szkolenie 2015

Transkrypt

szkolenie 2015
Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych
POLISH LABORATORY ANIMAL SCIENCE ASSOCIATION
ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, tel. (48-22) 644-86-83, http://pollasa.sggw.pl
Regon: 142418927; KRS: 0000357115; NIP: 7010249845
X Szkolenie
dla osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi
W dniach 1 - 4 grudnia 2014 r. na Wydziale Biologii UW odbyło się „X Szkolenie dla osób
sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi” zorganizowane przez Wydział Biologii
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych
(pollasa.pl).
Szkolenie odbywało się pod patronatem Krajowej Komisji Etycznej.
X Szkolenie należy do cyklu szkoleń, które rozpoczęły się w listopadzie 2007 roku po
wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.06.07 (Dziennik
Ustaw Nr 121 poz. 835), zgodnie z którym osoby opiekujące się zwierzętami zobowiązane są odbyć
specjalistyczne szkolenia.
Dzięki inicjatywie dwóch zainteresowanych jednostek (Wydział Biologii UW oraz Instytut
Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego) do chwili obecnej zostało przeszkolonych 566 osób z
zarejestrowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jednostek hodowlanych i
doświadczalnych w Polsce.
W tegorocznym X szkoleniu uczestniczyły 53 osoby (w tym 1 wolny słuchacz), z całej
Polski (Warszawa, Białystok, Kraków, Wrocław, Olsztyn, Poznań, Brwinów, Łódź). Ostatniego dnia
odbył się egzamin, zaliczony przez wszystkich uczestników kursu.
Sponsorami Szkolenia były firmy ANIMA i BMT.
P O L S K I E T O WA R Z Y S T W O N A U K O Z W I E R Z Ę TA C H L A B O R AT O RY J N Y C H , h t t p: // p o l l a s a . sg g w. pl , e - m a i l: p o l l a s a @ s g g w. p l