 1493, 1503,
1504, 1509, 1521, 1538, 1540, 1542,
1543, 1547, 1559, 1561, 1562, 1566,
1567, 1609, 1615, 1638, 1641, 1643,
1653, 1658, 1670, 1675, 1684, 1688,
277
1690, 1692, 1696, 1704, 1715, 1723,
1726, 1728, 1739, 1751, 1765, 1792,
1803, 1867, 1884, 1891, 1898, 1921,
1925, 1929, 1933, 1939, 1942, 1943,
1953, 1963, 1967, 1985, 1986, 1990,
1992, 1993, 1995, 1998, 2000, 2008,
2018, 2023, 2024, 2026, 2031, 2038,
2049, 2056, 2066, 2068, 2070, 2074,
2077, 2514, 2581, 2594, 2688, 3221,
3369, archidiec. 63, 92, 481, 1137, 2074,
diec. 1162, okr. 457, 535, 547, 587, 593,
633, 723, 801, 907, 1095, 1105, 1160,
1279, 1968, 1972, 2021, 2025, pow.
1371, woj. 85, 115, 568, 627, 856, 882,
1464, 2047, 2057, 2063, 3243
Gdański fenomen 1234
Gdański przemysł okrętowy w dokumencie
archiwalnym 688
Gdański Rocznik Ewangelicki 35
Gdańskie Studia Muzealne 36
Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne 37
G d y n i a 78, 125, 140, 201, 239, 291, 431,
523, 589, 624-626, 628, 679, 697-701,
823, 824, 916, 926-935, 967, 999, 1037,
1138, 1139, 1140, 1250, 1258-1275,
1462, 1469, 1539, 1554, 1558, 1664,
1749, 1916, 1918, 1982, 1984-1986,
1992, 2000, 2026, 2062, 2068, 2629
Gebhardt James F. 3195
Gegner 1551
Gegner-Sünkler Irmi 1551
Gehrmann Klaus, red. 2222
Geiss Jürgen 240
Geisteswissenschaften und Publizistik im
Baltikum... 2975
Geležies amžius 2758
Gelumbeckaitė Jolanta 2759
Gembicki Wawrzyniec, bp 1075
G e n e w a (Szwajcaria) 2529
Genienė Zita 1922
Gentzkow Nicolaus 2089, 2089
Genzelis Bronislovas 2976
G e o r g e n b u r g 1776
Gerard Labuda (1916-2010) 1621
Gerber Simon 2760
Gerhard Schmidt 1872-1946 866
Gerhards Guntis 2761
Gerlich Marian Grzegorz 1856
Gerss Marcin 796, 1552
Gerss Otto 762
Gerstmeier Markus 2726
278
Skorowidz
Gerulaitienė Vilija, wyd. 2782
Die Geschichte der Geographie an der Universität Greifswald 2175
Geschichtsschreibung im mittelalterlichen
Livland 356
Gessner 1553
Gessner Wilhelm, oprac. 1553
Getka-Pesta Sylwia, rec. 1291
Getkant Friedrich 214
Geverts K. zob. Kvist Geverts K.
Gębczyńska-Janowicz Agnieszka 523
Ghosh Shami 3318
Gibczyński Maciej 2481
Gibczyński Wojciech 406
G i d l e , pow. radomszczański 241
Gidlöf Birgitta 192
Gieda Aurelijus 2880
Giedroyciowie 2895
Giedymin, w.ks.lit 2775
Giedyminowicze 2877
Gierek Edward 2086
Gierlasiński Janusz 2223
Gierlich Ernst, red. 863
Gierowska-Kałłaur Joanna 2977
Giersz M. zob. Gerss M.
