KONKURS: „POWITANIE MARSÓW” KARTA ZGŁOSZENIA

Transkrypt

KONKURS: „POWITANIE MARSÓW” KARTA ZGŁOSZENIA
Załącznik nr 1. Karta zgłoszenia
KONKURS: „POWITANIE MARSÓW”
KARTA ZGŁOSZENIA
Imię i nazwisko autora …………………………………………………………….…………………………………………………………
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………..………….
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
Telefon kontaktowy .……………………………………………………………………………………..……………………………...…
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tytuł pracy ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Data i miejsce realizacji ………………………………………………………………………………………………………………..……
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki. Oświadczam
też, że nadesłana przeze mnie praca konkursowa nie posiada wad prawnych i nie jest obciążona
prawami osób trzecich. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
związanych z niniejszym konkursem.
……………………..………………..……….
…………..…………………………..……
(data i miejsce)
(podpis uczestnika /opiekuna)

Podobne dokumenty