Ocena ryzyka zawodowego - Urząd Miasta Nowy Targ

Transkrypt

Ocena ryzyka zawodowego - Urząd Miasta Nowy Targ
Ocena ryzyka zawodowego
pracownika administracyjno - biurowego
w Urzędzie Miasta w Nowym Targu
ul. Krzywa 1
lp
Zagrożenie lub
czynnik
niebezpieczny,
szkodliwy,
uciążliwy
Identyfikacja zagrożeń
Źródło zagrożenia
Możliwe skutki zagrożenia
Zagrożenia fizyczne, chemiczne i psychofizyczne
1. Potknięcie,
Śliskie, nierówne powierzchnie,
bałagan na stanowiskach pracy.
2. Upadek na
niższy poziom.
Układanie i zdejmowanie dokumentów
znajdujących się na wyższych półkach
szaf z wykorzystaniem krzesła.
3. Upadek na
schodach.
Śliskie schody. Brak uwagi, pośpiech.
4. Porażeniem
prądem
elektrycznym.
Biurowe urządzenia elektryczne
(zwłaszcza wadliwa izolacja przewodów
zasilających). Niesprawna instalacja
elektryczna w biurze.
Materiały, segregatory ustawione w
szafach (szczególnie na wyższych
półkach).
poślizgnięcie się
i upadek na tym
samym poziomie.
5.
Uderzenie,
przyciśnięcie
spadającym
przedmiotem.
6. Uderzenie o
nieruchome
przedmioty.
Sprzęty stanowiące wyposażenie
biura (meble).
Nadwerężenia, naciągnięcia
mięśni i ścięgien (w skrajnych
przypadkach nawet do ich
zerwania), złamania, zwichnięcia,
stłuczenia całego ciała.
Naciągnięcia mięśni, zwichnięcia
stawów (zwłaszcza narażony
jest staw skokowy i kolanowy),
stłuczenia ciała, złamania
kończyn, wstrząśnienie mózgu.
Naciągnięcia mięśni, zwichnięcia
stawów (zwłaszcza narażony
jest staw skokowy i kolanowy),
stłuczenia ciała, złamania
kończyn, wstrząśnienie mózgu.
Porażenie prądem elektrycznym
(poparzenia, utrata
przytomności, w skrajnych
przypadkach śmierć).
Potłuczenia, guzy, siniaki,
złamania.
Stłuczenia, siniaki, guzy,
wstrząśnienia mózgu.
7. Uderzenie
przez ruchome
elementy.
8. Obciążenie
układu
mięśniowoszkieletowego.
9. Obciążenie
narządu
wzroku.
10 Kontakt z
. gorącymi
płynami,
powierzchniami
.
Skrzydło drzwi wejściowych, ścianki
szuflady.
Stłuczenia ciała, przycięcia
palców.
Praca na komputerze (czas pracy
powyżej 5 godz. w trakcie zmiany).
Nieergonomiczne stanowisko pracy.
Choroby kręgosłupa
(zwyrodnienia), bóle stawów
(najczęściej barkowy i
biodrowy).
Prace na komputerze (czas pracy
powyżej 5 godz. w trakcie każdej
zmiany).
Zmęczenie wzroku, bóle
gałek ocznych i głowy,
łzawienia. Osłabienie wzroku.
Oparzenia skóry szczególnie
rąk (dłoni).
Pomieszczenie socjalne, w trakcie
przygotowywania gorących napojów
(dotknięcie gorących powierzchni, oblanie
wrzątkiem).
11. Kontakt z
ostrymi,
szorstkimi
krawędziami,
ostrzami.
Zszywacze, nożyczki, nożyki do cięcia Skaleczenia, zakłucia,
papieru.
zwłaszcza rąk.
12 Stres.
Złożone, terminowe zadania.
13 Agresja ze
. strony ludzi.
14 Mobbing
.
Kontakt z petentami.
15 Molestowanie
. seksualne
Terror posychiczny, fizyczny ze
strony przełozonych lub
wspóracowników nający na celu
przymuszenie do zachowań lub działań
niezgodnych z własnymi
przekonaniami, wiedzą,
umiejętnościami bądz zakresem
obowiązków
Zachowania współpracowników lub
przełożonych mające wyraźne cechy
seksualne (np.gesty, prowokacje,
propopzycje itp)
Nerwice, bezsenność,
nadpobudliwość.
