LICEUM SPORTOWE - Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego

Transkrypt

LICEUM SPORTOWE - Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO
W MYŚLENICACH
INFORMATOR DLA KANDYDATÓW
DO KLASY SPORTOWEJ
O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
NA ROK SZKOLNY 2011 / 2012
SPIS TREŚCI:
1. FUNKCJONOWANIE KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. .............................................................................. 3
2. MOŻLIWOŚCI I PERSPEKTYWY DLA KANDYDATÓW. ........................................ 3
3. BAZA SPORTOWA. ........................................................................................................... 3
4. WARUNKI REKRUTACJI. ............................................................................................... 4
5. DODATKOWE DOKUMENTY. ........................................................................................ 5
6. TEST SPRAWNOŚCIOWY................................................................................................ 5
7. DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KLASĘ SPORTOWĄ O PROFILU PIŁKI
RĘCZNEJ
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W
ZESPOLE
SZKÓŁ
IM. A. ŚREDNIAWSKIEGO W MYŚLENICACH ? .......................................................... 8
8. KONTAKT. .......................................................................................................................... 9
2
1. Funkcjonowanie klasy sportowej o profilu piłki ręcznej Liceum Ogólnokształcącego.
W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie piłką ręczną wśród młodzieży, Zespół Szkół im.
Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach w roku szkolnym 2011 / 2012 planuje uruchomienie
3 – letniego Liceum Ogólnokształcącego z klasą sportową o profilu: piłka ręczna dziewcząt
i chłopców.
Szkoła w założeniu ma stanowić alternatywę dla wszystkich absolwentów gimnazjum, pragnących kontynuować i rozwijać swoje sportowe zainteresowania oraz podnosić umiejętności
w zakresie przygotowania sprawnościowego ze szczególnym naciskiem na piłkę ręczną, która
będzie dyscypliną wiodącą.
Rozszerzonym programem nauczania objęte będą:
- wychowanie fizyczne realizowane w wymiarze 10 godzin tygodniowo (3 godz. zajęć ogólnorozwojowych + 7 godz. zajęć specjalistycznych z piłki ręcznej)
- biologia i geografia
2. Możliwości i perspektywy dla kandydatów.
Absolwenci klasy sportowej Liceum Ogólnokształcącego przygotowani będą pod względem
sprawnościowym do podjęcia studiów na Akademii Wychowania Fizycznego lub kontynuowania nauki we wszelkiego rodzaju szkołach służb mundurowych (wojskowych, policyjnych, straży pożarnej itp.), a także rozwoju profesjonalnej kariery sportowej.
Realizacja biologii i geografii w oparciu o rozszerzony program nauczania zapewni absolwentom szeroki wachlarz możliwości w kontekście przygotowania teoretycznego do podjęcia
studiów wyższych na różnych kierunkach prowadzonych zarówno przez Akademię Wychowania Fizycznego jak i inne uczelnie.
3. Baza sportowa.
Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach dysponuje infrastrukturą zapewniającą kształcenie w klasie sportowej o profilu piłki ręcznej na wysokim poziomie.
Baza sportowa obejmuje nowoczesną halę widowiskowo – sportową z pełnym zapleczem
sanitarnym i widownią na 140 miejsc siedzących, własną siłownię oraz zewnętrzne boisko
do gier zespołowych.
3
4. Warunki rekrutacji.
O przyjęciu do klasy sportowej o profilu piłki ręcznej Liceum Ogólnokształcącego decydować będzie liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu gimnazjalnego, oceny
na świadectwie ukończenia gimnazjum i wypisane na nim osiągnięcia oraz, biorąc pod uwagę
specyfikę kształcenia w klasie sportowej – wynik przeprowadzonego w ramach postępowania
rekrutacyjnego testu sprawnościowego.
Test sprawnościowy dla kandydatów odbędzie się w hali widowiskowo – sportowej przy Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach w wyznaczonym terminie –
po zakończeniu rejestracji elektronicznej. Obejmował będzie wybrane elementy sprawności
ogólnej i specjalnej, których wykaz i punktację za uzyskane rezultaty zamieszczono w dalszej
części niniejszego informatora (punkt 6. Test sprawnościowy).
