upoważnienie

Transkrypt

upoważnienie
………….………………….data………………….
UPOWAŻNIENIE
Ja niżej podpisany/a……………………………………………………………………………
Zamieszkały/a…………………………...przy ulicy…………………………………………..
legitymujący/a się dowodem osobistym seria……….numer………………………………….
PESEL:…………………………………………………………………………………………
upoważniam Panią/a……………………………………………………………………………
zamieszkałego/ej w …………………………przy ulicy………………………………………
legitymujący/a się dowodem osobistym seria……….numer………………………………….
PESEL:…………………………………………………………………………………………
Do dokonania w moim imieniu następującej czynności:
Odbioru dywidendy z kasy centrali Spółki Wielkopolskie Centrum Hodowli i
Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z/s w Tulcach Sp. z o.o., bądź jej filii.
………………………….
miejscowość i data
…………………………….
podpis upoważniającego
…………………………….
wzór podpis upoważnionego

Podobne dokumenty