Typ akcji : Mobilność kadry edukacji szkolnej Tytuł projektu

Transkrypt

Typ akcji : Mobilność kadry edukacji szkolnej Tytuł projektu
Typ akcji :
Mobilność kadry edukacji szkolnej
Tytuł projektu: Nauczyciel i jego wpływ na ucznia jako świadomego uczestnika procesów
integracyjnych w Europie.
Założeniem XV Liceum im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku jest promowanie nauki
języków obcych, wymiana międzykulturowa, uczenie tolerancji i poszanowania odrębności,
integracja młodzieży z różnych środowisk społecznych, co jest realizowane m.in. poprzez
wymiany szkolne i udział uczniów i nauczycieli w warsztatach międzynarodowych oraz
uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach zagranicznych. Projekt pt. "Nauczyciel i jego wpływ
na ucznia jako świadomego uczestnika procesów integracyjnych w Europie" wpisuje się w to
założenie.
Celem projektu jest udoskonalenie warsztatu pracy oraz wprowadzenie nowoczesnych
metod nauczania języka obcego jak również doskonalenie umiejętności posługiwania się
językiem obcym przez nauczycieli nie będących nauczycielami języków obcych.
Komunikatywna znajomość języka umożliwi im bowiem zapoznanie się z metodami
nauczania przedmiotu, które stosowane są w innych krajach oraz stworzy im możliwość
wprowadzania elementów języka obcego na swoich zajęciach.
Celem projektu jest również rozwijanie przez nauczycieli umiejętności motywowania
ucznia do samodzielnej nauki, poszerzania zainteresowań oraz uatrakcyjnienia zajęć
lekcyjnych, aby zapobiegać problemom z dyscypliną, niską frekwencją i przerywaniu
edukacji przez młodzież.
Przyjrzenie się systemowi pracy szkół zagranicznych, poznanie systemów edukacji oraz
zadań i obowiązków kadry kierowniczej i personelu w szkołach za granicą oraz wymiana
doświadczeń i planowanie wymian młodzieży i kadry pomiędzy szkołami to kolejny cel
projektu, którego realizacja przyczyni się do rozwoju europejskiego szkoły.

Podobne dokumenty