OBWIESZCZENIE SĄDOWE O UKOŃCZENIU OPISU I

Transkrypt

OBWIESZCZENIE SĄDOWE O UKOŃCZENIU OPISU I
OBWIESZCZENIE
SĄDOWE
O UKOŃCZENIU
OPISU I OSZACOWANIA
Sędzia - komisarz w postępowaniu
upadłościowym Marty Skrobich
prowadzącej działalność gospodarczą
pod firmą Marta Skrobich TEXON we
Wrocławiu obejmującym likwidację
majątku upadłej (sygn. akt VIII GUp
31/14), ogłasza w trybie art. 320 ust. 3
w zw. z art. 319 ust. 5 ustawy Prawa
upadłościowego i naprawczego, że
syndyk ukończył
OPIS I OSZACOWANIE
objętego
masą
upadłości
składnika nieruchomości w postaci
nieruchomości gruntowej położonej
w Brzegu przy ul. Kusocińskiego 1,
stanowiącej działkę nr 12 (AM-2,
obręb nr 1103 Południe) o
powierzchni 0,1253 ha, zabudowaną
dwukondygnacyjnym
budynkiem
administracyjno - magazynowym o
2
pow. użytkowej 792,13 m oraz wiatą
stalową, dla której to nieruchomości
Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr OP1B/00031285/9.
Złożony do akt postępowania operat
szacunkowy można przeglądać
w Sekretariacie Sądu Rejonowego
dla Wrocławia - Fabrycznej, Wydział
VIII Gospodarczy dla spraw
upadłościowych i naprawczych, przy
ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
Zarzuty na opis i oszacowanie można
wnieść do sędziego - komisarza
w terminie tygodniowym od daty
ukazania się obwieszczenia.

Podobne dokumenty