Informacja o kwotach ponoszonych wydatków z tytułu składek na

Transkrypt

Informacja o kwotach ponoszonych wydatków z tytułu składek na
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Informacja o kwotach ponoszonych wydatków z tytułu składek
na ubezpieczenie zdrowotne
W celu realizacji postanowień art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Departament Ekonomiczny
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie - według załączonych
wzorów - informacji o kwotach ponoszonych wydatków z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne
oraz o liczbie studentów i uczestników studiów doktoranckich, za których uczelnie bądź placówki naukowe
prowadzące studia doktoranckie opłacają te składki.
Rektorzy publicznych
i niepublicznych szkół wyższych
Dyrektorzy placówek naukowych
prowadzących studia doktoranckie
W celu realizacji postanowień art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm),
Departament Ekonomiczny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwraca się z uprzejmą prośbą o
przekazywanie - według załączonych wzorów - informacji o kwotach ponoszonych wydatków z tytułu opłacania
składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz o liczbie studentów i uczestników studiów doktoranckich, za których
uczelnie bądź placówki naukowe prowadzące studia doktoranckie opłacają te składki.
Powyższe informacje uprzejmie prosimy przekazywać do Departamentu Ekonomicznego MNiSW w
nieprzekraczalnych terminach:
Załącznik nr 1 - do 15 lipca br.
Załącznik nr 2 - do 14 listopada br.
Dodatkowo prosimy o nadesłanie wypełnionych formularzy także pocztą mailową na adres:
[email protected]
Jednocześnie Departament Ekonomiczny uprzejmie przypomina, że szkoły wyższe i placówki naukowe
prowadzące studia doktoranckie zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacają składki, zgodnie z art. 86
ust. 1 pkt 6 i 14 wspomnianej ustawy, za:
1. studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, gdy zainteresowani przedstawią stosowne
oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
2. studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy studiują lub podejmą studia w Polsce w roku
akademickim 2008/2009 i są uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o
repatriacji oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
Departament Ekonomiczny MNiSW pragnie jednocześnie podkreślić, iż zgodnie z art. 66 ust. 2 ww. ustawy
uczelnie i placówki naukowe prowadzące studia doktoranckie zwolnione są z obowiązku ubezpieczenia
zdrowotnego studenta lub uczestnika studiów doktoranckich posiadającego status członka rodziny osoby
ubezpieczonej, oznaczającego:
a. dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce dla którego
ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a
jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku;
b. małżonka;
c. wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.
Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w stosunku do wyżej wymienionych osób jest kwota
odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o
świadczeniach rodzinnych, tj. 420 zł (na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. j.t. nr 139, poz. 992, ze zm.)), a więc wysokość składki wynosi 37,80
zł zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z
dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. nr 210 poz. 2135 z poźn. zm.).
Przekazane na załączonych drukach oraz we wskazanych terminach informacje stanowić będą podstawę do
sfinansowania wymienionych wydatków uczelni i placówek naukowych ze środków przewidzianych na ten cel w
budżecie Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego na 2008 r.
Załączone formularze dostępne są również w formacie Microsoft Excel na internetowej witrynie Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)