Istota rynku pracy

Transkrypt

Istota rynku pracy
Istota rynku pracy
Autor: mgr Ludmiła Domżalska, mgr Małgorzata Bałazy-Kucza
Istota rynku pracy
Cele lekcji
Uczeń zna:

definicje rynku pracy,

pojęcia popytu i podaży pracy,

czynniki kształtujące lokalny rynek pracy,

pojęcie równowagi na rynku pracy.
Uczeń potrafi:

dokonać samodzielnej obserwacji lokalnego rynku pracy,

dokonać analizy tendencji na rynku pracy,

wskazać zawody poszukiwane na rynku pracy i zawody z dużym bezrobociem,

wymienić czynniki podaży pracy.
Metody realizacji zajęć

tekst przewodni,

pogadanka z elementami wykładu,

prezentacja,

dyskusja dydaktyczna,

indywidualnej,

grupowej.
Materiały

foliogramy,

słowniki ekonomiczne,

materiały z Urzędu Pracy,

wycinki prasowe.
Narodowy Bank Polski
2
Istota rynku pracy
Proponowany przebieg zajęć
Wprowadzenie
Lekcję rozpoczynamy od przypomnienia poznanych wcześniej wiadomości o cechach
gospodarki rynkowej. Nauczyciel zapoznaje uczniów z pojęciami rynku pracy, wykorzystując
przygotowane plansze obrazujące różne definicje i rodzaje rynku pracy Wyjaśnia pojęcia podaży
i popytu na rynku pracy. Podaje dane związane z lokalnym rynkiem pracy. Podział zespołu
na grupy i przydzielenie tematów do dyskusji.
Rozwinięcie
Opracowanie w grupach przykładów zawodów ginących i pojawiających się nowych zawodów
oraz tendencje występujące na lokalnym rynku pracy. Polecenia dla poszczególnych grup:
Sporządź listę zawodów tracących swoją aktualność na rynku pracy. Jakie znasz nowe, atrakcyjne zawody? Jakie znasz skutki przemian w gospodarce twojego miasta? (np. restrukturyzacji
górnictwa, sąsiedztwa supermarketów). Jak oceniasz perspektywy na lokalnym rynku
pracy? (na podst. materiałów z Powiatowego Urzędu Pracy).
Zakończenie
Na zakończenie lekcji przedstawiciele zespołów przedstawiają odpowiedzi na zadane wcześniej
pytania i formułują wnioski. Przedstawienie wykazu osób bezrobotnych według wykształcenia
i zawodów.
Uwagi dla prowadzącego
Wykorzystanie broszur i materiałów z Powiatowego Urzędu Pracy oraz agencji doradztwa
zawodowego.
Narodowy Bank Polski
3
www.nbp.pl

Podobne dokumenty