Giertych Jędrzej 1985
Gieszczyńska Renata 2005
Gieszczyński Witold 2006, 2007, red. 31
G i e t r z w a ł d , pow. olszt. 1141
Giętkowski Mirosław 1923
Gilewska Ewa 745
Gill Edward 1554
G i ł a w y, pow. olszt. 1276
Gimon Timofej V. 2583
Gimžauskas Edmundas, rec. 1937
Gintnere Jānis 2978
Gintnere Uļa 2978
Girininkas Algirdas 2880, red. 2713
Girsztowt Aleksandra 537
Giza Czesław, ks. 1555
Gizińska Małgorzata 279
Giziński Piotr 537
G i ż y c k o 555, 578, 1047, 1277, pow. 1463
Gjelsten Roald 3368
G l a r u s S ü d (Szwajcaria) 1470
Gleichen H. zob. Hermann v. Gleichen, bp
Glenthøj Rasmus, red. 3253
Gliewe H. zob. Blum-Gliewe H.
Gliniecki Tomasz, rec. 1771
Gliszczyńska Anna 442
G l i w i c e 916
Glosarium wyrazów i zwrotów ze średniowiecznych źródeł pruskich 443
Glück 2806
Glück Ernst 2806
Glück Helmut 2806
Gluza Irena 1752
Gładkowski Zygfryd, oprac. 1354
Gładysiewicz Aleksandra 312
G ł ę b o k i e , pow. draw. 2532
Głogowska Helena 535, 1273, red. 125,
1273
Głogowski Paweł 1407
Głombiowska M. zob. Bruszewska-Głombiowska M.
Głosek Marian 1421, 2379
Głowacka Natalia 1440
Głowacka-Sobiech Edyta 1834
Głowińska Anna 3
Główczyński Jacek 2008
Głuszek Tadeusz Jacek, ks. 1556
Gnat-Leśniańska Agnieszka 249
G n i e w, pow. tczew. 1142, 1143, gm. 1803
Gøbel Erik 3296
Gochniewski Albert 2008
Godek Sławomir 2762
Godłowski Kazimierz 2496
Godunow Borys, 2615
Goedeke Johannes 593
Goeres Erin Michelle 3192
Goerke Angelika 1369
Goethe Johann Wolfgang v. 2725
Gogol Krzysztof 290
Gol’din Semen 2979
Golec Józef 1557
G o l e n i ó w 2101, 2329
Goliński Zbigniew 1606
Golon Mirosław 1333
Goltz Henning Berndt v.d. 322
Golubev O. E. 1867
Gołąbek Eugeniusz 444
Gołdyka Leszek 2562
Gołębiowska Joanna 1803
G o ł ę b i e w o , pow. nidz. 1278
G o ł ę b i e w o W i e l k i e , pow. gdań. 1279
Gołota Janusz 1351
Gołubicki Bogdan 2145
Gomet Doriane 2529
Gomółka Krystyna, rec. 1996
Gonciarz Dawid 263
Gonera Daniel 1558
Goral Zdzisław 2079
Skorowidz
Gorek Przemysław 946
Gornig Gilbert H., red. 1393
Gorycki Leszek 1818
Goryński Grzegorz 1235, 2009, 2010, rec. 45
G o r z ę d z i e j , pow. tczew. 1280
G o r z ó w W i e l k o p o l s k i 2290
Gosieniecka Anna 1559
Goss Alojzy 988
G o s t k o w o , pow. tor. 1281, 1803
G o t l a n d i a , wys. 2724, 2795, 3179
Gotowko Piotr 178
Gottzmann Carola L. 2958, red. 2958
Goździk Lechosław 2434
G ó r a C h e ł m s k a 2119, 2167, 2168, 2283
Górczyńska Anna 919
Górniewicz Józef, red. 837
Górniewicz Lesław 2435
Górska Liliana 137, 1236
Górska Magdalena, oprac. 1606
Górski Karol 1560
Góryński Marek 631
Górzyńska Agnieszka 1440, 1769
Górzyński Tomasz 1440, 1769
Grabarczyk Tadeusz (1946- ) 1279, 1770
Grabarczyk Tadeusz (1966- ) 1818
Grabiszewski Marek 616
Grabkowska Maja 1237
G r a b o w o B o b o w s k i e , pow. starog.
