Presti owe stypendia dla polskich kobiet naukowców

Transkrypt

Presti owe stypendia dla polskich kobiet naukowców
Fundacja Kobiety dla Kobiet
Prestiżowe stypendia dla polskich kobiet naukowców
Autor: Olga
13.01.2007.
Zmieniony 14.02.2007.
Prestiżowe stypendia dla polskich kobiet naukowców
W 2001r. L'Oréal Polska przy wsparciu Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO ogłosił pierwszą edycję
konkursu na roczne stypendia dla pięciu młodych Polek - naukowców prowadzących badania w
dziedzinach biologiczno-medycznych. Celem tej inicjatywy była pomoc młodym kobietom w realizacji ich
pracy badawczej.
O stypendia ubiegać się mogą kobiety zajmujące się badaniami naukowymi w dziedzinach biologicznomedycznych, których prace mają charakter aplikacyjny: doktorantki, będące w ostatnim roku realizacji
swej pracy, które nie ukończyły 35 lat oraz habilitantki, kończące pracę habilitacyjną, które nie
przekroczyły 45 roku życia.
Wyłonione w wyniku konkursu trzy laureatki na poziomie doktoratu przez rok otrzymują stypendia w
wysokości 1.500 zł miesięcznie, natomiast dwie habilitantki nagrodzone zostają rocznym stypendium
wynoszącym 1.800 złotych miesięcznie.
Stypendia ufundowane przez L'Oréal Polska są inicjatywą lokalną.
Polska, ojczyzna wielkiej uczonej Marii Skłodowskiej-Curie jest tym krajem, w którym gest zrobiony
w kierunku kobiet naukowców nabiera szczególnego znaczenia.
Źródłem inspiracji polskiej inicjatywy jest międzynarodowa umowa zawarta w Paryżu między Grupą
L'Oréal i UNESCO: "For Women in Science". W jej ramach, każdego roku, w paryskiej siedzibie UNESCO
wybitne przedstawicielki świata nauki oraz młode badaczki z pięciu kontynentów otrzymują nagrody
pieniężne.
Aspiracją polskiego programu stypendiów jest lokalna promocja młodych kobiet - naukowców. Celem
L'Oréal Polska jest zaangażowanie się w ważną akcję pomocy kobietom i działanie w sposób skuteczny i
długotrwały. Obecność kobiet w nauce jest wzbogacającym źródłem postępu. Jeśli kobiety będą w pełni
odgrywały swoją rolę w badaniach, w przyszłości zyska na tym zarówno nauka jak i całe środowisko
naukowe.
Program stypendiów L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu do spraw
UNESCO pragnie zachęcić kobiety do większego zaangażowania na wszystkich poziomach życia
naukowego. Kandydatki powinny spełniać następujące warunki:
Par.1
Wszystkie kandydatki muszą przygotować wyszczególnioną poniżej dokumentację i przesłać ją na
adres przewodniczącej jury.
Par.2
Wiek kandydatek ubiegających się o stypendia nie powinien przekraczać 35 lat w przypadku
doktorantek, a 45 lat - w przypadku kandydatek kończących pracę habilitacyjną.
Par.3
O stypendia ubiegać się mogą kandydatki, które są w ostatnim roku realizacji pracy doktorskiej lub
habilitacyjnej i potrafią udokumentować aplikacyjny charakter swoich badań.
Par.4
Wysokość rocznych stypendiów wyznaczona została na 18.000 zł płacone w miesięcznych ratach w
przypadku doktorantek i 22.000 zł płacone w miesięcznych ratach w przypadku badaczek, będących na
etapie pracy habilitacyjnej.
REGULAMIN I FORMULARZ
http://www.lorealdlakobietinauki.pl/pages/lor_regulamin.html
{mos_sb_discuss:21}
http://www.femina.org.pl
Kreator PDF
Utworzono 4 March, 2017, 13:26

Podobne dokumenty