KARTA -INFORMACYJNA OSP 3. A-ktualny strn

Transkrypt

KARTA -INFORMACYJNA OSP 3. A-ktualny strn
NunnerideEttafi
kscyitrv
KARTA
-IN F ORMACYJNA
ilffi
OSP
/zal4caik do wniosku o dotacjQ/
. . . . . ls
. c o wo 6 i
..... .. . .l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . k. .o. .d. . . . . . . . . . . , . mie
1 . N Mw a O SP............--..........--....-...u
.....KDP.. ........
w qm MDP...................
strnc21onk6w...........................,
3. A-ktualny
Dalawlaczenia
doKSRG
doKSRG+:tak/nie.
Prz]'naleznosc
4. TypOSP........................,
.............
/ wlasnych/....
5. StanSrodk6w
finanso{ych
......-
..--.-.............
.
6. Wielkoii dotacjiz sanor{du lv rokupoprzednim
7.Dotacjeotrz],nanezeZwiqzkuwostanLich2-chlatach/poda6Bysoko36ipzeznaczerue/...............
i wlposazeniu.............
8. Brakiw sprzqcie
ijego charai<terystyka:
9. Rok*ybudowaniastraznicy............--.....-........
-powierzchniai kubatura
-iloiapomieszczen
-..
garaZo,*rych
..........................
-iioscbok5ow
-ogrzewaniebudlnku* : calkowite, cz€Sciowe, boky gatazowe,rodzaj-wz4dzenia socjalne* : toalety , zapleczekuchenae , brak, inne ....................
I 0 Sranpra\rmynieruchomoici
data v,1?elnienia
* podkeSli6 wla(ciwe
/ podpis sporz4dzaj4cego/

Podobne dokumenty