STANOWISKO Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]

Transkrypt

STANOWISKO Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]
STANOWISKO
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]
w sprawie projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Różan
usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat.
W związku z ogłoszonymi przez Prezesa UKE konsultacjami decyzji w sprawie wyrażenia
zgody na świadczenie przez Gminę Różan usługi dostępu do Internetu bez pobierania
opłat za pomocą 14 hotspotów oraz określającej zakres i warunki świadczenia tej usługi,
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] przedstawia swoje stanowisko w tej
sprawie.
Usługa dostępu do Internetu jest obecnie jedną z kluczowych potrzeb społeczeństwa.
Operatorzy zrzeszeni w PIIT zgadzają się z tym, że inicjatywa jednostek samorządu
terytorialnego mająca na celu zapewnienie możliwości korzystania z tej usługi jej
mieszkańcom, turystom oraz okazjonalnie, każdej osobie przebywającej na danym terenie
jest działaniem w pełni uzasadnionym. Funkcjonowanie bezpłatnego dostępu do
Internetu w miejscach publicznych wspiera upowszechnienie usługi, co jest z kolei
istotnym elementem rozwoju cyfryzacji społeczeństwa w Polsce. Ponadto usługa dostępu
do Internetu podnosi atrakcyjność turystyczną danego regionu.
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
(art. 7, ust. 1, 3 i 4) umożliwia samorządom świadczenie usługi dostępu do Internetu
bezpłatnie lub poniżej kosztów. W opinii Izby planowana działalność gminy nie może
być pod żadnym względem substytucyjna względem usług dostępu do Internetu
świadczonych przez przedsiębiorstwa komercyjne. Inicjatywa jednostek samorządu
terytorialnego powinna skłaniać przedsiębiorców do nowych inwestycji, a nie je
hamować. Operator działając na zasadach komercyjnych nie ma żadnych szans na
konkurowanie z bezpłatnym Internetem świadczonym przez gminę.
1
PIIT: Stanowisko ws projektu decyzji Prezesa UKE – usługi dostępu do Internetu Gmina Różan, 2014-06-12
Z treści projektu decyzji Prezesa UKE w przedmiotowej sprawie wynika, że na terenie
Gminy 9-u operatorów telekomunikacyjnych świadczy usługę dostępu do Internetu w
różnych technologiach, zatem konsumenci mieszkający na tym terenie mają duże
możliwości wyboru oferty dostosowanej do swoim możliwości finansowych. Hotspoty, o
których mowa w projekcie decyzji Prezesa UKE umożliwią korzystanie z bezpłatnej usługi
dostępu do Internetu aż 33.1 % mieszkańców gminy w ich miejscu zamieszkania, zatem
istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że niemal 1/3 osób mieszkających w gminie Różan
osób na pewno nigdy nie skorzysta z płatnej oferty komercyjnej.
Ponadto, chcemy zwrócić uwagę, że na obszarze Gminy są oferowane obecnie najtańsze
usługi dostępu do Internetu w technologii mobilnej typu postpaid (tabela 1).
Tabela 1. Zestawienie cen najtańszych ofert dostępu do Internetu w technologii mobilnej
oferowanych na terenie Gminy Różan (03.2014).
Nazwa
operatora
Orange
Plus
Dialog
Play
T-Mobile
Cena usługi
postpaid w PLN
brutto
10
15
18
20
20
Źródło: opracowanie własne na podstawie publicznie dostępnych informacji.
W odniesieniu do proponowanych w decyzji Prezesa UKE parametrów funkcjonalnych
bezpłatnej usługi dostępu do Internetu w celu zminimalizowania ryzyka zakłócenia
konkurencji na lokalnym rynku, PIIT postuluje:
1)
w
celu
przeciwdziałania
zaburzeniu
konkurencji
na
rynku
usług
telekomunikacyjnych na danym obszarze – o ograniczenie liczby hotspotówlub też
nałożenie na nie i egzekwowanie przez Prezesa UKE ograniczenia zasięgu ich
działania, aby zmniejszyć liczbę mieszkańców objętych bezpłatnym dostępem do
Internetu.
2) obniżenie prędkości przesyłania danych z 512 kbit/s do 256 kbit/s,
2
PIIT: Stanowisko ws projektu decyzji Prezesa UKE – usługi dostępu do Internetu Gmina Różan, 2014-06-12
3) ograniczenie czasu trwania sesji korzystania z bezpłatnej usługi dostępu do
Internetu do 60 minut na dobę,
4) ustalenie limitu miesięcznego transferu danych na poziomie 500 MB.
Rekomendujemy także wprowadzenie konkretnych narzędzi kontroli korzystania z usługi
zgodnie z ostatecznie wprowadzonymi przez Prezesa UKE parametrami.
Zgodnie ze stanowiskiem UKE w zakresie świadczenia przez jednostki samorządu
terytorialnego bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa
usługi dostępu do Internetu na podstawie art. 7 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i
sieci telekomunikacyjnych, należy ograniczyć funkcjonalność oferowanej przez JST usługi
w taki sposób, aby nie była ona substytutem usługi dostępnej u działających na rynku
przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Taka usługa powinna umożliwiać dostęp do
podstawowych funkcjonalności sieci Internet. Biorąc pod uwagę bogatą ofertę
operatorów telekomunikacyjnych działających na obszarze Gminy Różan, uważamy za
niezbędne wprowadzenie środków kontroli korzystania z usługi zgodnie z wyznaczonymi
ograniczeniami.
Oferta
jednostek
samorządu
terytorialnego
nie
powinna
utrudniać
działalności
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy ponoszą wysokie koszty i ryzyko związane
z
inwestycjami
telekomunikacyjnymi.
Operatorzy
działają
pod
rygorem
prawa
konkurencji oraz konieczności generowania zwrotu na zainwestowanym kapitale. Klienci
w Polsce są bardzo wrażliwi na ceny, żaden operator nie jest w stanie konkurować z
ofertą bezpłatną.
Wyrażamy nadzieję, że przedstawione wyżej stanowisko PIIT okaże się pomocne i
zostaną uwzględnione w ramach przygotowywanej przez Prezesa UKE decyzji
wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Różan usługi dostępu do Internetu bez
pobierania opłat.
3
PIIT: Stanowisko ws projektu decyzji Prezesa UKE – usługi dostępu do Internetu Gmina Różan, 2014-06-12