a/clć^

Transkrypt

a/clć^
NR
uMowA (wzór)
załącznik
2
W dniu'''.''.....'...
w Bytomiupomiędzy:
zaWarta
Komuna|nymsp. l o.o',
BytomskimPr'edś|ębiorstwem
p|.T. Kościuszki
11,41-902Bytom,
zarejestrowanymw rejestrzepżedsiębiorcówKrajowegoRejest(Jsądowegoprowadzonymprzez
5ąd RejonowyW Katowicach,WydziałGospodarczyKrajowegoRejestrusądowegopod numerem
w imieniuktóregodziałają:
zł,NIP625-000-28.26,
318.965.000
KRs0000016744,
kapitałzakładoWY
1. oawidzięba
2. JacekMatejczyk
. PrezesZarządu
. Wiceprezeszanądu ds' Finansowych
zwanymdaIejzamawiającym,
zwanymdalejWykonawcą'
która stanowi
z dnia .........'.',
Umowaniniejszazostajezawartana podstawieofeńy Wykonawcy
integraIną
część
umowy.
51
na wykonaniuzadaniapn:
Przedmiotemurnowyjest usługapo|ega,iąca
,,wykononie bdddń instdlacji elektrycznej i odgromowej zgodnie z Wmogomi Ustawy ,,Prowo
Budowlone,, nd terenie o'Ś. ,,centrotno,,, Miechowice, Bobrek oraz P|zeponpowni Ścieków
,,Śródńieście", Przepompowni ścieków no terenie Bytońio oruz nd skłodowisku odpodów
komunolnychw okesie 72 miesięcy,"
92
5ięjako:
zasadyrea|izacjiorafszczególowyzakresumowyokreś|a
pomiaróww
i|ości:
1. Wykonanie
Pomiarrezystancjiuziomuochronne8olub robocrego 158 szt.
- 1436sft'
Pomiarimpedancjipętlizwarcia
- 597 szt.
Pomiarrezystancjiizolacjiobwodul-fazowego
Pomiarrezystancjiizolacjiobwodu3-fazowego-727srt.
415szt.
Badaniewyłąchikaróżńicowo.prądowego
30 szt.
Pomiarrezystancjiodgromowejbudynku
w i|ość
nie większejniż
od potrzebzamawiającego
2. Podanei|ości
mogąu|eczmianiew za|eżności
dfiesiećorocentilości.
a/clć^
3 . W przypadku wcześniejszego
rozwiąfania umowy i|ośćpomiarów będfie zmniejszona
proporcjonalnie
jej
do czasu trwania.
przyrządami
posiadajqcymi
Ważną|ega|izację'
4. Wykonawcawykonujepomiarywłasnymi
5. Pracownicy Wykonawcy musfą posiadaćWażne śWiadectwakwaIifikacyjneD Iub E do
wykonywaniaprackontrolno-pomiarowych.
6. Wykonawcafobowiązanyjest do wYkonywanjapomiaróWzgodniez aktuaInieobowiązującymi
orzeoisami
BHPiPB.
7. WykonawcawYkonujeserie pomiaroweW terminachicfasie wskazanymwcześniej
drogą
teIefoniczną
|ubpisemnąprzezZamawiającego.
8 . Po wykonaniudanej serii pomiarów Wykonawcawystawia protokółpomiarowyokreślający
Wynikipomiaróworaz zdo|ność
do da|szejeksp|oatacji
aparatóW,urzQdzeń,maszyni instaIacji
e|ektrycznych,który wymaga zatwierdfenia przez zamawiającego.WYkonawca Wystawia
protokół
pomiarowy
W nieprzekraczaInym
terminie21 dni'
9 . Zamawiającyma prawo|o i|e zajdzie uzasadnionapotrzeba,zażqdaćwykonaniapomiBrów
kontroInych
na wybranymobiekcieIub odcinkuce|emweryfikacjiz8odności
z danymiW
protoko|epomiarowym.(Wykonanietych pomiaróWnie pod|e8adodatkowejodpłatności)
W
przYpadkustwierdzenianiez8odności
Wykonawcazobowiqfanyjest do Wykonaniaponowne8o
pomiaru (pomiarów),dokonaniaponownychprze|iczeńwartościoraz wystawienjanowego
protokołu
pomiaróww nieprzekraczaInym
z wykonanych
terminie21 dni.