Guzy, siniaki, stłuczenia.
Nerwice, stres, trwałe
negatywne skutki psychiczne,
pogorszenie stanu zdrowia,
degradacja społeczna i
psychiczna
Stres, nerwice, lęki. Niechęć
dopracy, wrogość w stosunku
do ludzi i współpracowników
Zagrożenia biologiczne
Zagrożenie
Grupa
Źródło zagrożenia
Droga zakażenia
Wirusy grypy
(typu A, B, C)
orthomyxovirdae.
Gr. 2, szczepienia.
Ludzie.
Prątek gruźlicy
Mycoba cterium
tuberculosis.
Gr. 3, szczepienia.
Ludzie.
Wirus opryszczki
pospolitej –
herpesviridae.
Ludzie.
Gr. 2, brak
szczepień.
Bezpośrednio – przez uszkodzoną
skórę, kontakt rąk.
Herpesvirus ospy
wietrznej,
półpaśca.
Gr. 2, brak
szczepień.
Ludzie.
Gronkowiec
złocisty
Staphlococcus
areus.
Gr. 2, brak
szczepień A.
Ludzie.
Zakażenie
grzybicą candida
albicans.
Gr. 2, brak
szczepień A
Ludzie.
Możliwe skutki
zagrożenia
Grypa, zapalenie płuc.
Powietrzno-kropelkowa.
Gruźlica płuc, rzadziej
innych narządów.
Powietrzno-kropelkowa.
Opryszczka pęcherzykowe
zapalenie błon śluzowych
jamy ustnej, skóry, zapalenie
rogówki, mózgu.
Ospa wietrzna, półpasiec.
Powietrzno-kropelkowa.
Zakażenia ropne, zapalenie
górnych dróg oddechowych,
alergia skórna.
Powietrzno-kropelkowa, powietrznopyłowa, pokarmowa, bezpośrednia.
Bezpośrednia, wilgotne środowisko.
Kandydoza paznokci, skóry,
alergia.
KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY
Data
Numer Karty ....02/2014..................
10.06.2014......
Sporządził zespół
.Andrzej Zając.
Marian Pajerski
Krystyna Kolasa
Józef Rafacz..
Liczba
narażonych ......
...............
Charakterystyka stanowiska pracy:
Dokumenty odniesienia:
Stanowisko pracy znajduje się w piętrowym budynku. W pomieszczeniu pracy – ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z
znajdują się szafy i regały o wysokości 2,20 m, biurka oraz szafki z
1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.),
szufladami.
rozp. MPiPS z 26.9.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
Pracownik korzysta z:
bhp (t. jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.),
Pracownik administracyjno-biurowy w
Urzędnie Miasta w Nowym Targu
Stanowisko pracy
-
komputera z monitorem ekranowym
drukarki,
kserokopiarki,
niszczarki dokumentów.
rozp. MPiPS z 14.3.2000 r. w sprawie bhp przy ręcznych
pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, ze zm.),
rozp. MPiPS z 1.12.1998 r. w sprawie bhp na stanowiskach
wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz.
973),
Panuje tu temperatura w granicach 20–24ºC, a wilgotność względna waha
rozp. MG z 15.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań
się
dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 259, poz. 2172),
pomiędzy 50, a 60%.
PN-N-18002,
Oświetlenie jest mieszane – dzienne i sztuczne.
PN-Z-08052:1980,
Obowiązki pracownika to:
regulamin pracy,
obsługa komputera i urządzeń peryferyjnych (drukarki)
współpraca z innymi pracownikami i obsługa klientów,
instrukcje zakładowe.
opracowywanie dokumentów i ich archiwizowanie ,
kontakt z petentami,
utrzymywanie ładu i porządku na stanowisku pracy.
Lp Zagrożenie Źródło zagrożenia
.
Wyniki pomiarów
1. Potknięcie,
Śliskie, nierówne
poślizgnięcie powierzchnie, bałagan na
się i upadek stanowiskach pracy.
na tym samym
poziomie.
2. Upadek na
niższy
poziom.
3. Upadek na
schodach.
