wykłady- prof. J. Z. Nowak

Transkrypt

wykłady- prof. J. Z. Nowak
Projekt „OPERACJA SUKCES – unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby
gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
KARTA PRZEDMIOTU
1. Nazwa przedmiotu
OD POMYSŁU DO TABLETKI – JAK POWSTAJE NOWY LEK?
2. Numer kodowy
PHA03e
3. Język, w którym prowadzone są zajęcia
polski
4. Typ kursu
fakultatywny
5. Grupa treści kształcenia
nauki podstawowe
6. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiej
studia magisterskie
7. Rok studiów/semestr
III rok / semestr 5
8. Formuła przedmiotu
wykłady
9. Liczba godzin zajęć
4
10. Rodzaj zajęć z uwzględnieniem podziału godzin
dwa wykłady 2-godzinne
11. Liczba punktów ECTS
0
12. Jednostka dydaktyczna prowadząca przedmiot
Zakład Farmakologii
Katedra Farmakologii i Farmakologii Klinicznej
13. Imię i nazwisko osoby zaliczającej przedmiot
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Z. Nowak
14. Osoby prowadzące zajęcia
mgr farm. Michał Karbownik
15. Cele i założenia nauczania przedmiotu
Celem zajęć jest zapoznanie studenta z procesami poprzedzającymi ukazanie się leku na rynku
(badania podstawowe, przedkliniczne i kliniczne) i podstawowymi pojęciami związanymi z tym
zagadnieniem. W czasie zajęć podejmiemy próbę odpowiedzi na pytania dotyczące różnic w lekach
innowacyjnych, odtwórczych, „me-too”, itp.
16. Metody dydaktyczne
prezentacja multimedialna, wykład, dyskusja
17. Wykaz literatury
- Badania kliniczne. Organizacja Nadzór Monitorowanie. Walter M (red.), Oinpharma, Warszawa, 2004
- Farmakologia i Toksykologia Mutschlera. Mutschler E (red.), MedPharm Polska, 2010
- wybrane artykuły naukowe z dziedziny ‘drug R&D’
18. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na wszystkich wykładach
19. Treści merytoryczne budujące wiedzę
• Proces rozwoju leku
- Etap badań podstawowych (hity terapeutyczne, metoda QSAR, roboty laboratoryjne, problem
ochrony patentowej cząsteczki)
- Etap badań przedklinicznych
- Etap badań klinicznych (charakterystyka i znaczenie poszczególnych faz badań klinicznych;
pojęcia: randomizacja, ślepa próba, placebo; badania porejestracyjne i obowiązek
monitorowania działań niepożądanych; przykłady leków wycofanych z rynku)
• Medycyna oparta na dowodach (EBM)
• Lek innowacyjny (oryginalny) czy odtwórczy (generyczny)? – „odwieczny dylemat lekarz praktyka”.
• Lek biotechnologiczny (w tym pojęcie leku „biopodobnego”)
• Leki „me-too” – czy są nam potrzebne?
• Leki sieroce
20. Zagadnienia integrujące wiedzę podstawową i kliniczną
- Proces badania nowej cząsteczki chemicznej w drodze do uzyskania nowego leku.
- Badania kliniczne a powszechna praktyka lekarza.
- Lek innowacyjny, odtwórczy, „me-too” – który wybrać w praktyce?
21. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresem
http://csk.umed.lodz.pl/~farm/
[email protected]

Podobne dokumenty