Zarządzenie X/2015/2016

Transkrypt

Zarządzenie X/2015/2016
Zarządzenie X/2015/2016
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu
z dnia 20 listopada 2015 r.
w sprawie powołania w Szkole Podstawowej nr 50 we Wrocławiu
komisji ds. wyboru oferty
na zakup i montaż roletek materiałowych
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423,
768, 811, 915, 1146 i 1232) a także Regulaminu udzielania przez Szkołę Podstawową nr 50
we Wrocławiu zamówień na dostawy, usługi i roboty o wartości nieprzekraczającej 30 tys.
euro zarządzam, co następuje:
§1
Powołuję w Szkole Podstawowej nr 50 we Wrocławiu komisję ds. wyboru oferty na zakup
i montaż roletek materiałowych w składzie: p. Pamela Pawluk, p. Jolanta Staniszewska
i p. Przemysław Dubaniowski.
§2
Wyznaczam termin posiedzenia ww. komisji na dzień 30 listopada 2015 r.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
dr Przemysław Dubaniowski
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu
Wrocław, 20 listopada 2015 r.

Podobne dokumenty