Rozwój Zakładu Flexodruku DRUKPOL Zenon

Transkrypt

Rozwój Zakładu Flexodruku DRUKPOL Zenon
„Rozwój Zakładu Flexodruku DRUKPOL Zenon Ziemak poprzez wprowadzenie
innowacyjnych technologii”
Projekt dotyczy dywersyfikacji przedmiotu działalności produktowej przedsiębiorstwa przez
wprowadzenie nowego wyrobu, nie wykraczające poza przemysł w którym firma obecnie działa.
Rzeczowa realizacja inwestycji obejmuje zakup nowych środków trwałych, tj: maszyny
fleksograficznej wraz z urządzeniami do działu B+R. W planowanym do utworzenia dziale B+R
realizowane będą badania zmierzające do opracowania nowych rozwiązań technologicznych. W
wyniku realizacji projektu wprowadzona będzie innowacja marketingowa i organizacyjna
niezbędna ze względu na pozycjonowanie nowego produktu na rynku. Inwestycja wzmocni pozycję
konkurencyjną firmy w kraju i na rynku międzynarodowym.
Nr umowy: UDA-POIG.04.04.00-14-019/09-00
Czas realizacji projektu: 21.10.2009 – 21.01.2015
Pytania w sprawie projektu prosimy kierować na adres: [email protected]
Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013 znajdują się na stronie: www.poig.gov.pl
Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: www.mir.gov.pl
Instytucja Pośrednicząca - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl
Instytucja Wdrażająca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw: www.fund.org.pl
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 4 „Inwestycje
w innowacyjne przedsięwzięcia”. Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. „Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość”.

Podobne dokumenty