ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy

Transkrypt

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy
Warszawa, dnia 09 czerwca 2014 roku
postępowanie nr 5/IAM/2014/5
Zamawiający:
Instytut Adama Mickiewicza
ul. Mokotowska 25
00-560 Warszawa
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na:
„Czarter samolotu pasażerskiego dla I, CULTURE Orchestra:
Marsylia, Francja(MRS) – Edynburg, Wielka Brytania (EDI)”.
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) „Zamawiający
unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ nie
złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
Jednocześnie informuję, że oferta złożona w niniejszym postępowaniu:
Chapman Freeborn Airchartering Sp. z o.o. Ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa – nie
odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Zamówień Publicznych i zgodnie z art. 89 ust 1 pkt. 2
ustawy Pzp została odrzucona.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp należało niniejsze postępowanie unieważnić.
Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia
postępowania na ww. podstawie prawnej.
Dyrektor
Instytutu Adama Mickiewicza
Paweł Potoroczyn

Podobne dokumenty