Anna Konwerska

Transkrypt

Anna Konwerska
Yoqb,tt4
)Dtb
Oiiwiadczenie
majqtkowe
za rck2012
zlozonoPrzewodniczqcemu
Radycminy Kramsk
w dniutf....04.2013
f.
oswtADczENtE
MAJATKOWE
radnegogminy
41
5(nour:s.1i......,
ani"&9..Q.!n.2c
".
(miejs@os)
Uwaqa:
1. Osobaskladajqca
ogwiade€nlsobowi4anaj*t dozgodnegoz p€w.t+ Etarannsgo
i zup€lnogowyp.lnt€nia tatd.l z rubryk.
2 , J€2eliposzczo96ln.rubryii nie z.ajdujqw konkrstnympr.ypadkuastGdania, nare2ywptsac
"!ie_d9!:j4{-.
3 . OsobaskladajqcaoSwladc2€nle
obowi4zanajost okroaliapnynalalnoSdpGzdeg6tnych skladntkow
majqt-kowych,
dochod6wi zobowieando majqltuodebnegoi majqtkuobietegomaEefskqwsp6ttroscie
ma-i+kowq
Ogwladcz€ni6o 3tanis majett@wymdotyey majqtkuw k6ju | 2a qranlc{.
OSwiadczeni6
o stan16najEtkowymobojmujor6wnle!wl€zyl.lnogci piE.ie!no,
6. w cz?6ci A oewiad6zenia
zawan€ 6q infomacjo jawno, w czgaci B za5 infomacjo niejawnodotyc24c€adrc€u
zani6szk3nia3kladajqcogo
oSwladcz.ni€
ora mieFcapoloionianieruchomo6cl.
czEsca
\,
,",n,r"1oooo,""nrq"1,.-0nnn.=...9.n.g,a.r+n4.....-t-llo-.n*av-*n....no.o......!ed,..
(imonai natuiskooraz.aeisko @d@e)
(miejscezaitudnenia stanowiskoubtunkcia)
po zapoznaniu
siez przepisaml
ustawyz dnia8 marca1990r. o samorzqdzie
gminnym(Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.
1591062 z 2002r. Nr23, poz.220.Nt62,paz 558,Nr 113 poz.984,Nr153,poz1271iNr214,poz. i806),
zgodniez art.24htej ustawyoswiadczam,
2e posiadam
wchodzqce
w sktadmatzenskiej
wsp6tnosci
majEtkowej
tub
stanowiEce
m6jmajatekodrgbny:
ZasobypienieZne
- srodh,p,er.gzne
. .$/Ii.t 0\Oi!.9.U4
sromadzorwwatJcepotshej.
' srodkipenrEzne
gromadzone
wwaJc.eooce. .rhl.e.....O\'tk{ Ar
,.ln
^{ "1,.1",
;:
Dom
o powiezcnni:
.....4.f,b
....'', o*,,ros"i,
......?.9
.0..,.q..o-?.....:...
.................
..Nl.q.b1noil...,
. . ..nn..o.ff.i
c ir.r.Va...:ol.rp
blnno{c"wr*i.er{\,ro.r,:n-..
or\zl q.1ef
Muprawny:
.
2.
r\,rieszkan
e o powetzchnr:
.......n\{ ...OMlq.Sa.a.m'z,
o wadosci.i mi.a.....do\..q [u
prawnyr .0,r\.&..
tytur
3.
cospoda.sh'o
rcrne1,1
$oOigcd
I o
D Sb,rod. .mo,tie,n.sli cr orpi,tuo\
.l'a
rodzat
n l O-I"JA
ryO |^ce. powierzcf
sospoda'stwa:_OlrlC
o wanoic, 4') L b.oq.. 1K... .......
'v\o.l?l r"lDo
.1,* 1 h a
rcdzat
zabudovry.hud^4
nl \c. nni e>a\otl.u
u1.,.,\.t"^le^t.nr,r,r.1....qovai..,.
.cn\*....mD.tt
rvreluq
p."*"y rrl \ 0t: m.Os i...
tyru,
z tesotyruru
ppychod
osiqgnqlem(Qlam)
w rokuubieslym
i dochod
w wysokosci'
...pm.\Cr.{;.0L.....
^.0 ,...A90.o o ;
b\ou..id
I
$ . ooo ,oo sn-
gminnych
lubpEedsiebiorcow,
w ktoI . Posadamakcjew spdlkachhandlowych
z udzialem
osdbprawnych
podaC
osoby
nalezy
liczbe
iernitenta
akcji:
lakie
rychuczestnicza
..4.
Z tegolytuluosiqgnqlem(elam)
w rokuubiegtmdoch6dw wysokoscii.......4fJ!.-4-.
2 PosradarFakcjew innychsp6rkachhandlowych- nalezypodadlczbe ienilenla akcji.
w rokuubieglym
wwysokoscl:
......AAi..ad"q
ztegolyluluosiaqnalem(elam)
doch6d
-a
\*Y
(nabylm6jmalzonekz wyl4czeniem
Nabyiem(am)
mieniaprzynaeznego
doJegomajEtku
odrebnego)od
Skarpafist\r€wej
prawnej,
komu-nalnei
bu Paistwa,innej
osoby
samoz4duterytorialnego
ichzwiqzk6wlubod
lednostek
w drcdzepzelargu- nalezypodadop s mleosobyprawnelnast€pujace
mienie,kt6repodlegalozbyciu
naidatenabycia,
odkoso,..
........oni.e
......rC\o[q...r,r,".1
\l