WYNIKI ANKIETY DOTYCZĄCEJ GOSPODARKI ODPADAMI

Transkrypt

WYNIKI ANKIETY DOTYCZĄCEJ GOSPODARKI ODPADAMI
WYNIKI ANKIETY DOTYCZĄCEJ GOSPODARKI ODPADAMI
PRZEPROWADZONEJ NA TERENIE GMINY KRZESZOWICE.
KOMUNLANYMI,
W okresie września oraz października 2012 r. na terenie gminy Krzeszowice została
przeprowadzona ankieta, której celem było poznanie opinii mieszkańców na temat
planowanych zmian ustawowych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, jak również
obecnie stosowanych przez mieszkańców rozwiązań w tym zakresie.
Ankieta miała charakter anonimowy. Można było ją pobrać w siedzibie tut. Urzędu, na
zebraniach wiejskich i osiedlowych lub wypełnić w wersji elektronicznej, dostępnej na
stronach internetowych Urzędu. Wypełniło ją 673 respondentów, co biorąc pod uwagę liczbę
nieruchomości, stanowi 8% liczby gospodarstw domowych. W wersji elektronicznej
wypełniono 27% ilości wszystkich ankiet.
Pierwsze pytania dotyczyły miejsca zamieszkania, charakteru zabudowy oraz miały na celu
zdiagnozowanie, czy liczba zameldowanych osób na danej nieruchomości stanowi
odzwierciedlenie liczby zamieszkujących. Większość ankietowanych to mieszkańcy domów
jednorodzinnych, ten rodzaj zabudowy wskazało 84% ankietowanych. Jeśli chodzi o liczbę
osób zameldowanych a zamieszkujących, to jednak w większości przypadków nadal
meldunek jest odzwierciedleniem ilości osób mieszkających, liczba ta nie jest tożsama
u 28% ankietowanych.
W dalszej części pytano o rozwiązania stosowane w zakresie dostarczania mediów. W jaki
sposób dostarczana jest woda do budynków, w jaki sposób ogrzewana, jak odprowadzane
są ścieki, a także jakie paliwo stosowane jest do centralnego ogrzewania. 97% udzielających
odpowiedzi zamieszkuje budynki przyłączone do sieci wodociągowej. Statystyka podłączenia
do sieci kanalizacyjnej wypada niestety nieco gorzej, ponieważ procent nieruchomości
skanalizowanych wyniósł dokładnie tyle samo, co nieskanalizowanych – 49%. Z perspektywy
ochrony środowiska niepomyślną informacją jest także fakt, iż 60% ankietowanych ogrzewa
budynki paliwami stałymi (węgiel, drewno, itp.), co niewątpliwie wpływa na jakość powietrza
na terenie gminy. 27% stosuje w tym celu gaz ziemny, 11% system mieszany, również
mogący mieć niesprzyjający wpływ na środowisko; 2% ogrzewa budynki energią elektryczną.
Natomiast do ogrzewania wody użytkowej, najczęściej stosowane jest paliwo gazowe (46%),
następnie energia elektryczna (16%) oraz paliwa stałe (16%), system mieszany stosuje 20%
ankietowanych, a z energii odnawialnej korzysta zaledwie 2% udzielających odpowiedzi.
Kolejne pytania ankiety poświęcono już problematyce gospodarowania odpadami
komunalnymi, rozpoczynając od próby zdiagnozowania preferencji mieszkańców co do
wyboru metody naliczania odpłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów powstających w
gospodarstwach domowych. Zgodnie z ustawą O utrzymaniu czystości i porządku (jednolity
tekst Dz. U. 2012 nr 391) do wyboru przedstawiono jeden z następujących sposobów
naliczania opłaty: od mieszkańca, od ilości zużytej wody, od 1 m² powierzchni mieszkalnej,
od gospodarstwa domowego. Jak prezentuje to poniższy wykres, połowa respondentów
opowiedziała się za naliczaniem opłaty, biorąc pod uwagę liczbę zamieszkujących
nieruchomość osób.
Zapytano również o opinię w sparwie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych,
zarówno zmieszanych, jak i segregowanych. 72 % biorących udział w ankiecie uznało,
iż częstotliwość raz na miesiąc jest optymalną częstotliwością, z jaką powinny być odbierane
śmieci niesegregowane. Rezultat, jaki otrzymano w efekcie zapytania o wywóz odpadów
segregowanych wskazuje, iż obecnie najpopularniejszy system, odbioru kwartalnego, nie jest
zadawalający. Najbardzie pożądany byłby comiesięczny odbiór – tą odpowiedź wskazało
44% pytanych, natomiast odbiór z częstotliwością co dwa miesiące poparło 28%.
W tym miejscu warto jest wspomnieć o wynikach, jakie otrzymano pytając o to, czy
mieszkańcy segregują odpady powstające w ich gospodarstwach domowych.
Jak obrazuje powyższy wykres 85 % ankietowanych potwierdza dokonywanie segregacji
„u źródła”. Niestety 15% mieszkańców gminy nadal tego nieczyni, co świadczy
o konieczności podjęcia działań informacyjno – edukacyjnych w tym zakresie. Analizując
akiety stwierdzono również, iż dominującą większość w tym procencie stanowią mieszkańcy
budynków wielolokalowych, co można również zaobserwować przekładając to na rodzaj
zabudowy, w jakiej zamieszkują wypełniający ankietę – 16% stanowią osoby zamieszkujące
bloki, 84% to mieszkańcy domów jednorodzinnych. Wyniki zdają się być zaskakująco
zbliżone.
Istotnym zagadnieniem dla nowotworzonego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
jest kwestia pojemników na śmieci, stąd wystosowanie pytania dotyczącego posiadanych
ilości i pojemności oraz statusu ich własności. Okazuje się, iż większość ankietowanych
(62%) dysponuje małymi pojemnikami (110 l-120 l). Jeśli chodzi o ich własność, wartości
rozkładają się po połowie pomiędzy tymi użyczonymi, dzierżawionymi od przedsiębiorcy
(46%), a stanowiącymi własność właściciela nieruchomości (48%); 6% ankietowanych nie
zna ich statusu.
W związku z tym, iż w nowym systemie gmina będzie musiała wykazać się poziomem
redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych,
przekazywanych do składowania, zapytano o występowanie na nieruchomościach odpadów
zielonych oraz o sposób postepowania z odpadami ulegającymi biodegradacji. Powstawanie
odpadów zielonych potwierdziło 84% respondentów, co również można utożsamiać
z zamieszkiwaniem w zabudowie jednorodzinnej, gdzie powstają odpady z pielęgnacji
ogrodów. Odpowiedzi dotyczące postępowania z odpadami biodegradowalnymi wskazują na
mocno zakorzeniony zwyczaj kompostowania we własnym zakresie tego typu odpadów.
Tylko 7% pytanych przekazuje je przedsiębiorcy, wraz z resztą zmieszanych odpadów, 2%
twierdzi, iż oddaje je w sposób selektywny.
Pytaniem zamykającym było pytanie o powstawanie na nieruchomościach odpadów
paleniskowych, czyli popiołów z pieców grzewczych. Aż w 70% padły odpowiedzi twierdzące,
jednak pomimo pytania w formie otwartej oraz ze względu na spore rozbieżności
w odpowiedziach, nie udało się poznać ilość wytwarzanych tego rodzaju odpadów.
Sporządziła: mgr Katarzyna Soska-Więcek

Podobne dokumenty