Cięż- Prawdopodo Oszacowa
kość
bieńnie ryzyka
szkód
stwo
Mała
Prawdopodobne
Małe –
Oznakowanie wszystkich występujących
dopuszczalne progów i różnic poziomów podłogi. Dbałość
Układanie i zdejmowanie Średnia
Mało
Małe –
dokumentów
prawdopodobne dopuszczalne
znajdujących się na
wyższych półkach szaf z
wykorzystaniem krzesła.
Śliskie schody. Brak
Średnia
Mało
Małe –
uwagi, pośpiech.
prawdopodobne dopuszczalne
4. Porażeniem Biurowe urządzenia
prądem
elektryczne (zwłaszcza
elektrycznym. wadliwa izolacja
przewodów zasilających).
Niesprawna instalacja
elektryczna w biurze.
5. Uderzenie,
Materiały, segregatory
przyciśnięcie ustawione w szafach
spadającym (szczególnie na wyższych
przedmiotem. półkach).
Mała
Mała
Działania profilaktyczne
o ład i porządek zwłaszcza na
przejściach. Kontrola i usuwanie
wszystkich ubytków w powierzchni
podłogi.
Wyposażenie pokoju w schodki
dwustopniowe z gumową, antypoślizgową
nakładką na stopniu. Zakaz wchodzenia na
krzesła w celu zdjęcia jakiegoś
przedmiotu z wyższej półki.
Zalecenie stosowania w pracy obuwia o
nieśliskiej podeszwie. Oznakowanie
krawędzi schodów. Pokrycie powierzchni
schodów powłoką antypoślizgową.
Mało
Małe –
Regularne kontrole i przeglądy instalacji
prawdopodobne dopuszczalne i urządzeń elektrycznych. Zakaz
naprawiania instalacji przez osoby
nieupoważnione.
Prawdopodobne
Małe –
Zwrócenie uwagi na utrzymywanie ładu i
dopuszczalne porządku w szafach. Ograniczenie
pośpiechu przy wkładaniu i zdejmowaniu
przedmiotów na wyższe półki regałów.
6. Uderzenie o
Sprzęty stanowiące
wyposażenie biura
(meble).
Skrzydło drzwi
wejściowych, ścianki
szuflady.
nieruchome
przedmioty.
7. Uderzenie
przez
ruchome
elementy.
8. Obciążenie Praca na komputerze
układu
(czas pracy powyżej 5
mięśniowogodz. w trakcie każdej
szkieletowego zmiany).
.
Nieergonomiczne
stanowisko pracy.
9. Obciążenie Prace na komputerze
narządu
(czas pracy powyżej 5
wzroku.
godz. w trakcie każdej
zmiany).
Pomieszczenie socjalne,
10. Kontakt z
gorącymi
w trakcie
płynami,
przygotowywania
powierzchnia gorących napojów
mi.
(dotknięcie gorących
powierzchni, oblanie
wrzątkiem).
Zszywacze, nożyczki,
11. Kontakt z
ostrymi,
nożyki do cięcia papieru.
szorstkimi
krawędziami,
ostrzami.
Mała
Prawdopodobne
Małe –
Ograniczenie pośpiechu. Zachowanie
dopuszczalne uwagi. Dbałość o ład i porządek.
Mała
Prawdopodobne
Małe –
Ograniczenie pośpiechu. Zachowanie
dopuszczalne uwagi. Dbałość o ład i porządek.
Mała
Prawdopodobne
Małe –
Właściwe przygotowanie stanowiska
dopuszczalne pracy (wysokość krzesła, ustawienie
monitora, wielkość i wysokość blatu
biurka, kontrola sprawności krzeseł,
zastosowanie podnóżków).
Mała
Prawdopodobne
Małe –
Zalecenie używania okularów ochronnych.
dopuszczalne Badania okresowe wzroku. Przerwy w
pracy.
Mała
Prawdopodobne
Małe –
Zalecenie uwagi w trakcie
dopuszczalne przygotowywania gorących napojów.
Mała
Prawdopodobne
Małe –
Zalecenie uwagi.
dopuszczalne
12. Stres.
Złożone, terminowe
zadania.
13. Agresja ze
Kontakt z petentami.
