Program zajęć korygujących obraz własnej osoby dzieci

Transkrypt

Program zajęć korygujących obraz własnej osoby dzieci
Program zajęć korygujących
obraz własnej osoby
dzieci nieśmiałych
na rok szkolny 2012 – 2013
Opracowała
mgr Sylwia Maszota
Zjawiska nieśmiałości stanowią złożony kompleks problemów psychologicznych i
pedagogicznych. Nieśmiałość oznacza różne rzeczy dla różnych osób. Jest to złożona
przypadłość, która pociąga za sobą całą gamę skutków – od lekkiego uczucia
skrępowania, nieuzasadnionego lęku przed ludźmi, aż do skrajnej nerwicy.
Nieśmiałość ujawnia się najczęściej w sytuacjach kontaktu społecznego (lękliwość
społeczna) wówczas, gdy jednostka ma wykonać pewne czynności w obecności
innych ludzi.
Dzieci nieśmiałe to dzieci, które w kontakcie z rówieśnikami są niepewne siebie i
swoich posunięć, często się peszą, funkcjonowanie w grupie sprawia im trudności
konsekwencją czego jest wycofywanie się z kontaktów społecznych. Dzieci te mają
skłonność do izolacji, a zaniżona samoocena powoduje u nich brak wiary we własne
siły. Są to dzieci nadmiernie wrażliwe, małomówne, miewające stany lękowe. Są
apatyczne, powolne, przygnębione, płaczliwe, wrażliwe na czyjąś dezaprobatę i
odrzucenie. Obserwuje się również trudności w nawiązywaniu kontaktów
społecznych i obniżoną aktywność.
Zajęcia z uczniami nieśmiałymi realizowane będą poprzez ustrukturalizowane
sytuacje, przybierające postać gier, zabaw, inscenizacji.
W zajęciach tych zamierzam ułatwić uczniom funkcjonowanie wśród innych ludzi
poprzez zmianę w osobowości.
Zajęcia polegać będą na tworzeniu sytuacji uczących, które jednocześnie pełnią
funkcję korygującą w stosunku do zachowań ucznia nieśmiałego. Chodzi więc w nich
o taką organizację doświadczeń ucznia, aby pozwoliły one na zaspokojenie potrzeb
emocjonalnych i wprowadzały nowe formy zachowania się oraz nowe czynmności
poznawcze.
CEL GŁÓWNY – dążenie do minimalizacji negatywnych konsekwencji bycia
nieśmiałym.
CELE SZCZEGÓŁOWE to:
1. wzmacnianie pewności siebie i pozytywnej samooceny,
2. oswajanie z problemem nieśmiałości,
3. wzmacnianie samodzielności i spontaniczności,
4. nauka współdziałania w grupie,
5. wzmocnienie motywacji do zmian,
6. minimalizacja lęków i obaw związanych z ekspozycją społeczną,
7. rozwój poznawczy,
8. kształtowanie wytrwałego dążenia do celu, umiejętności przezwyciężania
trudności,
9. nauka otwartości na innych,
10.pobudzanie do większej aktywności ruchowej,
11.rozwój wyobraźni i aktywności twórczej,
12.poznawanie swoich mocnych stron,
13.odreagowanie napięć.
Powyższe cele realizowane będą m.in. poprzez takie zadania jak chwalenie,
docenianie, dawanie pozytywnych informacji zwrotnych, stwarzanie sytuacji, w
których uczniowie mogą odnieść sukces, racjonalizowanie problemu, stwarzanie
sytuacji aktywizujących oraz sytuacji wyboru, dawanie zadań na miarę możliwości,
zachęcanie do wyrażania siebie, swojej opinii, stwarzanie sytuacji interakcji
społecznych, wskazywanie sposobów radzenia sobie z nieśmiałością, stopniowe
oswajanie z wystąpieniami publicznymi.
METODY PRACY:
- rundki,
- scenki rodzajowe,
- ćwiczenia wzmacniające poczucie własnej wartości,
- praca w małych grupach,
- rysowanie, malowanie,
- bajka terapeutyczna,
- seria zdań niedokończonych,
- gry i zabawy,
- ćwiczenia - zabawy ruchowe
- ćwiczenia i techniki relaksacyjne.
FORMY PRACY:
– indywidualna
– grupowa
– zespołowa
ORGANIZACJA ZAJĘĆ:
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w wymiarze 60 min., realizowane przez
cały rok szkolny. Będą w nich uczestniczyli uczniowie w zbliżonym do siebie wieku.
Grupa będzie liczyła do 8 osób.

Podobne dokumenty