1282
G r a b o w o , dz. Szczecina 2399
Grabowska Natalia 1056
Grabowski Adam Stanisław 545, 545, 1561
Grabowski Jan Piotr 2084
Grabowski Janusz 343
Grabowski Klaudiusz 153, 523
Grabowski Piotr 414, 415
Grabowski Włodzimierz 1286
Graduszewski Lech 197
Gräfe Karl-Heinz 2980
Graff Tomasz 1069
Graham-Campbell James, red. 3228
Graichen Gisela 2602
Grajewski Grzegorz 2455
Gram-Skjoldager Karen 3308
G r a n o w o , pow. choszcz. 2159
Grasser Konrad 987
Grassmann Hermann 2436
Grau Stephan 235
Graubner Hans 2725
Grāvere Rita 2763
Grążawski Kazimierz 1405, 1835
279
Greiff Susanne 2346
G r e i f s w a l d (Niemcy) 157, 240, 412,
2160, 2162, 2175, 2176, 2204, 2205,
2247, 2295, 2330-2333
Greifswald: Spiegel der deutschen Rechtswissenschaft 2160
Grek-Pabisowa Iryda, red. 13
Grekov V. D. 1867
Grenz-Szuta Katarzyna 1345
Grenzen auf der Landkarte 767
Grenzregion zwischen Pommern und Mecklenburg 2191
Gretscher Philipp 2437
Greve Anke 2604
Grickevičius Artūras 160
Griffiths Anthony R. G. 3193
Grigaravičiūtė Sandra 1924, 2981
Grigelevičienė V. zob. Ulytė-Grigelevičienė
V.
Grigonis Evaldas, oprac. 344
Grill Tobias 2982
Grīnbergs Atis 2806
Grindel Georg 3101
Griškaitė Reda, rec. 2801
Grobelski Wojciech 2338, 2339
Grochowina Sylwia 801, 1163
Grochowska Joanna 1485
Grochowska Weronika 1238
Grodis Andrius 2983
G r o d n o (Białoruś) 1872
Gromadzenie, dokumentacja, ochrona i konserwacja zbiorów 271
Gromula G. zob. Brūmane-Gromula G.
G r o n o w o , pow. tor. 639
Gronowski Tomasz 2764
Gross H. zob. Siimets-Gross H.
G r o s s O t t e n h a g e n , Berëzovka 1283
Gross Radosław 2011
Grossmann Horst 1965
Grossnick Heide 2482, 2483
Grot Elżbieta 1157, 1925, 1967
Groth Andrzej 1096, 1178, 1316, red. 1096,
wyd. 552
Grób zbiorowy kultury ceramiki sznurowej...
1803
Gruber Johann Daniel 350
Grubka Marek 1131
Grudule Māra 2725, 2806, 2834, 2958, red.
2806
G r u d z i ą d z 2, 4, 27, 79, 215, 292, 556,
559, 573, 595, 825, 936, 937, 1030, 1045,
280
Skorowidz
1046, 1076, 1180, 1284-1292, 1432,
1507, 1546, 1977, 2058, okr. 2, 1803,
1815
Grudzień ‘70 547
Grudzień ‘70 w Gdańsku... 546
Grudzień 1970 w dokumentach wojskowych
548
Grulkowski Marcin 549, 747, 1252
Grunau Simon 1094
Grundner Thomas 2274
Grüneberg Barnim 2206
Gruneweg Martin 550, 550
Grunt Stanisław 1162
Grunwald : dwa utwory... 768
G r u n w a l d , pow. ostr. 161, 162, 168, 182,
184, 338, 343, 347, 369, 543, 768, 789,
1818, 1819, 1821, 1823, 1825, 18281831, 1833, 1834, 1836, 1839, 18411843, 1846, 1848-1851, 1853, 1856,
1860, 1864, 1865, 1867, 1868, 1870,
1872, 1873, 1876
Grunwald: walka 600-lecia 1836
Grupa Małgorzata 1189
Gruša Aljaksandr I. 1872, red. 1872
G r u t a , pow. grudz., gm. 1752
G r y f i c e 2081, 2082, gm. 2081, okr. 2081,
pow. 1803, 2081, 2082, 2345
Gryfici 399
G r y f i n o 38, 2206, okr. 2297
Gryfiński Kwartalnik Historyczny 38
Grygo U. zob. Knercer-Grygo U.
