pobierz plik pdf

Transkrypt

pobierz plik pdf
rLrtno,dniay'Ft0.201
zr.
wg rozdzielnika
- sprav/
DlltIgzy:przetargunieograniczotrego
a B2l2O12
W odpowiedzina przeslane
pytaniadotycz4ce
specyfikacjiistotnychwarunk6w
zanr6wieniana zakupprzyrzqd6wdo pomiaruoraz\l,:Wosa2enia
wa$ztato\"r_ sprawag2l2)12,
w myil art.38 ust.1 i 2 ustawyz dnia29 stycznia2004r.prawozan6wi€irpublio4ych
(Dz U. z 2010rolruNr 113,po2.759 ze zmJwyjasniam:
Pytanie1: Czy Zamawiaj{cychceobaurz4dzenia
Gravograph
LS100i TROTECSpeddy100R
czyjednoz wymignionychspelniaj4cych
wa.unkiSIWZgdy2niejestto ujcijlone.
OdpowiedZ:W przedmiocie
zam6wienia
2 Zamawiaj4cy
wymagadostawyjednegoz urz4ozen
okre3lonych
w SIWZ lub urz4dzenia
r6wnowaznego,
w ul<omplctow:rniu
zgodnynz ,,Wynaganiami
tecbnicznymi"
stanowi4cymzal4czoiknr 7 do SIWZ.powyzszeznalazlopotwierdzenie
w,,Fomularzuofertowyn" stano.wiEcym
zal4cznikru 2 do SIWZ.
Pvtanie2: W odporyied:zi
zd a 02.10.12
nap)'tanienr 3 Zamawiaj4cy
nie okeflao jakie,,normy
militameMIL-STD" konkrelniechodzi,zwlaszcza
2eMIL-STD s4to raczejslandardy
dolyczqce
procedurtestowychsprzEtu,
a niejak blqdniepodanow pltaniu ,,normy',.
W vt'tr4?knzpowyzszymzwracamysiQz p)'tanien:
Czy dostarczenie
systemuzgodnego
z wymaganiami
podanymiw odpowiedzinapylalie nr 4,
tj. sprzgtuposiadaj4cego
klasEodpomo3ci
IP55,kt6rajednoznacznie
okreslaodpomoji sprzetu
nawarunkiirodowiskowe,z porniniqcicm
nieprecyzyjnego
zapisudot MIL-STD,Zamawtajqcy
Lr7:t:la
za spelnienie
wymog6wdotycz4cych
odpomoSci
sprzqtuna warunti Srodowiskowe?
Odpowiedz:W pzedmiociezam6wienia1 Zamawiajqcy
wymagadostawyurz4dzenia
zgodnego
z zapisamiSIWZ,z uwzglpdnieniem
trejci pismaNr 116'7/2012
z dnia02.10.2012r.
JednoczeSnie
jednoz_nacznie
1vpunl{cieI SIWZ Zamawiaj4cy
okreslil,ze ,,Wykonawca
w przypadku
powo\.wania sip na rozlvi4zaniar6wnowaznenormonJaprobatom,specyfikacjomtechnicznym
i systemom
jest u,ykazai,2eoferowanyprzezniegopzedmiotzam6wienia
oilniesienia
obowiezany
poh erdzar6wnowaznos6z wlmaganiami okedlonymi w warunkachtechnicztych stanowiqcych
zal4czniknr 7 do specyfikacjiistotnychwaxunl<6w
zam6wienia',.
Pytanie3: W odpowiedziz dnia02.10.12nap]'tanienr 7, dotycz4ce
parametr6w
obiektyw6w
widniejezapis:polewidzeniaminimun 120..Bior4cpoduwagqSrednicq
sondy(do4,00mm) znany
jest powszechnie
problemwystarczaj4cego
doswi€tlenia
badanego
obszamObiektywo tak szerckim
poluwidzeniajak120",dlatej Srednicy,
jest praktycznio
- po jegozastosowaniu
bezuzyleczny
wystQpujezupelnybrak Swiatlapoza centualn4czg(ci4pola widzenia,powoduj4cytylko bardzo
niebezpieczne
z-ludzenieprowadzeniata,t| badania
Wzui4zkuz tym zwracamy
siezplraniem:
Czy Zamawiaj4cydopu3cisprawdzonei powszechniestosorvanew lotnicbvie obiektlavy
polawidzenia80', alezato z r6wnomiernie,
o szeroko3ci
polem
mocnoi jednorodnieoswietlonym
widzeniazapewniaj4cym
doskonalqjakoSi
obrazuw zakesieglqbiostro6ciod 6 do 80nm
(obiekty nawprost)orazod 4 80 mm (obiektFvhoczny)?
Podawanie,przezniekt64/chproducent6w,informacji, 2eobiektyuy o irednicy 4 mm maj4
jest chw)temczystomarketingowym,
optymalnqglQbie
ostuodci
w zakresiedo nieskoriczonodci,
niemaj4cymzadnegopokycia w realnychbadaniach
z powod6wpodanychpowyZej;w odleglosci
przy soldacho Srednicy
wipkszejrTizkilka centymetr6w,
4 mrujcst cierruro,
czyli nie na mozliwoioi
ocenyczy obrazjesttam ostryczy nie,a napewnoniejestto wym6gdajqcyZamawiaj4cemu
jakiekolwiekkozysci w trakcieuzytkowa a sprzQtu.
Odpowiedi:W przedniociezam6wienia1 Zamawiaj4cy
wymagadostawyurzedzenia
jedDoznacznie
w ukompletowaniu
okeslonymw SIWZ,zjednoczesnym
u\Mgl€dnieniem
tresci
pismaNr 1167/2012 z dnia 02.10 20I 2r., stanowi4cegoodpowiedzina pyiarttazadaneprzez
Wykonawc6ww toku wskManegona wstQpiepostQpowania
(bzdzielniktllto do eezeotltrzanr lr
Esz nr 2-rve rozdziehrika
Slrozidzil mtr Koplrek(rel 142-638)