Mała
Średnia
Prawdopodobne
Małe –
Prawidłowa organizacja pracy,
dopuszczalne ograniczanie pośpiechu.
Mało
Małe –
Szkolenia z asertywności i sposobów
strony ludzi.
prawdopodobne dopuszczalne spokojnego prowadzenia rozmowy.
Mobbing
Terror
psychiczny,
Średnia
Prawdopodobne
Średnio Zdecydowane reagowanie na zauważone
14.
fizyczny ze strony
dopuszczalne przejawy mobbingu, przeszeregownie,
przełożonych lub
stosowanie kar porządkowych w stosunku
współpracowników mający
do pracowników mobbingujących,
na celu przymuszenie do
skierowanie pracowników
zachowań lub działań
mobbingowanychdo przychodni zdrowia
niezgodnych z własnymi
psychicznego
przekonaniami, wiedzą,
umiejętnościami bądź
zakresem obowiązków
Średnia Prawdopodobne
Mało
Obserwowanie zachowań pracowników,
15. Molestowanie Zachowania
seksualne
współpracowników lub
dopuszczalne organizowanie pracy tak aby nie stwarzać
przełożonych mające
możliwości molestowania seksualnego.
wyraźne cechy seksualne
Organizowanie szkoleń ze sposobów
(np,gesty, propozycje,
zachowania się i reagowania na
prowokacje itp.)
molestowanie seksualne
Lp.
Zagrożenia biologiczne
Zagrożenie Źródło zagrożenia CiężDziałania profilaktyczne
Grupa
Droga przenoszenia
ko
Obowiązek przechowywania akt
Oszacowan
ryzyka
ść Prawdopodoie
sz
bieństwo
ryzyka
kó
d
16 Wirusy grypy Ludzie.
(typu A, B, C)
.
orthomyxovir
dae.
gr. 2,
Powietrzno-kropelkowa.
szczepienia.
17 Prątek
gruźlicy
.
Mycoba
Ludzie.
cterium
tuberculosis.
gr. 3,
Powietrzno-kropelkowa.
szczepienia.
18 Wirus
opryszczki
.
Ludzie.
pospolitej –
herpesviridae.
gr. 2, brak
szczepień.
19 Herpesvirus
. ospy
Bezpośrednio – przez
uszkodzoną skórę, kontakt
rąk.
Ludzie.
Szczepienia ochronne (tylko A i B).
Nie.
Mała
Średnia
Prawdopodobne
Małe –
dopuszczalne
Mało
Małe –
prawdopodobne dopuszczalne
Szczepienia ochronne, przestrzeganie
zasad higieny.
Nie.
Przestrzeganie zasad higieny.
Mała
Mała
Mało
Małe –
prawdopodobne dopuszczalne
Nie.
Małe –
Mało
Przestrzeganie zasad higieny.
dopuszczalne
prawdopodobne
Nie.
wietrznej,
półpaśca.
gr. 2, brak
Powietrzno-kropelkowa.
szczepień.
20 Gronkowiec
złocisty
Ludzie.
Staphlococcu
s areus.
Powietrzno-kropelkowa,
gr. 2, brak
powietrzno-pyłowa,
szczepień A. pokarmowa,
bezpośrednia.
21 Zakażenie
grzybicą
Ludzie.
candida
albicans.
gr. 2, brak
Bezpośrednia, wilgotne
szczepień A środowisko.
Środki ochrony indywidualnej,
przestrzeganie zasad higieny.
Nie.
Mała
Mało
Małe –
prawdopodobne dopuszczalne
Mała
Zamontowanie dozowników z ręcznikami
jednorazowego użytku. Stosowanie
Mało
mydeł i zasypek z dodatkiem środków
Małe –
dopuszczalne
prawdopodobne
przeciwgrzybiczych. Stosowanie
środków ochrony indywidualnej.
Nie.
Ryzyko zawodowe na stanowisku:
pracownika administacyjno-biurowego
w Urzędzie Miasta Nowym Targu występuje w stopniu
a k c e p t o w a l n y m
Uwaga: Brak lub niestosowanie zabezpieczeń powoduje podwyższenie kategorii ryzyka, tzn.
zwiększa prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku, lub choroby.
Zatwierdził ............................................................