10' Wykonawcanie możepodz|ecaćcałości
|ub częścipracy z|econejprzez zamawiajqcegobez
uprfedniejpisemnejz8odyzamawiajQce8o.
11' MiejscemwykonywaniapracsąobiektyBP(.
. 41.922Radzionków,
oczyszcfaInia
ścieków
centralna
u|.sikorskiego
5a
oczyszczaInia
sciekówMiechowice-41 923 Bytom,u|'Łasfczyka
oczyszcfaInia
ścieków
Bobrek-41.905Bytom,ul' Niemcewicza
-41-902Bytom,u|.zabrzańska
Pompownia
1
ścieków
śródmieście
(ok.
Pompownie
sciekóww obrębiesiecikanaIizacyjnej
miastaBytom
60 obiektóW)
5kladowjsko
odpadów-41-902Bytom,a|'JanaPawła
||10
S3
1' za wykonanepomiarystronyustalająWynagrodzenie
W Wysokości:
Pomjarrezystancji
uziomuochronnego
Iubroboczego - '''.........'''
złbrullo(słownie:
........'''....'.')
-'''.........'''
pętli
Pomiarimpedancji zwarcia
złbruttorslownie:.......'.'''...'.')
-'''.........'''
Pomiarrezystancliizolacjiobwodu1-fazowego
złbruttorslownie:.........'''......)
-...............
Pomiarrezystancj;
izolacjiobwodu3-fazowego
zl bruttofilownie:..................)
-'''''.......'''
Badaniewyłącznika
róźnicowo-prądowego
złbruttor5lownie:..'......'''...'.')
-..'.-........''
Pomiarrezystancji
odgromowejbudynku
fłbruttor5/ownie:'.'......'''......)
podane
pkt'1odnoszą
pojedynczego
pomiaru'
2' Wańości
w 53
wykonane8o
siqdo
powyżejuwz8|ędnia
podatekod towarów i usłu8'
3' Kwotawyna8rodzenia
Wskazana
właściwy
4' WykonawcagwarantUje
n'ezmienność
cenyprfez okresoboWiąfyWania
umoWy.
prace
5' za wYkonane
Wykonawcabędzie nie częściej
niż raz W miesiqcuWystawiałfakturyw
pomiarowez wykonanychpracw okresieobjętymfakturą'
oparciuo zatwiedzoneprotokoły
przeIewembankowymna kontoWykonawcyWskazane
6' Zamawiający
będziedokonywatpłatnoścj
na fakturzew terminie30 (trzydziestu)
dni od daty doręczeniaZamawiającemU
fakturyVAT'
7' o fachowaniu
terminupłatności
decydujedataobciażenia
rachunku
bankowe8o
zamawiającego.
8' Zakazuje się cesji wierzyte|ności
wynikającejz niniejszej umowy bez pisemnej zgody
Zamawiające8o.
^ll
zur.W
54
1. Niniejszaumowazostajezawartana okres1 roku,od ..................
do ..................
2. Każdaze stron może lozwiązaćniniejsfąUmowę prfed uptywemokres!, na który została
zaWarta,f fachowaniem2 tygodniowegookresuWypowiedzenia
złożone8o
na piśmie'
niniejszą
3' Pofainnymiprzypadkami,
określonymi
niniejsfą
umoWą,
każda
ze stronmożerozwiązać
przezdrugąstronę
naruszenia
UmoWęze skutkiemnatYchmiastowym
W prfypadkurażącego
istotnychpostanoWień
niniejszejtJmowy'
gdY
4. w szczetó|ności
Wykonawcamoże rozwiązać
Umowęfe skutkiemnatychmiastowYm,
pomiarów
f części
niź90 dni'
opóźnjenie
zamawiajqcego
w zapłacie
za którąko|wiek
trwadłużej
9s
W razie gdy Wykonawcanie wykonuje umowy |ub wykonujeją niewłaściwie,
Zamawiającemu
przysłu8ujeprawo do wezwaniaWykonawcydo zaniechanianaruszeń.wyznaczającw tym celu
stosownytermin . nie dłuższy
niż4 dni' Po bezskutecznym
upływieterminu,zamawiającymoŹe
powierfyćwykonanieumowyWykonawcy
zastępcfemuna kosztiryzykoWykonawcy.
