OGŁOSZENIE Uniwersytet Łódzki oferuje do wynajęcia lokal

Transkrypt

OGŁOSZENIE Uniwersytet Łódzki oferuje do wynajęcia lokal
OGŁOSZENIE Uniwersytet Łódzki oferuje do wynajęcia lokal użytkowy o łącznej powierzchni 76,50 m2 w budynku przy ul. Lumumby 1/3 w Łodzi, przeznaczony na prowadzenie działalność gospodarczej w zakresie świadczenia usług kosmetycznych i fryzjerskich. Opis przedmiotu najmu: Przedmiotem najmu jest 8 pomieszczeń o łącznej powierzchni 76,50 m2. W lokalu pozostało drobne wyposażenie meblowe pozostawione przez poprzedniego najemcę. Oczekiwania wobec najemcy: 1. Wynajmujący oczekuje, że najemca posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ww. usług i legitymuje się co najmniej rocznym doświadczeniem w jej prowadzeniu, 2. Najemca wyposaży lokal w niezbędny sprzęt i meble na własny koszt, 3. Działalność prowadzona przez Najemcę nie będzie powodować uciążliwości dla mieszkańców osiedla, 4. Godziny pracy lokalu będą dopasowane do potrzeb mieszkańców osiedla, 5. Najemca zapewni miłą i kulturalną obsługę klientów. Czynsz za najem i inne opłaty: Najemca prowadzący działalność gospodarczą w ww. lokalu zobowiązany będzie do ponoszenia następujących kosztów związanych z najmem: 1. czynsz wyliczony wg zaproponowanej przez najemcę stawki*, 2. koszty wywozu nieczystości, 3. koszty dostawy do lokalu energii elektrycznej, 4. koszty telefonu, internetu. * W czynszu zawarta jest opłata za: dzierżawę pomieszczeń, media (woda, ścieki), centralne ogrzewanie, podatek od nieruchomości wg obowiązujących stawek (w 2011 r. 125,78 zł/m-­‐c). Wymagania dotyczące oferty: Oferta powinna zawierać co najmniej: 1. przedstawienie koncepcji zagospodarowania lokalu, 2. kopię dokumentu rejestrowego na podstawie którego najemca prowadzi działalność gospodarczą, 3. opis dotychczas prowadzonej działalności oraz referencje (o ile najemca takowe posiada), 3. proponowana stawka czynszu netto za 1 m2, Informacje dodatkowe: Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej w przedmiotowym lokalu po uprzednim ustaleniu terminu z p. Jadwigą Płóciennik pod nr tel. 42 66-­‐55-­‐430. Miejsce i termin składania ofert: Oferty w zamkniętych i podpisanych kopertach należy składać do dnia 14.12.2011 r. do godziny 15.00 w Centrum Gospodarczym Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ul. Lindleya 3, II piętro pok. 201A. Wybór najkorzystniejszej oferty: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja konkursowa, biorąc pod uwagę atrakcyjność zaproponowanej koncepcji prowadzenia działalności dla mieszkańców osiedla oraz zaproponowane warunki finansowe. Wszyscy oferenci zostaną pisemnie poinformowani o wyniku konkursu. Umowa: Z dzierżawcą wyłonionym w drodze konkursu podpisana zostanie umowa na czas określony do dnia 30.09.2012 r., z możliwością jej przedłużenia na kolejny okres pod warunkiem terminowego wywiązywania się z postanowień zawartej umowy oraz uzyskania pozytywnej oceny prowadzonej działalności. Jednostką prowadzącą sprawę jest Centrum Gospodarcze Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Lindleya 3, 91-­‐131 Łódź, tel. 42 635-­‐40-­‐60, 635-­‐42-­‐84, fax 42 665-­‐54-­‐79, e-­‐mail: [email protected]