Grzebień Ludwik 2765, 2984
Grzegorz Maksymilian 1837
Grzelak Anna 1750
Grzelak B. zob. Ochendowska-Grzelak B.
Grzelak Jerzy 2110, 2224
Grzeszna-Kozikowska Anna 1539
Grzyb Aleksandra 1422
Grzybiak Marek 1638
Grzybicki Andrzej 2985
Grzybowski Adam 1672
Grzybowski Marian 3500
Grzywacz Anna 1984
Gubrynowicz H. zob. Foltyn-Gubrynowicz H.
Guca Witold 1622
Gudaczewski Wojciech 1356a
Gudavičius Edvardas 2766
Gudmundsson Óskar 3194
Gulda Mieczysław 1557
Gullbekk Svein Harald 3337
G u m b i n n e n zob. Gąbin
Gumiński Witold 619, 1207, 1402, 1403
Gumuliauskas Arūnas, rec. 2662, 3026
Günther Otto 1562
Gurdak Liliana 2170
G u s e v zob. Gąbin
Gusiev Wladimir 668
Guss Jan 2294
Gustafsson Harald 3269
Gustafsson Karl Erik 3372
Gustaw I Waza, kr. szw. 3206, 3449
Gustaw II Adolf, kr. szw. 3387, 3389, 3413
Gustaw III, kr. szw. 3388
Guść M. zob. Litwinionek-Guść M.
Gut Agnieszka 2074
Gut Paweł 202, 2354
Gutsche Edda 2192, 2438
G ü t z k o w (Niemcy), okr. 2245
Guzewicz Wojciech 1149, red. 96
Guzikowski Krzysztof 2143, 2354
Guzowski Łukasz 1454
Guzowski Piotr, oprac. 2699, wst. 2699
Gwiazda B. zob. Szczypka-Gwiazda B.
Gwiazdowska Ewa 2078 ([...] szczec. kolej
[...] w ikonografii), 2190 ([...] A. Meisters), 2222 ([...] d. Stettiner Denkmals),
2380 ([...] Darstellungen von Stettinern),
2399 ([...] szczec. szkoły w ikonografii)
Gwiazdowska Małgorzata 2225 (Europ.
Szlak Gotyku), 2226 (Kamienice [...]
Szczec.), 2227 (D. St. Johanneskirche
in Stettin), 2228 (Średniow. motywy
w [...] architekturze), 2229 (Kościół [...]
w Szczec.), 2381 (Sedina)
Gyldenstolpe 3473
Gyllenhaal Lars 3195, 3458
Gzella Grażyna 1035, 1045, 1050, 1534
Gzowski Jacek 1252
Haack Rudolph 2151
Haakon I Dobry, kr. norw. 3181
Haakon IV, kr. norw. 3341
Habicht Arnold 2314
Hacker Hans-Joachim 2371
Hackmann Jörg 1623, 2651, 2986, rec. 2391,
red. 2649
Haese Klaus 2190
Haeslop 1551
Hagenau Günter 514
Hagland Jan Ragnar 3338
H a i t h a b u 3276
Hajda Wawrzyniec 1856
Skorowidz
Hajduk Bolesław 689, 1726, 3221, red. 66
Hajdun Janusz 1563
Haken Christian Wilhelm 496
Haken Hermann 2438
Halasz Jacek 819, 1615
Hálfdanarson Guđmundur, red. 91
Halicka Beata, rec. 1319
Halicki Krzysztof 1287, 2987
Hallberg Peter 3411
H a l l e / S a a l e (Niemcy) 866, 2806
Hallenberg Mats 3412
Hałagida Igor 1070, 1071, 2063, oprac.