4
5. Dodatkowe dokumenty.
Kandydaci do klasy sportowej o profilu piłki ręcznej Liceum Ogólnokształcącego
w wyznaczonym terminie poprzedzającym test sprawnościowy zobowiązani są do złożenia
w sekretariacie Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego następujących dokumentów:
- wniosek o przystąpienie do testu sprawnościowego (do pobrania w sekretariacie lub tutaj:
<kliknij>)
- zaświadczenie lekarskie kwalifikujące do podjęcia nauki w klasie sportowej o profilu piłki
ręcznej wydane przez lekarza – specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej
Punkt przyjęć lekarza medycyny sportowej:
Myślenice, ul. Pardyaka 26 – Gimnazjum nr 2, każdy wtorek w godzinach: 15.00 – 18.00.
Skierowanie do poradni medycyny sportowej wydaje lekarz rodzinny.
Z testu sprawnościowego mogą zostać zwolnieni kandydaci zawodniczo uprawiający piłkę
ręczną, którzy w wyznaczonym terminie poprzedzającym test złożą w sekretariacie Zespołu
Szkół im. A. Średniawskiego formularz zawierający rekomendację trenera / instruktora piłki
ręcznej (do pobrania w sekretariacie lub tutaj: <kliknij>)
6. Test sprawnościowy.
Kandydatów stawiających się w wyznaczonym terminie na test sprawnościowy obowiązuje
posiadanie stroju i obuwia sportowego oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Zamieszczone poniżej tabele prezentują elementy sprawności ogólnej i specjalnej, które będzie obejmował test sprawnościowy dla kandydatów do klasy sportowej o profilu piłki ręcznej Liceum Ogólnokształcącego oraz punktację za uzyskane wyniki dla dziewcząt i chłopców.
5
Tabela 1: elementy sprawności ogólnej i specjalnej objęte testem sprawnościowym
Rodzaj
sprawności
Ogólna
Typ zadania
Rzut piłka lekarską (3 kg) w tył
Uzyskana odległość
Skok w dal z miejsca
Uzyskana odległość
Bieg zygzakiem po kopercie
Specjalna
Kryterium oceny
Czas wykonania
Poruszanie się w obronie krokiem odstawno –
dostawnym wzdłuż linii pola bramkowego
(linii 6 m)
Technika wykonania
Podanie i chwyt piłki
Technika wykonania
Kozłowanie piłki slalomem pomiędzy chorągiewkami ze zmianą ręki kozłującej (kozłowanie ręką dalszą od chorągiewki)
Technika wykonania
Rzut na bramkę z przeskokiem
Technika wykonania
Rzut na bramkę w wyskoku
Technika wykonania
Tabela 2: Punktacja za wyniki uzyskane w teście sprawnościowym – sprawność ogólna
Element testu
Rzut piłką lekarską
(3 kg) w tył [m]
Skok w dal z miejsca
[cm]
Sprawność ogólna
Wyniki
Chłopcy
Dziewczęta
powyżej 10, 5
powyżej 8,5
10,0 – 10,5
8,0 – 8,5
9,4 – 9,9
7,4 – 7,9
8,8 – 9,3
6,8 – 7,3
8,2 – 8,7
6,2 – 6,7
7,6 – 8,1
5,6 – 6,1
7,0 – 7,5
5,0 – 5,5
6,4 – 6,9
4,4 – 4,9
5,8 – 6,3
3,8 – 4,3
5,7
3,7
poniżej 5,7
poniżej 3,7
powyżej 285
powyżej 240
275 – 285
230 – 240
264 – 274
219 – 229
253 – 263
208 - 218
242 – 252
197 - 207
231 – 241
186 – 196
220 – 230
175 – 185
209 – 219
164 – 174
Punktacja
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10
9
8
7
6
5
4
3
6
Skok w dal z miejsca
[cm]
Bieg zygzakiem po
kopercie [sek.]
