z dnia ..ú./.. m.q. rqg...{.?rcr....

Transkrypt

z dnia ..ú./.. m.q. rqg...{.?rcr....
J-é
zarzqdzenie N, ....69/0á....
Burmis
trza Mias ta Jqdrzei owa
m.q.
r.qg...{.?rcr.......
z dnia..ú./..
ofert zloáonych na tealizaciq
do rozpatrzenia
konkursowej
w sprawie powolania konisji
zleconych przez grninq organizacj4 pozarz4dowl;an i innytn podtniotom w
zadaÁ pubücznych
patolog'iom spoleczn¡;,tn oraz okreÉlenia regularninu
i przeciwdzialania
zaAresie protitáAtyki
pracy kotnisji konkursowej
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustaw¡r z d"nia 24 kwietnia 2OOB r. o dzialalnoSci
po¿ytku pnbli"rtt go i o wolontariacie lDz. TJ. z 2OOBr. Nr 96 poz. 873 ze zrn-l oraz $
w Jqdrzejowie z
i zalaczrtika, do nr 1 do uchwaly Nr XLII/363/O5 Rady Miejskiej
wspót¡lracy Gminy
Prograrnu
dnia 29 üstopada 2OO5 r. w sprawie uchwalenia
prowadzqo¡'rrni
pozarzqdowymi
oraz inn¡rrni podmiotarni
Jqdrzejów z organízacjarni
d.zialalnoÉó po2ytku publicznego na rok 2O06 zarzqdza siq, co nastqpuje:
s1
otwartego
do rozstrzygniqcia
Powofuje sig kornisjq konkursowA
Nr
Jqdrzejowa
Miasta
Burmistrza
ogloszonego Zarzqdzeniern
O2.O3.2OOGr. w nastqpuj4c¡rm skladzie:
ofert,
konkursu
36/2006 z dnia
1. przewodniczqcy - Marcin Piszczek - zastqpca Burrnistrza Jqdrzejowa
Z. zastgpca przewodniczqcego - Jan Ziqbiáskt - przewodnicz4cy I{ornisji
OÉwiaty, I(ultury, Zd.rowia i Opieki Spolecznej Rady Miejskiej w Jqdrzejowie
g. czlonek - Maciej I{o3rnider - Naczelnik Wydziatu Rozwoju Gospodarczego
Urzgdu Miejskiego w Jqdrzejowie
4. czlonek - Marek Chudzik - inspektor Wydziahr Rozwoju Gospodarczego
Urzgdu Miejskiego w Jqdrzejowie
b. czlonek - Hubert Gota - referent Wydzialu Rozwoju Gospodarczego Urzqdu
Miej skiego w Jqdrzejowie
s2
Szczególowy tryb i zasad.y pracy l(ornisji l{.onkursowej okreÉIa regularnin,
stanowiqcy zalqcznik nr 1 do niniejszego zarz4dzenia'
s8
Wykonanie
zarz4dzenia powierza siq Naczelnikowi Wydziatu
Gospodarc zego U rzqdu Miej skiego.
s4
Zarzqdzetúe
wctrodzi
w Zycie z dniern podpisania
Rozwoju
,;,r",::l¿:,!"
r, 6I /oé
:ffi:'i;W'f,l!:i:¿eiéREGULAMIN
1. Pracarni I{ornisji
kieruje
3. Tryb pracy l{ornisji
Przewodniczqcy
KONKUN,SOWEJ
lub jego Zastgpca.
l(ornisji
za,mknigtych,bez
udziatu oferentów.
I(onkursowej:
a) posegregowanie
ofert wedlug rodzajów
zadaú,
ofert i icb, odcz¡rtanie,
c) sprawdzenie,
d) sprawdzenie,
konkursu
czy
okreÉIone
w
ogloszeniu
2OOB r. o dzialalnoéci
z dnia 24 kwietnia
lub
z
prz¡rpadkach,
w szczególnych
po2ytku
7 dni od daty dorqczenia
kierujAc
odrzucone,
sie waánSrrn interesern
spoleczn¡;rn
dokrrmentacji
w terrninie
do uzupelnienia
wezwania..
po nieprzedloZeniu
zostaj4
formalnyrni
brakarni
rno2e wezwaó oferenta
nastgpuje
wymogi
i o wolontariacie,
niekompletne
Kornisja
zavmeraj1
oferty
jest zgodna z dziedzinq
zglosTla udzial w konkursie,
organizacja
oraz ustawie
publicznego
dzialalnoSó podrniotu
czy statutowa
zadania, w któryrn
e) oferty
KOMISJI
na posiedzeniach
2. I{.ornisja obraduje
b) otwarcie
PRACY
przez
W taki prz¡rpadku
oferenta
odrzucenie
wJ¡rnaganych
oferty
dokurnentów
w w)¡znaczonJ¡rn terrninie.
4. Ikyteria
i sposoby oceny ofert:
ocena prograrnów
a) merSrtoryczna
b) rzetelnoSó
oferenta
w zakresie
(skala ocen O - 2 punkty),
profilaktyki
realizowania
zadan z zakresu
dotychczas
(skala ocen O - 2 pUnkty),
profilaktyki
c) kwalifikacje
osób realizuj4cych
prograrn
zadania proporcjonalnie
d) koszt realizacji
(skala ocen O - 2 punkty),
do liczby uczestników
(skala ocen
O - 2 punkty),
e) czas reaüzacji
f)
programu:
program
cykliczny,
program
doraZny (1 - 3 spotkania)
dysponowanie
wielospotkaniowy
baza odpowiedni4
- 2 punkty,
- 1 punkt,
do realizacji
zadania (skala ocen O - 2
punkty).
5. Organizacja,
która
otrz¡rrna mniej
rrí2 6 punktów
nie rno2e otrzyrnaó dotacji.
6. Wybór oferenta:
-
kornisja
realizacji
rno2e wybraó
danego zadax:ia, z uwzglqdnieniern
7. Przewodniczqcy
Iiomisji.
1 ofertq, b4dZ dokonaó wyboru
l{omisji
przekaz:uje Burrnistrzowi
kilku
oferentów
iloÉci uzyskanych
punktów.
Miasta Jgdrzejowa
protokól

Podobne dokumenty