56
1. strony ustanaWiają
Iub niena|eżyte
wykonanieumowy
odpowiedfiaIność
za niewykonanie
poprzezzapłatĘ
karumownych
na następujących
zasadachI
Wykonawca
zaptacj
zamawiającemu
kaĘ umowną|
a) za każdydzień opóźnienia
wynikający
z niedotrzymania
uzgodnionych
terminów,a w
szczetó|nod
ś|caic z Y n n o ś c i , o k t ó r y c h m o w a W 9 2 u s t ' 7 , 8 i 9 _ w w y s o k o ś c i o , 2 % w a r t o ś c i
bruttocałości
usłU8i
fadek|arowanej
w zloźonej
oferciefa każdydzieńopóźnienia'
b) w fwiązku z odstąpieniemod Umowy.przefktórąko|wiek
fe stron z przyczyndotyczących
Wykonawcy w wysokości
10 % wartościbrutto całości
usłu8izadek|arowanej
w zlożonej
ofercie.
przewyższającego
2. Zamawiający
ma prawodo dochodzeniaodszkodowania
wysokość
zastrzeżonej
karylmownej, na fasadacho8ó|nych.
57
żadnaze stron nie ponosiodpowiedzjaIności
IUbnienależyte
wykonanieswoich
za niewykonanie
obowiążkówW przypadkudziałaniasiły Wyźszej.0|a potrzeb tej Umowy dzialanies.łyWyżsfej
oznaczakażdezdarzeniebędącepoza wpływemstroni uniemożliwiające
stronomwykonywanieich
obowiązkóW.prfy zólożeniu,żetakie zdarzenienie mogłobyćprzewidziane
w momenciepowstania
zobowiązania,a strona, która doświadcza
takiego zdarzenianie mo8łauniknąć,zapobiectemu
zdarzeniuIubjego konsekwencjom'
wystąpieniedfialanjasiływyższejzwa|nia5tronęf obowiązków
objętychniniejsfąUmowąw okresietrwania siłyWyżsfej|Ubna czas koniecfnydo usunięciajej
konsekwencji'strona powołujqc5ię na działaniesiłyWyższejpowinnabez zwloki poinformować
dru8ąstronę na piśmieo jej wystąpieniuiopisać to zdarzenie,jego podstawyi konsekwencje
oraz
przewidywany
crastrwania.
'58
Zamawiający
ma prawodo dochodzenia
za Wyrządzone
odszkodowania
szkodyz tytuluniew|aściwie
wykonanej pracy w skutek |łtórej nastąpj|o trwa|e uszkodzenie maszyn, urfądzeń
elektroenerBetycznych
orar aparaturyAKPiA.
A)*li"
59
Postanowienia
niniejszejumowysą objęteta,|emnicą
pżedsiębiorstwa
i nie mogąbyćujawnianebez
pisemnejzgodyZmawia,jące8o.
510
W sprawachnie uregulowanych
niniejszą
umowązastosowanie
mająprzepisykodeksucywi|neBo
orazz fakre5uochronyśrodowiska.
611
wsze|kiesporywynik|ena t|e nini€ j szej umowyrozstrzy8ać
będfiesądwtaściwy
d|azamawiające8o.
1. Wsze|kie zmiany niniejszej Umowy wYmatają formy pisemnej w postaci dwustronnie
uzgodnionegoaneksu'pod ry8oremich niewaźności.
W każdymprfypadku,w którym na mocy
niniejszejUmowy Wymatanejest pisemneoświadczenie
woli danej strony,oświadczenie
takie
będzienieważńe,jeże|i
niezostanieflożonena piśmie.
2' osoby podpjsująceUmowęoświadcza,jq,
że są upoważnion€do podpisaniaumowv w imieniu
5trony,którąreprelentują.
3. NiniejsfaUmowa zostałasporządzonaw dwóch ,iednobrzmiących
egzemplarŹach,
po jednym
e&emp|arzud|akaźdej
ze stron.
zAMAWIAJĄCY
'"*ffiffi*"
De..l,tsz (al|,tł
WYKONAWCA

Podobne dokumenty