198 – 208
197
poniżej 197
poniżej 21,5
22,0 – 21,5
22,6 - 22,1
23,2 - 22,7
23,8 - 23,3
24,4 - 23,9
25,0 - 24,5
25,6 - 25,1
26,2 - 25,7
26,8 - 26,3
powyżej 26,8
153 – 163
152
poniżej 152
poniżej 23,5
24,0 - 23,5
24,6 - 24,1
25,2 - 24,7
25,8 - 25,3
26,4 - 25,9
27,0 - 26,5
27,6 - 27,1
28,2 - 27,7
28,8 - 28,3
powyżej 28,8
2
1
0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
max 30
Tabela 3: Punktacja za wyniki uzyskane w teście sprawnościowym – sprawność specjalna
Sprawność specjalna – ocena techniki wykonania
Element testu
Punktacja
Poruszanie się w obronie krokiem odstawno–
dostawnym wzdłuż linii pola bramkowego
(linii 6 m)
0–5
Podanie i chwyt piłki
0–5
Kozłowanie piłki slalomem pomiędzy chorągiewkami ze zmianą ręki kozłującej (kozłowanie ręką dalszą od chorągiewki)
0–5
Rzut na bramkę z przeskokiem
0–5
Rzut na bramkę w wyskoku
0–5
max 25
Ogółem za część ogólną i specjalną testu sprawnościowego kandydat może uzyskać maksymalnie 55 punktów.
Próg zaliczenia testu sprawnościowego wynosi 28 punktów.
7
7. Dlaczego warto wybrać klasę sportową o profilu piłki ręcznej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach ?
Pomysł utworzenia Liceum Ogólnokształcącego z klasą sportową o profilu piłki ręcznej zrodził się w związku z oddaniem do użytku w marcu 2010 r. nowoczesnej hali widowiskowo –
sportowej przy Zespole Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach. Postanowiono stworzyć
szkołę sportową, w której realizacja rozszerzonego programu nauczania wychowania fizycznego nie będzie sprowadzała się jedynie do powiększonej liczby godzin zajęć ogólnorozwojowych. Dysponując odpowiednim zapleczem sportowym i obserwując rosnące zainteresowanie piłką ręczną wśród uczniów, zdecydowano się postawić właśnie na tę dyscyplinę.
W szkole realizowany będzie specjalistyczny program nauczania wychowania fizycznego
dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu – „Program
wychowania fizycznego w liceum sportowym o profilu piłki ręcznej”. Jak już wspomniano
w punkcie 1. (Funkcjonowanie klasy sportowej o profilu piłki ręcznej Liceum Ogólnokształcącego), obejmuje on 10 godzin zajęć tygodniowo, z czego 3 godziny stanowić będą zajęcia
ogólnorozwojowe, a pozostałe 7 godzin – zajęcia z zakresu szkolenia piłki ręcznej.
Szkoła stanowi ofertę nowatorską na rynku edukacyjnym powiatu myślenickiego i jest niewątpliwie „złotym środkiem” dla wszystkich absolwentów gimnazjum, którzy chcieliby pogodzić realizację sportowych zainteresowań ze zdobywaniem wiedzy na wysokim poziomie.
Stwarza również podstawy do kontynuowania nauki w szkołach i uczelniach, gdzie kładziony
jest nacisk na przygotowanie sprawnościowe.
W procesie wychowawczym szkoła w założeniu realizować będzie ideę wychowania poprzez
sport, który uczy dyscypliny, systematyczności i współpracy w zespole, jak również propaguje i wdraża pozytywne wartości oraz zasady takie jak zdrowa, uczciwa rywalizacja.
8
8. Kontakt.
Informacji dotyczących rekrutacji do klasy sportowej Liceum Ogólnokształcącego udziela
sekretariat Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach:
tel. (12) 272 01 18
e – mail: [email protected]
Szczegółowej wiedzy można zasięgnąć również u nauczycieli wychowania fizycznego wchodzących w skład Komisji Rekrutacyjnej:
mgr Katarzyna Birnbaum:
e – mail: [email protected]
mgr Łukasz Drewienkiewicz:
e – mail: [email protected]
9