Eko-instrument - Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca

Transkrypt

Eko-instrument - Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca
Serdecznie zapraszamy uczestników IV Przeglądu Tanecznego
„W SERCU TANIEC” do wzięcia udziału w konkursie rękodzieła artystycznego
„EKO-INSTRUMENT”. Konkurs przeprowadzony będzie w ramach programu
edukacji ekologicznej dla podopiecznych Stowarzyszenia „Mamy Wielkie
Serca”, przebiegającego pod hasłem: „Okaż kulturę i chroń naturę”.
REGULAMIN
KONKURSU RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
„EKO-INSTRUMENT”
I. Organizator
 Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”
II. Cele konkursu
 Kształtowanie postaw ekologicznych,
 Zwiększanie świadomości osobistego wpływu człowieka na środowisko,
 Popularyzacja wiedzy na temat recyklingu,
 Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych.
III. Warunki uczestnictwa.
 Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych,
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych i integracyjnych.
 Tematyka prac dotyczy recyklingu czyli ponownego wykorzystania materiałów
odpadowych w celu stworzenia ekologicznego instrumentu muzycznego.
 Technika prac dowolna - płaska, przestrzenna z użyciem różnorodnych materiałów
 Prace indywidualne, zespołowe.
 Każda praca powinna zawierać następujące informacje :
 Imię i nazwisko autora, wiek , klasa;
 Placówka, adres, telefon;
 Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna pod kierunkiem którego autor przygotował
pracę.
IV. Termin i miejsce nadesłania prac:
Prace prosimy nadesłać lub dostarczyć osobiście do 17.06.2015r. na adres:
Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”
Ul. Kościuszki 14
99-140 Świnice Warckie
z dopiskiem „Przegląd Taneczny – Eko-instrument”
V. Kryteria oceny prac:

Prace oceniane będą przez specjalnie powołane, niezależne jury.


Kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, estetyka
wykonania pracy.
Jury wybierze i nagrodzi 12 najciekawszych prac.
VI. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17.06.2015 r., podczas IV Przeglądu Tanecznego
„W Sercu Taniec”, a następnie zamieszczone na stronie Stowarzyszenia „Mamy Wielkie
Serca” www.serca.org.pl .
VII. Kontakt.
W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny 63 288 11 07.
Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy konkursu Marlena Jaśkiewicz
i Daria Rygielska.
VIII. Nagrody.
Przewidziane są nagrody rzeczowe dla zespołów w czterech kategoriach wiekowych:
 szkoły specjalne i integracyjne,
 przedszkola,
 szkoły podstawowe,
 gimnazja.
IX. Uwagi dodatkowe.
1. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone nie będą brane pod uwagę.
2. Prace przechodzą na własność organizatorów i mogą zostać wykorzystane do
publikacji w kalendarzu na rok 2016.
3. Ocena jury jest ostateczna (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Podobne dokumenty