2063, red. 2063, wyd. 2092
Hamann Johann Georg 2725
H a m b u r g (Niemcy) 822
Hamerska Magdalena 232
Hammel-Kiesow Rolf 132, 2602, 2603, red.
39
Hammer Klaus 2084
Hampel Józef 1818
Hanasz Jan 594
Handke Paulia 2988
Handrack Hans-Dieter, red. 3032
Hands bringing life and bread 2913
Hanna Domańska i jej świat 1535
Hannemann Matthias 3459
Hannes Hellmut 2243, 2316
Hansekaufleute in Brügge 2604
Hansen H. zob. Schultz Hansen H.
Hansen P. zob. Møller Hansen P.
Hansische Geschichtsblätter 39
Hansische Umschau 2605
Hanson Anders 3381
Hansson Martin 3196
Harald Pięknowłosy, kr. norw. 3333
Harasim Przemysław 1792
Harder Gisela, red. 948
Harder Günther 2524
Hårdstedt Martin 3370
Harlan Veit 2250
Harlitz Erika 3197
Harpprecht Klaus 1536
Hartknoch Johann Friedrich 2893
Hartmann Horst 2173
Hartmann Regina, red. 767
Hartmann Stefan 1316, 1901, rec. 622, 652,
1333, 2580
Hartmeyer Hans 2606
Hassan Jansson Karin 3225
Hasselblatt Werner 2651
Hasuka Bernard 1564
281
Hasuka Paweł 2439
Hauck Paul, red. 2175
Haug Eldbjørg, rec. 3202
Hauke A. zob. Paczoska-Hauke A.
Haupt Viktor H. 1686
Hauser Edmund 551, 551
Hauser Przemysław 1986
Hausheer Johannes 2440
Hauziński Jerzy 2446, red. 93
Haver Charlotte E. 1893
Hazuka 1564
Hazuka Stefan 1564
Hebron Daniel v. 2441
Hecker-Stampehl Jan 3198, red. 3492
Heckmann Dieter 1838
H e d e b y zob. Haithabu
Hedström Ingela, rec. 3326
Hedwig Eleonora av Holstein-Gottorp, kr.
szw. 3398
Heide Eldar 3199
Heim Ernest 2529
Heinrich Aneta 2218, 2484
Heinrich Dietrich 2324
Heinrich v. Hesler 1021
Heinrich von Lettland zob. Henricus Lettus
Heinzelmann Eva, red. 3259
H e i t h a b u zob. Haithabu
Hejger Maciej 2074, 2084, 2276
H e l , płw. 523, 1673, 1985-1987, 2629,
2638
H e l , pow. pucki 702, 1273, 1293, 1987
Helewegh Hermann 356
Hellspong Mats, red. 3375
H e l s i n g ø r (Dania) 3266, 3296
H e l s i n k i 2688, 3510
Henkelmann Vera, rec. 863
Henn Volker, oprac. 2605, red. 39
Henning Detlef 2989
Henning Lutz, oprac. 2087
Henning v. Wartenberg 1765
Henningsen Lars N., red. 3249
Henningsen Peter 3270
Henricus Lettus 349, 350, 2584, 2701, 2701,
2702, 2702, 2708, 2760, 2798, 2814
Henriksson Anders 2990
Henryk X Rumpold, ks. głogowski 3277
Henryk z Liwonii zob. Henricus Lettus
Hepburn D. zob. Hebron D.
Hera-Asłanowicz Janina 2170
Herbačiauskas J.A. zob. Herbaczewski J.A
Herbaczewski Józef Albin 3056
282
Skorowidz
Herbert Zbigniew 761
Herder Johann Gottfried 2893
Herman Saracen 1565
Hermann Arthur, rec. 1319, 1954, 1970,
2937, 2959, red. 18
Hermann Grassmann roots and traces... 2436
Hermann Pernille, red. 3223
Hermann v. Brüggenei m.kr. inflancki 2788
Hermann v. Gleichen, bp 2508
Hermann von Boyen und die polnische Frage
1506
Hermannus de Wartberge 356
Hermanson Lars, red. 3191
Herold Jürgen, oprac. 2331
Herrmann Christofer 867, rec. 944
Herrmann-Winter Renate 445
Hesler zob. Heinrich v. Hesler
Hesse Alexander 2602
Heweliusz Jan 737, 749, 1022, 1566-1568
Heydeck Johannes Wilhelm 1198, 1569
Heym Waldemar 1792
Heyman E. zob. Kowalczyk-Heyman E.
