Dane Rodzica/Opiekuna Imię

Transkrypt

Dane Rodzica/Opiekuna Imię
DaneRodzica/Opiekuna
Imię:…………………………………..
Nazwisko:…………………………..
JakoRodzic/Opiekun………………………………………………..………………….wyrażamzgodęnajej/jego
Imię,nazwiskoucznia
udziałw63OlimpiadzieChemicznej.
Oświadczam,żeakceptujęobowiązującyregulaminzawodówiformęrejestracji.
……….…………..………………………………….……………………………………………
Miejscowość,Podpis
Data

Podobne dokumenty