Umowa uczestnictwa dziecka w zajęciach tanecznych

Transkrypt

Umowa uczestnictwa dziecka w zajęciach tanecznych
Umowa uczestnictwa dziecka w zajęciach tanecznych
prowadzonych w Przedszkolu Publicznym nr 14
zawarta dnia 1 października 2012 w Opolu
Zawarta w dniu 1 października 2012 roku pomiędzy: Royal Dance Company Tomasz Nawrocki 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50
identyfikującego się numerami NIP: 6721888007, REGON 532470277 zwanego dalej wykonawcą,
a rodzicem / prawnym opiekunem dziecka ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)
………………………………....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna; adres)
………………………………....……………………………………………………………............................................................................................................................
.………………………………………….......................................................................................................………………………………………………………………………
(telefon kontaktowy)
(email)
zwanym dalej zleceniodawcą.
§1
Zleceniodawca zleca, a wykonawca podejmuje się organizacji i prowadzenia zajęć tanecznych dla dziecka w terminie od 01.10.2012 r. do 30.06.2013 r. w wymiarze jednych (30
minutowych) zajęć tygodniowo z wyłączeniem dni świąt oraz dni wolnych od pracy.
§2
Zajęcia będą odbywały się na sali udostępnionej przez Przedszkole Publiczne nr 14 przy ul. Mickiewicza 3 w czwartki w następujących
godzinach: 13.30–14.00 (grupy starsze III, IV i V) oraz 14.20–14.50 (grupy młodsze I i II).
§3
W przypadku nie odbycia się zajęć z przyczyn leżących po stronie wykonawcy zobowiązuje się on do przeprowadzenia tych zajęć w innym terminie osobiście lub w zastępstwie
jednej instruktorek: Anna Tarka lub Żaneta Kobylańska (osoby te posiadają doświadczenie i kwalifikacje potrzebne do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym).
§4
Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzania obecności dziecka na zajęciach oraz utrzymywania kontaktu ze zleceniodawcą na podstawie otrzymanych w niniejszej umowie danych
kontaktowych na co zleceniodawca wyraża zgodę.
§5
Z tytułu świadczonych usług zleceniodawca zobowiązuje się uiścić (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat):

stałą opłatę miesięczną w wysokości 30 zł brutto (słownie: trzydzieści złotych), którą zleceniodawca zobowiązuje się uiścić do 10 dnia każdego miesiąca na wskazane poniżej konto
bankowe

stałą opłatę kwartalną w wysokości 90 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt złotych), którą zleceniobiorca zobowiązuje się uiścić do 10 dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał zajęć.
numer rachunku bankowego mBank o numerze: 13 1140 2004 0000 3102 3754 7163
tytułem: zajęcia taneczne pp nr 14 – imię nazwisko dziecka – miesiąc rok lub numer opłaty kwartalnej
np. „zajęcia taneczne pp nr 14 – Jan Kowalski – październik 2011” lub „zajęcia taneczne pp nr 14 – Jan Kowalski – 1 kwartał zajęciowy”
po zaksięgowaniu opłaty na rachunku bankowym na życzenie zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z danymi podanymi w umowie lub dodatkowymi załączonymi do niniejszej
umowy. W sporadycznych przypadkach istnieje możliwość uregulowania opłaty gotówką – wtedy zleceniobiorca otrzyma paragon fiskalny.
W przypadku nieterminowego regulowania płatności zostaną naliczone odsetki ustawowe.
Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach będą przekazane do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
§6
W przypadku pojedynczych nieobecności dziecka na zajęciach tanecznych opłata nie ulega zmianie chyba, że jest to nieobecność dłuższa usprawiedliwiona chorobą dziecka, a
zleceniobiorca zostanie o tym fakcie poinformowany drogą elektroniczną lub telefonicznie.
§7
Wykonawca zobowiązuje się do:
- terminowego i prawidłowego przeprowadzania zajęć wg opracowanego planu pracy,
- przestrzegania przepisów wewnętrznych placówki, a w szczególności BHP i P. poż.
- współpracy z dyrektorem i nauczycielami w zakresie realizacji zajęć tanecznych i wynikających z tego imprez okolicznościowych
(tematyczne przygotowanie dzieci do imprezy).
- zapewnienie dyrektorowi przedszkola wglądu w prowadzone zajęcia
§9
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne kwestie sporne rozstrzygane będą w pierwszej kolejności
polubownie, a dopiero po wyczerpaniu tej drogi, przez sąd.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
………………………………………………………………………………
Podpis i pieczęć wykonawcy
…………………..……………………………………
Czytelny podpis zleceniodawcy