Hiärn Thomas 373
H i d d e n s e e , wys. 2190, 2298
Hieronim z Pragi 2744
Hiio Toomas, red. 2964
Hildebrand-Schat Viola 899
Hildebrandt Tomasz 1803
Hillblad Thorolf 2102
Hillebrand Almut 1239
Hillebrand Katja, rec. 2274
Himmele Christa 2335
Himmele-Doll Dorothee 2335
Hinc Michał 1036, 2012-2014
Hindenburg Paul v. 1907
Hintz Marcin, red. 35
Hinz Jakob Friedrich 2725
Hinz Janusz 4, red. 1285
Hinz Klaus 1643
Hippel Rudolf Hermann v. 632, 632
Hirsch Helga 2111
Hirsch Robert 927
Hirschfeld A. zob. Birch-Hirschfeld A.
Hirschhausen Ulrike v. 2581
Hirschheydt Magnus v. 2720, 2767
Historia Lidzbarka Warmińskiego. T. 2 cz. 1
1333
Historia Ostpreussisches Heimatmuseum w
Królewcu... 296
Historia Pruszcza Gdańskiego... 1372
Historiae scientiarum Baltica 2653
The histories and memories of the Holocaust
in Scandinavia 91
Historische Einwohner-Verzeichnisse (HEV)
für das ehemalige Südostpreussen 1276
Hitler Adolf 1272, 3360
Hjeltnes Guri, red. 3320
Hlebowicz Jan 537
Hobson Rolf, rec. 3456
Hochleitner Janusz 301 ([...] Muz. Zamk. w
Malb.), 508 (Kamienie milowe [...] Warmii), 668 (Kanał Mazurski), 746 (Kuchnia [...] na Warmii), 1072 (Przejawy [...]
kultu Matki Bożej), 2015 (Elblążanie),
rec. 583, red. 538
Hodyl E. zob. Stryczyńska-Hodyl E.
Hoegen Jesko v. 1907
Hoeneke B. zob. Bartholomaeus Hoeneke
Höfer-Kielbassa Heike 1463
Hoffmann Erich 2418
Hoffmann Mirosław Janusz 1926
Hoffmannowa Helena 1058
Holberg Ludvig 2725, 3227
Hollmann Friedrich 2784
Holm C. F. 3296
Holm Johan 3413
Holm Olof 3339, red. 3415
Holmila Antero 3200, 3501
Holmquist Lena 2481
Holokaustas Lietuvoje... 2991
Holz Martin 2485
Homa-Rożek Ewa 275
Homer 3194
Hondecoeter Melchior de 895
Honemann Volker 356
Horbowicz Paulina 3224
Hormuth Dennis 2768
Horoszko Genowefa 2078
Horstbøll Henrik 3225, 3271
Housden Martyn 2651, red. 2651
Hozjusz Stanisław, bp 1074, 1111, 1112,
1115
Hrynyk Bazyli, ks. 1071
Huang Angela 357
Hube Hans-Jürgen, wyd. 3173
Huculak Marzena 833
Huelle Paweł 1227
Huelmann Magdalene, rec. 3046
Huhtamies Mikko 3478
Huk-Malinowska Izabela 928
Huras Bohdan 290
Hybel Nils, rec. 3329
Skorowidz
Hyldtoft Ole, red. 3309
Hyss Lothar 304
Ibarth Helga 900
Ibsen Timo 1283
“Ich wollte ganz in der Natur leben” 331
Ickiewicz Kazimierz 1162, 1608, red. 840,
1162
Der ideale Gutsbetrieb in Schwedisch-Pommern 2090
Ideology and power in the Viking and Middle
Ages ... 3201
I d z b a r k , pow. ostr. 1294
Igel Karsten 2204, 2330
