Upoważnienie - DoKasacji.pl

Transkrypt

Upoważnienie - DoKasacji.pl
……………………………………………………………………..
Miejscowość, data
……………………………………………………………………………
Imię i nazwisko osoby udzielającej upoważnienia
……………………………………………………………………………
Adres zamieszkania
……………………………………………………………………………
cd - adres zamieszkania
……………………………………………………………………………
Dowód osobisty seria i numer
……………………………………………………………………………
Dowód osobisty wydany przez
……………………………………………………………………………
Numer PESEL
Upoważnienie
Ja niżej podpisany(a) upoważniam ……...……………………………………………
zamieszkałego(łą) w ………………………………………………...…………………………..
……………………………………………………….., legitymujący się dowodem osobistym
seria i numer…………………………………, wydanym przez ....………….……………….
…………………………………………………, PESEL …………….…………………..…..
do przekazania pojazdu
Marka ………………………………………..
Model ………………………………………..
Numer VIN ………………………………………..
Numer rejestracyjny ………………………………………..
do Stacji Demontażu Pojazdów oraz do odbioru gotówki będącej zapłatą za ten pojazd.
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Podpis upoważniającego
Podpis upoważnionego

Podobne dokumenty