ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH

Transkrypt

ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
na egzamin dyplomowy
KIERUNEK EKONOMIA
STUDIA I STOPNIA
1. Podmioty gospodarcze. Zależności i sprzeczności.
2. Środki działalności gospodarczej – zasoby gospodarcze, kapitał.
3. Ograniczoność zasobów i problem wyboru ekonomicznego.
4. Kryteria wyboru ekonomicznego.
5. Ekonomia a gospodarka.
6. Konkurencja w skali mikro- i makroekonomicznej.
7. Istota mechanizmu rynkowego. Prawo popytu i podaży. Cena.
8. Elastyczność cenowa oraz dochodowa popytu i podaży.
9. Teoria równowagi konsumenta.
10. Przedsiębiorczość i jej znaczenie gospodarcze.
11. Istota i funkcje pieniądza.
12. System bankowy. Struktura i funkcje.
13. Kredyt i narzędzia kredytu.
14. Przejawy nieefektywności mechanizmu rynkowego.
15. Istota i rodzaje przedsiębiorstw według różnych kryteriów.
16. Koszty produkcji i ich klasyfikacja.
17. Teoria równowagi przedsiębiorstwa.
18. Wydajność pracy i czynniki jej wzrostu.
19. Czynniki produkcji i ich substytucja.
20. Pojęcie i kryteria efektywności.
21. Analiza efektywności inwestycji.
22. Mikroekonomiczne kryteria efektywności.
23. Postęp techniczny – jego źródła i rodzaje.
24. Innowacje i innowacyjność gospodarki.
25. Funkcja produkcji. Funkcje jedno- i wieloczynnikowe.
26. Wzrost i rozwój gospodarczy. Istota i pomiar.
27. Rachunki narodowe.
28. Równowaga makroekonomiczna.
29. Budżet państwa. Istota, funkcje, zadania.
30. Polityka fiskalna. Cele. Instrumenty makro- i mikroekonomiczne.
31. Deficyt budżetowy i dług publiczny.
32. Istota i mechanizm cyklu koniunkturalnego.
33. Rola państwa we współczesnej gospodarce.
34. Inflacja a bezrobocie w krótkim i długim okresie.
35. Klasyczne teorie wymiany międzynarodowej.
36. Współczesne teorie wymiany międzynarodowej.
37. Bilans płatniczy i jego struktura.
38. Problemy globalne współczesnych gospodarek.

Podobne dokumenty