Umowa o dzieło Zleceniodawca: Agencja Artystyczna Rob

Transkrypt

Umowa o dzieło Zleceniodawca: Agencja Artystyczna Rob
Umowa o dzieło
Zleceniodawca:
Agencja Artystyczna Rob-kabaret z Siedzibą w Siedlcach
Ul. 11-go Listopada 43D/2
08-110 Siedlce
Nip: 821-149-44-28
Zleceniobiorca:
……………………...................................................................................................................
……………………...................................................................................................................
……………………...................................................................................................................
Zawierają umowę o następującej treści:
1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie następującej pracy:
Występ podczas koncertu ...................................................................
2. Z tytułu wykonania zleconej pracy, Zleceniobiorca otrzyma
zwrot kosztów przyjazdu w wysokości 200 zł brutto oraz nagrodę pieniężną
w zależności od zdobytego miejsca premiowanego
zagwarantowaną kwotą pieniężną (regulamin przeglądu).
3. Zleceniodawca ustala że umowa musi być podpisana do .......................................
z Zleceniobiorcą, który tym samym wyraża chęć uczestnictwa
w Przeglądzie Kabaretowym oraz akceptuje jego warunki.
4. Wypłata nastąpi przelewem w ciągu 7dni od zakończenia
..................................................................., będącej przedmiotem niniejszej umowy.
5. W przypadku niewykonania niniejszej Umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje
się do wypłacenia kary w wysokości równowartość zawartych umów
w celu promocji kabaretu w mediach na rzecz Zleceniodawcy .
6. W sprawach nie unormowanych tą umową ma zastosowanie Kodeks Cywilny.
7. Postanowienia dodatkowe:
1. Zleceniobiorca oświadcza, że wynagrodzenie uzyskane
z przedmiotowej umowy zaspokaja Jego wszelkie roszczenia
do korzystania z utworu przez Zleceniodawcę na każdym polu eksploatacji.
2. Zleceniodawca zapewnia nocleg oraz wyżywienie – zgodnie z regulaminem przeglądu.
8. Podstawą do zawarcia umowy oraz jej ważności jest podpisanie
załącznika nr 1 do umowy oraz regulaminu i umożliwiające Zleceniodawcy
do promocji kabaretu (uczestnika) w mediach .
9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
………………………………..……
Zleceniodawca
………………………………..……
Zleceniobiorca

Podobne dokumenty