„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy

Transkrypt

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku realizuje projekt
„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy
w powiecie pułtuskim (I)”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej, należących do
grup de faworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim
Łącznie w 2015 r. i w 2016 r. wsparcie w ramach projektu uzyska 195 osób, w tym 106 kobiet. Będą to osoby
w wieku 30 lat i powyżej zamieszkałe na terenie powiatu pułtuskiego zarejestrowane jako bezrobotne, w tym:
● długotrwale bezrobotni,
● osoby powyżej 50 r. życia,
● osoby o niskich kwalifikacjach,
● osoby niepełnosprawne,
● kobiety nie kwalifikujące się do ww. grup.
W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:
✔ poradnictwo zawodowe 195 osób (realizacja w 2015 r. i w 2016 r.)
✔ pośrednictwo pracy dla 195 osób (realizacja w 2015 r. i w 2016 r.)
✔ staże dla 50 osób (realizacja w 2016 r.)
✔ prace interwencyjne dla 80 osób (realizacja w 2015 r. i w 2016 r.)
✔ szkolenia dla 15 osób(realizacja w 2016 r.)
✔ jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 50 osób (realizacja w 2015 r.)
Zakładane efekty:
W wyniku realizacji projektu zakłada się, że 74 osoby bezrobotne będzie pracowało po zakończeniu programu.
Zakładane wskaźniki efektywności zatrudnieniowej w ramach realizowanego projektu wynoszą:

dla osób niepełnosprawnych – 17% (1 osoba),

dla osób długotrwale bezrobotnych – 35% (39 osób),

dla osób o niskich kwalifikacjach – 36% (5 osób),

dla pozostałych uczestników projektu – 43% (29 osób).
Okres realizacji projektu: 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.
Finansowanie projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi 1 937 690,00 zł
Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 1 937 690,00 zł.
Kontakt: Powiatowy Urząd Pracy
ul. Nowy Rynek 3
06-100 Pułtusk
tel. 23-692-68-55
Strona internetowa www.pup.pultusk.pl
Adres portalu: www.mapadotacji.gov.pl

Podobne dokumenty