• Aktywne poszukiwanie pracy – analiza sposobów poszukiwania

Komentarze

Transkrypt

• Aktywne poszukiwanie pracy – analiza sposobów poszukiwania
WIZYTÓWKA SPECJALISTY w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej
I CZĘŚĆ:
1. Imię i nazwisko specjalisty:
Anetta Sidorowicz
2. Zdjęcie (mile widziane; prosimy o wklejenie w wersji elektronicznej)
3. Jakiego rodzaju pomoc świadczę:
(biorąc pod uwagę swoje wykształcenie, doświadczenie, uprawnienia, zainteresowania
zawodowe itp. wypisz obszary wiedzy i umiejętności, którymi chcesz i możesz się podzielić
z innymi)
Rodzaj usługi: poradnictwo indywidualne i grupowe, informacja zawodowa indywidualna
i grupowa, informacja i poradnictwo na odległość

Aktywne poszukiwanie pracy – analiza sposobów poszukiwania pracy, źródeł
informacji o rynku pracy, zidentyfikowanie barier utrudniających zatrudnienie,
określenie własnych możliwości i ograniczeń w związku z poszukiwaniem
pracy

Dokumenty aplikacyjne - zapoznanie z zasadami konstruowania życiorysu
zawodowego i listu motywacyjnego, pomoc w ich sporządzeniu

Autoprezentacja – efekt pierwszego wrażenia, sposoby komunikowania się

Rozmowa kwalifikacyjna - przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
z pracodawcą, próbna rozmowa z pracodawcą, analiza pytań do i od
pracodawcy, analiza najczęściej popełnianych błędów przez kandydatów

Testy - zdiagnozowanie predyspozycji, zainteresowań zawodowych,
zidentyfikowanie posiadanych umiejętności, mocnych i słabych stron,
kompetencji, wartości i obszarów zainteresowań zawodowych

Program „Szukam Pracy” - przygotowanie doradców zawodowych
do przeprowadzenia szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
z wykorzystaniem podręcznika „Szukam Pracy”

Pomoc w sporządzaniu danych statystycznych do sprawozdania MPiPS-01
załącznik nr 4 „Poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych
i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych, kształcenie
ustawiczne pracowników”
4. Jak i kiedy można się ze mną skontaktować:
(podaj bezpośredni kontakt do siebie, telefon, e-mail; jeśli wyrażasz zgodę może to być
prywatny kontakt)
tel.: 95 722 80 25
e-mail: [email protected]
5. Instytucja, w której pracuję:
nazwa: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
miejscowość: Gorzów Wielkopolski
zajmowane stanowisko: doradca zawodowy
II CZĘŚĆ:
A.
Specjaliści:
(do jakiej kategorii specjalisty chcesz siebie zakwalifikować; może być więcej niż jedna
z kategorii - podkreśl)

doradca zawodowy

pedagog/szkolny doradca zawodowy

psycholog

terapeuta

trener/szkoleniowiec

pośrednik pracy

doradca klienta

lider klubu pracy

pracownik/doradca ABK

inny specjalista (jaki):………………………………..

wszyscy
B.
Odbiorcy, klienci:
(do kogo skierowane są Twoje usługi - podkreśl)

dzieci do końca szkoły podstawowej

młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna

studenci i absolwenci uczelni wyższych

rodzice dzieci i młodzieży uczącej się

osoby pracujące

osoby niepracujące

osoby niepełnosprawne (rodzaje niepełnosprawności)

pracodawcy

samozatrudnieni

inni: ………………………………………………….........

wszystkie

Podobne dokumenty