Ihalainen Pasi 3225, 3479, red. 3225
Ilgūnas Gediminas 2992, 2993
Ilkiewicz Jolanta 2340
Ilmakunnas Johanna 3414
Ilmjärv Magnus 358 (Nõukogude Liidu),
2724 (Estonija i Švecija), 2994 (Hääletu
alistumine), 2995 (Nõukogude faktorist),
2996 (Veel K. Pätsist)
Ilves Kristin 2584
I ł a w a P r u s k a , Preussisch Eylau, Bagrationovsk (Rosja), okr. 569, 1295
Im Gottesländchen Kurland 3057
Imańska Iwona 1022, 1023
I m n o , pow. golen. 2514
Imsen Steinar, red. 3236, 3347
Inachin Kyra T. 202
Indrįkis Latviešu zob. Henricus Lettus
Ines Albert 1821
Inntjore Hilde 3340
Insall Tony, wyd. 3215
Die Inschriften der Stadt Greifswald 2331
Insel im pommrischen Meer 2485
Instytut Historii i Archiwistyki UMK 843
Investigations of the medieval and early postmedieval Karja gate... 2769
Inwentarz dóbr rzucewsko-wejherowskich...
552
Inwentarz zamku malborskiego 562
Inwentarze Starostwa Człuchowskiego... 553
Irlenbusch-Reynard Liliane 3341
Isacson Maths, rec. 3454
Isakov Sergej G. 2975, 2997
Isaksen Trond Norén, rec. 3281, 3400, 3406
Iselt Gerald 1839
Itinéraires du savoir de l’Italie à la Scandinavie 3202
Ivanov Aleksandr S. 2724
283
Ivanovas Bernaras 2998
Ivanovs Aleksandrs 3073, rec. 3146
Iversen Tore 3342
Ivinskis Zenonas 160
Iwan IV Groźny, car ros. 1867
Iwanicka Magdalena 322
Iwaszkiewicz Michał 2999
I z m i r (Turcja) 1242
Jääskeläinen Jussi 3480
Jablonskis Jonas 2975
J a b ł o n o w o P o m o r s k i e , pow. brod.
938
Jabłońska Aleksandra 3000
Jabłońska Marlena 254, 844, 1676
Jacher Władysław 2562
Jachnicka Ewa 284
Jacobi Alexander 1441
Jacobsen Grethe, rec. 3252
Jadwiga, św., kr. pol. 2871
Jäger Karl 3161
Jagiellonowie 1867
Jagielska Irena 285, 2382
Jagla Jowita 972
Jagodziński Marek Franciszek 1771
Jagodziński Roman, ks. 2442
Jähnig Bernhart 1316, 1840, 2770, red.
1316
Jahnke Carsten 2607
Jahrbuch des Baltischen Deutschtums 40
Jakimowicz-Ostrowska Iwona 1262
Jakobsen Gunnar 3296
Jākobson Fēliks 346
Jakovļeva Mārīte 2837
Jakubavičienė Ingrida
1927 (Lietuvių
tautinės), 1928 (Valstybės saugumo),
3001 (Ar pagrįstai Lietuvoje), 3002 (Iš
kur ta lietuvių), 3003 (Vokiečiai Lietuvos)
Jakubczyk Ireneusz 1803
Jakubek Magdalena 982
Jakubek-Raczkowska Monika 868, 1024
Jakubenoka Lilija 3180
Jakubiak D. zob. Janiszewska-Jakubiak D.
Jakuboszczak Piotr 1950
Jakubov V. V. 1867
Jakulytė-Vasil Milda, oprac. 2916
Jalava Jukka, red. 3471
J a ł t a (Ukraina) 3082
Jamontt Bronisław 1570
Jamroziak Emilia 2275
284
Skorowidz
Jämt