pe ł nomocnictwo

Transkrypt

pe ł nomocnictwo
..............................................................
imię i nazwisko właściciela pojazdu
…................................................................
.......................................................................
adres zamieszkania
P E S E L
-----------------------------------------------------------------------------
PEŁNOMOCNICTWO
Ja niżej podpisany(a) legitymujący się dowodem osobistym
seria ............nr......................................udzielam pełnomocnictwa mojemu /mojej*
(mężowi, żonie,córce,synowi,ojcu,matce)* imię......................................................
nazwisko ...................................................................... legitymujący się dowodem
…....…...............................................
osobistym seria...............nr.......................... PESEL..........................................................
adres zam. ..............................................................................................................
.........................................................................................do złomowania pojazdu
marki..................................................model …..........................................................
numer
rejestracyjny.................................................................................................
numer VIN ….............................................................................................................
rok produkcji ..............................
Upoważniam również wyżej wymienioną osobę do odbioru gotówki za złomowany pojazd
........................................................
data czytelny podpis
* niepotrzebne skreślić
UWAGA :Osoba upoważniona powinna posiadać dokument tożsamości

Podobne dokumenty